Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

TEKNIK UNİVERSITE Gırış Imfıh^tıianpn Hazırl*nıa Kurslan Ağustos devrcsi için Kayrtlara GÜVEN DERSHANESİ Beyoğlu, Agacamu Sakuağacı Cad No. 3 TWefen 49 42 27 Üincıük: 5028/8512 umhuriyet KURLCLSU: Y/UNUS NADİ H l D U E f G l î L E K I L K O K L L 45 COĞRAFYA B T A R D D M . EL I DLKOKUL 4 5 TABİAT BİLGİSİ Mıllî Eğıtım Şurasının dıre^tıflerıne uygun hazırlanmif, numuneler okullarnnıza gonderılmısür RJEMZİ KİTABEVİ üâncılık 5029>8513 Ikinci Koalisyon için bugiin Brezilya'da aç köylüler yiyecek satan yerlere ve giiven oylaması yapılıyor dukkânlara hucum etti Beklenett ayaklanma baştadt • Ankara b (Cumhunyet Telekt) M P Genel Başkanı Osman Folukbajı, bugun gazetelere yazılı bır demeç gondererek, dun Meclıste kendıstne soz venlmemesmı tuzuğe aykırı bulmakta ve konuşturulmadığı ıçm bu demecı verdığını bıldırmektedır Bolukbaşı uzun demecınde, kendısının haklı olduğunu ıddıa etmektedır 39. yıJ Sayı 13.621 Te grai v« mektup adıeaı. Cumhımvet IstanbuJ Posta Kutusu. Istenbul No. 246 Telafonlan 22 42 0 22 42 96 22 42 97 2J 42 98 22 42 99 J Cumartesi 7 Temmuz 1962 Partiler bütün milletvehillerinin oylamaya hatılmalart için kesin idari tedbirler aldılar Polisle halk arasında çarpışmalar oldu, öldü, 200 kîşi de yaralandı Böfükbaşı İnönü'nün kendisine söz dun yaptıgı verilmediğini mühim temaslar iddia ediyor Ankara 6 (Cumhurıve Teleks) Mıllet Mechsınde jarın ıkmcı koahsyon hukumetı ıçın guven oylaması yapılacaktır Partıler, butun mılletvekıüerımn ovlamavd katılması ıçın gereken tedbıriennı almış \e bu arada C H P , mazeretsız Meclıse gelmıyenler ıçın tatbık edılecek muevvıdelerı karar halıne getırraıştır Hukumetın guver aldDi.meM ıı,ın ırevtut mılletvekılı sajısının çoğunluğu tarafından be vaz oy verılmesı gerekmektedır Mıllet Meclısı uye tam sajısı olan 450 nın salt çoğvınluğuna ılk guven c lamas:nda Anayasaya gore luzum >ok tur Bu sebeple 226 ovun alınması gerekh degıl dır Yaıııı Mec iste en fazla 4 ü mılletv ekııının 0 hazır bulunacağı tahmın edılmektedır Bu tah mın tahakkuk ettığı takdırde Hukuraetın orta lama 2M ovla guven kazanacağına muhakkak Arkası Sa S * u 4 tp « Meclis tahkikatı konusunda A. P. öc almıya başladı Ağaoğlu hakkında tahkikat açılmasına karar verilmesi üzerine, CHP, YTP ve CKMP Milletvekillerinin Mecliste bulunmamalanndan istifade eden AP liler komisyon kararına rağmen Baydur hakkında tahkikat açüması için toplu olarak lehte oy kullandılar Ankara b (Cumhurıvet Telek»; Içerde koaiı>vonun kdndtları oldiı Y T P v e C K M P lüenn Bugun saat 1 dan 14 45 e kadar C H P 0 Mehmet fasılasız çalışan T B M M eskı Tı çogunlugu bulunmamı^ caret Bakanı \enı Bonn Buvukel Bavaur hakkında soıuvturma aç«lçısı Mehmet Bavaurun \uce Dı mdsıııı ıstnen \ P hıer tam kad \ anda da \ argııanrrid'ır.a karar ıolarıvle ojlarını kuilanmışlardır T B M M nın dort partıden seı,\ermış \e Bavdurla ılgılı rios%avı 0 Yuce Dıvanm \erını alan Ana>asa tıgı 1 kışılık bır Sorusturma Komısvonunun hazırladıgı rapora goMahketnesıne sevketmıştır 600 kusur mıllet\ekılı ve senator re Mehmet Bavdurun suçlulugunu le toplanması gereken T.B M M nı gosteren herhangı bır delıl buluna sabı saglıvan 300 kusur kışısı^le mamış \e Komıs\on soruşturmaj a 4rkasr Sa " Su 3 de i bu ^oruşturma kararını almıstır Ankaia 6 (Cumhurıjet Başbakan Ismet Inonu dun saat ib dan ıtıbaren Başbakanlıkta onemlı bazı temaslar vapmıştır Bu Lumleden olarak tnonu saat 1 da 6 Cumhurbaşkanhgı Genel Sekreterı >asır Zevtınoğlu ıle goruşmus 16 40 ta Mıllı Savunma Bakanı llhamı Sancar ve Genelkurma\ Başkanı Cevdet Sunav ıle muş'erek bır toplantı japmıştır Saat 17 50 de Başbakanlıktan a\rüan Orgeneral Cevdet Suna\ dan sonra îçışlerı Bakanı Sahır Kurutluoglu nu \e Adalet Bakanı Abdulhak Kemal Yor jk u kabul etmiıtır 4rkası Sa. 5 * u î le < braüiia 6, (A A AP ve Kadvolar) Brezılvaddkı vahım ıktısadı durum be^lenen kanlı olay ların çıkmabina sebep olmuş ve Rıo de Janeıro dan 2 J mıl uzaktaI kı Caxıas şehrınde aç koyluler vı vecejc satdn dukkânlara hucum etmıştır Bu arada pohslerle çarpışmalar vukubulmu^ v e 25 kmnın olduğu ve 200 kışının de >ara landıgı açıklanmıştır Arkası S». 5, Su. 5 te Tprgatluda dün bir çam ormanı yandı TurşruHn • Kemalpaşa arasındakı ormanda çıkaa iangını Kemalpa$» ra h»ber vennek ısiıyen Bölge Mudurii Kemalpaşa P. T T Merkezı öğle tatıli yaptığından 15 gaat , bekiedı j Uun Brezılvanın l aııas sehrınde vıvecek maddelerı satan dukkânlara hucum eden aç kovln ve ınılerden bır erup bır dükkânı »aima ettıkten sonra goruluvorlar Turgutlu, 6 (Telefonla) îlçe. mız Ue Kemalpaşa arasında bulundn Ovacrk mevkıınde bugun saat 12 30 a ctogru bır orman >angım çıkmıştır Ruzgarın tesınyle kısa zamanda buyuven vangını goren Turgutlu Orman Bolge Şefı Orhao Yarba?, jangm Kemalpaşa Orman Bolg«sı sınırian ıçmde olduğu Arfcsn Sa. 5, Sfi. 4 te Cezayirde askerî birlıkler geçici te isyan ettiler Cezayir Geçici Hukumeti icin. deki ikilikte Ben Hedda'ja karşı Ben Bella nın tutunuınıı desteklneıı Oran'daki askerı birlikler idare\i ele aldılar Ne \eni bir Vali ta>in ettiler Paıı^ b (Rad>oj Ojandakı daken eırlıkler, Ben Hedda'mn baskdnııgındakı Geçıcı Cezavır Hukumetını tanımadıkiaıını bıldıteııek, hukumete kaışı ıs>an et mışler \ e \ı!avet Konagını ligal ederek, venı bır Valı tavın etnuş lerdır Oran bolgesı mu^luman bırhkler: şehrın bellı ba^h kı! t noktalarını da ele geçırmışlerdır Yenı Valı Geçıcı Cezavır Hukuraetını tarıımdaıkianıı; ve Ceza\ır hakkında karar vermeve tek Arkan Sa 5, Su. 4 te Ekrem Ozden dunku toplantısında basın 14 lerden bir parti kurmaları istendi CHP tstanbul ll Başkan Vekılj Ekfrem Ozden dun yaptıgı basın topUntiiinda «Turkıyenm pohtık haydtında bugun 14 lenn bır rolu v<ır mıdır» şekhndekı bır soruyu, «14 lerın hıç bır rolu \oktur. Mert 4e bır rol ojnamak ıstıyorlarsa çı kar ar bır partı kurarlar, umdele rını orfaya atıp sıyası mucadeleye gırerler> dıje cevaplandınnış tır Özden îstannul teşkılatı adına 4rkası Sa. 5. Su. 6 da Doğu bölgesinde soygun olaylart devam ediyor Diyarbakır'dan Adana">a giden iki Amerilialı. Gâvur Dağlannda jollan kesilerek sovuldu E\upte vuknbulan kazada olume sebep olan direk (okla ı^aretlı) Ankata 6 (Cumhumet Tenkalunn 3 0 dolarını, Turk şofoo leks) Doğu bolgesındekı sov run 3 0 Turk lırasını ıkı kol sa0 gun olavlanna dun gece bır venı atım ve daha bazı eşvalarını al»ı daha eklenmış ve ıkı ^.merıka mışlardır Amerıkalılar derhal soj lı Dıvarbakırdan taksı ıle Adana gundan sonra Gazıantep e gelerek y a gıderlerken Gavurdag vıraila Arkası Sa % hd î te rında cnletı kesilerek «o\ulmuşlardır Içışlerı Bakan gına Emnıvet Genel Mudurluğune gelen bılgıle re gore Dıvarbakırda sı\ıl personel olafrak NATO tesıslerınde çalışan ıkı Amerıkah dun bır otomobıl kırahyarak Adanava gıtmek uzere >ola çıkmışlard Otomobıl Fevzı Paşa ıle Çam 1 bel araaindakı Gavutdağ vırajlaYenıkovde emeklı hakımlerden hna geldığı sırada saat 20 30 da Cevat Şermete aıt 3 katiı ahsdp An^aıa 6 (Cumhurıvet Teteks) «ılâhlı dort kışı tarafmdan durdu tarıhı valının kul olma^ı ıle conuç Bır polis muiettısı bugun kend' Arkası Sa. 5. Su 3 de sıne bır p ıl s otomob'lının çarp rulmuştur Soyguneular ıkı Ameması netıcesınde varalanmıştır Emn.vet Genel Mudurluğune aıt hu<u«ı plakalı bır otomobıl ıçınde *rkası S». 5. Sü î te Yalı yangını tahkikatı devam e d i y o r Polis oiomobili Polis müleitişini yaraladı varalı var Istanbulda dün vukubuJan 8 trafik kazasında 2 kişi oldü> 6 tane de Gunun Notları 14 lerin kuracakları parti Lc\et GURESIN yazıyor 14 lerin ne vapacakları, ne vapmak ıstedıklerı merak konusu halıne geldı, yahut e bırlıgıjle getınldı. Bır taıaftan aklı başınaa o raası gereken ınsanlar bıle, bu eskı M B K cılan umacı gıbı gostermeğe çalışırken dıger taraftan çıkarlarını bır dıktada goren her cmsten adam, onları venı bır ıhülalm bdjrağı halıne getırmek ıçın hjtun kuvvetıvle çalışıvor Arkası Sa. 5 Ssu. 6 da Gaziantepte otobüs kazasında 6 kişi Vakalanan ıitı kasa hırsızı öldü, 24 kişi de Kasa hırsızları 4 ay yaralandı 4 gnnlük iakipten (jazıantep 6 (Telefonla) Bu saoah saat 7 de ?ehnmızden Adanasonra yakalandılar ya muteveccıher hareket eden tnan Arkası Sa. S. Sfi 3 de (Taıısı 5 inci sahifemizde) Uı^aıoakır, 6 (Telefonla) thmızın Sıverek ılçesınde 2 kaçakçı çetesı arasında vukua gelen musademede 2 kışı olmuç 4 kışı yaralanmıştır Lıce ılçesınden Bekır v« Ahmet Şanlı adında 2 kardeş Sı\A2 TEMSDULERI Istanbul Beledıyesı Şehır lı^atrosu 14 vereke gıderek kaçakçıhkla ?oh temıauzdan ıübaren Humclıiusannda yaz temsıllenne başlıyacaktır. ıet vapan Nedım Ergenç çetesınRepertuvarda Hamlet, Macbeth ve Tarla Ku§u bulunmakudır Hamlet den kullıyetlı mıktarda kaçak eş\a almışlar ve satmak üzere 5 kı temsdennde başrol, Nur Sabuncudan sonra Turkıj.ede ıkuıcı defa sılık bır kafıle halınde yola ç l k ~ okrak bır kadın sanatkâr taraimdan oynanacaktır Resımde Hamlet ı mışlardır Eşyaları mtarı çete bı canlandıracak Avlâ Algan ıle bır dığer sanatkâr ve bajrejısor Muhsm Arkan Sa. 5, Sü 5 te Ertuğrul provalarda s°rülmektedırler. İki kaçakçı çetesi çarpıştı Blanço: 2 ölü ^ Sebze ve meyva istihsali sürotli nufüs artışını karşılıyamıyor 1955 ten 1960 yıhna kadar nüfusumuz r, 20, sebze ve meyva ekilen saha ise sadece f c 0.5 artnuş olduğundan, fiatlar durmadan yüksliyor 5 ınrı sahıtemırdp) Cıızzdmlı annevı ıle birlikte klınikte kalan 4 >asmdaki Ganime t ' m e r (solda) ve lyıleşmeden taburcu edilen cuznunlılar raatbaaıtiHin onunde arkadajsnızla konuşurlarken Cüzzamlılar Istanbul içîn ciddi lehlike arzediyorlar Cüzzam Klini^nde tedavi için taşradan geleüler veya oradan çıkanlarm halkia temas ettikleri beJirtiliyor (Yaasun 5 inci sahifemizde bulacaksınız) YEBLİ SAMSON Sebze ve me>\anın ate; pahasına satıldıgı bir manav dukkanı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog