Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

13 Ağustos 1962 CUMHUBÎYET BEŞ Bagtarmfı 1 ıncı sahifedc cereıindtn dışanıını seyrederken tav toziarı kırieunekledır. Bu kır Bastarafı 1 uıei •iç'tir. Htlen dünya çevresind» gördüğünü bildirmiştir. Baatarafı 1 ınei «abifcde BafUntfı 1 inei sahifede ancak bu şeküde okuyup yetişebilenmed» artif, fchre tahsiı edilcn Bilindiii gibi, Ankara »rfıri, «1dönmekte olan her iki Sovyet uAbnan ilk bilgilere göre, Yar gonlar üzerinde hazır bekliyen Polis v* jandarma birlikleri ta leceklerini soyliyen hatip, Anayakok, linyit tahsisi arttıkça, havaçak bir arazide kurulmuştur. Ve zay gemiıi arasında irtibat temin bay Pavel Popoviç idaresindeki zırhh araçlardır. sanın verdiği haktan istifade ederafından çevrilen sıkı bir emniy sadece kuzey doğudan gelen rüz nın partiküllerle kirlenmesinin art edilmiş bulunmaktadır, Nitekım dördüncü uzay gemisi dünya etTanklar fabrikaya yaklaşınamış kordonu içinde yapılan mitingt rek diledikleri zaman. hükümet is gârlann tesıri altında olduğundan tığı mütalea edilmiştir. Dünkü Kandıl güoünü lstanbul halen uzayda bulunan Vostok 3 • rafındaki dönüşünü 88 dakika 3 salar, sadece süngü takmıs Dogu Al söz alan hatipler, özellikle işverer temese bıle grev yapacaklarını söy Profesör, raporunda, tetkikleri ve bu rüzgâra da şehrin «n kal«ün pilotu Andrian Nikolayev ile niyede tamamlamaktadır. Vostok baltk scmti Kızılay ve SıhbJye •ırasında havada kanaer yapan lulardan bir kısmı ıuaux olarak Vostok 4 ün pilotu Pavel Popoviç 4 ün yeryüzüne en yakın noktası manyalı askerler fabrika binaları lerc şiddetle çattılar. Mitingin, A ledi. bblgesi kapalı bulunduğundan bil maddelerin bulunup bulunmadığı geçirraislerdir. Şehrin büyük bir gerek birbir\ri ile gerekse yer 108 kilometre, en yüksek noktası nı kuşatmıştır. merikan Morison firmasmın işçi Sessiz yürüyüsten vazgeçiliyor hassa kaloriferli binalardan çıkan nı araştırmadığını, ancak duman kısmı Sular Idaresinin revizyon yüzünde bulunan ilk Sovyet uzay 254 kilometredir. Vostok 4 ekvatör 2 Ağustos perşembe akçatnı ij lerine kar»ı tutumunu protesto Uluslararası İşçi Federısyonuduman ve gazlar sehrio üzerinde lann kanser meydana getirmiye yapması miuıuebetiyle susuz kal adamı Yuri Gagarin ilt konus le 65 derecelik bir açı yapmakta çiler arasındaki huzursuzluk son çin tertiplendiği belirtüerek, şi nun Türkiye temsilcisi Amerikalı ceğini, böyle bir kanaatin sansaı mı» Te bu durum fikâyeti nucip tnuslardir. toplanarak balk sağlığını ciddl sudır. haddini bulmuştur. tşçilerden bi ketin yeni aldığı işçileri bir ay sendikacı John Thalmayer'in de yon bir mütalea olabileceğini ifa olmustur. Vatandaslar, haftada bir rette tehdit etmektedir. çinde isten çıkarması ve işçileri takip ettiği miting. daha ziyade tngılterenin Jodrell Bsnk'taki risi şöyle diyordu: Grnp Kün evlerinde bulunduklannı ve Ankaranın kış aylarında kirlen de etmiştir. gayet sert muamele edilmesi t Vostok 3 ile Vostok 4, Moskov» başlıca radyo rasathanesindeki uzTürkiye İşçi Partisinin bir nabız « Fabrika idarecileri istihsalin ma'sı işlendi. Profesör Ural, dumandan husu bu jrunlerde de Türk ananpsine po saatiyle 14 te fezada buluşmuştur. manlar Vostok 4 den Kruçef'e ve miş olan havasının bilhassa solure gerek çamasır yıkandıgını ve yoklaması halinde idi. Zıra, miting num ve sindirim sistemlerinde kan le gelen zararlan önletnek için de Berekse banyo yapıldığım bildire Nikolayef ile Popoviç, hareketten Sovyet halkına gönderilen selâm devamlı şekilde artmasını istiyorTürkiye Yapılş Federasyonu 1 te söz alanların ekseriyetini. Türser husule getirdiğini, astımlılara, şu tedbirleri raporunda zikretmek rek revizyonun başka günlerde ol önce kaleme almmış olduğu belli ları tesbit etmişlerdir. Yarbay Po 1ar. Biz de onlara daha çok et, tereS'i Şubesi Başkanı Yusuf Sari kiye İşçi Partisinin Genel fdare kalb hastalarına, hattâ gizli zehir tedir: olan müşterek bir mesaj gönder poviç her şeyin mükemmel oldu reyağı ve yiyecek istediğiraizi söy rian sonra Federasyon Başkanı Ta Kurulunda görev almış olanlar 1 Ocaklarda tam kambüıti masını istediklerini bildirmişlerriir. misler, «Bize verilen göreve uygun ğunu söylemiş ve uzay gemisini ledik.» lenmeler, akciğer hastalıgına istihir Öztürk söz aldı, işverenleri teşkil ediyordu. dadı olanlara büyük zararlar ver on'un temini (iyi yakım), Diğer bir isçj ise. «derhal birlik olarak birbirimize yakın mesafede nasıl idare ettiğini izah elmiştir. 2 Bacalardan çıkan toz ve du Gelin alayı bahşişinden uçuşa geçtiğimizi bildiririz. 2 uzay Nikolayef, Titof'nn rekoruna kırdı celbettiklerine göre. protestomu • Asil ulusumuzun ılik ve ketniğ Saat 14.30 da sona eren mitingdiğini bazı tıp otoriteleri iddia et1 ı manlan önleyecek tedbirlerin amektedirler. Ote yandan dün uzaya gönderi zun onları korkuttuğu anlaşılıyor. ni sömürenler» diye tavsif etti V te hîç bir olay cereyan etmedi. gemisi arasında güvenilir bir irtiçıkan kavgada 25 Bu durumu. Sağlık ve Sosyal lınması, (meselâ: Elektrostatik pre len üçüncü Sovyet uzay pilotu Bin Ne olduğunu anlıyamadan kendı dedi ki: Sendikacılar müteakiben ellerinde bat sağlanmıstır» demislerdir. « Bu hareketleri devam ettir yazılı bulunan dövizleri ve duvar Yardım Bakanlığı da tetkikleri so sifikatör, seperatör siklonlar, aspiyaralı var Amerikalı uzmanlara göre, Vos başı Andrian Nikolayef, bundan mizi süngülü askerlerle kuşatılrasyon, su pulverizasyonu v i gibi) nunda kabul etmiş ve Bakanhklabir yıl beş gün önce ikinci Sovyet melcte olanlarla kat'î ve son biı Bastsratı ı ıncı «anifede tok 3 ile Vostok 4 birbirlerine en uzay pilotu German Titof'un elde mış bulduk.» demis ve gTev teh mücadele yapacağız. Dinlemezler larda asılı duran pankartları AtaBu arada, ev ve apartımanlann ra gönderdiği 2 ocak 1962 tarih ve türk anıtına koyarak saygı durutek merkezden ısıtılması ve bura şilik Seyman kafilesi, Atpazarmda fazla 1,600 metre yaklaşmakta, en ettiği rekoru kırmıştır. Dünya et didinde bulunup bulunmadıkları se kendüerini bu aziz ve mukad00033 numaralı tebliğinde durumu daki tek bacaya mutlaka bir söz Yunus Sokakta oturan Ayşe Şira fazla da 224 kilometre uzaklaşmak rafında 17 dönüş yaparak yere inen şeklindeki bir suale: «Burada grev des varan toprakîarı içinde yasat şunda bulundular. Türklş Konfeşöyle açıklamıştır: tadıriar. Mahreklerinde yanyana dera;yonunun son dakikada aldıyapmaya imkân yoktur> cevabını «Ankaranın meteorolojik husu geç takılmasını da ilâve etmekte şek adlı gelini alarak bir taksiye seyahat etmekte olan Vostok 3 ile Titof'a karşıhk Nikolayef, bugün mıyacağız. Hürriyetimiz. haysiye ğı kararla sessiz yürüyüsten vazbindirmişlerdir. Kendileri de iki saat 11 de dünya etrafında 18. dö vermiştir. siyeti sebebiyle. havasınin kış ay dir. Vostok 4 ün fezada birleşip birleşBu bölgede et istihkakının adam timiz, serefimiz ve mukaddesatı geçildiği için, 5.000 i mütecaviz işDiğer taraftan, Ankara Üniversi otobüse yerleşip yola çıkmışlardır. miyeceklerine dair Moskova'dan nüşünü tamamlamıştır. Gayriresmî larında, linyit kömürü dumanı yümızla oynıyan bu kişiler bu çi otobüslerle geldiği yerlere dönzünden, Avrupanın birinci sınıf tesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalık Gelin alaymın yolu, Zeki Gülsoy, henüz herhangi bir açıklama ya olarak verilen haberlere göre. Vos başına haftada 150 gram olduğu, rakları derhal terketmeli ve biz dü. tok 3, uzayda 3 gün kalarak dünya ancak istihkakların dahi bir çok îerden korkmahdırlar.» sınaî şehirleri derecesinde kirlen ları Kliniği eski Direktörü Prof. îsmet, Burhan, Mustafa ve Sıdıka pılmamıştır. 250 işçi S aydır ücretini alamıyor diği ve şehrin her tarafını kaph Dr. Celâl Ertuğ, Ankaranın hava Işıkyar adlı şahıslar tarafından keSovyet âlimleri yayınladıkları etrafında 50 dönüş yapacaktır. Vos kereler temm edilemediği bildiriltçitnizde olmıyanl.tr Bursa, 12 (Telefonla) Yeüişeyan sabit karakterli ve duman yü sının kirlenmesi konusundaki tet silmiştir. Yol kesenler eski bir â bir bildiride, Nikolayev Popoviç tok 4'ün ise kaç tur yapacağı bilin mektedir. Doğu Almanya komüBu arada işçinin çalıjraa saati hirde bir müddettir yapılan hava zünden şehirli sağlığımn birinci kiklerini bir rapor halinde tesbit det gereğince bahşıs istemişler, dü grup uçuşunun fezanın fethi ve memektedir. nist parti ıdarecılerinden birisi iderecede tehlikeye girdiği yetkili etmiş ve Sağlık Bakanhğına ver ğün sahiplerinden birisi adı geçen keşfi yolunda örtemli bir adım olase bölgede huzursuzluk olduğu ve nin tesbit edilrcesini. haksızhkla alanı inşaatında çahşan 400 işçiden komisyonlarca yapılan tetkikler miştir. Prof. Ertuğ bu tetkikleri )ere 100 lira vermiştir. Ancak bu rak vasıflandırmıslardır. Feza alaRus tanklan geldiği şeklindeki ha rın önlenmesini istiyen ve istırap 250 si 6 aydanberi ücretlerini alaların kanunla dindirileraedifiin madıklarından müşkül vaziyettesonucu anlaşılmış ve alınacak ted sırasında Ankaranın meteorolojik 100 lira yol kesenlerce az bulun nında ağır bir mağlubiyete uğnŞoförlük imtihanı berleri yalanlamıştır. belirten hatip: «Sermaye düşman dir. birler tesbit olunmuştur. Yapılan durumunu, atmosfer havasındaki muş ve yırtılmıştır. Bunun üzerine yan Amerikalıların, Rusların bu Baştarafı I Incı saaırede Bütün Doğu Almanyada yiyecek lan, başka amaca hiımet edenler tetkikatta şehre kâfi miktarda kok gaz anaüzinı, seneler boyunca lin gelin alayı, yol kesenler ve olaya gün ulaştıkları safhaya 1 yıldan önHâdiseyi yerinde tetkik eden kömürü tahsisi mümkün olamamış yit sarfiyatı istatistiklerini ve mu civardan şahit olanların iştirak et ce varamıyacakları sanılmaktadır. rından faydalanarak yapmaları da vesikaya bağlanmıstır. Bilhassa ve kökü dışarıda olan kötü ideolo Türklş lstanbul Bölge Temsilcisi yönetmelikte yer almıştır. Yönet etin sıkıntısı çekilmektedir. Doğu jilere bağlı insanlar içimizde yok Ismail Topkar, bu mevzuda şu izave bu yüzden gayrisıhhi durumun ayeneden geçen hastalar arasında tiği büyük bir kavga başlamıştır. Kenneth Garland adında bir tn300 kişinin katıldığı kavgada taki göğüs hastalıklarını, brankejan meliğin yayınlanması üzerinden 3 Almanyada 1953 yılında patlak ve tur. Dâvalarımızda haklı olduğu hatı vermiştir : devam ettiği anlasılmıştır. akciğer kanserinin seneler boyun raflar tabanca, bıçak. taş ve sopa giliz bilgini, Rusların 3 4 seneye aylık bir zaman geçmiş olmasına ren ve Sovyet tankları, zırhh bir muzu bildiğimiz için, resurane mü Bu sebepten, kalorifer ocakların ca gösterdiği nisbet değişiklikleri larla kıyasıya birbirlerine girmiş kadar Ay'a adam gönderebilecek« Inşaatta çalışmakta olan 400 rağmen, tstanbul Vüâyeti henüz likleri ve askerleri tarafından mer cadelede kararlıyız.» dedi. da, linyit kömürü yerine, yanması nı gözden geçirmiştir. şçi ücretlerini alamamakta ve yaplerdir. Bir saat kadar devam eden lerini ileri sürmüştür. Ingiliz Fe pist için bir saha tahsis etmemiş hametsizce bastınlan isçi isyanına halinde kansorejen (benzpiren) nıad za Cemiyeti Genel Sekreteri ise, Müteakiben mitingi destekliyen ıkları teşebbüsler hiçbir netice sebebiyet veren âmillerin başında Buna göre, Ankara şehrini kap kavgada tsmail Işıkyol, Selâhattin «Eskiden Ay'a 78 yıldan önce gi tir. desinin teşekkülüne meydan verTürklş Federasyonunun Genel vermemektedir. Bunun için işçiler Bir iki ay içinde gerekli saha yiyecek sıkıntısı gelmekteydi. lıyan duman tabakası gittikçe ya özkanaç ve Duran Cengiz adlı şa dilemez diyorduk. Şimdi 4 yılda miyen ağır petrol müştakatı (Feul hıslar ağır surette. Fatma Şimşek, Sekreteri Halil Tunç yaptığı ko bir miting yapmağa karar vermişBerlinde damm Oil) yakılmasının zarurî olduğu yılmakta ve kalkış müddeti linyit Kadriye Gül, Kâzım Ergün, Yusuf gidilebileceğini rahatça söyliyebi ayrılıp üzerinde kulvarlar yapılanuşmada sendikacılarm bugüne ka lerdir. madığı takdirde lstanbul gibi moBerlin, 12 (a.a.) Berlin sehrineticesine varılmıştır. Bakanhğı istihkakının artması ile orantılı Şahin, Recep Tecimer, Zeki Ergün, liriz» şeklinde konuşmuştur. Insaatın mütaahhidı, uzun zadern bir şehirde 24 kasımdan itiba nin duvarla ikiye bolünmesiain dar çektiği ıstıraplardan bahsetti. mandır Bayındırlık Bakanlığınmıza kalorifer ocağında mezkur olarak artmaktadır. Tahir Ergün, Mustafa Ergün, BurRusların 24 saat içinde 2 astro ren yeni sistemin tatbiki imkânsız Bu arada şu sözleri geniş tezahüAtmosfere gönderilen radyosad han Işıkyar ve Zeki Gülsoy adlı maddeden istifade edilmesi halinilk yıldönümanüvı yaklaşması ve dan tahsisat alamamış ve ücretlede, şehir sâkjnlerimn sağlığını teh larla yapılan tetkikler sonucunda şahıslarla birükte daha 12 kişi notu fezaya yollamaları üzerine, olacaktır. Sovyet Rusyanın Berlinle ilgili o rata vesile oldu: ödiyememiştir. Bu yüzden de bugün bir üçüncüsünün de diğer « Demokrasi sad?ce bir hükü Bakanlık ile aralarındaki mukaveMotorlu araçlann karayollarında larak dün üç Batılı devlete verdidit eden dumanın azalacağı da ay basınç ve sıcakhk bakımından iki muhtelif yerlerinden hafif surette tabaka tesbit edilmiştir. Bu iki ta yaralanmışlardır. Bu arada düğün ikisinin yanına gönderileceğine emniyetle kullanılıp kullanılmadı ği notanın Birleşik Amerika tara met şekli değil. aynı zamanda git leyi feshetmiştir. Mukavele fesherıca mütalea olunmuştur.» baka arasında hava sıcaklığı art alayını tasıyan otobüsler hasara uğ dair Moskova'da söylentiler çıkmış ğı hakkında yapılacak olan ameli fından reddedilmesi ile Meteoroloji yetkilileri ne diyor şehirde tikçe gelişen renkli bir hayat şek dildiğinden inşaat Bayındırlık BaHava kirlenmesi konusunu me tıgından bilhassa kıs aylannda saat ramış, civardaki evlerin camlan tır. Resmi makamlar haberi ne te imtihanın esasları şu şekilde tesbit gerginlik hissedilir derecede art lidir. Hayatiyetin her tezahürü gi kanlığı tarafından yaptınlmaktaolunmuştur : teoroloji ilgilileri şöyle izah et 1111.30 arasında sehir üzerindeki atılan taşlarla kınlmıştır. Yaralı yid, ne de tekzip etmişlerdir. mıştır. Makineli tüfeklerle müceh bi detnokrasinin de bir çok cephe dır. lşçilerin alacağı 870 bin lirayı Tass Ajansının bildirdiğine göre, duman sıklaşmaktadır. 1. Motoru işletme ve kalkış. Ankarada bu durumun lar tedavi için hastaneye kaldınl Nikolayev ve Popoviç Gmt. saatiymekte hez Doğu Almanya birlikleri dün si ve sarth müesseseleri vardır. bulmaktadır. Bu miktara hafta ta2. Kaldırım kenarından ayrılış Ayrıca, yazdan kışa doğru tedri mışlar, hâdise yerine gelen polis önüne geçilmesine imkân olmadıgece karanlıkta Berlinin batı ke Bu müesseselerden biri de hür ve ili ücretleri dahil değildir.» le 19.00 da beraberce sekizinci turve düz gidiş. bağımsız sendikalardır. Demokra ğını, ancak sadece kok kömürü ya cen artan sülfürDioksit, katran ekipleri kavgayı güçlükle yatıştı larını tamamlamışlar ve 300,000 3. Vites büyütme ve küçültme. simine yakın bölgelerde mevzilen sinin dayandığı zemin gibi sendikılması suretiyle kesin bir çare aromatik karbonhidratlar ve «Co» rabilmiştir. Olaya sebebiyet veren kilometre katetmişlerdir. miştir. 4. Normal yol şeridini takip. kaların da dayandığı zemin de yitulunabileceğini şöyle izah etmek tesbit edilmiştir. ve kavga esnasında dört erkeğin Apaydın Samsun A.P. Ajansın ilâve ettiğine göre, NiBatı Berlinliler «Utanç duvarı» yecek, giyecek, barınaktan ibaret5. Direksiyona hâkimiyet. tedirler: On yıllık devre içinde şehre ve dişlerini kıran Sıdıka Işıkyol ile kolayev 24 üncü turunu tamamlanm örülüşünün ilk yıldönümünü tir. Artık sendikalarımız insan 6. Süratin kontrolü. «Ankara şehri münhat bir arazi rilen linyit kömürü istihkakı en az diğer suç ortakları tevkif edilmisİI kongresini terketti mıştir ve 970.000 kilometre katetsessiz protesto etmeye dâvet edtl haklan temeline dayanan milli bir 7. Dönüşler. dedir. Kış aylarının mühim bir üç misli artmıştır. Yine bu on yıl lerdir. Bastarafı I Incı sahıfed» miştir. 8. Aynı yönde giden bir araç mişlerdir. kısmı linyit dumanının şehir üze lık devrede umumi muayeneden yön, demokratik ve sosyal hukuk han Apaydın, kendisine divan başMoskova Radyosunun ilâve ettitarafından geçilme. rinde toplanmasına sebep olan (sis) geçirilen 208.770 kişi içinde hastadevleti ülküsü içinde mücadele anlığı tarafından konuşma hakkı ğine göre, Nikolayev saat 18 (Gmt.) 9. Aynı yönde giden bir aracı ve (pus) la kaplı bulunmaktadır lık nispetinin •/•93 den 19.7 ye yük Turistik pilot projenin Beş yıl içinde 24 baraj decek, Atatürk devrimlerinin ko ;anınmaması üzerine taraftarları de uykuya yatmış ve arkasından takip. Bu miktar, sadece kış aylarında seldiği, bu hastalar arasında akciruyucusu vt yaşatıcısı olarak ge le birlikte kongreyi terketmiştir. hafif sis 28 gün, pus 16 gün, du ğer kanseri bakımından yapılan ilk safhası tamamlandı saat 18.30 (Gmt.) de PopoViç uy 10. Aynı yönde giden bir aracı yapılacak ricilik. yoksulluk, sefalet ve adakuya çekilmiştir. Başta Genel Başkan Gümüşpala geçme. Baştarafı 1 inei sahifede man 26 gün olmak üzere 70 günü incelemeler sonucunda akciğer kan Lıayda diyalog Baaurafı I incı tahifede letsizlikle savaşacak ve ergeç bu lmak üzere, Sinasi Osma, Dr. 11. Eğimli bir yolda araca hakibulmaktadır. larda önce Muğla ilinin tabil güserinin arttığı anlasılmıştır. Söze önce dünden beri uzayda miyet (Iniş ve çıkışta duruş dinden Diyarbakıra gelmistir. Bu memlekette sosyal adalet düzeni Fethi Tevetoglu ve 15 kadar A.P. Hava kirlenmesi nedir? Ancak profesör raporunun so zellikleri ve tarihî önetni haiz böl bulunan Andrian Nikolayev başnin sağlanmasına yardımcı olacak Samsun ve diğer iller milletvekili ve kalkış). sabah Su Işleti Bölge Müdürlügün Doğrudan doğruya muhtelif fi nunda Ankara şehrındekı kanser geleri, turistlerin rahatça gazip gö lamış ve «Her şey normal ceretır.» ;e senatörünün iştirak ettiği konrebilecekleri bir şekle sokulacak yan ediyor, sağlık durumum çok 12. Başka bir aracın arkasında, de bir toplantı yaptıktan sonra siziki tesirlerle havaya ilâve edilen ve atmosferin kirlenmesi arasında re açıldıktan sonra idare heyetiönünde veya 2 aracın arasın yasl partileri ziyaret eden Seçkin, ve zararlı hale gelen, tekâsüf nü bir münasebetin mevcut olduğunu tır. Didim, Miletos. Prienne, Mo iyi» demiştir. Popoviç de kendisiKalkınma plânları da park. vesi tâbir edilen küçük partiküle iddia ve ispatının kolay olmıyaca seleum gibi tarihî kalıntılar res ne şöyle cevap vermiştir: Adalet Partisinde af konusunda bir Tunç, Türk işçisinin kalkınma ne gelen tebrik telgraflan okun13. Geri manevra. rin birikmesidir. soruya cevaben, « Siyasi af hüku plânları hakkmdaki temennilerini muştur. Bunlardan Giresun il idatore edilecek ve bu tarihi bölgeler ğını ileri sürmektedir. «Pencereden yeryüzünü göre kurulundan gelen ve «Mübarek Bu fizikî tesirler. fabrika bacade turistik otel ve moteller inşa e rüyorum. Bulutlarla kaplı. Benim 14. Aracı rahat ve sarsmtısız kul met progîramı geregince çıkacaktır. şöyle ifade etti: lanış. :ongreniz hayırlı ve uğurlu ollarından, lokomotiflerden, kaloriBunun müddeti bellidir. Bundan dilecektir. Bodrum'da bir «Sualtı sağlık durumum da çok iyi.» « İktisadi devlet teşekküllerine lun* şeklindeki telgrafta «mübaferlerde yakılan linyitten husule Soyguncu güzel Emine eserleri müzesi» kurulacaktır. Kuş İki uzay pilotu bundan sonra 15. Trafik işaret, cihaz ve levha endişe edilmemelidir. Şayet bir en geniş bağırasızlıklar tanınmalı ve ek kongre» sözü dikkati çekmişgelen artıklarla tozlardan ibaretlarına riayet. diçe varsa, bu endişenin mesnedi adası • Milâs yolu asfaltlanacak birbirlerini tebrik etmişlerdir. Yer yapacakları yatırımlar devlet ta r. Seçimlere geçildiği sırada satir. Kışın ısıtma mevsiminin baş ile kocası yaralı olarak Bu yeni sistemin tatbikiyle bu yoktur » demiştir. tır. Bu suretle, yılın 11 ayında de yüzünde bulunan Gagarin de bu rafından desteklenmelidir. Yatı ona bir kısım delegelerin alkışlalaması ile bu tesirler daha da artnize girilmesini mümkün kılan konuşmayı dinlemiş ve kendileri güne kadar yapılan yazılı imtihanBeledtyelerin borçlarının hazine ele geçirildi maktadır. lardaki trafik işaretlerine dair so ye devredileceğini ve şehir işlerin rımın büyük çoğunluğu tarım sek ı, diğerlerinin «yuh» nidalan arabir ıklime sahip bulunan Muğla, ne şöyle demiştir: törüne tahsis edilmelidir. Hakiki Hava kirlenmesini husule getiren Baştaratı l ıncı sahifede büyük çapta turist celbedecek bir «Dostlarım. herşey yolunda rular ile yol imtihanları kaldırıl de belediyelerin yapamadıkları yol anlamıyla vergi ve toprak refor nda giren Burhan Apaydın bir meteorelojik damm mış olmaktadır. ile kocası Dodo, jandarma müfre hale getirilecektir. inşaatlarının karayollarınca yapıl muna süratle gidilmelidir. Köklü üre omuzlarda taşınmıştır. gidiyor. Yeryüzüne döndüğünüz Kışın radyasyon sebebiyle yerin zelerimizin sıkı takibatından kurBüyük kongreye gidecek delegeYazılı imtihanlarda ise yalnız ması için kanun hükmünün değişvakit sizi karşılayacağım. Güle güPilot projenin ilk safhası ise soğumasından bir yer enverziyonu tularaıyarak saatlerce süren çarmotor sorulan bulunacaktır. Arn» tıril«ceBİni soyliyen hyas Seçkin, tedbirlerle müesseseler islâh edil erin seçiminde Apaydın taraftamelidir. Bütün sosyal sınıflar ye ı olan Samsun milletvekillerinteşekkül eder. Bunun mânası, yer pışma sonunda teslim olmak zo tamamlanmış bulunmaktadır. Bı le... Y.TP., C.H.P. ve C.K.M.P Vostok 4 ün atılmasından sonra tör ehliyeti alacakların motor im A.P., rinci bölge içinde bulunan ve kıni sorumluluklanm duyrnalıdırlar. sathından yukarıya doğru çıktıkça runda kalmışlardır. yayınlanan resmi bildiride yeni u tihan sorulan 11 konuda toplanmıs yi ziyaretten sonra yaptıjı basın Gerçekçi ve modern görüşlü bir len Bahri Çömez, Hüseyin Özalp havada bir ısınmanın husule gelsa bir süre önce işletmeye açılan tır. Bunlar ses cihazları, kısa ve toplantısında şunlar ıspylemiştir : Ve Mehmet Başaran'm listeye alın Nişancıhğı ile çevresine dehşet Tuşan, Kuşadası, Efes. Pamukka zay gemisinin dün atılan Vostok mesidir. Kışın bu enverziyonun işveren sınıfı doğmalıdır. Kalkınsalmış bulunan Güzel Emine, 4 yıl le, Truva, Uludağ otel ve motel 3 ün yörüngesine yakın bir yörün uzun farlar, cl freni, ayak freni, • 5 yıl içinde Türkiye'de 24 ba ma plâm ile çeşitli bölgelerın kal maması üzerine, Çömez, alkış ve kalınhğı 300350 metreye kadar cam sileceği, göstergeler, elektrik çıkmaktadır. Haliyle muhtelif fizi evvel sevgilisi ile evden kaçtık leri yerli ve yabancı gazetecilere geye yerlestirilmiş olduğu açıklan sigortalan, stop ve dönüş işaret raj yapılacaktur Böylece 700 bin kınma devreleri arasında muvaze protesto sesleri arasında kürsüve ;elerek bir konuşma yapmış, bu mıştır. Bildiride, Vostok 4 ün uzakl tesirlerle havaya il&ve edilen tan bu yana. âşiret reisi olan ak gezdirilmiştir. Gezi sırasında iıalâmbaları, park ve plâka lâmbası, hektar topraktan 515 bin hektarı ne bulunmalıdır. Plân, muhtelif conuşmadan sonra Apaydıncı mılfiilen şulanmış olacaktır. Önümüz gayeleri ile birbirine bağlanmalıkirletici maddeler yer sathından rabalarının korkusu yüzünden dağ hat veren BasınYayın ve Turizm ya gönderilmesi ile güdülen ama rodlar ve lâstiklerdir. etvekillerinden 3 kişinin feragadeki ay içinde Çagça'da 47 milyon itibaren kesif, yukarıya dogru git da kaldığını, baskın, soygunculuk Bakanlığı Turizm Plânlama Şube cın «her iki uzay gemisi arasında Imtihana girmeden önce sıhhi liraya bir baraj inşa edilecektir. dır. Sanayileşme ile tanmsal kal yl* listeye gırmeleri «aglanmıştıkçe azalan bir tarzda hâkim rüz yaparken mal ve afyon kaçakçıla si Müdürü Hayrettin Sümer, bu doğrudan doğruya irtibat kurmak» kınma arasında «henkli bir müna r. olduğu. ifade edilmekte ve «Bu muayeneden geçecek olan adaylar Sajrımsaklı barajj da 1 ay içinde 28 gâra tâbi olarak yayılmakta ve rınj seçtigini, başkalarına hiç za konuda şunları söylemistir: irtibat şimdiden saglanmıstır» de ayrıca psikofizik muayenesine de milyon liraya ihaley çıkanlacaK sebet kurulmalı ve sanayileşme şehrin saglığmı tehdit etmektedir. ran dokunmadığını söylemistir. e Daha sonra salonda bulunan deuygun bölgeler için plânlı olmatâbi tutulacaklardır. Küçük illerde tır » . « Tabiî güzellikleri. denizleri, nilmektedir. Bu karakterdeki hava kirlenmeMuş'a getirilen yaralı kan koca ıklimi, plâjları, lı, her halü kârda toprak reformu, egelerin büyük bir kısmı Burhan basit aletlerle muayene yapılacak, Birbirlerini çörüyorlar kaplıcaları, 13 leri, denizlerden uzak olan (Kara kalabalık halk toplulugu tarafmllyas Seçkin yarın Ankara'y, dö sulatna gibi meseleler üzerinde ıs ^paydının konuşmasını istemiş, öte yandan yakın yörüngelerde büyük illerde ise cihazlardan fay necek, buna mukabil Sağlık Bakamedeniyete ait tarihî eserleri ile sal iklim) karakterini haiz bölge dan saatlerce seyredilmistir. akıt divan başkanlıjı buna mâni memleketimiz, turizm bakımından seyretmekte olan Vostok 3 ile Vos dalanılacaktır. Görüş açısı 2 gözde nı Azizoğlu ise yarin gece Diyar rarla durulmalıdır^ lerde meydana gelmektedir. Bilslmuştur. Apaydıncı Bafra delegehassa açık geçen kış geceleri, faz Kamyon soyanlardan iki kisi daba büyük bir iktisadi potansiyele m» tok 4. birbirlerini görmektedirler. toplam olarak 140 dereceden az o bakıra glemiş olacaktır. ÖğrenildiBaşta yabancı şirkstlcr olmak uzaya gönderilen lanlar, 6 metre uzaklıktan 6 deneeriyle Samsun delegeleri budün Malatyada yakalandı liktir. Ancak şimdiye kadar yolla Nitekim dün la sıcaklık kaybettiğınden bu teğine göre, Diyarbakır Sağhk Isleri üzert bütün müesseselerin, işçileMalatya, 12 (Telefonla) Dut rın bozukluğu, turistik otel ve mo Vostok 3 adlı uzay gemisinin pilo mede hizalanan çubuklar arasında Müdürlüğünce bütün ilçelerin hü re karşı glriştikleri gayri insanl nun üzerine birbiri ile a{iz sir daha da artmaktadır. tu Binbaşı Andrian Nikolayev, kalan uzaklıkların ortalamasında münakaşası yapmışlar ve tartakAnkarada, daha ziyade hikim mevkunde soygun yapan Adak çe t e , , e r i n e k s i k l i f i , g i b i s e b e p l e r bu Vostok 4 ü, kendı gemisinin pensantimden, reaksiyon îamanının kumet tabib!ifcl?rine yapılan bit muameleye son vermelerini isti lanmışlardır. Bundan sonra Burrüzgâr esiş istikameti kuzey dofu tesi mensuplarının aranmasına bu imkânlardan yararlanmamızı r.ortamimle Sağhk Bskanınro karşılan yen ve isçinin öz vatanında iş yetâyininde 10 denemede 35 santimun Apaydın ve Bafra delegeleri olduğundan hava kirlenmesi bilhas gün de devam edilmiştir. laştırmıştır. Simdi ise bu eksikler den fazla hataya düşenler, imtiha ması içi n köylerden ve bucaklar rine bir casus gibi oolis nezaretin [ongreyi terkederek Bafraya haîlgililerin verdiği oilgiye göre, büyük çapta telâfi edilmiştir. Mug sa bu rüzgârlara kapalı bulunan Özel sektöre kredi dan yol üzerine heyetltr çıkarıl de götürülmesine müsaade etmina girme hakkını kaybedecekler ması istenmiştir. Aynca, Belediye yeceklerini belirten hatipten son eket etmişlerdir. Sıhhiye ve Kızılay semtleri üze bu sabah çete men«up!arından 2 lada yapılacak ve gelecek turizm Bastarati I ıncı sahifede dir. si daha tevkif edilmiştir. Bunlar mevsiminde işletmeye açılacak orinde toplanmaktadır.» Istanbnlda Böylece, yıllardanberi ehliyet al opaflörleri ile de Sağh K Bakanının ra Türklş'e bağlı sendikalann baş dan birisi, Mustafa Aydın, dığeri lan yeni tesislerle turistik pilot yapılması gereken hususlar müzaUnlvenitedeki çalışmalar Dün Beyoğlu, Kadıköy, Beykoz kanları söz aldılar. Petro!lş Fekere edılecektir. mak için cereyan ettiği iddia edilen gehşi sık sık ilân ediln.ektedir. Diğer taraftan Ankara atmosfe de Nizipli KemaPdır. projenin ikinci safhası da tamamderasyonu Başkanı Ziya llepbir, e Kartalda yapılan A.P. ilçe kon Kurulacak kurum. özel sanayiin yolsuzluklar mümkün mertebe önrinjn kirlenmesi konusunda Ankara Bir taksi soynldn gene lanacaktır. Bu sayede Rodostan orta vâdeli kredi ile tenıel işlet lenmiş olacaktır. 15 yıllık plâm tenkid etti ve dedi :relerinde baslıca konuyu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hijyen Izmir, 12 (a.a.) Dün gece saat alınacak olan turistlerin Batı Aaf» teşkil etmiştir. Toprak altındaki tarihi ki: özer ÖZTEP me sermayesine olan ihtivacını Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Ze 23.30 sıralannda Izmir'den KeroalBu arada saat 10 da Site sinemaki Faik Ural bir araştırma yapmış paşa'ya gitmekte olan Izmir 21.217 nadoluyu rahatça dolaştıktan son karşılıyacaktır. Böylelikle ekonoeserler değerlendirilecek « Bugünkü hükümet, şişmanla nda yapılan Beyoğlu kongresıngönderilmeleri minin genel kalkınmasında kendlve neticesini bir raporla açıkla plâka numaralı taksi şoförü, Kızıl ra Kuşadasından n şişmanlatmak, »ayıfları da geOperatör flrnlot ür Bavtaratı I ıncı tahtlede bertmek için çahjıyor. Bizler İn e söz alan A.P. Manisa milletvemıştır. üzül köyü yakınlarındaki kireç o imkânı saglanacaktır. Rodosu 1961 lerine büyük yük rilişen ö/el sek I mikrofon yılmda 160.000 turist ziyaret etmiş törün yatırımlarının cı devletlerden Birleşik Amerika önü hükümetinin plânı ile bera ili Neriman Agaoğlu kolaylıkla Bu rapora göre Ankaranın hava cağı önünde siUhlı üç meçhul şalaşında hıçkıra hıçkıra ağlıyarak: tir. Aynı yıl içinde bütün Türki yapılması ve bir sermaye piyasahalen yurdumuzda yapmakta oldu ber değiliz.» sını endüstri müesseseleri, infilâkh hıs tarafından soyulmuştur. Kardeşligin tam mânasıyle taIu 4 kazıya ilâveten gelecek yıl 8 motörlü taşıtlar, şehir binaların Yola barikatlar kuran soyguncu yeye gelen turistlerin sayısı ise sınm tesekkülü sağlanmış olacak | Köy enstitülerinin açılmasını ls lakkuku için af zaruridir. MilleIdrar Yolları ve lenasül yerde daha kazılara bashyacaktır. dan, kömür yakan lokomotif gi ar .arabayı durdurmuş, şoför Ah sadece 126000 den ibarettir. Pilot tır. l Hastalıklsn Mfilehassısı Önceki gün Amerikadan yurda tediklerini, zira işçi çocuklarnın in bu arzusu gerçekleşecektir. bi taşıtlardan çıkan gazlar, toz, du met Özer'in 60 lira parasını, kol proje zincirinin ikinci halkasının Kurumun öz kaynakları, özel X Ualatasarav tiuterazı Sok Fakat bazı insanlarda vicdan olddnen Ankara Dil, Tarih Coğrafman halindeki maddelerle sokak saatini ve arabanın kontak anah gerçekleşmesi için A.I.D. Teşkilâ bankalarca sağlanacak ve hükü : No 12 Uftur Apt Tei 44 14 3* ya Fakültesi ö|r«tim üyelerinden Üç sarhoş Amerikalı, An madığı için af devamlı olarak getozlan, bazı mevsimlerde muayyen tarını da aldıktan sonra kaçmıslar tı 25 milyon lira vardımda bulu met çeşitli fonlarla bu kaynaklaArkeolog Ord. Prof. Ekrem Akurciktirilmektedir» demiştir. Bu söz bitkilerin meydana getirdiği pal dır. İlâncılık 5592/10224 nacaktır.» Mflcahit BESEK rı beslivecektir. gal'ın ifadesiın göre, AmcrikahUr karada bir bekçiyi dövüp er delege ve dinleyicileri de ağgelecek yıl Türkiyede bir Arkeoloatmıştır. îstanbul mületvekili Mu boğmağa kalkıştı •CUMHURÎYET. in Edebt Tefrikasn 72 fena değildir çok zaman. Sonuna üzerine Yusuf efendı reçelleri, çe ji Enstitüsü açmayı kararlaştırmışıittin Güven'in konuşması sırasın bak sen değil mi? Sonu kötüdür şit çeşit peynirleri diziyor. Hafif lardır. Kısa bir süre önce, kuru Ba«tanfı \ iaei sahifede la ise delegeler toplu halde ve kızım kötü:.. O plâjlarda Tarzan rüzgâr var bahçede. Ağaçların, de lacak Enstitü ile ilgili tetkiklerde boğmaya kalkışmışîardır. Gece pav enapolu bir şekilde «af... Af...» digibi dolaşan, göğüslerini yakıp şi nizin tatlı hışırtısını dinliyor, uçan bulunmak üzere yurdumuza geleri e bağırmışlardır. lstanbul milletşirerek kılları ile oynıyan, boy eteklerimizi gülerek tutuyoruz. Amerikan Arkeoloji Enstitüsü Mü yon ve barlarda hayli içen Carl ekili Mahmut Riza Berkan da, gösterip böbürlenen beyler yok Toprak. ot, sonbahar kokuyor ha dürü Prof. J. Jonhson, memleketi ton, Jerry ve John adlarında üç «Atatürk bugün hayatta olsaydı, mu! Birçoğunun ter kokusundan, va.Güzel günlerin sonu! diyorum mizden müspet intibalarla Ameri Amerikalı, evlerine gitrerken bağısolumasından başka bir şey hatır içimden. kaya dönmüştür. Halen Manisanın rıp çağırmaya ve nâra atmaya baş muhakkak A.P. saflarında yer alır dı» şeklinde konuşmuştur. lamıyorum.. Halbuki aşk başka Kâzım Işık da bizimle beraber Salihli ilçesi yakınlarındaki Sart laraıslardır. Bu sırada o civarda gö Fatih ilçe kongresinde yönetim türlü, insanı göklere çıkaran, ya bahçeye çıkmıştı. Sarı kirpikleri harabelerinde Prof. Hanfmann'ın, revli gece bekçisi Musa Köksal, ge kıp kavuran bir şey oimalı değil nin arasından bana bakıyor, düsün Polatlı yakınlarındaki Gordion ha cenin geç vaktinde nâra atanlann :urulu üyesi Yıldır özer, Inönüye şiddetle çatarak şunlan söylemi?» cemi sezmişçesine Istanbulun ça rabelerinde Prof. Young'ın, Denizli yanına gitmiş ve «halkm huzuru miştir: Aphro nu bozmamalarını» işaretle anlat« Ben istemedikçe olmaz öyle mı!» diye, alay ederdi kocasiyle.. bir şeydi sevişmek doğrusu! murlu, karanhk günlerinin yakın Karacasu dolaylarındaki Beni kendimden. sevdamdan iğXew York maya çalışmıştır. Bekçinin kendişeyler bizde... Şakir de anlayışlı «Hem baktım asalet, nezaket, boy « Ben âşık oldum mu günlerin rendirirdi hikâyeleri. Karanlık olduğunu haber veriyordu. Serra disias harabelerinde Biz Izmire milyoner bir çifÜniversitesi profesörlerinden Ke lerine müdahale etmesine sinirıcçocuktur neysekü.» bos hepsi yerinde!. Içi kof Amasya nasıl geçtiğini unuturum, kocama, dünyalara düşerdim, şaşkın, mutnişanlamak için giden Başbay» göre çekilmez bir »ehirdi kışın nan Erim'in başkanlığında kazılar Ahbaplığımız ılerleyince, gerçe elmasına çattığımı nereden bilece herkese karşı yumuşayıveririm. suz susard:m karşısında. lstanbul. Gidilecek yeri olmıyan, yapan Amerikalılar, gelecek yıl nen üç sarhoş. Musa Köksal'ın üze :an istemiyoruz. Biz baraj temelği açıkça söyledi bana: Kocasını ğim.. Düşün sen Kirpiciğim, ilk do Bal gibi olurum vallahü. Ama soÇenemi okşardı, yanağımı öper eğlencesİ2. pis bir şehir. Soğuklar Arkeoloji Enstitüsünü kurduktan tine hücum ederek dövmıye başla erine ilk harcı koyacak Başbakan hiçbir zaman sevmemişti. Bir genç kunduğu kadın benmişim oğlanın! nu gelmez müsibetin, ne yaparsın. di. la beraber şehrin asıl şarklı yüzü sonra araştırraalarını daha da ge ı.ıçlardır. Bu arada biri d e bekçi stiyoruz. Gidenlere selâm olsun. lik öfkesi içinde evlenmişti onun O ilk geceyi, üzerime hayvanlar gi Eskimeye başlar eller, kollar, göznİT boğ;<zına sanlaraK boğma>a Vydın ovasını sulayan nehirden « Ah sen de öyle safsın ki şeke çıkıyordu meydana. Ağabeysi döviz nişleteceklerdir. bi saldırışını hiç unutamam! Tam ler, ağız, en umulmadık yerine kala. Sırf Ahmede nispet olsun, en kalkışmıştır. « Imdat » isliyen bek cuvvet alan bir gençliğe sahibiz» rim! Bu yaşa gelmişsin!.» yakın arkadaşı ile evlendiğini du iki ay ben bu işi öyle bildim. Er dar!..» bulursa apartmana inmeden şöyle Bu arada Amerikalı!ardan ba> çinin yardımına diğer wkitdjş!ar> Bu sözler büyük tezahürata veUzun zaman bilgisizüğimin yalan yalnız başına bir Avrupa yolculukek zevk alır, kadın da kuzu kuzu yup kızsın, kudursun diye.. Kara gözleri simsiyah, tutkulu, « Ama nerde bu heriflerde yü boyun eğer sandım.. Zavallı masu ateşli büyürdü anlatırken. Alayı olmasmdan kuşkulandığını sanıyo ğu yapmaktı niyeti. Hem biraz ka Türk bılginlerinin de 7 8 yer koşmuş ve Jerry ile Carlton'u ya ile olmustur. de yapmakta olduk!arı araştırmarum. Asıl Macideyi, koca ve para Kadıköy kongresinde af konusurek!. tkisı de birbirinin aynıymış I me ben!» acılaşırdı. Isteri krizine tutulup ö düşkünü Macideyi geride sakladı üstbaş düzmek istiyordu kış için. ların yanısıra Batı Alman. İngüiz, kalamışlardır. John adındaki üçünmeğerse!. Şakirle evlendikten sonÇoşar, öfkeli bir yaban kedisi gi nümde yuvarJanmasından, haykıÇıplaktı. üstüne giyecek bir şeyi Fransız hattâ Holândalı bilginler cü şahıs ise kaçmıya muvaffak ol a temas eden Erzurum milletvemustur. Yakalanan iki sarhoş Ame ili Ertuğrul Akça'yı dınlıyen bara Ahmetten de Mehmetten de nef bi odanın içinde dolana dolana bo rıp ağlamasmdan korktuğum za ğımı, herkese olduğu gibi kendisi kalmamıştı.. «Sen çıplakken daha de bazı önemlı kazılar yapmaktane de oyun oynadığımı düşünmüşret ettim ama, iş işten geçmişti bir salırdı: kadın delegelerin de ağladıklamanlar olmustur. Vaktinde topar tü. Bana o türlü açılmasında, so güzelsin karıcığım!» diye, soğuk dırlar. Bunlann da çalışma sahala ıikalı nezarete ahnmıştır. Kaçan John ise aranmaktadır. kere!.» göze çarpmıştır. « Ama öyle çabuk gözüm açıl lanmasını bilirdi. Alaya başlardı nunda beni de açabilmek amacı şakalarla kocası boynunu sıkıyor, rını genişleteceklerini, Amerika Çocuk mu yapmakT Bu yumuşa dı ki! îşin acısını çıkardım bir iyi!. hemen : Kâzım Işık onu yalvartmak ister dönüşü Batı Almapyaya uğrıyan saklıydı belki. cık gemi aslanmdan mı? Allah gös Bizim gemi aslanmın iki dakikahk gibi döviz bulmanın güçlüğünü an« Kimbilir benim için ne düşüBir gün bahçede çamlarm altın latıp engeller sıralıyordu. Günde Akurgal, arkeologlarîa yaptığı götermesin! zevkine boyun eğmek kolaylaştı o nüyorsun Kirpiciğim! Ne düşünürrüşmelerden anladığını söylemisda dolaşırken elini omuzuma atıp « Hem ben kendim için yaşa zaman. Bilir misin, evlendik evle sen düşün.. Dünyaya bir kere gelbirkaç kere giyecek değiştiren o tir. şöyle dediğini hatırlarım : rım şekerım bir piç kurusunun kar neli Şakir beni ağzımdan öpmemiş dim gideceğim, bu işi de çok sevişık kadının çıplakhğına şaşıyorAnkara Dil, Tarih Coğrafya FaSaatte 5 0 8 0 ton kapasiteli; elek tertibatı ve elevatörleri « Sen sahiden böyle göründü dum. Yabancılığımı düşünüyordum mma düşüp vücudumu bozmasına, tir! Her şeye eyvallah ama. ağzım yorum, ne yapayım kardeşim!..» kültesi öğretim üyeJerinden olan ile komple sekonder konkasör. ğün gibi misin?» sonra da vak vaklariyle kafamı şi aklıma çok yakın bir yerde, yağEllerini açar, sevimli, gülünç aralannda. Seslerini dinliyordum. Akurgal, misafir profesör olarak şirmesine dayanamam. Ne demiş ma yok! Efendim vazifeyi zevciye dert yanmaya koyulurdu : Müracaat: lstanbul 44 70 31: Ankara 11 87 00 Beni bu sözlerle övüyordu ken Misafirler vardı içerde, camın ar Amerikanın Princeton Üniversiteler: Karnıma düşer kanımı emer. ti yerine getirdiğimize göre...» « Ama ne güç! Erkeğini bul dine göre. Halbuki olanlar olmuş kasında, salonda, yeşil küçük oyun sinde bir yıl ders vermiştir. Kendünyaya gelır canımı emer, ölünAlayında titriyen öfke şaşırtırdı mak ne güç şekerim! Heriflerin tu çoktan. Derinlerde yara açılmış masalarmda toplanmıs oynuyor dislnin Hitit ve lyon medeniyetleCumhuriyet 10248 ce de malımı yer!..» benı. Hâlâ da Şakiri seçtiği için mi çoğu kendi zevkine dalar. Kolla tı bir kere. Kanayacaktı, kurtlana lardı. Içlerinde Avrupadan yeni ri hakkında birçok yayınları varGarip, isterik kahkahalarla gü böyle oldu, diye, kuşkulanırım za rında kim var, ne yapıyor, ne isti caktı hattâ. Sonra bir gün kapan gelmiş olanlar gitmeye hazırlanan dır. Kendisiyle görüştüğümüz Alerdı karşımda. man zaman.. Eğer Ahmetle evlen yor unutur hattâ. Hep aynı hikâ dığını sanacaktım ve o kötü apse lar çoktu. Muhacir kuşlara benzi kurgal, yeraltında yatan Hitit, Yu« Kız ne bakış o öyle! Çocuk miş olsaydı?.. ye: Güzel bir garsoniyer, bir pi içten içe işleyip sürecekti ölüme yordu halleri biraz. Mevsim deği nan, Roma, Bizans medenlyetlerine 2 adet B. T. H. Yıldız Müselles TransformatHr sevmemek ayıp mı sanki!» Yılına kalmadan kocasiyle oda kap. Yaşına, zevkine göre Doku kadar, gerçekte... şince yeni ülkelerin ışığı çekiyor ait eserlerin meydana çıkarılmaK. V. A T50 Volt Y. V 1P500 Volt A. V. 400 Yalnız Ahmede nispet olsun di larını ayırdığını. önüne gelenle zuncu Senfoniden en kötü Italyan Yara deyince Nermin hanım gelsiyle yurdumuzun yeraltındaki maTaz Y. V. 3 Faz A. V. 3 ye evlendiğini de sanmıyorum o flört etmeye başladığını saklamaz şarkılarına kadar plâklar.. Yemiş, di aklıma hemen. Onun da yaraları du onları. Açık kapıdan oyun ma denler kadar büyük bir servete nun. Bir an evvel teyzesinın elın dı. Erkeklerde sevda aramak ol ıçki.. Sonra başlar (Aman ne kadar vardı. Kimsenin görmediği yerle sasından terasa lâflar atıhyordu. kavuşa.cağını söylemiş ve AmeriTaliplerin: Serranm açtığı konu sürüp gidiyor, den kurtulmak, danslara balolara muştu işi.. Yalın zevklerde kalmış sıcak değil mi şekerim! Rahat et rinde, içinde, dışında, gizli kötü İZMİR PAMUK MENSUCAT T A. Ş. uzak, büyük şehirlerin özellikleri kalıların Arkeoloji Enstitüsü kurkarışmak, eğlenmek için Şakiri ka tı hep. Ama ne de olsa kocasiyle mek, soyunmak ister mİ5İn? Yanı yaralar!.. ma teşebbüslerini memnuniyetle P. K. 106 İzmir müracaati. bullenivermiştl. ' olduğundan daha baska. sürekli. na oturayım mı? Ne olmuş senin Ne garip. ne karışık hatırlıyorum seslerde özlemle titrtyordu. karşıladığını bildirmlştir. öyle koluna, bacajına!). Başlangıç her şeyi! Ince, aynalı bir masanın « Şakir paşanın torunu kolayi'zevk oyunlarıydı çoğu. Doyulmaz (Arkası var) Nadir DAYI (İlâncılJs 5769/10225) Ankaro sakinleri Kondil günü istanbut susuz bırakıldı Uzaydaki Sovyet pilotlorı Doğu Almanyada yiyecek kıtlığının bir İsyana sebep olması muhtemel Ereğli Mitingi { Kemal Çaglar Satılık Büyük Konkasör Satılık Transformatörler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog