Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

ALT1 CUMHURİYET 4 Temmuz 1962 Suat ile Şeref dün gece yurda döndü Fenerbahçenın eskı antıenoru Stekelly'nin arabuluculuğu üe Italyaja gıden Galatasarayh Suat ıle Fenerbahçelı Şeref, dun gece u>,akla yurda donmuşlerdiı. ltal>a lıgınde bulunan Manto\ A takımının antrenman ma<,ında >er alan Suat ıle Şeref'ı idarecıler beğenmişler ve bu arada bir de gol atan Şeret ıle mukavele yapmak ıs temişlerdır. Ancak masa başında taraflar anlaşamamışlar ve bu şeküde Suat üe Şeref Italyadan elle rı boş olarak donmuşlerdır. Dığer taraftan Mantova'nın antıenman nidçını takıp eder. dıgeı ttalyan kuluplerı ıdarecılerı ıkı ful bolcumuza bazı teklıfler yapmısUr ' dır. I Fiorentina Can't, Hamrin'e tercih etti Roma. 3 (Özel) Fıorentına kulubu ıdarecılerı, unlu BrezıH ah oyuncu Almır'ı transfer ettıkten sonıa Can Bartu'yu kulupte bırakmağa karar x ermışlejdır Kulup Başkanı Enrıco Longınottı, Isveç'ı şohreth sağl ;ık Kurt Hamrın'ı Inter'e \ermeji pıensıp olarak kabul etmiştır. Diğer taraftan Fiorentina ısmı henuz açıklanmıjan bir Arjantınlı futbolcuyla >akmdan ılgılenmektediı İstanbulsporlu Yılmaz dıiıı profes\ onelliği tercih ettikten sonra kulübü adına muayenesini yaptırıyor G. Avrupa karmasına oyuncu vereceğiz TRAMSFEK KısaDiinya Haberleri i F.İ.S.A. Teknik Koınite âzası yann geliyor D. Bahçedeki ek tribün inşaatı devam edecek F Î.S.A. Tekmk Komıtesı aiasi Dr. Walteı, Kürek Federasjonunun davetlısi olarak yann akşam saat 20 de uçakla şehr>mıze gelecektır. Walter pazar gunu Herekede \apilacak >arışları seyrede* cek. daha sonra programını hazırF. Bahçeli Mustafa kulübüııdc kaldı Kadri G. Saray4 Bir kulübün mabiti olnr. muhıt Jimnastikçilerin katıl lıjacaktır. Geldıkten sonra ber elbirliğiyle o knlübe bağlanırsa, ta lılarla görüştü. İst. Sporhı Yılmaz profesyonel oldu 4 * dfişse dahi dığı şampiyona bugün gün kuluplenn gösterdığı namzet kımı zor duruma kurtalnr. nçnantrenorlerle beraDer kuluplerı do rnraa dü^mekten Infiliz milli takımı futbolcuları bir gezinti Mrasında toplu halde Transferm ikinci gununde bazj da ıdftfe hejetinin bir karar alma laşacak olan Walter, bu arada kuBir kulübün muhiti olmaz. semt kulüpler. yeni futbolcular ıle mu oığını, ancak bu oyuncuların trans başlıyor rekçılenn çalışmalarını da kontrol taraftan bnlunmazsa o kulüp er kavele ımzalamıslardır. DığerleSn fer edılmesını taraftarlarm arzu* PARİS Avrupanın «o * Prag, 3 (Ozel) Altı kıt'aya da edecek ve yeni stillerı oğretecek geç ölüme mahkum olur. Bize zaıyı amator bisikletçilerinin kaıse daha çok ıç transferler ıle uğ ladığını bıldırmiî,tır. Sıyahbeyaz hıl 30 milletın kaüldığı 15. Duntır. Walter tstanbulda kaldığı mud man misal vermistir. Mnhiti olmıtılmakta olduğu Istikbal Tuhlar antrencr Spayıç geldıkten ya Jımnastik Şampiyonası, yann det içinde antrenorlere ilk önce yan knlfipler birer birer geriye doğ raşmışlardır runun ilk merhalesini Hollansonra transfeı faahyetıne başhyaFENERBAHÇE (.bugün) Prağ'da merasimle başlı nazarl, sonra ameli kurslar vere rn gitmişler, küme düsmüşler ve dalı Janssen kazanraiftır Kulup tarafmdan 67^00 üâa\a caklardır. yacaktır. Rusya, Almanya, Japon cek ve Kocaelı bolgesinde de bir nihayet isimleri dabi unntulmuş satışa çıkarılan kalecı özcan. bıı FERİKÖÎ *** yamn favoti olarak gosterıldığı 1 tnr. Bunlardan bîrkaçını sayalım. Kırmızıbeyazlılar, dun Aitaylı * OSLO Beynelmılel O müsabaaklarda Sovjet Titov ve hafta bulunacaktır. Teknik Kotnı Senelerin hüleymaniyesi, yakın yıl dilekçe ıle Transfer thtılâf Komı te âzası, antrenör kursundan sontesıne ıtıraz ederek 67.500 hra>ı Faruk ı!e mukavele ımzalamışlar hmpiyat Komitesi, 1968 kıs olim t Yugoslav Cerrar'a en fazla şans ı ların Adalet'i ve Emniyet'i. fazla bulduğunu bıldırmıştır. dür. pıyatlarınm organizasyonunu verilmektedir. Müsabakalara 6 kı ra Kürek Federasyonunun hazırMohiti olmadığından takımlar ladığı yeni kürek nizamname ve Diğeır taraftan sağaçıfc Mustafa Ferıko> kulubu. dığer transfer şıhk bir ekiple istirak eden Turk Londra 3 (Hususıi Şılı de Bu durumda Walter Winter Norveçin başjehrı Oslo'ya ver t desteklenmemi!>, zatnanla sahalar dun kulup binasmda mukavelesı ışlerını 7 temmuzdakı kongreden lei perşembe gunü buraya gele talımatnamesıne gore bir hakem dan silinmislerdir. Bnnun yanında > apılan 1962 Dunya Kupasmda bottom »n geç uç ay ıçmde bir 4 rek hajjrhklannı tamamlamıslar kursu da açacak ve değı^en yeni genis mahiti olan kniüpler zaman nı temdit etmiştır. Hilminın de sonra halledecektır bir varlık gosteremıyen \e bu program hazırlıyarak Futbol Fe t . kaidelerı hakemlere öğretecektır. zaman geriye doğru gitmek tema mukavelesını uzatması ıcap ederdır. IZSÜRDE sebeple de bir haylı tenkıdlere derasyonuna verecektır. İlk ola * BUDAPEŞTE, Pazar gu i ken bu oyuncu dun gelraemıştır. maruz kalan Ingılız Mıllî takı>ülü gö&termişler, takat semtin ta ıak Mıllî takıma yeuı bir veçhe nu^parlak futbol hayatına veda J mı 1966 jılında burada >apılal^tanbuliporun hafbek oyuncusu ı lzmu 3 (Telefonlaı AHavh raftarlarımn destekledikleri takırn \erılecek, çahşma sıstemi değış eden Tatabanya ve Macar milli > Cengız ıle Karşıyakah Zekı, bucak olan 8 Dunya Kupası ıçın lar dimdik ayakta kalmışlardır. Tuncay bugun Fenerbahçe ıle mu | tırılecek, Milli takıma mucade takımının 36 yaşındakı kalecısı ) Z T 4 İP 1U unumuzdekı avlardan ıtıbaren Bunlardan da birkaç misal olarak kavele ımzalıyacak \e bolgede mu gun İ J H . O İ idaercıler tarafın \o kabılıyetı kuvvetlı oyuncu a Gyula Grasics'e Macar Fededan Narlıdere kojune kaçırılmışKaragümrük, Feriköy ve Yeşildi ayenesını yaptıracaktu çalışmalara baslıyacaktır. îınacak \e buyuk bir ehemmı rasyonu gumuş bir top hediye rek knlüplerini gösterebiliriz. Hele Bu sebeple Ingıltere Futbol Tuncavm transferı konusunda ı laı ve 25 er bın lıra mukabılınde son baraj maçlannda muazzam dun gece yapılan toplantıda Fe 2 şer senelık mukavele imzalamış Federasyonu bir toplantı > apa yet taşıyan kaptanhk artık yas etmiştir. semt taraftarları ile Hacettepe ku nerbahçe ıle Istanbulspor ıdarecırak Ingılız Mılh takımı tek »e lanmıs olan Johnny Haynes'den *** lardır. A\nca. Goztepe. Kasımpalübünün başarısı iddiamızı kvvvet lerı anlasmaya vdrmışlardır ahnacak ve pek kuvvetli bir ıh çıcısı ve menecerı Walter Wın* MOSKOVA, 4 temrnus. şalı bek Yılmazı ttansfer etmışOğrendıgimıze gore, Dolmabahçe ) tıaj ışı ve çimlendırilmesı gelecek ı e n d j r e n e n büyük delildir. tımalle Jımmy Armfıeld'e veya da Philadelphıa ve 8 temmuzterbottomdan bir ıapor hazırlaGALATASARAY tır. Seracettımn \arın kulubu ile mas»nı ıstemıstır Ron Flower'e verılecektır. stadındaiı trıbun insaatı. basıtjseneye bırakılmıstır. da Seatle'da Amerika kürekçiSankırmızıh kulüpten 25 000 lı mukavele ımzalıyacağı tahmın eAsaf denebHecek bir formalıte noksanlı llgılılenn ıfadesıne gore tngı leri ile karşılasacak olan Sovtngılız futbol adamları 1966 w ra alacağı olduğunu söyleyen Me dılmektedır Goztepe, Kayserı Şegı dolayısiyle durdurulmuştur. îız Millî takımının 1966 da bey yet kurek milli takımı uçakia hnda îngılterede yapılacak olan te. dun kulüpten bonservi&inı ıstc I kerspordan Ayhanı almıştır llgililerin verdikleri ifadelere gc 8. Dunya Kupasında Ingılız Mılnelmılel pıyasada tekrar on plâ New York'a hareket etmistir. mıştır. Mete've lzmır kulüpleîri ta re, bu formalite noksanlığı bir iki İ! takımının çok daha ıyı bir na geçmek içın bu kadar erken lıp olmuşlardır Diğer taraftan ha j Izmırsporlu ıdaırecıler, per^embe , *** füne kadar tamamlanacaktu. netıce al=bılmesı ıçın şımdıden harekete geçmesıne îngıltere ber verildiğme gore Fenetbahçe ,gunu Istanbula gidecekler, Fener * MEW YORK. Amenka buyuk bir reform yapılması tefutbo! tarihmde ilk defa rastlan Eğer mşaatta teknik bir noksannın satışa çıkardığı Kadrı, dun bahçeli Kadrı ıl e goruşeceklerdır. i ıle Polonya atletlen arasında ^ zını ılerı surmektedırler. maktadır. Galatataraylı ıdarecılerle konuş • lık yoksa ve hakikaten bir fonnayapılan musabakalarda erkek ' muştur | lerde Amerikalılar 13181, kadın lste noksanlığı neticesi insaat rou tSTANBULSPOR ! larda ıse 6145 Polonyalılar gahurlenmişse furulî olarak en a7 Fenerbahçe tarafından transfer ; hp gelmislerdİT. bir haltahk bir gecikmeye sebebi edılmek istenen kalecı Yılmaz, yet verilmıştır. dür. profesyonellıği kabul ederek I Patterson ile Liston 20.000 lıraya mukavele imzalamıs j Bu trıbunun mşaaünın bir an 25 eylulde tır. e\ v el bıtirihnesi raruridir. Futbol YEŞİLDİREK sezonu başlarken bu tribünün açılkarşılaşacaklar Yesıldırekh idarecıler. dun tz > mış olması yalnız Bolge ve kulup mır Demırspor takımından anlajChıcago 3, (a.a.) Dunja ler içın fazla bir gehr sağlamıyatıkları Okay, Ertan ve îjekethıi INTERİN 1ENİ FORVETİ İtalya liginde her sene büyük transferler \apmasina rağmen bir türlu A g l r . T*11?'* ^ * » 5 " n P l y o l l u cak. aynı zamanda Belediye de ıs lâlli Huseyin ıle mukavele ımzaz e n c l 8 c r o y a er Ufade edecektir. *on> 'amışlardır. Şekerhilâlli Salâhat 'istedıği neticeyı alamıyan İnter, bu sezon bılhassa çok kuvvetb bir forvet hattı kurmayı düşunmektedu. 25 eylul° tarihinde ünvanını ko n ıie Bulent ıse uç gun musaade ÎKulüp Reisi benzin kıralı Angelo Morattı yarı yarıya kurmağa muvaffak olduğu forvet hattma her mil rumak üzere Sonny Liıton ile yarıva hattına Temenni ediyoruz... Şu formalı TURİSTLEB ABASINDA * AR1Ş Holândada yapılan TuristK temışlerdır '' iletten V ! oyuncu ı.. ix İnterın yeni forvet hattı: Hamrin (İsveç), Maschio (Arjantın), Sormanı bir maç yapmak için dün Chibir almıştır İşte i. fte eksikligı suratle tamamlansın ^(Brezilyai, ^u^r^z (İspanja). Corso (İtalvai Bu futbokulardan Maschio ıle Sormanı İtalyan tebaasına cago'da bir mukavele imzalaBES?İKTA!> ve ınşaata »bylendigi gibi bir ikı arası otomobil yarışuıı Isvıçreli Fritz Seidegger kazarumştır. Yukardaki resimde Fritz Seidegger ve onu tâkıp eden Ingilız Chris Vincent Be^ıktaş ıdarecilerınden Şekıp i jecııi^lerdır. mıs tır. gün içinde tekrar .başlansın. Okçuoğlu. Tarık ve Talat hakkın •^%^fc^*^^^Dolmabahçe stadı sahasımn dr» ve yine İsviçreli Florian Camathias gbnilüyorı iMiııiiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiMiıııiMiııııııııııuııııiıııııııııııııııııııııııııııınnıııınııııımıııııı Fenerbohçe bugün Tuncay ile mukavele yapacak I Muhit'in etkisi | Kopenhag, 3 <öıel) 1961 te kurulnsonnn 75. yıldönüınnnh kntlayacak olan Oanimarka Fnt bol Kederasyonn Skandinavys \e Güney Avnrpa karmalan arasında bir maç organize etmek ıçin tesebbüse jfçmiftir. Skandina\ ya karması tsveç, Danimar ka, Norvcç, Finlândiya ve tzlan da futbolcnlanndan kornlseak, Güney Avrupa karmasına ise Türkiye, Yunanistan, TugoalavM, Italya ve tspanya OTnnca ve * receklerdir. DAHA 4 SENE VAR1 İngiliz milli takımı 1966 şampiyonasına hazırlanıyor PolaHı Belediye Reisliğinden: 1 Beledivace yeni inşa edüen (870) kişilik modern kapaü suıema salonu, (400) kişilik yazhk sineması ile birlikte şartnamesinde yazılı esasları dahilinde (5) sene müddetle kapab zarf usulü ile işletmeye verilecektir. 2 Senelik işletme muhammen bedelı (79900) üradır. "^7,3 gcçici teminatı (5245) liradır. 3 Arttırma, 11 temmuz 1962 Çarşamba gunü saat 11 de Belediye Encümen hururunda yapılacaktır. 4 Sinemaya ait çartname, mesai saatleri içertsmde Belediyede ticretstz BÖrülebilir. o Tâliplerin geçici teminatlarını vatırmış olarak belırli gunde ıhale yerinde hazır bulunmaları ilân olunur. 6 Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Basın 9629 8377) c İşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Satınalma Müdürlüğünden: Bosya 12508 1 Kurumumuz Sağiık Tesıslerinden istanbul Hastahanesı ıle, Sureyyapaşa Sanatoryomunun bir senelik ihtiyacı bulunan 17300 adet (25950 kilo) tavuk eti, evsaf ve idari şartnameleri esasları dahilinde kapalı zarf usulü ile satın almacaktır. 2 Satınalma i?i. 16/7/1962 pazartesi punu, saat 15.00 de Müdurlüğümüzün bulunduğu Beyoğlu, Balıkpazan, Mallı Han; kat 4 deki 2 No. lı Satınalma KoraisyonunAa yapılacaktır. 3 Bu ise ait evsaf ve idari şartnameler her gun raesaî saatleri dahilinde, Komisyonda gorülebilir. * Usulüne gore hazrrlanacak kapalı zarün, ıstenılen belgelerle beraber engeç ihale saatinden bir saat evveüne kadar Komisyon Başkanlığına makbuz mukabıli verilmesi veya tâyın edilen gtin ve saatte Komisyonda bulunacak şekılde posta ıle ıadelitaahhütlü olarak gönderümesi lazımdır. 5 Postada vâki gecıkmeler kabul edilmez 6 Kurumumuz artırma, eksıltme ve ıhale kanununa tâbı olmadığından, mübayaayı yapıp. yapmamakta veja diledığıne yapmakta serbesttir. fBasın 10528 8374) L rSCANIAVABI rS Rakipsiz M S R I Rakipsiz kalite W fiat İNŞAAT İLÂNI nâncılık: 5071/8372 Şimdi İstonbulda satılmaktadır. VI29 nâncdık: 4932.8369 Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Yollar XI. Bölge Müdürlüğünden: Bdlgemiz ihtiyacı ıçın muhtelıf ebatta cem'in 7325 kilo ınşaat çıvisi 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine atfen kapalı zarf usulu ıle satın alınacaktır. Muhammen bedeli 21975.00 lira olup geçıcı teminatı 1648.13 lıradır. îlıale 6;Temmuz/1962 Cuma gunu saat 15.30 da Van Karayolları 11. Bolge Mudürlügunde yapılacaktır. Bu ışe aıt Şartname îstanbul'da 1., Ankara'da 4. ve Van' da 11. Bölge Müdürlüklerinde mesai saatleri dahilinde gorulebı lır. Talıplenn 1962 yılı vızesı gormuş Tıcaret Odası vesıkalan ile ıkametgâh vesikalanm muvakkat temınat makbuz veya mek tupları ıle hazırlıyacakları teklif mektuplarını ıhale saaünden bir saat evvelıne kadar makbuz mukabilınde Komisyon Başkanlığına vermelerı, Postada vakı olacak gecikmelenn nazara alınmıyacağı ılan olunur. (Basın 9761 8380) İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığından: ' (30477) lıra (44) kurus keşif bedelli Üçüncü İç Hastalıklan Klıniğınde vapılması istenılen onarım ışi kapah zarf eksiltmesıyle ihale olunacaktır 2 İhale, 12 7'1962 tarihine tesaduf eden perşembe gtınu saat 11 de Tıp Fakültesi Merkez bınasında toplanacak olan A.E.P Koraisyonunda yapılacaktu. r Geçıcı temınat akçesi (2286) lıra () kurustur. 4 Bu işe ait keşif, şartname ve dığer evrak Üniversite İnsaat Kontrol Burosunda görülebilır. 5 Eksütmeye gıreceklerin ihale gününden üç gün evveline kadar Üniversite İnsaat Kontrol Bürosuna müracaatla ehhyet belgelerini almaları ve 1962 yılı Ticaret Odası Belgeleri ile birlikte Kanumır. tarıfatı daıresınde hazarbyaeakları teklif mektuplarını ihale gunü saat 10 a kadar AJEP. Komisyonu Başkanlığına vermeleri lâzımdır. (Basın 9628'8379) yeni TRÂŞ KREMİNK, tecrübelettiniz mi? Ankara Esnafları Kapalı Çarjı Yapı Kooperatıfınin Çankırı r 1 caddesı uzerindeki binasırun 3 milyon liralık ^î'm "'", işletmeye açılabilecek şekildeki, ikmal insaaü işj, durtunlan Kooperatifçe uygun ve yeterlikli bulunacak miiteahhitlik firraaları arasında birim fıat uzerinden ihaleye çıkarüacaktır. Bu kısun ikmal inşaatın 1963 sonunda bitinlaıesi düşunulmektedir. Kooperatıfçe hazırlanmakta olan ihale dosyasının kendılerıne de gönderilmesini istiyen müteaahhitlik firmalaruun yaptıklan ve yapmakta oldukları ışleri. teknik eleman ve techızaUarını budıren belgeleriyle 10 temmuz 1962 gunü akşamına kadar Çankırı caddesi Konak Oteli karşısındaki inşaat mahallındeki Müdürlüğümüze yazıh olarak baş vurmalan ilân A olunur. Tel: 11 34 18. Cumhunyet 8396 Bol köpiik yapar, sakalı çabuk yumuşatır f|PIYASAYA ARZEDlLMİŞTİR Ilâncılık. 4814 8365 Ankara Yakıflar Mıntaka Müdürlüğünden Ankarada (2S678) lıra 73 kurus kesıf bedelli Aeaç Ayak Camü onarun işi 13/7/962 cuma sunü saat 10 da açık eksiltme suretiyle Ankara Vaksflar Mıntaka Müdürlüğünde ihale edılecektir. Geçici teminatı (2001) lira olup bu ıse tahp olanların Vakıflar Genel Müdürlüğünden verilmis 27000 liralık eskı eser yeterük belgesi veya Bajindırlık Bakanlığı (D) grupu müteahbitlik karnesi ve 1962 yılı Tıcaret Odası vesıkasını: ibraz etmeleri lâzamdır. Keşif, şartname her gün mesai dahilinde mezkur Müdürlükte görülebilinir. (Basın 9890/83761 TOPSER HEKS TUGLA TOPSER 4 iuBLOK YİGMA TUĞLft \KB\ Kablo ^%^^»*^ TOPSER 1 Kv. Her maktada bulunur. * Telefon: İstanbul: 44 28 08 49 45 20 Ankara: 11 21 73 t Bursa Valiliğinden Ba.Mndırlık Müdürlüğü ıhtıjacı ıçın ıkı adet seyyar tamır pıckup almması 88.000, Uralık birmcı keşfı uzerınden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş olup muvakkat teminatı 5650 TL. dır. Eksıltme 9/7/1962 PazarteM gunu saat 11 de Vılâyet Daımi Komısyonunda yapılacaktır. Bu ışe aıt keşif, özel şartname, kapalı zarf usuliyle eksıltme jartnamesi ıle mukavele projesi her iş saatinde Baymdırlık Mudurlüğünde görulebılir. Isteklılerin belirli gunde saat 10 a kadar temınat makbuzu 1962 yılı Tıcaret Odası vesikasıyle (tescil edilmemış ortaklıklar kabul edilmez) bırlikte usulune gore haiirlıyacakları zarfları makbuz mukabılınde Komisyon Başkanlığına vermelen Şdittıı Postada vuku bulacak gecıkmeler kabul edilmez. (Basın 9541 B. 518 8378) | Petrol Ofisi Genel Mıdürlüğünden: 1 5 Servıs istasyonu üe 5 Bakım Tamir garajı için dış pıyasadan avadanlık mübayaa edılecektır. (Şartnamelerde gosterilen miktarlar bir ıstasyon ve bir garaj içindir). Buna aıt teknik ve idari şartnameler, Ankarada Genel Mudürluk (Malzeme Ş\ıbcsinden), İstanbulda Bölge Mudürluğumuzden teınin edüebilir. J FOB. \e CF istanbul fiatlarını gosterır tekliflerın en geç 30 7 1962 gunü saat 17.00 >e kadar Genel Müduıluk (Muhaberat ve Arşıv Müdürlüğüne) verihniş olması lazmıdır. Postada vâki gecıkmeler nazarı dikkate aluınıaz 4 Mubajaa ıle ılgılı akreditif. Ofısımizce açılacaktır. 5 Ohsımız ıhaleyı \apıp yapmamakta ve'a dılediğınp \eınıekte serbesttu(Basın 10365 A 6325 8373) İüncıhk: 5091,8367 Tarabya Yapı Kooperatifinden: Moza^ık parke. stabhze \e beton asfalt olarak yol vaptırılacaktır. Keşif bedeli 207.346 00 lıradır. Teklıflenn 10 tenınıuz 1962 tarihîne kadar Ankaıa KızJai Soysalhan No 39 dakı Merkezımize gonderilmesı. ş£itn<ime ve malumat almak içinde a>Tiı adresle İstanbul Tarabyadakı şantiyeye muracaat edıbnetı rıca olunur. Telefoır 62 40 01 99 Ankaıa 12 94 12 Reklcuncılık 29C0, 8391 [ KAMPI ; Amerikan Erkek Dersanesi Turkıyede ilk defa. Belgrad Ormanlaruıda. 814 yaşındaki erkek çocuklar içın açılacak guııduz Kampına kayıtlar yapılmaktadu Arnerıkalı MUdurun Öğıetmenin ve hazırlannuş. lıderlerin İdaresinde b.ergun çejitlı kamp çalışmalaıı yanında Ingilızcc dersletı \e Kılyos cıvarında denız sporları, kampc;lar ozel otobuslerle evlerı cı\anndan alınacak \e gerı getirılecektır. Sultar>ahmet Alemdar Cad 23 Tel. 22 17 37 i \ ^ f f 0 HİT«üik: 5117 8389
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog