Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

4 Temmıız 1962 CUMHURİYET DÜNYA Bağımsız Gezayir Korkunç bir haber, nedense, gazetelerimizde icap ettiği kadar jenis bir akis nyandırmadı. ir dortnm var: îyi mözik »atki üç gün evvel çıkan haber natkârıdır. Yalnız modtrn şu: Türkiyede doğan her bin çocuktan dört yuz ellisi, henöz ı Pakistanla Hindistan arasında 15 eden bir karar suretini teklif etmüzikten bahsedilince . on yaşına gelmeden, ölüyormnş. ' yıldan beri anlaşmazlık konusu olan mişlerdi. Bu karar sureti Güvenlik Vallaha ! Herhalde müznn ve kanlı mücadelelerYani. beklediğimiz nesîllerin I Keşmir plebisiti meselesi bu sefer Konseyi üyelerinin çoğunluğu tara kemmel bir şey olacak ! Ama ben den sonra, 1 Temmıız rehetnen heraen yarısı. memleket j Güvenlik Konseyi tarafından bir fından kabul edilmiş ise de, Rus daha ona tadabilecek hale gelmeferandum'u ile Cezayir, te bir iş görmek söyle dnrsun, hal suretine bağlanmak üzeer i ların Hindistanın hatırı için, bunu dim, der. hukuken de bağımsızlığa daha mektebe bile gidecek. kaz ken, Sovyetlerin kullandıkları veto veto etmesi üzerine suya düşmüşkavuşmns olacak ve yedi yıldanbeBelli ki; sanaU olan hiirmeti, bu ma bile salUyacak vakit bula yüzünden yine sürüncemede kal tür. Böylece 4 milyon Keşmirli yiri süregelen öldürücü bir mücademübarek şeye .madan yok oluyor. mıştır. Böylece, kendilerini dünya ne esaret altında kalmışlardır. le bn suretle nihayet bulacaktır. Anlaşılır sey değil ' demesine Beri tarafta da doğumun kon ya barıs taraftan ve küçük milletGeçenlerde Nehru Hint Parlâşn mnhakkaktır ki, eğer Fransatrol altına ahnmasını istiyen» lerin hâmisi diye tanıtmaya yelte mentosunda dış meseleler hakkın mâni olnyor. ııın başında De Gaolle gibi presDünya, büyük dünya, küçük dünnen Sovyetler, barış ve müzakere da konuşurken Kongo ve Katangaler var. tij safaiibi bir Devlet Başkanı bulyi vallahi! Bir yandan doğa yolu ile hal edilmesi mümkün dün dan bahisle, Çombe'yi önceki anlaş y», bizim dünya, onlann dönyası lunmasa idi, ve Fransa yeni AnaTokyo 3, (a.a.) Japonya Sena neticeyle birlikte iktidar partisi, tisi, beklenildıği derecede bir ba caklara mâni olmak. bir yan ya meselelerinin yüzüncüsünü bal malarını tatbike zorlamak için ge ba rnodern müziğe benzedi. Ne se* yasasiyle Devlet Reisine geniş yetrekirse Birleşmiş Milletlerin kuv ler, ne melodiler, ne notalar birdan. nasılsa, doğanları yasata talamış bulunmaktadır! kiler tammamış olsaydı, hiç bir po tosunda 127 üyelik için yapılan se Senatoda tam ekseriyefı eline ge şart kazanamanııştır. Bu partinin bu seçimde kazandığı üyeüklerle mamak. litika adamt ve hiç bir parti böy çimlerde, Başbakan Hayato tke çirmiştir. Mâlum olduğu üzere. Keşmir me vete başvuracağmı ihtar etmesi ge birini tntnyor!. Bir şamata ki «orDiğer taraftan bildifrildiğine gö birlikte Senatodaki sandalya sayı le bir sornmlnluğu üzerine alarak da'nm Liberal Demokratik PartiVe, sononda, tut kelin perçe selesi 1947 de, Pakistan ve Hindis rektiğini söylemişti. Fakat kendisi mayın '. bn dâvayı böylece kestirip atamaz si, alınan gayri resmi neticelere re, kampanya sırasında muvaffa S'ı 66 ya çıkmıştır. tan iki ayrı ve müstakil devlet ola Keşmir meselesinde Birleşmiş MilVe onnn gibi neler öğrenijor, neminden. D. X. t'ı. göte büyük bir başarı kazanmış kiyetli bir şekilde faaliyet gösteSeçimlerde en büyük hayal kırak kuruldukları sıraüa ortaya çık letlerin karann: tatbike asla razı ler isitiyornz ; ren ve seçildikleri tahmin edilen rıklığma mıştı. Ingilizler Hint Yanmadasın olmamaktadır! Nükleer denemeleDemokratik Sosyalist Meselâ hükumetin programı müEvvelce verilen kararlar gereğin ve Senatodaki kuvvetini sağlam bazı bağımsız üyelerin Liberal Parti uğıamış ve elinde bulundufr dan giderken, yerli prenslere ve rin yapılmasına karşı koymakta nasebetiyle herkes bir lâf ediyor. laştırmıştır. ce, 1 Temmnzda başlıyacak olan Nehnı ile hemfikir olan İngiliz fetabaalarına, ya Hindistana veyahut Henöz resmî bir netice ahnnıa Demokratik Pairtiye iltihas ede duğu 16 üyelikten beş tanesini kay AI bnnları birbirinin karşuıns ko» referandnm üç gün müddetle dePakistana katılmak veya tamamen lesofu Lord Russel bile Nehru hak olsnn saua raodern müzik. betmiştir. vam edecekti. Fakat işi uzatmanın mış olmakla beraber, Ljberal De cekleri zannedilmektedir. kında şöyle demiştir: «Kendisini müstakil olmak hakkını tanımışlar Pariâmentoda en büyük muhamahznru görüldüğü için alınan ye dokratik Pafrtinin 69 üyelik kazan Yeni bir parti olan ve kendileNitekim ; bizde yeni tabirle bir di. Bunun üzerine. Haydarabad Ni hak ve adalet taraftan sayan Nehni tertibat sayesinde bu iş bir gün znış olduğu anlaşılmaktadır. Bu lif grup olan Solcu Sosyaiist Par rine «Soka Gakai» israini veren zamı Mir Osman Ali Han. müstakil ru, Hindistan menfaatleri bahis ko «süre» dir, devletçilik istenir ve de bitirilmişitr. Referandum'u Kon genç bir grup ise senatodaki sanbir devlet kurmaya, Cunagarh hü nusu olunca, her şeyi unutuvermek Türkivenin iierilemesi için hükötrol Komisyonu Başkanı Satör, o! dalyelerini 15 e yükseltmiş ve ümetlerin devletçi olması istenir: akümdarı ise Pakistana katümaya. di tedir.» layların Cezayir bağımsızlığı lehinBolu 3 (Telefonla) Dün Bolu ğer prensler. Hindistanla birleşmeçüncü büyük palrti haline gelmişMareşal Eyüp Han 1958 de Pakis ma bnnn istiyenlerden k&cı, Türde geliştiği ve bu sebepten işi n| yolunda Gerçde ilçesi yakınmda ye karar vermişlerdi. Fakat Neh tanda iktidara geçtiği zaman, Neh kiyenin lüınmundan fazla devletçi ] tir. zatmakta fayda ummadıklarını be| Komünist Partisi, eski üyelıkle vuku bulan trafik kazası 5 ölü veru, tabaalarıum çoğu Hindu'dur ve ru'ya Keşmir meselesini halletme oldnfnnn bilir acaba?. Gelin Türyan etmiştir. Cezayirde altı milyon 1 Hindistanla birleşmek istiyorlar di yi ve Hind Pakistan Yarım kiyede hangi işler yıllardan beri rine bir tane daha ilâve ederek Se 24 yaralı ile neticelenmişti. insan sandık başına gitmiştir. DaSon alınan bilgiye göre. Bolu ye. Haydarabad ve Cunagarhı zor adasını komünizm tehlikesine kar devletin elindedir, beraber sayai natodaki üye sayısmı 4 e çıkarmış ha referandnm'dan evvel. CezayiDevlet Hastahanedne kaldırılan la işgal etmiş ve dünyanın en zen şı korumak için müşterek br sa Iım : tir. rin bağımsızlık lehine oy kullanaağır yarahlardan 1 yaşlaıındaki gin prensi olan Mir Osman Ali vunma sistemi kurmayı teklif et1 Demiryolları, Denizyollan, Raracağı belli olmuş bnlunuyordu, neBeşikai Partisi, elinde bulundur Öznur Bozkurt da öimüş ve böykoyticenin çeniş çapta evet şeklinde I duğu 11 üyelikten 4 tanesini kay lece ölü sayısı 6 ya yükselmistir. Hanın sayısız hazinelerine el Pa misti, fakat Nehru buna kulak as yollan, Hava îolları, demir ve kö muştu. Amma Keşmir halkı mamıştı. mür madenleri, ormanlar, elektrik tecelli edeceği belli olmnştu. O ka| betmiş. bağımsızlar ise 8 üyelik Ayaklarmdan ve başından yarala kistanla birleşmek istediği zaman Kevs Week dar ki. son zamanlara kadar Cezakazanmıştir. nan !8 ki.şinin durumu da halen Kehru tekniğini değiştirmiş ve Keş gün Hindistan dergisine göre, bu sanavii, ağır demir sanayii, scllü(sözde Kızıl Çinin loz sanayii, et ve balık sanayii, seyiriıı Fransız Parlâmentosundaki Bu neticelerin gösterdiği gibi ik endişe vericidir. Bu arada 17 yamir Prensi. Hir.dîstana katılmak is yüzünden) yarım milyonMilletvekillerindtn Robert Abdüs: tidarda bulunan Liberal Demokra şmdaki Filiz Özarar ve henüz hüvi tiyor diyerek Keşmiri zorla işgâl tehdidi ordu beslemekte ve bunun ker ve çimento sanayii, petrol ve luk bir selâm (hayır) lehinde propaganda tik Parti, kuvvetini muhafaza et yeti tesbit edilemiyen bir kadın ve Mihracenin Hindistanla birleş için bütçesinin dörtte birinî sarf kömür sanayii, makine kimya sayaptığı halde, resmen ve açıkca fimiş ve sol temayüllü partiler faz yolcu komaya girmiştir. Hafif ya me karanna karşı koyan Keşmırli etmektedir. Fakat bu ordunun yüz nayii, posta, telgraf, telefon, radBatı Almanya Başbakanının. İngüterenin Ortak Pakir değiştirerek son günlerde ken leri esaret altına almıştı. Pakistan de sekseni bugün, Pakistan hudu yo. pismiş toprak sanayii, pamnk, la başarı sağlıyamamış!ardıt\ Libe rahlardan Şerif Hunoğlu ile Mudi taraftarlarını evet demeğe zorzara girip girmemesi hakkında bir karar alınmasını yün mensncat sanayii, knndnra ve râl Demokratik Parti gene Batı zaffer Gürtunoa taburcu enilmiş halkı dindaşları olan Keşmırlilere dunda yığılı bulunmakta ve Keşderi sanayii, otel ve tnrizm endüslamıştır. beklemeden Avrupa Birliği yolunda ilerlemeler kayyardım etmek istemiş ise de onla mirin statüsünu Birleşmiş Millettir. taraftan polilikasına devam edeTnhaf tecelli; esrareııgiz ve gizrı Hint boyunduruğundan kurtara lerin karanna göre değiştirtmeye trisi, zabire ticareti, barajlar ve dedilmesi için sabırsızlandıği belirtiliyor cektir. snlama isleri ve sn ticareti, ilâncıli radyonnn Cezayirlilere hitap emamışlardı. çalısan Pakistanı tehdit etmekte lık, reklâmcıhk, tötfin, t ı ı , ispir«a=s=as=%=s den Ğizli Ordu OAS da nihayet dir! nıeden. Avrupa siyasi birliğinin ku Paris. 3 (a.a.AP) Baü AlBu mesele yüzünden Pakistanla to, kahve, çay, sacma ve av malreferandnm'a takaddüm eden günHindistan arasında bir harbin çıkRuslann Keşmir meselesinde kul cemesi monopolü, yâksek tahsil ve lerde halkı müspet oy vermeğe ı manya Başbakanı Konrad Adena rulması için bazı adımlar atılmâsımasına Birleşmiş Milletlerin ara landıkları vetodan sonra hâsıl olan •niversite knrma monopolö, vakıf teşvik etmiştir. Bu suretle OAS'ın | uer bugün Elysee Sarayına gide nı istemekte ve bunun için sabırsız buluculuğu mâni olmuş ve bir durumu müzakere için Pakistan lar, bankacılık, si^ortaoılık, tersada fiilî mücadeleden vazgeçtiği ar ' rek Reisicumhur Charles de Gaulle lanmaktadır. ateşkes hattı tesbit olunarak, ile kabinesinin olağanüstü bir toplan necilik, tahlisiyecilik... Daha da tık sarib olarak anlaşılmıştır. Avrupa Ortak Pazarının, Avrupa ' ile görüşmelere başlamıştır. FranBağımsızlık lehine verilen beyaz " y ı ük defa olarak resmen ziayret siyasî birliği için yaptığı görüşmeKurban Bayramından beri ücıet ride Keşmir halkına, tarafsız bir tı yaptığı öğrenilmiştir. Bu toplan vardır; ama benim şöyle aklıma ovlar, Afrikanm kuzey sahillerin etmek üzere dun buraya varan Ade ler geçen nisan ayından ben akalerini alarnadıklarını öne süren idare altında yapılacak serbest bir tı neticesinde, Pakistanın bu mese ^elenler banlar. Unattuklanmı d» bir lâ?tik eşya imalâthanesinin plebisit vâsıtasiyle. mukadderatla leyi Birleşmiş Milletler Genel A •iz ilâve edin ! de. istiklâlleri için oznn zaman nauer. Elysee Sarayında De Gaul mete uğramıştı. Buna sebep de Bel işçileri dün «oturma grevi» yap rını tâyin etmek hakkı tanılmış ve samblesine götürmesi çok muhtedanberi harb eden bir milleti ide le'ün özel dairesinde görüşmelere çika ve Holanda'n;r. Fransanın teklif ettiği ve bu birliğin gevşek mışlardır. Topkapıda faaliyette bu bu suretle muhasamata son veril meldir. Orada acaba. Pakistan Kes Bn söylediğim endüstri ve tieaallerine ka\uşturmuştur. Cezayir başlamıştır. Sahil Muhafaza ŞebekeBatı Almanya resmi makamları bağlarla kurulu bir konfederasyon halkı bn netieeye ulaşmak için lunan imatâthanenin 70 e yakın mişti. Bu hal suretini taraflar 1948, mirde plebisit' yapılmasına ait alı ret kollannın bir kısmı. hâlâ sossüıi yaraıı 20 gerilla uzçok kan dökmüs. büyük fedakâr nın kanaatine göre, müzakerelerde. şeklinde olması için yaptığı plânişçisi dün sabah iş yerine gelmiş 1949 da ve tekrar 1951 ve 1957 de ka nan eski kararları çoğunluğa kabul yalist memleketlerde devlete geçmanı, ileride Castro'ya ettirmeye muvaffak olabilecek mi? memiştir; bizde yıllardan beri dev bklara katlanmış ve kendi tarihi Adenauer'in Avrupa siyasi birliği lara itiraz etmesiydi. Belçika ve ler, fakat ücretleri ödenmediği bul etmişlerdi. Fakat Hindistan, bu anlaşmayı Muvaffak olursa, Hindistan Kesletin elindedir. Ve pek az istitnası karşı yapılacak askerî ne şeref verecek bir bamiyrt gös nin kurulması yolunda yeni gay Holanda bu mevzudaki görüşmeletakdirde çahşmıj'acaklarını bildirçiğniyerek ve türlü bahaneleri ile mirde serbest ve tarafsız bir plebi ile hep ziyan eder. Ve açığını retlerde bulunması için De Gaul rin, tngiltere'nin Ortak Pazara gir termiştir. mişlerdir. harekâta önderlik sit yapılmasına razı olacak mı? ri | Durumu haber aaln Bölge Çalıs tin sürerek, şimdiye kadar plebisi Hindistanm bu meseledeki Birleş Türk vergi mükellefleri kapatırlar. Bütfio dâva, şimdi, yakılan ve le'ü teşvik edeceği zannedilmekte mek için yapmış olduğu müracaaedecekler tmın bir karara bağlanmastndan Şimdi biz bn dairenin daha da yıkılanın üzerinde mamur bir mem dir. • ma Müdürlüğü Müfettişleri, dün tan yapılmasırfa mâni olmuş. Pakis miş Milletlerin karannı kendilibunu kabul etmiyerek meseleBilindiği gibi. Adenauer Pariste sonra başlamasını istemişlerdı. İeket kurmak, mücadele seneleriMianıi 3. (AP) Küba Ba.şbaka I öğleden sonra iş yerine giderek yi tekrar Güvenlik Konseyine gö ğinden kabul etmiyeceği muhak fenişletilmesini istiyernz. Hanji nin yaralarını sarmak ve Cezayir bir hafta kalacak ve bu müddet Diğer taraftan belirtildigine gö nı Fidel Castro'ya aleyhtar olan i işçilerle görüşmüşlerdir. Müfettişde. Hindistanm kaktır. O halde ne yapılmalıdır? kolları daha bnnlar arasına kathalkını müstahak oldnğu refab ve zarfında De Gauile ile üç defa hu re. Adenauer, İngüterenin. Avru bir teşkilâtın Başkanı. dün gece ler, iş perine gelmiyen iımlâthane türmüş ve Konseybıraktırmak için Hindistana bu karan kabul ettir mak istedigimiz pek anlaşılmıyor müzakereleri geri medeniyet seviyesine ulaştırmak susi şekilde görüşecektır. pa ile ekonomık ve siyasi sahada , sahaaaözel surette sahibi il? temas saglıyamamışlar kullandığı bütün entrıkalarına rağ mek için yegâne yol, Amerikanın, ama herhalde gazetecilik olnasa a ç l k lamada. tır. Türkiye, bu neticeden tevkalâlyi haber alan kaynakların fık ki münasebetlerım zorlaştnmamak , •» dır. Çahşma Müfettişlerinin bugün men, meseleyi ele almayı kabul et beş yıllık kalkınma plânı için ken gerek: Sadece ba kolda gazetele2Q u z r n a n ı m n , de memnnndur, ve din kardeşleri rine göre. Adenauer. İngüterenin ve b durumu Savcüığa intikal ettire miştir. g disine yapmakta olduğu yardımın, re bol ilân, ocoz kâğıt verilmesi bu konuda herhangı « r h«eket ( ^ ^ , M u h a { a z a cekleri bilildirilmektedir. ile en sa|lam temellere dayanan ortak pazara girip girmemesi hak yapmamak için çeşitli K ü b a Sahj snretiyle bir devletçilik yapılırsa 1 yp Uzun müzakerattan sonra, Güven Keşmir meselesini âdilâne bir şeŞebekesini yararak Matanzas Eya bir dostlnk kurmak için elinden kında bir karar alınmasını. beklekt Hatırlandığı gibi, bundan iki ay lik Konseri üyelerinden Birleşik kilde haüedip, bu bölgede banş te çok memnun alacaklar var. baskı altında bulunmaktadır. letine gitmek üzere Kübaya çıktı önce de bir motor fabrikasının geleni yapmaga hazırdır. Cezayirin Şaka bir taraf bütün bn mnazAmerika, Ingiltere. Fransa, Milli sis etmediği takdirde. kesileceğini Adenauer ile De Gaulle arasın ğını bild*miştir. Oeçici Hükümet tdarecileri, son ay | işçileri aynı sebepten iki gün dekati bir lısanla kendisine bildir zam isler devletin omnzunda ve lar içinde parlak bir imtihan verdaki görüşmelerde ele ahnması Beynelmüel Komünist Aieyhtarı ! vam eden oturma gtevi yapmış yetçi Çin. Irlanda. Ghana. Şili ve mekten ibarettir. maalesef kifayetsiz şekilde yürütü Venezüella. Birleşmiş Mületlerin mişlerdir. Gizli Ordunun tahriklebeklenen diğer konular arasmda Tugayı'nın Başkanı olan Frank lardı. lnrken daha da yük yüklemenin 1948 ve 1949 ve daha sonra da 1951 ri. onları yanhş yola sürüklemeBatıDoğu münasebetleri, Berlin Fiorni, Amerikalıdır. Fiorni, 20 hikmetini anlamam. Eğer devletçıve 1957 de bu hususta aldığı karar miş, ve mücahit müslümanlarııı ve NATO'nun durumu bulunmak sürgün Kübalıdan müteşekkil geların hâlâ tatbik kabiliyetlerini mu lik ile. devletin fiilen Ut kanşma raaruz kaldıkları tecavüzlerin teptadır. rilla uzmanı grupunun takriben tŞ ARIYOR hafaza etliklerini ve Keşmirde Hip sı değil, ekonomivi gütmesi kaski y»ratmaması için, hem haik ve Aynca ileri sürüldüğüne göre, 13 metdelik bir tekne ile HavanaDeınir Izabe Yuksek Mühendisi distamn yaptırdığı seçimlerin serdediliyorsa o laman bunun adı dev henı de idareciler, ellerinden jtlrn Adenauer, De Gaulle'ün hazırla nın doğusunda sahile çıktığını söy Haddecllikte lhtims yapmış, best plebisitin yerini tutmıyacağıletçilik olmaz, güdümlü ekonomı jayreti çöstennişlerdir. mış olduğu cFransa'nın bsğımstz lemiştir. Bu gerillalar. Matanzas 20 sene tecrübe sahibi. 5 ecnebl nı beyanla. Birleşmiş Mületlerin olur, ki pek çok mahznrları, pek nüklüer vurucu kuvveti» konusun Eyaletinde Castro aieyhtarı faaliReferandomun bu neticesi, FranUsana aşina. Devlet veya hueski kararlarının uygulanması için az faydası vardır. 195e 1960 aradaki plânlarını da öğrenmek istiye yetleri artırmaya çalışacaklardır. «usi sektörde kendi brançınd» sa ile Cezayir arasındaki münasc««v ^ • sındaki ekonomimiz böyle bir ekocektir. İş s»hası aramaktadır. Esrar satmaktan sanık olarak Hindistanla Pakistan arasında yebetlerin de iyi bir şekilde gelişmeMatanzas bölgesi Casttro rejimi Muhamnıed Rıza Pehleniden müzakeratın yapılmasının lâ nomi idi. Netice meydanda. Münıcaat: Güzelyalı 60 Sokak sine yardım edecektir. Artık önüiçin bir başağriM olmuştur. Bura 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yjr zım geldiğini ve bu müzakerelere vi'nin Pakistan ile AfgaN"o. S6 İZMİR müıdeki yıllar. sıkı bir işbirligigılanan Cömert)er ailesinin 3 ferdi tarafsız üçüncü bir devletin de kaBâyle değil de devletin her işe ya devamh surette askerler sevk nistanı barıştırmak için nin verimli neticeler vermesi beksonunda tılmasının faydah olacağını derpiş girişmesi. endüstri ve ticareti baedilmekte ve Castroya sâdıfc bir dün yapılan duruşma (Reklâmcılık: 2921 83931 lenmektedir. Bu neticenin Fasta 4 liklerle gerillalar arasında çarpış mahkum olmuştur. gayret sarfetnıesi teklizı •nemleketlerde oldnğu gibi ! ve Tnnnsta da fevkalâde müspet 4 malar olmaktadır. Geçen sene Tophanede esrar saeline almssı ve hususi teşebbüfini Eyüp Han kabul etii karşılandığını ve Afrika milletler 4j tarken yakaHtıan Mukaddîr Cöse sadece küçük ticaret ve tezgâh^mm ^ • câmiasında rnemnuniyet uyandır4 r Fiorini, gelreken emniyet tedbir mertler. Hayriye Cömertler ve lan bırakması isteniyorsa.. O xaRavvalpindi (Batı Pakistan 3, Sayın Doktorlara dığını söylemeğe lüzum bile yok4 • lerini almak ve Amerika dışında Hasan Cömertler 5 yıl hapis 1 yıl otan : (AP a.a.) îran Şahı ile Pakistur. Amerika ve tngilteredeki tep* • ki üslçri kullanmak suretiyle Cas 6 ay sürgün ve 3225 lira para ceza Vergiyi arttıralım.. bize bir an Reisicumhuru Eyüp Han arakiler de müspettir; ve hemen heLondra 3, (a.a.) Sovyet tro ve rejimine karşı devamlı su sına mahkum olmuşlardır. milyar fazla verri lâzım.. diyenlemen bütün dünya, bir ihtilâf vol sında yapılan görüşmelerin netiRusya hesabına casusluk farette baskılar yapıldığını ve yapı rin fazlasını değil bujünkfi verkanının sönmüş olmasından mern cesinde bugün açıklandığına jjöre. aliyetlerinde bulunmaktan lacağını şöylemişti'r. Şiddetli bir kuraklık Gügiyi de büyük yeknnlu kazanelannn görünmektedir. Îran Şahı, Pakistan ile Afganista müebbet hapse mahkum edil Castro aieyhtarı teşkilâtın BaşI rın kaynakları devlete geçeceğine ney Kore'de elektrik Tiirk milletinin hissiyatına çok nı barıştıtmak için gayret sarfede miş bulunan ve kendisini Iskanı, Küba Bafbakanına karsı asI göre kimlerden alacağını sormak uygmn düşen bu neticeden Türki cektir. rael'den New York'a götürkeri harekata başlanacağı vakit ) isterim. Ücretlilerden ve etnaftan istihsalini felce uğrattı yenjn mernnuniyeti iki katlı ola Bu konuda yayınlanın müştertk mekte olan uçakta intihara te bu 20 gerilla uzmanımn önderlik 3 ampulluk kutularda mı?. Seul 3, (AP) 30 yıldan beri caktır. Çünkü Türkiye. kendi his j b i r tebliğde Şahın Iran ile hemha şebbüs eden Dr. Soblen'in sıh yapacağmı söylemiş, fakat bu gru Eczan*l*re dağtttlmıştır Nereden geldi bize bn devletçi»iyatına uygun düşen bu neticenin j d u t o l a n 2 Müslüman komşu devhi durumunun iyiye gittiği. pun yakın istikbalde girişeceği iş ilk defa müçahade edilen çok bü lik merakı yahn '. Bnnn icat eden bizzat Fransanın yardımiyle mey letin halihazır kalmakta olduğu hastahanemüna<°betlerinin ler hakkında daha fazla tafsilât yük bir kuraklık yüzünden GüHalk Partisi dahi, ilk knrtnlnş ve dana gelmiş olmasını da sevinçle durumundan endişe ctf.»i biıdiril nin bir sözcüsü tatafından ney Kore bugünden itibaren saLİMns tahibi : Sehering A.G. Berlin ve'rmemiştir. kalkınma yıllanna ait ifratlardan karşılamşıtır. Zira Türkiye. Fran mektedir. açıklanmıştır. Imâl yeri: Birleşik Alman iliç Fabrikaian TLŞ Istanbul Küba Silâhlı Kuvvetler Bakanı nayi merkezlerine verdiği elektirık bngün kurtulmak cayretindedir. ttanın da bu istikamette bir karar akımını biraz daha kısacaktır. Sözcü, Soblen'in hâlen mü 4 Aynı tebliğde Şahın. 2 mem'.eke Msskovada Sstış ve ilmî yayın : Kimya ve Ecza Maddelert Ltd.Şti. Nitekim varsa talibi mensncat vermesini sabırsızlıkla beklemekte Fabrikalara bundan böyle günşahade altında olduğunu ve 4 idi. NATO ortağımızın Türk duygu ti bafrıştırmak teklifinde bulundufabrikalannı satmak istiyorlar.. bir ameliyata ihtiyaç bulun 4 Moskova 3. (a.a.) Tass Ajansı de yalnız 12 saat elektrik verilelarına uygnn bir istikamette kara ğu ve Reisicumhur Evüo Han'ın Ne bnyrnlnr?. madığını sözlerine eklemiş f n'n bi'dirdiğine göre. Küba Başba cek ve bu suretle akım temini ra ulaşması. daha evvel Inzimle | da «Aiganistan ile vakiıi ve karİlâncüık: 5053/8364 Ben kendimi bildim bileli »u lâ4 kanı Fidel Castro'nun kardesi ve raüddeti 7 saat daha kısılmış ola Fransa arasındaki, zeminaltı an j deşâne münasebetler '.esis ve ıd3 tir. Küb;> Silâhlı Kuvvetler Bakanı caktır. fı isitiyorum : Diğer taraftan. bildirildilaşmazlığını da bu suretle bertaraf j me ettirmek daima Pakistanın tu Ravn Castro. Sovyetler Birliği Sa Hükumat bizim köye pavlika Susuzluk dolayısiyle 3 hidro ğine göre Soblen, seyahat ctmiş oluyordu. tumu olmuştur» diyeıeK leklifi v ınma Bakanının dâvetlisi olarak elektrik santrali faaliyetini tâtil knrsnn, çalışalım. Şimdi bn lâf işedebilecefe bir duJrumda deBağımsız Cezayire saadet. refah memnuniyetle kabul etîiğı bildiril dnn uçakla Moskovaya gelmiştı». etmek mecburiyetinde kalmıştır. siz köyden şebre geldi, yeni bir ğildir. Bu da göstermektemiştir. vc muvaffakiyet dileriz. türkü değil. Bir moda oldn da çaAjsnsın ilâve ettiğine göre, yük Memlekette hâlen yalnız 2 büyük dir ki. Soblen'in Amerika'ya PİRİ Afganistan, geçen sene Afgan • ğınyarnz. sok rütbeli Küba askeri liderleri hidıoelektrik santrali çalışır duiade edilmesi biraz gecikePakistan hududunda bulunan ve cektir. nin refakatinde Moskovaya gelen rumdadır. Afganlılann Paktunistan adını Yetkililer. kuraklığın öniinıüa' öte yandan îsrael Liberal A Raui Castro. hava alanında SovDoğu Almanya ile Berlin verdikleri hudut bölgesi ile ilgili Ispanya bir güzel ve tarihi memAnkara İstanbul yolu Klm. 4774 arasına yapılacak teyetler Birliği Savunma Bakanı deki sonbaharda pirinç mahsulüne Partisi, hudut dışı *dilen Dt. lekettir. Lâkin mutaassıp Katolik. mel ve temel kaplama malzemesi işi pazarUc eksiltmesi suin İngiliz kesimi arasın | ihtilâf dolayısiyle Pakistanla dip Robert Soblen hakkında ve jt Rodion Malinovsky ve diğer yük de çok fena bir şekilde tesir ede lomatik münasebetletini kesmişti. Büyük bir iki şehri müstesna. sorilmiş olan karann. kanun f sek Irütbeli Sovyet Subayları ta ceğinden korktuklarını belirtmişretiyle ihaleye çıkarılmıştır. 1 Pakistan bu bölgenin kendisine kaklarda dekolte kadın göriilmez.. daki yollara duvar lara uygun olup olmadığını f [ rafından karşılanmıştır. letdir. Keşif bedeü 412.536.79 lira olup kesin teminatı 40.502.94 Hele erkeklerln kadınlara fazlaca ait olduğunu iddia etmektedir. tesbit etmek üzere Israel i • liradır. örülüyor bakmalanna tahammül edemezler. Millî Meclisinde müzakeie 4 ' Eksiltme 10 7/962 salı eünü saat 15J0 da Bolgede yapılaTolları şöyle böyle.. Temekleri ut Berlin 3 (a.a.) Doğu Almanya Churchill 10 güne kadar açılmasını istemiştir. K pek iyi değil.. Hattâ kötü vağia caktır. hudut muhafızları, Doğu Almanya kızartmalannın kokasu tahammül Liberal Parti, bu hususta ( | Şartname Yapım Şefliğinde görülebilir. hastahaneden çıkacak ile Berlin'in İngiliz bölgesi arayakıcı.. Bnna rağmen geçen sene ki önergesinin öne ahnma ı| Polikliniğimizin açılış törenine bizzat gelen, çiçek İsteklilerin 7.7/962 akşamına kadar Bolgemize veıecekleri sındaki 2 cadde arasına duvar öryalnız Fransa'dan tspanya'ya 4 milsını istemişse de Meclis gün |l Londra 3, (a.a.) Sir Winston veya telgraf jöndereıı dostlanmıza kısa zamanda dilekçelerine (Baymdırlık Bakanlığı eksiltmelerine iştirak yömeye başlamışlardıf. yon tnrist gitmiş. 4 milyon '• Ba demi yüklü olduğundan bu (I Churchill'in 10 güne kadar Midmüessesemize güven dolu yakın bir alâka gösteren netmeliği gereğince) lüzumlu vesaiki ekliyerek ihaleye iştirak malâmatı bir Fransız dergisinden isteğin yerine getirilmesine ( • dlesex hastahanesinden çıkarak sa.vın Lstanbul balkına teşpkkür ederiz. belgesi almaları şartttr. aldım. Bir iki akıllı adamımızı tsihtimal verilmemektedir. Bu (' evine dönmesi muhtemeldir. Has panyaya göndersek de Fransızlanıı BEYOĞLU DİŞ POLİKLİNİĞİ Telgrafla müracaatler ve postada vâki gecikmeler kabul itibarla önergenin müzakefresi (' tahane sözcüsü. ChurchilTin iyi neye buraya gittiklerini «inceleancak gelecek hafta baş'.ıya (' edilmez. bi* gece geçirdiğini ve durumuTepebaşı. Asmahmescit No 35 Tel: 44 47 45 sek»! Belki birşevler öğreniriz. bilecektir. f nun düzeîmekte olduğunu bildir İlâncılık: 5121/8409 (Basın 10700 A, 6520/8407) B. FELtK Reklâmcılık: 2936 8404 miştir. U Japon Senato seçimlerini Batı taraftarlon kazandı HÜBERLERI BİR DAKİKA: Milletlerarası Meseleler I Hddıse/er Ha gayrei Sovyetleritı yüzüncü vetosu Yazan: Zafer Hasan Aybek Neler işitiyoruı? B B a ş b a k a n İ k e d a ' a m Liberal Demokratik Partisi ekseriyeti temin ederken sol temayüllü siyasi teşekküller fazla başarı sağlıyamadılar ParisBonn görüşmeleri başladı Bolu yolundaki kazanıtı ölü sayısı 6 ya yükseldi Dr. Adenauer De Gaulle'den Avrupa Birliği için bazı adımlar atmasım istiyecek Kiibaya çıkarma yapıldı Bir imalâthanenin işçileri oturma grevi yaptılar İran Saht aracı olacak Bir ailenin 3 ferdi esrar satıcılığından mahkum oldu Casus Soblen'in sıhhî durumu iyiye gidiyor ALLERCUR fthâiruk AMPUL Bayındıriık Bakanlığı Karayolları Genel Mödüriüğü 4. Bölge iidiriiğünden: TEŞEKKUR TOPSER KİREMIT tyt*»»**, fy»4t' ••• •JZ GÜNUNÜZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog