Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

ALT1 CUMHUKİYET 10 Ağustos 13C2 Federasyonun iki hatası ve bir imza... Günlerdir, haftalardır ufraMyorlar, milletvekili, senator, Bakan kapısı aşındırıyorlar, lek Millî Lig yine 20 takım olsun. Boşuna bir uğrasma diyeccksiniz amma, nizamlar, kararlar da icabında bozulabiliyor. Geçen sene de, evvelki sene de aynen böyle olmuştu. Baraj maçlarına düşme tchlikesi, barajdan kurtalma çabası hepM, hepsi boşa gitti. Bu işin daba başında Futbol Federasyonu hatalı hareket etmişli. Birinci hatası, zaten lüzumsuz olan baraj maçlarını ihdas etraesiydi. Olomatıkman terfi tenzil dururken baraj yolundan gidilmesi mahzurlu olabilirdi; nitekim oldu da. tkinci hata ise Federasyonun Millî Ligi 18 takıma indirmc kararını Merkez tstişare Heyetinden geçirmesiydi. Futbol Federasyonu ligi lg'e indirme kararını kendisi vermiş olsaydı, hiçbir merci ba kararı bozamıyacaktı. Halbuki Merkez lstişare Hejetınm kararlarını Vekiller Heyeti bozabilir. Nitekim Demirspor da bu yoldan hareket etmiş ve dâvasım kazanmıştır. • * • * Gelelim en önemli bir meseleye. Spor işlerini tedvire memur bir Devlet Bakanı, yine spor işlerini orşanize edeu bir Beden Terbiyesi Genel Müdürlügü ve türlü dedikodnlara yol açan Millî Ligdeki takım adedi konusunda söz sahibi olması gereken bir Futbol Federasyonu ve Vekiller Heyeti kararı ile sporda alınacak kararlarda salâhiyet sabibi Merkez tstişare Heyeti varken... Başbakan Ismet tnönü'nün, kimseye danışmadaıı önüne %ttirilen ve üstelik hiç anlamadıjı bir mevzu olan spor's ait bir evrak'ı imzalaması, doğrusu tasvip edilecek bir hareket defildir. Sayın Paşa, imzasını atmadan önce ba işle kendilerini memur kıldıgı kimselerle konuşarak onların fikîrlerini alması ve bugünkü gibi işleri, işin içinden çıkılmaz hale getirmemesi gerekmez miydi?. Abdülkadir TÜCELMA.V Federasyon Başkanı Oriıan Seref Apak, barajdan başka çıkar yolun olmadığını söyledi Vefalılar dünkü basın toplantısında Federasyon Başkanı Orhan Şeref Apak dün Erdek'e hareketinden once Ligin 18. takımı Vefa barajı tanımıyor İ Başbakanhğa bağlı Kanun ve miş oldukları Hacettepelı Krol ıçın Kararlar Dairesi tarafından hazır gereklı vesikayı toplamışlar ve lanıp Başbakan tsmet tnönü tara Çankıfı Valisinden aldıkları bir fından imzalanan kararname ile yazı ile bu futbolcunun Çankırıda milll ligin tekrar 20 takıma çıkı maçta oynadığını tesbıt etmışleırılması üzermde dün Vefa kulübü dır. Bu durum karşısında Hacett»idarecileri de bir basın toplantısı Pe hükmen maglup olduğu takdıryaparak kendilerini Millî ligin ta de Vefa baraj klasmanında üçünbii bir üyesi saydıklarını açıklamış cu olacak ve 20 takımlık milli liglardır. de oynamak hakkını elde edecekYeni kararname dolayısiyl e Baş tir. bakana minnettar olduklarını söyliyen idareciler Futbol Federasyonunun talimatları çiğnediğini ifade etmi^lerdir. Kulüp adına basına verilen deklerasyonda Merkez Istişare heyetinin aldığı afaki kararlardan sonra bütün bu pürüzlerin ortaya çıktığı belirtilmekte ve şu sçkilde devam tdilmektedir. • Demirspor ve Vefa kulüpleri nin yaptıkları itiraz üzeıine bütun alınan kararların, yapılan maçla, Çıkanlan bir kararname ile Mılii rın ve statülerin feshine karar vej Ligin tekrar 20 takıma çıkatılması rilmi^tır. Buna göre Bursada ya ' spor çevrelerinde hiç iyi karsılanpılan maçiarın ıptali kaçınılmaz j mamıştır. Nitekim bu durum karbir zarurettir. Esasen üg maçiarın , şısında harekete geçen üç büyükda 18. olan Vefa takımı m*r'i tali' ler bazı kararlar almak üzere pamatnam»lere gore Milli ligdedir.» zartesi günü aralarında bir topYesilbeyazhlar aynı zamanda lantı yapacaklaldır. Millî lig maçbaraj maçları esnasında itiraz *t lan ile beraber yapılması icap eden hususi organizasyonlır, Turkiye Kupası ve Balkan tkincıleri Turnuvası maçları mürakün olamı Futbol Federasyonu yacağı gibi çok takımlı bit Milli perşembe günü Ligde borç yekunları bir hayli ka barmış olan üç büyütlerin mastoplanıyor rafları da bir hayli artmış olaMüli Lıgın Başbakan tarafından eakt*. Bu sebeple üç büyüklernı 20 takıma çıkmasına dair kararna pazartesı gunü yapacakları toplanmenin imzalanmasından sonra, Ful tıda mühım kararların alınması bol Federasyonu perşembe günu beklenmektedır Haber verildiğıne Ankarada toplanmaya karar ver göre üc büyükler Milli Lig'den çekilmeyi istemektedirler. miştir. Millî Ligin tekrar 2 takıma çıU karılması dolayısiyie Erdek'ten şeh rimİ7.e gelen Beden Terbiyesi Umum Müdürü Fikret Altınel ile Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak, dün Erdek'e diınmüşlerdifr. Uçakla çehrimizden ayrılan bu ekipten Apak, yeni karair nameye göre Demirspor ile Vefanın Milli Lig'de 18. ve 19. s'ralan alabileceklerini belirtmiş ve bu hu «ufla ilgıli olarak şunları söyle miştir : « Bu durum karşısında dbrt ta kım arasında baraj maçlarınm tek rarı düşünülebilir. Başka ı;ıkar y&l yok. Şekerhilâl, Hacettepe, Beyoğ spor ve Izmirspor takımları arasında yapılabiiecek baraj maçlajrın da birinci gelecek takım Millt Ligin 20. ekipi olabilir. Karısıklık de vam ettiği takdirde istifa da «lebilirm.» F. Bahçe idare heyetinde görüş ayrılığı çıkiı Sızan haberlere gore, Fenerbah yetı toplantısının hayli münaka?açe kulübü başkanı ile idare heye h geçeceği tahmin edilmektedir. ti arasında bazı hususlarda jörüs ayrılığı vardır. Santos Penarol maçının Geçen Salı günü yapılan idare tekrarlanması ihtimali heyeti toplantısında ortaya çıkan gorüs ayrılığmın başkanın bütün belirdi işleri şahsında toplama temayülunden i.eri g eldiği söylenmekte | ^ " ^ a n " G ü n e v A m e n k a Penarol itiraz etraiştir, Güney Amerika Spor Konfederasyonuna ! müracaat eden Penarol kulübü, : Santos Penarol (33) maçının nizami şartlar altında oynanmadığını, ölümle tehdit edilen Şilili hakem Robles'in, şişe yağmuruna tutulunca ters kararlar verdiğini, tecavüze uğnyan Uruguayh futbolcuların hırpalanıp tartaklandığını bildirmiştir. Hakem ve müşahit raporunu incelıyen teşkilâtın, maçın tekrarlanmasına karar vereceği soylenilmektedir. Devlel Bakanı \ Necmi Ökten'in j imzadan haberi varmış İzmir, 9 (Erol Dallı bıldiriyor) Milli Ligin 20 takıma yükselmesi konusu bugün burada da çeşitli söylentilere yol açmıştır. Bu gece verilen bır zıyafette Başbakan Ismet Inonü ile gazeteciler arasında bir konuşma cereyan etmiştır. Konuşma aynen şu şekilde olmuştur: « Milli Ligin 20 takıma yukselmesi karşısında Federasyon büyük zorluklar içinde kaldı. Fikstür tanzim edilmiştı, maçlar ona gore ayarlanmıştı..' « Tarın buraya Ticaret Bakanı geliyor. Burada memleketin ekonomi ve ticari dunımu üzerinde bazı kararlar vereccğiz. Bunları bir halledelim bakalım. 18 olmuş, Z0 olmuş ne yıkar bundan..» « Bu evraka imzayı atnıakla sizı spoıa sıyaseti sokan bir kimse ulaıak vasıflandırıyoıiar. Ne dersinız?» « El insaf derim..» Bu şekılde konujnıadan sonla Başbakana yakın çevreierden öğrcndiğimize göre Milli Ligin 20 takıma yukselmesinı lıizzat Devlet Bakanı Necmı Ökten istemıştır. Vine sszan haberlere göre Devlet Bakanı boyle bir evraktan habersı/. G. Saray, F. Bahçe ve Beşiklaş millî ligden çekilmek istiyorlar 800 metre yarışında 1. olan Gül Çıray, müsabakayı bitirirken ve yarıştan sonra Yu nan atletleri arasında Atına (Kalogeropulos) îlki 1956 yılında tertip ediien PtRİ REİS yelken yarışması pazar sabahı Fenerbahçe önünde başlık yacaktır. Pirî Reis yelken yarışları pazar günü m Ayten Canerler Türkiye rekoru kırdı Kız millî atletizm takımımız Yunanistonda 6946 maglup Atına, 3 (Kalogeropulos bıldirıv O r ) Bu gece yapılan Türk Yıınan atletizm karşılaşması 69 46 Yunan takımının galıbıyetıyle nıhayete ermıştir. 80 engeüide bırıncı ve ıkinci gelen her ıki milletın atletı, milli rekorlarını kiimışlardır. Ayten Canerler 12.5 ile hem rekor kırmış, hem de ıkinci gelmiştır. îkınci gunde Türk ekipının tek birincıîıeını Yuksekte Canel Konvur almıştır. Teknık netıceler : 200 m.: 1 Kandosu (Yunan ı 25.4; 2 Musuri (Yunan) 26.3; 3 Sevim Barulay (Turk) 33.88. 3 Ülku Okay (Türk) 27.4. Yüksel : 1 Canel Konvur 80 Engelli: 1 Retalu (Yunan) 122 (Y.Y.Rek); 2 Ayten Caner (Turk) 1.55; 2 Kamenu (Yunan) ler (Turkl 12.5 (Y.T.Rek.); 3 1.40. Puvan durumu: Lambru (Yunan) 12.5. 1 Yunanistan 69 puvan Disk: 1 Lerıu (Yunan) 44.83; 2 Turkıye 46 puvan 2 Polımenaku (Yunan) 44.46: Genç millî takunı M. Çağılkoç kuracak Haber aldığımıza *öre, Orhan Alemdar sezonu açtı Şeref Apak. Genç Millî takım koAmatbr takımlardan Alemdar mitesini kurmak üzere yakın dos a u n sezonu açmış, futbolcuların , B . •. , ,. 7 dün sezonu açmış, lutbolcuların I tu Bursa Acar Idman ın eski ıda1 Sultanahmettekı ilk antrenmanınrecılerınden Mıthat Çağılkoç'u va dan sonra eski sporcu Yakup Ayzifelendirmı?tir. 1 dln d a t o p l a g ö s t e r i yapmlştlr. •ııllııııııııııııııııııtıııııııııııııımtıııııııııııııııııııiMiııııııııııırııınııı JTarık Zîya KırbakanJ t f \ üen Sac ve Zâhrevt Hastalıklar Mütehassısı Utlklâl Caö Harrndkkapı No M l'ei: 44 1U 73 Cumhuriyet 10109 Bütün dünyada sağlamlığı ile tanınmış Elektrik Tesisatı Yaptırılacaktır Sıra Tesisin \o. adı 1 Bafra (Samsun) işin mahiyeti Y.G. ve A.G. sebekesi tevsi ve ıslahı Dızel santraiı Y.G. ve A.G. sebekesi tevsi ve ıslahı A.G. şebefcesi tesisi Dızel santrah ı A.G. »ebekesi Reçıf bedeli TL. Gcçici Demir Beton teminat direkli direkli TL. Mali yeterlik TL. »MI, 36.000, ILLEP BÂNKASI KAYIP Haydarpaşa Lıseslnden »Idıgim Î959 sayılı paiotmı kaybettlm HükümBüzdür. Ernl Kıyak Cumhuriyet 10031 JAPON MALI K A M Y O N ve OTO LÂSTİKLERİ 2 Çerkeskoy (Tekırdağ) 3 Hekımhan fMalatya) 4 Kelkit 8ST.4M< 162.225, 36.0T3, SS.OOOr 8.860. 16.000, 41.080, 4 Eleman Aranıyor * Askerliğini yapnuş, lngılız f ce ve Turkçeye bihakkm vâ f kıf, seri daktilo yazan muha if beıat memuru alınacaktır. f Fransızca ve steno bılenler t tercıh edilir. if P. K. 566 Beyoğiu f îlâncılık ; 5804; 10086 . KAYIP Ender Kplejındpn aldıgım patomu k«yb?ttim. Hükünıeüz. dür. Bülent Barkal Cumhuriyet l!XhıS S Kurtaian (S«rt) T H (Ağttç direkli) tesisi Y.G. ve A.G. sehekesi tevsi ve ıslahı »7.3S1, Dizel santmhna Dizel grupu ilâvesi. Y.G. ve A.G. sebekesi ! Dieel santrah, Y.G. ve A.G. sebekefli tevsi ve DİMİ grup« teat«i, saotral A. G. irtibatJartBm f Ağaç direkli) 16.744. 31.000, I Oltu ELEKTRIKÇI ARANIYOR GRURDIG Dünyanın en mükemmel portatif radyosudur TRANSİSTOR Telefon, havai hat vesaire f elektrik işlerinde tecrübeli, i şantiyelerde çalışacak elek) trikçi aranıyor. Müracaat: Bahçekapı Garanti Han 311 Tel: CT 43 88 t <' (' f f t. 2 ı Yenice (ÎCeD fcesiz) IMtö, 24.000, Y.G. v* A.G. »ebefcesi teetei 2»*«847, 387^98, WJS47, 29.000, îlâncılık: 5823/10106 8 TRANSİSTOR 3 DALGA C İ H A N K O M . ORT. Sultanhamam Katırcıoölu Han Kat 5 Istanbul (Ilâncılık: j6yö 10093) İstanbul 4 üncü İcra Memurluğundan: 961 447 Bır borçtsn dolayı rehtnlt olup satılmasına karar verilen yeni ithal nlunmuş bir toniuk, 36.5 HP kuvvetinde. benzlnli motörle mücehhez. dört yeni Michelin lâstikli ve ayrıca aynı marka yedck lâstiği olan. net ağırlığı 1450 klto. umum uzunluîrtı 4.60 metre. soför mahalll iki koltuklu ve kaicıriferli. dört Ueri bir geri viteslt bulunan ve MinlbüB şekllne kolayca değlştirllebilen bir adet (LANCÎA) ıtıark»\ı kamyonet açık artırma suretiyle satıllg» çıkarılmı?tır. Bilirkisi tarifından 32.000 üra kıy. met takdir olunan işbu kamyonettn birinci açık artırması 24.3.1962 cuma Künü saat :2!2.30 Beyoglu Ferikö.v Fırın çokak No. I de kâln F1AT SER\'İS tstasyonu kapalı yerindc yapılacaktır. Bu artırmada. takdir edilen değerin "1 75 ine talip çıkma. dıgı Ukdirdc, ıkinci »rtırması 27.S.1962 pazartesi günü aynı »aat ve mahalde yapılacaktır. Artırmaya glreceklerin *'• 7.5 teminat akçesi yatırmaları gerektiğl ve ihale pulu İle tellâliye resminin alıcıya ait olduğu llân olunur. Basın: 13436 10099 1 Yufcarda işin mahiyeti, k«çjf bedeli v« tenunatları yazdı elektrik tesisleri bjnm fiata eaası ve kapeâı zarf ıısnlfi ile ekailtmeye konuhnuştm. 2 Tekliflerde gün başma Moş için 175, TX. Çerkeskoy, Nusaybin iein 150, T.L KeHett, Kurtrfan, Yeniee, Bafra içm 125, T.L. Bekimiıan re Oku için 100, T.L. avantaj kabttl edileeektir. 3 Teklif mektupları, ihale emkı içindeki Srneğe göre hazıriaraaeaktır. Kapelı teklif zapfları en gec 15/8/962 çarşamba günü saat 17 ye kaekrr mricbuz mukabilinde Ban , kaya tealim edîleeejttiı • 4 Tekhfte dizel ÜHHJIUIUUII maıh>gı ve tela»ik evsafı belirtilecefctir. 5 Zarflar. 16/8/1962 perşembe gönü saat 15 de Banka Satın Alma Komisyonu tarafından actteoaktır. 6 Postada vâki gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 7 ihale evrakları 35, şer T l * mulrabilin<ie Banka Muhasebe Mildürlüğünden temin edilecektir8 Bu ıhaieye ait h«r tMfi rergi ve reeimier nmteaahhıde aiHir. 9 îScstlrmev* iştirak edefciimek için: a) Genel MüdürKikten m&teahhitlik karnesi alanlar karnelerini, almıyanlar yaptdclan işlere ait vesikalan, b) Malî yeterliklerini tevsik etmek üzere, yukarda yazılı miktarda varlık veya krediye sahip olduklarma dair teminat mektubu vermeye salMüyetli bankalardan biri tarafından ve ilk eksötme iiân tarihinden sonra verilmiş bir referans mektutm. c) O tarihte taahhüdü altında böhjnan bilumum işlere ait ihale evrakı içindeki örneğe uygun taahhüt beyannamesi ile birlikte 10/8/1962 cuma günü saat 17 ye kadar Bankaya müracaat edilip (Yeterlik Belgesı) alınması şarttır. Bu tarihten sonra yapılacak belfie talepleri nazarı itibara alınmaz. 10 Talep vukuunda her iş için işin ihale bedelinin % 20 si nispetinde, banka teminat mektubu karşdığında ve bu hususta ayrıca tanzun edilecek örneği ihale evrakı meyanında bulunan mukavele hükümleri dairesinde ve kanunî nispet dahilinde ticarî faize tâbî «Anak üzere avans verilir. 11 Banka, ihaJeyi yapıp yapmamafcta ve işi dilediğine vermekte serbesttir. "^ (Besoı: 12129 A. 7517 10073) Kelkit Malmüdürlüşünden: Kazamız Hukumet Konağı onarttınlacakUr. 1 ihale 24yO sayılı Kanuna gore kapalı zarf usulıyle 21.8/1962 günü saat 11.00 de Malmüdürlügü Makamında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. 2 Muhammen bedel 40.000 lira olup muvakkat teminat 3.000 lıradır. 3 Dosyası her sun mesai saatleri dahilinde Malmüdürlüğünde gbrülebılir. 4 Teklif mektupları ve diğer lüzumlu evrak ihale saatinden bir saat evveiıne kadar makbuz mukabilinde MalmüdürlüCune verılmış olacaktır. Postada vâki secıkmeler kabul edılmej. (Basın: 13338 A. 8345 10072) Türkiye umumî tnümessüi OKTAL TİCARET A.Ş. Dolapdere Knrtnluş deresi Cad. 61 Tel: 444924 Telg. Oktal tatanbal Merinos Kumaşı Satışı Merinos Yünlü Sanayii Müessesesi mamulü muhtelif tipte. 3 30 5.10 nıetrelik parçalar halinde kumaşlar; şartnamesine göre kapalı teklif ahnmak suretiyle salılacaktır. Tekliflerin en geç 2181962 Salı günü saat (15) e kadar Müessesemizin 3 üncü kat koridonındaki satış teklif kutusuna ttılması ve şartnamesinin Müessesemiz Yünlü Şubesinden alınabileceği duvurulur. Müessesemiz satışı yapıp yapmamakta serbesttir. MUHTELİF VİLÂYET VE KAZA MERKEZLERİNOE ACENTalKLER VERİLECEKTİR. ( J AORESİMİZE MÜRACAATLARI PEPTO MAGNESIE Bütün karaciğer, safra kesesi ve safra yolları hastalıklannda ve menşeı karaciğerden olan hazım bozuklukları, bulantı ve iştihasızlıklara karşı kullanılır. Bol miktarda piyasaya arzedilmiştir. Pclen Laboratuarı 7.3 1ÜO87J Saym Doktor ve Eczacılara İstanbul Belediyesinden: Yenikapı Sergi ve Eğlenceler mahallindeki Lünapark sahası. 13/8/1962 tarihinden 15/8/1962 tarihine kadar münferit Lünapark atraksiyonlarına tahsis olunacaktır. Tâliplerin 1381962 tarihinden ewe\ Gülhane Parkındakı; Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sergi ve Eğlenceler Burosuna müracaati lüzumu ilân olunur. (Basın: 13397 10077) SÜMERBANK Alım ve Satım Müessesesi \ (Basın: 13356 10076)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog