Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

13 Ağustos 1962 CUMHURÎYET D U N Y J Ü Burgiba İslâmiyet ilerlemeye hiçbir zaman engel teşkil ehnemistir» dedi Cezayir'de millî bir ordu teşkili çalışmolan başladı Siyasî Büro ile Bölge Kumandanlan toplandı mekte ve ihtilâlin halk için halk tarafından yürütüleceği» bildirilmektedir. öte yandan bu ilânların siyasî büronun gerilla birlikleri ile ilgili plâmnın açıkiar»masından önce hazırlanmış olduğu belirtilmektedir. Cezayir meseleleri ile ilgili müşahitlere gör», gelecek 36 saat siyasî büronun plânlannı tatbik mevkiine koyup koyamıyacağını gosteren karar saatleri olacaktır. Askerî bölge kumandanlarının siyasî büronun plânını açıkça reddedeceklerine ihtimal verilm«mekle beraber, müzakereler sırasında plânın bazı hususlarda değişikliğe uğraması muhtemeldir. Bu arada, Cezayir'in bağımsızhğa kavuştuğu gündenberi Avrupahların esrarengiz bir şekılde ortadan kaybolmaları Avrupa'ya göçün devam ettigini göstermektedir. Doktor, öğretmen, mühendis, teknisyen ve talifiy» ışçilerin kitle halinde Avrupa'ya göçmeleri yüzüııden birçok fabrika, müessese ve okul kapanmıştır. HABERIERI BİR DAKIKA: Kabahai kelimede mi? Ba «hflrriytt» kelimesi bize pek yaramıyor galiba, dogtlar. Neye, nereye «hnrriyet» ismi versek başımız derde giriyor. Bir defa, 1908 denberi, bir türlii nizamlıyamadıîımiT, büyük harfli Hürriyet var. Onn bırakalım. Hürriyeti Ehediye semtine bakın. Ne gecekondusu. ne âsayîşi, ne ısıSı. ne pisliği .. Oldnm olasıya bitmez tükenmez bir mesele. Hadi, onu da bırakalım. Ta şu Hürriyet Meydanı? AHıncı defa olarak yine plânı değiştirilmiş. Kimin aklına çeldi de oraya «Hürrivet» dedi. Beyazıt iken, pekâlâ. yürüyiip gidivorduk Şimdi, daha kimbilir kaç seneler bn derde katlanacafız Evet, bn «Hürriyet» yerine bir başka kelime bnlmalı. Bel ki rahatlarız. D. N. Isfanbulun Kadtnlatı «Dünyayı deliler idare etseydi daha iyi olurdu» Röportajı yapan : ÜMİT YAŞAR «Dünyayı akıllılar yerine deliler idare etse daha iyi bir dünya olurdu.» Bu Bakırköy Akıl Hastanesi hemşirelerinden Ayşe Savunun fikri. Ayşe Savun Istanbullu, dul, çocuğu yok. Mesleğinden hem maddı, hem mânevi yönden çok memnun olduğunu söylüyor. «Türk kadını lâyık olduğu yerdedir. Atatürk devrimleri hedefine tam ulaşmıştır. Bazı istisnalar bu gerçeği değiştiremez» diyor. Ayşe Savuna göre, toplumumuzun en büyük eksiği, yardım hissinin noksanlığıdır. Ayşe Savun diğer sorularımı şöyle cevaplandırıyor : Sence en basit anlamiyle kaç türlü deli vardır? İki türlü. Içerdeki zararsız deliler. Dışardaki zararlı deüler. Deliliği tarif edebilir misin? Delilik ne tarif ne de taklit edilebilir. Erkekler ve aşk hakkında ne düşünüyorsunuz? Erkekler vefasızdırlar ve arkadaşhktan anlamazlar. Aşk geçici bir fırtınadır. Hemşirelik mesleğine girecek Türk kızlarına neleri tavsiye edersin? Çok çahşmalarını, şefkatli ve dürüst olmalannı.. Dünyanın gidişine ne dersin? Hemşire Ayşe Savun alnında boncuklanan terleri siliyor ve derin bir nefes aldıktan sonra şöyle cevap veriyor : Dünyayı akıllılar yerine deliler idare etse daha iyi bir dünya olurdu. Devlet, sporu böyle idare eder! i por âleminde şimdiye kadar yani devletin spora el koydugu 1938 tarihinden bn yana misli görülmemiş bir hükümet tasarrufu olda. Başbakanın imzasını hâvi bir kararnarae ile Profesyonel Futbol lıgme hstılacak takımların sayısı 18 den '0 ve çıkanldı. î a n i hükümet sporun kanunen idaresi kendı elıne verilmemiş olan çünkü kannn yalnız amatör sporun gelışraesınde hükümeti vazifelendinr Profesyonel takımlann sayısmı art tırmayı da hükümet vazifesi bılİsin acıkh tarafı bnııun ne teknik ne kanunî. ne de pratık bır faydası var. Ama birisi gittı, lîaş bakanlıUta teklir yaptı. tstısare heyeti kararlarını Başbakanın \eva Bakanlar Heyetinin boıabileceği hükmünü ele alarak bn cidden acavip kararı verdirdi. Sirndı bunun türlü ihtilâtları, ıhtılafları olacaktır. Ama bundan kimse sorumlu değildir. Benim asıl merak ettiçim nokta «lnönü» ye bu işi kimin nasıl izah edip böyle bır kararnameyi imzalatabilmiş olm» sıdır. Türkiyede spor, hep böyle resmı veya hususi, fakat siyasî raakamların müdahaleleriyle bngiinkü hale R elmiştir. lyi ise devam! Kö tü ise bn işi terketmeli! Şu iş kalabalıgında, Türkiye Baş bakanının: Millî Futbol lig' 20 tskım olsun! diye zihin yorup hüküm vermesinin sırası mı? Buna vakti var mıdır? Ve ona bnnn teklit etmenin günahı. vebali yok mndur?.. Nerede bu işlerin mes'nlleri? Bn açıklık rejiminde konnşnp hükümet adamlarını aydınlatsalar ya! Senelik iradı bir bnçnk milyona varan kulüplerimiz iflâs halinde.. Profesyonel oynncnlar işportaya dökülmüş.. Sampiyon takımlarımız bir oyuncu transferi için «Erbabı h.ımi>et» den aleııen iane topluvor. Ve biz bütün dâvayı 18 takımı 20 ve rıkarmakla halletmiş oluvoruz. Kim bu fikri hele bu sırada hükümete teklif ve trlkin ettiyse büyük günahı vardır. De\ iet adamları emirlerindeki mü tehassıslara güvenerek mes'uliyet yüklpnirler Asıl mes'uli)et ise o mütehas«islarındır. Kimtlir bu umulmadık. zamansız ve faydasız teklifi hükiimete yapan mes'ul mütehassıs'?.. Klhette kararnamenin yan krnarında bir imzası olacaktır. V'arın falan oynncuva verilmiş cezayı da bir kararname ile kaldırmamn yolu açıldı. Orada da bir af cereyanı başlarsa veya bir kararname ile Sampiyon tâvin edilır^e ya hey! Mesele bu yolu açmamaktı. Artık buradan çeçmiyecek iş voktur. Vazık oldn Süleyman Efendi.ve.. Ama helki de bu hâdise. hükümetin sporu serbest sektöre bırakmasının bir âmili olabilir? Nesine serck Türkiye Cumhoriyeti Basinkanının Profesyonel kulüpler den kaçının bir arada maç yapmaları canım?.. Injilterc Ame rika, Almanya. Fransa, tspanya, Italva, Belçika, Hollanda. Isveç, Norvrç. f>?!^imarka. bütün coğrafyada buna benzer bir ta^rruf var mı?.. Hani batthiasiYorduk?.. Oldu miı va? Şimdi haraj maçları, onların ıırticeleri. onlara yapılmış ve reddedilmis olan itirazlar.. Bunlar ne ulacak? Beden Terbiyesi L'mum .Mıidtir. lüğüniin kanun murihınce K;>«h.ıkanlıea baglı olusunun hıknvti, Futbol Federasvonunun alcl.ide bir lik tertihiııe bu makamın nıüdahalp etmesi imkânını hazırlanıak değıl. onun Meclise karsı biitresinin müdafaasını ve tâyinlerinın tasdıkini yapmasıdır. Yoksa tıpkı Kadaütro vev a tstatistik Imum Müdürlüğü gibi bir teknik idare olan bu t'mum Müdürlüîünün işine hele teknik işlerine Başbakanın karıstırılması suretiyle ihtisası söndürmek ve sindirmek kanun vazunın aklından geçmemiştir. B. FELEK Tunus 12 (».».) Tunus Cumhurbaşkam Habip Burgiba, burada jsptığı bir konuşmada, «îslâmiyetim hiçbir raman ilerlemiye engel teslcil etmediğinı» söylemiştir Burgiba devamla, «îslâm dünyası. bir ramanlar öncülü?ünü yaptıjı ve bugün dev adımları 1le ilerliven meder.ivet kervanındökı yerini ancafe plânlı bir çalışma ve l'iâmiyette a«!a yeri olmıyan «bir lokma bir hırkn» zihniyetinden vaz Ceçmek «uretiyle alabilir» demiştır Tunus Cumhurtraşkanı, «Allah'ın îslâm liderlefrine ve hükümetlerine aksakhkları gidermek için gerekli rçformlan yapmakta yardımcı olnıajı» dileği ile sözlerine son vermiştir. V E F A T Ayv^Jık esrarındnr. Şakir Alay'ın oğlu, Fahlre Alav'ın efL Numan ve AU Alay'ın kardesL Refik ve Enver Alaym yeğenleri. Y»g îskelesl t»clr. lerinden NAHİT ALAY vefat etmiştir. Cenazesi 13.8.1962 pazartesi günü Kadıköy Osmanağa Camllnden öğle namazınrian «onr» kaldırılacaktır. AlleSİ Cumhuriyet 10250 Cezayir 12 (a.a.) Cezayir askeri bölge kumandanlan il« siyası büro üyeleri arasında gerilla bırliklerı nin jnuntazam oir millî oriu haline getirilmesi fconusunda çörüşnıelere başlanmışEı. Müzakerelerin ne kadar süreceğı kesin olarak bilinmemektedir. lyi haber alan kaynaklara gore, askeri bölge kumandanlan arasında pek tabii olarak göruş ayrılıkları vardır. Fasat, yine aynı Iraynaklara nazaran siyasî büronun ordunun sivil hükümetin kor.trnlu altına alınması tasansını, askeri bölg e kumandanlarının reddettiklerini söylemek ıçin vakit henüz erkendir. Siyasi Büro Genel Sekreteri Muhammed Hıdır, Millî Kurtuluş Ordusunun rolü ile ilgili bazı meselelerin mevcut olduğunu söylemiştir. Bazı söylentilere göre, Cezayir şehrinin terafsızhğını temin maksadiyle iki hafta önce kontrolü ele almış olan dördüncü bölge kumandanı siyasi büronun askerî ve sivil otoritenin birbirinden ayrılmasma dair plânını reddetmistir. Nitekim, dün Cezayir sokaklarında asılan ve dördüncü bölge kumandanmın imzasını taşıyan ilânlarda: «MilH Kurtuluş Ordusunun rolünün sona ermediği bildiril Arjantinde buhran dün nihayete erdi Âsi birliklere kışlalarına dönmeleri emri verildi Buenos Aires, 12 (a.a.) Geçen çarşamba günü General Frederico T. Montero'nun en kıdemli general olduğunu ileri sürerek, kendi kendini Ordu Bakanı ve Kara Kuvvetleri Kumandanı tâyin etmesi ile başlıyan askeri buhran beş rakip generalin dün Cumhurbaşkanhğı Sarayında Cumhurbaşkanı ile yaptıklan bir toplantıdan sonra sona ermiş gibi görünmektedir. Toplantıda âsi general Montero da hazır bulunmuştur. Cumhurbaşkanhğı Sarayındaki toplantıdan sonra âsi general Montero'nun açıkladığına göre. General Jorge C. Saravia'nm Ordu Bakanhğına getirilmesi ile askeri buhran sona ermiştir. Montero, ayrıca Buenos Aires üzerine yürüyen birliklerine kışlalarına dönmeleri emrini vermiştir. Saravia son dört gün içinde Ordu Bakanhğı görevine getirile n üçüncü generaldir. General Montero'nun ayrıca ifade ettiğine göre Cumhurbaşkanı Guido, başkentin muhtelif kesimlerinde mevzilenmiş olan 20 000 askerin de kışlalarına dönmesi için emir vermiştir. Gayrimenkul Satış İlânı 962/323 İslanbul Onuncu İcra Memurluğtından: Şuyuun izalesi için satılmasına karar verilmiş olan Eminönu cıvannda Hobyar Mahallesi Hamidiye Caddesinde 16 ilâ 24 kapı sayıh 25 pafta 418 ada 2 parselde kayıtlı 208 metrekare sahah altı adet mağaza ve bodrumu müştemi bir bab hanın tamamı Istanbul Sultanahmette Adliye Sarayı içinde gayrimenkul satıs mahallinde 4/9/1962 tarihine gelen Salı günü saat 15 ten 16 ya kadar bırinci açık artırma ile satılacaktır. • ^ i f * 1 1 1 " ™ : l s t a n b u l Beltdiyesi lmar Müdürlüğünun 26/6/1962 gün ve 3537 sayıh imar durumu krokisine göre mezkur parsel program dışı iskân «ahasında kalmaktadır. Mer'i Istanbul ımar plân.na göre, parsele bitişik insaat nizamında, 18 50 metre bına yüksekliğinde, tamamını işgal eden bina derinhğınde nızaml aydınlıklı arka bahçe mesafeli, civan gibi saçak parapeth, */»33 çatı meyilli boş arsa için imar müsaadesi verilmektedir. Mahallî tetkike göre: Parselin yukanda tarih ve numaraları yaııh tapu kaydı ve imar durumu krokisi ile îstanbul Bölgesi Tapu Fen Amirliğinin 14/8/1962 günlü pafta kopyası yerine uygundur. Zahire Borsası Sokağı cephesi kademeli, karo mozaik trotuvarhdır. Binanın bütün çevreii 1. kat tabanı hizasmdan itibaren demir korkuluklu, buzlu camh gaçaklıdır. Birinci kat hizasına kadar beyaz mermer kapıh, BiBaBo Mağazasının cephe»i ise vitrinler arası siyah mermerdir. Borsa Sokağından, kapı numaragız, tek kanath demir kapıdan soldan hana dahill geçmeü, mozaik zemînH koridora girilmektedir. Sağda ahşap dolap ve dört sıra fayans duvarlı, altı dolaplı mermer eviyeli kahveci ocağı, karşıda mozaik basamakh bodrum kat merdivenleri bulunmaktadır. Beton zeminli bodrum kat gahanhğında sağda tek kanat demir kapıh beton zemin Te tavanh kalorifer dairesi, yanında k8mürlük, solda tek ahşap kmpıh beton zemin ve tavanlı asanıör daîresi, yanında tek demir kapıh depo, karsıda demir kapıh karo mozaik zeminli sağa büküntülü ikinci depo bulunmaktadır. Borsa Sokağı 12/1 kapı iayıh camlı, ahşap vitrinli, ahsap zemin tavan ve duvarlı, îsriere Pazarı saatçi dükkânıdır Borıa Sokağı 12 kapı sayıh yer, fiztrinde Kutlu Han yazıh, çift kanatlı demir çerçeveli, buzlu camh han giriş kapısından, karşıdaki ahşap çift kanatlı ikinci kapıdan hanın mermer zeminli. sağda kahveci kısmma geçit ve demir çerçeveli dört kişilik asansör. Karşıda BiBaBo Mağazasına dahilî kapı, yanında ahşap küpeşteli demir korkuluklu mozaik basamakh ü?t katlar merdiveni, solda kalorifer radyatörii bulunmaktadır. Kat çıkış merdivenleri ve kat antreleri duvarları yarım mermer duvarhdır. 1. kat : Çift kanatlı, ahşap camh kapıdan karo mozaik zeminli hole cirilmektedir. Sağda karo mozaik zeminli, yanm fayang duvarlı, fayans lavabolu, sahanhgı olan termosifonlu, fayana taşh alaturka helâ. Birbirinden dahili geçmeli sekiz adet oda bulunmaktadır. Bu katta Albert Civre halefleri, Necmi Komili ve Serafettin Alemdar ve Kardeşleri firmalan bulunmaktadır. Z. kat : Hol sağda, 1. kattakinin aynı teşkilâtta helâ. Hol *agda ve karsıda 4, aolda 2 olmak üzere altı oda bulunmaktadır. Karşıdaki odalar birbirinden geçmeli olup, nihayettekinin önünde moraik zeminli, beton korkuluklu balkon vardır. 3. kat : Dahilî teşkilâtı birinci katm aynıdır. Asansör çıkış kapısı dihinde mozaik zeminli, demir korkuluklu pencereli, tavandan çatıya çıkıhr kapıcı odası bulunmaktadır. ikinci katta Omega Saat Acenta1!!, ücüncü katta Derby Lastik, Avukat Fikret Güvenç ve Avukat Handan Kaftaneı firmalan bulunmakta rlır Binada su, elektrık ve kalorifer tesisatı mevcuttur, çalışır haldedir. Zemin katta kahveciye ait havagazı tesisatı vardır Katlardaki odalar ile dükkânlarda kalorifer radyatörleri vardır Bina çatısı çift jatıhlı yerli Marsilya tipi kiremitlidir. Borsa sokağı 14 kapı sayıh yer: Camh vitrinli, tek camh kapılı, demir kepenkli, mozaik zeminli, Stello Fonnos'un kiracı bulundugu gömlekçi dükkânıdır. Şeyhülislam Hayri Efendi Sokağı 14 kapı sayıh dükkân, her iki sokaga camh ah<;ap vitrinli tek kanat kapıh, demir kepenkli. mozaik zeminlidir. Saatçi Sebuit ve Toros Bayman'ın isticarınriakı riiikkândır. Şevhülislam Hayri Efendi Caddesi 16 kapı sayıh dükkân : Çift girişli. demir kepenkli, mozaik zeminli elbiseci Hayri Dogo'nun dükkânıdır Seyhülislâm Hayri Efendi ve Hamidiye Caddelerinin birlefim köşesinde bulunan BiBaBo Mağazası. Hayri Efendi Caddesinden 20. Hamidiye Caddesinden 89 kapı numaralarını almaktadır. Demir kepenkli. mermer basamakh, mozaik zeminlidir. Sag dip tarafında dahilî bir kapı ile han zemin katına çıkılmaktartır TKTKtK VE KANAAT : Kıymete müessir faktörler gözönüne alınarak bu günkü ahm gücüne g8re, yerine ve parselin bütün sahasını işgal eden binasmın tamamına maktuen 4.000.000 (Dort milvon) üra kıvmet takdir ve tahmin edilmiştir. SATIS ŞARTLARI : Artırma şartnamesi herkesin görebilmesı için 15/8/1962 gününden itibaren dairede açıktır. Artırmaya ıştirak ıçin muhammen kıymetin °'*1,S nispetinde pey veya millî hir bankanm teminat mektubu tevdi edecektir. Ipotek sahibi alacakhlarla rtiger alâkadarlann ve irtifak hakkı sahipierinin gayrimenkul iizerindeki haklannı, hususu ile faiz ve masrafa daiı nlan idriialannı işbu ilân tarihinden itibaren onbeş gün içinde evrakı müspiteleri ile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap pder. Aksi halrip hakları tapu sicilile sabit olmadıkça satış berielinin paylasmasından hariç kahrlar. Gösterilen günde artırmava ıstirak edenler artırma şartnamesini okumuş, lüzumlu ma lumatı almıs ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar olu nurlar Tâvin edüen zamanda gayrimenkul üç defa bağırıldık tan snnra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma bedeli mu hammen kıvmctin vüzde vetmi?beşini bulmazsa en çok artırantr. taahhürlü baki kalmak üzere artırma on gün daha temdit ve ımıınru M/9/1%2 Cuma eünü aynı yer ve saatte yapılacak artırmaria en çok artırana ihale edilir Gayrimenkul kendisine ihale nlıınan kimse rlerha! veva verilen miihlet içinde parayı vermez ^e ıhalp kararı fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklif te bulunan kimse arz etmiş olduğu bedelle almaya razı olursa ona. razı olmaz veya bulunmazsa hemen yedi gün müddetle artırılmaya çıkanhp en çok artırana ihale edileceği ve iki ihale arasındaki fark ve geçen günler için '45 ten hesap olunacak faız ve riiser zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunacağı ve fazla malumat edinmek is'ivenlerin 962/323 dosya No: ile memuriyetimize müracaatları ilân olunur (Battn: 13820/10235) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden 1 3000 km2 lik Elbistan Göksun ve 3700 km2 lik Elbaşı Viranşehir Uzunyayla ovalarının hidrojeolojik etüdü işi fiyat ve teklif isteme usulü ile yaptınlacaktır. 2 İhale 24/8/1962 Cuma günü saat 16 da DSt. Etlik Tesisleri Yeraltısulan Dairesi Reisliği binasında toplanacak olan Malzeme Eksiltme Komisyonunca yapılacaktır. 3 Bu işe ait eksiltme evrakı bedelsiz olarak DSİ. Yeraltı suları Dairesi Reisliğinden temin edilebilir. 4 Bu işin muvakkat teminatı 6275 liradır. İstekliler iki ovanın tamamına teklif verebilecekleri gibi beher ova için ayrı ayn teklifte bulunabilirler. Bu takdirde îdare iki ovanın etüdü işini bir mütaahhide veya ayrı ayrı mütaahhitlere ihale edebilir 5 İhaleye iştirak etmek istiyen istekliler en geç 20/8/1962 Pazartesi günü »aat 17 ye kadar dilekçe ile DSİ. Yeraltısulan Dairesi Reisliğine müracaatla ihaleye iştirak belgesi almalan şarttır. 6 Ehliyet belgesi almak istiyen isteklilerin : a) En az 1000 km2 lik tahanın müstakilen hidrojeolojik etüdünü yaparak hidrojeolojik etüd raporunun kati kabulünü yaptırdıklanna dair belge ibraz etmeleri b) Şimdiye kadar yaptıklan hidrojeolojik etüdlere tevsik eder belgeleri eklemeleri ve halen yapmakta olduklan hidrojeolojik etüdleri bildirmeleri. c) Arazide çalıştıracağı personel isimlerini ve bu şahısların arazide bilfiil çahşacaklanna dair noterden verecekleri taahhütnameleri dilekçelerine eklemeri şarttır. d) Teçhizat durumlarını bildirmeleri, e) Ayrıca 1962 malî yıh çalışma mevsimi içinde ne kadar etüd yapabileceklerini bildirmeleri. 7 İdare dilediğine eksiltmeye iştirak belgesi vermekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 8 Eksiltmeye iştirak belgesi alan istekliler teklif mektuplannı 24/8/1962 cuma günü saat 15 e kadar DSİ. Etlik Tesisleri Yeraltısulan Dairesi Reisliğine makbuz mukabili vereceklerdir. tstekliler diledikleri takdirde zarflann açılmasında hazır bulunabilirler. g Tesbit edilen tarihten sonra yapılacak müracaatlar ve postada vâki olacak gecikmeler nazarı itibare ahnmıyacaktır. (Basm 13334 A 8348/10234) i Bayındırlık Bakanlığı Dsi. Gene! Müdiirlügünden: Devlet Su İsleri G«nel Müdürlüğü tarafından Adana VI. bölpe mmtakasında inşa edilecek Silifke hidroelektrik santrah türbin; generatör; trafo ve müştemilâtı istekliler arasında aranılan şartları haiz olanlardan fiat teklif isteme usulü ile satm alınacaktır. Bu işe ait Berekli dö\nz: îdare tarafından temin edilecektir. 450 KVA takatinde tek grup için ihale suretiyle satın alınacak malzeme bir bütün olarak mütalâa edilecek ve bir veya birkaç kalem için verilecek teklifler nazarı itibare ahnmıyacaktır. İhaleye iştirak etmek istiyenlerin: 1 Kaç senedenberi yukarıdaki malzemeye mümasil malzemeyi imal ettiklerini; 2 Şimdiye kadar imâl ettikleri bu tip malzemenin kapasitelerini ve nerelerde kullanıldıklaruıı gösterir katalog; resim: fotoğraf vs. belgeleri havî bir dilekçe ile 27151962 Pazartesi günü saat 12.00 ye kadar DSİ Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Dairesine (Bestekâr Sok. No. 25) müracaatlan lâzımdır. İsteklüer ibraz ettikleri vesaike göre 3181962 gününden itibaren mezkur daireye müraeaat ederek iştirak belgesi ala caklardır. 3 Genel Müdürlükçe durumları uygun bulunan talıpler 100. TL. mukabilinde iki takım mukavele evrakuıı DSİ. Barajlar ve Kidroelektrik Santrallar Dairesi Reisliğinden temin edebilirler. (Basın 13635 A. 8607/10244) Bakırköy Akıl Hastanesinin değerli Başhekimi Saym Faruk Bayülkemle birlikte kadın hastaların dikiş ve çiçek atelyelerindeyiz. Hastalar başlannda hemşireleri olduğu halde büyük bir sükunet içinde çahşıyorlar. Faruk bey beni tanıttıktan sonra hastalardan sorularıma cevap verme'erini rica ediyor. Bu arada Sayın Başhekimden hastanenin Izmir Fuarında bir pavyon açacağını da öğreniyoruz. 50 yaşlarında bir hastayla konuşuyorum. Admın Jale Şakirof olduğunu söylüyor. Kendisini Avrupada tıbbiye tahsili yapmış sanıyor. Bana: «Hani.» dedi. «Inönüyle Avrupadan tanıçırız, bilmiyor musun?» Avrupanın neıesinde? dedinı. Cevabı: «Erzurumun Oltu kazası» oldu. Çiçek atelyesinde başörtülü orta yaşlı bir kadın var. 17 yıl öğretmenlik yapmış, zaten burada da «Hocanım» diye tanınıyor. Adı Behice Orhan. Sorularımı çok düzgün ve mantıki bir şekilde cevaplandırıyor. Zaman zaman bir akıl hastasiyle konuştuğumu unutturuyor bana. Dediğine göre burada 3 roman da yazmış Behice hanım. Adları: «Aile Faciası», «Hayatın Yükü» ve «Balmumundan Bebek» miş. (Başmakaleden devam) Şair olduğumu öğrenince, «Şair surları üzerinde ısrar edildı. He duyup da yazabilene derler» dedi sapların yanlışlık veya doğrulusa ve sonra Namık Kemal'in olduğuüzerinde durulmaksızın do?malik nu söylediiii şu mısralan okudu : bir iktisat siyaseti kampanyası a«Amâlimiz efkârımız ikbâli çıldı. Bir aralık ortalıkta plâncılıvatandır, ğın bir doktrin cereyaniyle nisanSerhaddimiz kal'a bizim hâki landıjına dair intibalar büsbütün bedendir.» knvvetlenmeye başladı. Ayrıca şairlerimizden Nedim, BaLâkin dıs yardım müzakereleri ki, Fuzuli, Mehmet Akif ve Abdüldolayısiyie Paristen yapılan bir tel hak Hâmidi tanıyor. Konuşmağa kin, âni hava dejişiklisi «arattı. dahyoruz : Memleketin sosyalizme do?rn bazı Atatürkün kadın devrimleri adımlara hazırlandı^ı düşünülür hedefine tam olarak ulaşmış mıken, tsmet tnönü özel teşebbüsü dır? azimkâr bir davranısla destekleme Atatürk inkılâplarının hepsi ye başladı. Hükumet Baskanı plâmuvaffak olmamıştır. Çünkü venı yürütebilmek için bir iktis.idî rilen serbestlikler bazı aile faciadiktatörlüîe gitmiyeceğini ve özel larına sebep olmuştur. teştbbüsten her türlü kolaylıgı e Kadınla erkek arasında ne sirefmivecffini bildirdi. Mesele, burada da bitmedi. Ru fark vardır? Plânı kadın çizer. erkek tatyeni siyasete dofcru 'lafifce meyleden bir vergi tasarısı, plâncılar bik eder. Dünyaya aslında kadın dan siddetli tepkiler celmesire yol hâkimdir. Erkek yalnız bedenen açtı. Plânlama Dairesinin getirtti kuvvetlidir. Hocanım. Türk kızlarına namusfi mütehassıslardan birinin raporu yayınlsndı. Ferid Melen de, vergi lu, vicdanlı ve ciddi olmalarını tartısmaları henüz dinmeden çıkart tavsiye ederek sözü Hatice Humatıgı bir döviz kararnamesiyle, siya şan'a bırakıyor. Hatice Humaşan Istanbullu, ilkosetini daha serbpst ve librral b'r kul tahsili yapmış. Erkekler ve rejime dojrn yöneltti. Sosyalizm mi? Şimdilik birsey aşk hakkındaki sorumu şöyle cesöylemiyecegim. özel t*şebbüs mü? vaplandırıyor : Taıımda, bu noktaya da doknnmı Türk erkekleri kibardır, iyi yaca|ım. Buçün memleket, bir baş kalblidir. Aşk, herkesin aradığı faka fırtınaya vakalanmıstır. Iktisa kat hiç kimsenin bulamadığı bir dî dâvalarımızın politika kulisle şeydir. rinde bir sa|a ve bir sola yalpala Peki sen aradın da bulamadın ması, bünyesi zayıf düşmüs hasta mı? diyorum. ' ' yı münavrbe ile kajnar snya \e Bulamıyacağımı bildiğim igiıj bnzîn dnsa sokmaktan Tarksızdır. aramadım, diyor. Hakikî tnânasile iktisadî hesap yaHatice hanıma göre Türk kadını pabilmfk şöyle dnrsun, hiçbir isti oturuşundan ve terbiyesinden belli kamette insicamlı bir siyasrtin şart olurmuş. Hatice hanım kadınların lannı bile temin edemiyoruz. çarşaf giymesini doğru buluyor. Feridun ERGİN Bu sırada bir kadın sesini yükselterek «Hocanıma» bağırıyor. «Sen cemiyette hasta rolünü almışsın, öğretmenlik yapmışsın, kalemler harcamışsın. Başkalarını pejmürde görünce üzülmüyor musun?» Hocanım cevap vermeden kendisini tanıtıyor. Adı Türkân Yılmaz' Ankara. 12 (CunıhuriyetTeleks) mış. Kız Enstitüsünden mezunmuş. Istanbul ve Izmir'deki inceleme Cinsıyetini ve evli olup olmadığını lerini tamamlıyan Başbakan Isrnet bilmiyormuş. Okuduğu kitaplarInönü bugün T.H.Y. na ait bir u dan «Çalıkuşu» nu hatırlıyor, fakat çakla beraberinde eşi. Tarım Ba kimin olduğunu bilmiyor. «Enstikanı Mehmet Izmen ve Özel Ka tüyü bitirdikten sonra bir iş yapıp lem Müdürü olduğu halde basken yapmadığım» soruyorum. «Yaptım, yaptım..> diyor. «Bir vazife olarak te dönmüştür. Inönü, hava alanında Maliye Ba milleti rahatsız ettim.» kanı Ferit Melen, Ankara Valisi Gözlerimiz dolu, içimız ezik ayaNuri Teoman ve diğer ilgililer ta ğa kalkıyoruz. Bir hasta, yapma rafından karşılanmış ve basın men bir mine çiçeği getirip yakama tasuplanna «îyi intibalarla dönüyo kıyor. Aynlırken genç bir hasta rum. Seyahatimden memnunum» sesleniyor arkamızdan : demistir. € Yaşar abi, Yaşar abi! Hani bize şiir okumadın.» Dnce fikir istik rarı «Doğumun yalnız köylerde tahdidine taraftarım.» Cumhuriyetin foto muhabirıyle birlikte Istanbulun lokallerini, gece kulüplerini ve diğer eğlence yerlerini geziyoruz. Yolumuz Yeniköyde Boğaziçi Lokaline düşüyor. Hafif karartılmış ışık altında danseden çiftler... Boğazdan serin bir rüzgâr esiyor. Büyük bir şamdanın aydınlattığı masalardan birine yaklaşıyoruz. Türlü mezelerle donatılmış bir masa etrafında kadınh erkekli 10 12 kişi sıralanmış. Kendimizi tanıttıktan sonra masadakilerin de kimler olduğunu öğreniyoruz. Bay Reşit Bayburt, eşı, kızı, damadı ve misafirleri. Bayan Melıke Bayburt, Reşıt Bayburtun eşi, Istanbullu, 3 çocuğu var, tahsili orta. Gülçin Incekara, Melike hanımm kızı. Konservatuvar mezunu, evlı 2 çocuğu var, mesleği bale öğretmeni. Anne kız sorularımı ayrı ayrı cevaplandırıyorlar. Türk kadını toplumumuz içinde lâyık olduğu yerde midır? Anne Çoğu değildir. Kızı Sanmıyorum.. Atatürkün kadın devrimleri hedefine tam olarak ulaşmış mıriır.' Anne Tam olarak ulaşmıştır. Kızı Hayır, ulaşmamıştır. Türkiyede bir ahlâk buhranı var mıdır? Anne Vardır. Kızı Muhakkak ve maalesef vardır. Nüfus artışı Türkiyenin lehinde midir, aleyhinde midir? Anne Yetiştirme tarzları ıslah edilirse lehindedir. Kızı Aleyhindedir. Doğumun kontroluna taraftar mısınız? Anne Taraftar değilim. Kızı Doğumun yalnız köylerd? tahdidine taraftarım. Toplumumuzun en büyük eksiği sizce nedir? Anne Türk kadınlarına bazı hakların henüz tanınmaması. Kızı Birhk hissinin azlığı. Erkekler ve aşk hakkında ne düşünüyorsunuz? Anne Kadın iyi olursa her erkek iyidir. Aşksa, in»tnoğlunun en büyük duygusudur. Kızı Erkek, kadının hayatta desteğidir. Aşkı sadece bir insam »evmek olarak kabul etmiyorum. Inonu Ankaraya döndü Bir arkadaşımız nişanlandı Foto muhabiri arkadaşımız Tolan Arlıhan ile Doğangün Akalın evvelki gece nişanlanmışlardır. Genç nişanhları tebrik eder, saadetler dileriz. V E FAT Merhum Ali Rıza îskefyeli mahdumu ve merhum Şükrü Yelkenci damadı, Emire Îskefyeli, Ali $ükrü. Ali Kenan, Ali Rıza Îskefyeli ile Gülçin Özdemirin babaları, Rahile Îskefyeli mahdumu, Zehra, Yakup, Alime ve Dr. Nedime tskefyeli'nin ağabeyleri, Fevzi özdemir, Aylâ Îskefyeli' nin kayınpederleri, Hilmi Kutmanın bacanağı, Leman Kutman, Hilmi Daregenli, Nevriye Daregenli, Enver Yelkenci. Samî Saka, Mithat Yelkenci ve Şevki Pınarın enişteleri Samsun esrafından Tüccar 11/8/1962 Cumartesi günü Samsun'da bir kalb krizini mütaakıp vefat etmiştir. Merhumun cenazesi 14/8/1962 Salı günü Teşfikiye Camiinde kıhnacak öğle namazını mütaakıp Edirnekapı Şehitliğindeki aile kabristanına tevdi edilecektir. Eşi, Çocukları, Damadı ve Gelini (Cumhuriyet: 10252) Arsa ve İnşaat malzemesi satılacaktır ! ÖMER ÎSKEFYELİ İ 1 Biga'da Yankaldırım mevkiinde Kurumumuza ait 29162 m2 lik Konserve Fabrikası arsası ile üzerindeki baraka ve inşaat malzemesi (1079 m3 Kum Çakıl) kapalı zarf usuliyle satılacaktır. 2 Satış için muhammen bedel 265.000, TL. dır. 3 Satışa iştirak için yatırılacak geçıci teminat 14.350, TL dır. 4 Bu satışlarda teminat mektubu mukabilinde ve kanuni faiz alınmak kaydı ile taksitli ödeme teklifieri kabul edilebilir. Muhammen bedelin üstünde teklifler vâki olmadığı takdirde, muhammen bedelin altmda yapılacak teklifler de itibara ahnabilir. 5 Bahis konusu arsa Konserve Fabrikası yaprnaya müsait olup, projesine göre lüzumlu toprak işleri yapılmış, Fabrika temelleri açılmıştır. Satış halinde Fabrika binasına ait tatbikat projeleri bedelsiz verilecektir. 6 Istekli olanlann teminat mektuplariyle birlikte tekliflerini en geç 20/8/1962 Pazartesi günü saat 12.00 ye kadar Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlük Yazı İşleri Servisine tevdi etmeleri şarttır. 7 Postadaki gecikmeler itibara alınmaz. 8 Merkezde 116000/62 No. lu telefondan tamamlayıcı bılgiler ahnabilir. 9 Teklif zarfları 20/8/1962 Pazartesi günü saat 16.00 da Genel Müdürlükteki Komisyonda açılacaktır. 10 Kurum, satışı yapıp yapmamakta veya dilediği şartlarla dilediğine yapmakta serbesttir. VEFAT Bay Albert Benardete, Bay ve Bayan Jak Rozanes ve kızı, Bay Cerl Benardete, Bay ve Bayan Saül Menahem, Bay ve Bayan Salamon Soriano, eçl. snneleri ve kız kardeşleri, bü"yükanncIeri ve akrabaları SÜZAN BENARDETE'nin vpfat ettiğlnl ve cenaze nıcrasiminin 13 Agustos 1962 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 12.30 da Büyük Hendek Kevc Saloni Slnagc^ui":f!^ Ura niunacagjnı toopFürîr bildirlrlor. (Doğuşu BENSUSEN) ET ve BALlK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Basın 13237/10231) Cumhuriyet 10249 13161/10241
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog