Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

10 Ağustos 1962 CUMHURÎYET D Ü N Y H L HüBERIıERI Yeni bir siyasi buhran mı? BİR PAKİKA; Ya ondadır, ya banda Bir de doktorlarımtnn c meıeleii var. Sıhhiye Vekili «Doktorlann fücönü deferlendirecegiı» diyor. Neymiş bn füc? Şuymuıj. doktorlar, mnayenehaneleri kapatıp, bütün fttnlerini hastahanelere verirlerse o zaman doktorlann sücünden tam istifade mümkün olnrmn?. Belki, belki değil mnhakkak, öyledir ama, selgelelim doktoron da yasama gneü moayenehanesinden eeliyor. O halde? Demek ki, ya dektorun yaşama gücünden kesip hastalarınkini arttıracağız, yahnt da, doktom rahat bırakıp, şimdiye kadar oldnğn gibi, hastanın yasama süciinü yine, az çok, kendi talihine terkedecegis. Güç şey dolrnsn! D. N. GEL1SI GUZEV. Hddı'seier Arjantin'de âsiler, Peron'cu subayların tasfiyesini isledi Buenoı Aıres, 9 (A.A., A.P. ve radyolar) Dun gece isyan ederek kendisıni Arjantin Ordulan Başkumandanı ilân eden 4. Kolordu Kumandanı General Federico Toranzo Montero'nun giriştığı harekâtın Guido hükümetine Karşı yapılmadığı ve ordunun bır «ıç meselesı» olriuğu belirtilmektedir. Bununla birlikte, Başkan Frondizi'nin devrilmesi ile ortaya çıkan siyasi kararsızlıklar, General Montero'nun isyanı ile yeniden ortaya | çıkmıştır. Harbiye Bakanı ve Arjantin Silâhlı Kuvvetleri Başkumandanı General Batista Loza, Montero'nun isteğine uygun olaCezayir, 9 (a a.) Cezayır Geçıcı Yürutme Organının 2 eylülde rak bugun ıstifasını vermiştir. Lo japılacak seçım ve relerandumla Ugıli kararnamesı bugün Resmi GaI za'nın yerine bu görevi Savunma zetede yayımlanmıştır. Bakanı Jose Cantılo devralmıştır önümüzdeki 2 eylulde Cezayirlı seçmenler Mılli Mecliste yer alaCantilo, durumu görüşmek uzere cak 196 üyeyi seçeceklerdir. Bu uvelerden 180 ı Müslüman, 16 sı Avaskeri birliklerin kumandanlarını rupalı olacaktır. Seçmenler aynı zamanda, bu Meclisin yetkıleri ve toplantıya çağırmıs bulunmaktadır yetkilerin süresi konusunda da oylannı beiirteceklerdir. tsyanin scbepleri Seçmenlerin cevet» veya «havır» diye cevaplandıracakları soruya Ivi haber alan kaynaklara goıe. göre, suresi bir yıl olacak olan Meclisin görevi şu olacaktır : General Montero'nun ayaklanması1 Geçici hukumeti tâyın etmek, MERAKIN SONUCU Amen na sebep olarak bilhassa şunlar 2 Cezayir halkı adına kanun yasama yetkısını kullanmak, gosterilmektedir : kan uzay adamı John Glenn'ın uzay 3 Cezayir Anayasasını hazırlamak ve oviamak. 1 Harbive Bakanı General Lok«psulunün Birmanyada halka gosCezyır Mılli Mechsi, seçımı izliven pazartesı gunü. >ani 6 eylulde za'nın ışbasına getırdığı Peron ta terılmesi sırasında yaramaz bır saat 10.00 da Carno Bulvanndaki Cezayir Parlâmento bınasında toplarafhsı subayların tasfıyesi. kuçuğun merakı, zıyaretçilerı telâş nacaktır. Cezayir Geçici Yurutme Organı, Meclisin toplanmaM uzerın» 2 Geçen mart ayında Başkan yetkılennı bu kuruma devredecektir. Idndırmıştır. Kuçuk yaramaz, kapsulü daha vakından görmek içın Frondizi'nın görevinden uzaklastıMılli Meclise verılen bır yıllık ture ıçinde Anayasa oylamaya surılması ile sonuçlanan askeri hukafasını zorhyarak parmakhklarm kumet darbesınden sonra General nulamadığı takdırde, Cezayir Geçici Hukumeti bır av içınde yeni bır »rasına sokmuş, fakat dışan çıkar Loza'nın uhdesıne verılmış olan Kurucu Mechs seçimi duzenliyecektir. Yeni Kurucu Meclis aynı şartmak isteyınce, muvaffak olamamış Harbiye Bakanlığı ve Ordu Başku lar altmda, aynı yetkilerle ve aynı sure için seçılecektır. tır. Durmadan »ğlıyan kuçuğun mandanlığı gorevlerınin ayrılması Cezayir'de askerî ve siyasi otoritenin ayrılması ile ılgılı hazırlıklar >ardımma koşanlar, onu ancak deCezayir 9 (a a ) Cezavir tkınci Askeri Bolge Kumandanhğı bu 3 Sılâhh Kuvvetler bunyesınmırlçri kımıldatmak suretıyle kur de değışıklikler yapılması ve ordu bıldırı yavıninarak, gerılla bırlıklennin barıs zamanı ıçın muntazam tarabilmişlerdir. Resımde, meraklı j nun yeniden teşkılâtlandırılması. bır ordu haline getirıleceğını, a«keri ve sıyası otoritenin bırbırınden kuçuk kurtarılmaya çahşılırken I 4 Münferıt ordu birlıkleri ile ayrılacağını bıldırmıştir. orülüyor. ilgıli çeşitli talepler. Siyasi çevreler General Montero' nun, Arjantin'de halen mevcut olan Peronculuğun, Silâhlı Kuvvetler içınde hortlamasına engel olmak için ayaklanmış bulunduğunu (ifade etmektedırler. Bilindiği gıbı Arjantin Ordusu, halen îspanya'da bulunan sabık dıktator Peron'a Borsamız ajanlarmdan (Sabri Kiroğlu) nun vefat etmış olşıddetle muhalefet etmektedir. duğundan; mumaileyh Ue Borsa muamelâtından dolayı ihtilâfı olanların ışbu ilân tarihinden itibaren 10 gun içinde yazı ile ' KAVIP Türk Konsoloslugundan Yeni Öelhi 9 (AP) Hükualdıgım 103550 No. lu işçı pasaportuBorsava muracaat etmelerı ilân olunur. met makamları felce yakalamu kaybettlm. Hükumsüzdür. nan 630 kişinın yedikleri boMehmet Naci Zlyadeoglu (Basın: 13244 10078) zuk Amerikan unundan bu Cumhunyet 10080 hastalığa yakalandıklarını bugun resmen açıklamıştır. Yapılan .araştıımalardan Amerikan yardımı ile Hindistan'a ge len unların nasıl bozulduğuna dfir hiçbir bılgi elde edilememiştir. Hindistan Ziraat Bakanı Yardımcısı, Amerikan unlatımn kullanüan Triortho 19621963 sezonu için, titizlikle seçmiş olduğu filimlerini takdim eder. Cregylvs Phateo (TCP) kimyevî maddesinden dolavı 630 Renkli Sintmaskop Rory Calhonn • Toko Tani MARKO POLO kişinin felç olabileceğini ileri Pierre Cressoy sürmektedır. Ziraat Bakanlığı (Marco Polo) Rietaard Bnrton Rnth Roman bu kimyevî maddenin, unların Sınemaskop ACI ZAFER boşaltıldığı Kalküta limanınCnrd Jvnsers Injilizce (Bıtter Victory) da unlara kanşmıı olamıyacaGin» Lollobrigida Melina ğını söylemekte Te bu maddeASİ KADIN Fransızea Merenri îveg Montand ve nin Kalkuta limanına şimdiye (La Loı) Mareello Mastroianni kadar hiçbttr zaman boşaltılmadığinı bildirmektedir. Bu Riehard Todd Elke Somer HERKESİN SEVGİLİSt Renkli Sınemaskop maddenin unlan Amerika'dan (Kapıyı Vurmadan Gır) Nieole îngilizce getiren gemide de bulunma(Dont Bother To Knock) dığına göre ne şeklide unlara Renkli Sınemaskop VAHŞİ MASUNLAR Anthony Qninn Yeko Tani kanstıtıldığı tahkik edilmektngilizce (The Savage înnocent's) tedir. Bu hususta bir açıklaStewart Granger Rossana Renkli Sinemaskop rha yapan Amerikan Sefareti, HAZRETİ LOT'un GAZABÎ Podesta Anonk Aimee tngılizce bahis mevzuu unların AmeriStanley Baker ka'da kullanılanlarla ayni ka(Sodom and Gomorrah) Mvlenne Demongeot Elsa litede ve evsafta olduğunu bıl Martinelli Jacqnes Sernas ve Fransızca dirmîştit. ROMADA BİR AŞK Peter Baldwin) (Un Amore » Roma) Renkli Hortt Bnrcholz • Romy Schneider SENSİZ YAŞAYAMAM Fransızc» (Monptı) Mylenne Demongeot AHain SAHTE SEVGtLİ Delon • Jean Panl Belmondo Fransızca Beatriee Altariva (Sois Belle et Taıt Toı) Renkli Sınemaskop Danny Robin • Peter Sellert GENERALİN AŞKI Îngilizce (Valse of Toreador) Mareello Mastroianni • Sylva Renkli Sinemaskop PORTOFÎNO AŞIKLARI Koseina • Alberto Sordi Fransızca (Femme d'Ete) Danny Carrel Renkli Sinemaskop DEMİRHANE MÜDÜRÜ Antonio Vilar Virna Lisi Detroit 9 (A.P.) Otomobü klral Fransızca larından Horace E. Dodge dun es(Le Maitre d«s Forges) Jacqnes Tati • Alain Beeonrt kı bir varyete artisti olan beşinci Renkli AMCAM (21 beynelmılel mukâfatlı karısmdan ayrılmak üzere mülracaFransızca (Mon Oncle) şaheser) at etmiştir. 62 yaşındaki Dodge, bundan önRiehard Todd Lanrenee UNUTULMAZ KAHRAMANLAR ce aynldığı dört k a r l 5 i n a yekunu Harvey Riehard Harris mılyonlarca dolar tutan nafakalat (The Long The Schort and The Tall) ödemektedir. Vottorio Cassman • Anna Maria 38 yasındaki beşmci karısı Gregg YÜZ ÇEHRELİ SAHTEKÂR Ferrero Doryan Gray ve Fransızca Sherwood'un çok haşin bır karak(11 Matatore) Pepino de Filipo terı olduğunu ve kendisinı sık sık Cnrd Jnngers Foleo Lnli Renkli Sinemaskop CASUSLAR ÇARPIŞIYOR ıncittiğini söylemekted*. Dodge, Dawn Addams Fransızca (Londres Appelle Pole Nord) Greggin aynı zamanda bütün vakJean Msrais • Anna Maria Renkli Sinemaskop tını denizaşırı ülkelere seyahatler KAPTAN FRAKAS Ferrero Fransızca yaparak geçirdiğinı ve zevcelik va (Le Capıtaine Fracasse ı zıfelerini de yerine getirmediğini ÖLÜM GEMİSİ Hortt Bnrehholz Elke Sotner Fransızca ıddıa etmektedir. (Das Totenschiff) James Mason John Mills Renkli ADALAR GÜZELİ Beyrutta Türk parasının Clande Danphin îngilizce (Tiara Tahiti) 6 de Millî Meclis eylül'de toplanacak Plândan da Tavi vız Verilirse Hindistanda boıuk { Amerikan unu yiyen j 630 kişiye felc geldM İLÂN İstanbul Ticaret Borsasından: K 0 N A K Sineması Otomobil Kralı Dodge, beşinci karısını boşuyor değeri yükselmeye başladı KEDİLER ÜÇ DEFA MÎYAVLAR (Le C a t Miaulera Trois Fois) Fransızca Renkli Îngilizce Beyfcut, 9 (a.a.) Beyrut piyasa sında Türk parasının değeri giinden güne artmaktadır. Temmuz »\ ı başlarında serbest piyasada 13.15 hra olan dolar, bugün 11.65 lilraya kadar duşmuştür. Böylece, son bir ay zarfında Türk parasının değerınde yüzde 11 nispetinde bi* artış kaydedilmiştir. Son bir hafta içindekı artış nıspeti, yüzde dordü geç miştir. îlgihler, emisyondaki azalmanın dış piyasalarda Türk parasını değerlendirdiğini ileri sürmektedirle* ACEMİ DOKTOR A Ş K (Doktor In Love) Franeis Blanche Yvonne Fnrneanı Pepino de Filipo Michael Graig Carolle Lesley ve James Robertson (Jnstice) Rnth Lewerik Hans Holt Maria Holst Joseph Meinrad YEDİ HARİKA ÇOCUK (La Famılle Trapp) Renkli Fransızca ABONMAN MÜŞTERlLERtVlIZİN NAZARI DİKKATİNE: Abonman satışlan bugünden itibaren başlamıştır. Eski abonman müşterilerimizin yerleri 1 Eylüle kadar müdirîyetçe mahfuz tutulacaktır. Bu miiddet zarfına kadar abo nelerini almaları, 1 Eylülden sonra alınmıyan eski abonelerin yerlerinin yeni abonelere verilecği saygı ile bildirilir. Telefon: 48 26 06 llâncılık: 5820 10107 (Üâncılık: 5808 10090) emlekette basın ve âmme efkâriyle hükümet arasındaki mfinasebetlerde çok derin bir degisiklik oldngnnun galiba pek farkmda dejiliz. Arasıra husnsî temaslarında ba Mubalâğa mı dedınız? Eence de sın mensnpları Derookrat iktidarm ğll. Olsa olsa kuvvetli ve insafsız defismez Basvekiline : ca bir ilenyi görüş. Biyoloji ılmı Aman Beyefendi! Hiç değılsf gosteriyor. Kullanılmaz olan uzuv avda bir basın toplantısı vapsanır! lar gitgide dumura uğrar Denız diye ricalar ederler. O da söz velerdeki balıkların eskiden ayaklı rir; fakat hiçbir zaman açık bshayvanlar olduğunu ıddia eden sın toplantısı ve radyo konnsmasi yapmazdı. Yaptıjh sey radvoda mn bir nazariye bile var İstanbul Belediyesinin Istıklâl amlanna ajh*» alınmıyacak küfürcaddesini genişletıp orta yolu şe ler ve hakaretlerle dolo hücnmUr rit haline getirmesi de belki böyle oinrdu. Bnnnn da kimsevi avdmlat bır istikbale hazırhktır. Çunkü o madı*ı. tersine eKnüileri ve gözletomobillerin azalıp yaya kaldırı ri kararttı^ı asikâr idi. Simdiki Basbakan tnönü. eazetemından faydalanmak ıstiyenlerin artması ancak böyle tekerlekli kö cilerin hrp<;ini caÇırıvor. Memleket türum koltuklarının çoğalmasıy islerini anlatıvor. Sornlaniara ceîe mumkün olacak bir şey. Aksi vaplar verivor. Kimseve icerlemihalde, caddenın almakta olduğu vor. tnsnan inanıyor, inanmıyan maskara şekli izaha imkân yok. itiraz. hattâalavbile edivor. Adamın aldırdı&ı vok!. Sigortauzlar: Dun Şışlıden Galatasaraya giBn Tiirkiye irin çok büvük bir însanlar ezelden beri ikiye ay deHsikliktir. Bnçünkü Fransad» dınceye kadar yolları tıkıyan otomobil kalabahğına baktım da yarılır dahi bn derece müsamahalı basın vas yavas, derece derece, farkına Cınsivet bakımından ikiye ayn toplanhlan yapıldıgı yok. varmadan ayağımızın yerden nasıl lır, kadın erkek diye. Yas bakıHiçbir yaptıfını beŞenmesek. hiçkesildiğine hayret ettim. Çoluk mmdan ayrıhr genç ihtıyar dibir hesabına inanmasak, şn tntnçocuğa varıncaya Kadar, yürüme ye. mnnn bir basın mensnbn olarak yi hep birden unuttuk. Din bakımından sınıflandırılma takdir etmemek elimizden çelmiDuşunürsek karşımızda bir çık da vardır, Müslüman Hristiyan yor. Cünkü 40 senedir hergün vamaz yol, daha doğrusu, ıçinden çı olarak. Sıhhi bakımdan sağlam zan bir gazeteci olarak geçirdigi(Başmakaleden devam) kılamıyacak bır *asıt daire gore sakat diye ayrıhnz, siyasi bakım miz vıllarda ne kadar çüç sartlardan sağcı solcu oluruz. îttihat la çalıştığimızı blz nnutsak bile gelirli vatandasların durumnnda ceğız. hiç bir ferahlatıcı tedbire baş vu Yurümek ahşkanhğını unutma çı îtilâfçı oluruz. Halkçı De oknynenlanmız, hele hapse giren rnlmaksızın tarım sektörünun f)> mız, acaba bır başka ahskanlığın mokrat oluruz. A P. li, C.H.P. li o arkadaslanmız nnatamazlar. len versi dışı bırakılmasını. yatı tesiri mi. dıyorum. Arabasız yere luruz. İnönü'nün bence ilk yaptığı hifrımları tpşvik parolası altında da basmamağa herkes aiışlı da bu a Ama bu ayn seçi arasında tabia met budnr. Sık sık millete olan lışkanlık bize dolmuşu icat ettirvüksek gelirlerdrn ındirim yoluna tin de, siyasetin de dışında bir » biteni habrr vermek.. Tanındaki gidilmesini baska tiirlü yornmla dı, yoksa dolmuş 'cat edildi de yırma var ki sanırım yalnız biıe vekillerin de aynı sekilde hareket yurümeyi onun ıçın mi busbutün mıya imkân var mıdır? edeceklerini nmmamak için sebrp mahsus. yoktar. Bu dnrnm gösterivor ki. iktıda un'ittük, Şimdi sigortalı sigortasız diye Vıımurta mı tavuktan çıktı, yokrın kurnlus tarzı ne olaro» olsnn, Zamanın, insanları ne kadar dede ikıve ayrılıyoruz. statükocular oraya ber zaman sa tavuk mu yumurtadan tekerleJiştirditıni, teerübenin insanlann îskenderunda btr yangın olmuş, hâkimdirler ve İBtediklerini hükü mesının başka bır versıyonu. kıymetine ne kadar büyük ekler mete dikte etmek yettnegiui eskıBana öyle gelıvor kı dolmus u vedi yaşında bir çocuk ağır yara yaptığını < tnönü » kadar oanjanlanmış, işçi sigortalan hastahane dıran bir « delil » «üe bnrnrmr. si gibi ellrrinde tutraaktadırlar. sulu, gençlerımize bıle nrayet Bizce Sayın tnönii'niin anlama den bu yol yurumemek histahğı sine kaldırmıslar, sigortalı değil Galiba onnn kendini °n dereer dığı nokta şodur. C.H.P.'nin önü nın başlıca sebebı. Tek :nsamn bes diye kabul edılmemiş: çocuk bir vadırgamamasını biz yadırgıyonız müzdeki seçimlerde çojunlnk s»î hradan aşağı para ile gıdemivece saat sonra ölmüs. Haberi bir aati' da bir türlü evet! diyemiyonız. Iıyabilmesi, ancak «Hürriyet için ğı bir vere yetmış be? kuruşı gi nn içine «gan bu dile kolay acıki de Plânh K»lkınma> hamlesinin debılmek kolavhğı ile karşılaşm !ı hâdise, dilleri ralnız fecaatirle VERGt DAVA8I çözle görülür. elle tatulnr sonnçl ca, papuç eskı'mektenne arabaya Bir endişe içindeyi*. Yeni Malibınmek daha yeğ halî geldı. Hem lar vermeğe baslaması ile mümye Bakanı Ferit Melen, vergileri kün olabilecektir. Ronnn dışında de kımsenın turlcjsıinu soylemeIndiriyor, kalkınmanın iç fîmnsma hiç bir taviz politikası bn partiyi ğe mecbur kalmadan arabaya bınnı için para bniamıyseagiE. seçmene sirin göttermefe yetmiye mek' Verçi vermiyenlere verçi almak. cektir. Oysa. plânın mobtemel baTerginln artmasını istemek kolay Dıkkat edıyorum. meselâ Taksim sarısı da her şeyden önee plâncı ie Galatasaray gıbı, eskıden vugelir. Onnn için bn endiseyi izhar lann hazırladıkları eıaılara bağlı rünmesı zevk verecek kadar ''i edenlerin çoğvm ftyle bakıyornm kalmak, plânı yürütecek olan ge bir yola gitmek ıçın bıle yolda ama bir kısmıns da hak vermiyor lir kavnakları üzerinde tehlikeli dolmus çevıren delıkanlılar gorüdetilim î Türkiye*nin vergi dâvası dejişikliklere basvnrmamak ınre luyor. sndnr : Eldeki • eksik tamam mslfimata göre millî gelir 50 milvar tivle gerçeklefebilecektir. Bır Garp mecmuasında «Odunliradır. Vergi hfioılast ise % bnçvk Şnnu da nnntmıyalım ki, ieine cu, dınle» başlıklı bir fıkra okumilyar liradır. Bana *öre Türkler firmefe çahftığımıı Plânh kal dum. Beni uzun uzun düsündürmillî gelirin yüade 17J> n nispekınma hareketi titiz bır dikkatle dü tinde vergi verivor ki blrçok memuvgnlanta bile, bnnnn yüzde yüı Yazar. Pariste iki beledıye ameleketlere ç6re bn düsük bir nisbaşarl ile yürüyeeeğine dair eli lesının kalın bir ağacı motorlü mizde herhangi bir teminat yok testere ile nasıl kolayca budadık değil, garabetiyle de kilıtliyecek pettir: onnn için vertiyi arttırmatnr. Bin türlü faktöre dayanan, larını anlattıktan sonra şöyle di kadar ınsanlık dışı bır zıhniyete Iıdır. tlk ^örünüste bn, dogrn bir iddiadır ! ISkin Türkiye'de büvük bnnlardan bir taneıi onntaldatn yordu: «Terakkı demışler buna. mal edilmeğe değer. Bır mantık veya aksadıgı takdirde basımıza Önüne durulmaz. Makine köleler, dengesi kurarsak, sigortasız v« bir k't'e sa veva bn sebeple verbüyük süçlükler tıkarmasını bek her işi. elle çalısan ınsandan da tandası işçi sigortaları hastahane )ti vermediti l«in vergi vükü aşaliyeceğimiz bir «istemi, politik ha çabuk ve daha kolay yapıyor sıne kabul etmeyınce, sigortalı va tı vnkarı birkaç milvonnn sırtına kayplaria daha b»*langıçU ken lar. T«r dokmek diye bır şey kal tandaşı da, senın kendi haıtaha yüklenir. Fakat millî (relirin hepdimiz sedelenek, yarm elbette »a madı. B;r gun gelecek. işçi. meka nen var diye memleket hastaha «ini bnnlar kasanmazlar. Binaenalevh vergi nispeti artınea yalnız dece hayal kırıklığına n^rartı. nık testereyı bile tutmıyacak, bir nelerine kabul etmemek lâzım geverçl verenlere sirayet ettiği iHn NADİR NADİ tekeriekli koltukta oturup bir ta lecek. adamların xaten a<ır olan yühü kım duğmelere basamakla yetineSosyal hizmet anlayısımız da daha da atırlavır. Miilf Birllk Hücek, robotlar çalısacak, o seyrıne bu. Bakın artık bu neticeyı, man kâmetl nırannda Kemal Beyin Mabakacak. • tlğın hangı faslına sığdırabilirse livr Bakanlığı zsmanmda yapılan «Ama o zaman. bu koltuklarda niz sığdırın! verzi arttırıhşı işte böyle bir Sfrt oturup duğmelere basmakla yetiolmnştu. nen ınsanlar, farkına varmadan, Onnn için bn iddisyı hattâ bir Bir arkadaşımız baba oldu Ankara 9, (CumhuriyetT«leks) başka bir koltuğa, kötürüm kolvatanperverlik lfratı gibi müdafatuğuna doğru yol almağa baçhya Evvelki gece Gulhane Askeri Gazetemi7 Rotatıf teknısyenlerinkuvvetıne luzum den Mustafa Kınık ile Hatıce Kı »v> dahi imkan yoktnr. B«nee dSTıp Akademisinde vefat eden es oaklar Adale va, Türkiyede herkesten kszaneı kalmıyacağı ıçın tabıat onlara saki Mıllî Bırlik Komıtesı uyesı Tanık'ın bır erkek evlâdı dunyaya nispetinde vergi stlabilmektir. Bnbii Senatör Fikret Kuytak'ın ce dece düğmeye basacak kadar kuv gelmiştır. Arkadaşımuı ve eşini nnn için de şimdiye kadar on panazesi yarın merasimle kaldırıla vet vermenin yeter olduğunu go tebrik eder, >avruva uzun omür ra vermemis otan zirast sektörnnrecek.» dilerız. caktır. den, ve seçim endUesiyle vereiden Bu munasebetle bır toren termnaf tntnlmns pek çok küçük estıplenmiştir. naftan vergi almak şarttır. FeHt Melen Maliye'de. bilhasaa vergi islerinde tecrübe gördüğü İçin ver«i Amerikan Nazi lideri ağırlastırmanın ne netiee Tereeeğini bilir ve onnn İçin ve»fri nisprtLondrada tevkif edildi lerini orta tabskaon leMne biraz Baştarafı 1 incı sahUede Udtl etmiştir. O da devede knlsk. Broke kendisi hakkında »ınır dı»ı Ziraî Tergilere gelinee, bn s«ne bas edılmesi kararını almıştı. lıyacak olan ba yergi de birden. Mılletlerarası Nasyonal Sosvalist bire dikine tıras, bekleneni değil. (Nazi) partilerının bır toplantısma yansını bile sağlıyamıyaeak rnnka 1962 . 1963 mevstmi için F İ T A Ş Şirketinin en nekatılmak uzere îngiltereye gelmıs vemetlerle karsıla«ır. Bn verci tafis filimfeai ara«nduı büyük fedakârhklarla sağladığı bulunan Amerikalı Nazi liderı hakknkn: tahsili, eüan, nispeti. hn şaheserleri ilân ile iftihar eder: Rockwell, tevkifinden sonra bır olâsa mahiveti büsbütün. bambaşks tomobile bindırilerek geceyi geçirbir verçidir ki öneeleri ihtiyat isB E N H U R Jak Hawkins mek üzere Cannon Row polis kater. Charlton Heston, rakoluna göturülmüştirr. Matrahlan defi^tirilen sektör Lincoln Rockvell sınırdışı ON BMtR Chsfltan Heston, yalnız zirai gelirler midir? Serbest edilecek Tül Brrnner (Ten Commaadmentr) meslek de 5 binden 10 bine çıkaLondra, 9 (a.a.) Dün gece Lonnlmıştır. Banlara yüzde 10 masraf VtBONLD VBBfÜS Elfoabtth Taylor ra'da tevkif edılen Amerikalı Yetanınmiftır. Gayrimenknlnn 5.000 (Butterfıeld «) niNazi hareketi lideri Lincoln liralık kısmı vergiden ms>( tntnlMONTE KHÎSTO Leais Jonrdan. Rockwell'in bugün uçakla Birleşik mnştnr. E banlar yapılmMi lâzım Tvoıme Fonrneaaı Amerika'ya gönderileceği «Scotgelen şeylerdi. Gelir vergisi ilk land Yard» ın bır sözcüsu tacaiınKAN VK OÜL EtM Martinelli. tatbik edildiği sene dolar 2,80 lira dan açıklanmıştır. Annette Vadin idi. O zaman gayrimenknl iradmın (Blood and Rosn) Amerikalı nazi lideri tevkifinden 2508 lirası vergiden mnaf idi. BATAN GÜNZŞ Alain Delon az sonra Cannon Row polis karsŞimdi dolar (resmen) doknz lira. (L*EclipM) kolunda îngilteredeki nazi harekeDemek o zamanm 250© lirası 85 ti başkanı Colin Jordan tarsfmdan SAVAŞÇI DtNLSNtTOK Brigitte Bardot dalar ise bnçnn 28 dolar. Yani isziyaret edilmiştir. Jordan, kara(Le Repos du Guerrieri tisna miktarı paranın düsmesiyle koldan çıkarken verdiği demeçte, kendiliğinden 3 bnçnk misli eksilÇtNLt KIZIN DÜNTASI \TiIliam Holden «Polisler bu karara karşı itiraz mif. Vergi nupetlerinin dilimlerı hakkı olmadığım bana bıldirdıler» (World of Suzıe Wong) de aynı tesirle küçülmüs ve zayıf demistir. SEVtMLl HATDUT Jean Panl Belmondo, sınıfların sırtına fazla yük binmisLincoln Rockwell, Londra'nın Clavdia Cardinsle (Cartouche) tir. Bnnların ayarlanması geçen basın mahallesinc yakın Holborn KANLI MELEK Ava Gardner hükümetin yaptığı enflâsyon âfeti Circus'ta bir otomobilden indiği sınin, mükellefe olan fenalığını gi(Angel Wore Red) rada dört polis mijfettışi tarafınderme tasasının neticesidir. KIZIM VE BEN dan tevkif edilmiştir. Bu tevkif, Sopbia Loren. meçhul bir şahsın «Scotland (Two Womerı) Jean Panl Belmondo Nasıl 1950 deki 2,80 lira bir doYard» a telefonla yaptığı ihbar salar ederken bugün sadece 35 sanKIZLARIN SE\GlLlSt Jerry Lewis yesınde olmuştur. tim ediyorsa, 1950 selirlerine naza(Ladıeı Man) Amerikalı nazi lideri poli»l»re ran sabit tntnlmns olan matrahlar Silvane Mangans, BÜTÜK İSTAN şöyle demistir : öylece küçülmüştür. Van Heflin (The Tempest) «Sınırdışı kararı iyi oldu, zim Ferit Melen Beyin kabnl ettiğı Gina LoUobıigida HERKESE SEVGİLİ donuş biletim yoktu.» yeni tasarı bile sadece bn haksız(Go Naked ın the World) Rockwell'in üzerinden biricaç înlığı dahi siderememiştir. gihz lirasıyle bırkaç dolârdan başAŞKIN GÜNAHI Sarita Montiel Şimdi hal böyle iken vergilerın ka para çıkmamıstır. (Peche d'Amour) nispetlerini hafifletti diye yeni Maliye Bakamna yüklenmek. Jeuı Panl Belmondo, TOT BtR DELİKANLI Clandia. Cardinale ya vergi vermemiş, ya bütün bn (La Viaccia) hesapları öğrenmemis olmadan VEFAT Mastoriani tTALTAN USULÜ BOSA baska suretle izah edilemez. Cemile Hısım'ın sevglii aaU (Dıvorcio alla îtalıana) Turhan Hınm ve TfUWn Bizee vasıtasız vergileri, tam BEŞ LEKELİ KADIN Van Heflin, Emerkin babalan, Sctteı AU âdilâne sekilde bütün kazanç kolEmerk'in ve Nermln Hıaım'm Silvana Manrano (Five Brandet Woman~> larına yaymadan nispetini arttırkayınpederlerl ve Oya ve Kaya KIZGIN DAMDAKt KEDf mak haksızlık ve tedbirsizlik olur. Emerk'in ve Gttn»y ve Tuncay EliMbeth Taylor Hısım'ın bUrükbabalan ve Eğer irat lâzımsa her yerde oldu (Cat on a Hot Tin Roof) Ankaranın tanınmıç tüccarl»ğn gibi lüks sayılacak esyaya \e SAHTE AŞK rından Andrey Hepbnrn keyif, zevk, eğlence gibi şeyler (Brakfast at Tyffany) üzerine vasıtalı vergi koymalı. AHMET HISIM ZAVALLIŞAŞKIN 7 8.1962 rünü Hakkın rahmeilVergi adaleti de bnnn îcabetttDanny K»ye (On the Double) ne kavuşmuştur. Cenazesi rir. Başka türlüsü yalnız plân dâ9.8.1962 cuma günü Eacı Bay. SUÇ KtMtNDtR vasını değil, demokrasiyi kökünram Camıl Şertflnden bğle naAlee Gmines (Scapegoat) den sarsar. mazını mütaakıp kaldınlarak Kazanan adam yalnız hazine iebedî ıstırshatgâhına tevdl edıD î K K A T : Aboneman Karneierı 15 31 Ağustos arasınaa lecektir Mevlâ rahmet eyllye çin kazandığını hissettiji çün u r değıştirıhr. Ailesi ve Çocukları gi hasılası düşer. Bn hissi mükellefe vennemek lâzımdır. (tlâacılık: 9800/10083) B. FELEK Cumhuriyet 10103 Koltuğa doğru Yazan: Handi Varoğlı İnönü'nün konuşması • Kuyfak'ın cenazesi bugün kaldırılıyor YENİ MELEK SİNEMASI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog