Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

3ÖRT CUMHURÎTET 4 Temmur 1962 OKURLARLA Ankoranın Gençlik parkı Ankara'dan A. ÖŞütücıi >ı sının onemle dıkkalını çekmemıi njor: rıca edeHm. CEVABIMIZ: Ankara'ds bir Gençhk Parkı rardır. Yazın biıtün AnkaralılaBunun nedenı açık; parasız kal"ID gıdıp dınlendıklerı bir ver dıkça beledıyelerın akıllarına ge«ir burası. Geçenlerde durup du len bmcık gehr kaynağı budur rurken Gençlik parkına gırış uc da ondan •etı "o l'JO artırılarak Î5 l;uru>an 50 kuru?3 çıkanldı. Nı<,ın, Belediye bunu yaparsa?. leye davanılarak bu vapıldı1' ! Utsnbul'dao fckrem Alâettin yatCımee bilmez. Ankara Beleaıye i nyor. Aksaray. Ataturk Bulvası Belediye Sarayı arkasında Belediyeye ait 24 dükkândan l No.lı dükkânın B U L M A CA kiracısıyım. Belediye ijçılerı. dük 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kânlanmızın yolunu molozla tıka dılar Beledıseye başvurduk Yalvardık. vakardık, lutfen yarım yol açtılar. Fakat van duvarlanmız çatladı Oükkânın ıçınde rutubetten sınlar kabardı. Çocuklar çatıların ustüne çıkıjor. Büyük bir tehlike ıçindeyiz!. Beledıyemn bunun önüne geçmesını rıca edıyoruz. Döviz açıkları azahyor «Lâf» ı yetiyorsa bol bol edelim! Çoğu z.tnan dikvate değer olayları kurnazca blr titizlikle yakalıyarak çeşıtll konular üzerinde mantıkh bir dütunüse dayanıp haklı tenkidler yapan ve akla yakın hükumler veren bir fıkra yazarımız geçenlerde bir gaflete duşmüş: Özet olarak eoyle dı >ordu: « Istanbulda bozuk du zenlı ne kadar ıs ve olay varsa hıç durmadan ortaya dökü yor ve hepsinı ayrı ayn yerıyoruz, fakat görüyorum ki uzun bir suredır, sehrimizın « ımar > ı meselesinin lâfını bi le ettığimız yok ! » Yazar, belkı unutmuş olduğumuz c ımar » ısinı hatırlamak ve hatırlatmak ile hepimızın boynuna borç olan bir ödevı ıhmal ettiğimiz için to pumuzu sorumlu tutuyor.. Lâ kın, kabul edılmesini şüpheli 15 gordüğümüz bir duaya nasıl « âmin ! » diyehm. Ben. basın âlemine gırdiğım zamandan beri ki kırk yılı geçiyor • , sehrimizin esaslı problemlerini çözraek ! Ş ıçın, ne kadar kafa kuvveti, ne ağırlıkta kâğıt mürekkep harcanmıştır, bir istatistikçi çı kıp ortaya serse belirecek rakamlar karşısında şaşırıp kal raıyacak tek kişiye rastlanamaz. Çocuklarmız için Hazırhyan: Sevim GÜREL E>OV!Z MEVCUDÜMUZ Hep biz mi hatırlatalım?. SOLDAN 8AÖA: 1 Giiney sınmmızdan hücuraa haztrlanan bulut hftllndeto hayvan surllsüne mensup olanlardan btri. 2 tGoz açıp kapayacak kadar kısa bir zamanda vukua gelen» m&nuına lkl kelime. 3 Tersi «esas bir maddenin kısıralan» mtnamna gelir (çopılV 4 Fenft değıl. «Jyle. 5 Çok kOçük damlalar halirde yagtnur yağ raak. 6 Terbiyeiı genclertn büvüklerin yanınd* göBterdlklennden. Franıa'nm muayyo» blr bolgeslnde oturaa hallt grupundan bir fert 1 Bir edatın kııaltılmifi, istırap çeken hastalann odalarındftn gelen hafıf sıkayet sesl. S Tersl esMden «ga. zete» mananna gelen bir kelımedir, bir renk. 9 Avrupada bir nehlr, ressamın vücuda gettrdlği eser VCKARIDAN ASAÛIYA: 1 Etklden Rneyanın baçında bultınan Devlet Başkanlamn eflerl (çogul).. 2 «Kclay sldatılabilir dunımdaki büyükbaba» karçıUğı ikl kelime. 3 Hıristiyan tapraağı. küçük tnagara. 4 Çevürinre «kalitesı dttşükn brlirlr. Yunanlttsnda bir bölge. 3 Çocuklann çok «evdlklert , Çftli.V'.iı ıi Anadolobisar'dan Ahmet Denlz yazıyor: Havalann ısındığı bugunlerde, biz Boğaziçi yolcularını ve emsalsız Boğazı tam mânasıyle gorebılmek ıçın tercihan vapurların'ba; güvertesinde seyahat eden tunstleri günej ve kurumdan koruraak için vapurların bu kısmmdaki tentelerin gerilme zamammn geldığini Denizcilik Bankası Şehir Hat lan Içletmesine. her yıl olduğu fibı, bu yılda hatırlatmanızı rıca ederiz. Mevcudumuz ile laahhütlerimiz arasındaaçıkdaralmayabaşladı Dış ödemeler blânçosundaki bu sıhhileşmenin devam edip etmİYeceği hususu, bugün ilgililerin üzerinde durduğu önemli bir konudur Turgutlu Kitaphğı Tnrgutls'dan bir okarnmnz ya«ıy»r: 35 nüfuslu ılçemız merkezındeki biricik çocuk kitaphğı bir aydanberi battal bir haidedir Kitaplığa bakan öğretrnenin Aydına tayin edllmesı üzerine kıtaplık ife yaramaz bir hale gelmiştir. Bundan faydalanan bazı açıkjozler, caddeye yakın bir ara sokakta, macera roznanlanm kıraya veren gezici bir kitaphk ^urmuşlar ve bu zararlı yayınlarla çocuklann kafalarını bular.dırmaga başlamışlardır. Durum ılçemızdekı velilerı ve aydınları çok üzmektedir. apaçık âşikir gorünen resiınler bByledir. 6 Dtlnyanın en de rin çukurtarfn. d a n b l r t terel « a n p olay» mân«sınadır. 7 Btr göz OıınUrt tinimacanın rengl, ranın yon hnlİMiitmlj «rkll gası 8 «NaHİDROLİK PRES maz kılmadan evvel yapıtan yıkan. 125 150 Tonluk Hidrohk ma\ı rap"» rnânanına mürekkep hir Presler aranıyor Tekhfler emlr 9 Yurüdüğümüz ybne doğnı " rlan cephr. eılâvell olarak kttılmş f P.K. 463 bln eramlık olçü agırlıg» karşüıgı Cumhuriyet 8385 ıkı ktllme. ' w ' F m BAY OSCAB: Kentımıze Rumehnden tren !e ılk gıren yabancıları «Samatya» «Yenikapı» «Kumkapı» demıryolu kenarında kargorulmektedır. Pı>asa durgunluğunun ı'halat Yukarıdaki fıgurde, ıkı çızgı goruşorsunuz. şılayan eğrı buğru, perişan : eşyasına talebı daraltması da dovız muameBunlardan bırı dışarıja dovız taahhutlerınıızı manzaralı tahta ve teneke ku ; lelerı uzerindeki baskıyı hafıfletmıştır. Turıst ve dığerı dışarıdan dovız alacaklarımızı behvt lubeler, turistlere, emin olun ' dovızmin fıyatına Malıyece "» 50 zam yapılmamektedır. kı, «Zeytınburnu» gecekondu sı. muvazeneye vaklaşılmasını sağlıyan a\rı Butun memleketlerde; ıthalat ıhracat. tularından daha menfi tesırler I bır faktor teşkil etmıştır. rizm, ıstıkraz taksıtlerı ve serma\e hareketlerı yapıyor. Zira. gecekondu ille i Ikincı Koalısjon denemesiyle beraber, 500 dolayısıyle yapılan ödemeler yüz mılyonlar ve tı aşağı yukarı modern bir i mılyon lıralık yenı para çıkarılacağma daır bır mılyarlarla ölçulur. Merkez Bankalarının bu hastalıktır l e bau Avıupa ; habcrın yayıldığmı hatırlarsırnz. Eğer bu haodemeler \e odeme taahhutlerı sonunda. doşehirlerının çevrelerinde de ; ber gerçekleşırse, ithalât eşyasına ve yatırım vız olarak bınkmış borçları ve alacaklan onem benzerlerıne rasgeliniyor. Hal I malzemesıne talep artabılır Bu takdırde, yulı bir yekün arzeder. bukı. toz toprak ıçınde ihmal j karıdakı fıgurde yaklaştığını gorduğumuz eğrıTürkıyenın dovız mevcudu, grafıklerle beed'.lmış harabeler c medenı i lerın 1963 den itıbaren tekrar birbırinden uzaK lırtildığı gıbı. daıma doviz borçlarının haylı allaşmak, dığer bir ıfade ıle açığm gemşlemek ıhyet » e a\aK uyduramamış ol] tımalı vardır. tında bır seyır takıp etmıştr. Ancak son yıllarmakîığın en açık bir orneji; da, mevcudumuz ıle taahhutlerımız arasındakı dır Hazır o cıvarda iken j Bu eğrıler. Turk ekonomısının ezeli muva açık. gıttıkçe daralmaya yüz tutmuştur Bu vazenesızlığını aksettırmektedtr. Pıyasa canıandı•Kazlı Çeşme» dolaylarından ! ğı vakit. odemeler kabarmakta ve dovız sıkın7iyet. dovız durumu bakımından bir ıvilesme geçerken burun direklenmızi ! tisi başgbstermektedır. Dovız durumunun bıra? alametıdır. sızlatan den kokularının da ; duıelır gibi oltnası ı^e, hemen daıma pıyasa sıecnebilere, guzel bir sehre gi ] 1960 • 62 araMnda, dovız mevcudumuzutı ait kıntılarına rastlamaktadır Acaba hem iç pı>arer'.^en beklenılen ferahlık ye ] mamasına rağmen, bu açık na'îil daralmıştıı? sanın ferahladığı ve hem de dıs odemelenn rarine nefret ve mide bulantısı ! Sualin cevabı basıttır Ikı yıldan berı ış adamhat yürütüldüğu gunlere hıç rastlamıyacak rnıverdiğini inkâr edebilir mi ! larımızın yenı fabrıkalar kurmak üzere dışarıvız? yiz* «Kuruçeşme» de yarım : dan dahd az makıne ve malzeme getırttıklerı yüzyıldır Vcömür depoluğun • dan kurtulamadı. Egki antre | polar yıkıldı ama. yerıne cas ! ri» lerı yapıldı. «Beykoz» açık ! larında ds «Kazlıçeçme» yi ha ! tırlamamazlık edebilir miyiz? j Daha çok acı gerçekler altal • KARPİT KAZANLAR, ta «ıralanabillr ama. bunla j içir nn li'tesinı su mutevazı çer J 8371 ılaııcıluv: çevenın ıçi değıl bütün su : EMNİYET SUPAPI tunlarımiî alamaz. Ama, hu • kumet. kendı butçesinı denge • M. GESAR OĞULLARI leyemezken tstanbula nasıl • Tıl: 44 32 04 44 03 08 yardım etsın? Beledije bağım i sız değil ki gelirıni ıstediği : GALATA gibi kullanabılsin. Bu «Fasit : datre» nin içınden eğer «imar» ; Uâncdık 4802/8368 3 lâfı ıle cıkılabılırse, gelin, bol • bol edelim ! ; KAYIP Artvın Nüfus Memurlugundan aldıgım nüfus cüzdanımı Reei: kaybcttlm Hükümsüzdür. Vedat Kantarcıoğlu Cumhuriyet S791 GRIESHEIM .daha i y i d ir Sevgili anneler, sapaeaiz he piniı havalar uınır ısınmsz birer mayo alıp denice, gönefte yanmaya koştnnnz. Peki, ya çocuklarınız, onlar için de birşeyler düfündünos mü? Bilirsiniı çscoklar kumlar içinde çılgınoa ynvarlaaıp oynarken giydiklerine pek aldırmaz, elbiselerini kir, leke içinde bırakıUr. Onlara sık ak detistirebileee|iniı »»de ve »ık bircok elblseler lâıımdır Çocuklar şık ve tetniz fiyimleri ile annelerinin kadınlıtını meydana koyar. Bngtin sice yardımcı almak (ayesiyle çoenklaruıııa dikiliş ve giyiliflerl çok basit kvm cl biseleri verivornı. Kıı ve erkek çocoklannız için düsüııfilen b« kıyafetleri ya diktiiiniı baıma veya keten elblıenisden artmış bir parçadan ve >ahut da bedeni afardıft için artık giymeyip bir kenara attıfınıs elbisenicin yeni kalraış etek kııımlanndan biçip diktbllininiı. Sjiirndi krokileri (özden jeçirelim : Kıı çocnklarınız için diifttnü len ba model ikl parçadan n e y dana gelmiftir. KBIato yelln knmaştan olup beline ve paça larına 1 em içerden lâstik geçirilerek dikilmi#ür. bi(er .par ça, koltnk altından aşa^ı, külotnn bir kısmı görünebUecek î nznnlvkta tstvlarsk, dü» renk kumasUn biçilmi?tir. Tanlardan dikisli olop, robaya felen kenanna 1 cm. içerden bfltgfl yapılmiftır. Çiıçili knmaftaa önüne krokide gördflgttnüz gibi kfibik bir tarzda çizilmiş kele bek raotifi aplike edümiçtir. Askılan çift olup çizgili kırmas tan biye yapılarak omuılarda birer fiyonk ıle ba{lanmı$tır. Erkek eoe«fan tnlomu ise arka plândaki patronda görfldttgti gibi yekpare olarak biçil mektedir. Çepeçevr» kenan çic gill knma«tan biye yapılıp geçirilerek temizlenir. Tflne çi»gili kamastan ku eecnğun g ö | sBndeki kelbek motifi inüne aplike edllnisiir. Borada kttçflk olarak çiıdifl miz patranvn otçfilertnt sic, ça cufnnnznn Blçfilerine gtire ayarlıyabiiirtiniz. Patroııda jösterilen < arka bel ) ve < ön bel ) kıaımlan yaolarda önden arka ya «Imak üscre üst iate kavv fnp. kBİtnfe hizanndan arkada baflanır. ön rebannda iki yanda, kel tuk hlıasmda dikilmlş lkl dflğ meti vırdır. Arkadan celen iki askı bu dflfmelere HlMenmek Gazlı dinî âyin Batı Alıuanyada bir p« yummasi ve gençler uzenndekı bu pazın dinî âyin sırasın muessır vâsıtayı dın yolunda kullanmaması büyük bir hatâ olur.» tla caz müziği çaldırtması geniş ilgi topladı ve gençleri kilisc müdavimi haltne getirdî Bundan birkaç ay evvel Federal Almanyadaki kihselerin birinde dinî âyin esnasında caz müziği ça lınması hâdisesi her tarafla büyuk bir ılgı uyandırmıştı. Yabancı memleketlerdeki bazı tecrübelere dayanılarak yapılan bu caziı âyin gençler arasıçda o kadar ilgi gormuştur kı. bunlarm devamına karar venlmıştir. Fakat caziı dinî ayınler Federal Almanya'da yeni bir şey değildir. Münih'teki yüksek okul oğrencilerinin dinî âyin lerini idare eden Günter Hegele admda bir papaz, yıllardan beri bu usulü hem öğrencilerine hem de tkinci Dünya Savasmdan sonra Avrupa'nın her tarafında miktaran bir haylı artan «Teenager» tipi gençlere tatbik etmektedir. Bu «ayede, o zamana kadar dinî âyinlere karsı en küçük bir ilgi dahi göstermiyen gençler, bu âyinlerın en sadık müdavimleri haline gelmislerdır. Papaz Hegele'nin kanaatına göre, din ancak zamana intibak ettirılmek suretiyle gençlere aşılanabilir. Bu bakımdan, gençlere icabında anladıkları cargo» diliyle hl ap etmekten dahi çekmroemelidir. Hegele dmî âyinlerde çaldığı caz müziğini büyük bir titizhkle bizzat teçraektedir. Çalışma odasında modern stereo tesisleri ve raflannda da yuzleree plâk vardır. Kendisini ziyarete gelen gençlere papaz bu plâklan dlnletmekte, en çok hoça gıdenleri de âyinlerde ealmaktadır. Gençlerin ruh haletleri üzerinde denn tetkikler yapan Hegele, zamammızda gençlerin buyükler tarafından anlatılamamıg oldjikları kanaatını besledikleri ve bu sebeple de hafıf müziğin ve c?zın hayal âlemine daldıkları neticesine varmıştır. Kendisı şoyle de mektedir: «Caz plâklan satan fırmaların yaptıkları milyonluk ticaret ve mılyonlarca gencın bu plâklan satın aldıkları ortada iken, kıliaenin bu hakikatlere gbz PROF. MMBUS'nn Maceralan: Râdy6dâ#Buqünİ 7.27 Açıhş ve program 7,30 Melodlden melodiye 8 00 Haberleı ve hava durumu 8.15 Turkuleı 8.30 Stutgart Akademı Orkestra sı. 9.00 Kapanış. 11.57 Açılış ve program. 12.00 Şarkılar. 12.20 Radyo soloları 12 35 Karışık şarkılar ve sevileıı melodıler. 13 00 Radyo Bağlama Ekıbinden oyun havaları. 13.15 Haberler ve hava durumu. 13 30 Hafıf müzık. 13.40 Şarkılar. 14.0ü Konser saatı. 15.00 Kapanış. 16.57 Açılış \e program. 17.00 Şarkılar. 17.20 Mantovanı 17.30 Turkuler 17^0 Kuçuk Orkestra 18.15 Üsküdar Musiki Cemıyetı 18.45 Haberler ve hava durumu. 19.00 Reklâtnlar geçidı. 19.40 Şar kılar. 20 00 Piyano soloları. 20.1J Olaylar ve yankıları 20.30 Şarkılar 20.45 Sohbet saati. 21.00 Şarkılar. 21.20 Konserto. 22 00 Reklâmlar geçidı. 22.30 Çeşitlı Muzik 22 45 Klâsik Türk Musıkısi 23.00 Haberler. 23.15 Dans muziğı ve halıf melodüer. 23.40 Gece ve müzık. 23.55 Program 24.00 Kapanış. tSTANBUL tL RADYOSTJ 17.58 t lyi Akşamlar » ve programlar 18 00 Dansa davet 18.55 Konserto. 19.15 Radyo ile Ingilizce 19.30 Yemek müziği. 20.00 Helraut Zacharias Orkestrası 20.15 Plâklar arasında. 20.45 Piyanist George Feyer 21.00 îzahlı Opera. 23.00 Çeşitlı muzik. 24.00 Perşembenin programları ve « lyi Geceler » . ISTAJMBUL JANE1N KİZ1 195 rınuı not deften 10.00 Devamı varın sabah 10.20 Alraan melodilerı 10 30 Kapanış. 11.57 Açıh? ve programlar 12 00 Hafıf muzik 12^5 Kuçuk ılanlar 12.30 Beraber ve solo şarkılar 13 00 Haberler 13.15 Kuçuk konser 13.45 Ahmet Sezgın'den turkuler 14.00 Çeşıtk muzik 14.30 Dundar Balkan'dan şarkılar 15 00 Kapanış. 16.57 Ayıhş \e progıamlar 17 00 tncesaz'daıı Hıcaz Faslı 17 30 Trafığe dıkkat 17.35 Dans muziğı 18.00 Reklâm programları 18.30 Kuçuk ilânlar 18.35 Yurttan sesler 19.00 Haberler 19.15 Yasadığımız günler 19.30 Necdet Tokatlıoğlu' dan şarkılar 19.4,5 Silâhh Kuvvetler saatı 20 00 Jupiter Kenteıı 20.15 Olaylar ve yankıları 20.25 Küçuk ilânlar 2030 Fıkret Kozinoğlu'dan »arküar 20.50 Büyük Nutuk 21.00 Konser salonundan 21.30 Mozaik 21.45 Turhan Karabulut'tan turkuler 22.00 Türkiye Büyük Millet Meclisi saati 22.15 Solistler ve melodıler 22.45 Haberler 23.00 Gece konseri 23 30 G e ; yatanlar için müıik 2357 Per»embe'nin proçramları 24.00 Geç yatanlar için mÜEiğm devamı 00 30 Kapanıs. Kcsimlı Koman: 242 H B L ' U N K I 2 Cizetu FVES 8AYOL Çeviren' Mazhaı KUN1 ANKARA tL RADTOSU 17.57 Açıhş ve program 18.00 Radyo ile Ingilizce 18.15 Fr»nkie Laine 18.30 Orkestralar AJVKARA ve solistler 19.00 Yemek mü6,57 Açılış ve gunun program ziği 19.30 Hafıf melodiler Urı 7.00 Günaydın 7.20 Mu 20.00 Bu i k ş i m n : konseri 21.00 zikle jimnastik 7^0 Haberler Begin, Cha, cha ve Rumbalar 7.45 Solistler geçidi 8.15 Çe 21.30 Klâsik Batı müzi|i 21.49 şitli Turk müziği 8.45 Los Pa Melodiler 22.00 Gece konseri raguayos Triosu 9.00 Ev kadı 23 00 Kapanı*. Tekerlek patlaması ne dert, ne dert... Bır Amerikan şirketi, otomobil sahiplerinin imdadına Hızır gibi yetişti: Sihirli bır «Tamir kutusu> bu işi iki dakıkada hallediyor. Kutuda bir pıhtılaştıncı madde, bir de sıkıştmlmış hava var. Lâstik şişerken delinen yeri de kapatıyor. • Japoıı, «Takeiki» firmasının icat ettiği bir küçücük, şeytanea alet, skandallar yaratacağa benziyor. Sigara paketi irilijjinde, 150 jram afırlıgındaki bu minicik şey yalanı meydana çıkarıyer. Çoonk terbiycsinde büyük rol oynıyacagı soylcniyor. Hatti i* bu kadarla da kalmıyacak, geç kalan kecalar artık yalana sıfınaaaiTaeaklar. * Kim derdi kı bır gun karton bır yapı malzemesi olacak. Fakat ışte oldu bile. Bir Amerikan inşaat şııketi dayanıklı, esnek, su geçirmez kartondan prefabrike evltf yaptı Bu evler ne yağmuru. karı, ne soğufu, ııcağı geçirlyorlar. ne de yanıyorlar. PEREJA C A M K O L O N Y A S I İlâncUık: 5047/8370 Blancbe tekrar ağlamağa başladı «Denıek doğru ba! dedi. Mellier benim hakikî babaın değil!» Rouvenat o aralık toparlanmıştı. Bir an için kızı oyalamayı ümit etti. Zavallı çocuk hakikati öğrenecek yaşta mıydı? Kıza sordu: «Bu saçmaları da nereden işittin? Sen Mellier'nin kızısın, çiftliğin kıraliçesisin. Ben de öyl« zatUMdiyordnm amma, artık biliyorurtı: Ben bir kürek malıkumunnn... Jean Benaud'nun kmyım!.. Rouvenat cevap vermeğe \akit bulma dan Btanche kendini onun kollarma attı ve: Dünvada benim için bir sen kaldın, dedi. Rouvenat da: Yavrum nankörlük etme, dedi. Mellier seni kendi km gibi seviyor. Biıtün ümid ve (esellisi sensin. Ne diye maziyi karıstırıyorsun? Ah gtiriiyorsun ya, sen de artık inkâr etmiyorsun. O mariyi benden saklama: Bana biçare babanıdan bahset! Rouvenat > umruklarını sıkarak bağırr e n dı: Ah alçak. ah namus$uz« Blanchs'in " gi uçtu: Demek doğru. Babam alcak bir kaatildi öylp mi? Hajır kızını. vanıhyorsun. Alrak o!aı hıınları *ana söyliyen sefildir. Isminl söyleroefe hacet \ok. Biliyorum. Babana gelince ona sefil diyeıneyiz. Onun yiizünden alnın kızarmasın Bir gün bütün hikavovi siuıa anlatacağım. Esaseıı ona bu jolda sriz vertni^Um. Arkası var) M.S.B. 2 No. lı Sat. Al. Kom. Başkanlığından Ankara Kapalı zarf usulü ıle 50X00 metre tek tip btva renğı kunas alınacaktır. Tah. bedelı 1.750^00, lira olup geçicı teminatı 66^50, liradır thalesı 16/7/1962 pazartesı ğiinu saat 11,00 de komisyonda yapılacaktıı Nömunc, ve şartnameler her gün öğ • leden evvel komisyonda ve Ist. Lv  lığinde gorülebilir. t Taliplerın 2490 sayılı kanunun hükurnlen dairesınde hanrlıya V cakiarı teklıf zarflannı ıhale saatınden bir «aat evvel makbuz < [ mukabılinde komisyon baskanhğına vermeleri. Posta ile gön < derıJecek ?arflardakı aecikmeler hiçbır suretle kabul edilmez. f (735 Basın 10035/S375) Astronetik hekinler su sonuca vardılar: tnsanlar fezaja hayvaıılardan daha iyi dayanmaktadırlar. Gagarin. Titov, Shepard, Glenn'de feıa dönüşü hiçbir rahatsızlık gi>rülmedlri halde köpeklerin kanıııda akynvarlar iki misline çıkmıstır. • Dunjayı ıçm ıçın tıtreten radyoaktıvitenin sesten hızlı dalgalaıla yokedilebileceğı umudu belırdı. Belgrat'ta yapılan tecrubeler olumlu sonuçlar verdıler •k Amerikalı kalb azmanı Dr. Strain'e göre, yiyeceklere (küçük ölçüde) katılacak kursun ve «vanaTOPSER dinm» kalb krizlerini aıaltmaktaASMOLFN TUĞLA dır. • Reklâmcıhk: 2938 8403 Şlkago'da, hgyvanın pıslıklennı tuzen pencereler icat edıldı. Astmalılar rahat uykuya kavuştula:. • YAZ O K U L U Tiryakilerin kulakları çınlasın. Amerikan Erbek Dershanesi Modern teknik onları unutınuş. defil. Manhattan'da bir sigara icat Ortaokul ve Lise oğrencileri edildi. Filitreli bir sigara ama. biliçin Matematik, Fizik, Lısan dlklerimiıe benzemi>or. Lcundakı ve Spor derslerine kayıtlar fllltreyi ıstedi|inz gibi ayarlıyabıdevam etmektedir. liyorsunuz. Alemdar cad. 23 Sultanahmet • Tel: 3Î 17 37 Kokulu çoraplar var. şımdı. Ama, mısk gibi kokan çoraplar Alman kadınları kapış kapı» alıyorlarmı^ llâncıhk: 5116 • 1388 bunları. •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog