Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

1982 CUMMURİIBT uıııııııııııııııııımııııımıııııııııııiiiıiiiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııiL; f Yunan Dışişleri Bakanı Yeşilköy B u U r a t ı i ıneı «ablfede lir.den yukarı çıkılamamıştır. 10 Bastarafı 1 tnci sahifede şapkasını daha çok gemıye doğru milyonü buraya gömecek miyiz? Hava Alanında hareketinden önce 7 Kotalar bazı malum şahısla gazetecilerin çeşitli sorularına ceErkin «özlerine Jöyle devam et salladı. Gemide gece verilen konser rın tesiri altında kalmarak hazır» vap vermiş ve «Yunanistanda Türk miştir : annhgına karşı baskı yapılflıgma Bir dünya seyahatine çıkan A• Kanun 14'lerin değil, hükü v u s t u r y a h ve Amerikah kızlar yal lanıyor. Bu yüzden de yerli sana dailr iddiaları» şu sözlerle kesin O yi inkişaf imkânı bulamıyor, Bumetin eüni kolunu bağlamaktadır.» nız rıhtımda değil, bir gece evvel latak reddetmiştir : gün tornada santrifüj, motor Gerçekten de, münfesih M.B.K. vapurda da Inönü'ye tezahürat ve Ingilizce bilenler tercih edilecektir. taralından çıkarılan ve 14'lerin ba y a k ı n h k göstermişler v e şerefine linde ithal ettiklerhnizin çok üs « Asla böyle bif|ey yoktur. Der tünde mal yaptığımızı iddia ede hal belirtmeliyim ki, bizim a zınhz\ büyükelciliklerimizde Hükümet nefis bir konser vermişlerdi. îyi bir istikbal temin edileceğioden ğımızın yurdurhuzda karşılaştığı biliriz. Müşavirliklerine tâyinleriyle alâKonser sırasında genç kızlar o8 Ç a h ş m a B a k a n h ğ ı Batı AN meseleletle, sizin Yunanistandaki kalı 127 sayılı Kanunda, «Memurin kuyacakları şarkıları takdim edevtaliplerin mektupla Manisa, 9 (Telefonk) İki gündenberi şehrimizde devam Kanununa mugayir hali görülen lerken Inönü. eşi Mevhibe Inönü' manyaya yolladığımız işçileri bir azınlığınız hiçbir zaman ^arşılnşeden ü z ü m müstıhsilleri toplantısı, alâkalı makamlara tevdi emamıştır. Ben kıyaslamalar yapler hariç, en a? 2 yıldan önce geri ye eğilerek, «N'e söylüyorlar?» diye övünme meselesi yapacağına, bundilmek ü z e r e bir muhtıra hazırlanmak suretiyle bugün son bulkalmalarını sağlasa mayı sevmem. Bu sebeple Türkahnamazlar» gibi bir hüküm bu sordu. Mevhibe İnönü, «Almanca ların yurtta İstanbul Posta Kutusu 1220 muştur. B u muhfcra cumartesi günü Izmirde yapılacak olan Eve sosyal haklannı temin etse, da Yunan işbirliğine çok önem verdilunmaktadır. konuşuyorlar» cevabını verince, güğim içindir ki, bunu zayıflatabileadreslne yazmaları ge bölgesi üzüm müstahsiUerinin toplantısında görüşüldükten ha faydalı olur kanaatindeyiz. 14'ler 13 kasım 1960 ta yurt dışı l e r e k : «Ben de biliyorum Almancek no"ktalar üzerinde değil, kuvsonra Ege vilâyelerinin milletvekilleri ve senatörlerine tevdi LNÖNÜ'NÜN KONUŞMASI na gönderilmiş oiduklarına göre, ca konuştuklarını, fakat ne diyorvetlendirici noktalar üzerinde duredilerek hükümete sunulacaktır. Bu muhtırada tesbit edilen tnönü, bütün bu şikâyet ve di mayı tercih ediyorum. Size kathükümetin kendilerini geri alabil lar diye soruyorum» dedi. Nihayet (İlâncılk: 5816 10108) konser bitmişti. Inönü yerinden lekleri dinledikten sonra şu konuş230240 dolarlık ikraç fiyatının müstahsilden mübayaa fiyatı olamesi için daha takriben 3 aylık bir iyetle temin ederim ki. Yunan va'"7 müddetin geçmesi gerekmektedir. doğruldu, kızlarla birlikte resim mayı yapmıştır: rak k a b u l ü , fiyatlann düşmesini önlemek için Tariş'in bu fitandaşmın sahip olduğu her hak« Kooperatifçüiği tejvik, etraf kı, Trakya'daki Türk azınhğı da 14'ler istedikleri zaman yurda dö çektirdi ve bu arada kendileriyle yatlar üzerinden müdahale mübayaası yapması rakip memleAlmanca olarak uzun uzun konuş lı şekilde ele alınmış meselerden f nebilecekleri gibi, 2 yılm hitamınketlerde olduğu gibi, bütün bağcıyı teşkilâtlanark fiyatlara aynen kullanmaktadır. da, hükümet kendilerini istihdam tuktan sonra, «Mutadım olan yat biridir. bu teşkilâtın hâkim olması için Meclise bir kanun tasarısı getima saatimi sizin için uzattım» diBuca 5 sokakta yapılan ksnalın devamı işi 2490 sayılı kanun Vverof, uçağa binmeden önc( Kalkmma devrinde para, muvada devam edebilecektir. yerek yanlarından ayrıldı. rilmesi istenmektedir. hükümleri dairesinde kapah zarf usulü ile eksiltmeye konulzeneli tutularak ayarlanmak lâzım yurdumuzu ziyaretine ait intibalaErkin son olarak, «14'lerden her| 0 muştur Denizi seyrederek dinlenen dır. Işte plânın da esas gayesi bu rını şu mesajla belirtmiştir : izninin göre« Büyük ve güzel bir ülke o , (| Başbakan Mandanın intikamı = hangi biri dönmezsehitamındasayıla§ Trabzonda tarihî dur. Kalkınma hareketlerinin ba1 Muhammen bedel 59162,02 lira olup geçici teminatı vi başına müstafi lan Türkıye'ye yaptığım ziyarctin Bu v a p u r seyahati. kısa olmasıîzmit 9 (Telefonla) Kan = eak, maaşı ve Dışişleri Bakanhğı na rağmen Başbakanı hayli dinlen sında hiç klmseyı memnun ettneye sonunda Tiürk milleti, Türk Hü4208.10 liradır. = Meryemana kflisesinin imkân yoktur. Fakat aradan bir dıraya bağlı Çal köyünde 45 ~ ıle iHşıği kesüecektir» şeklinde ko dirmişti. Nitekim Istanbuldan ha2 Eksiltme 28,8/1962 tarihine rasthyan salı günü saat veya iki yıl geçtikten sonra. çev kumeti ve Türk Basınının bana yaşında Hüseyin Şabacı adınria ~ nuşmuştur. = yolu yapılıyor reketini mütaakıp geç vakte kadar relerde memnuniyet belirtileri baş karşı gösterdikleri hüsnü kabul ve I 13.00 de Belediyede toplanacak Encümen huzurunda yapılacaktır. bir çiftçi, bu sabah bir hafta E fzinsiz olarak Türkiyeye gelecek kamarasında istirahat eden Inönü, nezaket için tesekkür etmefe iste3 İstekliler teklif mektuplarına, teminat makbuzu veya , Trabzon 9 (özel) tlimizin önce dövdügü manda tarafın S Hükümet Müşavirleri hakkında da akşam üzeri güverteye çıktı, kü lar. tthalâttan şikiyet edildi, sene tim. Çok büyük bir dostluk duymektubunu, 1962 senesi ticaret odası vesikasını ve Belediyenin 3 tarihi v e turistik yeri olan dan boynuzlanarak öldürülmüş 5 aynı muamele yapılacaktır. peştçye dayandı ve hiç konuşma lerdenberi bıliriz ki, muayyen duğum hükumetinizin de^erli şahS Maçka ilçesindeki Meryemana Fen Dairesinden alınacak ypterlik belgesini ekliyeceklerdir. tür. S dan uzun müddet denizi seyretti. maddeleri ihraç ederiz. Ihracat siyetleriyle verimli görüşmelerde 3 Kilisesine, Ormar Başmüdür4 Teklif mektupları en geç ihale günü saat 12.00 ye kadar maddelerini arttırmadıkça kalkın bulundum. Diğer taraftan Türkiye Daha sonra doğruldu, tsmail RüşGüventürk Kayseride | ~ lüğü ve Amerikahlar ^arafınBeledijreye verilmia olacaklardır. Postada vuku bulacak geeikCemal Gürsel Ankaraya tü Aksal'a dönerek. «Ne zamandan ma olmaz. Kalkındıkça da, ithal yi tekrar istikrara kavuşturmak ve Kayseri 9 (Telefonla) Do r E dan yol yapılmasıaa karar veberi bu kadar uzun müddet derız kotalarında kısıntı başlar. Burameler nazarı itibara alınmaz. ilerleme yoluna sokmak için sarfe ğu Menzil Kumandanlığına tâ •• • Şjj rilmiştir. seyretmemiştim. Bir hayli dınlen da. devamlı çalışacağım. Yarın Bagitti 5 Bu işe ait keşif ve şcrtname her gün mesai saatleri dadilen gayretleri gördüm. Bu gayyin edilen Tuğgeneral Faruk S kanlar gelecek, onlarla konuşup dim» dedi. E Yolun yapımı içia lüzumlu ehilinde Belediye Fen İşlerinde görülür. relterin semere vereceğin e inanı Bastaran ı inci sahltede Güventüık, bugün »aat 11 de 2 S tüd, bu yıl mezurı olan genç Güvertede istirahat ederken. Inö sizin dertlerınizi halledeceğiz.» 6 İhaleye iştirak edeceklirin herhangi bir resmî daireye Karayolu ile şphrimize eelmiş X gu halde T.H.Y. na ait Viscount nü'nün eline bir gazete geçmişti. Alkışlar arasında toplantıdan ay yorum. demiştir. 2> orman mühendjsle:i tarafından ait ve asgarî 25.000 lira keşif bedelli bu kabil bir işi yapıp ikmal ve merasrnl*' kar=ılanmıştır. uçağı ile Ankaraya gitmiştir. 2 Evvelki gün Zeynep Kâmil Dorılan Başbakan. Hava Üs Kuman5 hazırlanmıştır. Göz gezdirdikten sonra, Aksala ğumevini ziyaret eden Yunan Dışettiklerine dair bir vesika ile 25/8/1962 tarihine kadar Belediyeni ziyaret etti. döndü «Nereden çıkartmışlar İTıııııııııııııııımııımıııtııııııımııııııııııımııı.ııımMiıımııımımmıır; Sabah saat 7.45 te Yeşilköy Ha bunu?» ve sordu devam e t t i : «Gü danlığını öğleden sonra Çiğli NA işleri Bakanı Averof, hastahane te tnönü, Fen İjkrine müracaat ederek yeterllk belgesi almaları garttır. diye va Alanına gelen Gürsel'e, şehrı TO üssünü, füze rampalarını ge sislerine sarfedilmek üzere 10 bin miz Valisi Niyazi Akı ile Birıncı ya ben 1200 bahriyeliyi bir kalemzerek ilgililerden izahat aldı. lira bağışta bulunmuştur. (Basın: İ. 3200 13262 10102) Ordu Kumandanı Korgeneral Ce de tâyin etmişim. vallahi haberim mal Tural da refakat etmekteydi yok. Var mı böyle şey?» Bir müddet düşündü v e gülerek: «Gördüler. nüz mü,» dedi, «yine yoruldum Baştarafı t ıntı sahıfede sadiyle İşçi Ataşelikleri kurulmaAnkarada birkaç gün kalıp tek şimdi.» hiçbir kanuna tâbi olmıyan bu iş sı, rar Istanbula dönerek istirahate Hazırlanan program 2 îhtilâlden sonra işlerinden çekilece|ini ve birtakım devlet ışçilerin kanun himayesi altına aInönü rıhtıma çıktıktan sonra çıkarılan işçilerin yüzde 90 ının leri için Ankaraya gittiğini bildilınması istenmiştir. Bu «rada işişlerine iade edildiği, Reri kaları ren Gürsel. Hava Alanında Rıfat beraberindekilerle birlikte doğruçiler tarımda çalısanların ücretleca otele gitti ve 10 dakika kadar Öçten e, Ulaştırma Bakanlığının istirahat etti. Bu arada ilgililerden rinin gittikçe düştüSünü. işsiıliğin yüzde 10 unun da derhal iadesi. 3 Iktisadi Devlet Teşekkülleri çalışmalarından memnun olmadığı ziyaret programını sorup öğrendi. arttıgım ve bunun sehirlere akına sebep olduğunu söylemişler v» yönetim kurullarında bir işçi tem nı bildirerek şunları söylemiştir Ancak, çahşma azminden hiçbir yıllardan beri çıkmasını istedikle silcisinin de bulundurulması. « Ulaştırma Bakanlığına bağlı şey kaybetmemiş olan ve yaşının 4 Sendika aidatlarının çalış Hava, Deniz v e Demiryollannın tabii yorgunluğunu ri ek kanunun bir an evvel getıhıssetmiyen ma yerlerinde hazırlanan bordro her yıl bilânçolannı zararla kapa Başbakan, hazırlanan programı berilmesini istemişlerdir. lardan kesilmesi. maları mılletimizi üzmektedir. Hiç ğenmemişti. Valinin, «NATO'yu Alâkah bakanlar bu isteklere tkinci toplantı 8 eylül tarihine bir vatandasın hoş karsjlamıyacağı beş dakika ziyaret eder misiniz?» verdikleri cevaplarda. tanm işçibu d u r u m l a r l a ilgili olarak ne gi sualine itiraz e t t i : «Ne demek beş lerinin durumlannın beş yıllık bırakılmıştır. Bu toplantıda neticclendirilmiyen diğer hususlar ele bi tedbirler alıyor veya ilerisi için dakika» dedi, «NATO'ya gidece< plânda nazara alındıfını, toplum ve b i r neler düşünüyorsunuz? Zira bu fa ğim, bir saat kalacağım ahnacaktır. kalkınması ve tanm yatınmlarıkir milletin, bütçesıni h e r yıl za toplantı yaparak konuşacağım, izanın isçinin de hayat standardını rarla kapıyan iktisadi devlet te hat alacağım.» yükselteceğini, bu arada tarımda şekküllerine daha fazla tahammüNATÜ'daki toplantı I çahsanların bazı esaslar dairesinV E F AT lü kalmamıştır. Vatandaşlar bu gi Nitekim înönü, otelden doğruca i de kanun himayesi altına alınacabi müesseselerin işlerinin bir plân NATO Karargâhına gitti, kuman j Merhum Basmacızade Ferit ğını söylemiçlerdir. dahilinde reorganize edilerek mus dan ve subaylarla 1.5 saat süren j Bey ile Şeküre Hanımın ogulpet bir faaliyet devresine girmesi< bir toplantı yaptı. Toplantıyı mü j ları, Hesna Basmacının çşi, Sendikacıhğın gelişmesi konusu nı arzu etmektedirler.» taakıp basın m e n s u p l a n n a herhannıerhume Neyyire Osman, Meda hayli hararetli geçmiş, bilhasliha Abdi. Tayyibe Basmaeı, «a bazı özel teşebbüs sahiplerinin Oaha sonra Akı ile konuşan Gun gi bir açıklamada b u l u n u l m a d ı . tlmerhum Fuat Basmacı, Avusel, «Bu memlekette 30 tane fabri gililer sadece «Başbakan izahat »1sendikacılar üzerindeki baskısı dı» demekle yetindiler. kat Cevdet Basmnnın kardeş ka kursak ve yılda 30 milyon üzedevlet teşebbüslerinde yine bazı iInönü, NATO binası önünde lcrı, Neriman Öziş'in babası, rinden 900 milyon liralık bir kar darecilerin tutumu üzerinde duFazı! Oziş'in kayınpederi, Ünal. sağlasak, gene de esaslı bir şekilde Türk, Yunan, Amerıkan askerlerin ! rulmuş ve Sendikalar Kanununda Seval Ö»'ş ve Meral Şekerkaorganize edilmiş turistik müessese den müteşekkil mcrasim kıt'asını her gelismeyi köstekliyen hükümran'ın büviikbabaları tücuarlerin sağlıyabileceği k â n karşıhya teftiş ediyordu. llk önce, T ü r k as j lerin kaldmlması, yerine gelismedan mayız. İstanbul senede asgari 200 kerleri önüne gitti, «Merhaba asğe imkân veren hükümlerin getiIZZfcT BASMACI milyon dolâr turistik gelir sağhya ker» dedi, «sagol» sesleri bir anda | rilmesi istenmiştir. n h t ı m ı k'apladı. Yavaş yavaş Yu8 8.1962 taiihind; vefat etmi^, bılecek evsafta ileri bir şehrimiznan askerlerinin önüne geiınce, ya ı Geç vakitlere kadar süren topKaracasıhmetteki aile Kabı.sdir. Dolayısiyle, ihmal edilmSme"si nına yaklaşan bir Binbaşı, Paşa' | lantıda kesinleşen kararlardan bataıuna defnedilmiştir. gerekir» demiştir. nın kulağına eğilcrek, «Bunlara zıları şunlardır : Gürselle aynı uçakla Ankaraya bir şey söylenmez Paşam» dedı. 1 Yurt dışındaki işçilerin hakgiden eski M.BJC. Genel Sekreteri Inönü, bu ikaz üzerine Yunanlıları larının korunmasını sağlamak makCumhuriyet 10İİ0 ve Tabıi Senatör Sezai O'kan da selâmlıyarak Amerikalıların önüönceki gün vefat eden tabiî sena ne geldi. Tam ağzını açacağı sırada, törlerimizden Fikret Kuytak'la ıî aklına gelmiş oiacak ki, yanındaki gıli bir sorumuza karşılık olarak tercuman Binbaşıya dönerek, «Bunşunları söylemistir : lara da bir şey sönlenmez mi?» di« Dün 27 Mayıs Bncülerinden ye sordu. Söylenmiyeceğini öğre2 adet B. T. H. Yüdız Müselles Transformatör Irfan Paşayı, bugün de Fikret Kuy nince. başı ile onları da selâmlıyaK. V. A. 750 Volt Y. V. 10500 Volt A. V. 400 tak'ı kaybettik. Yarın Sezai O'kan, rak binaya doğru yürüdü. Faz Y V. 3 Faz A. V. 3 Esnaf temsilcllcriyle yapılan öbür gün de Cemal Gürsel ölebilir. Taliplerin: Bir gün gelecek, 27 Mayıs Ihtilaltoplantı İZMİR PAMUK MENSUCAT T. A §. cilerinin hepsi ölecek, fakat onlaInönü, NATO Karargâhındaki P. K. 106 İzmir müracaati. rın getirdiği ruhu hiç kimse öldü toplantıdan sonra Eşrefpaşada terremiyecektir.» tip edilen Esnaf Dernekleri Birliğinin toplantısma gitti. Dernek fllâncılık: 5769 10094) Muamraer EROL temsilcileri salonu ağzına kadar doldurmuşlardı. Her birinin yüzünde dertlerini söylemek, hattâ Inönüye çatmak, ondan m ü m k ü n olduğu k a d a r teminat koparmak azmi vardı. tnönü daha yerine oturur oturmaz kısa bir konuşma yaptı, dilekleri not edeceğini, bütün temsilcileri ayrı ayrı dinliyeceğini söyledi. Ve arkasından da, Dernek temsilcileri konuşmağa başladüar. Bu arada salonda bulunan temsilcilerin zaman zaman «halimizden a n h y a n yok» şeklinde bağırdıkları şitiliyordu. Gerçi hiç kimse «Açız» diye feryad etmiyordu a m a , iyiye değil kötüye gittiklerini söylüyorlardı. 14 ler hakkında yanlış bilinen bir nokta aydınlandı Başbakan Inönü Yunanistan Dış Bftkanı Atina'ya döndü Baştaraft 1 tnci sahifede İSTİKBAL TEMİN EOEN BİR TEKLİF Tecrübeli Yüksek Kimya Mühendisi aranıyor Manisc iizüm müstahsıli, toplcntısı dün sona erdi Buca Belediyesinden Işçi meseleleri, ele alındı AMERİKADA ANANEVİ OLARAK TATBİK EDİLEN MEVSİM SONU SATIŞLARI İLK DEFA. BEYOGLUN MAĞAZASINDA Satılık Transformatörler VlTA'yi çok seviyor... çünkü VİTA ile pişen yemekleri yediği zaman midesi çok hafiftir.> Gayet tabiî: VİTA fevkalâde sâf ve asiditesi çok az olan nebat' yağlarla imâl edilir. VİTA ile bütün yemekler çok lezzetli v e . . . çok da besleyicidir.> Evvelki ve sonraki t e z a h ü r a t Toplantının başında «Her birinizı dinliyeceğim, dâvalarınızı halledeceğim» diyen tsmet Inönü, bütün şikâyetleri teker teker n o t etmiş, sualler sormuştu. Toplantı bitip salondan a y r ı h r k e n kendisine yapıan tezahürat, salona girdiği anda yapılan t e z a h ü r a t t a n en az on misi fazla idi. Esnaf Dernekleri Birlıği Başkanı Cemal Tercan'ın konuşmasmda özetlediği ve temsilcilerin tekrarladıkları dilekler bilhassa su noktaarda toplanıyordu : Dert ve dilekler 1 P i â n l a m a Dairesi birçok plân y a p m a k t a d ı r . Bu plânlarda küçük esnafın yeri neresidir? 2 H ü k ü m e t k a r a r l a r ı n ı n tatbik edilmemesinden şikâyetçiyiz. Hükümet yerinde birçok k a r a r alıyor. F a k a t bunlar, ait kademe tarafın i dan tatbik edilmiyor. Kredi mevj zuumuz b u n u n başında gelir. 3 Küçük Esnaf K a n u n u sene : erdenberi Meclis komisyonlarında sürünüyor. 4 Büyük sanayie giden yol küçük esnaftan geçer. Acaba bunu H ü k ü m e t anhyabildi mi? 5 27 Mayıstan Birinci Koalisyona kadar geçen zaman içindeki banka protestoları kaldırılsm denmesine rağmen, neden tatbik edilmiyor? İzmir sanayi sitesine 10 milyon yatırılmış. Fakat henüz teme lukko (10 Ağustos 22 Ağustos) Vakko, modanın daima öncüsüdür. Her mevsime yepyeni eejitler ve en «on krea^yonlarla girebilnıek için, biri yazııı, diüeri kı>ın. senede iki defa '• Büyük Tenzilâth Satıslarla" mevsinıi kapatarak. yeni sezona geçecektir. Vakkonun mevsim soııu satıslarınııı.hirincisi bugün başladl. Bıı 10 gihılük teıızilâtlı devre zarfında bütün çeşitlerimiz "alış"' fiatına (sermavesine) satılacaklır. \ akko'va u£ravınız... görünüz... seGİııiz....kısacası bu müstesna fırsallan istifade ediniz. Her nev'i ipekli, yünlü ve pamuklu kumaşlar Kadın, erkck ve çocuklar için bilumum hazır giyim eşyası VAKKO Eşarpları VİTA ile kolay hazmediyorum. midemi tıafif hissediyorum ! Monroe'nun intihan hâlâ tahkik ediliyor | Hastaralı l ıncı s»nîfede : uzakta tutmaya hakkın yok» de | miş, Dimaggıo ıse şu cevabı veı ı miştir : «Marilyn zaten bu akibete ' bazı arkadaşları yüzünden uğradı». Öte yandan Joe Dimagio son dferece sade geçen törende Marilyn'in i naaşı üzerine eğilmiş v e alnınüan öperek hafif ve hüzünlü bir tfcsle ' üç defa « seni seviyorum » demiştir. Bu arada Marilyn Monroe'nun intiharının, hayranlan üzerinde ya rattığı şok tesiri devam etmektedır. Bıldirildiğine göre, Patricia | Bro\vn adında bir Amerikah genç | kız, Marilyn'in ölümün e üzülerek i hayatma son vermistir. I yemeğin lezzeti midenin dostudur. V. 131 (.Uâncüık: 5647 10U96) (Faal: 5040 10105)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog