Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

S Ö Z L Ü K L E R Musta£a Nihat Özön: OSMANLICA TÜHKÇE SÖZLÜK YABANCI KELİMELERTÜRKÇE SEDEBİYAT ve TBNKİD SÖZLÜĞÜ TÜRKÇE CEP SÖZLÜĞÜ (Plistik) 1 Kevenoğlu : İNGİLİZCE TÜRKÇE SÖZLÜK ! Mithat Sadnllah Sander : TÜRKÇE OKUL SÖZLÜĞÜ TÜRKÇE OKUL (Plistik kaplı) Yeni İmlâ Kılavuzu 3000 1500 IOOC 750 300 200 300 250 İNTOLAP •« AKA KİTABEVLEB1 Ü â n c ı l ı k 5588/10195 umhuriyet KURUCUSUÎ X Dr. Süleyman Kara'nın 1 Kiimes Hayvanlannm Bestenmesi îgn Yem Receteleri (Fıatıt 300 Kr.) 2 Sığır ve Koynn Besisi İçin Yeni B« çeleieri (Fıatı: 300 Kr) Mılli Eğitim Bakanlığı YAYINEVLEKİ ile Ankarada AKBA ve BİLGİ İstanbulda İNKILÂP ve AKA; İzmirde TAGA Kitabevleranden ve bedeli kadar pul göndermekle 'Zootekni ve Araştırma Enstitüsü Mamak / Ankara» adresinden temin edilebilir. İlgililere önemle dujoırulur. Cumhuriyet 10168 YUNUS NADİ 39. yıl sayı 13.657 Telgrmf r» mektup «dre*i: Cumhuriyet IstanbuJ PosU Kutuıru: Istasbul No. 246 Teletonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 «7 22 42 98 22 42 99 Pazar 12 Âğustos 1962 Turistler ve ecnebi sermaye için hiiyiik kolaylık sağlandı Yurdumuza gelen turistler, kendi paraları ile dilediklerini satın alabilecek beş bin liraya kadar parayı sokabilecekleı T ü r k Parasını K o r u m a K a r a r n a m e s i kısmen kaldırıldı Rusya dün uzaya uçuncu deıa bır insan gönderdi Üçüncü Sovyet uzay pilotu Nikolayev'in içinde bulunduğu Vostok 111, dünya etrafında dolaşıyor Moskova, 11 (AP ve radyolar) Tas» Ajansı tarafından resmen açıklandığına göre, Sovyetler bugün uzaya bir insan daha göndermişlerdir. Üçüncü Sovyet Uzay pilotu Binbaşı Andrian (Jfrigoriyeviç Nikolayev, Vostok 3 adlı uzay [ gemisi ile bugün Moskova jaati ile 11.30 da uzaya fırlatılmıştır. Gemınin dünya çevresindeki vörünge»ine girdiği bildirilmektedır. Sovyet Resmi ajansı, Nikolayev'in dünya çevresinde kaç tut yapaca Arkası Sa. 7, Sü. 8 de Plân Tılsım değildir iııııııııııııınıııııııı lllltlllllllilllllllllllllll üiııiMiııııııııımm | Yeni kararnamede İ ileri adımlar = Ecvet GÜREStN vazıyot S Ş = S ^ ~ ~ ^ ~ ~ ^ ^ S 3 Ş Zl ~ ~ ^ ~ 3 Z 2 ıııııııııııııiııııııııııııııııiMiM ski iktidarın basladığı l»lerden (memleket hesabına yararlı olanlarına) yenisi tarafmdan devam edilmesi gerektifini Sayın Başbakan geçen günkü konnşmalarından biıinde tekrarladt ve kendi yönetimindeki karma hükümetin bu stibniyete sıkı sıtcıya ba|lı bnlnndutnnu açıkladı. Bizimki gibi, tek paHi devrinde bile gidenin yaptığım gelenin boıduçunu görmeğe alısmış ilkel bir politika ortamında böylesine akılcı ve demokratik bir tntnmn Hükümet Başkanı agzından ögrenmek umut vericidir, sevindiricidir. Zaiten dar tmkânlı, fakir yurdnmuzun sokağa atılacak bir lirası olmadıjını artık hep öğrenmeliyiz. Sırf eskiteri kStttlemek hevesi İle ya da inat yüzünden başlanmış yararlı işleri yüzüıtü bırakmak dfipediiz bo millete kıymak demektir. Bnna kimsenin hakkı olmamalıdır. Düşük yönetimin en büyük knsuru bir takım gereksiz teşebbüslere jirismesinden tiyade giriştiği tesebbüslerde hesaba kitaba aldırış etmemesi, teçim kaygularını daima ön plâna alarak asıl ekonomik plân düşiincesine sırt çevirmesi idi. Bo yüzden enflâsyon »alAnkara, 11 (CumhunyetTeleks) jını frenlcnememi;, bn yüzden bir Bakanlıklararası Iktisadi tsleri çok isler yarım kalmış. nihayet bn yüzden koskoca devlet makineti Süratlendirme Kurulu bugün Başbir gün nnk diye birden duruver bakan Yardımcısı Ekrem Alican ın başkanlığında toplanmış ve «Kamistir. mu iktisadî teşebbüsleri ve iştırak Şimdi iki yılı aşkın bir zaman lerini düzenliyen kanun» tasarısıdanberi yeniden yola koynlmanın nın müzakeresini tamamlamış ve hazırlıkları içindeyiz. Devlet me Arkası Sa. 7, Sü. 4 te kanizraasının ana çarkları onarılmıs, serbest ceçimlerle bir karma iktidar işbaşına gelmiş, milleti kıüa zamanda kalkındırmak için plânlı çalışma gerefine vatandaşlar az çok inanmışlardır. Yalnız unntmıvalıra ki, frensiz bir araba içinde yokuş aşağı yuvarianmak ne denli tehlikeli ise. Karadeniz Ereğlisi. 11 (Özel arabayı takoza çekip, elimiz şaka surette giden arkadaşımız Mucımızda. plânın uvçnlanacağı raü ammer Erol bildiriyor) 12 Agusnasip günleri beklemek de belki o tos pazar günü (Bugün) Karadeniz denli teblikelidir. Hayat dnrmnyor, Kreğlisinde yapılması kararlaştınyürüyor. Memleketimizin kan dalan büyük işçi mitingi ile ilgili marlarını knrntan demografik bai bütün hazırhklar ikmal edilmiştir. kı yıldan yıla artıyor. Ormanları Yurdun muhtelif yerlerinden gelen mız yine tahrip ediliyor, mer'alan sendikaolar ve işçi mümessilleri mız yine çelişi giizel sürülüyor, de ayrıca kendi aralarında vazife hayvancılığımız ve balıkçılıgımız taksimi yapmışlardır. yine gerilemekle devam ediyor. Türkİş'in birinci bölgeye ait Yatırımlar konnsunda ne devletin, Arkası Sa. 7, Sü. 7 de ne de özel sektörün henüz kımıldadı|ııu, harekete geçtifini görmiiyoruz. Oysa, va?adığımız bütçe vılının beş ayını arkada bırakmıçi7dır. Plânlı kalkmmaya bir geçiî olarak bu bütçeye yüz milyonlarca liralik yatırım ödeneği konmnşt«r Hükümetin oldukça önemli ihale teşebbüslerine giriştitini Sayın Hasbakan gerçi bir süre önce acıkladı Fakat bngüne değin nereItrde. hangi alanlarda fiilen çalıçmalara başlandığını hâlâ öğrenmiş değiliz. Yalnız tnrizm konasnna bir göz attığımız zaman, eski ikRöportajı =iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııri Türk Parasını Koruma Kanununa ek meşhur 14 sayıh Karar Fılhakıka, dövu u^erıııde \ ı. nihayet yürürlükten kaldırıldı. lardan beri süregelen edebiya 1955 ten beri onbir defa orası ta rağmen. onu içeri sokmagı burası değiştırilen, kendısıne sağlıyacak yola bir türlü gire ilişkin 77 ek bildirisiyle bu Ka memişizdir. Bir taraftan Hazinı rarname, âdeta yamalı bir boh çıkarcılığı, diğer taraftan güm ça haline gelmiş, uzmanlar bile rük müessesesindeki «kolcu» içinden çıkamaz olmuşlardı zihniyeti, ilgili mevzuatta daı Yeni kararname evvelâ böyle ma hâkim olmuş ve bunlar gebir acubeyi ortadan kaldırdığı nellikle her gelen giden ya için önemlidir. Her ne kadar bancıyı, yerliyi kaçakçı, dalâvedün yayınlanan karara aykırı reci görmüşlerdir. Halen uygubulunmıyan eski bıldiriler he lanmakla olan ve turisti sınu rıüz yürürlükte iseler de, hcr kapısından gerı döndüren ahıtı halde Bakanhk kısa zamanrib sorusu dolu beyan kâğıtları du. bunları da temizliyecek, itha bu zihniyetin örneklerinden bı lât, ihracat, döviz alım satımı. ridir. 17 sayıh kararla ise. bc sermaye hareketlerinı duzeıılı yan külfeti asgarı hadue indı Tüıkiye'ye girenle, yen hükümler de böylece ferah rilmiştir. ."adece, beraberlerinde 500 lira lığa kavuşmuş olacaklardır. 17 sayıh yeni kararnamenin ya kadar getirecek'eri Türk liasıl önemi, döviz ithali Wonu ralarını ve 1000 liraya kadaı sundaki zihniyet değişikliğini kıymetli madenleri bildirecekgösterecek birtakım yeni hü lerdir. kümleri getirmesidir. Arkası Sa. 7. Sü. 4 te Günün Motları tmııımııııımııııç Ankara, 11 (CumhuriyetTeleksı Maiiye Bakanı Ferit Melen bugün saat 15 te yaptığı bir basın toplantısında, «Turistlere ve yabancı sermayeye büyük kolaylıklar gağlıyan, kambiyo kontrolünü kolaylaştıran ve 14 sayıh Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki Kararnameyi yürürlükten kaldıran» yeni bir kararnameyi kamu oyuna açıklamıştır. Kararnamenin anahatlarını basın mensuplarına Hazine Genel Müdürü Ziya Müezzinoğlu ve Muavini Erhan Bener izah etmişlerdir. Müezzinoğlu, bu kararnamenin hazırlanmasında «memleketimizin döviz durumunun düzelmesi ve Türk parasının kıymetinin artması» gibi ıki önemli unsurun başhca rolü oynadığını soylemiştir. Kararnamenin getirdiği önemli yenilıklerin anahatları şöyle özetlenebiiir : 1 Turistler memleketimizde kağıt para veya seyyah çeki şeklındeki dövizlerini kambiyo mereilerinde bozdurabılecekieri gıbı, her vatandaş veya müessese turistlerden serbesU;e döviz satın alabilecektir. Böylece, memleketimue gelen turistler, banka banka dolaşaıak dövizlerini bozdurmaya çahşmıyacaklar, günün her saatinde ve her yerde diledıkleri şahsa dö(Arkası Sa. 7. Sü. S te) Tclefoto (CUMHURİYET A.P.) Dün fezaya fırlstılan Sovyet uzay pilotu Binbaşı Andrian Nikola*v CHP Beşiktaş KadınlarKolu toplantısında Dün Baskan GürseH ziyaret e«l«ı Amerikah »ğrentiler daha çok erkekler konuştu Gürsel, Amerikah ögrencilerin suallerini cevaplandırdı "Siyasî mahkumlar cezalarını sonuna kadar tamamlamıyacak,, Başkan, bunların politikaya atılmalarının mümkün olup olmadığı sorusuna «Bugün Mecliste kendileri yeteri dereıcede temsil ediliyorlar» diye cevap verdi / Ankara 11 (Cumhuriyet Teleks) Amerikan Fi»ld Servıs tarafından düzenlenen bir programla memleketımize gelen 56 kız 17 erkek öğrenci bu sabah Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel tarafından kabul edilmişler ve Başkana Türkiye ve dünya meseleleri hakkında çeşitli sorular sormuşlaıdır. 45 daki Arkası Sa. 7, Sü. t de Devlet Yatırım Bankasının kredileri uzun vadeli olacak Erkek hatiplenn fazlahğı ve uzun konuşma merakian yüzünden kadınların bir türlü dertlerinı snlatmak ımkanın; bulanıadıkları C.H.P. Beşiktaş llçe Kadınlar Kolu Kongresinde söz alan Dr. Kemal Satır, C.H.P. aleytar/arını şoyle sınıflandırmıştır : 1) Eski devirde emek sarfetmeden büyük servetler kazanan ve şimdi de aynı ımkânları sağlamak istiyen tufeyliler, karaborsacılar, fırsatçılar, 2) Ihtiraslarım irenlemekten iciz politikacılar, 3} Bulanık suda balık avlamak Arkası Sa. 7. Sü. 5 te Bakanlıklararası İktisadî îşleıi Süratlendirme Kuıulu tasarı ile ilgili müzakereleri bitiıdi Arjantin'de âsiler başkente doğru ilerlemeğe başladı i Ereğlideki büyük isçi mitingi bugün yapılıyor Buenos Aires, 11 (A.A. A.P. ve radyolar) Üç gun once isyan ederek kendısinı Arjantin Orduları Başkumandanı ilân eden 4. Kolordu Kumandanı General Montero'ya bağlı âsi birlikler. Buenos Aires üzerine yürümeye haşlamışlardır. Bu. âsi birliklerin ük yürüyüş hareketidir. Âsilerin, Buenos Aires eyaletinin La Plata şehrine girdikleri ve eyaletin başka kesımierinde bazı birliklerin de Montero'ya katıldıkları bildirilmektedir. Başkentin bütün giriş \"e çıkış yollsrı kapatılmıştir. Kazadaıı sonra iki vasıtanın görünüşü İzmirde Banliyö ireni, askerî bir kamyonu 60 metre sürükledi İzmir, 11 (Telefonla) Bu sa hareket eden Banliyö trenı, makibah 9,42 de Alsancaktan Seydiköye nist Recep Ongan idaresınde Gaziemir'den hareket ettıkten az sonra. açık geçıtten aşarken aynı geçitten geçmek istiyen er Atillâ Bilgili idaresındekı Ulaştırma Okuluna ait CMS ile çarpışmış ve kamyon 60 metre sürüklenmiştir. Makinistin ani fren yapması neticesinde, banliyö katarı lokomotifı ile 4 vagonu raydan çıkaralt devrilmeden durmuştur CMS tamamen parçalanmış, enkaz aıasından ancak 1 saatte çıkarılabıien şoför Atillâ ayaklarından ağır yaralı olduğu halde hastahaneye kaldırılmıştır. Trende bulunan 15(1 kadar yoli'U ise kazayı nıspeten hafıf atlatmış, sadece Pembe Tana> ısımlı ya^lı bır kadın, saderrıt netıceslııde ayaklarından yaralanmıştır Yeni bir «İnce Memed» İstanbulun Kadmlan Kamyonun değil, sıcağın ezdikleri Tukarıda resmi görülen üç vatandaş dün ezilmişti »ma. altında yattıkları kamyon tarafından değil, sıcak vüzündendi bn ezilme. Maamafih bu ezilmede yalnız değillerdi. Günlerdir devam eden sıcak dün 34 dereceye çıkmış, herkesi ezmiş, bitirmiş, çalışamaz hâle getirmişti. Sıcağın tesirini giderebilmek için plâja, mesirelere kosan veya bir ağaç aitı arayanlar yanında, bir kamyonnn altına boy le meealsiz uzanıverenler de vardı. Yer demjr Gok Bir sanatkâr, bir ovukat, bir bankacı ve bir ev hanımı sorularıma cevap verdiler yapan : ÜMÎT YAŞAR (Yazısım 3 üncü sahifemizde bulacaksmız) Arkası Sa. 3, Sü. 5 te NADİR NADİ Yaşax Kemal Metris cinayetinin esrarı çözülemedı Sağmalcılarda. Metris çiftHâi civannda buhınan erkek ccseHinin hüvlyetı henüz fesbit olunHn"1;! mıştır. Cinsi sapıklığa kurban 2it tiği anlaşılan 25 yaşinrındaki genSa J sü s » • | Bugün 2 nci sahifede
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog