Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

tKf CL'MHURİTET 4 Temmuz 1962 pencere i Biz affa çolc meraklı brr milletiz. Çok meraklı olduğumuı' dan ikide bir umamî af ç ı l m i n z . Bu memlekette infaz huknku var nudtr, y«k mador? Belli değildir. Hâhîmler otarnp kaTar veririer. Aflalet bn kadarta vMtt bHti ssyrlır. Cç btâj y ı l grçmeden bir af... Haydi kaşarlanmış sabıkalılar sokaklara .. finnlâf yenr suçia? işter, veflMfctt i$*H gfrtr, nwtf antttrı ytrmmr bekler. Biz »ffa çok meraklı bir milletiz. Çok meraklı olduğumnz bir yıldfcn beri memlekette aftaa gayri bir ş e y kantısulmaınabindnn belli. Daktflolarda kullamla kullanıl» A i l e t taartterV aşutdr, dizgi makinelerinde A ile F matrisleri aşmth. ftma bizroâ y a l n n Mı ild bsrfimiz bvzufc defil, bir nfcŞbur helSma ğ&tt: A^dan Z*ye kadar herşey bozuk. Tabiî böyle olnnca A ile F de bozok. HSttmiıi gören, yaptıklarımıza bakan bizi affa çok meraklı bir millet sanır. Aslında biz affa degil. pelitikara merafeh bir mtiletfer. flfem de sark politikasina . Affa hiç meraklı olmadıçirmn. tersine bazan ne kadar zalhn oldBğvimrZU bir örnekle ortaya koyalım : Bu Blkede ifkokul Sgretmeni denen bir insan yaşar. B n şartlar ortasmda nası! yaşar? Hayreitir. A n * b m a •asaanafc derrirse hâlâ yaşar. Bn inatçı ad*m hSlâ elinde beyaz trbeşîr, karatahtamn önündedir. tşte bu ilkokul öğretnftırî denen adam, bir ufaeık hatâ işletniye görsün . t l Disiplin KnmlHndMi nfak bir iktmr aimıya ınnıııııııııııııııııııııımıı T E T K İ K L E R | Askerlik Bahisleri | Bir yıllık masrafı 100 Yardcma crtayı milyona varan hustane YAZAlfc CfVAT PCHMİ BAŞKUV Askerî Pol'rtikada Atom Amiral Aflf Bijiklığral Iâhını kendileri yapmak yoluna gıtmışlerdir. Almanya, henüz kayıtsız şartsız sulh şartları içînde, üzule uzule atom yapamamaktaıjnf, ltaly*ntn ı s e «tonft t«*isi kur*c»lc partsr yökfar. F*kat etr b # y t k srîlsnnna Fransa'dan gelmektedir. Bırçok «lamet ler General De Gaulle'ün asUeri sâ4Mda kortrutanı, politika sahtsında rehbeıi AmeTİka olatn bir Atlarrfik itfiiakmdan pek boşlanraadı ğırrf fö*lern*#ktedir. D« Ganlle'e gore Muşterek Pazara dahıl altı devlet (Fransa, ttalya, Baıı Alman ya, Hoiânda, Belçıka, Luksemburg) bir aray» gelıp mostakı) bır Avrnp* OT4USQ> «seydafta getirmehdör. İlk zamanda AUantık Paktı ile sikı alâkası olaeak olan b a ordu, «ıüştereic gâyrefl# atfffh fersanelerf ve atom kuvve^tleri meydana getirdıkten soara, tamamıyle ıs tikjâl kazanmah ve Amerika'nın Tehbelff^ıe meydan kalötadan Hosya ile dipioraatık teroasa g«çebümehdıf. I Son 24 saat ıçinde şehrimızde i A m e l h a t t a n sonra hiç bır ıstırayaralaraa olayı tesbit edılmişttr. bım kalmamış, buna mukabil sınır Cibali'de Salihpaşa carfdesind* lerim bozulrauştu. Geceleri hemen 24 sayılı Eyüp Varoşlu'ya ait evd« hemen hiç uyuyamıyorduîTj. Fîrkat kumar oynamrken munakaşa çık bundan kimseye şikâyet etmiyor mı?, Cemil Şeref, Salâhattîn Va geceleri nöbetçi hemşıre kapımı açıp baktığı zaman uyur görünmek roşlu v e Akif Kır i.=mindeki ^ıh lar, kumar arkadaşları Cemal için bütün gayretımi harcıyordum. bırdenbıre Göl'ü bıçakla muhteUf yerlerin Ama bir gece foyam meydana çıktı. Elinde bir müsekden yaralamışlardır. Diğcr taraftan Siliv#i'de Re kin ıV» odama g»ren hemsire bana Artık bötün hayatı boyunca b*n kapılar onnn yüzüne kacep Akyüz ısmindeki bir genç, aılâcı içirdıkfen soara: pantnıçtır. Affı imkânsız bir mabkântyetin cezssını ömür bojnı ğaçlardan meyve topla«ı«k yüzün Uyuiıan lâzım. buna çalışm»çeker. Ne' mafettîşfifc, ne de bir id*ri ç3ırr inkim verilir den kardeşi Ra«at ü e munakaşa hsın. Ne kadar muntazam ve ıyı etmiş ve 3* santımlik bıçağı i l e y a uyursan o kadar çabuk lyileşecekBir küçük sürçme, bir sözü bile edllmiyeeek hatâ. bîr teeralamıştır. Yaralı Ra?it, koma ha sin. Haydî kapat bakayıra, görteriibesfelik ve şençlfk knsuru ile, raeselâ mesrlege çiriş yıllannlinde hasaftaneye kaldınlmış. Re rini! dedi. da ihtsr, tevbih. ımas kesintis! ejbi bir ceza alan öŞrretmen, De Gaulle'ün korkusu nereden cep i l k sorgusunu müteakip tevYasça şüphesız ki benden çok müebbet cezaya müstanak olnyor. îste afçı TBrkiye'ıırn bir Ssel geliyor? Ona gore bugunkü atom kif olunmuştutr. küçtîktü. Fakat bunlan söylerken açıdan gSrünüstt. bekçisi o>an Amenka v # Bnsya, Kasımpaift'da Bahrıve Cadde sesînde otoriter bır annenin şefkaet g e ; b « mevzada anlâ^aeak olur Herkes bilmektedfr ki geçmiş yıllartfe bir ilin siy*sî kodasertlığı de açıkça sinde eski dostu Hacer Sağcıların fi i l e bırlıkte larsa, Dundan Avrupa zarar gbremanlarryla takrstıpndan, hattâ sîvasî kanavtierinden dolayı çekapadım, barışma tefclifini reddetmesıne si seziliyordu. Gözlerimi cektir. Cuttya harıtasınds tutdnasîtli şekîl ve n»ullerle cetalandmlraıs çok d$retmen vardır. Bu nırlenen Mustafa Yalçın. Vatiını elektriği sondürdü, yavaçça odadan ! « « k D« 6 « u l l « ' e Jare Avrupaöfretmenlerfn aldıklan köçük btr eeaayi istikbale giden vglda bıçakla ağır surette yaTalathktan çıktı. Fakat ben yine uyuyamadım. nın atomdan yana kuvvetîi olfnapran;a jJbi ayaklannda tasniaiarı atfalrt filtTTyTe bagdaştırısonra firar etmiştir. Yarım saat sonra tekrar karşım?ıyle nrömköndur. Kmrvetli olmak labilîr mi? için Ğt Parh Bon nrihverinin reiı Mecidiyeköyünde oturan Garf da idi. Elinde bir başka ilâç varB«|daştınhnak isteniyor. B« yeni icat, 38 ma>ıs 1962 tarihli tiik edeceği bir Avrupa Biriığı bfr tamlm ile yarılnns. Tamlmi ben gönnedira. An» aldıîım öztürk de sabah saat 5 sıralannda dı. Sesini aira?. daha sertlestîrmi'j siıratle meydana getirilm«li<Jir, Bu MTfflvre göre mantıfa ve bnlraka nvçim bir es«sı yohtur. Bir geçimsizlik yüsünden eşi Ayşe'yi ti, fakat yine de ınsanı inciten bir Katıtonsvpıtsl'iıı pavyonlamndan biri birleşme, her hangi bir şekilde Al öfretmen mftfettijlilc yapamıya«ak kadar sabıkalı i«e öfretmenbaşına çekiç vurmak suretiyle y a tonla konuşmaktan dikkatle kaçı içıne üniversite kliniklerini de azıfe«i hastalıklan yüzünden işlemanya'mn daha evvel davranıp nıyordu. lik yaptnasma akıl erdimnem. Ama ö^retmenlik sıfatı olan berralamıştır. lan resmî hastahanesıdir. Fakat rinden olan, parasız kalan hastaRasya ile anlatmasMia da mâni okesln kaabiüyet ve ebtiyeti varsa. baska hiçbir şrye bakılmadan Bana bak dedi. senin istiraîş >*üruri<}eTi Kazlıçeşmedeki bir hakikatte Isviçrenin vücude getır lara iyıleştıklerı zaman çalışaeaklaeaktır. raOfeMf^Hk imkânlanm kazanabîlroesi gcrekir. fıinnda Ali Bıyıkh, yanında çah hatini temin etmek. seni uyutmak d ı | ı tedavi sanayiinin bir âbıdesiları iş.i ve ilk gunlerde harcıyacak Kanaatlerimire f&re t>« Caulte Bîr ihtar, bir tevbih eezası. bir ;rnç öğretmenin istikbalin», benim vazifemdir. Eğ«r bu akşam şan hamuTkâr Ahmet Gülü makas djr. Ona ait bir çok rakamlar bız ları parayı bulmaktır. endişelerınde çok ileri gitnriş v e bötön baTatı boynnca nsml barikat kurabilir? la yaraladıktan sonra polise gidip bunu yapamazsam kendimi vazifemi Jere, hattâ belki bir çok Batılılars bu endişe«rnin tesiri altında da Hastahanede geçen sene 487.203 Meseleyi afçı Tfirkiyenin »fçı proeramlı kabittennin gaym görmemiş addederim. Mutlaka uteslim olmuştur. aklma medenî dünya için çok telı Millî Gtitim BmkMinıiB dikbatine sonnyomı. hasta tedavi v e ameliyat edılmışyuyacaksın. Iç şu ilâcı v e haydi dahı şaşkınlık verir. Bu hastahan«de 10 klinik, 3 po tır Bunlardan yalnız 1128 i olmır~ lıkelı olaeak hal tarzlan getırmış bakayım uyumaya çalış. liklînik, 3 enstitü mevcuttur. Bun tur. Hastahaoe idaresi ölum miktır. Atatnrk Çocnk Kottrpleri tlâcı içtim, gözlerimi kapadım, lardan bazıları dunya ölçüsünde farırHB gitfikçe azaleaâkM bulunAmeTikaBnı insan ha>k •• hürîein S|K»T tesisleri ajitti. Fakat inatçı uyku, gelmeşöhrete sahip 16 profesör, ayrıca duğunu bıldirmektedir. Meselâ bf rıyeti uğruna mücadele ede ede yapıbyor meirte ayak diriyor, hiç bir ilâç 50 bashekim v e doçent, 140 üniver yirt eerrahisi kliaıginde bn azalma Italya'da ateşli bir tatbikata iş meydana gelmi? bır devlet olduğu Yeni Kurulmuş olan «Atatürk bana yardımcı olmuyordu. site mensubu olan v« olıruyan a bir stfnede yfe*tf beşi b«lmuştur. tirak edip hayran kalmıstım. Fa herkesçe mâluradur. Şimalliler ile Çocuk Kulübü» için Fenerbahçede Yirmi dakika ya geçti, ya geç.sistan çalışır. Kantonsspital, Zürich şehrının kat o zamanın Genel Kurmay Baş eenuplular, kole v e insan ticatetı spor tesisleri yapütnasın a karar medi, onu tekrar odamda görDoktorlar haricinde 2373 müstah içinde ayrt bır şehirdir. Yalnız kanı rahmetli Orgeneral Tunaboy mevzu»TKta senelerce çarpışmışla;, 1 verilmişti* . düm. Bu defa hiç bir şey sbylem» dem vardır. Bunlardan 600 tane=i doktof, benıer nihayet hürriyet temehne dayanan pprsonel v e hasta adedi l u : «Sız Tiirkiyed« buna Ordu birliklerinin yardımı ile di ne serzeniş, ne nasihat, hiç biT binalann temizlik işlerine bakar bakımından değıl. butçe^ı bakımm tatbikatlar görmediğınız için ağzv birtalannı kurmoşlardır. Yakın ta rihte Amerika iki defa bu ağordd vapılan voleybol. basketbol v e t e sey... B i r iskemle çekerek yam lar. dan da bır şehirdir. Fühakika b.ı fıız açık kaldı. Biz tatbıkatlanmız dünya harbıne gırmiş ve ışgâl etda bunlann 'oç? misli cepane sarf te^ı^Ieri. Fenerbahçedeki Bele ma oturdu ve konuşroaya başladı. Bütün kadroyu ele ahr v e nis rhuessesenın bır yıılık masrafı Aliye Tunçer'in eşi ve Dr. Orhan Tunçttr, İthaiâtçı Erdoğan tıği stratejık toprakları hernn" diveve ait arsa üzerinde yapıla Anlıyabildiğime göre soyledigi bır adedi ile mukayese cderseniz '.ir 27386,582 Isviçre frangıdır. (Yani ederiz» demistı. Tunçer ile Altan Tunçerin biricik .babaları Devletteri» iktisadi v e sosyal ya terketmıştır. Bma«naleyh Ameııraktr. eski masal idı. Anlatışinda ö y l ^ yatağa 1 3 personel düştüğünu go bir Isviçre frangı 3 5 lira hessbıyralarını sarmış olması v e âtom îra'frm snlh korrasuttda anlaşmft ya Istanbnl Tüccarlarından İthalâtçı muttarH, öyle yeknasak bir ahenk rürsünüz. le 97,O00.0eO^ÖsuT lira\ Devrilen askeri vasıtada adet v e tesırımn artmış olması sv parken Avrupayı yakacak tedbirls vardı ki buna bir ninni de dryeKantonsspital diğer hastahanebir er öMâ Hastahane, ha^talardarı vesair kuvvetter politıkasını nçün re göz yumması, »sla d&şunüleceıi bilirdiniz. »ekrar bir yarım s i a t lerde pek görülmiyen bir takım Ksmeirburgaz'a gitmekte olan geçtiJini sanıyorum, yavaş yavas membalardan 1O.70B449 frank gelir cu safhaya sokmaktadır. Böylelık bır mesele değildir. Temel insaa hususiyetlere de malıktir. Meselâ Askerî Ordu Muhabere Inçaat Ta gözlerimi kapamışım. O da gitsağlamakta. g*rtsım. yani 16 mil Ie atom yavaş yavaş bir htfrt* vjrsı hak v e hürriyeti iken, onu zararU Hakkın rahruetine kavuşmu^tur. Ceîıazesi ("bugünkü) *.7.1962 bir ekip vardır ki üyelerinin buAmeııka bııruna ait 106281 sayılı Reo. fazla miş. yon 352,474 frangını devlet odemeıc fâsı öltnaktan çıkrp bır drplomasi olaeak binaları yıkmak çarşamba günü T«şvikiye Camünden öğle namazını mütaakıp tün vazifesi şikâyet ve dert dinlesilâhı hâlitıe gelınektedir. Atoma için bijyük sorumluluktur. Boyle sürat yüzünden virajı alamıyarak tedır. ' BdtfttetarJı Şehitliğindeki ebedt istirahatgâhına tevdi edilecekBu hemşıre Isviçrenm Zürich mekttr. Hastalar, âsabi, hassas. evvel, adamları, bır hükurneti, Avrupadan v e şöfSf er SJfehmet "f 8 şehriTideki HastahaneYıîn bu kadar âçığı var mâlrk oiacak hükam«t ftantorısspftal'm btf rnrzrmz oVarîar. Her şeyden dert. tir. Allah rahmet eylesın. Eşı ve Çocııkları pohtika masalatvrtda, dlğer devlet Amerikan efkân umumiyesi tutvâsıtanı naltında kalarak feci heraşiresidir. Size ondan bu hasken nasıl olur da biz tsviçrede bir lenır, her şeyden şikâyet ederler. adarrrlaTmrlan dahtı (Jık konuşacak maz. tahane hemşirelerimn çahşma şe Halbuki doktorların bunlan dın tedavı sanayıi vücude getirildiğini lar ve hedeflerıne daha buy»l» koInsan hak ve hurrıyetine AmeriCumhuriyet 8384 «*vki «ırasında ölmüştür. Askeri kıllenni, vazıfe ve mesuliyet du\lıyecek vakitleri yoktur. îşte bu ve KantonsspitaHm bu sanayıiı» kan ffiıkıimeti. polıtikası olarak yhktar içinde v*rse*kl»T*r. makamlar gerekîi soruşturmava gularını, hastalarına karşı davra bıf âbide^i oAdttfunu soyleriz, d t ekipin vazifesi böyle hasUları dınBund'an dolayı îngîftere v e f r a n değıl, Amerikan efkân umumıyesı başlamışlardı'r. \e soracaksınız. letnek. onları teselli v e teskin etsa Sılâhlı K u v v e t l e n bızzat atora nin b t s i * y e w »larak bakmak lâFmdık rekellesi bv yıl tahn» diye b*hsettim. Az once ha^tahanonın başındakı mek. hafcl'/' '^îkâyrt V« thlebîeıı atom =i , zımd^f. • T E Ş E K K Ü R , profesörierden bir çoğnnun dfi»>» yer4ne getümtektİT. aen 55 bin ton Içtenzde" deria ıcılar Inralat. 19 S 1982 gdilO Alnoanyada veKantonsspital nedir? Bu. zahırşohret <ahibi bulunYine bir ekip vardır ki (dış mü oiçusunde Bu "îeneki «ohumlar, fındık rak «Tarr.ızdan ebedivon aynlan fat etlen Yüksek tnşaat Mühenkoltesinın ıyı olacağı merkezinde de Isviçrenin Zürich Kantonunun nasebetler ekipi) adını taşir. Ya duklarını soylemıştik. Buna hasta İcr» ve İflâs Kanuuu öncelikle Yaş meyva v e sebze ihracı vofakâr eşım ve pek scvgıli dısı hanenın mukemeiıyeti hakkmdaki dir. tem Gemlik pilot htlge e k alıaıyor NEBİYE NEüMlİ'nİB NAFİZ MEMtŞOĞbV'mın bilgiler de eklenmekte v e n«t*ceTanm mutehaesısları rekolte hastalıftı »O«eınce büyük Iholuyor Bir sure once rtazrrlanmış bulu cenaze mer*simlne işttrak eden. de dünyanm dört bir ko?esinden hakkında şimdiden bir şey soylethnam v« ltin«yı tendisir.cien çok yakın alâka gösteren. Zurich'e hastaîar aaeta akm halın nan lcra ve tflâs Kanunu tasarısı Yaş tneyve ve sebze ihracnı metaekle berabıa şartlann müspet «Mrgerrtlven b«zakatlan kadar telgltff, fel<!fon v* mektupla de gelmektedırler. Bunlar tedavı, son şeklini alrnış v e Büyuk Mil artırmak için Bursa Ticaret ve Sa olduğanu ıfade etmektedir. nezaket ve vefakârhklannı da te'selıı ve tazlyette buhman Genç yaşmda Allahın vâsi rahmetine kavuşan kıymetll 1 her zımj.n yad «ieceğimlz deamelivat öncesmı ve nekahet dev let Meclisine sevk eoilmıstır. Ön nayi Odasının teşebbüsü ile Gen Bu yıl rekoltenin 55 bin ton cisaygıdeğer zevat İle, bilhaoa ve sevgili oğlumuz, kardeşimiz gerli heklmlerrelerını Zürich otel ve pansiyonld celikle kamurilaşacak ta»arıl»r a»a likte pilot istasyonu Iruürtılmak uvarında olacağı umulmakadır. merhunıun Almanyaya gidiş ve Asabiye Mütehafcsısı eenazesinln gelişinde eşslz yarrında geçirmekte \ e para harca smda fcra ve Iflts Ksrrmrra da y e r zere çahşmalara başlanrnıştır. İsîm benzerKği Or. C.tHTr Ö2TEeW"e ÖIT, ve unotnfanaz fedakârlılsta maktan kaçınmamaV.'.adırîar. Işte almaktadır. OECE nin yardım programı dave DahiHye Müfehafsısı bulunan kıymetll arkadaçlanna Gazetemizin 30 Haziran cumarDiğer taraftan Ticaret Odası er hilimie öîel sektörun de bu teşcb bu paralar Zurıeiv'in karını teşkı! et aziz ruhuna ithaf edilmek üîere 8 temmuz pazar günü Şişli Dr. ALt SİP.*HlO6L.V'ta ajrı a j n «onsuz şükran ve tesi tarıhlı sayısında, Balıkesirden mekte. işaret ettığım t«davı sana kânmdan bır zat bu konuda de büse katılması istenmektedir. Camiı Şerifinde ogle naraazını mütaakıp memleketimizın e n ea derin s9kran ve BdAııet !;ÎFmtnn«tl«rimlzi andıttlye imkfta kaçan bir cocıju sur dışına »ötürvıı de laaîîyetinı* V ı^arıh bir «emiştrr ki: » lerlmlzl iletirtcer., gerek merbulamadığımızdan muhterem knTnetli EhliltuTan v e Mevlithanlarından Duahan Hacı Hafız Istanbu! Ticaret Odası bu teseb mek ısterlerken yakalandıklannı Iktiyadi ve tıcari hayat, kredi humectn h»stalı#» »rnnd» ÎÎT». gazetenizin tavjssutunu rlea kılde devara ettirme"ıted"ir. Nüsret Yeşilçay, Hacı H»fız Hasan Akknş, Hae» Hafız Cevdet bildirdifimiz şahıslardan Zeki Aiederim. rctlerijle bizlert muteselU cden. uzerıne kurulmuştur. Hâlen yurur büse iştırak etmek üzeîre etüdlere Gelecek yazımdi KcTr.*on Soydanses. Hafız Zeki Altın Hafız Ali Gülses. Hafız Fevzi tın i l e Hafız Zekı Altm'm isim gettlM cenaze fSrfenlne b t m t in dvinya öİça>îündj • HfetE profe lüktc #lan lcra v e t f U s Kanunu > AiieO Mısır, Rafız Halil İbrahim Çanakkaleli. Hafız Kâni Karaca, benzeTİiğitıden başka bir ilgısı olifSra'kle acımızı payl««sn. evlalacaklıyı hfauaye etm««Mktedir. Bir sorlermden bahs#docfğ;rjı. mfet teşrıf eden felefon. 1rtmactıîhnı bildirırız. Hafız Hüseyân Küçük, Hafız Halim Büei: Hafız Aziz Bahriyeli Buna mukabil kötü niyet sahıbi graf v* mektupta bs^saglığı dllıE\velkı gece geç saatleıde SaCumhurtyot 8395 ve Fatihli Kardeşlerin okuyacaklan Kur'anı Kerim v e Mevborçluyu âdeta kotumaktadır. İntîbaFTa teşebbüs etti ren bütfln akrab». doet ve atIidi Şerifîn sevabından hisseya olmak isteyen akraba; doSt v e Bu h i l ı n m«raUk<t «koiMmisi rayburfıundaki eski eşya araba'ikaıfaçlanrmzs ^Okraıı ve min. Beyo^lunda Bostanbaşınd a Dere bütün din kardeşlerimiz dâvet olunur AKER Ailesi neOerlıhizl anedertz. bakımından mn derece zaTarh ol ftio peneerefinden g«Bi«k sureay Sokafında oturan 14 yaşınAflert adına duğo Asikârdır. Yeni katnrn buna le setrMtrer, tabak v* giyim esya|d*ki Güler ÇeHkbilek ismindeki ları çalan sâbıkah hırsızlardan Ce Esi Bçslni Xemli \e Cocuklan Reklâmcılık 2924 8394 son verecektır. i kız, babasının sinemaya gönderme lal Porta ile Mustafa Uzun, suçüsZekı Xem!i ve Nurettin Xemli mesine üzülmüş v e bir miktar ten tu yakalanmıslardır. Aynı oUyda bulonan re firar eden Mebmet Cıımhuıhet 8388 ) Rçklâmcüık: 2936 8401 turdîyoV içerek intihar a teşebbüs etmistir. Gület. Ilkyardım HastaSonolutsun, polis taraiından tran hanesinde tedavı altma alınmışmaktadır. tır. Ailemizın E.ZU varlığı merhum rtitle halfnde olüm meydana geurecek silrflıların bulunması dünya askeri meseleleri ve bu meselele»in tâbi olduğu politıkada yeni btt d*vır a?lt. îkiBW DSny sonurttfa Jap*nya'nın ifcî şeivrînde atoffittn m*ydarîa getitdıği buyuk tahribat v » iraan ka>bv goruldukten sonra. b>» olduruen silâtıın yalaız A\Kierrilk* eliade bulunrtMtsı. nıedeMi dıttyanın gor.rfine lnr hayli faıafelıfc getirıdi^tı. Öelkî d* b u osturtlSk fesırfyle Batı dünyasına rehberhk eden Amerıka ve lngiltere harb sonunda askerını b*rd*n terhıs edip senayuni sulh senayiı haltfüe gettrmıçtı. Buna mttkabil Bosya möjıjfilart sılâh aıtında tuteıaıya devam ediyor v e falVnKatanılı harb maksaAna gore isletıyordu. Dunya, ebedi bır sulha kavuşamamak yuziınden, istiraptatı kurtulamamıştı ama; Afom gdlgesı »Itmda yin* nıuteeavne İMrişı bîı ««ısSyet aneVcuttu. • Atı>»un ftuUar UrafnMjan bulunması harb sonunda, ikincı biı devreyi açtı. TarafTar arasmdaki atom dengfesi batıhları alarm etmiş v e stfahh kw»vetl««E verrlet» onem artmıstı. Ancak Amerika v€ dı>»Bdalci devlefler, İkincı K a r b a i » brrstfegı «Iconomık v e sooyal j'araları sarmak ıçin, sılâhlı kuvvetlere gerektifi ka m*K itsryıM* İMtMMyMhtf; M tftn gayrefin Amerika'ffcm gtelmeÂni bekliyorlardı. En büyük Avrupa devleti olan Fransa ve Italya btle Amerıkamn verdiği para »e sılâ+ı mspetmd* kuvvetlermi artınyorlardı. Yalnız Ankara v e Atı na değil, Roma v e Paris resmî geçıtlermde bıle görülen top, tank ve uçak. sadece Amerika'nın verdıklerinden ibarettı. Eısenhower «Avrupa devletlerı de gayret gös tersın» dıye bar bar bağınrken kımsenrn askeri polrtikasında her hartgi bır ılerlem« yoktu. ACI BİR KAYIP HAMDt TUNÇER jDR j MEVUDI ŞERİF BURHAN AKER'İN TCP3ES4..3LCK TIRK DILÎ M E V L I T SAYHAN^ın Tarkıyenin en ıj i dil. duşünce, sanat dergısi TeiMMUz s a y e i çıktı. 100 Kur«&. TÜRK DİL KURUMU ANKARA İstanbal'da dağıtun yeri: <(KİTAP» Betıke^iAtatârk Bulvarı. 112 Aksaray. » Cumhııriyet 8397 ı. 4 SAFER 2 CELÂLETTİN KİRLİ ELLER bir Jean . Paul Sartre'ın bassnlı İle Tamamlandı Beher eildi 48 T. U Her üç cildımu baslıca Felsefe Ligafi tatıs rtrlttis I V. J 43? 12 1« 16.13 :J44 2146 2 11 8J4 2100' 2«S 6 26 vefataan 40 mcı günune musadıf 5 Temmuz 1962 yarmki p e ı şembe günü Beşiktaş Sinanpaşa camiinde ikindi namazını müteakip mevlut okunacağından akraba. dost v e drn kardeşlerhoizin buyurmaları riea ohınur. SAYHAN AÎLESİ Ilâncıhk 5108'8362 î | | S î AYGCM 8OMCNCU s.CÜMUURİYET. in Edebi Tefrikası: 32 Gecenın ücunnam Isık iazan: PKBIUE CELAL Nermirt hanım elhni bırakrp yanımdan maklaştı. l'sla (rir çocuk gibi yerime «tardmn, git lerimi onnn nstahkls borsnnns beyaz, $fizel yâzânden, yarı «çan Tarüyiişörrdfn ayırannyerdmn. Elbisesi, kokesn. biraz yor gm aittan kısık kı$ık bakan yrşil fözleri gibi fvi de bir baskaydı. Znbeyde bannnefendinin salımlarındaki gösteriş yoktu bnrada. Hef sty çekinşen, «çncn bir sfizellik içinde hafiften parlıyorda. Tıpkı ev sahibesi si bi. lnsana rahatlık veriyordu dnrardaki resimler, açık renk eşyalar. O zamana kadar (sneb) kelimesinin mânâsı tam tsma* mırıa belirii de*Udi htnim icin. Yemek masastnm etrafını aldıfımız, Nermin hanırnın ksrsısv na «tnrdnğnmaz zıman birden bire içinıden «Çdk snob bir kadıtı, çrnt de ne kadar bos?» dij e scçirdim. ten • gâzelim »emekleri» Udına varamadım pek. Nerathı k» mra Frarrsız mntbafından, Fratt sra şarsplarmdan hoslarnyordu. Aşçısının snflesini mtthtdiyordv. Bana gelince yediğirnin ne ol dnğmnvn, nasıl yapıldıjımn pek farkında değildiaı. Kâıtm Isık di s«frada en çok konaşan. Serr* o kadar içkiden sonra dantu dan sarap kadehini bavaya kal dınyar, yengesinin, afab«ysiuin serrfine kafayı çekiyord». Şâkir fazls iştahlı bir adamth. üar madao baş gar««na isaret ediy»r, yenekleri birkaç kere dab» srçiıiiyördn. Afamede gelhıce o firdifi eve, otnrdvğv rnasays, nunralara slı$ıktı. 9*balıtan beri yaptı|i gibi gözierini benden ayrrmıyor. ffsaret vermek istercesine föiüyer, «yalamaya, sıkmtmu, etrafı a««tt«r «3y» çabahyorda bana. Nermin hanıra ağsnnn içinden yavaş y»T*ş kano^yor, Bâıik ev sahibesi rolfinde sorular soruyar 4* bans: Abnet ne zaman Ankafadân dönraüs? Trende kar>» laştr karsılaşmaz scvdalanrp, ef lenlrttşc k*rar verdiğtıaîz d«ğm ınuymıış? Karınvslidesi Esbabc^asıdan. knslu kuıudan pek iyi aıılayamadıŞı hikâytler anlatmiînııs oraa, Rir de benden dinfemek, benimle başbasa konuşnıak ıstermiş. Çahsaıı bir ka dının, genç bir avnkatın hayatı pek ilgilendiriyormns ona, öğre necefi »eyler vartBfş Keod«ı,. ^•rina*», kJttfnflar aramiMis bu y 3 v # p sepisleren emancipati«n'an bizde ne türlü yürüdftsünü bilmek istivormns. Onun darmmunda» bir banımın Türk kadınınm erkinliğiyJe ilti Ieneceği akdıadan geçmezdi. Giıfi haremin göninmeyen kafesleri içinde efkinH|hnrzin bir ^bsteTİşfen baska birşfy olmadıftm s6>leme)İT<rim »na? Ben buuu dıişuniirken o santsvaMi karsılığını beklemeden baska bir k o n u y ı geçiverdi. Strn ile k«M^«wya. »cniaıU »14a ğa p . bi nâzik. tath, bu sefer onon kaçan asçısı, U n i s i , güneşte faz la kalmasımn ssğlığma faydah olup olmadığı ile ilgilenmeye k«y»ldo, OaUa sanra Akmede, SMstoe Mmia «Stlot. Ara vermeden karşılık beklemeden hhır tıkır k«sintisiz konasnyvrdu. Bir zaman sonra seginin da>anılmaz tekdüzen akışından nsanıverdim. Gilzel yeşil gözle rinin durgnntoğn. yavas yavas açılıp Uapanan gajası, o tatlı biteviye şırıttılı ses garibime g h meye başladı. «?(e«i var, herkes Sfbi degil o!» dije. geçtf için»den. Hayatrmın en sıkırrtılr anlanııı ya»adınn o masada. Ayılmıstıan. Ekşi barak t r u t a n ^«rskı hoşuma gitmemi^ti. Bardagım duru> ordu öniimde. Istab srzdım, sevincim, sarhoşInğtMnla açup gitmisti. Tekrar pısınk, utangaç Macide »IHB, kaitbMtnt içinde buzölmüştüm. Serraya kabıyordam. En çok »«dan hos lamyordnm. t ı e r b ı e i^ek bir boluı üİnMs. yarı çıpiak o güzel » a s a y a otnruvennlşti. Islak, saçları ensesine, bsyrrttna dolanı>ordu. Şaraplan içtikçe gözleri daba kararmış, nzamıştı. Es ki acem minyatürlerini batırlatıyotdn biraz. Hem • k«ku ba>» rm dondârâvmda. Taber«sa 4eıtilen çiçeklerin k o k o s u ! K9şe bucak onlarla doluydn. Kokula rı ağır, bayıltıcı uyuştnrucnydu. Her gün. ber dakika. odasında. banyosnnda, saçlarında nasıi dayatııvor bu kokuya! diye, şa> kın bakıyordnm Nermin hanıma. Ben. Tuberosalara. garsonlara. Serranın güzelliğine dalıp gitmişken birden bire jambasımda Kâzım Isık: « Demek böyle! Birden bire. kendi kendtnJıe oişanlaıu\erdiniz?» diyiverdf. Sonra Ahmedîn sesrfri *aydum. « ö y l e oldo ağabey* di} ordu Ahmet. 5Ia$adakiIer susmuş. ba.şlar Ahmede dönmüştü. Açığa vurnlmuşto işımiz. Onlar da ilîilerini göstermekten çekinmiyorlardı artık. « Ankaradan vaz geç dcdi. Kâzım Isık. lzmirdeki barajın basına koyacagım seni. Amerikalılarla anlaştık. Ortak çahsa cağız. Yakın birine ibtryaeım \ar benim orada.» Gülerek beni isaret ediyordu: « Nişanlm engel olmaz buna değil mi?> « Engel olmaz» dedi, Abmet. Sesi kararlı, durgundn. « Hemen baslıvabiUr mısin?.» « Hsftaya Ankaraya, Macrdenin annesîne çiimeyi düsünüyordnk. dönttşümözde..» « Ama bu is beklemez o | lam..» dedi, Kâzım Isık. Sesi trana »ertec ?eldi. • Gerekirse hemen ba#iar» dedim. Düşünceli baktı bana. « Gelin güvey oyaaundan, •Mrasimlcracn yax mı santn?* Serr» kahkahayı patlattı. « Bravo kıza:> dedi. Tabağındaki boreğine eçildi Kâzım Isık. Ahmede baktım ben. Atımet sevinçli sülüyftrdu. lkimiz de bir şeyler k a t â n d ı ; ı m m n f»rkındaydık. Isler yoluna girtyor du. Zübeyde hanımefendtri k» layes bsşfan »avmıştıh, Kâzım Isık dencn b ü y i k b e ü y i da aşt»ak yriundaydık. Nermin hanımın t z n i r i^ini incetip tıuystlzlssan sesi unutturdu. Masadakilerin yftzleri ka rarır gibi oldu. « Ne kötü, ne sıtak bir giin degil mi çocuklar!» dedi Nermin hanım. Sözleri çırılçıplak düştü nıasa ya. Y ü ı ü çekilanişti. Mermer çibi beyazdı. Gfelerinin yargun, uykulu biri gibi aTdınlığa karsı kapayıp kısdığını tördöm. Budalaca bir söz çıklı agzım dan. « Burası âdeta serin» deSerra: « Tabii şekerim. sıcak soguk taava tertibatı var köşkte!> dedi. (Arkası var) £ Kıtapçılarda arayınız. ö d e m e l ı olarak Cumhtırıyet Matbaasmdan ıstenebilir. Fiati: S Lira Tek kıtap ıstıyenler kıtap bedelini pul olarak gönderrnelidîrler. Cumhuriyet • MS6 * Kanaat ve İnkılâp Kitabevkıi Comhuriyet 8383 ZARBVM Zv\t: Klller 30.6 1»62 lsUrbul Jlâncı!ık: 5" 13 CUMHURİYET Nüshası 23 Kımrş Tttrkiye fttrtei Lira Kr. t,rra Kr. 7S.W 40 00 44 90 22 60 Basan \e Yajaıı Cnmhurıyet Mâtbaacıük ve j GnztteciHk Türk Anonını Sirketi ı Haikev» S«ls»k No. 3941 i Sahıbi ' Senelık 6 aylık ?, aylık Tazı îjlerini ftîlen ıdare eden Mesul Müdür Hepimiz güzel olamayız NÂZİME NADİ ı ı [ KAYHAN SAĞLAMER • ' , C.azetenıize görttferllen yazılar kc i nulsun. konulmasın iade edilmez. î îian'.ardan rnesuliyet kabul olunmaz. [ * i \boue u ılân işleri ıçııı. zarfın ustune «Abone» veya «ıllân kaydmın konması lâzımdır. BU GAZETE BASIN AHL4Kİ V^SASIN'A VYMAVl TAAHHÜT ' KTMISTÎP. ...fakat akıllı olmak climizde... diş macunu alrrken !1 Bîr lakım kişilerin her zsraan ziyalet sofrasında yemek >emekte öldnfcfarınt sene » MManın kırisiallcrine, gümuşlerine, çiçf klerine bakarkm düijüDdüra. Etrafıımzda genç bir s»rs«n yer varle gibi dötrfiyor. beyaz saçlı, btyaz eldivenli, bevaz ceketii pek efendiden ba)*niam bir başkası «zakten on« id*re ediyor, bazan da ruasaya yaklafıp ise karı^ıyorda. Etrafımı, insanları ieyretmek [ | | Ş ; i ; 1 | ! S ; • CÜMHURİY E T İLÂN TARİFESİ 130 Eişh'i (Maktuı Jo4 üncü sahıteUr 30 (tanünü) 5ö ncı sahıfeler "5 (santımıı Ntşan. Nikâh, Evieume, 75 Dogum (nıaktu) Ölüm. Mevlit, Teşekkjr (3 santıme kadar maktu 90 Kajıp (10 kelimeye kadar (maktu t { TL.. • TL • TL. • TL ; TL. J TL Bütün Eczaneterde Faal 4251/8360 ^ıııııııııııııuıummmııııııııııııııııııııııııuııııiımıııııııııııııııııuiiiııııııııııı ıı ıımııımııııımıı ııııııııııııııııııııııııııııı ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııım^ :
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog