Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

îsiâm Ansikiopedisi 92 Mılıî Fğıtım Bakanlığma bagü ozel bır heyet tarsfından hazırlanmakta olan Islâm Ansıklopedısının 92. cuzu de çıkmıştır Ansıklooedınin bu cuzunde (Necıd), (Nedım) fNefi), (Nemrud), (Nesıb) (Nestunleri, (Nevı) (Nevres) (Nezır) gıbı maddele' tafsılâtlı olarak yer alnuş bulunmaktadır Ansıklopedının bu cuzu Mılli Egıüm Bakanlığı >ayınevlenle butun kıtapçılarda. 850 kuruşa satılmaktadır (Basın 10756/8494^ umhuri KURUCUSU: YUNTJS NADİ MERROÜN 39. yıl Sayı 13.620 Telgraf v« mektup adresı: Cumhuriyet İstanbu! Posta Kutusu Istanbul No. 246 Telafonlar: 22 42 J0 22 42 % 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Cuma 6 Temtnuz 1962 Reklâmcüık 2963/8486 Ptogtamııı müzaketesi diın sona etdi Cezayirde Gizli Ordu yeniden harekete geçti Oran'da âni olarak hücuma çirişen ktıvveller, 100 müslümanı öldürdü veya yaraladılar Oran (Cezavır) 5 (A P ve rad olar) 1 teramuz gunu yapılan reıerandunua bağımsızlığım kaza nan Ceza"nr, dun buvuk \e kan ı oiaylara \enıden sahne olmuştur Cezajırın bağımsızlıgım sevınçle tuutlıvan Mu'ljmanlann uzerıne Airupalı'ar tarafından ateş açıl mıştır Şıddetlı bır kursun vağmu altmda şaskına donen Muslun.anlardan 104) kadarının olu ve aral' olarak Oran hastahanesıne sevkedıldıklerı bıldmlmektedır Cenyinn bsğımsızlıga k»vuşm»sıOrsn'dakı yetkılıler, kanll oia nın y»r«ttığı sevinç \e heyecanla •v faşıst çızlı ordu te^kılatt ta dnn de Cexayir*in Algıers şehrindf vn rafından çıkanlmış olduğunu soy Isly Mtvdanında binleree Cezayır'emışlerdır îfade edıldığıne gore, lı senlık yapmıştır. Resim, şenlıkCezajmn bağımsızlığa kavuşmasın ler sırasınds çekılmiştir. dan sonra Cezavır Geçıcı Hukume tı ıçınde başgosteren anlaşmazhk gulı ordu\u venıden tedhışe sevketmıştır Muşahıtler müfnt Arap mılhvetçısı olan Ben Bella'nın Lezavırdekı Avıupalılara sağlana cak oıei garantıler konusunda 17 haz'ran gunu varılan anlaşmaya muhaıefet etme"sı dolavısıvle orta \a çıkan anlaşmaztıgın gızlı ordu•u endışeje sevketmış olabıleceğı v m belmrtıektedırler BıUndığı gıbı Dr Şe\kı Mustafaı ıle gızlı or du teşkıld'ı tem'ulcısı Susını aratskenderun, 5 ( ı ı ) Tuık oıarasında ım^aianan ateşkes anlaş dusunun Hatav topraklarına gırıraa»ı gereğınce Gızlı Ordu men şının yınm dorduncu \ıldonumu Sa. 5. Su. 3 te bugun torenle kutlanmıştn Bu vesıleyle lskenderun baştanba»* bayraklarla donatılmıstır Torcne, 5 temmuz 1938 de Hata\ topraklanna ayak basan Turk orI dusunu temsılen bi" btrlığın 5 temmuz caddesını takıben Cumbu rıyet alanına Belme'iPle başlan mıjtır Gunun onemını beurten konu«malar ve geçn torenınden sonr^, gece şehırde fener alavlaıı egıenceler tertıp edılmıştır Mecliste dün, Bölükbaşının tahviki ile kavaalar oldu r 4< M. P. lideri, partisine itibar sağlamak için herkese çattı. C.H. P. lilere Biz silâhların gölgesindeTürk milletini temsil etmiyoruz,, deyince salon kanştı. Inönü 4<Ordu hakkındaki ifşaatın devamından memleket zarar görecektir,, dedi CHP ve MP lı mılletvektllen Mechs kursusunun onunde kavga ederleıken (snlda) Bolufcban hâdıselere sebep olan konuşmasını yapaıken (sagda) Hatayın ilhakı yıldönümü dun törenle kutlandı Günün Notları Aslanlık politikası Ecvet Güresin yazıyor Ankara 5 <Cumhurıvet Teleks ı Hukumet programırnn Mıllet Aıech^ınde muzakeresıne başlanmav Tnunas*bett> le hugun Meclıs 1 < calarını dolduran dınlevıcıler >ıne vumruklara tahrıklere kuçuk pohtıkacmk ovunlarına Meclıs toplantılannı ocak kongrelerıne benzetenlerırı narekerlenne \e bılhas«a bu o»unların hder geçınenler tar, fıidan o>nandıs>na sahıt oldular 17 yılın ogrettıgı maalesef budur Turk pohtıkdcısına Karışıklık <,ıkaracaksın da\ak atacaksuı, \ahut hatta dajak jıvecek Mn Meclı^ bok* rıngıne donecek ^eıı \a asldn olarak \ahut ık tıdarın ezdıgı masum hurrıyet mucaiııdı olarak sohret \apacak \rkası J>a 3. Su. 1 de Bölükbaşının taktiği Bılha<.«ıa Osman Bolukbaşı, kuçuk partısını buyutroeK çaresın heı«e her mue«seeve çatmakta ararrnş orduyu, C H P yı Ismet Irmnu<.u, dıger partılerı zaman zaman ksrşısına almi;? Meclıs muzakere lerını lehıne pıopaganda sagl^mak ı zere kanştırmı* tahrıklerle kav ga çıkartmıs ve bunu devam ettırmege çahşmıştır A P ısc triıihalefetın buvuk kanadı olmak ıddıası\le muzakeıe e rın başlangıcı ^ırasında, bır venı Hukumetın guvenme gıden \olda, çesıth, zaman zaman. gaj rıcıddı kahkahalı davranışlari'vle, herhangı bır c otak kongresı oaşkanlıgının tahammul gosteremıveceğı ovunlara gın mıştır Mamafıh bu d<ı\ıanışlar A P nın belırlı azınlığının esen olmuştur Istimlâk borcu, istiyene arsa ile ödenecek Kiımıak borUarını odemeve de \ am eden İstanbul Beledıvesı al cııgı ^enı bır kaıarla ar^u ede a lacakıılara para \erıne ehnde mev Arkası Sa 5 Su 5 «e Bilirkişi heyeti Lâmia İren aleyhindeki iddiay» yersiz bnldu Lamıa lren dunku duruşmada Geçen sene ogrencılerıne komunızm ptropagandası \aptığı ıddıası ıle Örfı tdare Mahkeme^ı Arkam Sa,. 5. Sa. 3 de Koalisyon kanaHarının hareketi Tİ mıiietvekılının konUMnak uzere adını \azdırdıgı ougunku mu \ /akerelerın başlangıcında \P nın soz »ırasını kendı lehme ta\ın et tırmeıt uzere verdıgı b r onerge koalı«\ on kanatlarının muspet ovla ı n l e reddedıldıkten sonra Başkan Fuat Sırmen ılk sozu Grupu adına , konuşacak olan M P Genel Baskanı Osman Bolukbası va \ermıştır Bolukba'ii onte ^Grupumu7 Hukumetın ba^arKinı butun samınme tıvle temennı etmektedır» dedıktetı sonra Bırıneı Hukumetın ışı oluru na bıraktıgını zaman zanian \atandasın Hukumetın varlıgından teredduae djstuğunu ıddıa ptiı \e tam kadrosuyla rnevkıım almıs bulunan I Bakanlar Kiiruıuna \e bılha*.a îsme* Inonu'\e bakaıak 'Hı kumet Hiddetle sıravı >umnıklajan CHP mıUetvekiB * ,Ark»sı Sa. 5, Sn. 4 te Orduda görevli sivil personelin taym bedelleri °/0 50 artırıldı bır Senatoda bu hususla ilgili tasan ile adliye personeline verilecek tazminatlarla ilgili teklif kanunlaştı Hd^hakan dun Genel Kurma\ Baskanı ıle \aptıgı goru^mede İnönü,ĞeneîKunııay Easkanı ile görüstü Temas Basbakaum NATO Baskumandan Yardımcısıııı kabulunden sonra \apıldı 5 'Cumhun\et Tt lekb) Memleketımızde bulunan Avtupadakı Amenkan Kuvvetlerı Baskumandan Yardımcısı General Wheeller ve maıjetmdekıleı t u sabab saat 1140 da Basbakan Ismet Inonu'yu Mechstekı oda<ünda zıvaret ederek kendısı\le bır sa \rkası îsa. 5. s ü d da Ankara 5, (Cumhurıjet Teleks) Cunvhurıyet Senaıosunun bu sabah saat 10 da tbrahım Şe% kı Atasagun un başkanlığındakı otu'umda ordu d a gorevlı «ıvıl pefsonelın taym bedelleırne >uzde 50 am >apılması \e adlıve başkatıp cıa memuru zabıt katıbı ve \ar dımcıları ıle cezaevı mudur, metnur Ve gafrdıj anlarına tazmınat enlmesı hakkındaki ıkı kanun Arkası Sa. 5, Su h da B I R G İ B \ M N PORTRESıt Yaoaucı utkeleıde d<,tlgı se^ıler.p •anınmıs olan Turk lessamı Rahmı Pehlıvanlı «on olaıak Tunus la basarılı bır >ergı açmış \e Tunus Camhurbaskan Habıb Burgıba tara Ueuizcüik Bankası. otobus \e ından jcabul olunmu^tur Bu \esüe ı\e Burglba'r n o ı portre<=]riı d dolmus rekabeti yüzunden apan ressam fotografta Ba«kan % e esen ı'° >»ır k"e poıuluvoı Haliç hatta kalfhrılacak Cocuk mu kandırıyorlar? Butun memleketlere sevvah akıııı fazlalasırken bıze gelen ler Auzde seksen nıspetınde azalmış. Sebep* «Sıyası ıstıfcrar sıztık ve Turum muesseselerıınn ıv ı çalışmaması» dıyorlar. \ok canım, pekı va ırzlarıııa çeçılen sojulan, kazıklanan, bıt lcneıı turıstler ne oldular" Yerlerıne donunce dost ve ahbaplarım brze selmeve tesvık mi ettıler" Yahut bu hâdıselere aıt haberlerı memleketlenndekı ga zetelerde okuvanlar « Sn Turkıı e \ t bır de ben çıdevim de bakalım nasıl oluvormuş bu ısler, nefsımde tecrube edevım » dıve mı duşunduler de verdıklerı ka rardan Turk koalısvon kabınelcrının nobet deçıstırdıklerını dnvdukları nın raı vazgeçtıler'' Bu turı<>tlerın neve çelmedıklerını bılmnoruz ama maalesff bıimpdıçımızı de bılmıvoruz vahut o\ le eorunuvoruz. Halic Hattından vılda 7 mil\on 300.000 lira ziyan ettığini ileri suriıvor 38 subay komışmak istenediler MıIlı Savunma Bakanlığı bır bıldı n vavınladı. 21 ekım 1961 de Harb \kademısinde hazırlandığı soylenen protokolde 38 subavın ımzaM var. 21 ekım 1961 tarıhınde Harb Aka demıunde 38 uk:>ek rutbelı «ubav v tarafmdan ımzalanan bır zabıt \ a rdka^ının fotokopı^ı dun bır «abah ga/ete=ınde v a\ınlanmıştır ^8 «ubay taıatından aynı anda ımzala nan /abıt \arakasında alınan karariöi .u "ekılde ^ıralanmaktadır \rkası Sa. 5, Su. 3 de Venıkojde yanan uı, katlı \alımn halı Bank '>ı behır Ha la Ijletmeai. Yılodsınc.t!.ı ıtıba fi n Hat»ıni tanı.ını»! kaldıımava karar vermı^nr Bu ıs ıçn JU tun vaıısmalar j ipumış ve h... Unan teferrua^lı ıaDor pek \H ı kında Ulaştırroa Bacan gı va'sna I Arkısı Sa. S. >ü. 3 d e Vatandaslar İstanbul plâjlarında soyuluyor .«• Beledne kontrolsuzluğundan, ucuzundan bır ban\o \atandaşa en aşağı 5 lna>a patlıyor Hazıran başmda d<,ılan îstanbui plajları ge( sn bır aylık de\ re ıçın de, kontrolsu7 uk vu/unden devam lı şekılde halkın =ıka\et mevzuu olmuştur İstanbul Belednesinın de halkın şıkajetlerını dındırecek bır vola «apmaması plaılarda sağ lık kontrollarına dahı e'ıemmıjei \ermemeM gunun me\zuu halıne gelmıştır Bu sene denız mevsımı başlar ken İstanbul Beledıve<ı l^tı^at Işlerı Reıs Muavınlımne 18 plai sahıbı muracaat ederek ^am tale bırıde bnlunmuştur Plaı fnatları nı jenıden gozden gecıren ılgılı leı zamma luzum olmadıgını behrterek muracaatlaıı reddetmi5l e r *rkası Sa, 5, Su. b d» İpragaz patlamasından kath bir yslı kül oldu 5 kisiniıı varalandığı Yeniko\de bulunan ahsap \e ^ağhbo^a Aalıdakı \dnsınııı ri\ara sira>etini 3 itfahe muskulatla onle'ji Yenıko\ Ko\baM ı addevınJp eıda valıda oturra«tkta olan S kıTı meklı hakınıleıden Ce\at Şermete de muhtehf serlermden 'anaraL aıt 3 katlı tarıhı bır \ ah dun sa ' a'alanmi'ldrdır j bah (,ıkan bn langın sonunda ta Yenıko% hall'ina \e bılhd^'a ı a . mamen jdnmıştır Yangın es'iasın Arkası sa. 5 su & de ı AP Hulviıreı crogrjmını reduc kmar verdı ~ On/eielcr LÂF OLSUN .
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog