Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

1' Dencere ıııınıııııııılııuıııı ıııı=ııııııııııııııııııııııııırıııuııııııiMiıııııııııııııiHiıııııııııııııııııımııııııııııımınıııııııııııııııımı=ıi!i Kubbe altında ciice oyunu Belediyece tesbit edilen yerler dışında ilân ve afiş asmak yasak ! • Son günlerde Belediyec* tesbit ve açıklanan yerler dısında bazı sahıslann eski e»erlerin cephe ve duvarlarına ılânlar yapıştırdıklan ; görülmektedir. Sanat ve tarih eser j lerine karsı saygısızlık olan ve e• »asen Afis ve l ü n Yapıştırma Yöhll hallere netmeiiğine de ay aykm ğ ion verilmest tçin ilgili tetkilâta bir genelge gönderilmiştir. Belediyece teibit olunan yerler dıjında yapıstırılan ilân ve afişler iöktürülmekte, yapıttıranlar hakkında da cezi! muamele yapılmaktadıt. | DÜŞÜNCELER | Ekonomik ve Sosyal Etüdler heyetinin dünkü seminerinde Siz kerrat cetvelinl sever misiniz? Ben çocuklafumda levmezdlm. Sonradan sevmege başladım. tlkokulun üçüncü gınıfında ezberlemeğe başlamıştık. O zamanlar oknl defterlerinin arka kapaklarında kerrat cetvelleri basılı idi. Birbirimize sorardık : Iki kere iki? D5rt. Altı kere »Uı? Otuz altı. Etberletne konusunda kolaylık olsun diye, İtkerlemeler 4e uydurulmuştu. Meselâ : Iki kere tki, dört. ö l de OstUnü »rt. Cç kere üç, dokuz. fclhamdülillâh tokuı. Altı kere altı'nınki birat daha uzundu : Altı kere altı, otnz altı. Meskenimiz kubbe altı. Maeı oyunu, ciice oyunu. Bu işte var blr alicengtz oyunu. Zatnanla kerrat cetvellnin anemlni kavramaga başladık. ln»anlar kfiçilkken kerrat cetvelinl ezberlerler, buyttdükleri zaman Ise bir gerçeği belirtmek için : Bu iş iki kere iki d8rt glbl meydandadır... derler. Şu günlerde iki kere iki dört eder gibi ortada elan flç §ey vardır. Biri : ^ Anayasamız sosyal adalet preniipini kabnl etmiıtir. Ikincisi : Bugünku hiiküraetin Başbakanı kalkınma sesyal adaletle olacaktır... demistir. tçüncüsü : HUkilmetln Maliye Bakamnın açıkladıfı vergi tasarısı sosyal adalet prenıipine aykırıdır. lenl vergi tasansının esası » : Zenglbe pe»in taviz, faklre U sadece vaad. Ve dar gellrlliere bol vertl... Bol gelirlilere dar vergi... Peki bu arada soayal adalet lâtı ne oluyor? Biz sosyal adalet prensipini Anayasada turşusunn kurmak için mı kabnl ettik? Saçı sakalı ağarmış, nıce tecrübeden geçmiş koskoca adamlar, hem sosyal adalete, yanl Anayasa prentiplerine baglıhkUnnı IIAn ediy*rlar;hettı dc bunun terslne katmn tekliflerini 8n» iürilyorlar. Bu ne Istlr? Türki.ve sosyal adalet düzenlenmesine belki de yeryüzünde en muhtaç ülkelerden birisidir. fgte siıe kerrat eetveli kadar açlk blrkaç rakam : Bu memlekette tarımda çalısanlann ytttde 9f ı gellrin ancak yüıde 48 int almaktadırlar. Tarım gelirinin yüzde 52 si ise bu işin dümenini ellerinde tutan yüzde 10 tarafından paylaşılmaktadır. îşte Anayasasında sosyal adalet preıısipi bulunan ve çoğunlnftt kSyltt tocuğn olan Türkiytnin bali.. Milli gelirdto işçiniıı, memurun, köylünün, küçük çiftçinin aldlğı pav glttikçe azalmakta, enaesi kalın sınıfın payı ise gittikçe (oğalmaktadır. Bnna ait rakamlar da Devlet Plânlama Dairesi tarafından bir bir •çıklanmıştır. Bu rakamların kerrat cetvelinde göriilmcktedir ki, bütün Türkiye bir kü$ük azmlığın hizmetinde ve bir küçük aıınhgın lüks ve refabı için çalışmaktadır. Bu tntuman son vesikası da açıklanan vergi reformu tasarm. Yani : Ax gelirlere çok vergi... Çok gelirlere az vergi. Ama ne yazık ki, ne sSylesek faydasıı... rakamlar bizim tliraizdt, palavra politikacının elinde.. Siz : İki kere iki dört diyorsunuz. ö l de üstünti ört... dlyoriar. Üç kere üç dokuz... dlyorsttnnz. Elbamdülillah biz tokuz. . diyorlar. Altı kere altı otnz altı divorsunuz. Meskenimiz kubbe altı. Hacı oyanu, cüee «ydna, var bu İşte bir Allcengiz oynnn... dlyorlar. Vallsbi var. Başımızda tstnet Paşa, AnayaMtnızda sosyal adalet... Ama vergl teklifiraiz fakire kazık üstüne kaıık, ıenglne taviz üstüne taviz. Kubbe altında hacı oyun», cüee oyunu •ynıyanlar... Talan mı? BIR CEVAP Cahit Tanyol Sabıkalı esrar satmlarından «Kimyager» natnı ile tanınan Abdullah Andaç dün gece yakalanmıştır. Ortakoy Korusuııun davarl Hıbindtki bir gtce^cnduda oturan ve bu gecekondusun'i eirar tskkesi haline getiren sabıkalı, gece Kaçakçıhk Masası M.'rrıurian 'ırafından yapılan baskında, esrar pişirirken suçüstü vakalanmıştır. Sa bıkahlar arasında Kimvaşer olarak tanınan, uyuşturucu madde satıeısı. nezaret al'ir.a almm'.ştır. Sabıkalı bir esrar satıcısı yakalatıdı Para ödemiyen miişterisini bıçakladı Evvelki gece Kasımpaşada Mehmet Akçam'ın isl;tti«i meyh»rıede müsteri olarak bulunan Recep Çolaklar, getirilen hesabı f a a bulmuf ve bu hesabı üriemek i.«tememistir. Meyhanesi ile mü?teri arasında çıkan munaknıı «onu'ida Mehmet Akçam, para ödemei istemiyen tnüşterisi Recep Çnlakları kasiğından vurmu^tur. Olaydan sonra kaçan suçlu, ekıp ler tarafından ZincirlikuyU'ia Suç aletı silahı ile birliite yakalanmıştır. Dun ak.şam Mecidiyeköy, Izzetpaça çiftliği 43 numarada oturan Hasan Ulusoy'un 9 yaşındaki oğlu İhsan, evlerınin yakınında bulunan bir arsada oynarken kuyuya düşmüstür. Geç vakte kadar eve dönmiyen i çocuğun kaybolduğu polise bildi' rılmış, yapılan aramada Ihsanın kuyuya dUsüp boSulduğu tesbit erfiiml^tir; Ceset. i'ftaiyig tahlisiyelen tarafından kuyudan çıkarılmıştır. Olayın tahkikine başlanmıştır. Bir çocuk kuyııya düşerek boğuldu ORALIT ORALİT İnşaatlarmizın çatı ve tavanlarını oluklu ve. düzoralit Jev. halariyle kapgrsaniî °o 50 ucuzluk temin e4ersiıj«n Orpljt lçyhalartmtt Slcak ve soğuğu geçirni«z, yanmaz, srrtyant ve çimentodan yapılmaktadır. Teknik elemanlarımız ve broşürlerimiz emrinize âmadedir. Telefon: Fabrika: 53 41 45 Yazıhane: 44 23 21 Adres: Veli Alemdar han 513 Oalata ORALİT Fabrikası Kartal (Öâncılık: 5806 10088) MtMHbamuz İlhalil$ıl*rın Dikkatltrim 9. kotanın 44 üncü pozisyonUndan ithalât yapacak tâcirlerimMn riayct edecekleri hususlar İstanbul Ticaret Odası gazetesinln 981962 tarihli niishasında yayınlanmiJtır. İstanbul Ticaret Odası (Basın: 13392 1007») Tıkel Gınel Miidürlüğyndan 1 Meveut şartnamesine före 4052 kiJo Anhldrit Sülfüro müt«ahhit nam ve hesabjna (Fob İngUtere) pazarlıkla «atın alınacaktır. 2 Pazarhğı 10/9/1962 pazartesi giinü gaat 10 da Tepeba»ındakl Genel Müdürlüğünün Satınalma Komisyonunda yapılacaktir. 3 Şartnamesi her gün Romisyonumuzda görülebillr. 4 Isteklilerin 626.72 liralık muvakkat teminat makburlan, sair vesikalariyle birlikte belirli gün ve saatte mezkur Komisyona müracaatları İlân olunur. • • ^ ^ • ^ • ^ . ^ / ^ . Evvelki gece sabâha karşı Maslak yolunda bir kadın baygın halde bulunmuştur. Jandarma devriyeleri tarafından görülen kadın. önce karakola göj türülmüs ve ifadesi alınmak is' tenmistir. Kadın, ifade verememiş ve bilâhare kendisinin dilsiz, sağır olduğu tesbit olunmustur. | Dilsiz okuluna götürülen Z. adındaki kadın, burada tercüman; vasıtasıyla verdiği ifadesinde, gel ce saat 24 sıralannda Beyoğlundan ! bir taksi ile Maslak yoluna göturüldügünü, takside bulunanlar tarafından burada tecavüze uğradıSını, ayrıca, çantasında bulunnn bütün paralarının gaspedildiğini. sonra da mütecavizler tarafından dövüldüğünü söylemiştir. Üstü bast yırtılan, tecavüze uğrayan, paralan gaspedilen, dövülerek bayıltılan kadının verdiği eskâl ve ifâde üzerine mütecavizlerin aranmasına başlanmıştır. Sağır ve dilsiz bir kadın tecavüze uğradı Harbinden önce Birinci Sınıf ilim ^•^^ Yazan: ^ ^ hemen hemen ayadamımız fikirleYazan: Mazhar KLXT nı ««viyede oldurini söylc aavunuğumuru söyüyen yor, pardon yanlış DevletçiUk bahsinde söz dönüp Ekonomik ve Solyal Btüdler de yine kendislsöyledim, tavzih edir. O halde Birin Konferans heyeti dün ılgi çekici dolaştp şuraya geliyor: diyor: Demokratik sistemde hükütoplantılarına ylne Çıtıaf otelinde « Birinci Dünya Harblnde pek tup yazar gibi, bir gszet* k6?«v| el Dünya Harblnden son.a Rusya Profesör Zeyyat Hatipoğlunun b«« met hakem rolünde kalmaİMİır. sine nasılsa sığınrns n'r maskajda kurulan rejim malâm oldujufarklı olmıyan Rusya'yı bugün Kendisinin de sanayici oltnak suraya havale etmesi kimin kime j na göre. ben de kerıdiune snrdum, kanlığmda devam etîi. Öğleden retiyle taraf teşkil etmesi do|ru Oarpta at başı gıdecek bir vatiyeevvel, bilhassa Üamburg Ünirtrte getiren sırrın komünum olma hınç besledığini açlkça ortaya kov Rus Çarlarınin nefi«ile mi bu ge sitesinden Profesör Helmut Lip değildir. Şurası muhakkaktır ki dığı pekâlâ bültmiektedir » den. maktadır. Böyle bir hareket ilim li=me oldu, diye. Bolşsvik Rusya fert ve Tokyo Universitesinden hükümet teşkilâtı hiç bir «ıman mektedir. Yazannız bu fıkraya pek ve tartışma ahlâkıyla nasıl uzla nın bol sayıda Avruriaya tal^be Hisao Otsuka Iktisadi Devlet te özel teşküât kadar rasyonel |alıiçeriemit törünUyor. Bundan ya %" doğrusu »nlamak güç. Yalnız gondermedsğl de bihaon bırşey cl şebbüsleri ve özel sahada yatırım ;»ma«, kirlı olamaz.» rım asır evvel Rusya ile velev tek. birinci sınıf ilim adamınuzı bir ducuna göre, üstad «cabt hu tsle konuları iizerinde bir çok suale Hamburglu ProfesÖr Lipfert danik bakımdan dahi olsa bir tutul noktada ikaz ve ırsat etmek iste belerin Çarlık Rusyası zxman;nda cevap vermek mevkünde kaıldılar. ha da ileri gidiyor: muş olmamız nedenst hassasiyeti rim: Bunu ancak kofluğunu bir Avrupaya gönderilip de. ihtilllden Yatırımlar özel tesebbüs taDün de söylediğimiz gibi bu seesrar perdesiyle Srtmeye çahşan sonra dönerek Susya'da üim ve ne pek dbkunmus» eskl teknik kurduğunu mu föylemek is minerde dünyanın hemen hemen rafından yapılmalı ve bu teşebbüCstadın. birinci sınıf Uim a d a ; seyhler ve ımamlar yapar. sün elde edeceği neticelerle Sosmımızın zekâsı bu volda ne güzel! B İ 2 İ m t e n k i t geleneğimizde baş tiyor; doğrusu anlamak güç. Di'r her tarafından gelmiş profesör ve yal adalet sağlanmalıdır. Dâva lavar. Irandan âlimler; itliyor Sıkısınca itham hazır : Hın i kalarına sövdürmek, baskalarına ma dajınık bir takım kopuk fıkır uzmanlar nayicinin büyük kârlar sağlamazır Bolşevik Derhal safı ayınyor imzasız yazı yazdırmak yok. Bu da leri yan yana sıralıyan acaba ben gelmiş, Japonyadan profesörler sında dejil. Asıl mesele onun bu miyim, yoksa kendlı) mı? ,9 uncu ğelmis, Atnerika, tngiltere, Mıkendisi Ve Türk mllleti blı ta birinci sınıf ilim »damımızın icaasrın Rus kültürünü ilerı sürüuce sır, Pakistan, Hindistan, Lübnan kirdan ne miktar vatırıma ayırtiırafta, ben ve Bolşevik Rusya bir dı. ğıdır. özel teşebbü» o zamari faytarafta.. Komünizmı yermesi hasj üstad üniversitede kültür de|ı< cevap olarak • yok gara.iknrhlt ya hattâ Somali den gelmı» mütehas dalı olur. pıyor beh ilim Ve tekniği kas sıslar var. Hepsi de kendi branssasıyetıme dokunmj». Yoksa Ol•: melerı okutur ama. kültür ve meBüyük müesseseler, büyük fıbrinci sınıf Türk milliyetçlsıne, bJ| deniyetin bir bütün cldufunun far dettim » diyör. İlim ve teknik de larınria birer otorite. Böyle Bir rlkaların bulunduklan sehirlere ve temin etmek cidden yince Bol$evik Rusyanın Avrupa topluluğu rinci sınıf ilim adamına baska türjkında değil «Kitabın bu bahsinde ya bol sayıda talebe gönrlern.e5İ zor olsa gerek. Bütün mesele gö çahştırdıklan isçilere. sosyal ada10 nasıl dil uzatılır demeye i*l esas mesele Avrupa ve Amerikalet bakımından, hükümetten çok ya çok sayıda talebe göndermek! ğ i b i a c a y i p b i r , i k i r k a r ç ı m , / a Ç I . rüşülenlerden faydalanabilmek. tirıyor. d a Fakat, bir üyenin de söylediği fazla faydaları dokunmuştur. ' kıvor Bir bilim adamına yakışmaz böy meselesıdır. Japonya ile Rusya Yalnız şunu unutmıyalım: yatıgibi devle'tçi olsun ferdiyetci olle şeyler, ayıptır. Eğer kendisi ay bu münasebetle Dir misal olarak zannedildiği kadar Üstad, birinci »ınıf ilim adamı sun, her ekonoıflik sistemin nihai rım yapflnak dın kişı olmuş olsaydı bunları fi» zikredilmektedir. fazannız bu nok ı mız Rusyanın, Japonyanm Ameri gayesi nedir? Kalkın refahını sağ rahat bir is değildir. Onun da bir kirleıimden yazılarımdan çıkarır tayı kasden gizlemektedif» buyu kanın ayrı ayrı •îosyal dokuya sa lamak değil mi? Bakın bu konuda sürü riskleri, muhataraları var. dı. Böyle bir itham için son aylar ruyor. Kendisini gizlemeye çahşan hip Yabancı sermaye, daha ziyade siolduğunu hiç hesaba katmı ne düşünüyorlar: birısi varsa o da oizzat kendisidir. daki yazılarımda ıstediği kadar yor. Arada sırada, «bakmız Japon^ tktisadi sistemler içinde sos yasi durumlardan doğacak zararsantaj malzemtsi de bulabilirdl. «Basını açınca keli görünür» sö ya kendi âdet ve geleneklerini boz yal adalet bilhassa memleketlerin lara karsı korunmak ister. TürkiAma bir inaan kendisini kutup o züne uygun olarak hazret bil madan Batılılaştı» diyor. Bu ye siyasi rejimleriyle de yakından il yenin yabancı sermaye ile müşvurulunca bolarak görür, şahsmda milliyctçili medıği yüzüne kül tecrübeleri oldu. fakat yabankarşımdakini komü ni bir çey değil ki. Sait N'ursi gilidir, zira zamanımızda memle cı «ermaye de çok defa dışarıda jin tTabouı haline geldiğini sanır calıyor, nistlikle itham edip de mi bu saj olsaydl onun da ayni kanaatte ketler şayet demokratik sistemi fena tecrübelerle karsılaşmiştır. sa, ve kendisini tenkit etmenin bir olduğunu görecektik. Böyle bir a seçmis iseler sosyal adaleti sağlaküfür olacağına inanırsa baska işten sıyrılsam, yoksa çömezlerim naloji yanlı$tır. Benim demek is madan bu sistemi devam ettirmeLipfert sözlerine lunları da ilâden birisi vasıtasiyle kendisine sdr ve ediyor: türlü konuşmak zaten elınden «el; d ü r f l p y ı ı d l r s a m m l d i y e d ü , ü n ü tediğim bu... leri imkânsızdır. Yabancı sermayeden korkmamez. Elbette ki üstad komünizm yor. Bu meyanda da broşürün bu Şu noktayı da bu birinci sınıf Sosyal adaletin memlekette âdil keümesini görünce coşacak cezbe; b a h s j n d e ı e ! a s m M e l e n i n Avrupa milliyetçiye hatırlatmak isterim: bir sekilde dağılması ile sosyal malı. Kolonyalizm çagı geçmiştır ye kapılacak. «Kalkın ey ehli va ya talebe gunderilmek olduğunu Ben küçük bir ka;aba çocugu güvehlik temin edilmis olur. Fa ve artık bunun geri gelmesi de tan, nakaratiyle konuyu alışık o l ; v e b u v e s i I e ü e Husyanın zikre yum. Doğduğum «asabanın etkisi kat bu adaletten maksat fakirli bahis konusu olamaz. Bana kahrdugu bir mecraya dömek ıstiyecek; d j!diâinı söylüyor. nı hiçbir zaman yitirmedim. Bir ğin yok edilmesidir. Yoksa geli ?a Türkiyede kapitalin halkın ayatir. Oysa ki, ben, doğrusunu söy1. „. " . .. . ,. . . . yazılarımda ve jıirlerimde rin herkes arasında aynı seviyede ğma gelmesl, halkın kapitalin a, . ,. ... .. ' ı Bir Insan kendi kendisini. ken çok lemek gerekırse. ou fıkır uzerın: . . . . . , • ı . u • J « memleket özlemi vardır. Sizin de paylasılmajı veya dağılması ba yağına gitmesinden hayırljdır.» de, kendisini kültür deei'melerin ; di fıkırlerını nastl <ahnf eder. ın tnemleketi sevmediğinize dair e hîs konüsu olamaz. Bu da millî Anlaşılan profesör şunu demek ediyor. Adı geçen bah de otorite olarak îören ou tatı | ssann b ahayret , m e n f i cereyanlar» dir; limde bir delil mevcut değil. Be« gçlirin daha âdil bir sekilde da istiyor: »1? için harice adam göni | 1 ) | l oırakın hariçten uyarmak maksadivle •irrtum. A•: v e b , h g i n b i r yerinde (2) çok mik batına kadar su karısmamış Türk ğılmasına meydan verebilecek sa derecek yerde ma onun ne uyarılmıva, ne de uı t a r d a A vrupa'ya talebe gondermek olduğumu da biiiyorum. Ama bu nayii kurmakla mümkün olur. O sermaye gelip adamlarınıza if sağyanmaya ihtıyacı var. •Büyük bir \ , e i ) bahsolunuyor. Soiır. Rusya, | n u bir övünme konusu olarak ya? nun için demokratik sistemin te lasın.» Tokyo üniversitesi profesörlerin hınç ve gazapla ele AUİtm kıl.pj R u g y , d i y e tekrarU.i.gı ve övdüğü j m ı v o r u m . Aldığ.m Jciltür tamamıy melinde Sosyalizm mevcuttur. tan bula bula ancak hu ıki n o K | h e p komünist Rusya'dır. Çünkü j ! f t yerlidir. S a | so1 ayınmı yapFakat bu de'mokratik sosyal bir den sayın Otsuka'ya gelince o, Jatayı b u l d u l u m . ia d.ğru d e | U . . i l i m v e teknikte 13iri.ici Dünya j m a d a n m e m l e k e t gerçekleri üze Liberaliımdir. Vani özel teşebbü ponyanın devletçiliğı t i 1880 senesindenberi terkettiğini söylüyor. Kibir ve nahvetten b;ıska nir seyin | ; rinde düşünüyorum. Yanlı? teklıf se ve mülkiyete yer veren bir SosŞimdiki halde devlet sadece harb barınmasına ,lmkân •.Imıvan dimal | leri tenkid ediyor, 4nee kendim yalizmdir. malzemesi gibi imalâtla mesgul oğında, insanların Her ztman hatâ Bu olusa milli ve yabancı serj inanacağım bir gerçeift arıvorum. larak P.T.T. ve trenleri isletiyor. yapabıilecegini kabul fdecek rjir GOZ HEKİMİ ] Ama ne düşündümse, ne yazdım mayenin istirakinde devletlerin ömüsamaha hücresinin • u 'unduğ.î j " Biîim 1934 de gurduğumuz lktinemli rolleri olduğu gibi devletin sa halktan baska hiçbir zümre men na inansaydım, benını 'îirı (nr kül j Dr. Murat Raml Aydın) faati gütmeden hepsi kendi mem bizzat iktisadi bakımdan faal rol sadi Devlet tesekküllerini Japonfet olmakla beraber, '. u »*hmete ı # Btyoflu • Parmakkapı lm»m ya 1864 de kurtnus. O tarihte bir leketim içindir; ve milliyetçilik oynaması lüzumunu da meydana daha bir müddet »ve *»ve kat1 " sokıgı NoJ. Tel: 44 15 53 çok istikametlerde gelismeler ol> koymaktadır, ten de bunu anhyorum. Sizce. gelanırdım. Kendi kurufıtu anıvinJaponlar donanmanın gelişŞurası da dikkate değer: tecnebi | muş: ri, durdurucu, devresini kapamış den çıktıfı belli ;ılan oir takım mesinde Ingiltereyi, ordunun ıslabir takım fikirler milliyetçilik o sermayeyi teşvik kanunlarına rağj hında Fransayı örnek Cumhuriyet 10082 küfürleri, bir nevi imzasız mekalmışlar. luyor da, ilerici, hamleci fikirler men Türkiyeye yabancı sermaye Yalnız deniz ticaret filosunu seraz gelmektedir. neden mü'îyetçilik olmuyor, anla best bırakmışlar ve bir çok uzmau İşte bir görüs tarzı. Fakat her, getirmekteh çekinmemişler. mıyorum. Ben bir sosyalistin de. en az sizin kadar milliyetçi oldu kes aynı fikri paylasmıyor. TürkiJ Devlet o tarihlerde örnek olsun |una kanUm. Her türlü sönıürücü yeye 'yabancı js«rmaye ne*en zor diye meselâ yalnız bir adet menden de nefret ederim. Saygı deger geİir? ıÇünkü Türkiye kalifiye işçi sucat fabrikası kurmuş. Maden milliyetçi, bizim mUliyet anlayıfi mızda ne baskalarına sövdürmek ve usandırıcı formalite bakımın sanayiinde ve diğer sahalarda ayve ne de baskalarına imzasız ce dan yabancı sermaye için cazip nı sekilde hareket stmiş. Lâkin 1880 senesinde özel tesebvap yazdırmak vgr. Bu «ark ahlâ bir zemin teıkil etmemektedir. Çok defa yabancı talebini yap büsle rekabet edemeyince fabrikının tâ kendisidir. Böyle gereksiz oir tartı?maya se makta fakat gereken tetkikleri ta kalarını 25 sene vade ile elden çıbep olduğumdan dolayı okuyucula mamladıktan sonra leşebbüsünden karmağa başlamıs. Hem zararına vazgeçmektedir. Yahut da cüz'i satmış. rımdan tekrar tekrar özür bir yatırımda bulunmaktadıf. Bu münasebetle hazurundan biZaten az gelismiş memleketler ri sordu: de yabancı sermaye halklara gere Peki bu fabrikaların zaranna ği gibi faydalı olmamaktadır. Hal özel teşebbüse devri mes'uliyetini bııki Almanya gibi ülkelerde du kim üzerine aldı? rum böyle değil. Orada meselâ Milli kıyafeti içinde çok zarif rUMHUR EftCK General Motors'un yaptığı büyük bir insan olduğu görülen Profesör ^ j Y. Muh. FMF.L BORA yatınmlardan hasıl olan kâr hep şu cevabı rerdi: M»»nl»ndıl»r Alman halkına, Alman işçisine, O mes'uliyeti görünüşte dev\ 6 A^uBtos 19€2 Malatya Alman endüstrisine gidiyor. let aldı. Hakikatte ıse onun yükü Yabancı sermayenin halka fay mükelleflerin omuzuna yüklendi.» Dün muhterem neyeti kab.kar.adalı olabilmesi için bunun devletIerarası anlaşmalara dayanması larla içten güldüren tek S'OT de bu Cumhuri.vct İOOH» oldu. Uzımdır.» 3tfik» Arpacı'nın eşl. Fuat Arpacı, Hebla Gürata. AT»e Strtl'ın bâbalan. Şekure ve Fahriye Titizln niabeyllert. GU1. »Un. Dılek. Zlevnep ve Haluk'un büyük babalar;. Mlthat Gürata Vahibe Arpacı, ve Nezih Sirâlın knyınpedert Uzmanlar dün sosyal adalet konusunu tartıştılar V E F AT Ağustos 10 Rebiülevvel 9 a •J V. • r c a 17.11 20.15 21.59 4.03 APARTMAN DAİRESİ 600 KİŞİYE 600 İKRAMİYE (İlâncılık: 5581 10095) di bilmeden. Oğlaaın tatlı sıcak •esini, şarkılannı, halıların 0ıcrine kadınların ayaklarının ttcun» naıtı. nâzik b»|daş kurttp «oylediti Fransızea tiirlerl dlnlerken aan gözlerinde parlayan acımaya benıer İİglyt gördüm çek laman: O mevsim hepimitin a|<ında Baucelalre'in • pek namlı «Yolcnluğa Çağırı» «iiri vardı hatırlarım. Sabah akşam Nermin Ha nımdan SerTaya kadar hepsi ken dlne g8re blr dalış, bir mırıltıyla söylenir dnrvrlardı: «Mon enfent, ma soeur» «Songe I la douceur» «D'aller lâbas vivre enseemble...» Cihanşir gözlerini kapar, biraz sallanır, bir garip gülümser. blr boydan bir boya alıp tötürürdü şiiri. Brassens dinln Fransız'ın şarkılannı da ondan duymuştuk ilk defa;.. Daha bir çok şarkılar, siirler bilirdi Cibangir. Odasında, yengcsinin hediyesi, Amerikadan gelme dört hoparlörlü büyük bir plkapı vardı. Çagırırdı beni olâk dlnlemiye. Kendisl ile valnız kalmaktan kaçınmadığimı anlar alav ederdi açıktan açı»a. Kendimi ondan «akııımanı ze rrkti|inl daha ilk tiiniiııdcıı anlamıştım Kimse sövlcmeden! öyle garlp. karışık bir çüîtelliçi vardı onun. Merşeyi earipti. Güliişu bile! OiinU eününe uvmazdı prk. Bir gün vutmaU, yaralamak istcrcesinc sözlerlnin her birinc bir gizli ijne takıp sakalaşma hahatieslvlp iıı sanı inceden Inceye yaralir, bir başka sün dUnyamn P I T tatlı. saf çocusu maskesi ile birsevinç rüzgârı ffibi eserdi ] «.02 13.19 (Basın: 13364 10100) ^•"NNiMMimııııımııııiNiıiMiııııumııınııııımııımııııııınmıııııım E «CUMHüKtYET. ın Edeb! TefHkast: 69 9 Ağusto» 19f2 perçembc günü Hakkın Ttti'tınttlne kavuşmustur. 10 Ağusto* cum» gtlnil Bğle nimazını müfaakıp Kadıköy Osmar.sğa Camllnden alınarak Karacaahmet ailp kabristanmdakl ebedt istlrhatgâhına tevdl edilecektir. Mevlâ rahmet eyliye Cumhuriyet 10104 Emekli Kurmay Tuğbay NURt ARPACI (Toptası 1318) Gecenın UcundaKı Isık Abmedin Amcrikaya ayak basar basmaz yolladığı telçrafa cevap vennemiştim. Sözünüıı açılmaması, açıldığı zaman ise çabncak kapanmaaı içln konusmaları istediğim yola çekip çekiştirmesini pek güzel başarıyordum. Bir tek şey düşünüyordum: Onu yenmekti bütün amacıro! Onu, karısından, evindtn, lşinden, dostlarından. düşüncelerinden alarak, kopararak yenmek!. Knrnazca kendimden bile saklamaya çabalıyordum bu kötü isteği. «Benden sonrası olmıyacak!» diy»rdum ktndi kendimc «Gittiğlm zaman her şeyi almış olacağım ondan. Beni bütün hayatınca unutamıyacak!.» lyicene kötüleşmiştim. Oişlee blr zörbalık, hak sblâk tanımıyan bir ttltkudan başka neydi bu dnygHlar! «Ne olursa olsun, umOrttmda değil, ne olursa olsun:» Onu istiyordum açıkça. Sevdamın hayvan yönu sahlanıyordu içimde. Korkuyordum dnygularımdan, yüreğimi şişirip patlalan sıcaklıktan:.. «Beni alsın, beni götüfsün!» Han gözlerine bakıyordum. Anlasın istiyordum. Anladıfı zaman da ncrde olursa olsnn başımı alıp kaçmaktan başka bir şey düşüntnuyordum. Rıhtımın tenha, havanın bulutln olduğu bir sabah beni ser« lürükledi ionunda. Tuhrrn tünler, gerçekten mutln »ünlf r! SHemll blr aes: «Goılerinizi sevdanın k«r ettlfi günler Macidt hanım kızım'.» diyor yavaşça. Hakkı var 0 HUsnü Beyin! Ne kadar benell, yalancı, kötü, hayasıcea yaşadığımı blliyortım o gfinleri. Gene de mut lala|umu, ac(yla karışık sevincimi, yüreğimin o sıcak yanıklığinı unutamıyorura!. Kuan: PEKlUE (JELAL Haftalar geçiyordu bu arada. salar'ın bahane olduğunu ikimiz teı büyümüg, yüretim kabarAhmedin Işi uznyordn Amerikade bfliyorduk. Agir koknlu bemıştı. Onu istemiştim yeniden. sında rüzgâr serin eslyordu. ya* çiçeklerin, adlarını bilmeOnun gözlerini, kollarım, duBabçede çeceleri. Şerra Nişandfglm yeiil büyuk çam fideledaklannı. onun soluğunn, setaşındaki apartımanını boyatırinin arasında susamıs iki Intan »inü. Urada blr kat aşafnia, blr y«r. şehre dSneoegi gUnleri şaygibi kucak kuca|a düstük. Cambaşkasının yanında uytımaaına maya başlıvordu. Ayrılık yaklaIarın gerlsinde beliren Ahmet dayanmak ne kadar gtiçtü! Ka şıyordu. Ayrılık öldürücüydü. ağanın gölçesl korku ile ayırdı pılara kuiak verdlfim, ayak Gldeeektlm, blr gttn kaybolabizi. Birbirimize kırık, hattâ öfseslerini dinledigim, gizliden ocaktım eradan. Ayrılık mevslkeli bakışımızı hatırliyorum. dama gelmesini kurup bekledimin sonundaydı artık! Villâ Işık Nefret etmiştim ondan da, ken ttm daha ne kadar geeeler olkapılarını kapayacaktı yabancıdlmden de birdenbire kapı muştu öyle! lara! Repenkleri çekilecektl pen arkalannda sıkıştırılan besleeerelerin, kapıların, Tuberosalar Karartız, kuruntulu, isteklemelerden ne farkım vardı! Ba rlmirde, ttıtkumuzda blrblHml/e kokmaz olacaktı salonlarda.. şım yerde. suçlu, gün boyunca a kadar yakın, bu yakınlığın * Bırak şimdi bunları, sehir mak durmuştum ondan. AraIrlnde ayleslne uıak gfçlrdijietme dünyayı Insana!.» divordu. mızda ber şeyin bitttgini düşüluit o gunlrr en mutlu gttnleıiBırakıyordum ben de. DÜsünnüyordum. rVermln Hanıraın aR»adl relki 1 Hiç olmat<ıia karsımüyordum, dflşttnmek istemlyaklarının dibine sıfınmıştım. lıkh nevdamıza ınanıyorduk. Oyordum. Anlattıtı yolculukları, «uitanna seviyordtım, beni sevdi|inl • Ah! divordu, Serra. Kizım lar, prensler pek önemll klşibiiiyordum. Gözlerinin karşıajabeylmin bu kadar ozun tatil lerle bulundttgu ziyafetlerin, nnda Inançlı. duygulu, ııeakyaptıfını hiç görmemlstim!.» eğlencelerin hikâyelerlni sabır tım. MutluluU bu olmahydı işte! Dttnyanın en şaf, en tatlı gfila dinliyordum. Gördüğüm kaTutunacak yer yoktu, fırtınada Ififfl İle yuıUme bakıyordu. Kadınlsrın en incesi, en hosu olsürüklenmiş gidiyordum. Ne ra gözlerini şevlyordum onun. dufunu süylemistim ona. Der olacafimt, ne yapaeaŞımı t>iltatedifi zaman Syle yalancı, andini, yalnızlıgını anlar görünmiyordnm. Ama 0 gttlliyorda layışı içinde o kadar saf bakıp miiştUm, Kendim de inanarak karşımda. o bakıvnrdu gözlerlgülüsündrn korkuvordum. ustaca oynamıştım oynnumu, me. Bakışı, »OlÜsü yetlyerdu. « Srn aşıl Clhanrirden sakın Yanımda oturan, yaşamaktaıı, Bir çakıs olurordu aramırda, kendini! divordu, Kâzım Işık.. insanlardan. anlaşılmamaktan tatlı, sıcak bir şey esiyordu. Tılan «Ibidlr, ne zaman sokacafı söz eden o hayal gibi beyaz, Gülmeye başlıyerdtım tebepılz. bell) olmaz! Fenalıktan zevk ahasta kadının dertlerine ortak Kafamın içinde dönüp duran lır bu ojlanl.» olmus, ona hiç bir taraan kosornlardan kurtuldutum. hesapKardeşinl tenbel, ise yaramaz. tülütt etmemeye yeminler et*IE, daştlnmeden, tthlikeli akınbudala buldugunu, karısının kami»tlm içimden. Geee yatafım' tıya hapılmıi, sersem, »arhos, natları altına sışındıjı irin eviıı da ağlamıştım biraz. Sonra ateş sevdalı vaşadıfım fiinler de de, ısinde tottutnnu saklamıyanmaya başlamıştı gifliden. avardı. Villi Işıli da. Lnutulmaz yordu. Tinc de Cihaneiri sever 250000 PARANI2A 7J.5 a kadar faiz t O AGüSTOSA KflDAR PARA YATIRINIZ 3 UNCU ÇEKİLİŞTE CUMHURİYET Nüshası 25 Kurof fürkir» •arlel Lira Kr. Llra Kr. 75.00 150.00 40.00 80.00 2z.O0 44.00 Basaır r e Vayan Cumhuriyet Matbaacılık v e Gazetecilik Türk Anonim Sirkcti Cagaloglu Halkevi Sokak Nn. 3V41 Sahibi Senelik « aylık 3 ayhk NAZlME NADİ Yazı Ulerini fiilen idare eden M«ol MüdUr KAYHAN SAĞLAMER Gazetemize gönderilen yaaılat konulsun, konulmasın iade «dillneıllânlardan mesuHyet kabul »lunına». * Abone ve İlân işlerl lçin, zarfın Ostüne «Abone» veya atl&a 8«rvi«l» kaydtnın konması lâzımdır. * BU GAZETE BASIN AHLAK VASA?INA UYMAYI TAASHÜT ETMİSTİR. 1 KİŞİYE 10.000 LİRA 51 KİŞİYE 1.000 er ÜRA 1390 KİŞİYE MUHTELİF PARA İKRAMİYELEBİ CÜMHUEİYET İLÂN TARİFESİ ; k ~!: ^»ITIIIIfIIIIITlllIffriIIII1IlflIIIIIIIII**>>*ı>*ıifi|fllllirillfl|||||||||||l|||iniIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII||||||||||||||||||||l| l l | l || l |||||| l | f |||f| l l ||| l ı| I I I I I ı||||| l Bs;lık (Maktu ı 1S0 TL. 234 üncü cahifeler 3 0T L (sanüml) " 5« ncı t a h i i t l t ı z 5 >1 1 (»antiınl) ' " Msan. Nikih. Evlenme, Dogum (maktu) T» T b ölUnı. Mevllt, Teçekkür (5 santime kadar maktu) 90 TL. K*yıp (10 kellmeye ka d»r ImsMu) 1° T 1 GARANTİ BANKASI (İlâncılık: Ö M 1009ü, 7 |r 11111111111J111111111111111J J11111 ll
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog