Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

1 Sosyoloji 9 uncu basunı vapıİBiıştır 2 Psikoloji 6 ncı basunı yapılmıs.tır. 3 Mantık 3 üncii basımı yapdmiîtır Kıtaplarımız uzennde her sene yenı ilâveler ve tâdüler yapümakta ve bılgı, metod ve oğrenım bakrmrndan verimli ve mükemmel bîr ders kitabı karakteri taşımaları sağlanmış bulunmaktadır. REMZİ KİTABEM İlâncıhk 558610129 umnurıyeı KURUCUSU: YUXÜS NADÎ O H La^ne* * MUMME lOVfRV C Flnbert • CENNET YOIU s.«*b,k + RODRSUffiill KAMBÜRU v Hnt. * o&aıat «e saoiüt» i, ToUey * 9 c • SİUHUTCA V » * H « * * ttt OTOBUSU s t « b . « * KUNSMJtt MShute * 6BUHKİB JMMİIAB tX H Umnce * O K O OT R J V G B P^t.rn.k * SENI İA O SEVMEK aDERİH s L « , . IKÜHLER A. Mauron G 39. yıl sayi 13.656 Telgrai ve m«ktup adresı. Cumhunyet Utanbui Posta Kutusu. Istanbul No 246 Telefonlar. 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 »8 22 İZ 99 Cumartesi 11 Ağustos 1962 • VAVISEVİ Ilâncüık 560710128 Hükümetin piyasa ile ilgili olarak aldığı tedbirler Sanayie kredi verecek banka eylülde faaliyete geçiyor Başbakan dün Izmirde Maden Kanununun da Meclise sevkedildiğin i tüccara müjdeledi Izmır, 10 (Erol Dallı bildınyer) Başbakan Ismet tnonu bu sabah tzmırın golgede 40 derece sırağında Tekel Sıgara fabrıkasını zıvaret ettı, Tıcaret Odasında sanavıcı ve tuccarların dılek ve şıkayetlennı dınledı Sumerbank Basma Fabnkasını gezdı ve n.havet sıcajç ve \orgunluktan fabrıkanın merdıvenlerıne çokerek bır muddet kıpırdamadı Sonra arka kapıda beklı\en otomobılıne dahı Arkası Sa. 5 sü. 4 te esnafla yaptılar Ankara 10 (Cumhurı\etTeleks) Hukumet uvelerı bugun de Esnaf \e Kuçuk Sanatkâılar Teskılatı Konfede İ jas\onu Nonetımcılerı ıle saat 1 da bır toplantı \apmı* \e 0 DU ış grupunu ılgılendırenme^elelerı muzakere etmıstır Başbakan YardımcKi Ekrem Mıcan hukumet adına bır konuşma ^aparak toplantıvı aç Arkası Sa. 5 Sıi. 6 da Silâhlı ve maskeli 8 şakî Malatya Elazığ yolunda 10 nakil vasıtasını soydu MalaİYanın köylerinden olduklan tahmin edilen soyguncular, 17 bin lirahk para ve mal loplayıp hiç bir ipucu bırakmadan kaYiplara kanştılar (Yazısını 5 inci sahifemizde bulacaksuuz ) Tralik uzmanı haklı çıkıyor trafık kazaUrı sai ,ını Turkıvtnın trafık da\asını hal'ptmek amacule 2 gun once ktanb'ila ae'en Amerıkalı tıafık urmanı Mr Ruhaın A Younıjs u \rkası Sa. 5. Sü. 6 da "Bullpup,, giidümlü mermısınin imâline iştirak edeceğiz Parı* 10 (a a ı Parı^ tekı NATO Karargahından bugun açıldanriığına gore Turkne Ingıltere Tfor\ eç ve Danımarka Amerıkanın • Bullpup» gudumlu mermı^ını Avrupada ımal etmek uzere bır konsorsıjum kurmuşlardu Bır NATO sozcusu. ba^langıçta gudumlu mermılcrden bırkaç bın ımal edecek olan konsor'iv uma Amerıkanın teknık jardım vapacagını sovlemıştır Gudumlu mermılerın ımahne konsorsıyuma katılan dort memleket ıştırak edecek, ancak nıhaı montaj Norveç'tekı «Kongsberg Vappen Fabrıkak» de vapılacakhr. Bullpup gudumlu mermılen halen Amerıkanın Avrupadakı denız ve hava kuvvetlennde kullanılmak tadır Çocuk aldırma ameliyesinı 60 sanıyeye indıren bir aiet icat edildi \losko\a 1» (AP) Ru«a bugun, annelerın karınlanndakı çocukları alacak \enı bır aletı serı halde ımal etmege basladıgını açıklamıstır Medızın^ki Rabotnık ( Tıp Işı,ı«ı) adlı resmı gazetede bıldırıldığıne gore alet hamılehfiin erken safhalannda mu\ affakn etle kullanılabılmektedır Hava ıle çalı^an alet gazete^e gore amelnatların \alnız bır dakıka ıçınde \apılma«ını «ağlamakta \e hasta\a hıçbır "^ekılde ıstırap çektırmemektedır Sov\etler Bırlığınde çocuk aldırtmak çok kola\dır \e ı\nca kurtaj olmak kanuna a\km degıldır Dun lzmiıdeki Sumerbank fabıika.ını ()old»ırkcn Mcaktan bunalan Başbakan, merdı\ende oturarak dınlenırken i"iııııııi!i!!imımıumınmıııııiıııımımmııııııııııııımıııııııııııımıııı İ Ihtilâf var mı? Ecvet GURESIN yazıyor Ankara, Devlet Plânlama Teşkılitı ıle Hukumet arasındakı cıddi bır ıhtılâf var mı, yok mu' Yayılan havaya bakılırt» ıhtılât eıddi değıl, hattâ tehlıkelıdır Ancak tetkık edıldığı zaman temel meselelerde bır çatıjmaya gınldığı, teşkılat elemanlarının gorevleunden ajrılmak uzere bulunduğu hakkında çıkan haberlerın doğru olmadığı anlaşılıyor Bugun gorunen manzara »udur • Teşkılâtın oturduğu temellerden bın olan, meseleler üzerınde tartışmalar D P T nın kuruluşundan bu \ana devam etmekte ve plânlama safhasının koordınasvonunu >apan Yuksek Plânlama Kurulu'nda butun hazırhklar en ınce teferruatına kadar gorusulmektedır Şımdı\e kadar temel meseleler uzerınde \apılan gonısmeler tartışma sınırlarını aşıp, ıhtılâfa kadar suruklenmıs degıldır. Mesela, vuzde 7 lık kalkınma hızı ve o hızı temın edecek mılli geUrın yuzde 18 kusurunun jatırıma tahsısı gıbı meselelerde aorus bırlıgıne varılmi" ve hu G »• •• Necdet Elmas gardiyanı yaralayıp Chrysler Türkiyede otomobil Cezaevinden kaçmağa kalkıştı sanayii kurmağa karar verdi Senelik imalâl harnıi 5.000 vasıta olacak •\menkanin bu\uk sınaı «ırketleınden bın olan Chrvsler Corporaııon'un Turkıyede «Chr>sierTurk Otomotıv Endustnsı Anonım ^ırketı» adı altında verlı bır otomobıl ımal sanayıı kurmava karar ermış olması munasebetnıe mem•»ketımıze gelmi"; olan Chrvsler Inernatıonal S A fırmasının baskaıı \e umum muduıu J Russell Longan, dun bır açıklama vapmiv tır Chrjsler Tuıkun sermaje«ıaın 79 mıKon Turk lırası olacağııı, «enelık ımalat hacmının 5 000 vasıtanın u^tune çıkarılacağını sovlemış ve «Chrvsler Turk çalışmaUrını başlangıçta orta tonajda Dı'el rnotorlu kamvonlar uzennde eksıf edecek, ancak Ueıde ağır Namvonlar oıta boy Amenkan ara naları ve kuçuk tıp Av rupa otomonlı ımal edebılecektır» demıstır Arkası Sa. 5, Su 3 te ' i Gangster Necdet Elmas nı kaçma tesebbusu sırasında ıstıfadeye çalıştıfı kapılar ve yakalandıfi yer 2 arkadaşımız armağan aldı Ziya Nebioğlu birinci, Erdoğan Anpınar tkinci oldular tstanbul Gazetecüer Sendıkası tarafmdan duzenlenep «Gazetecılık Armağanı» Yarışması sonuçlanmıs ve 2 «Cumhunyet» mensubu derece almı?tır Karananlar şunlardır . Haber kolnnda : Metın Sovsal (Yenı Sabah G«zetesınde çıkan «Kalamış'ta Polu Gangster» bashklı habenyle) Altın kalem Röportaj kolanda : Halıt Çapın (Mıllıvet Gazetettn Arkası Sa. 5, Sü. 1 de • kumetler de detaUıca kamu oyuna açıklamışlardıı Yalnız goruşulmesı onumuzric kı haftaya bııakılan mesele, hc defe varmak ıçın •ekonomının genel kalkınması» nın nasıl te mın edıleceğı meselesıdır Yuzde 18 3 luk \atırım hacnıı nın \uzde 15 ı memleket ıçın den sağlanacağma gore tabıı o larak vergı konuları da bu bo lumde e!e alınacak ve ılk \ılda 1 mıharhk ek gehrın ne şekıl de elde edıleceğı tartışma konu su vapılacaktır Işte eğer ıhtılâf çıkarsa, bu rada çıkabüır Zıra bu temel meseledır. ıç fmansmanın teh lıkeve gırmesı, vuzde 15 lık \a tırım dolavısıvle juzde 7 lık kalkınma hızını ve bırakınız 5 jılı, 1 yıl sonundakı hedefı teh lıkeje sokar Hedefın fcu hale dusmesı ıse netıcede plânın a t ust olması demektır kı, bura ne Hukumet ne ıktıdar grupla n, ne de uzmanlar goz vumar Ancak hemen «ovlemehvız kı ışlerın % azarken bıle ınsana Arkası Sa. 5. Su. 6 d a Notları 11 n u n Bir elinde tabanca, diğerinde bıçak bulunan azılı gangster Sultanahmet Hapishanesinin dışında jandarma ve gardiyanlar tarafından müşkülâtla yakalandı Geçen vıl Kazhçesme ıŞ Bankası Şubesı veznedarını «Sten» marka labanca ıle tehdıt ederek aıdıgı 90 bın lıra para ıle, >ardımcısı Necdet Sınkıl ın kullandığı otomobıle bınerek kaçan ve Örfı îdare Mahkeme«ı tarafından 20 vıl Arkası Sa. S, Su. 4 te Fikret Kuytak'ın nâşı dün yapılan merasimle ebedî istirahatgâhına tevdi edildi t iıııas ııı a;ır varaladısı ?ardı\an ve kullandığı tabanca Loııgan FıllllllllHIIIIIIIIMMIIIHMIIIIIIIIIItllllllllllllllUIMIIIIIIIIIIIIIİMIIIIIIIIIIIr: Cumhurıv et gazetesı mudariuğune hafaza memuru ıle 15 sılahlı orman kaçakçısı Adapazarında halkın onunde çarpıstılar, başlığı altında Istanbnl 4 8 962 gunlu gazetenızın 1 ncı neşredılen haber tetkık edildi Arkası Sa. 5, Sd. 4 te sahıfe ıkıncı sutununda dort mu Orman memurunu sopa ile yaralıyan iki kaçakçı yakalanarak tevkif edildi * ^ yazı işlerı Vatandaş Oyunu bugiin İstanbulda temsil edilecek Yuksek oğrenım gençhğı tarafından kurulmuş olan cGenç Oyuncular» tıyatro topluluğu Erdek Festıvalı sırasında uzucu olayla rın çıkmasına sebep olan «Vatandaş Ovunu» adlı eserlerını bu gece saat 21 45 te Beyoğlundakı GenAr galerısınde Istanbullu aydınlar onunde tekrar edeceklerdır. Hatırlanacağı gıbı, ojunun Er dektekı temsıh sırasında aşırı sağ eğılımlı olduklan anlaşılan ba Arkası Sa. 5. Su. 5 te Cinayet kurbanı 9encin cesedi çıplak bulundu Dun gece saat 21 sıralarında Metn^tepe Çıftlığındekı askert tatbıkat alanmda bır erkek cesedi bu> lunmuştur 2025 vaslarında bır şahsa aıt oldugu tahmin edilen ceset, cıv arda kovun otlatmakta olan çoban çocuklar tarafından go Arkası S*. 5, Sil. 1 de , Merasim sırasında bir gençlik teşekkülü temsilcisi ncşriyatı sebebiyle iki maluııı çazeteyi yırttı nahoş 4 Istanbufifit Kadınları Yaşat Kemal «Bu romanım (İnce Memed) kadar sürükleyicidir» diyor «İnce Memed» adh eseri 22 dile çevrilmiş olan Saat kaçakçılığı yapan iki Türk, İtalya'da hapsedildi ' Mılâno 10 f AP) Italva va 2 800 den f azla tsvıçre vapısı kol saatını gumruk vermeksızin sokmağa teşebbusten sanık ıkı Turk Como sehrındekı hapıshanede bulunmaktadır ArkMi Sa. 5, Sü. 2 de Bu röportajı niçin ve nasıl yaptım? YAZAN: UMİT YAŞAR YARIN BAŞLIYORUZ Knytak'ın IIIM arkadas larııun ellerı uzerınde Ankara 10 (Cumhurıvet T»leks) Eskı Mılli Bırlık Komıtesı u\e«ı ve Cumhurıvet Senatosu tabıı uveıennden Fikret Kuytak bugun vapılan bır askeri merasimle ebedı ıstırahatgâhıra tevdı edılmıstır Kuvtak ın raşı Gulhan» Askeri Ttp Akademıs.nden ahnarak T B M M ue getırılmıs burada bes dakıkahk auııi'tan sonra dın^ merasım yapılmak uzere Hacı Bi\ram Camııne goturulmu'tur Cenazp mcra'imıııde basta Cum Arkam Sa. 5, S». 5 te 141er bir gun iktidara geleceklerine inanıyorlar Yazaıuı konuştuğu Istanbul kadmlanndan be$ (Yazuıuu 5 inci »ahiiennsde bulacaksınız) Maltre Bakanı Melen v«rgl ı«ef«rm tae»n§ını açıkladı Gazeteler Orhan Erkanlı dunku basın toplantısmda Y s n n 5 inci sshıfede Başbakan Qh, oh... Böylece herkes aynı hizaya geliyor..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog