Bugünden 1930'a 5,427,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ÜÖKT CUMHUBÎYET 13 A&usto* 196i RadyodajfBügün varrn yarın şabah 10.20 Karışık melodiler 10.30 Kapanış. 11.57 Açılış ve programlar 12.00 Hafif melodiler 12.25 Küçük ilânlar 12.30 Beraber ve solo şarkılar 13.00 Haberler 13.15 Küçük konser 13.45 Saniye Can'dan türküler 14.00 Cha cha ve mambolar 14.30 Dundar Balkan'dan şarkılar 15.00 Kapanış. 16.57 Açılış ve programlar 17.IK) tncesaz'dan Şehnaz Faslı 17.30 Fransız melodileri 18.00 Behıye Aksoy'dan şarkılar 18.15 Dans müziği 18.30 Küçük ilânlar 18.35 Yurttan sesler 19.00 Haberler 19.15 Yaşadığımız günler 19.30 Günerı Tecer'den şarkılar 19.55 Küçük dınleyicilere masal 20.00 Cemil Başargan ve Arkadaşları 20.15 Olaylar ve yankıları 20.25 Küçük ilânlar 20.30 Gönül Akın'dan şarkılar 20.50 Büyük N'utuk 21.00 Türk ezgileri 21.15 Türk basını bu hafta ne düşünüyor 21.45 Klâsik Türk Müziği Korosu 22.15 Çeşitli melodiler 22.45 Haberler 23.00 Gece konseri 23.40 Geç yatanlar için müzik 23.57 Şah' ANKAKA 6.57 Açılış ve günün program nın programları 24.00 Geç yaları 7.00 Günaydın 7.20 Mü tanlar için müziğin devamı zikle jimnastik 7.30 Haberler 00.30 Kapanış. Sabah konseri 9.00 Kapanış. 11.57 Açılış ve program 12.00 Şarkılar 12.20 Sevüen melodıler 13.00 Türküler (Nihat Mercanlı) 13.15 Haberler 13.30 Dans müziği 13 40 Şarkılar (Şükran Doruk) 14.00 Konser saati 14.3<) Klâsik Türk musıkisı Jö.UU Kapanış. 16.57 Açılış ve program 17 W Beraber şarkılar 17.20 Esnaf ve sanatkarlar konuşuyor 17.30 Vurdun Sesı (Kadınlar Ko rosu) 17.50 Plâk dünyasından 18.15 Radyo Erkekier Faslı 18.45 Haberler 19.00 Reklâmlar geçidi 19.40 Şarkılar (Salih Dizer) 20.00 Hafıf müzık 20.15 Olaylar ve yankıları 20.30 Sevılen melodiler 20.4.) Şarkılar (Türkân Dizer) 21.00 Viyoionsel soioları 21.15 Ekonomı ve ticaret dünyamızdan 21.30 Şarkılar (Muzaffer Birtan) 21.50 Dinî ahlâki sohbet 22.00 Reklâmlar geçıdı 22.30 Radyo Senfonı Orkestrası 23.00 Haberler 23.15 Dans müziği ve hafif şaıkılar 23.55 Program 24.00 Kapanış. 7.45 Çeşıtlt melodiler 8.15 ISTAMBUL 7.27 Açılış ve program 7.3u tstanbul ve Izmir'den sesler Melodiden melodiye 8.00 Ha 8.45 Sevilen tangolar 9.00 Ev berler 8.15 Saz eserleri 8.30 kadınının not defter 10.00 De Osmanlı Tatibındt.' Haydu Bulgar Balaban ile beş yosması İ Her işi düzeltmek için| İ bir baskın mı lâzım? = ] Haber aldık ki Meyva ve E İ Sebze Halindeki gizli ve S > sun'i fiyat yükseltme teşeb jz İ büslerini önlemek için oraya E • memurlar tarafından sabahın jr ; çok erken saatlerinde bir bas E dan yaralı idi, gömleğini yırtmış, ; kin yapılmış ve sandıklannı Ş yarasını elinden gelebildiği kadar Z İ damgalamamış, faturalarını E sarmıs, timar etmiş, gövdesi de i tanzim etmemış komisyoncu E yarı çıplaktı. Böylece perişan ve i !ar suçüstü yakalanmış. Ka E ; nun maddelerine ve talimat •= yakasında çiftlik bölgesini gözetlemekle geçti: dereyi geçerken su I name paragraflarına göre bu Ş göğsünü bulduğu için, üstündeki• suçlar oldukça mühim para S leri soyunmadan kurutmaya ça• ve hattâ işlerinden alıkonul 3 lıştı. <Kan düşen yer kaatili çeker» i ma cezalarına mahkum olma E derler, çiftlikten uzaklaşamıyordu: ; larını gerektiriyormuş. E gün uzadıkça uzadı, ortalık nihayet oldu. GözHalkın yararına memurla ~ karardı. gecenin yarısı Balaban elerini uyku tutmıyan > rın ve onlann başlarındaki za S riklik içinden bir baykuş sesi işittın gösterdiği bu gayret ve Ijj ti, yüreği birden şiddetle çarpmavazife severligi candan takdi ™ ya başladı: Todor!. dedi. * re lâyık gördük ve sonra dü Todor, on gündenberi çıkımcılık şündük: ~ yaptığı Arnavutköyü çiftliğinde Acaba, ötedenberi aksıyan S en çok yaklasablldiği kendisinden ve bir türlü düzene konamı Ş iki yaş kadar büyük bir ayakdaşı yan bütün işler hep böyle = *idi, bu gece kuşunun sesini pek birer veyahut ardı arkası gel = güzel taklid ederdi. Arandığına miyen sayısız baskınlar mı ~ hem sevindi, hem korktu, kendisibekliyor? E ni yakalamak için Todor ile bir Meselâ, dolmuş motörleri Ş tuzak kurmuş olabjlirlerdi, Bıçahâlâ kontrolsuz.. Memba su = ğının verdiği kuvvetle seslendi, cevap aldı, birbirlerini görmeden yu diye satılan şjşe ve da ~ konuştular: macanaların muhtevalarının E N'için geldin?. cins ve mahiyetleri tamamen E Sana ekmek getirdim. meçhul.. Afiş ve reklâmların E nerelere konacakları ve ne Ş Mito ne oldu? Öldü!. relere konmıyacakları belli = Zaptiye geldi mi?. değil.. Belediyede rüşvet ön Ş Gelmedi ama haber verdiler. lenecek, zabıta memurları S Ruşunke ne oldu?. halka sert davranmıyacak s Bilmiyorum, bugün hiç göründiye ortaya atılan lâfların E tatbikatına geçilip geçilmedi E medi, ağa kasabaya gonderdi deOrman içinden ilk geçen; bir kesiş oldu ğini daha kestiremedik.. Bü E diler... Todor!. Sana güvenemiyorum. yerek geçirdi. Yol aça aça güelüktün vasıtalar hâlâ istediklerı = Ben kahbe değilim. bir arkale ilerliyordu, elleri ve ayaklaaı yerlere park yapmakta ser = dasım, güven bana... nazik değildi, cefaya allskındı, buVazan: R. E. Koçu best.. Boğazın Anadolu ya = nı rağmen çentik, yara bere içınkasında mazot kalıntıların E H em senin yanına bıçaksız, Kcsimliycn: S. BozCült de kalmıştı. Yedinci gün ekmeğidan, Rumeli yakasında ise E çıplak gelecegim... nın son parçasını yemışti ki ormaçöp kümelerinden banyo ya E Todor soyundu ve dereyi, elinnın içinden geçen bir yola kavuşpılamıyor.. Şehirde mezarlık E de ekmek çıkını ile çıplak geçti. tu. Eğefr ormandan tek başma gesıkıntısı gün geçtikçe ziyade E Bir mse ağacının arkasında giı Orada nalbant îstoyan vardır, çecek gaafil bir yolcuya rastlarsa leşiyor.. Sergi Sarayı çevresi E lenmiş Balabanı göremiyordu abir panayır halini aldı.. ma kendiıi ç.plak ve aç.kta oldu dayım.. benim gönderdiğimi söy önüne çıkıp soyacaktı. belki de le, sana yardım eder.. öldürecekti Bunlar, şöyle rastgele hatır E Uzun Pertev Efendt şöylece anYoldan ilk geçen bır merkep üs Yaklaşma Todor! Orada dur!. latıyor: ladıklarımız.. Kendimizi sık tünde bir keşiş oldu. Manastır dedı. sak liste çok kabaracak. An E «Vak'anın akşamı ortalık iyice manastır dolaşan selrseri bir ihtiTodor durdu ve elindeki çıkını lasılıyor ki, mesele öyle tek E yere bıraktı. karardıktan sonra çıkımcılardan yardı, Rila Manastınna gidiyorriu. tek baskınlarla çözülecek gi E Bu arkadaşlığını unutmıyaca Todor ismindeki oğlanın kaybol Balaban, keşişi görünce karannı duğu haber verildi. Balabanın se değiştirdi, bu adamı soyrmktan bi değil.. Dört koldan akın E ğım Todor... viştiği arkadaşıydı. dediler, fakat ise ona sığınarak bür müdrie: biı lâzım. akın! 3 Buralarda kalma, kaç!. gece yarısından sonra oğlan çıka manastırda izini kaybettime>i düREELE Köyüne de gitme, doğru Kar gelmiş, sabahleyin yakalayıp ağa şündü ve keşişin önüne çıkarak ya getirdiler. evvelâ inkâr etti, da diz çöktü. kollarını açarak: lova'ya git . yağa yatırılınca Balabana ekmek Baba.. bana acı!. dedi. götürdüğünü itiraf etti. Çıplak 0lup dereyi geçmiş, kaatili göreme Gömleği ltme lime, elleri ayakmış ama konuşmuştur. Ondan öğ ları kan içinde, kirli, kap kalra, rendik ki Balaban meşelikte idi. ve saçları darmadağın, gözleri vah Koca Halil Ağa. Kayk'ı Mustafa şetle parlıyan iri yapı'.ı fakat tüynamında bir ağası ile on nefer tü süz delikanlı güzeldi. Keşiş bu fenkendaz adamını gonderdi, «og albenili oğlanın bir kaıtil nldufiulan teslim olmaz ise vurun» dedi; nu derhal anlamıştı. Manastırlar 1) 64239 86 lira keşlf bedelli Bakırköy Akıl Hastahanesi Ladere kenarında kum üzerinde a her yaştan türlü türlü suçlulara boratuvar tevsi'i inşaatı 25/8/1962 Cumartesi günü saat 10.30 da yak izleri müşahede etmişlerdi, 1S sığınak olabildiği için korkusuz hastahanede teşekkül edecek Satınalma Komisyonu huzurunda kin meşeliğe gîtmege korkmuşlar konuştu: açık eksiltme ile yapılacaktır. dır, hem girseler bulmak ne müm Kaatil misin?.. diye sordu. 2) Bu işe ait eksiltme dosyası ile nafia işleri umumi şartkün, gayet kesif ormandır. Bu To Balaban saklamadı: namesi her gün saat 9 dan 14 e kadar hastahane Sorumlu Saydor da bilâhare haydut Balabanın manlığında görülebilir. sağ eli yerinde bir şakli lâln ol Evet... dedi. 3) Eksiltmeye iştirak için (4817.99) lira '«7.5 geçici temınat Benden ne Istiyorsun?.. azık du.» hastahane Döner Sermaye veznesine yatırılacak veya miUi banmı?.. para mı?.. kalardan birisinin bu miktar teminat mektubu ibraz edilecektir. Todor döndükten belki bir saat 4) Eksiltmeye gjreceklerin 1962 yılı Ticaret Odası belgesi, sonradır ki Balaban slndiği yelr Palram yok delikanlı.. ehlıyet belgelerini ve şartnameyi okuyarak muhteviyatını aynen den çıkıp ekmek çıkınını aradı, Ne para, ne azık.. beni makabul ettiklerine dair imzalıyacakları yazılı bir vesikayı Kobuldu Ayakdaşının buralarda kal nastıra götür baba!, misyona ibraz etmeleri. ma demesine rağmen meşe orma Ariın ne?. 51 tlândaki şartlara uymıyanların eksiltmeye alınamıyacağı. nında bir hafta kaldı. Tek başına Todor. geçirdiği ve ağaçlatrla konuştuğu Nerelisin?.. yedi gün yedi gece içinde Bslaban (BasiD 13629/10239) Karlovalıyım.. nalbant tstobiraz daha vahşileşti. Karlova'ya gidip nalbant îstoyan'ı aramıya yanın oğluyum.. Ben Rilaya gidiyorum, dört caktı. köyüne de çitmiyecekti, ama nereye gıdeceğini, ne yapaca günlük yoldur. Gidefrim baba.. ğını bilmiyordu. bur.dan sonra ha Rila Manastınna ayakdaşının ayatı tesadüflerin cilvrsine bağlıydı. iki somunu, gözleri açhktan dı âltında sığman on yedi yaşındakatardığı zaman birer lokma ko ki kaatil Balaban o manastırda parmak suretiyie yedi gün idare bir sene kaldı. Keşiş yamağı, «daetti. geceleri ağaçlar üstünde yat yak« oldu. kadın girmiyen duvartı ve gündüzleri, ormanın remmi ların arasında kendisinden istenini kaplamış ve çit gibi orüşmüş len her hizmeti gördü. Fakat bi*sürgünler arasında biraz uyuya sabah, bir odada beraber yattığı keşişi boğazlanarak kesilmiş bulrak ve daima batıya dofiru yürüdular; kaatil oğlan kaçmıştı. Çıkımcı Balaban Nâzıroğlu Mito'yu vurduktan sonra tahmin edildiği gibi dereyi geçmiş ve ulu meşe ormanma sığınmıstı. Kocabalkandaki köyüne dönmeyi hiç düsünmediği muhakkaktır, cinayet elbette ki zaptiyeye haber verilecek, kendisinin aranacağı yerlerden biri de köyü olacaktı. Ponu gomleği, adamlık poturu abası, çevresi, çarığı çiftlikte heybesinde kalmıs 3 Manastır Cinayeti Izmir Fuarları Yazan : 20 »ğustos 1962 günü açılacak olan tzmir Enternasyonal Fuarı münasebetiyle, pul raeraklılarımıza, bugüne kadar tedavüle çıkarılan Fuar pnl serileri ilt knllsnılan özel damgaların bir hülâsasını sunnyoruz. tzmirde ilk defa 1319 da milli mabiyette Mithatpaşa Sanat Enstitüsünde açılan sergiden sonra Vali Kâzım Dirik'in teşebbüsü ile 1927 ile 1931 yılları arasında «9 Eylul Sergisi» adı ile her yıl bir sergi açılmıştır. Bundan sonra 1933 ilâ 1935 yılları arasında açılan sergllere «tzmir Fuarı» denmiş ve 1936 yılından itibaren açılan fuarİara «Izmir Enternasyonal Fuarı» adı verilmistir. Anoak 1944, 1945 ve 1946 daki fnarlar enternasyonal «ayılmıyarak millî raahiyette olmustnr. Bugüne kadar tedavüle çıkarılan seri ve kullanılan özel damgalara gellnce: 1 1927 İZMİR 9 ETLCL SERGISI ve ÖZEL DAMGASI: Londra emisyonnna ait on bir pul üzerine «tzmir 9 Eylul Sergisi 1927» ibaresindeki kelimelerin ilk harfleri ve 1927 tarihi sürşarj edilmek saretiyle 1927 tzmir 9 Eylul Sergisi için bir seri meydana getirilmiştir. Tirajı on bin olarak basılan bu pullar 9 ilâ 25 eylul 1927 tarihleri arasında tedavülde kalmı»tır. Bu sergi münasebetiyle «Izmir 9 Eylul Sergisi, Po»ta ve Teigraf Merkezi» ibareli ve ortasında eski ve yeni rakamlarla sergi devamınca tarihi her gün değişen bir özel damsta kullaııılmıslır. KAV ralık 1981 tarihine kadar tedavülde kaldı. Bu seri münasebetiyle «lımir 9 Eylul Panayırı» ibaresini taşıyan bir özel damga, Fuar müddetince, tarihi her gün değiştirilmek suretiyle kullanılmıstır. 4 1935 IZMİR FLARI öZEL DAMGASI: 1933 tzmir Fuarı münasebetiyle bir hatıra scrisi basılmamıs olmaKla beraber 1934 senesinde kutianılaıı özel damga aynen Fuar devamınca tarihi her gün dcîiştirilnıe!<iiırı>ti>1lc k ı ı l l a n ı Irtr Türkiye Emlâk Kredi Bankası A. O. Gene! Müdürlüğüne Nüfettiş Nuavini Âlınacak 1 Bankamız Teftı? Kurul una Iktisadi ve Ticari îlimler Akademileriyle, Hukuk, Iktisat ve Siyasal Bilgile* Fakültelerinden vey a Milli Eğitim Bakanhğınca musaddak yabancı memleketlerdekl muadillerinden mezun bulunanlar arasından, imti hanla Müfetti? Muavini alınacaktır. 2 Müsabaka imtihamna girebllmek İçin, 3S yaşından yukan olmamak, yapüacak tahkikat neticesinde sicil ve «eciyesi ftibariyle meslege ahnmasına mani bir hali bulunmadıgı anlaşılmak, hizmet taahhüdü altında bulunmamak, fiiü askerlik görevini yapmış olmak ve ayrıca Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 4 üncü maddesindeki diJer şartlan haiz bulunmak. 3 11, 12 ve 13 eylül 1962 tarihlerinde Ankara'da Genel Müdürlükte, tstanbul'da Atatütk Bulvan «ubesinde ve îzmir'de Merkez şubesınde yapılacak olan yazıh müsabaka imtihanmda kazananlar Ankara'da lözlü bir sınava daha tâbi tutulacaklardır. 4 Imtihan mevzulariyle, ımtihandan evvel Genel Müdürlüğümüze tevdi edilmesı lâzım gelen vesikalar hakkında tafsilit almak istiyenlerin Ankara'da Teftiş Kurulu Baş kanhğına, îstanbul'da Atatüri Bulvan ve Îzmir'de Mer kez şubelerimize müracaat etmeleri gerekir 5 îsteklilerin lüzumlu vesikaları en geç 25.8.1962 tanhine kadar Ankara'da Teftiş Kurulu Başkanlığına bizzat veya taahhutlü mektupla tevdi etmeleri icap eder (Basın 10537A. 646610230) Bakırköy Akıl Hastahanesi Baş tabipliğinden: Dahilî elektrik tesisatı yaptınlacaktır. 1 Ataköy 3 ve 4 Ks. Inşaatımızın dahill elektrik tesisatı yaptırılacaktır. 2 Bu işe ait ihale evrakı 50. TL. sı mukabili Muamelât Servisimizden temin edilebilir. 3 Taliplerin ihaleye iştirak edebilmesi için bugüne kadar yaptıkları işleri havi belgelerini ihaleden evvel ibraz ile YETERLÎK BELGESt almalan şarttır. 4 îhale 20/8/1962 pazartesi saat 15.00 te olup, muvakkat teminat 5.000. TL. dır. 5 İhale tarzımız, tatbikatımız, karar ittihazımız 2490 sayılı Kanuna tâbi değildir. T 1 M LO Türkiye Inşaat ve Malzeme Ltd. Şt. Bankalar Cad.. Güven Han Kat 4 (Basın 13601/13236) PROF NtVIBÜS'un Macera'an: 2 1928 tZMtR 9 EYLÜL SERGİSİ ve OZEL DAMGASI: Üçüncü Londra eralsyonuna ait bütün pnllar sürşarj edilerek 5 eylul 1928 tarihindr 1928 tzmir 9 Eylul Sergisi münasebetiyle tedavüle çıkarılmıstır. Tirajı 30 bin seri olan hu emisyonnn pulları 1 nisan 1934 tarihine kadar tedavülde kaldı. 1927 yılında knllamlan özel damga aynen 1928 de sergi devamınca kullanılmıştır. Ancak 1928 de kullanılan damgamn rakamları aracında eski rakamlar mevcut de|ildir. Bn damga da her gün tarihi defiftmlmek suretiyle kullanılmıştır. 3 1934 İZMİR FfARI SERİSİ ve ÖZEL DAMGASI: 1934 yılında tedavüle çıkanlan posta serisinin 9 puln «tzmir 9 Eylul 1934 Sergisi» ibaresi ile sürşarj edilerek 1934 tzmir Fuarı münasebetiyle 26 ağustos 1934 tarihinde tedavüle çıkarılmıştır. Tirajı on bin seri olarak bastırılan hu pnllar 31 a VKUİNCI İZMİR ENTLRNASVONAL Ft'ARl SE KtSl: Yedinci tzmir Enternasyonal Fuarı münasebetiyle tsviçrede Courvoisier matbaasıııda bastırılan on puldan müteşekkil seri 20 ağustos 1938 tarihinde tedavüle çıkarılmıştır. Bu seri 20 kagım 1938 tarihinde tedavülden kaldırılmış olup serinjn tirajı yüz bin adettir. 1H38 Yedinci tzmir Enternasyonal Fuarı için özel bir damga yapılmamıstır. Fuar PTT Merkezindeki «tzmir* Fuar» ibareli damga kullanıldı. 6 1940 IX. tZMİR ENTER NASİONAL Fl ARI SERISİ: 1930 yılındakı posta pulu emisyoııu serisinden 200 ve 506 kuruşluk pullar sırası ile 260 kuruşluğu fi ve 10 ve 500 kurusluçu 12 kuruş kıymet ve «tzmir Enternasyonal Fuarı 1940» ibaresi ile sürşarj edilerek bir seri meydana getirilmiş ve 20 ağustos 1940 tarihinde ledavüle çıkarılmıştır. 31 aralık 1950 de tedavülden kaldırılan serinin tirajı vetmis beş bin adettir. IX. tzmir Enternasyonal Fuarı için özel bir damga kullanılmadı. Fuar PTT. Merkezinde «tzınir Fuar» ibareli riam?a kullanıldı. 7 1941 X. lZMtR ÜMt.liNASYONAL FCARI SER1SI: X. tzmir Enternasyonal Fuarı münasebetiyle altı pul Istanhulda Alâeddin Kıral matbaa.sında basılmış ve 20 ağustos 1941 tarihinde tedavüle çıkarılmıştır. Tirajı 190 bindir. Pullar 31 aralık 1956 tarihinde tedavülden kaldırılmıştır. Bu emisvon münasebetiyle özel damça kullanılmamıstır. Fuar, PTT Merkezinde «tzmir Fuar» ibareli damga kullanılmıştır. JANE'IN KIZ1 233 MUHTELİF EB'ADDA BORU VE PARÇALARI ALlNACAK Ereğli Kömürleri İşletmesi Ticaret Müdürlüğü İstanbul Satınalıiia Bürosundan: Buna ait şartname; her gün Satınalma Servisimizde görülebilir. Tekliflerin en geç 18.8.1962 günü saat 13 e kadar İstiklâl Cad. Piremeci Sok. 1. Baro Han kat 2 deki teklif kutusuna atılması lâzımdır. Büromuz siparişi kısmen veya tamamen dilediğine verip vermemekte serbesttir. (Basın 13439/10246) İstanbul Sanayi Odasından: 19fl2 yılı Maearistan, Yugoslavya, îsrael, Bulgaristan. Romanya ve Polonya kontenjan listelerinde yeralan; Dokumaya elverişli devamsız Suni ve Sentetik elyaf ve döküntüleri ile ipliklerine ait Odamız hisseleri gruplara göre ilgili sanayicilerimizin arlreslerine sirküle edilmiştir. Müracaat 15/8/1962 Çarşamba gününe kadar olup normal Kota Talepnameleri ile ve her memleket için ayrı ayn olarak Odamız Muhaberat Servisine yapılır. Keyfiyet; Kamgarn, Ştrayhgam, Pamuk Ipliği, Flokaj, Trikotaj, Çorap ve Dokuma Sanayii Gruplanna mensup âzalanm:za duyurulur. (Basın 13495/13237) nun sözünü kesti. Pekâlâ ki bir isde sendikanm parmağı oldu mu o işe hırşızlık karışmaz. Delikanlı omuzlannı silkti. Ne biliyorsun bunu şaşırtnmk için yapmadıklarını? Heriflef tnayi mi bir de kartvirit bırakfinlar. Sonra Bill'e dönerek lordu : Kız zengin bilr şey miymiş barı? Yoksa dostu bıkıp başmdan def etmek için temizletü TJİ dersiniz? Bill : Maktul hakkında hiçbir bilgim yok diye cevap verdi. Y^lnız şu bahsettiğinlı Sendika neyin nesidir? Otelin sahibi Plerre Balcour, Bill'in sualini işitmisti. IAIİS yerıne o cevap vefrdi. Vallahi doğrusunu isterseniz bu mevzuda kimsenH doğru dürüst bildiği bir şey yok. Rivayetlere bakarsanız merkezini Amerika dan bürkaç zaman evvel Tanca'ya nakleden bir teskilâtmış. Halk arasında « GünahkârlarSendikası » di ye ad takmışlar. Bahsederken kısaca « Sendika » diyorlar. Dediğim gibi herkesin ağzında aytrı bir rivayet dolaşıyor. Mamafih polisin de halktan fazla bir bilglsi olduğunu zannetmiyorum. lyi ama asıl meşgul olduğu saha nedir bu sendikanın?... Sipariş üzerine adam öldürmek diyorlair. Meselâ bir düşmanınız, yahut politik bir rakibiniz, hattâ mirasına bir an evvel konmak istediğiniz zengin bir akrabanız mı? Sözde sendika bunu mu ayyen bir ücret bajremi dahilinde halleder, bahis mevzuu olan kimse nin vücudunu ortadan kaldınrmı^. (Arkası var) «CUMHURÎYET» in ZABITA ROMANI: 23 uf 8UTA.ÇM7A YAZANiH.McCUTCHEON OEVfREN: B D M « L ' Ü N K I Z Koman: 2 8 3 Cizen: YVES SAYOL Ceviren Mazhar KUN1 Edmond St. İrun'a geldiğindenberi cereyan edetı hâdiseleri anlattı. Oteli nasıl hatırladığını annesi ve muhtemelcn babası hakkında topladığı bilgiyi soyledi. Babası olması gereken adam katledilmişti. Fakat daha ziyade rastladığı güzel Blanche'tan bahsetti. Mardoche'un yardımını da unut tnadı. Zaten onun dilenci olduğuna inanmıyorum, dedi...» Greluch, biraz düşundükten sonra: «Her halde •jimdilik Matmazel Blanche'i alman bahis konusu olamaz. En tloğrusu Parise dön... Tahsilini tamamla, iki sene sonra gelip ımu babasından istersin. O zamana kadar belki de ihtiyar dostun derhal evlenmene mâni olan sebepleri izah eder. İki sene sonra göğsünü gere gere gelir. kızı alırsın... Edmond düşünceli idi: Evvelâ Mar doche'tan akıl danışırun, dedi. Bu hususta ona söz verdim. Hayatım onun elleri arasında. Bana bu kıymetli vesikaları veren de odur. Fakat ben bunlardan sana henüz bahsetmedim. Şu mektubu okuyuver.» Ed mond bu suretle Marianne Ludre'in mektubunu babahğına verdi. Greluche okur okuıııaz gayriihtiyaıi bağırarak: Kont de Bue sieres mi?... Şimdi kimin oğlu olduğunu biliyorum artık» dedi. (Arkası var) Yine Lıvreli bir diğer hizmetkâ ] Mrs. Meredith'i suallerinizle rin dolaştırdığı tepsiden birer kok üzüyorsunuz Senora Quintana. teyi alırlarken Cristina, Penny'ye ; Bit kere böyle esran engiz vaoteldeki cinayet hakkında sualler kalarla son derece ilgilenirim. Son ra polis bu sabah benim de ifadeyağdıtmaya başlamıştı. Kimbüir ne kadar korkmuş ; me müracaat etti. Dün gece otel sunuzdur odada bir cesetle karşı , ve civarında şüpheyi celbedecek laşınca? Çok mu korkunçtu biçare | bir hal farkedip etmediğımi sornin yüzü? Vücudu tamamiyle çıp dulalr. Mansour'un kahvaltı terası lak mıydı? benim yatak odamın tam karşısıHerhalde sabahtan beti bu cina na isabet eder. Polisin kanaatince yete dair dört bir taraftan türlü j kaatil oetle bu terastan girip çıktafsilât almış olmasına rağmen ye' mış. şil gözleri yine meraktan yanıyc*Konuşurken « yatak odam » kelidu. mesini bilhassa tebarüz ettirmeye Penny mümkün mertebe kısa ce çalışmış ve bunu telâffuz ederken vaplarla bu sual yağmurunu atlat de gözlerini süzetek genç adamınmaya çalışırken bir yandan da )m[ kilere bakmıştı. dat ister gibi Bill'in yüzüne baktı. Bill bu manidar bakışı son dereBu sırada yanlafrına Paul Shane ce lâkayt bir eda i l karşıladı. yaklaşınca Bill Cristina'nın kolu Cristina Quintana'nın ayrı bir yana dokunup onu hafifçe bir kena tak odası oluşu onu aytıca a'âkadar etmiyordu. Yalnız, ra çekt:. Ev sahibesi onun bu hareketıni Peki dedi, şüpheyi calip bir müstehzi bir tebessümle Karsıla I hal farketmiş miydiniz bari? mış. fakat yine ona tâbi olmustu. Hayır, dün gece bajimı yastı Tebrik edenm Bill. Tam mâğa koyar koymaz uyumuşum. Göznasiyle bir kavalyesiniz. lerimi açtığım vakit saoah çoktan Neden icap etti bu ıltifat, >i> olmuştu. rabilir miyim? Sonra içini çekefrek ilâv etti : Kalbinizi kaptırdıgımzı bütür Ama bundan sonra böyle raharekâtınızla ortaya koyduğunuz hat bir uyku artık müyesser olabu bayana siper oluşunuzdan... mıyacak. Kocam yarın bazı işleri t e e 1 için Rabat'a gidiyor. Koca evde tek başıma, ne yapacağım bilmiyofum. Duyduğuma göre bir yetişmiş oğlunuz varmış. O burada kalmıyor mu? Kim, Luis mi? Sabaha kadar barlarda sürtetr o gece kuşu. Şafaktan evvel eve geldiği vâki değildir. Bu sırada adı geçen Luis'nin bulundukları yere doğru yaklaştığım gördület. Yaşının çok gençliğine rağmen babası babası gibi iri cüsseli olan bu çocuk gözlerini tamamen annesinden almıştı. Yüzü, daha bu saatte içkiyi fazlaca kaçırmış oluşunun delili olarak morarmış, alın damarı balriz bir şekilde kabarmıştı. Elinde dolu bir viski kadehi annesi ile Bill'in yanlarına gelir gelmez ilk sorduğu sual, Cinayete dair yeni bir haber va* mı? Bill gülümsiyerek başını sallamakla yetinmi^ti. Hiç şaşmam... Ben dedim zaten. bu işde muhakkak yine sendikanın parmağı vardır. Onlardı oldu mu, bu iş bir kapalı kutu olarak kalmaya mahkumdur. Annesi, Saçmalama Luis, diyerek o
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog