Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

t Ttmmut 1982 14 lerin Brüksel toplantı«ınm tcpkfleri CEMHURİYET BEŞ lablplerl ve pek mnMerem ttB«Rtuever"UIlaou âaştftfafı 1 inrt sahifeAe tiBdlkkat oazanna Bu vatandaçlar t«*plarifı için neden vatan topraklan değil de, bir yabancı topraj» tercih etmişler? Jandarma Bölge Kumaadanhğınm Iskenderun 3 (Teiefonia) BuDoğrusu bu metak edileceİ l i r hu varı birisiydi. Biz tapırdıyamadık. nakledildi|i Siirtte bif kaç güne gün saat 17 raddelerinde bölgemiz»ustnr.» Yanımıza gelip ellerteiizi arkadan kadar Hakkârinin Uludere ilçesine de feeî bir «rafik ktitst olttöjtor. Sancar, öaha sonra vâki sual kıl iplerle oağladılar. tte kaka yo çekilen çeteye karşı Harhuf ve Adanâya pârrtuk aflıglesi göfüren ierine. C.H.P. içindeki 63 lere îej lun diğer ucundaki hendeğe getir Doğan karakolları. Şirnak fnüfre Sami Doğfu'non idaresindeki HaAnıenka ve ATrupanm en gfizel ve en yeni fiîim' eliler. Orada bizim gibi elleri bağ zesi, Eruh müfrezesi, Çemlkâri tay 70513 plâkalı bir kamyon, feemas ederek demiştir ki: İCTiylegirraekW olduğn 19021863 lezoBnnda « Bunlar ifade edüdiği gibf 63 U IZ adam daha •ardı. Hep birîifc yaylasının ath müfrezesi, Ulude lenden geîitken Sârtföazı mıntaka çılnraeagı 8 0 fHmin ilk kıaannı tâkdto tiet. ler değil de 30 lardir. Genç, iyi t^ yola koyulduk. Güneyde (\ava renin takviye müfrezesi harekete smda frenlerinin pafiâması sOntınfikJrlere sahip, idealist insanîar la Gahi) adı verilün mevkie geldi geçecektır. 14 rehinin serbest bı da 9iftt«e t«*la «fftiak stıfrtiyle dır. ğimiz zaman ağaçlann altma bui rakılması oiayını jandarmânın bas devrilmiştir. Kazada 6 kişi ölmtiş, Konya, 3 (Tekfoiu*) Memlekethnizde örnek bir çiftlik ğ Millî Savunma Bakanı !ihami oturttular...» kısına bağ!amaktadırlaf. Bu ha 45 kişi de muhtelif yerlerinden yakurmak isıefta Fransızlann bu komıdaki teklifi, çiftliğin Tür ŞŞ Sancar bugün saat 18 de askeri bir rekât sonunda çete ya tÇsMrri olaralanmıştır; Devlet Hastabanesine * * * kiyenin en böyük erozyon sEhası olan Karapınarda kurulması E uçakla Ankaraya gidecektir. Barzani kuvvetlenne cephane ka cak veya geçit tutabilirse Irak'a kaldırılan ve çoğu kadın olan Taşartrrla kabul edümiştir. F n n s ı z b f s i bu îarts feainıl ederek 2 Ttrkeş, Ahfctrnnln. Erkanlı çıfırken îJıbar üzerine yakaîanan geçtcektir fraktâ sikıştırılân Bar ralılardan 5 tanesinin hayatlafınçiftliği Karapmarda kurmaları kararlaşmış ve Iramin için 1963 2 Braiuelde çetenin daga kaldırdığı 14 kiçiden zaniniff de Türkıyedeki güven kay dan ümit kesilmiştir. RCS CharMon Hmsfon bütçelertnde biiyök Wr ödenek aynfchjtı öğrenibniştir. 2 Ankara. 3 (CumhuriyetTeleks) HaJil Brdofmuşla Pervaride konu nakîan böylece vok edîlrhiş olaJaek Hawkins Cezayir'de 132 yilllk Çîttlîk çöHeşme sahası o.'an Karapınarda sun'î meralart jS 14 lerden Yeni Deihide bulunan fuyorduru. Hâlâ BarazDİye aâker eakttr. H&ya Hartrtt emekli kurmay albay Alpsslan oimanın. esir ohnanın korkıısu iihtiva edecek, bölgenin tarnn ve hayvancılık yöminden geliş £ Fransız hâkJmiyeti roesine öndtr olacaktır. JlgiHlerin açıkladığma göre, 10 yıl 2 Tiirke? ile Kâbilde bulunan emek çinde olan £rdoğfnuş devarn e f ı : RCS Charlfon Htsfon Atatürk Ünlversitesinin sonra tamamen çölkşecek olan bu saha; ancak bu şekilde 2 li piyade yarbayı Fazıl Akkoyunbiıı lira ödemeniz Fâzım Yul Bıynner restticn sona erdi (Ten Commandments) • Çetenin başındaki auanıı ta ilk mezunları diploıtıâ kurtanlabileeektir. S lunun Ottova'da bulunan kurmay Ann Baxier Baştarafı İ mcı sahifede yafbay Orhan Erkanlınn Brüksele hıdlm. Agıl feilan'dı adı. fiizi yere devam eden Fransız hâkimiyeti SOPHhTlORENin geçtikleri bildirilmektedir aldılar bugün sona ermiş ve Cezayir niha | Tekirdağ'da soğan toEkmek fetiyen kayın | Orhan Kabibay üe Rifat Baykai ofuftttnca fconDşmafa başladL «Öi196İ senisi OSCAR MükâtaU kâzandığı film zi diyordu. HükümPîe üıbar etErzurum, 3 1958 = zu JULM ı fabrikası kunıhryor biraderlni kuyuya attı § da temaslarını yaptıktan sonra mekie Molla üustafa Barzanıye yılıöda egjtimö (Teiefonia) Atatürk yet bağımsızîığa kavuşmuşfUf. 1 ^ | Cezayir Yfiksek Komiseri Chtisbaşlıy*» BrükseJe gidecekler ve böylece 14 = Çorlu, 3 (Ttfefonia) Bır Denizli, 3 (Telelonla) Kı 3 ]er orada »opfanmış olacakJard:r. ait olan meımileri yakalatt^nız. B» ÜniVeT*itesi btigiin iik ni^zunlan tian Fouchet, özel bır toplantlda [T»o Women) E Alroiri f i r a a s ı Tekirdsgg* (So zılcahisar bocağının Pınarcık 2 Yalnız Muzaffer özdağ'ın Bfükse bak:mdan 70.000 Ura ?afarım:z ol nı vemıiç ve bu munasebetle ö'ze! ıdare yctkilerinl O««ici fMjimin mahaHesinden Bayraro Satıl S }e geçip geçmiyeceği henüz bellı «fti. Bö ttfstn ItSf«ılık hiç olmaz bir tören yapılmıştır. Saat 14 te Reisicumhuru Abdurfâhfnan FaE fan TözüJ fabrikası kürmak üsa 3040.000 lira «Jeıneniz şarttır. 19g2 Cannes festivalinde derece atan 2fHm mış, kendisinden ekmek isti 2 değildir. = tere faaliye'te geçmiştir. Fabrires'e devretmiş, bu suiretle CezaEu parayı ternın etmediğiniz tak başlıyan törene Vâli, Ördu ve Kol ye» 12 ya$]annd*ki kayınbirs g 2 kanın yaj»lac»ğı yer tesbit eDiğer taraftan Kâbildekî Fazıl dirde; zararımıza (farîifık sizleri ordu Kumanianları, Atatürk Üni yir tarihinde yeni bir çığır açılderi Wail Tankırogluna kızıp Ş» E dilmlstif. Temel ö«üxaüzdekt 0«/o<> dönmeye IfSİî'S gBtfîffrfr SföTla Mu=tafa Bar versitesi Rektör ve öğretim tiye miştır. kuyuya atmış ve öldürmüştür. = Akkoyunlu, Türkiyeye E günlerde atılacaktır. Soğan ePazar günü memleketin mukad(LErtlpt. ) kararlı olduğundan 26 hazirar. gü zaniye te^lim edecağiz. Sizler de Jeri. Amerikalı profesörler ve kaIki günderi beri aranan Nail, S = kiffi sahası oisff Tekîrtağ eevbir fıalk topluluğu iştirak deratım tâfin eden refekandumbugün kuyuda bulnnmuş ve J£ nü Ifâa'ır» t>aj?ehri Tahran'a gel ona askerltk yapmık /orunda k<| 2 resi böylece yararlı biî fabıi . lstiklâl dan doğan Cezayir, »enlik yapan ve 238 kilogram tutarındaki kaafif eniştp tpv'd' prîiTmistir. kaya sahip olacaktır. ITZ. hS defa mermi kaçır daıtıkahk saygı duruçunda bulu n.ilyonlarca M ö ı l t o a n ı ile Başba döTt parça ralizinı KLM uçağına HHirrrnrıınrnıırıırrrrrmmrrnrııııır kargo otaîs. verıp Ankaraya gön dık, yakalanmadık. Siz ihbar et nulmuş. mezun talebelep salona kan Ben Yusuf Ben Khedda'nın § 9 kişi kavga etti, = (Dh/orclo aü* Italiana) Marcello Mashrtanl rtyas«tJnd«hl milliyetçi liderlerini Akkoyun]öa«t) ••lizleri meseydini^ bu defa da yakaîanmı, | biri öldürüldü |T.H.Y. uçağı ârlza yüzüo dermlçtir. Eisctıboâava gel«rek gum yacarktık. Bu parayı teînın için a, girmiçler ve alkışlar arasında yer bekletneye koytilmuştur. Milliyet aynı eön ranızdan iki Irişiyi serbest bıraka^ T ö f . 0Ç 3İLAHŞÖRLER RCS Mylane E Turgutiu 3 «Teiefonia) Ur E den 2 saat geç hareket rüğe alınmıştır. Dr. Eyiip çiier, biündlği jfibi, »imdiye kacalu. Bu!dftkl»f, 0 a r y , i Xaviyan), , ^ (Laı TroJs Mousguelairts) Gmrard Barry •Ş ganh köjünde, eski bir husu ~ Burada, Cni dar Tunüiiâ Menfada »uluntıy* ll^îlilerin ıJadesine £ore Fazıl m,n«aka d3 oturan J Batiyan ağa| H l a l a n n 2 nıet yüiünden 9 kişi arasında E Cttİ Akkoyunlu bundan sonra Yeni larından 5 i(Agiti Obdora Must'e) ır versitemizde bu dâvaya imanla hiz lardı. MONTE KRİSTOnun Maccrlltn RCS Luuis Jourdan S çıkan kavgada, eski pehlivan E'Saat ıq ?n < > lc»., ». ı * • . , Menfadaki Başbakanla Müllyet met etmiş üç muhterem ölünün. Delhi'derî gel^n açal«?W Alpas le (tbrahime Has5on'a) teslim W2 h t a n b u I A n k a r a {Le Comto De MonteCritto) Yvonne Fourn»aux = lardan Kimil Yavuzer, Afımet = o r m a l , °, * ' i Aroerikalı Prof. Herter, Prof. Dr. çi Bakanîan t&frftm uçak. Tfirki1 2 Doğan'ın tabancasından çıkan g " seferinı yapması icap eden lan Türkeş ile oirlikte Beyrut ü deeeklerdir.» Awa Gardnar KANLI MELEK Isiendiyar Esat Kaderperin ve ye saatiyle 17 de Maison Blanche zerinden Brüksele gitmiştır. Sonra Ali Bekta? ile HalU Ba 1 Prof. E kurşunla ölmüçtür. Olaylâ il ŞŞTürk Hava YoHaflTıa ait «Vİ9ls a i Dlrk Bogard» Wor» Rad) Halen îstanbulda bulunan Or yar'm ellerini çfcüp serbest bnak; t '.."'• Ergin'in" . hâtıralan" önünde Hava Alanına injnlştir. Liderlerin 7, '"j " "«" onunae E Bili olarak • ki?i nezaret altı gcount» tipi «S«l» uçagı hidrolik han Kabibay ise muhtemelen ya tılar. Bizi de S.rnak m.ntakasmd. I h u r r a e t l e egılınm. d.ye b . , l a m ı ş karjılanmagı için çok zengin ve BEKARLAff CENNETJ »CS Bob j mUzaffeTİne bif pffogram hSîırlan , . . , , ve devamla: rin beraberinde Rıfat Baykal ol ki Pira dağının ormanlarına getı (Bacfielor In Paradise ) Lana Turner miîtı. Geçici îcfa Organı da, bu« Öğrenmeden, çalışmadan ve d g ı n n ormanlarına getı duğu halde hususî otomobiliyle k P rip seıbest bıraktılar. KAN ve GUL RCS Elsa Mariinelli ı yorulmadan rahat çalışma yolları gün biltön Cezajirdg milli bayt=»anbıı'Han Ankarava Ee'erekfîr. Konuşmadan sonra d£aç!arırı al j nı ararnayı usul halıne getirmiş ram flân etmiştir (Biooi 4nd Rostt) edebilmiştir. Son kontrolü yapılan tma ofurup düşünm^r:» başladık j milletler, önce haysiyetlerini, sonİle Kahramanlar gibi ve heyecanla 25 senedir görülmemiş Ben bir ara def'i Saret icin arka SEVİMLI HAYOUT tt Jeaıi Paul Belrftondo Suçagın, uçuşa hazır olduğu pilota ı ra hürriyetlerini, en sonra da is karşılanan millfyetçi lîderlerden sonuclandı (Cartoucha) daşlarımtjan uzakî^j'iTr Yol de?e, »,,.,, . . kaybetmeye mahkum Geçici Huküm*t Ba?kânr Ben gbildirilmiş. bunun üzerine uçak za Claudia Cardinale havalar . „,,••,• ı • ' tıklallennı E Sivas 3 (Teiefonia) Be ~manında hareket etmiştir. Ancak teslim ol Khedda. Hava Alanındâ J dakiVATAN UGRUNA O RCS G/eıi Fotd oen sapıyordu. Ellerımılekı ıp'erı IBaslaralı I ıncı salrifede) E yendik ve Karaboğaz köyleri 5p»stin ortalarına doğru hidroük koparıp koşmağa haşİAdım. Arka manın bundan başka sckli ve se kalık bir konuşmâ yapmıj ve deMaria Schelt (Cîmmiron ; 2 arasında konaklâmakta olan spompalannın ârızah olduğonu an cirmek için IrnsBsi arat» tutısak dan iki el ates ettilarse de »ura bebi olmacnıştır. V» her devirde mişür ki: şoförlere çok para ödemek zorunPCRİLER DİYARINOA RC» Jsrıy L*wls Cilân ve Çelikhan âşiretlerine 21ayan pilot, uçağı durdurmuştur. • Bu tarihi anda. Cezayir Cumtasmalar hazırîıyan emperyalistmadı)ar... da kalınmıştır. ( Clnderılla ; 2 mensup göçfnenler, bir düğün = 2 saat suren tâmirden sonra 19.20 Bır gün dağlarda gezdiın. Niha^] e r bMİunmujtur. Bugün de böy huriyeti Geçici Hükümeti. 1 kasım Meteoroloji Istasyonundan veri= sırasında kâvgaya tutuşmuş 2 ^ e kalkması icap eden T.H.Y. r.ın len bilgiye göre, bugün şehrimiıde yet takibe çıkan yorgunluktan pe ( ] e ı,i r emperyalizmın, bir aç em 1959 dan beri durmaksızın tekrarKAMELYALI KADIN R Sariia MoniM • Iardır. Cîlân âşiretinden Hak = . S e l . uçağı ancak 21.20 de Anka hava. iik saatlerde çok bulutlu ve rışan. 5 gündür aıazide bulunan ( peryaiiîmin insanlığın kaderi ö ladığımız bir noktayı yeniden ha(La D«fflt 4B Cımttli) Maurfc* Ronmt kı Kaya av tüfeğiyle Çelikhan 2raya hareket etmiştir. yer yer sağanak yağışlı geçecek, öğ bir jandarma müfrezemize tesadüf nünde gölgelenmek yolundadır.» tırlatmak ister. Cezayirde AvORMANOA OOCLLO E âşiretinden Öursun Kayayı Curf Jurgens Daha sonra öğrencilerin diplo rupahlara daima yer vardır. Çok led«n sonra ise açık olacaktır. Isı, ettim. Birlikte Horhor karakoluna (Pu«ll )n tht Forııtj Ş vurarak öldtinnüştör. Kavga 2 Maria SciStf// , malarını veren Hektör: «Sizler, bü fazla kan akmı? olmasma rağmen, en düşük 15, en yüksek 22 derece döndük.' 3 da iki âşiretten de beş kişi si 2 bn cömert Cezayir toprağının re« oiacaktır. Soğuk hava dalgasıom öldurene kadar dayak , yük Atamızın ismini taşıyan bir Kaptan BLOtfUN OOLU RCS Erol tlynn Jr V E FAT lâhia ağır ye bafif yaralan ~ Doğu Anadoluya doğru t.=tanbul ve Barzanınin adamlan o!an merTnı j i s i t e d e n mezun olmaktasmız faba karu$ma»t için Avrupâlıların (la Fllı du Capltaina Bloodj S mışlafdır. Sj Eski Noterlerden civanndan dzaklaşmasi sonucvnda, kaçakçısı çetenin elinden kurtulan I n v e rönemlî "vazîfeniz. s'izı:""b"u7ava ve Ceîayirlilerin bir arada ya»ayıp Bu BEŞ L E K I Ü KAOIN havaiann tekrar ısmacağı da bu a lar yemek verildifinin yam sıra; [ g ö n d e r e n köylerin. kasabaların, 'şe çalifabileceklerini bir kere daha V.n Hetlm Hatit BurhanBey E Erzlncan'da Meslefc = ( Frv« Brandtd Wom«n ) rada belirtilmektedir. fırsat buldukça çetenin kendileri hirlerin problemlerini konu edin «öylüyoruz. Silvana Mangano 3.7.1962 günü saat 3 de HakAskeri diktatörlüge. jâhli iktidaDün âni olarak bozan havalar yü ne işkence yaptığını beyan ettiler. mek, onları çözmek ve çözümleriE kursUnrı sona erdi = kın rahmetine kavuşmuştur. TATLI NAOMELER ' Elvii Presley zünden denizde seyretmekte olan Mustafa Aras: «Yedilimiz dayağın ni bu köylerin, bu kasabaîann ve ra, mohterislere. macera düjkün( 8 . I. 81un) E Erzincan, 3 (Teiefonia) 1? 2 Cenazesi 4.7.1*52 çarjamba vasıtaiar tehlikeli dakikalar geçir haddi hesabı yok. tnanın sopaları şehirlerin bir kelime ile Türk mil lerine. demagoglara ve bütün faŞ ve Iççi Bolrna Ktıramu ile Er E günü öjle namazını müteakıp mişlerdır. Sağanakla birlikte etrafı taşa vursanız ta$ varı!ır< diyordu. letinin faydasına »unmaktır. de fistlere kar$ı en sağlam dayanak, HERKESİN SEVOİLİS) ftCS Gina Lollohrigida Kadıköy Osmana Caroiinden = kek Sanat Enstitüsü tarafından 2 kaphyan sis ve pus tabakası Ka( 8o Naktd In tha forld; halkın iradesidir.» KSyler hicret ediyor miştir. alınarak ebedi istirabatgâhıA nihony Franoiota mü?tereken dflzenlenen 4 ay. E radenize küçük ve radarsız tekneHozurun ve emniyetin kalmadıSolen unsurların henüz dogmuş Prof. Hızalan, sözlerine 5 lık tesviye, torna, elektrik ve E na tevdi olunacaktır. KORKUNÇ KUMPANYA lerin çıkmasını imkânsız kılmıştır. *ı SHrt'itı âo$u »e güney bolgeR Sophla Lortn olan yeni devleti devirmemeleri 2 oksijen kaynak kursunu başa 2 (Hallar In Plnk TightlJ Allah rahmet eylesin. Bu arada Pire'den şehrıraize gel sinde halk kuzeye hicret etmeğe son vermiştir: Anrhony Quinn E rı ile bitiren 31 kursiyere önü 2 «En büyük rehberiniz büyük için tnilliyetçi askerlcr «ebirde ge mekte olan Yunan bandıralı 1,500 başlamış. Pervarinin 6070 hanelı Kardeşi HERKÜL CMtra karşı rekeu tedbirleri alırlarken, yanm »CS Mark Forreti 2 miizdeki gunieıde tö'renle dip £ ( A t a t ü r k ü n 4 3 y l l ö n c e b u g ü n gross fonluk « Avra » isirnli şilep, Nuriye Baysal Hareula At tlw Caniar af Earth milyon kada* Müslüman. sokak 2 lomaları verilecektir. 2 Çanakkale Bogazının Eceabat mev Erkent köyünü halk tamamen terk ( t e m m u z ı 9 ] 9 d a Erzurumda söylı ve caddelerde bağımsızlığa kavuş EV SAHİBİ VE BEN kiinde rotasını şaşırarak karaya o etmiş. çevre köyiere ve kuzeye çık; d i ğ i ç u s ö ; , l e r o I m a h d l r > ( O n c u =Vıııımıiii[»ımrı»ııuı»ıııiHtıııtfiım RCS Gary Grant manın sevinciyle büyük tczahümış, 6 aile de topraklarım bırakıp | ı a c a k l a r l n h e r D e o l u r s a o ] s u n g a . turmuştur ( Hmtt Boat ) Sophia Lormn •Siirte yerleşmiş.j!alen Habur neh j y e ( J e n d ö n m e m e s i m e m l e k e t t e ba rat yapmaktadırlar. MACCRALAR YOLÜNOA Safağın sökmesiyle sokaklara dö j i a i n iki kıyısına duşen bölfe, | r ı n a b i l ecefcfeTİ s o n B ^ t r t a . son R Deborıh Kerr İspanyol türist genriterf Türkiyenin en mühım kısmı: gu1 n e f e s ı e r i n i v e r i n c e y e kadar gay külen Müslümanlar, mllli marşlar C Joumty) Yul Bryner reîrni binalara Cezaneyden Bişbahur. devam edeTürkiye'ye uğramıyacak bu bölgede şakiler $ilopıyel gıbı | u ğ r ıu n d a fedakârhğına karar verme söylemekte, çekilirken sevinçle ba KIZLAPIN SEVGfLİSl RC5 Jerry Lawis yiT bayrağı istedikleri başında c e k e r i n e işln t>aştara(ı 1 ınci sahifede hareket etmekteler. , l e r ; I c a p e d e r Kalblerinde bu kuv ğırmakta ve şenliklere devam etsı olan peçetaları Istanbul bankaNezaret altma alınan 14 rehın . j hissetmiyenlerin feşebbüse mektedirler. KAN OAVMMHH SOfftJ R Anthony Quiım' larında bozduramsunalarıdır. Trans birer birer sorguya çekılmektedır., vge t ç Öte yandan, Avrupalılarla dolu eîbette evlâdır. Zira ( Last Train From Gunhifl ) e memeleri Kirk Douglas atlantik yolculân Ispanyaya dönöş bu takdirde hem kendilerini ve bir gemi sessiz bir şekilde, yava$ te durumu banaklara ve change'leDtŞİ TARZAN yavaş limandan çıkmış ve FranR Marion M/c/»/ etmij re bildirmişier, ve protestoda bu Ba$tarafı l ıncı sahifede dilip karara bağlandığı için ;u eşinden jl hem de milleti ıjfal bu çokOlur saya doğru yönelmiştir. Adrian Howen 1ar). Büyük Atamızın kıy (üane) lunmuşlardır. İspanyol banka, chan gorülebilir. Fakat Türkiyeüe artık üzerinde tartışmaya bi Baştarafı 1 inci sahifede Ceiayir buğfih Wat »J0 da. Fran ge ve turist aeenteleri de mukabe kemesinde açtığı boçanma dâvası metli sözlerini daima hatırlâmanı R Oordon ScoH~ M A S İ S T Vampirlere karşt fc»ali«»on seçim/errin neticeleJe girmenıek gerek. lei bilmisıl olmak üzere yukarıda bır celsede sonuçîanmış ve on yıl zı rica eder hepinire başanlar di sız Reisicumhuru Çharles De GaContra Les Vampireı) Gia Maria Canala riyle mecburJ hale gelrniştir. C.H.P.. YVT.P. r c C.K.M.P. ulle'ün referaniam neticelerini ki kararı alrmşlardır. Nitekira ge lık evli k a n koca boşanmışlardır. lerim.» Bir emrivâki.iır. Ni»bî temgruplannda güven oyu kailân etmesi ve bu ihŞstenr.lekenin KORSAN MORGAN RCS Stov* Raevt çen hafta tspanyanm Barselon li»ıl, hattâ karma sist«fni ayDuruşmaya şahitleriyle beraberl Mezun talebelerden 65 tanesi Zi rarı almı»lardtr Bır keıe v^crine (Hargan tha Pirat») manına uğrayan Akdeniz gemisin gelen Oıaloğlu çifti, sıra kendile| rai Ekonomi ve îşletmecilik Bölö bağımsızhğını tijnınıjâı gulıyan Batı d«mokr»si)enrv grupta kırmızı oy verenleıin deki Türk yolcular. ellerindeki rinin oluncaya kadar mahkcme ko münden. 27 si Zooteknik Bölümün resmen istiklâlîni kazanm>~ir. de. gencllikle doktrin partiRCS Shirtey Madaln dahi, parti tüzuklerıne göre Böylece Türk parasmı hiçbir yerde bozdu ridorlaıında birbirleriyle şakalaş den. 4 tanesi tngiliz Filolojisinden SEVGİLİ GEYŞAPU leri politika sahnesinde elbu karara uymaiarı gerekir. Yvas Monfand 8 yıtaân" ramamışlar ve güç durumda kal nıışlar ve kolkoia gezmişlerdir 3 tanesi de Fransız Filolojisinden dukları için, fazla oy kazarv Diyeiim ki. bir kısım miliet. mücadele ve giriştikleri Istiklâl mışlardır. R Marion Brando mış parfi, kendısine »»ağı yuDınîenen 2 fahit, Oraloğîu çifti dir. S9 kişi mezun oîmuştur. vekilleri uymak utemediler. MÜTHİŞ İNTİKAM Savaşı, başan ile sonuçlanmıştır, Barselon'daki ilgıli şahıslardan ni çok eskidaflberı Karl Maldert COna iatk) kan yakın gelenlerle ortaklıtanıdıklarını O zaman Meclise gelmezier bırı bu konuda su ızahatı vermış fakat birbirlerffle ceçinemedikleri ga gidrr »eya böyle bir irnTural aleyhine ve oy kullanmazlar. ZAVALLI ŞAŞK1N tır : Kabibay «Devrlm hcdefiDanny Kay kin Dulunamaz»» merker par ni söylemişlerdtr. Durnşma devaMesaplaf ba6m;z ne go^te 2 dâva açıldı fOn tfat üaublt) • Ispanyol parabi dünyanın her mınca blrbirlerifte tebessün» eden I tilerinden birini, bir kaçını Dana Wynfers rıyor: ne varmamıştır» dedi yennde kabul edilen ve geçen bır Lâle ve Ali Oraloğlunun müşterek j vanına alır. Çeşitli korobin*. ASKtN GÜNAHI Baştarafı 1 inci sahifede 2SÎ mevcutlu koaüsyonda R Sarita Montiel Ba«Uratı ı ınci ssUfede paradır. Libya ve Afgaııistanda bi arzularını gozönün* alan hâkim.jbay Ruhi Soyuyüce ve Kurmay zonları var koalisyonun Yal(Peerrf D'«moor> a*gari bir tahminle C.H.P Reginald Carnan Kabibay'ın Kadıköydeki ablasıle tereddütsüz değiştirilir. îstaııbu sanatkâr çocuklarr • yâşındnki A Yarbay Osman Deniz, dün. avukat nız hiç bîr yerde bir sağcı nin 130. Y.T.P. nın 50. C.K lun bankalarmda vatandaşlarımı lev Oraloğiunun veliyetinı Ali O ları vasıtasiyle Birinci Ordu Ko nın erine sabah. TelAvi»'den ge B A M M M "ÂS2ÜSÜ ARZUSU RCS Fred Aitaire ile bir solcunun da birleştıxM.P, nin de 2S kijı ile oylama Baykal'dan zın peçeta bozduramaniEİarı bizı ralogluna vermiştir. Mahkeme ka* mutanı Korgeneral Cetnal Tural len 14 lerden Rıfat leri görülmemiştir. fTha Pleasura of His Company> p,bb,> Reynold. da hazır bulunduklannı dü bu karara sevketmiştlT. Türkiye ka rarına göre Lâle OT*loğiu kızınl, aleyhine tazminat ve bakaret ol başka Tabii 8«natörler,\în Muzaf şünürsek, sadece üç partinır Kaplan. Şimdı bizim pdrtıiere bararını değiştirdıği gün, biz de Turk her hafta 24 *Mt gSrtbilecektir. mak üzere 2 ayrı dâva açntışlar fer Yurdaküler, Kadri R Brigiffc Bardof oy toplamı 225 eder. 10 tân* parasını kabml edece^z. tstanbula Suphi Karaman, 22 Şubatçılardan kalım. Hangisı doktrio pax Hâkımiı» boşar.na kar»rı verme dır. d*e bağırasız oyu ile birliktr gelen turistlerimiz orada karşılaş 9İ üzrrıın* npticeden m«fnnun olaDündar Seyhan. Ruhi Soyuyüce sfdir bunların? Hiç bırisi. O 12. Asliye Hukuk Malıkemesinde ve 27 Mayıs Inkilâbının iik Basm bu rak«m T3â e yüksehr. J > tıkları mti^külâtı dtinyanm hiçbir rak dunışmadan çılrtn sabrk kahalde. program bakımından RCS Steve Reeves açılan dâvada. Korgeneral Ceır.al Yayın ve Tuinzm Genel Müdürii m«k W Mület Mecüsi 4» yerinde görmedîkelrini ifade etmıs rı koca kucaklajmıslar ve birbirbirbirleriyle anlaçmamaları Gordon SeoH Tural'dan. 50 bin liralık mânevi emekli Kurmay Albay Bckir TümrrctJtliyle de toplanmış olırjlerdir. Aldığımız kararlara uygun I«rine iyi ^anslar dileyerek öpiişiçin sebep yok. Zira hepsi tazminat hakları baki kalmak ü nay gelmiş, yine uıun bir görü?A/ec Guines ve kary» parttlerden sadeer olarak Melıa firmasının eylül ayın rrüşlerdir. merkezin kıl kadar sağında (Scapegoat> zere 1001 liralık tazminat Nichole Mauray da tertip ettiğı turıstik seyahat kırmızı reya »q»>l oy dah me yapmışlardır. Bu görüşmeler veya solunda 'oplanmış kitle mektedır. Ayrıca Asliye Ceza Mah hakkında bir gün önceki gibi hiç programında da değişiklik yapılmıs çıksa, hükümei yine güver partileri. Geriye ''e haikı ıki RCS Victore Matur* ve Istanbul programdan çıkarılmı Yurt dışma 250 bin lira keraelerinden birinde de hakaret bir açıklama yapılmamıştıS. oyu alacaktır, Kaldı kı. A.P kampa avnlniış olan aeroJeOnonHmhm dâvası açmıslardır. tır» . Vedat ETEXSEL n:r> çekimscriik »eya tnenfi keite, tiTtrflârm tsitbitlerine Baştarafı 1 inci sahifede Ceroal Tnrat'ın bazı 22 Şubatçv Toplantının yapıldığı Kabibay'ın oy konusunda lir ftup kar* RCS Gordon Scotf karşı duyduklan fcırsla» kin. ; vapılan bir teîefon ıhbannda. Philevinin önünde saatlerce yağoıur (T«rzın and tha Ape Man) nna gidip gitoıiyeceii de helef ve son günlîfde Bioda olips şirketiade Veznedar olarak lara gönderdigi resmi bir naektup altmda bekleşen baaın mensuplaBağırasrz Cezayir'i nüz belli dejil lır. lan tâbiriyle 'ihn;yet fark) çahşan bir ffahsın. jirketi 250 bin ta, «sahtekâr ve hayâsız> tâbirle rj, büâhare Kabibay ile görüşmüş BÜYÜK İSYAN RCS Silvano Mangano len üyelerini serbeât kalıyor. Itaştarafı I ınci sahiittfc j lira dolandırıp uçakla yurdu teTk rini kullandığı iddıasiyle şebrimiz lerdir. (Tht Tampeıt) Van Heilin cak, yahut hiç de^i>se rnahkemelerinde açılan 2 ayrı dâ. Başbakan İamet Inönü de Cezayır I edeceği bildirilmiş ve yakalanması Meseleye reaüst tu gözle Basın mensupları ile Kabibay BAÛDAT HIRSIZI ?er kalacaktır. fünkıi vadan başka, Çelikoğlu ve arkaGeçici lcra Başkanı Abdürrahraan j iftenmiştir. U RCS Sleve Reevas baktıfimız zamaD jöyle rörögeçmiçtir: kabe partisi olacduını ilart t Fares'e bir mesaj göndererek Ce ] Pan Amerikan uçağına bınen daşları. yine avukatlan vasıtasiy arasında 5 konujma (Thfaf of SagtfıtJ yonız: Af konusunda ne düşünüyor den A.P. öin aeiu/ .»fbikatr zayırm bağımsızhğını tanıdığımı yolcu^nn bilet kon'.rolu yapıhr le Genel Kurmay Başkanhğma ve sunuz? Koalisyonca dnl*>üi^ m»y TOY BİR O E Ü K A N U »örmeden aleyhte oy karan ken. Yunan uyruklu Raimondo MiIIi Savunma Bakanlığına da dizı bildirmiştir. Jean Paul Bclmondo dana geldiğine giır?. ziha;y.n Bu konuda şimdıye kadar vermesî. h«le *t konusa o r » Diğer ülkeler de bağımsjz Ceza Harikopulos. uçağa binmesine fır ]ekçe ile müracaat ederek. Tural hiç bir şey düjunmedim. Fakat şu (L V Claudia Cardinale meseJesi demek bî balled:!c i. tokola da b»îl»ı.1ığ:rJ scrv yiri tanımak için birbirleriyle ya sat verilmeden yaka'anmıstır. hakkında adlî ve idari takibatın anda af. memleketiınizde ele alın ~. RCS Wittiam Holden Prograrn bskım'nj.in da art^ kötü bir taktik o ! u ' ve bciy AUeddin BİLGİ açılmasını istemişlerdir. rışmaktadırlar. ması gereken ilk dftva değildir. \ ı n» WsrM Of Suzte Wong) Nancy Kwan yolun buluftd«3a mat'îm, O le bir karar zat?n nisaba t«. Evrelâ bu meraleketteki işyizüfirj halde? O halde D*dir ihtilâf »ir etnsez Yukarıda da söyESRARLI GEMİ RCS Gary Cooper ve sefaletin oftadan kaldınlması konusu? Olsa ol,;s çahs) btl JediÜ»ı'z gibi. biHarz A.P (Tha ffrtck Of Tha Mary Oaar) CharHon Htton çin gayret sarfedilmelidir.» takım sebepler. Meselı Dotam kadro ile 1S0. BSlukbaşTguâa C.H.P ile V.T.V. rekab? n;n M.P. si 20, mîifrit bağım Alparslan Türkeş'in bir Sosti gibi, Bakan o;nmamak gi•alist Partisi kuracafı yolnndaki sızlar 5 kırnıin oy verseîer bi. hır?lar ye?a kin!«?T ba?ı ne olacak? Hepsinin yekunu haberler hakkında ne rfuyünüyor mit)etvektll«rtn4e erap k» çok ters bir açıdan aîındığı unuz? Dâncılık: 4946,836S rarlannın da 'istt'ine çıfcmj" halde bile 175 eder. Bütün he « Böyle bir şey yok. 14 ler biiCibi Y.T.P. bakınjndan İJL e saplar gösteTiyor ki. Ikincî bütundür.» îağt yulwn bo >,o?\e C.K.M. İnÖBÜ hükümeti Meclisten gü Tabii seuatorîer, bu bütunün r ven oyu alacaktır. P. bakınıından la dı?ında mı? Bu baîlântıçtan «onra. !u • Onlar da bizim arkadaşlarıÇ •. Jui ı n d e Bo arada. fktidar partis: irumu bir de muhatefstin XJmızdır. Goriiyo'rsuTiuz, eksik olma çindeki kırgınların toplu hal tumu ve oyların vıtunurij sınlar ziyaretimize gelenler var.« de oylamaya katılmamalan gütt Ktsaea iaa{V'*Hnt: Memleketin kalkınması için s 3 8 . 0 O O L i; r ihtirnali akla gelrnez mi? deKati hareket 14 Temmuz. Anayasanm 103 üncü madangi iktisadi reiimin tatbik edil uıiebilir. riesi yeni Bakaniır KuruluBilet satışlan devam etmektedir. mesi lâzımdır? Göriinüşe göre gelmemesi nun göreve başlarken. «alt Müracaat: DENİZYOLARI ACENTELERİ ve Tel: 44 78 38 « Yarın Ankaraya gidiyoruz. lâzırn. Eger böyle bir tehlike çoğunlulc yam >226> oyla giv ılQ gün sonira Brüksel'de ıjiğer belirli ise. zaten o zaman koven alabiieceğine daır bir arkadaşlarımızla buluşup hep bej ReklâmcOık, 2939 8408 alisyonu hattâ güven oyuna hüküm getirmarniştir. Bu de•aber yurda döneceğiz. O zamac gitmeden bozmak. üyeleri amektir ki. müzakereler sıraDAİSESİ ol bol konuşuruz.f» rasmda bile birlik sağiıyamî»ıoda Mecliste bulunanlarm Yurt dışına gönderilmenizîe yan partiler!*. bu isin yürü vandan bir tazlası beyaz oy j ilgiü mnhtelif riraretler var. A;ıl 1 Kişiye 1 0 . 0 0 0 lirı .miyecefini tlân etmek en ioe, rerseler yine ?üreti sağlansebep neydı? ru davranış oiur. mis oltır. Zaten birinci koalis 405 • 5 2 . 0 0 0 Ura ' « Mâziyi unuttuk, yüiümü2 is bit krino müzakerp Ptikbale çevviktır. Her şeji bu hü GtRESÎN Askeri ihtiyaç için aşağıda yazılı malzeme kapalı zarfla satın alıIâsa eder.» nacakin. Teklif mektuplannın jhale saatinden bir saat evvel Ko Ankarada Talât Aydemir ile nıisyona verilmesi şarttır. Postada \Tikua gelecek gecikmeler hiçbir de görüşecek misiniz? sınetle kabul edilmez. Temamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi « Pek tabiî. Aydemir dahil bü 12500 adetli partiler halinde a y n a y n isteklilere de ihale edilebilir. tün eski silâh arkadaşlarımızla gö feşiüi ikra'miyeler Evsaf ve şartnamesi Ankarada Lv. A. liğinde, Iznıirde Lv. A liği Sat. i rüşecek ve temaslatda bulunacaAl. Kom. Bşk. lığuıda, nümune evsaf ve şartnanıesi KomisyonumuKİa 'ğız. j İngiiizce ve Türkçeye bihakkın vâkıi muhabere ialeıjnde t Jizce bifcakkın I Kabibay'ı ziyaret ettikten sonra gorülebilir. t Tah. Tmtarı C. Teminatı İhale gün ve tecrübeli seri daktilo yazan elemana ıhtiyaç vardır. Fransızca Kadıköy vapuru ile Istanbula döCtNSt MİKTARI Lira Krş Lira Krş. Satışı t nen Tabiî «enatorlerden Muzaffer bilenler tercih edîlir. Müracaat Saat 11.30 12.30 arasj GalaYurdakuîer, Kabibay için «Orhan, tasaray Yeni Çarşı 40 da TÜRKTELEFON Ltd. Şirketine. 23 Temmuz 1962 sadece milletini düşünen bir va Er Battanıyesı 50.000 Ad. 216950 0.00 78.835. ^ E " 1 245 Pazartesi 15. de. tanseverdir. Ondan vatanına kaf(826 Basın 10720/8406) İlâncıhk: 5097/8363 (Basın 10395,8387) iyen kötülük gelmez» demiştir. «Ellerimizi arkadan kıİ iplerle Kamyon devrilince amele oldü bağladılar sonra da yola koyulduk » 45 i de yaralandı Baştarafı 1 inei sahittie Fransızlar Karapınardal örnek çiftlik kuracaklar | FİTAŞ FİLtMCİLÎK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ Beheri 15 MİLYON dolara mal olan dünyanın en büytik İki BENHUR ON EMİR KIZIM VE BEN BATAN GÜNEŞ İTALYAN USULÜ BOŞANMA Cünün Notları Hukumei güven oyu alır. TALiH.NiZi KENDiNiZ HAZIRLAYINIZ A ME K I k A M/V TRABZON Amerika Seyahali APARTMAN I M.S.B. İst. Sirkeci • Demirkapı 2 No. lı Saf. Al: Kom. Bşk lığınıian: | ELF.MAN ARANIYOR j 100.000
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog