Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

Yeni Türk Yazarları Seriei YILANLARIN ÖCÜ ONUNCU KÖY EFKAR TEPESİ OESPOT Fakir Baytcurt 600 krf. ,. „ * .. „ .... Raşat Enis 800 „ 1000 „ 400 .. 350 .. 400 krş IRAZCANIN DİRLİĞI MAVİ SÜRGÜN Halıkarnas baJıkçaı 490 kr? T Ü T Ü N ZAMANI Necati Cumalı HACİZLİ TOPRAK Cengız Tuncar 400 krj . umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADÎ REMZİ KİTABEVİ Ilâncılık 5029 8637 Doğuda asayişi temin için tedbir alınıyor Kuruüuojlu, bu konuda azaml dikka, »« gosterılecegını, emnıyet ve asayışın yurdun en 39. yıl Sayı 13.623 Telgrai ve mektup adresı: Cumhumet Istanbu1 Posta Kutusu Isfanbul No. 246 TeUfonlar: 22 42 * 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Pazartesi 9 Temmuz 1962 Rfcklâmcılık 3002 8bb7 Dun Cumhurbaskanının n>asctınde \apılan Bakanlar Kurulu topUntısında Inouu \e Dınçer, Gursel'i «Knlerlerken fiCik0111(11 KUFUİU "c^j^ w beraberı ı 5. Su 4 te ı n 1111 n 11111 ıi kösesine kadar yerleşmesİnin temin edileceğini söyledi B Q Ş K Q H l l ( j i n d f I Gunun Notları Eşkiya kol geziyor Ecvet GURESIN yazıyor Zemm sallantıh kaldık^a dert [en bırakırız hallını başladıkları nokta\a bıle getırmek ımkanı kalmaz ve zemın sallantısının en goze çarpan vasfı ıse âaayısın gıttıkçe bozulmasıdır. Gun geçmıyoı kı gazeteler, fılan eskıvanın, su kadar kısı\ı oldurduğunden su kadar ınsanı sovup sogana çe\ırdıgnden bahsetmesınler Bılhassa Dogu bolgesınde eskıjalar kol gezer hale gelrm*tır Gazetelerde \azılan onemlı olayUrın jar.ında îse \azılmı.anların sayısı daha"?oStüı t>\rıncı koalısjon hukumetmın \a \aş davranmasindan cesaret alan şakıler. bundan sonra da musamaha bıraz daha üerı goturulurse. hukumranlık hudutlarını kasabalara kadar genışletecekler gıbı gorunuyor Bunlann onune geçmes ıçın yetkılıler neden kafı derecede enerjık davranmıyorlar anlaşıl maz Fılhakıka bır mem'ekette ıktısadı duzen bozuıursa, hırsızhk, para, hatta vıvecek ıçın adam oldurme olaylannın arttığı bır vakıa halıne gelır Bılhassa harb zamanlarında onu takıp eden knzlerde ıç bunyesı kuvveth olmıyan memleketler gıttıkçe gemşlemek ıstıdadını gosteren bovle tehlıkelere daıma maruzdurlar. Bunları on lemek ıçın alınacak başlıca ted bırler hıç suphesız ekonomık ve sosyal cınsten olanlardır Ancak netıcelerı bakımından zaman ıstıven bu tedbırlerden evvel veja hıç olmazsa onlarla beraber memlekette baş kaldıran sekavetı onlemek hususunda butun ımkanları seferber etmek de bır hukumetın ılk \e en onde gelen gorevıdır Dıkkat edınız Doğuda bovle hadıseler, geçen avdan ıtıbaren busbutun artmıştır Yanı ıcranın vazıfelenne tesır etmemesı gereken ve tamamen sıyası olan buhran sırasında demek kı, devlet mekanızmasının çarkı fılanca dağdakı eskıvanın fa alıyetme tesır edetek kadar \a •vaşlamıştır Bo>le sey olur m u ' Yenısi kuruluncava kadar es kısıne vekalet eden ıcra organı anlaşılıyor kı, şu bır avlık dev rede kendısını ıç polıtıka çekısmelenne oylesine kaptırmış \e kendı alemme o kadar dalmıştır kı, hanı dağdakı eskıya toplanıp kapıva dayansa farkınaa olmı\acak Pekı dıyelım kı hukumet Garpta da goruldugu gıbı «ı>ası organdır ve buhran sıraSında •sıvası çekısmelerın hararetı dığer ıslere nazaran on ahr Ya poLtıka ı e nıçbır ılgısı olmıvsn ıdare mekanızmasının teknısjenlerı neden dururlar 9 Neden hala Ana>asa\a rağmen başa gecmiş bakanın ıkı dudağı arasından çıkacak ernır lerı beklerler11 Asa>ış, sos\al du/enı bozacak kadar genışlemişse. bu memleketın kavmakamı var, valısı emnnet muduru "andarma komutanı var ve duzenı kurmakla gorevlı pohsj, j o n rlarması \aı Onlar \etn'ivorsa ıe eger gereklı gcrulur^e fiun\anın her tarafmda oHuğu gıbı mahallı askerî bııhklerden de \ardım ıstenebılır Ha>dı jme dıyehm kı, polı>. eskı hadıselenn etkiM altmdadır \e şehırlerde gorevını halâ geregı gıbı vapacak duruma ge tmlememıştır \ n a , ıandarma? E^kıva takıp eden \oksa, jan daıma bırlıklerı de mı Anaıasayid, ınsan haklarını çıgnemeSe çalışnorlar 7 Saka bertaraf bılha^sa Doğuıiu'i durumu hakıkaten ıçler acısıdır. Yenı hukumet artık msıyatıfı elıne aimalı, zorbalara, ıss z \ollarla dağlann devlet hu dutları ıçınde oldugunu UEUIUi e corp arlatraalıdır Ankaıa 8 (Cumhurn. etTelek. I Doğu Arado!u bolge«nıde «on çunlerde \ukua gelen \e âsa\ışı bozar ola\lar ılgılıîer arasında da endı=e \aratmaktadır Önumuzdekı gunlerde de Jandarma Genel Komutanı \e Arkası Sa Mmım ıı 1CIIIQ1 Toplantıdan çıkan Bakanların ifadelerine göre yeni tedbirlere gidilmiyerek mevcut Tedbirler Kanunu daha sıkı tatbik edilecek E Kan dâvasının sonucu = Tirim köyüj olum koyu; oldu Jandarma Genel Kumandaııı Tuag Fahrı Ogaıv •zahat \ enrken arkadaşımıza 5 Z : Z 2 Z Z S n r t 8 ( Ha.vat l l h a n b ı l d ı ; nvor > Tırım Eruıi ılçesi Ş nın en zengın en bakımlı \e Z en d ı k k a t ç e k e n k o v u \ d u Yuz z f l ' ı h a n e ıdı T ı ı ı m h l e r N u ; {U'sları da 1260 ı b u l u \ o r d u Z Arkası Sa 5 Sn. 3 te E 1111 ıı•11111111~ Cumhurbaşkanı dün gece şehrimize geldi Ankara 8 'Cumhumet Telek1! îkıncı Koahsvon Hukumet! gu\ en o\u aldıktan sonra ılk toplant'^ını bugpn Cıımhurba^kanı Cemal Gursel ın baskanhğında >apmı«tır Guısel beraberınde Ya\en oldu Arkası Sa. S, Su. 4 te Talât Aydemir dün bir basın toplantısı yaptı SERT RtZGAR EĞLENCEYE MÂNİ OLAMADI Kuzeyden esen sert ruzgâra rağmen, Istanbul halkı. pazar gununu de plâj sayfıye ve meEire yarlennde geçırmıstır. RuzgAr sebeb; ıle suhuue;, bır gun fveııne nazaran 5 derece duşmuş ve 27 olarak kaydedılmıştır Resımde Kıl\os Plâıında buyuk dalgalara rağmen dun denıze gıren ve çuneslenen Istanbullular gorulmektedır Yazıh beyanatında İnonü'yc catan Ajdeınir «22 şubattan bugıine kadar herhangi bir suc islcdiğimizi t i l # Ankara 8 (Cumhur.vetTelekO 22 Şubatçılar^n başkanlığını >ap makta bulunan e^kı Harb Okulu Kumandanı etneklı Kurmay Albav Talat Aydemir bugun saat 15 de evınde bır ba^m toplanti'i japmış ve evvelce hazırladığı ımzalı be rııııııııııııııı ^4nkaranm Gölbaşmda köy lüler silâhla jandarmaya karşı koydu Bir cinayetin faillerini yakalamak istiyen jandarmalarla silâhla müsademe yapan köylülerden 6 sı yakalandı 24 ü kaçtı Ankata 8 ( Cumhurıjet Telek» ) Dun gece Golbaşında ıslenen bır cına\e* uzerıne landarmala^la kovluler ara«ında «ılahh bır musddeme olmu^ altı kışı ne/a rete aıınmıs, 24 kışı de fırar ettığınden alranmdlanna baslanmıstır Golbaşının Kırlık koyunden E Arkası Sıa. 5, Su. 1 de Komisyon Keban Barajı ile ilgili raporunu verdi 4 kisilik komisyonun raporunda. Keban Barajı inşa maliyetinin yüksek bulunmakla beraber işletilmesnıin ucuz olacağı belirtili>or Ankaıa 8 (Cumhumet Telek«) Nurettın Ardıçoğlu bugun oğleden sonra î %ılhk kalkınma planı dahılınde \apnmasi kararlaştınlan Keban Barajı \e sulama tesıslerı hakkında ızahat \ermıstır Bıhndığı gıbı 4 a\ evvel Keban Barajının mşaatının iuzumlu olup olmadığını tesbıt etmek uzere Meclısçe 4 kı^ılık bır hevet kurulmus tu Bu he\et hazırladıgı ıaporu dun ıigılılere \eımıstıı Rapor evlul de\ resınde Meclı^ Genel Kurulunda muzakere edılecektır Ardıçoglunun \erdıgı Uahata gore 1963 \ılında ınsa«;ına baslanacak olan baıaj azamı 1970 >:lında faalıjete geçırılecek \e gerek sulama, Arkası Sa. 5, Sü. 6 da yanatını gazetecüere dağıtmı^tır Talat Avdemir, vazılı beyanatın da, Başbakan Inonu'vj şıddetle ıtham etınekte, zıunre ve tahıs menfaat2en urenne çıkamadığını, refonnlara en çok ihtıvacırr.ız bulun Arkaaı Sa. 5, Sa. 5 te Japonya'da bir heyelan 70 kişinin ölümüne sebep oldu Tok\ o 8 (Rddvo) Japon\ada KıU bu nun kuze\ınde vağan de\amlı \e "sıddeth \agmurlar sonucunda \ukubulan bır toprak ka 1 masınaa 70 kı^ının olduğu bıldınımektedır Toprak ka% ma^ı Tarvo sehrınde olmustur Bu sehır ıle butun munakale ımkanları ortadan kalkmıs bulunmaktadır Magasakı bolgetınde de 1 000 kcdaı ev seller altında kalrmştır Hon Meı nehrı tasma tehlıkesı gosterdıgınden, bolge halkı sehn terk etme\e da\et edılmıslerdır. Anayasanın kabulünün birinci yıldönümü Tıirkiye Milli Genclik Teskilâtı ile Turk Devrinı Ocakları birer bildiri \a\ınladılar Ankdia 8 (Cumhumet leleks) Turkıjede ılk de la \apılan bu o\lama ı!e, va tundaslar tarafından kabul eaılen \em Anajaaanın ka 'iıılunun bıııncı \ıldonumu Arkası Sa 5. Sn. 3 de 3 Milletvekili AP'ye girdi \n^ara 8 Cumhuır.etTeleka) Bır sure once Yenı Turkıve Par tısının tutumunu beğenmıyerek ı^tıfa eden Cevat Önder \e Turhar Bılgn ıle daı Mıllet Mechsınde hukumet ^uven o\una kırmızı rev kullanan Ethem Kılıçoğlu bugun Adalet Paıtısıne gırmışlerdır. Bo\ lelıkle Adalet Partısuım Mıllet MecliMndekı temsilcılerı 150 je \ ukelmı^tıı AbduJazız ın torunu Şukriye Hanun ıle kocası Mehmet Şefik Zıya: (sağda) ise Abdulmecidin ve Haydarâbad Niz^mının torunu Frens Bereket Mnharrem Jah ıle Turk esi Prenses Esra arkadaşrmı/la konuşurlarken goruluyorlar Polıs ekipleri evvelki gece japtıkları aranıada Polis Miidürlüğü tam kadro ile bir arama«.tarama yaptı . Beyoğlundaki emniyet tertibatı, yaz münasebetiyle sayfiye yerlerine kaydırıldı Istanbul Etnnıvet Mudurlugunun tam kadrosu evvelki gun akşam ustu saat 1130 dan sabahın 04 30 una kadar sehırde genıs bır aramatarama \apmıştır Emn'%et Muduru Necdet Uğur ıle Yardımcılarmın da katıldığı harek3'"ta Arkası Sa. 5, Sü. 7 de Osmanlı hanedanı mensupları istanbula yaz tatiline geliyorlar Sııudı Arabistan Kırahnın kardeşinin 4 karısı. 30 cariyesi \e 40 kadar cocuğu ve hizmetkârları icin de Boğaziıinde Sait Halim Pasa küşkii ile 5 yalı kiralandı Sakıt Osmanlı hanedanına men nız kadmların jurda donmesine sup kadmların artık \urda donebı ızın verılmıstır Jeceklerıne daır 1952 vıl'nda çıkanPadısah sulaiesınden o'arak ki 5 ^ lan kanunaan bıhstıfade o \ıldan Arkası Sa î Sn h da bu \ana bırçok hanım TurKueve > a temellı \a da geçıcı olarak gelmege başlamı=tır Bu mevsım de \az ta tıhnı getırmek uzere bırçok hanedan mensubu t>tanbula gelmıstır, bazılaıı da \ akında gelecektır Bılındısı gıbı 1924 iılında Hılafetın kaldırılma^ı \e Padışah sulale^ının hudu» dısı edılmesmden 1952 Mİına kadar bu «ulaleden kım< e m T u r k n e ı e gırme"=me musaa=n de edılmemı^ 1952 vılında çıkarı lan karunla da erkekler harıı, \ al Uınıal eılilen Istanbul İzmirde büyük bir tütün ve incir deposu dün gece yandı Prens Mıchael I^mıı 8 (Telefonla) SeUhottıı rafl\eı fııma<iinın Haııt Zıja Bul vaıındakı tutun ve mcır ısletnıesı tamamen \anmi'îtır Ilk tahmmiere gote raıaı rııktaıının 18 20 rrul\on lıra\ ı buldugu hesap edılmeKtedır Yaneınm once çatı tutusrna^ı netıce^ınde ba^'adıçı \e bına on ın der seçmpkte olan kım^eler tarafından goruleıek kapı onundc otu Arkası sa. 5, Su, i te l^l.ıııbulujı en \tnı \e ni'Kleııı binalaıı ıle suslu 4 Levtıulııı heıncn \.)kml<ıııııdd heı gun bsrjz ddln <eııısleveıı Gultep« ge<ekondu semtı. Brezıhaınn en hujıık sehn Hıc de Janeno'nuıı Ca\ıas \e Sao Joao mnballcleı ını .ındııardk bir ^e'^lde aııa vollaıa kad « daıanınıs l>ulunmrtktadır Fo<ogıal. 4 Le\entle ın a ı 'd'lmekle ola'i sflnın en bu\uk blok aoaıtmanlaııııın , e caddesıııın \,.nıb.^ına kadaı sokulan perı<in geckonth.laıı sosterırektedu Bıı laıafta ıhtısam. bıı larafta sefalet Bu ıl»ısi7İık \e ihmal'ılık He\a>" cl*ı S\ taKdm'e. •erekonduların. 4. Le\ent blok apartıııı.uılarınııı du^.^rlarına bıtışık olaıak >apıldıgını goıuısek Haliç trafiği düzene konulacak Lord Kinross ve bir Yunan Prensi geldi (Yaıısı 5 ıneı sahıfemııdc) Halıçtekı trafıgın duzene konul T ası ıçın Lıman Mudurlugu ba/ı \enı kararlar almıstıı L.manda Vıla\etı ılgılendıren ceNitlı neeHaiıç ıçıjıds ^eneleıdenben \at leler uzermde temaslarda bjlupmakta olan huıda gem±]pı \e mav nı^k u?ere Ankara\a «ıden Vah nalann Çekmece sahiline naklıne ><na?ı Akı oncekı sece İstanbula karar \eıılmıştıı d JHUIUS \e ejahatı hakkında «u 1400 ma\na 450 ça'ana J70 ku ızahatı vermıstıcuk buvuK gemımn Halı teı kal• Hukumetın şın en o^u alaca dmlarak Çpkmece sjhılne gondegı bır zamanda \ n ı a ı r \ s gıt ıt.m rılmesı ıcın sihıplerıne gereklı Arkası Sa. 5, Sü. I de tebJıgaî japılmıjtır. Vali Niyazi Akı Ankaradan döndö Limanda, Halic itinde senelerdenberi yatan irili ufaklı 2120 hurda teknenin Cekmecc sahiline nakli icin sahiplerine tebligat vapıldı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog