Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

H 1 0 A VE T G U L EN İLKOKLL 45 COĞRAFYA R T A B DüM. ELİ İLKOKUL 4 5 TÂBÎAT BİLGİSİ Müll RgitiTn Şuraauıın direktiflerins uygun hazırlanmış, nümuneler okuUarnmza gönderilmiştir. REMZİ KİTABEVİ Öâncılık: 5029/8421 Hükümet programını Senato müzakere etti Partilerin ve 27 Mayısın hedefine ulaştığını belirten tabir senatörlerin tenkidlerine cevap veren İnönü, "Demokratik inkılâptan sonra Atatürk inkılâpları geniş ölçfide yerleşmiş ve savunulmaktadır,. dedi A P Hükümet Programını Redde Karar Verdi IIIlllllHIIIIIIIIIIIIMIIItlllllllllllllllllllllllCUIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIlHMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIimillll 39. yıl Sayı 13.619 u m h u r i yet KUBUCÜSU: YUNTJS NADÎ Ttlfrti v* mektup «dresi: Cumhuriyet İstanbuJ Posta Kutusu: İstanbul No. 246 TelefoaUr: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 TERCÜME ROMANLAR SAFO Alphonse Daudet 250 VÂDİDEKİ ZAMBAK Balzac 500 GORİOT BABA Balzac 500 BEYAZ FİL Mark Twain 1000 YIKILAN GURUR Max de Veuzit 400 MEÇHUL SEVGİLİ Stefan Zweig 250 BİNBİR GECE MASALLARI 500 İNKILÂP ve AKA KİTABEVLEKİ Üâncılık: 5031/8423 T»mmıır ACHlUlUZ, Baıman Nusaybın yokı üzerinde Batmanrian 37 küometre mesafede tarihi Hasankeyf mrntıkasında yapılan üç kemerli 202 metre uzunluğunda 20 metre yüksekliğindeki bu köprü Batman'a Diclenin karşıki kıyısındaki zengin Fetrol üretim bölgesini bağlıyacaktır. Köprü onümüzdeki aylar zarfmda tamamlanacaktır. Red kararınm alındığı! APGrup toplantısında nisap mevcut değildi Ankırı, 4 ( Cumhuriyet Teleks ) Adalet Partisi bugün gerekli çoğunluğu temin edeme den yaptığı Grup toplantısında hükümet programına 74 oyla « Hayır » demeyi karar altına al rruştır 16 üye bu oylamada yeşil oy kullanarak müstenkif kal tnışlardır. Bundan bir süre önce yapılan Grup toplantısında hukumet programım bir komis Arkası Sa. 5. Nii. h da Ankara. 4 (Cumhuriyet Teleks) Bu sabah saat 10 da Suat Hay. rı Ürgüplünün başkanlığında toplanan Cumhuriyet Senatosunda tkincı Koalisyon Hükümetinin programı üzerinde müzakere açılmıştır. Oturumun açılmasm: takiben Ürgüplü. söz alan 38 kişinin bulunduğunu açıklamış ve ısımlerini okumuştur Mütaakıben ilk sözu alan A.P. li senatörlerden Saim Sarıgöllü, rejim meselesi üzerinde durarak, «Hükümet programında rejımın teminatının Hükümet olduğu belirtilmektedir Bu sakat bir görüştür. Rejimın teminatı Türk milletinin temsilcisi olan Parlâmentodur. Zaman zaman Meclis içinde ve dışında rejim buhranına sebep olacak meseleler oimaktadır. Hükümetin ve tarafsız adaletin bu hususta müsamalıa göstermemesı lazımdır. Bu rejim buhranı yaratır» demiştir. Daha sonra konuşmalarm sınırlandırılmasını istiyen önergeler oya konnıuş. bunların 10 dakika içinde yapılması kararlaştırılmış ve Niyazı Ağırnaslı (C.K.M.P.) söz almıştır Rumlar Kıbrıs Anayasasını tâdil için harekete geçliler Le(koşe 4 ı Özel muhabırimizden) Kıbrısta Turk Cemaatı ile Rumlar arasmda yenı bir ilıtilâf başgöstermiş halunmaktadır. Rum liderleri tarafmdan bütün dünya devletlerin e Yuııan Haberler Ajansı kanalıyla gönderilen bir mesajda Kıbrıs Anayasasının bazı maddelerinin tâdil edilmesini istedikl»ri bildirilmektedir. Üte yandan. yakında Ankara'yı ziyaret edecek olan Yunan Dışişleri Bakanı Evangelos Averoff'a Türk Hüküm^ ti ile bu konuda görüşmelerde bulunmak için Rum liderler »arafından baskı yapılmakta olduğu da ayrıca ifa { de edilmiktedir. f Ağırnaslı sozlerıne başlarken. Senatoda güven oyu mekanizmasının işlemesi ıçin mevcut Anayasada tadilât yapılmasını talep etmiş ve bugünkü partilerin programlarında ancak nüans farkı olduğunu. parti programlannın doktriner olmasının memleketi daha kısa 'amanda aydınlığa kavuşturacağını söylemiş ve sö'zlerinin sonunda. Hükümet programının tahakkuku için desteklenmesini talep etmiştir. Hükümet programının müphem olduğunu iddia ederek sözieriııe başlıyan (M.P.) li Senatör Izzet Gener, radyoyu tenkid etmiş, Y.T.P. li Senatör Mehmet Alidemir de konuştuktan sonra Ahmet Yıldız söz almıştır. Ahmet Yıldız konuşmasına başlarken bütun Tabii Senatörler adına konuştuğunu ıma etmiş ve «Bütün arkadaşlarım adına hepinizi saygı ile selâmlarım» demiştir Niians farkı Ticaret Bakanı 2.6 aylık ithalât programı ve ihracat rejimini açıkladı Nuhlis Ete, tîcari politikamızııı a a özelliklerini m "aleniük, açıklık, genellik ve eşitlik^ şeklinde sıraladı Yıldız bu arada Î0 dakika içinde konuşmaslm tamamlıyamadıfı için kendisine uzofl konuşma fırjatı verümijtir. Arkası Ss. 5, Sü. 4 te Uzun konuşma fırsakı Sunay ve Knvvet Kumandanlan Niyazi Akı ile Valilik odasında Sunay, Brüksel toplantısı için, olmaz böyle şey, dedi Dün Ankaraya giden Kabibay, Brüksel'de kararlaştınlnuş bir toplantı olmadığını ifade ederek, «Parti kunna yolunda bir düşüncemiz yoktur» dedi. Dün saat 16 da Vali Niyazi Akı yı makarnmda ziyaret eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay, 14'lerin Brüksel'de yapacakları toplantı için, «Olmaz öyle şey, gayrinizamidir. Onlar en nihayet birer memurdur» demiştir. Genelkurmay Başkanı, beraberinde Birinci Ordu Kumandanı KorILK RESİM Cezayirin resmen bağımsızlığa kavnışması üzerine. general Cemal Tural, Hava Kuvvet indirilmiş ve yerlerine Ciyarbakır, 4 (Telefonla) Dün leri Kumandanı Korgeneral Irfan bütün resmî binalardan Fransız bayraklan Çungüş üçesinde jandarmalara hü Tansel, Kara Kuvvetleri Kuman yeşilbeyarlı Cezaj'ir ba>Tağı çekilmiştir. Resimde Müslüman Milli Arksn Sa. 5, Sü. î de yetçiler tarafından yeni devletin bayrağı direğe çekilirken görülüyor cum eden halk ile bu asayiş kuvveti arasında bir arbede olmuştur. A. P. li Hüseyin Aydın adında bir şahıs sağa sola küfredip umumun huzur ve sükununu ihiâl ettiği içın jandarmalar tarafından yakalanmış ve karakola götürülmek is'enirken yolda toplu halde jandarmalara hücum eden Çüngüşlü'ler farafınrian kurtarılmıştır. Istenen takviye jandarma birlikleri ilçeye gelene kadar karakol rralkın ablukası altında kalmıştır. Mütecaviz halk arasında bazı memurların buiunması ilginç karşılanmış ve nezaret altına alınan 45 kişiden 11 kişi tevkif edilmiştir. Takviye jan Cezayir, 4 (A.A, A.P. ve Radyo Arkası Sa. 5, Sü. 5 te iar) Cezayir Geçici Hükümeti içinde vahim bir şekilde gelişmekte olan «görüş ayrılıkları», bağımsız bir ülke odan Cezayir'in geleceği bakımından endişe ile takip edilmektedir. Sürgündeki Cezayir Hükümeti Başkanı Ben Hedda'nın dün Cezayir'de yaptığı konuşmada Ben Bella'yı ima ederek. «muhte Arkası Sa. 5, Sü, 1 de Eski Adalet Bakanlarından Kemal Türkoğlunun Danıştay nezdinde Adalet Bakanlığı aleyhine açmış olduğu dâva, dün neticelenmiş ve Bakanhk, 10 lira para cezası ödemeye mahkum edilmiştir. Danıştay, Sekizinci Ceza Daite<ince bu karann verilmesine Tüık iŞiunun, Beyoğlu Noterliği yaptı ğı sıralarda Adalet Bakanlığı tara fından hakkında alınan bir karar İFADE VERDİ Türk Philips Şirketinden çaldığı paralarla ve noterlikten uzaklaştınlması se Atinaya kaçmak isterken yakalanan Raimondo Harikopulos'un bu şirbeo olmuştur. Bu dâva neticeleninceye kadar, kette depo şefliği yaptığı 3 yıl içinde 500.000 lira değeriııde eşya çalTürkoğlu da dahil olmak üzere dığı ve suiistimalinin mejdana çıkması üzerine yakalanacağını anlakaçtığı uç Adalet Bakanı değişmiş; Noter yınca, depo kapısını öteki memurlarrn üzerine kilitleyerek le Bakanlık arasında gayısız ya anlaşılmıştır. Resimde. Harikopulos (sağda) dün Emnjyet Müdürlüzışma olmuştut. ğünde ifade verirken görülüyor. r z Z 2 = = Z 5 Ankara. 4 (Cumhuriyet Teleks! Görevi başma dönmüş bulunan 3 Bonn Büyükelçisi Mehmet Baydur : hakkındaki Meclis tahkikat dosya E sı, birleşik oturum gündemine alın z] Z mış bulunmaktadır. Z Meclis Genel Kurulunca segilen = Koınisyon raporunda, «cezaı ve mali cephelerden sorutulu. luğunu tesbite medar olacak bir deliln görülmediğini belirtti Soruşlurma Komisyonu Baydur'u suçsuz buldu • • İ Müşterek Pazar d a i î Türk Konsorsiyumuna | 1 katılmağa karar verdi \ z E >Iüşterek Pazar. bir Giimrük Birliği kurulması yolun E da Türkiye'nin yaptığı talebi de nazarı itibare alacak = B ı ü k i e l , 4 ( A P ) Türkiyenin A v r u p a Işbirliği ve Kalkınma Teşkilâtının (O.E.CJ5.) bir konsorsiyumundan alacağı çok taraf!ı yardıma A v r u p a Müşterek Pazarı da «mevcut olması» itibaııyle k a t ı l m a ğ a k a r a r verrr.iş b u l u n m a k t a d ı r . D u r u m , gajrnresmi bir kaynak tarafından açıklanmıştır. Kararı. Avrupa Iktisadi Camıasının (E.E.C.) Bakanlar Koııseyi almıştır. O.E.C.D. geçenlerde yaptığı bir açıklamaâa. O.E C.D. ye mensup ü y e m e m l e k e t l e r d e n müteşekkil b i r konsorsi>umnn diğer m e m l e k e t l e r meyanında T ü r k i y e y e de çok taraflı malî yardımda b u i u n m a ğ a hazır olduğunu bildirmiştır. Avrupa Müşterek P a z a n m n 6 Bakanı. dün konsorsiyuma bir grup halinde k a t ı l m a ğ a k a r a r v e r m ı ş ve Avrupa K o m i s y o nundan, Türkij'e iie Avrupa Komisyonu arasında yapılan müza Arkası Sa. i, S ü . 8 da z Ş 3 ; j = Z ; Ş r z Ş 5 Ankara, (Cumhuriyet Teleks) ıııııııııııınıiMiıııııııu: 1962 yılının4 2. 6 aylık ithalât prog Tamı ve ıhraeat rejiminin an a hatiarı bugün Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete tarafından tertiplenen bir basın toplantısiyle izah Arkası 8a. 5, Sfi. \i tr 10 kişilık komisyon dosyayı şöyle Arkası Sa. 5, Sü. 3 te ÜllllllllimillllHIIIIIIIIHIHMIUIIIIIIHIIHIHIKIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIII Suçluyu Jandarmanın elinden alan halk, daha sonra karakolu sardı Giimrük memurlarının kontrolü altında düğün Hırsızları arılar yakalattı Cezayir'de Millî Kurtuluş cephesi dün ikiye bölündü Ben Hedda Ben Bella ihtilâfmın bağımsız Cezayir'in geleceği bakımından vahim sonuçlar doğurabileceği bildiriliyor ADt*lya 4, (Telefonla) Eimah ilçesinin Islâmlar köyünde Emin Ekinci adında bir çiftçinin an kovanlarını çalan hırsızlar, Mülteci Bolgar g«nci Meknet lki gün evvel dış seferden do Arkası Sa. S, Sii. 6 da Ferhatof arkadaşımızla goröşörken nen ve yann tekrar Barselon seferine çıkacak olan «Akderuz» yolcu gemisinde dün bir düğün yapUmıştır. Saat 16 dan 20 ye kadar süreceği gümrüğe bildirilen düğün gemi personelınden bafka füm rük muh'Jaza meraurlannıa da bajına iş açmıştır. Giren re çıkan herkesin gümrük mevzuat ve muayenesine tâbi olduğu gemide Arkan Sa. 5, Sü. $ te Türk asıllı bir Bulgar genci daha iltica etti Burgaz limanında bir Türk şilepinin brandaları altına gizlenerek hürriyeti seçen Mehmet Ferhatof, «Bul garistandaki yaşama şartları ve hürriyetsizlik feci bir manzara anediyor» dedi (Yazısı 5 inei sabifemizde) Adana tremne sabotaj yapünak istendi Mal»tya 4, (Telefonla) MaİNGILİZ NAZÎLERİ GeçeO Pa latya Akçadağ arasında Beylermevkiinde zar Londra'da Trafalgar Squ»re'de detesi ile Elemendik tngiliz Nazilerinin yaptıklan mi demiryolu trayerslerinin vidaları bulunan ting, polis tarafından dağıtılmış ve sökülerek 300 yolcusu yapılmak 20 Nazi tevkif fdilmiştir.Mitingde Adana trenine sabotaj bekçisi konuşan Nazi teşkilâtının başkanı, istenmiştir. Durum, hat tafafmdan saai eamalı baçlı gömiekler giymiş, ka Ahmet Yılmaz labalığa hitabcn yaptığı konuşma 6.45 de görülmüş ve ilgililer hada. Hitler'i övmüştür. Resimde Na berdar edilmişlerdir. Yol tâmır teşkilâtmdan bir tngiliz kızı polis I edilerek trenin noimal saatte şeh tarafıııcan fötüriilnrken görülÜTor.; rımi/e gelmesi sağJanmıştır. Adalet Bakanlığı 10 lira paracezasına mahkum oldu YAZISIZ KORE DEĞİŞTİKME BfRLİĞİMİZ GİTTİ Onuçüncü Kore Dğıştırrae Birliğimiz, dün nakliye uçaklanyla Bandırmadan vola çıkmıştır. Resimde. Dokuzuncu Hava Üssünden bir nakliye uçagına binen Değıştirme Birlıgimizin bazı mensupları görülüyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog