Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

MUKAYESEL1 MODERN MUAŞERET NÂZEVI SILANOĞLU Muaşerete aıt bügı ve kaıdelerı genış bır şeküde ve resımlerle ızah etmekte olan bii kıtapta ılerı gelen mılletler âdetlerı de bekrtılmış ev dekorasyonu ve bılgüerı hakkında da resımlerle ızahlar venlmıştır Vefis ciltli 15 liradır INKILAP v« AKA KTrABEVLEBl Hâncıhk 55889688 umhuriyet KCBÜCÜSU: 70MV6 NADİ İNSANUK DURUMU Buvuk Frdnsız vazarı Andre Malrauxnur Concourt aımaganını aldıktan sonra butun auma dıllenne cevrılen ve Fransada \uzlerce defa basılan bu en çok ılgl crkm; rcmanı e \elce dılımıze çevrılmıştı. Bu deıa Samıh Tımakıoglunun kalemındett venı \e mukemmel bıı eevırısını Varlık Yajıne\ı okurlaıına sunar Fıatı 4 liradır Ilanulık 53859689 Altın ve dolar fiatları"Türkiye'ye Yardım durmadan düşüyor Kulübü,, kuruldu Iktisadî Kalkınma plânımızın dış finansmanını temin edecek olan Dokuz ttlkeden meydana gelen Konsorsiyom Ortak Pazar Düşüşün. alınan iktisadî tedbırlere dayandıgı ve fiatlarda ya pacak hâsıl olacak istikrara bir adım oldugu belirtiliyor 39. yıl Sayı 13.646 Ttügni v* mektup adrea. Cumhuriy«t Istaabu) Post» Kutusu; tıtanbui No 246 22 42 JO 22 42 96 2 2 4 2 97 22 42 98 2 2 4 2 9 9 1 AgUStOS akiki sebep nedir? Turkıyede, serma\e pıvasaM teşekkul etmış memleketlenn ekserısınde oldugu gıbı altın borsası joktur Altın ışlerı bor sa hancınde japılır, kuyumcular, sarraflar «ımsarla \e altın uzerıne o\ un ovnavanlar pıvasavı ıdare ederler Normal olarak Istanbulda han korıdorlarında teşekkul eden fıatlar bıttabı arz ve talebın de etkısı altındadırlar Spekulatıf hareketler çok zaman fıatlara te^ır etmekle beraber bu dalgalanmalar uzun surelı olmaz Ancak Turkıvede altın fıatlarının muavyen zamanlarda ınış ve çıkı^lar gosterdığı ve bı<hassa gıda maddelerı fıatlam le bu fıatlar arasında sıkı bır munasebetın bulundugu ıstatıstıklerın gosterdığı husu^lardandır Bılhassa hububat alımı zamanlarında v anı kojlunun elıne para geçtıgı devrelerde altın fıatlannda vukselme gorulur Zıra mustahsıl zıynet altınına pek meraklıdn Enflasvonıst pohtıka takıbı Mralarında emlak ve ar<;a fıatlarıyle bırhkte altın fiatları da uUr Harb tehhkelerımn yaklaşmasma daır çıkan haberlerın fıatlar uzennde tesır yaptıgı bılınen bır gerçektır. Avrıca, ıç kansıklıklar altma talebı artırmakta, parava olan ıtımat azaldıkça altın alımı fazlalaşmaktadır Kom«u memleketlerden bılhassa Sunyedekı altın pıyasasıjle memleketımızdekı fıatlar arasında alaka çok sıkıdır Surıvede fıatlar Turkıveve nıspetle vukseldıgı zaman, buradan orava altın akını v anı kaçakçılık artar ve dolavısıvle Arkası Sa. 5, Su. 4 te Paıı« > 1 (Ozel muhabırımızden) Atınada vapılan «on \A1O Bakanlar Konsevı toplantı«ında Turkıveve \apilacak olan ıktı^adı vaıdırala ılgllı olaıak kuıulmasına V.ıar verılen Konsorsıvom (tktna dı Yârdım Kulubu) bugun Parı«te \\ rupa Ik ıadı l^bırlıgı \e Kal kınma Teskılatı (OECD) merkezındo vapılan bır toplantıdan «onra ıcmen teşekkul etmıstır Bu top'antıda Turkneve Yardım Kulubun» Wrftılat = k olrfn u\e dtvletleıın seçımı \apılmi5tır Buna gore Konsorsnom " s u 9 ıılkeden me\dana selmektedıı ^mcrıka Bırlesık Dev'etleıı \lnwn\a Kanada Frana İngıltere Belvıka Holanda Luk^emburg ve Itah a Bu de\ltlerın tem^ılcılerınden te'ekkul edecek olan Kon«oısı\om un baskanlıgına \lman hukumetı Muite^an Dr Rıpcen «eçılmıstır Öte v andan Turknevc Yaıdım Kulubunun Ortak Pazar \ M U P J \atırımlar Bankası ıle sıkı bır ısbnlgı kurması da a\ rıca kararıa>tı nlmı,tıı Parıste çalısacak olan Konsorsıvom Turknenın ıktısadı kalkınma planının dı^ finansmanını temın edecektn Bu \araımıı n.e?ın mıktarı henuz bılınmemekle beıaber Devlet Bakanı Tıhrtn Fe\zıoglunun NATOnun Atına toplantiMndan sonıa Genel Sekıeteı Dırk Stıkker e atfen \eıdıgı bevanatta da bıldırmı* oldugu s l b l bu mıktarın 5 \ıl sure ıle her vıl 300 mılvon dolar cnaıında olacagı tah mın edılmektedır Konsorsıvom un teşekkulu ıçın vapılan toplantıda hazır bulunan Ha/ıne Genel Muduru Zıva Muer7inoğlu nun başkanlıgındakı heve tımız jarın (bugun) saat 14 30 da uçakla Parısten Istanbula gelecek lerdır \ncak ha\>an )tmı olarak knllanılabılecek olan bajere Urafından Zı\a Muezzınoglu Konsorsıvom tesekkul ettıkten sonıa su betahrıp edilm bn{da.flar vanatı \ermı«tır • Gordugumu/ bu \«kın ılgı dost devletlerın kalkınn^a p'anı mtzın luzum ve onemıne ınanmalaıı kadaı Tuıkıvenm bu da\avı halletmek uzeıe elınde bulunan butun tedbırlerı alma«ı ve almava kararlı bulunması savesınde temın edılmıstır V««ıl olunan bu ne'ı ee\ı çok havıılı bır merhale addetmek lazımdıı Bu nptıce hı » 's rıvet ıçlnde kalkmmanın mumkun oldugunu butun d u m a u go e Tıatı gıttıkye du*en altınlarla dolu bıı sarraf dukkamnın Mtrıni me«ı bakımından da onem taM Ankara 31, (CumhurıvetTeleks) Son gunlerde altın pıjamaktadır Bu ımkanı saglnan bu sasındakı duşuş gıttıkçe suratlerrr«ıştır Bu duşuşun, alınan ıküsadı tun do«t devlet ve teşekkullere tedbıılere ddvandıgı ve fıatlarda hasıl olacak ıstıkıara bır adım ol• sukıanlaıımızı arzetmevı verıne dugu kabul edılmektedır Geçen j ıllara nazaran muhtehf altınların tıgetırılme«ı zevklı bır vazıfe teAnkara 31 (CumhurıyetTeleks) Memleketımızın hububat amaılannı tetkık edersek dusuşun ne kadar barız oldugu gorulur lakkı etmekteytm » > , , barı oldugu sovlenen Konva ve havalısmde bırkaç yıldanberı gevşetıGeçen vıl bugun Dun Bugun len Jıaşere mucadelesı sebebıvle, çıftçüer guç duruma duşmuîlerdır Bu bankalara olan borçlariBm naktarı artmış. geçmeroez hale gelIçisleri Bakam. Dogu h dlgesmde Kanada daki dağ Kulçe 1*50 H3R " 'Vt5Z mışlerdır Konya havalısı çıltçılefrı r polisine benzer bir teskilâtın kıırulacağ ını dun acıkladı 145 133 Reçat 135 nı temsılen Basbakan YardımtmCumhuriyet (lıra) 98 110 103 nı, Tarım, Tıcaret ve Sanavı BaBeşıbırhk (Reşat) 1300 1200 1150 kanlarını zıjaret eden bıj: çıftçı bu gun elındekı kurul haşere^ı taraAltın pıjasasını elınde bulunduran muhtehf kımseler aıasında fından tahrıp edılmı^ bugdavlarla bugun vaptığımız ıncelemeler sonunda şu netıcelere varıhmjtır Arkası Sa. 5, Sü. 5 te 1 Muhtelıf saıkleıle altın stok edenler ıçın tehhke ortadan Tatvan soygununu yapan 3 şakiden biri yakalandı ekisaleriıı ıtıahvıııa yol açıyor kalkmıştır Esasen altın toplıvan orta tabakadır mustahsıldır Maamaiıh zengın tabakadan da (ıhtıyaç) mulîhazası ıle altın satısları vuku bulmaktadır Bu da şu hususu gostermektedır kı astronomık kazanç sahıplen hudut«uz para ha camaja ahştıklaıı ıçın acıklaıını me\cut altmlaıı erıtmek suret'vle kapatmaktadırlaı 2 Seımave sahıplen jtıl paralarını gelıı getıren jeıleıe sevk etmektedıı Pı\asadakı para daılıgı sebebıyle nakıt sıkıntiü çekenler altınları bozduzarak sermav elerını takvıve \oluna gıtmege mecbur olmuslardır Ajrıca kredı ıle mesken Eibı emlak sahıbı olmak ıstı Arkası *>a 5 >u 4 tf tasftyeye gidileceâi \nkaıa 31 (Cumhurıvet TelekO 27 Mavıs ıhtılalını muteakıp ordudan \apılan tasflveve benzer bır hareketın onumuzdekı gunlerde \enıden sapılacagı bazı kavnak lardan kamu muna vavılmakla \e iem tasfıve edılecekler hakkında polıtık ovunlar ovlandıgı kapalı celımelerle ıfade edılmektedır Bır kadro fazldhğına ta hammulu olmıvan eK^ i".e guç tahamnnl eden ordu da her >ılm a^ustos ayında )ir kadro a.\ arlaması \apilma M ve mahrutı « «teoiı muva zenelı hale getırmesı gereklı bulunmaktadır Kadro «ıskmlıklerını gıder ) mek ve muvazenevı saglamak Arkan Sa 5. Sü î de Adalet Bakanı dün Apaydına cevap verdi Izmır 31 (Telefonla) Şehnmızde bulunan Adalet Bakanı Abdulhak Yoruk, bugun vaptıgı basın toplantısında, çeşıtll konulara temas etmış ve bu arada A P. mîlletvekıh Burhan Apavdm'ın eskı Anavasava gore kurulan Yuksek Adalet Dıvanının >enı Anavasa Orhdiı RabıbdN Bruk>.el de karşısındakı hukukı durumu fcogazetecılerle goruşurken nusunda sov ledığı sozlere şu cevareleloto CLMHUKIYET bı vermıştır (Bnık'vl Istanbul) « Bır kanunun prensıp ıtıbarıvle merıvetmden evvel kanunla vapılmış olan muamelelerı ortadan kaldıramaması gerektığını bı Iır^ınız Yenı Anava=anın mer ıvetınden evvel mevcut hukumlere gore vapılmiî olan butun tasarruf Arkaıtı Sa. S, Su. 5 te llkokullarda üçlü öğretim bu yılda devam edecek Bu yıl liselerden mezun olan öğrencilerin sayısında da geçen yıllara nispetle azalma kaydedildi Bu sene tstanbul lıselerınden rrezun olan oğrencılerın savısı geçen vülara nazaran bır duşukluk porulmektedır Istatıstıklere gore 195758 yılında 5341 ogrencıden 1681 195859 da 60V7 ogrenciden 16o3, 19o960 da 687o ArUası Sa. 5, Su. 4 te lçı^lerı Bakaıu Sıırtte vaptıgı tetkıkler sıraunda ve dağ polısı Sıırt 31 (Telefonla) Tatvan o\gununu i'slnen uç kışıden \b durrahman Mptekın jandaımd J mufrezesının \ aptıkları takıp ^o nunda Ahlat ıiçesının Cemalettın vavlasındakı baskın sonunda sılah laııvle bırhkte \akalanarak tev nif edılroı Tat ana ge ırılm «ti' Ernh ta sakıler dağa adam kaldırdı Sıııt 31 (Telefonla) Lruh ıl (.emızın Bukatverıt kovlerının A rasında bulunan ekm tarlalarınde calı^makta olan Ibrahım Demır ve bır Kanada Mehmet Davan otomatık s ld mucehhez meçhul 10 kışı taid fından sarılarak 5 bın lıra ısten mış ve bu paranın getırılmesı ıçır lbrahım Demır serbest bırakılmı^ tır Şakıler fıdveı necatın Reşıne ko\u Cı% av \ avla^ındakı dağa getııılmesmı sovlıverek beraberlerır dekı Mehmet Davan ıle dağa çık mıslaıdır Jaı.darnıa mufrezelenne durumu anlatan tbrahım Çelık ıstemlen fıdveı necatı goturup veı medıgı takdırde kendı«ıvle bera 1 Arkası Sa. 5, Su. 7 de Kabibay "Siyasî parii kurmak için vakit erken,, dedi Ben Bella'cılar bir Bakanı daha tevkif edip sonra serbest bıraktı Basbakan Yardımcısı Budiaf, butun askerî birliklere Ben Bella'mn kurduğu «Siyasî Büro» nun kifayetsiz oldugunu bildiren bir tamim yaptıktan sonra gerillacılar tarafından kaçırıldı \ P S'VRIİER KONGRES1 \ P Saııveı ılçe kongıesı dun 79 de legenın ıştırakı ıle yapılmıştır 15 mılletvekılı \e senatorun de katıldıgı toplantıda hatıpler, CHP ve catmıslaı, refah \e huzurun tesıs edıleteğıne manmadıklarırıı so>lemıslerdır II ba'kam Mumtaz Tarhan ıse rutçe açıklarının kapanması ıçın vapılacagı bıldırılen vergı aıtırımınm mJletı husrana ugratacağmı ılerı surmuştur Resım kongıeve katılan laıı £ostermektedır Cezavılr 31 (A A A P ve Radvolar) Cezavırde kı s ı ı n ı onderler arasındakı ıktıdar mucadelesı ka rısık ve çok \onlu gelı^meler go^ termektedır Kabılı bolge^mdekı Tızı Uzuda 3 Askeıı Bolge Kumandanhğı tarafından desteklenen Basbakan \aidimcisi Muhamır/d Budiaf dun sece sabaha kar<;ı Ben Bella cılafr tarafından kaçırılarak tevkif edılmıs ve bugun serbest bırakılmıstır Hatırlanacağı gıbı bun dan hıir suıe once Ben Bella cılar bıı ba«ka bakanı daha te\kıf et \rkasi Sa. î SH. 8 de Buldular da bunuyorlar Geçen akşam telefonla haber verdıler • Şehrımıze gelen \e Tepebaşındakı otellerden bırıne ınen uç tu rıst bır sanıve gozlerını kırptna dıkları çok r a b a t s ı z bır gece gecırdıkten sonra sabahın en erken saatlerınde sokaja fırlamıs lardır Turıstlerın kabarcıklarla dolu acavıp bır cılt rabatsızh^ı na turulmus oldnkları îorüluvor dn t ç u de mustarıp, perısan bır halde Galata dakı Tnrızm Komıserlıgıne sıtmısler ve ellerındr kı sıçara kutusunn teslım etmış lerdır Kutnvu acan ılgılıler ııınin tahtakornlarn le dolu oldusn nu çormu«ilerdır. Tnrıstler • «Tu nzm tnrızm dıvorsnnuz, memleketınıze tnrıst telmrsını ıstıvorsanız evvrlâ otrllerı bnnlarddn temızle^ın'» sozlerıvle \e asıkâr bır asabıvet ıcınde Knmıserlığı terketmiflerdır. Su turıstler de cok şımank. çok hodbın mahluklar, canım Bo\le ucuz bovle emın fstlcncesr bovle bol esnafı bovle ınsaflı, soforu bovle tokeozlu memlekette uc, bcs tahtakurusunun Ufı mı olurmns kı Ne eunlere kaldık ' Bıuk«.el 31 fOzel) Bruk^elde yaptıkları toplantılarından sonra lavınlacukıarı bır bıldırı ıle «fer den hareke' etmev e» karar verdık lerını açıklıvan 14 lerden Orhan Kabıbav dun gece şunları soylemıştır Duzce 31 (Teleforla) Buvuk «Alpaslan Turke 5 ıle aramızda Camıde hocalık vapan Cemal Holıderhk mevzuunda bır anlaşmaz ca çıftçılere ziraat teknı=venlerılık me\zuu bahıs değıldır Turkı nın sozlerını dınlemelerını ve vede henuz sıjası bır partı kur sun'ı gubre kullanmalarını vaaz mak ıçm v akıt çok erkendır An larında sovlemektedır cak uUemızn v uk^eiv menfaatleCemal Hoca 20 donum mısır rınm gerektırdıgı î'tı^amette faa ekmış ve sun ı gubre kullandığı Arkası Sa. 5, Su. 2 de ıçın de ga;et ıvı mah ul almıştır Vaazda teknik ziraat dersi veren hoca Isparia Cezaevinde mahkumlar iki gardiyanı y a r a l a d ı l a r Isparta 31 (Telefonla) Bugun durmekten tutuklu oulunan K u v saat 10 sıralannda şehrımız mer rukçu Mehmet ıle vıne adam olkez cezaevinde bır hadıse olmuş durmekten 18 seneve mahkum Hu >»a 5, Su i de tuı Merkez cezacvınde adam ol C3ert | Toplum İ kalkınmasına İ katılma | Ecvet GURESIN yazıyor unun Geıı kalmış bıı memıekct ul makla berabeı, coğrafı mu dolayısıvle medenı alg^je mesela Kızıl Çmden ı,Qk vakın tema^ta bulunan , asırlaıca devam eden reden kldsık çıveren lurkıj edt ve ımkanlatd* br man,, bunldiın dıger Büyük Mazlumlar Sokrates'ten (?....) e kadar... TARIH BOYUNCA Ecevit, "Türh işcisi tahrik edîliyor» dedi ^ J Ankara 31 (Cumhuriyet leleks) 1 uicu vı'donumu munasei>=tıvle bu Turkıje Isçı Sendıkaları Kon sabah tr>ıern° konu^an Çalı Ta federa^jonu'unun kuruluşunun 10 \ Arkagı &a 5 Su 1 de » Gerı kalmış memleketlerde Bdemokratık uvgulamanın en Szavıf ve tenkıdlere hedef olan "tarafı mılletın toplum kalkın Smasına yararlı olacak şekılde Şve adıl olçulerle ıştııakının E^aglanamamasıdır Bılha^sa Skaynakları kısır veya malum Solmıyan memleketlerde atıl ın Sıatı gucunu harekete geçırmek Jdıger hamlelerle bırhkte hızlı Skalkınmavı saglıvacark tek Sdavramş olaTak gorulur Ten îjkıtcıler ka)kınma>a. çalışan Şmemleketler dra.ında ıddıale Şrını kuvvetlendnen orneklerı 2 d e kolavhkla bulmaktadırld." Kısacası bu ıdd Srıl ınsan sermaı " t t r a ortak ctr,=rİHHH1l *\ îlerımkan = ve^a hır olıra =a sembohk 5 Arkası ba. 5, bu. 8 da 5 HER HALDE *TURHA> EMEKStZ» t KASTEDtTOR OLMAULARI ifiıııUHuıııiMfiııııiHttnHiifuıtmnmiıımfiıııııııin
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog