Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

HERKES fÇİN A M A T ÖR FOTOĞRAFÇILIK Moivrtı bir için bu kitap nağıdır. Fiatı İNKILÂP HASAN DENİZ makine elde etmiş olan herkes güvenilecek bir danışma kay500, Ciltlisi 750 Kuruştur. T« AKA KİTABEVLERİ İlâncüık: 5031 8622 yıl Sayı 13.622 umhurİYet KUEDCCSUi TUNUS NADİ Telfrrf *• mektup adraaL Cumhuriyet İstanbul Po«U Kutusu: İsUnbul No. 246 T«Woa]*r: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Son günlerde herkesin bahsetfi£i roman! CRONÎN»n en guzel romanı V GfLTEKÎN OUVEN V A V I N EV I SAHESER ROMANIAR scrısınde çıktı. İlâncüık: 5O32'86XS Pazar 8 Temmuz 1962 Yumnık ve tokatlaıın gene bol bol kullanıldığı dfinkfi toplanhda OrduileM ve p Inönü'nün Mecliste dün yapüğı konuşma Ankara, 7 (Cumhuriyet Teleks) Bajbakan Ismet tnönü bugün Hükümet giıven oyu aldıktan fonra Mecliste önemli bir konuşma yapmıştır. Bütün partilerin «ık sık alkışladıgı bu konu;mada îsmet tnönü şunları söylemiştir: «Muhterem arkadaşiar, Hükümeti güven oyu ile te vit ettiniz. Verdiğiniz oylar Ş hükümet için çok kıymetlıdir. Çalışmasmda başlıca desteği ve başarı mesnedi clacaktır Hükümet Büyük Meclisin RÜven oyuna layık olmak için bütün gücünü sarfedecektir. Daima ırşadınlza, vardımınıza muhtacız. thtilil sonrası Beiki yakında Meclis çalışmalanna bır arahk vermeyl düşüneceksiniz. Memleketin Arkası S» 7 Sü. 1 de IIIIIMIIIirillllllMIMIIflllir 259 Oyla Meclisin Giivenini Kazandı 19621963 Yunus Nadi Armağanı Toplrntnnm sonunda yaptlan açth oylatna ile Meclisin 3 eytule kadar tatile girmesi de harar alttna ahndi ded Armağan bu yu (en guzel nakate) ye verilecek llllllllllllllllllllllllll Konu: Liberalizm m: osyalizm mi Türkiyenin istikbalini, devletçilikte mi yoksa özel teşebbüsün inkisafında mı buluyorsunuz? 1962 . 196:> Yunus Nadi armağanınm yarısnıa nevini (Makale) olarak tesbit etmiş bulunuyoruz. Konu, Türkiyenin Releteçi bakımından en önemli mesele olan (Liberalizm mi. yoksa Sosyalizm mi?) sorıısudur. Bundan kasdımız menıleketimizin istikhalini devletçilikte mi. yoksa özel teşebbüsün inkisafında mı veya bıınların karısımı bir başka rejimde mi bulacağımızr araslırmak, dıisünceferi bu yola sevkederek kajrsılaşacak fikirler « dcn hakikati meydana çıkarmaya ça )] Iışmaklır. Umumi efkârı rnuhtelif noktai nazarlar etrafmda toplıyan bu dâvayı aydmlatmaya. yardımcı olacak neticeler elde eder. bu arada söylenmemiş yeni fikirlerin yavımlanmasına vasıta olursak yarı^nıanm hedefine vardığına inanarak sevineceğiz. EiMiıııııiMiııiMmfifiııııiıırifiiffiifiııııiMUiıifnrunrırffnıııııııııuıiMiııT Ortam Elverişli Olmazsa ngünkü nftfOMUnnzan öçte mak şöyle dnrsun, onları büsbülün biri ıon on yedi rıl içinde altından kalkılmaz bale «okacak dofmnftar. Bo demektir ki, bir ortam yaraifılar. 1945 ten bn yana aile iofra37 Mayısa rağmen o ortam bugün ırtııda on milyon insan d»ha yer de de£i»miş değildir. Ve Sayın lnalmı«rtrr. Geometrfk bir hızla bo önö i?(e böylesine elven>siz biri Dün Mecliste yapılaıı kavgatardan bir ymıa çofalıyoruz. Artan nafasmnn ortamda sosyal ve ekonomik dâva1 ra parslel olarak üretim imkânla larımızı yürütmek görevini tekrar Ankara! 7 (CumhuriyetT«leks)î rıraıiı kua zamanda geliştiremez yükleniyor. Bnnu basarabilecek j y ükümetinin gü tkinci koaüsyon hükümetinin gü sek son derece tehlikeli ekonomik midir? Ortam deği;mediğine göre j ven oylaması münasebetiyle topve »osyal buhranlarla karjılaşaca bn soruya iyimser bir cevap ver < lanan Mület Meclisi bugün en targımın da ilgili bilim adamlarımız mek doğrusn çüçtfir. On yedi yıl tıjmah. kavgalı, yuraruklu ve hayıllardanberi haykınp dnruyorlar. lık da\ ramsına bakarak biz Sayın reketii hir oturum yaptı. Oysa, bu konnda biz on yedi yıl Inönü'nün, bir zamanlar Atatürk dır yerimizde saymaktan pek öte önderlifinde Sylesine başarı ile yüye gidemedik. Düsök iktidarın ilk rüttüğü devrim sistemini bile yüTillannda umut verici ilerlemeler rekten benimsemiş olabilecefine Bu usulün tatbikatını biz kaydeden bir kımıldamstan sonra inanmakta giiçlük lekıyornz. evvelâ eski Babıâlide gördük. ipin ncnnu kaçırdığımız için adım Acaba tsmet Paşa Atatürkçö Rotnanlannı, fıkralarını gazeadım bir çıkmaza söröklendik. müdâr? telere kabul ettirntek joluyla Şiradi. iki yıldır yeni bir derlenip diye zaman zaraaıı kendimızi sorşöhretini yaymak istiyen yazar. oturup kendı* bakkında aytoparlanma ibtiyacı ile çırpınıp da guya çektiğimiz anlar oluyor. Lârı mürekkepler ve degîşik karayorıu. tin harfleri kabul edileliberi özel lemlerle bir çok methiyeler yaOn yedi yıldır afradığımız başa yazışmalarına varıncaya değin eszar, sonra bunları şehrin muhnsııiıkların başUca nedeni bijtce ki alfabeye sırt çevirdiği söylenen telif semtlerinden postaya vesistemsizlik ve istikrarsızlıktır. bir devrimci hakkında bu çibi kuşrerek idarehanelere föııcerirdi. Türkiyeyi kalkındıracak ve çağda$ kulara kapılmak gerçi üzüciidür. Diinkii Millet partisi basın Ne var ki, her seydcn öııee Ata I uvgarlık düzeyine ulaştıracak pobülleninde Bölükbaşıva Adanalitikanın açık tartışmasını biz an tiirk devrimlerini vürfitmekten sodan yollanaıı «Meclisteki son cak böyle bir tartışmaya elverişli rnmla ve ancak o devrimlerin yakükremenle Osman değil. daıbir ortamda yapabilirdik. O or $adı|ı bir ortamda gerçek bir hüru kalbimizde yatan ak yeleiira da ancak devrim ilkelerini tar riyet diizeni kurulabilecefini billi aslan olduğonn ispat rttin. mesi gereken bu Sayın devrimci, tı«ma dısı bırakmakla yaratılabilirvar ol» telgrahnı yayınlanmış di. Bir geometri probleminj çözmek yobazlıfın elini kolnnu »allıvarak Söriince ne yalaıı söyliyelim, için naaıl bir kaç teracl kuralı ön masum yavruları terbestçe zehiraklımıza ilk önce bu türük ?eldi. ceden, tartısmasız kabullenmek ge ledifi ynrdumuzda bnçün bir seEvrt. Böliikbaşı.vı bnndan rekiyorsa, herhangi bir sosval ve: ricilik tehlikesi görmemektedir. tenzih etmek isterdik. IstrrdiU Bu şartlar altında yeni karma rkonomik dâvaya demokratik meama; todlarla çözüm yolu bulmak için hükümetin tutumu da eskisi gibi ö.vle ise Adaııa trlçrafı de öylece rejirale ilçili bir takım bir (idarei maslahat) politikası etbasın biilteninde neye yaymdüğümleııeceğe benzer. ilkeleri hep birlikte kendimize mal rafında landı? Oysa. dâvalarımızın güçlüğü karetmemiz gerekiyordu. Sujlınc bir tiirlü başka cevap Biz ise daha baslangııta tama «ısında biz (idarei maslahat) çıbulamadık. miyle tersini yaptık. Dâvalarımızı lıktan jiddetle sakınmak zorund *••* j açıkça konnşacağız diye ilk iş olarak oturdok, devrim ilkelerini NADİR NADİ delik deşik etmeye ba^ladık. Son on yedi yıl boynnca vurdumnz bu, îünkü Tnnanistan nüfusundaıı da' ha büyük bir tiiketici kiitle ile dolarken bizim oy avcısı politikacılar tnttBİar, «eıan Arapça okunsnn», «kız çocokları oknla jptme j sin , «kadın çnvala gir»in, kafe» sırkasuıa kapansınî, «din i»leri dünya isleriTİe birleşsin» diye sosyal ve ekonomik dâvalarımızın Batı ölenleri içinde çözümfine y»taZaman zaman gergin.'eşen hava içinde devam eden kavgalar. hareketler bazı milletvekillerinın sa Z lonu tericetmelerjne sebep oidu ve bu arada tupyekun asabiyete Arkası Sa. ". Sü.4de Yarışma sartlarını bir iki güne kadar bu siilunlarda bulacaksınızf Mafum usul OYLAR BÖYLE BÖLÜMDÜ 1.KOALİ! 2.WKlfeyON 22 şubatçıfarın tevkifleri için İnönü "Buna Adliye karışır,, dedi Gazetelerde çıkan Tedbirler Kanunıuıa aykın bcyanatuıdan dolayı Ankara Savcıhğı Talât Aydemir hakkında lüzumu muhakeme kararı aldı emeklıye ıcvkedılen eslci Harb Okulu Kumandam Kurmay Albay Taiât Aydemir hakkında Ankara Savcihğmca lüzumu muhakeme Jcararı venlmiş buîunmalrtadır. Bundan bir süre önce Tedbirler Kanununa aykın hareketten dolayı savcılığa celbedilerek ıfadesi alınan Talât Aydemir hakkında ki dosya savcılıkça îkmcl edılmi; ve lüzumu muhakeme Kararı verilmiştir. Bu karara göre önümuzdelcı gün lerde Talât Aydemir »orgu hâkimliğine dâvet olunaralc ifadesi alınacaktır. Aydemir'in sorgu hâkimliğine dâveti muhtemelen pjzcrtesi gunu olıcaktır. İŞTİRAK: KIRMIZf: 4 YEŞİL : 78 BEYAZ: 269 İŞTİRAK EntİyENLM:98 Oyların bölünüşünün partvlere göre taksimi Ankara 7 (Cum huriyet Teleks) Başbakan tnönü, bugün basın men suplarının, 22 Şubatçıların tev kifleri ile ilgili bazı rivayetlerin dola?tığı ve bu konuda verilmiş bir kararın olup olmadığı şcklinde ^ordukları bir soruya cevap olarak «Buna adliye ve mahkemeler karar ! verir. Bu konu) da hakikaten bir ?ey biîmivo Talât Aydemir rum» demiştir. Ankara, 7 ıCumhuriyetTeleks) i ı Yazısı 7 ucı sahifede) 22 Şubat olayları münasebetiyle | .| 597 154 4 259 50 Dohunşa binen gene bir kız. Sultansuyıına götürülnp kirletildi Daha sonra Tarlabaşında bir birleşme evine bırakılıp fuhsa sevkediimek istenen 16 yaşındaki kız. polisiıı baskınj ile kurtuldu. Olayı öğrenen kızın annesi kalb krizi geçirdi îazısı î nci Sahlrcmi/dp Karabükte 200 dükkân yandı Karabük. 7 (Teleionla) Bu sabahın erken saatlerinde Karabük çarşısında çıkan bır yangm 200 dükkân kıil olduktan sonra bastmlabilmiştir. Bir yoğurtçu dukkanmdan çıkan yangm >uratle dığer dükkanlara sirayet etmiş ve olay mahalline Arkası Sa. 7, Sü. I d e Mermi satın alnıak i»tiyen İsnaSl ile differ santklar (arkası dönük olan polis memuru Sadi Tunceldir) Güven ve sonrası Ecvet GÜRESİN yazıyor Hükümet Meclisten, oya ıştirak edenlerin yüzde 65 iyle güven almıştır ve bu hiç de küçümsenecek bir nispet değildir. Hele koalisyonlarda oyların yüzde 51 e kadar inmesı dahi olağan kabul edildiğine göre, beyaz oy yekunu hayli yüksek sayılmahdıı. Neticeler şunu da gösterrniştir ki, gruplar için daha evvel yapılan ve bazı çevrelerce pek iyimser kabul edilen tahminler aşağı yukarı doğru çıkmış, C.H.P:, Y.T.P. ve C.K.M.P., verilen Grup kararını oylariyle de göstermişlerdir. Ancak burada bir noktaya Arkası Sa. 7. S i . C da Gunun Motları Başbakan konuşmatından »nra tezahürat ırasJnda yerine dönerken Balmumcuda biri polis olan 4 kişi adam soydu îçlerinde bir de polis memurunun bulundusu dört kişi, mermi satmak için Calata'da bir eve ge: tirdikleri îsmail Demirel adlı şah j sı tabanca tehdidi ile daha sonra j gotüi'düklen Balmumcu civarında soymuşlard:r. I Mermi satmak babanesivle Mesudiyeli İsmail Denıirel'in 2500 lirasını alanlardan üçü yakalandı Mesudiyeli tsmail Demirel. Istanbuida karşılaştığı şoför Zıya Kukal adiı arkadaşından kendisine bir miktar mermi bulmasını ıs temiştir. Bunun üzerine Ziya, mer mi bulduğunu söyliyerek Ismaili Arkası Sa. 7. Sü. i te üzerinde kıymetli tarihî eşya butunan Amerikalı bir turist yakalandı Birleşmeevi sahibi Margaret Kilyas ile ortağı Mehmet Ali Doğruca (evkif edilmcden önce Emniyet Müdürlüğünde (yukarda) ve kiiçük kızı kaçırıp birlejmcevine göruren sanıklardan şoför Fahrettin Tabaklar YAZISIZ Dun 18.10 İzmır İstanbul seferinı yapan Turk Hava Yoliarı uça! ğında bulunan Robert Emdnue! Jr. isımli Amerikalı bir turist şüphe üzerine aranmı? ve bagajları arasında tarihi kıymeti haiz eşyalar bulunmuştur. r | İstanbul seferini yapan uçağın kaptan pilotu Talat Alkan, yolculardan Robert Emdnuel Jr. ısımîi bir Amerikalı yolcunun durumundan şuphelenerek beraberınde neler bulunduğunu jormajı üzerine Arkası Ss. 7, Sü. 7 de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog