Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

Tatilde çocuğunuza alacağınız eıı guzel hediyedir. Türkiyede ılk defa çıkan, en modern çocuk ansıklopedisidir. 1032 gayf», 1000 konu, 2000 resim 200 harıta ve 11 renkli ılâve tablo ile iki cilt halinde. Takunı 50 lıra. TÜRKİYE YAYINEVİ (üâncüık: 5608 10085) umhuriYet KURUCTJSU: TÜNÜS NADÎ Telgral v radthıp •dresı: Cumhuriyet IstanbuJ Posta Kutusu: î«t«nbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Ciima İO u u w U u TÜRK ANSİKLOPEDİSİ 84 Millî Eğıtım Bakanliğına bağlı özel bır buro tarafmdan hazırlanmakta olan uTurk Ansıklopedısı . nın 84. fasıkulu çıkmıştır. Bu fasıkulde, (Cournot). (Courtelme). (Convard) (Craıg), (Cromu.ell). (Cronin) gibı maddeler uzerınde tafsilâth olark durulmaktadır Bu fasıkul 400 krş. fıyatla Mıllî, Eğıtım Bakanhğı \ ayınevlerıyle bütun kıtapçılarda satılmaktadır. (Basın 12893 10101? 1962 Esnaf, inönüden Hükttmet karariannın tathikini istedi Dert ve dileklerini Başbakana bildiren temsilciler, hükümetçe alman yerinde birçok kararın, alt kademelerce tatbik edilmediğini belirttiler ıııııııııııııımıııııııııııııııiMimııııı Başbakan inönü dün izmirde temaslarına başladı Türkİ« Federasyonu temsilcileri>le Bakanlar dün yaptıkl«n toplantıda Işçi meseleleri dün Ankaroda yapılan bir toplantıda ele alındı Dünkü toplantıda 4 madde de toplanan kararlar alındı. İkinci toplantı 8 eylülde yapılacak Ankara. 9 (Telefonla) Turkİş Konfedeıasyonunun talebı uzerıne bugun Sanayı Bakanhğında Tuık îş adına Seyfı Demırsoy, Celâl Bevaz, Zıya Hepbfrın dahıl olduğu 15 ışçi temsılcisi ile 10 Bakan saat 10 da bır toplantı yapmı^laıdır. Sabahkı toplantıda gundem gereğınce genel konular uzennde muzakere açılmıştır Başbakan Yardımcıı Ekrem Alıcanın baskanhğında baçııjan muzakerelerde evvela tanm ışçılerının durumu uzennde durulmuş ve hâlen Arkası Sa. 5, Sü. 1 de Plândan da Taviz Verilirse IIIIIIIIIIIIIIIIMII •• ııııııııııııııııınıımiMimııııı an gnnlerde tertipledigi Radyo konusmalan ve Basın toplantıları ile, Sayın Basbakan, hürriyet ıçinde planlı kslkınma düsnneeıini yurt duzeyine genif ölçüde yaymaya gayret ediyor. Ba gayretleri takdirle kar«ılarız. Demokratik bir ortamda iş gören hükümetler, güttüklerı politikayı elbette daha başlanBa$kan Gürsel \e evı Ankaraya fitmek için uçağa binmeden gıçta vatındısa beğendirmek i§once ha\a alanında. tiyeceklerdir. Onların doğal haklarından biridir bo. Hele bizim jçıbi, kıss zamanda çok mesafe almak dnromnnda bnlunan ve girıstıği hamle basarısızlığa ugrarYunan Dısışlerı Bakanı Averof, *a büyük krizlerle karsılaşacak, memlesetımızde bır haita suren te belki de hürriyet rejimine uzun mas ve mcelemeletınden sonra dun hir süre veda etmek zorunda ka Izmırlı bir hanım. lııoııü'\e. daha oııce kendi»ı>lc beraber vekılmıs bir reuninı gö&terirken ve Mtnirlioglev ın uçakla Atına'ya donmusler tarafından kabartma bir tablosu Başbakana bedi>e olunnrken.. laeak olan bir memleket hesabına tur. Yunan Dışişleri Bakanı, Dı«ışSayın tnönü'nün harcadıgı titiz gaylerı Bakanı Ferıdun Cemal Erkm, retleri hiç yadırgamadıgımızı *öyO(,ten. Tabn Senator Se/aı O kan. Valı Nı^azı Akı ve Beledıje BasCumhuıbaskan! Cemal Gursel lemeliyiz. Daha önce de birkaç dun sabah saat 8 de. beraberinde ozel doktoıu Reşat Yaşat ve Baş l»»nı Kâmuran Gorgun tarafından kez açıkladık, ekonomik kalkınGumruk ve Tekel Bakanı Orhan yaveri Bınbası Kadrı Erkek oldu uğurlanmıştır maraızı bir an önce gerçekleştirOztrak, Ulaştırma Bakanı Rıfat Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Arkası Sa. 5. Sü. 8 da mek amacını güden bütnn çalısmaları, biz destcklemeye hazırız. Bir takım dogmalar. ön yargılar, ya da dnygnsal efüimlerin etkiıi altında her yapılana otomatik olarak dndak bükmeyi doğru bnlmnyoPiyasadan 450,000 liralık mal çe«.ruz. tikten sonra ortadan kaybolan Fatıhtekı bır magazanın sahıbı, yapıYalnız, her fırsatta tekrarlamaklan butun aıamalara rağmen benuz tan bıkmadıgımız bır noktaya babulunamamıştıı A. ısmındekı şarada bir daha doknnalım: Türkihıs bazı fırmalaıdan bılhassa buz yenin bogünkn koşnlları altında Oışışlerı Bakanı Ferıdun Cemal dolabı. çamasır makınesı, dıkıs maolnmln isler başarmak istiyen bır Eıkın dun bır muhabırımıze, «14' kınesı \e dığer malzemelerı bono hükümet, davramşlarını seçim lcr ıstedıkien zaman > urda donebı ile almış, fakat fnmalara oian borkaygılarına göre ayarlamak huIırler» demıştıı Erkın. Yeşılkov cunu odememistıı Mindan matlaka vazgeçmelidir. Hava Alanında, Yunan Dışişleri Dun Emnnet Mudurluğune muOnyedi yıllık deraokrasi denemesi Bakanı E\ange!os A\erof Tossız racaat eden 4 tacır daha, paralarıba yolun bir çıkmaz oldnfann bı7a'yı Atına'ja uğurladıktan sonra nı alamadıklannı ıddıa etmışlerdn konusmuştur Kendısıne, «Orhan Bu arada A. ile bırlıkte 12 arkadazt açıkca göstermis olmak gerekEıkanlı, Fazıl Akko\unlu ve Mu st daha olduğu ıddıa edılmektedu tır. Seçim kaygısını bir vana atanır Köseoğlu goıe\leıı başına doneağız \e memleket ekonomisinin Gazete ve rad\olaıla da leklanı nııveceklerını açıkladılaı Ne der> apan muessese sahıbının yurt dıkalkınması için neler yapmak zoMnı?**» sualı sorulmustur. mnda oldağumnzu kararlaştıraca.sına kd<,mı olmasından endışe eiız. Bunu kararlaştırırken de ıki Arkası Sa. 5, Su. 3 te dılmektedıı. hıısusa özellikle dikkat edecegiz. hılimsel gerçekler neyi emrediyorKARAD4 OTOMOBtL, DENİZDE MOTOR Hem karada. hem denızde yol alabılen vasıtaların «a ona boyun e|mek ve vnrttaîvakında pıvasaya yavılacağı anlaşılmaktadır Bn Batı Berlın endustn grupu. «Ampfıcar» denen vasıtaların lardan istiyeceğimiz fedakârlıkta ierı ımalâtına baslamıstır. Su geçmez çehk bır tekne, dort tekerlek ve plâstikten mamul ıkı pervane ile esıtlik prensipim zedelememek. teçhiz edilen va^ıta, saatte karada 120 denızde 12 13 km surat ^apmaktadır. Resım, 10 bın Alman mark> Oysa, Sayın Inönü'nün gavretlerıa malolacagı bıldırılen vasıtalardan. uçünu tecrube sırasında gostermektedır. «SOSYAL ADALLT» K O M M M İNCLLEDİLER Ekonomik \e rıne paralel olarak hükümet ça Sosyal Etudler Heyetinın tertıplemış olduğu semınerde dun. verlı \e 1ı<raalarında ynkarıki hnsuslara vabancı uzmanlar «Sosyal Adalet. konusunu ıncelemışlerdır Resımde, oııem verildiğini pek goremivornz. Çınar Oteluıde devam edilen çahsmalardan bır safha gorulmektedır. Stnm kaygısınıu her şeye rağmen (Bn konndaki yaıımızı, ikinci sahifemizde balacaksınız.) bır korkunç hayalet gibi karma ıktıdarı her kanadı ile sardığını ınkâr edebilir miyız? Üç vıl sonra kar$ıla«acakları fırtınavı atlatmanın telâfi içinde, «ornmlo politikacılarımız davranıslarını daba Mmdiden plânın başarısmı degil de «eçmenin oyunn sağlamak araaMilletlerarası Nasyonal Sosyalist Partilerinin toplan«ına göre ayarlamısa benziyorlar. tısına katılmak tizere İngiltere'ye gelen Lincoln RockMalı>e Bakanı Sayın Melen'in aııkladığı Gclir vergisı kanonu ile well'in, sınır dışı edilmesine karar verildi ılsrilt «on tasarı bn konnda bntiın iMmspr duyguları sarsacak kadar Londra, 9 (a.a.) Amertkadakı gıbi Amerikah faşıst lıderı, gunıerafır tepkilere yol açmıştır. Dar YenıKazı hareketının lıderı olan denberı •Scotland Yard» tarafından Telrfıno ICLMHURIVLI AP) George Lıncoln Rockwell dun gece aranmaktaydı ve çarşamba gunu NADIR NADİ Marüyn'iu tabuıu e\iııden çıkarılırken.. ıkı polıs miıfettısi tarafından Lon de îngılız îçışleıı Bakanı Heri' Arkası Sa. 3, Sii. 5 te dra'da tevkif edılmıştır Bılındığı Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Izmır, 9 (Özel surette giden arkadaşımız Erol Dalh bıldınyor) Ismet tnonu bu sabah saat 8 de. Başbakan sıfatıyle tam 25 sene sonıa tekrar Izmıre gelıyordu Aradan geçen 25 sene zarfında Cumnuıbaşkanı, mılletvekılı ve part» oaşkanı olar&k Izmıre çok gelmıştı. Fakat bugun rıhtımdakı şata, heraberınde Içışlerı Bakanı Sahır Kurutluoğlu ve C H P. Genel Sekıcterı î>;maıl Ruştu Aksal olduğu h .alde 25 yıl sonra tekrar Başbakan Mfatıyle avak basıyordu. înonu karşılama torenı ıstememiitı. Bu yuzden şatın uzennde >adece mutad zevat, bu arada Vaı asken \e mulki erkân, NATO Guneydoğu Avrupa Karargâhı Kumandan ve subayları hazır bulunu\ordu. Rıhtımda ı»e, ışleııne gılmekte olan \e çoğu kadın, bıne yaKIII vatandas toplanmıslı Halkın tezahüratı Inonu ne">elı bır şekılde nhtıma doğru \urudu ve bu sırada rıhtımda bulunan kalabalık kendısıne tezahuratta bulundu. Ancak terkettığı gemıdekalan bazı yolcuiarın ve bu arada 20 sı Avusturyalı, 17 sı Ameııkalı olmak uzere 37 genç kı/ın tnonuye tezahüratı, nhtımdakıIcrden daha fazlaydı. Inonu de Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Yunanistan Dış Bakanı Âtina'ya Cemal Gürsel Piyasadan 450 Rrikat apa gitti döndü 14 ler hakkında yanlış bilinen bir nokta aydınlandı Dışişleri Bakanı bir açıklatna yaptı bîn liralık mal çeken bir tâcir kayıp Amerikan NazVîideri Londrada tevkif edildi Aldığımır şıkâyet mektuplarında gazetemizın bazı şenırleıde 25 yenne Î Ü kuruş hatla satıldığı, yıne bazı ?ehır'ere dığer gazetelerden daha geç gıttiğı bıldınlmektedır Cumhurıvet m yakın, uzak her memleket köşesinde fıatı "Jî kuıuştur. Yıne gazetemız tstanbuldan her yere diğer tîa?etelerle avnı zamanda varmak u^eıe se\ kedılmektedır Bunun riısında bır durum, bı/ım tahkık ve takıp ile derhal rluzeltmemızı ıcap ettıren bır aksaklığın vucuduna ışaret sa vılmalıdır «Cumhuııyet» e bağlıhklarından vuphe etmedığımiz oku vucularımi7dan bovle vazıvetlerde hadıse\ı bıze derhal mektupla bıldırmelerını n o erierız Ancak bu takdırdedn k) şıkâyet konusu aksaklığın en kısa zamanda mumkıın n'aeaktır tkuyucularımızdan mühim bir rica Yaşar Kemal'in romanı Yazar diyor ki: «Yeni romanım. (İnce Memed) kadar sürükleyici bir eserdir. Onda bozkırda bir köyün dört aybk kış hayatı içinde iki genci ölüme kmiat götüren derin bir aşkın hikâyesini bulacaksmız.» PAZAR Monroe'nun iniiharı hâlâ tahkik ediliyor Hollywood, 9 (A.A. \e Radyolar) Ünlu fılım yıldızı Matılyn Moııroe nun intıharı ile ılgılı soruşturmaya devam edümektedır. Soruşturma gırasında bılhassa Marılyn'ın ıçınde bulunduğu psikolojık dutumun incelenmesı gerektığınden, emniyet mensuplarına bir ruh doktoru ve bır de ruhbıhmci yardım etmektedir. Bu atada dun yapılan cenaze torenine Marılyn'in en \ akm arkadaşlannın dahı davet edılmemesi, tenkıdleıe yol açmıştır. Cenaze tofrenını tertıpleyen Marılyn'ın ıkıncl koca^ı beyzbolcu Joe Dımaggıo, birçok kımse tarafından muaha/e edılmektedıı Dımaggıo'ya kızanların başmda Marıhn'ın avukatı Mıcbon Rudın gelmektedır Rudın torenden sonta Dımaggıo'ja «Onun yakın arkadaşlannı Arkası ba. i, Sü. 4 ts günu başlıyoruz Ümit Yaşar'ın röportajı tşçi, memur. serbest meslek sahibi, sanatkâr kadınlaı ev, sosyete, bar kadınları suclu kadınlar ve diğerlerinı sizlere son nesillerin en meşhur kadın şairi Ümit Yaşar anlatacak. h,K Nazi Partisinin Glouchester'deki kampına dikilen gamalı haçlı bayrak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog