Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

Yurttaşlık Bilgisi Osman Pazarlı Bakanlığın resmî kitap listesinde bulunan bu kitaplarımız bu sene yeniden basılmıştır. Milli inkılâbmuz üe devlet tejkilâtımız, toplum Te yurt kurttmları tıaMntıd^ temelli v yeni bilgU«ri T« açtklamaları bu e#erlerde Ortaokul I, n, m REMZİ KTTABEVİ Hânsdık 5586'10218 umhurİYet KURUCUSUÎ Bütün dünyada şimdiye kadar 5.000.000 den fazla satılan eser EN MODERN METODLARLA ÇOCUK BAKIMI Vazan: Dr. BENJAMİN SPOCKS 430 sahife; lüks ciltli (12,5 lira) Ytrenjs NADI Çıkaran: Türkiye Yayınevi Üâncıhk 5608/10219 39. yıl sayı 13.658 Telgraf re mektup sdresi: Cumhuriyet İstanbul Port» Kutusu: tıteabul No. 246 Telefonkr: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 1 1* 2 Sovyet astronotu diin fezada buluştu Dünya etrafında dönmekte olan Vostok 3 ve Vostok Moskova. 12 (a.a. ve radyolar) Sovyetler Birlıği bugün ıçinic insan bulunan bir kapsulu daha uzaya göndermiştir. Dün gönderilon Vostok 3 ile birlikte Sovyetler Birliği bir gün içinde arka arkaya iki uzay gemisi fırlatmış olmakta ve böylece. tarıhte ilk defa olarak aynı zamanda uzayda iki gemi uçuş halinde bulunmaktadır. Vostok 3 ten tam 24 saat sonra uzaya gönderilen Vostok 4 ün ıcinde bulunan dördüncü Sovyet uzay pilotu Yarbay Pavel Popo Arl.ası Sa. 5, Sü. 4 te Ruslor, Nikolayev'i indirmeden uzaya bir pilot daha gönderdiler Işverenler ve Hükümete şiddetle çatıldı 5,000 den (azla işçinin iştirak ettiği Ereğli miiingi sakin geçti Bir Sendikacı«Bugünkü hükümet şişmanları şişmanlatmak; zayıfları da gebertmek için çalışıyor» şeklinde konuştu Ereğli, 12 (Özel surette giden arkadaştmız Muammer Erol bildiriyor) Bu sabah saat 11 de Ereğlideki Hükümet meydanında başhyan Türkiye Yapılş Federayonunun tertiplediği işçi mitingı arzu edilen sonucu sağlamaktan uzak kaldı. 103 sendika ve fede rasyonun temsilcilerinin katıldığı mitinge 1015 bin kişinin katılaca Si hesaplanmıştı. Oysa, toplanan kalabalık 5.000 kişiyi pek aşmamıştı. Ayrıca raitingin başlıyacağı sırada söz alacak hatiplerin sırası yüzünden idareciler arasında beklenmiyen bir anlaşmazlık çıktı. Arkası Sa. 5. Sü. 7 de ı 4 ün pilotları, birbirleri ile uzayda bir konusma yaptılar Dnce Fikir istik rarı • IIIII lllllll IIMIII llllltllllllllll llllllllllll llllllllllllllll «Iktisadî hayatta, müteaddit m « hepler yoktur. Yalnız iktisadı bilenler ve bilmiyen tarafından temsil olnnan iki ayrı cereyan vardır x . ttalyan iktisaUısı Pantaleoni nin 1891 de doktrin ihtilâflanm tatalil ederken ortaya koydufu bu hakikat, derin bir mânâ taşımaktadır. lktisat ilminin ve tekniğinin jelişmesine paralel olarak sosyalizm, devletçilik veya liberalizm fibi tezlerin fülî önemlerini azçok kaybettikleri ve vaktiyle doktrin tartısmalarında hokkalar dolusu mürekkep hareanmasına sebebiyet ver miş olan meselelerin hesaba dayanarak çözülebileceği bir ça|a jirmiş bulunmaktayız. Bafcı ülkelerinde, doktrinlerin bilhasss iki cephede henüz tesirlerini mııhafaza ettikleri dikkate ç»rpmaktadır. Doktriııleri iyi bi<mei<sizin hiçbir vakit fikir hareketlerinin tarihî tekâmülünü kavramay» imkân bnlunaraıvacafın* süphe yoktur. Siyasî hedefleriıı tâyininde ve halkın alâkasını nyandıracak tartifmalarda da hatiplerın ve yazarlann daha nznn müddct doktrin meşalesiyle nmnmî efkâra ışık tntacakları düşünülebilir. Fakat ilmin lâboratuvarlannda. doktrin « * e reyanlannın rolii, çittikçe daralmaktadır. D. Aimanyada yiyecek kıtlığının bir Isyona sebep olması muhtemel Kimya işcilerinin ayaklanması tehlikesine karşı Lena bölgesine Sovyet lanklan ve birlikler sevkedildi Dün Ere^lî'de yapılan \t binlerce is<,inin katıldığı mitingden bir görünüs İfımal edilen îstanbul Telelol» (C iIJKLKİVtl \ P) Dün fezaya gönderilen Yb. Pavel Popoviç «Vostok 4» t binmeden önce. Üç sarhoş Amerikalı, Ankarada bir bekçiyi döviip boğmasa kalkıştı |. Bonn, 12 (a.a.) Güvenıür kav:ıaklardan dün akşam alınan haberlere gore. yiyecek kıtlığı sebebiyle geçen hafta Walter L'lbricht kimya tesıslerinın 38.000 işçisi arasında başgösteren huzursuzluğu önlemek üzere Leona bölgesine büyük çapta Sovyet tankları ile Doğu Alman birlikleri sevkettirmi.ştir. Verilen haberlere göre, sevkedılen Rus tankları ile diğer zırhlı araçlar. şehrin üç mil kadar ötesindeki kışlalarda her zaman istenilen yere sevkedilmek üzere, va Arkası Sa. 5. Sü. 8 d a Beş yıl içinde 24 baraj yapılacak Diyarbakır. 12 (Halük Bcsen bıl' diriyor) Bayındırhk Bakanı tl, yas Seçkiu beraberinde Devlet Kaj rayollan ve Devlet Su Işleri ils'| lileri olduğu halde dün gece MarJ Arkası Sa. 5. Sü. S da Gelin alayı bahşişinden çıkan kavgada 25 yaralı var Kayseri, 12 fTelefonla) Şehrımizın Atpazarı semtinde 300 kişının katıldığı bir kavgada 3 kişı apır, 22 kişı de hafif surette yaralanmıştır. Pınarbaşı ilçesinden golin götürmek üzere sehrimize gelen 60 ki Arkası Sa. 5, Sü. 3 te •+• Ankara 12 (Cumhurivet Teleks) Küçükesat'ta Bülbüldereimle. gece yarısından sonra bağırıp çae.ıran üç sarhoş Amerikalı. ker.dilerini sükunete dâvet eden Musa Köksal admda bİ3 bekçiyi riöverek tstaııbul'uıı tn jüzel >ullarındaıı bıri. ınuMı'likak ki. .'»iıırmara Ucııizi Memlekelimiide turizm sanayiı Arkası Sa. 5, Sü. 7 de boyunra Sirkeci'den Yedikule'ye kadar uzaııaıı sahil yoludur. Diğer adivle «Turistik Yol» olan bu yol. tamamlaııdı»ı süıılerde. resmi kişi nin gelişmesi için hazırlanan turisTalmz derairyolları, relevızyon ler burada modern balık lokantaları. ;azinolar. ejlence yerleri kuru tik pilot bölse.plânı ikinci safhaveya plâstik maddeler gibi tnaddi lacafını ve turistlerin çelecejini vadetmekte idi. tstaııhullular turist fının u>sulannıasına onümüzdekı niraetler defil, fikir hareketleri de gelecek diye sevinirkeıı. Belediye, sahil yolunu «bostan hal'i» yaptı gi'nleıde başlanacaktır. Türkiye'ye daima gecikerek %eljından. sinıdi huralara kamyon kamyoıı karpuz. kavuıı çelmeye başBu mak«at'a yapılacak çalışma mektedir. Sosyalizm özel teşebladı. Yol, resimde görüldüğü sibi. kabuk, ot ve hayvan pisliçi ieindc Arkası Sa. 5, Sü. & te büs tartışmaları Batıda aşındıktan ve taararetini kaybettikten sonra. memlekeiimizde bn cereyan on bin leree kişinin alâkasını çekebilecek dereeede canlantnıştır. 27 Mayıs tbtilâli, sosyalizra istikametinde jiriÇankırı. 12 (Telefonla) Dün saşileeek bir hamle ile yurdun kalkındınlabileeeğini düşünenlere, a at 18 sıralarında, Karataş mahalleradıkları fikir hürriyetini ssğla sind e bir infilâk olmuş. 2 kişi ölmüş, 1 kişi de ağır şekilde yaramıstır. Yazımın çiriş eümlcsini tekrarlı lanmıştır. Bahçenin bir köşesmde yaca|ım. «îktisadî bayatta müte ateş yakıldığı sırada eskiden kalApartman kaloriferleri, lokomotif ve fabrika bacalarından çıkan duaddit mezhepler yoktur. Yalnız ik dığı tahmin edilen bir bomba infi tisadı bilenler ve bilmiyenler tara lâk etmiş ve Mehmet MeUn ile 25 manlar kanser, zehirlenme, kalb ve ciğer hastalıkları husule getiriyor fından temsil olnnan iki cereyan yaşlarında Sare öztürk derhı! ölmii'iür Ağıfr yaralı o n r u hastavardır». Bir memlekette tathik oInnan iktisat siyasetinin bu iki ce htneye kaldırılan Hacer MeIn'in Ankara 12 (CumhurıyetTeleks) kullanılan linyit kömüründen çıhâmile olduğu görülmüş ve kpn reysndan hangisine göre adlandıAnkara şehri, yeni yapılan bina ksn gazlar havayı kirlettiğinden di;İKe doğum yaptınlmıştır. Hâdirılabilecegini anlamak için, halkın larla her gün biraz daha genişle halkın sıhhi durumunu tehdit alile ilgili tahkikata devam edil mektedir. Fakat bu binalarda, bil tında bulunriurmaktariır. hayat seviyesine bakmak kâfidir. mektedir. hassa kış aylarında yakıt olarak Arkası Sa. 5, Sü. 1 de Adı ister aosyalizm, karma ekonomi veya liberalizm olsun, hatâlı hesaplara dayanan ve tenakuzlara 4ü sen bir iktisat siyaseti, da«na mabzurlara yol açabilir. Î7 Mayıs thtilâlini takip eden aylarda. 38 kişilik Milli Bfclik Koniitesinde, sosyalizm fikrini benimserniş kimseler bnlundn^n söyleniyor dn. Plânlama Bürosunun knrnidnittı ve Avrnpa sosyalist partilerine kayıtlı yabaneı uzmaniann fetirtiV difi bu devrenin kendine hâs bir hava$ı vardı. Fakat ne oldu? MISAFIR Kızılay tarafmdan Evvelâ, kendi şabsi hatglannı dün Pendikte açılan Kızlsr kampında 4 Tnnuslu misafir ö|renci sarkh zihniyetine hâs tepkilerle de bulunmaktadır. 146 ortaoknl ve ei^lemeye çalışanlarla karsılasıldı. liseli kız öğrencinin katıldıfı kamp Başlanştıcta düzeltilmesi saret koyaz sonuna kadar devam edecekIay olabilecek hesap ve metod koRöportajı yapan : ÜMİT YAŞAR tir. Resimde kampa katılan TnnusFeridun ERGİN lu bir öfrenci ile anlasmağa çalışan jenç kıılar görülmektedir. Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Turistik pilot projentn ilk safhası tamamlandn İ Özel İ kredi İ olan İ eylulde ^ Ş ^ ^ EE ~ ^ S = = ~ ~ ^ ~ Ateş yakılırken patlıyan bombadan iki kişi öldü, bir kisi yaralandı Ankara sakinleri büyük bir tehlike ile karşı karşıya Istanbulun Kadınlacı ağlıyan iki delege.. Ankara, 12 (Cumhurivet j= Teleksl Özel sektörün iş E letme ve yatırım kredi ihti yaçlarını karşılıyacak olan ^ kurumun kuıuluş hazırhkla ^ rı hızla ilerlemektedir. Ma 3 liye Bakanlığı, özel sektör Zj temsilcileri ile bankaların yö 3 neticilerini yarın bir toplan ~ tıya çağırmıştır. Merkez Ban E Beyoğlu ilçe konçresinde konuşan bir milletvekili de, kasında yarın hu konuda ya x «Atatürk bugün hayatta olsaydı, muhakkak A P saflarında pılacak toplantıda kurumun •; kuruluşu konusunda yapıian 3 yer alırdı» dedi hazırhklar incelenecek ve S Samsun, 12 (Telefonla) Büyük mütaakıben Kurumun eylül 3 ayında faaliyete geçmesi için ~ bir ehemrmyet atfedüen Samsun A. P. il kongresi bugün saat 10 da Arkası Sa. 5, Sü. 4 te S Yıldız sinemasında toplanmış, Bur nllllMIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHUMIIIirJ Arkası Sa. 5, Sü. 8 de sektöre İ verecek | kurmn | A. P. Kadıköy iiçe kongresiııde îıir kurnluyor | haribin sozlevine a\Tiı ânda güleu ve Soyguncu giizel Emine ile kocası yaralı olarak ele geçirildi Siirt, 12 (Telefonla) Malazgirt civarında Sarısu ve Bulanık'ta uzun bir zamandanberi soygun faaliyetlerinde bulunan Güzel Eınine Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Apaydın Samsun A.P. İl Kongresini terketti «Dünyayı deliler idare etseydi daha iyi olurdıı» (Yazısmı 3 üncü sahifemizde bulacaksınız) Şoförlük imtihanının yeni şekli ^ belli oldu Tatbikat 24 kasımda başhyacak Şofor ehliyeti almak için bu guİçişleri Bakanlığı. Karayolları ve ne kadar kullanılan sistem, 24 ka Emniyet Genel Müdürlüğü tarafmsım 1962 tarihinden itibaren tama dan müştereken hazırlanmış bulumen değiştirilecektır. Bu arada riınan yeni yönetmeliği 24 mayıs 1962 reksiyon imtihanmda kullanılan tarihinde yaymlamış ve tatbikı «U» şeklindeki sahadan geçiş yeri için 6 aylık bir müddet vermiştir. ne, üzerinde kavşaklar ve zikzak Bu arada 2.500 metrekarelik saha lar bulunan 2.500 metrekarelik sa üzerinde hazırîanacak olan pistir; ha üzerinde hazırlanan yeni bir inşasını vilâyetlerin Trafik Fonlasistem tatbik edilecektir. Arkası Sa. 5, Sü. 5 te * hliTİMAN PİSTİ Ord. Prol. Ekrem Akurgal IKIIlllllllllll k '' t •" 4 Yeni yönermeiiğe gore, joforluk imtihanmm yapılacağı pistin Hcmjire Ayje Savun .Vıkadaşımız Ümit Yaşar: Bakuköy .\kj Hastahane?inin çiçek atolyesinde çalısan iki hasta ile konujurken Bale Dgretmeui Gulçin Incekara Turkiyede toprak altında kalmış en onemlı servetlerden bin olan eskı medenıyetlere ait eserlerı meydana çıkarmak için Amerika ve Avrupalı arkeologlar yurdumuzda bırçok kazılar yapmağa hazırlanmaktadırlar. Yabancı bilginler meydana çıkaracakları eskı eserlerle geçmiş medeniyetlerin karanIıkta kalmış taraflarım aydmlığa çıkarıp insanlık tarihine hizmet etme amacını gütmektedirler. Turkıyedeki eski medeniyetlere ait eserlerin önemmi kavnyan yaban Arkası Sa. 5. Sü. 6 da Toprak altındaki tarihî eserier değerlendirilecek ^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog