Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

DİKKAT! TEHLİKE! Dikkat edin, teiüike var! Kötü macsıa ve gangster kitaplarını okuyan çocukîar daha en körp£ yaşlarında suç işlemeye ba$Iıyorlar. Gazeteler, bu haberlerle doludur. Çocukları okumalarında başıboş bırakmayın Bu yolda Variık yaymlan en büyük yardrmcınızdır. Varhk gocuk klâsiklerini çocuklarmızm eline gözü kapah verebilirsiniz. Her kitap 1 liradır. 30 lıra göndeıen 40 liralık seriyi alabilir. İiancıiık: 50688361 umhurıyet KURUCDSU: TUMJS NADÎ Ü GUL VE GÜLYAĞI Tarım Satış Kooperatifleri Bırlıgı ISPARTA Türkiyenin en büyük gülyağj müstahsilj.; ve ihracaatcısı . Tel. adresi: GÜI^İRLİK s Cumhuriyet 83&1 39. yıJ Sayi 13.618 Ttlgraf •• mektup «dresı: Cumhuriyet İttanbui Posta Kutusu: İstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 30 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 A TammitT Sancar «Neden vnhnnd 14 lerin Brüksei toplantıstnm tephileri j O I ? 25 s e n e d ı r !• ynnmemış • "I • • ar toprağı seçtiler, merak edilecek bir husus» dedi Türkeş, Akkoyunlu ve Erkanlı toplantı için bulundukları yerlerden Brüksele gittiler Şehrimizde bulunan Milli Savunma Bakanı tlhami Sancar 14 lerden ikisinin memleketimize geüşı ve BrükseJde yapacaklan toplantı ıçin fjnlaıı söylemıştir: • Her Türkün \stan toprağına dönuşür.u memnuniyetle karjila \rkası Sa. le Tnral aleyhine 2 dâva acıldı '22 Şubat olaylarından sonra i emekliye ayrılan subaylardan ı üçü. Birinci Ordu Kuraandanının kendilerine hakaret 66. nci Tümenirı 26 ncı piyade diayına mensup ettiği iddiasiyle mahkemeye ~" bir bölük âün Metristepede hakikî mermilerle nıüracaat etti I 22 !jubaî olaylarından sonra emekliye sevkedilen Kurmay A!bay Adnan Çelikoğlu Kurmay Varl \rkası Sa > Sü 5 te . Dün yağan ;idrtetli vağnıurdaıı sonra su baskınına uğrayan ^pmllerden Saıiıaı>a sakinleri. şa>kın vaziyette ev ve dükkânlarını dolduran suları tahiiye etmeje çalıgırlarken atışlı bir tatbikat yapmışUr. Başarüı geçen tatbikatta Genelkurmay Başkanı Org. Cevdet Sunay, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Kumandanlarıyla Birinci Ordu Kumandanı Tural, 66 ncı Tümen Kumandanı Güventürk ve diğer yüksek rütbeli subaylar hazır bulunmuştur. Kesim, tatbikatı takip eden kumandanları göstermektedir. Yurt dışına 250 bin Türk lirası kaçırırken yakalandı Orhan Kabibay,'Devrim hedefine varamadı,, dedi Türk Phillips Şjrketinde veznedar olarak çalışan Raimondo Hayaptığı görüşınede ıikopulos adında Yunan uyruklu Eski M. B. K. üyesi dün gazetecilerle bir şahıs, dün akşam Pan Ameri 14 lerin Brüksel toplantısmdan sonra toplu olarak yurda kan uçağl ile 250 bin Türk lirasıdöneceklerini bildirdi nı kaçınrken }raka)anmıştır. Hirikopulos'un yakalanışı şu şe Bu sabah saat 10 da kara yolu j varmış mıdır?» sorusuna. «üayet cevabını kılde olmuştur: Dün saat 16 da i]e Ankalaya hareket edecek olan j tabii ki varmamıştırVeşilköy Pasaport Komiserliğine 14 lerden Orhan Kabibay, gazete | vefmışıir. Arkası Sa. 5. Sü. 6 da Arkası Sa. 5. Sü. 4 te cilerin «Devrim lıareketi hedefine Istanbui'a dün, melre kareye 37 kilo 100 gr. yağmur düştü Bu sabah da devam etmesi beklenen sağanaklar şehrimizde karada ve denizde hayatı felce uğrattı; civarda da maddî zararlara sebebiyet verdi Bu yıl haziran ayında. suhunetın 8 dereceye düşmesıyle 32 yıllık en düşük ısı derecesı rekoru kırüırken. dün şehrimizde metre kareye yağan 37 kilo 100 gram yağmurla da, 25 yıl ıçındek) temmuz aylaruıın en yağmurlu günü rekoru kırılmış bulunmaktadır. Şehır hayatım altüst eden yağmurlar evvelki gece saat 02 den iribaren düşmeye başlamış ve sabah 8.10 da şıddetim arttırarak, sağacak haiını almıştır. Avrupa üzennde bulunan yüksek basıncın yurdumuza doğru kayrnasiyle meydana geldiği ifade edilen sağanağın. dun oğleye kadar aralıksız devam etmesi, şehrın taddelerini birer seJ yatağı manzarasına bürürauş, Samatya, Yedikule, Taşlıtarla. Cibali. Fener ve buna benzer deniz sevıyesine yakın yüzlerce evin alt katlarını sular basmjştır. Ancak 25 müracaatın yapıldığı itfaiyenin cıddî bir şekilde müdahalesini iüzumlu kılacak herhangi bir olayın vuku bulroayışı memnuniyet uyandırmt?tır. LaJe ve Ali Oraloğlu duru^madau sonra vedâla^ırlarken Siirt'te dağa kaldınlan köylüler, başlarından geçenleri. anlattilar "Ellerimizi arkadan kıl iplerle bağladılar, sonra yola koyuiduk,, Barzanî'nin adamlan olarak bilinen eşkiyalardan korkan Erkent köyü halkı, evlerini bırakarak kuzeydeki diğer köylere hicrete başladılar Karıkoca mahkeme kararından sonra kucaklaşarak birbirlerine \ eda ettüer: kücük Alev'in velâyeti babasına verildi La.e Oraioğlu'nun eşı Alı üraiug!u aieyhıne. Medeni Kanunun «Şiddetli geçimsiziik. hüknıüne dayanarak 18. Asliye Hukuk Mah Arkası Sa. 5. Sü. 4 te Gunun Motları Hfikümei güven oyu alır Ecvct GÜRESİN yazıyor Bu hükümet Mecliste güveo oyu alır. Alması için bir çok sebepler vardır. Almaması için ileri sürülenler ıse mev» cut şartlar ıçmde ik!ha edıci olmaictaTi uzaktiı. Güven oyu vermek ısieoıi yenlerin ileri sürdükien sebepler, normal işlıyen oturmuş bir parlâmento rejiminde, fakat koalisyonun zaruri olmadığı sistemde çok iıaklı Arkası Sa. S, Sfi. I de Löle Oraloğlu eşinden ayrıldı .». Trafiğin aksaması Yağan yağmurlar. caddeleri birer dere haline getirdiğmden. trafik tarnamen aksamış, ekzos borularına ve motorlara kaçan sular yüzünden caddelerde stop eden vasıtaların kaîdırıiması başji basına birer mesele haliai almıştır. Dünku yağmurları. gelip geçıcı yaz yağmurlarmdan sanarak, pardesu ve yağınurluksuz sokağa çıkan on binlerce vatandaşın, ısianmanıak için önüne çıkan vâsıtaya hücum etmesi. Kısa zamanda büyük bir vasıta stkıntısı doğurmuş ve bu yüzden herhangi bir yerden başka bir yere Arkası S». 5. Sü. 3 de Siirtte havdutlar tarafmdan dağa kaldrnlan ve rehine olarak döndükten sonra toplu halde alıkonulan vatandaglar köylerine Cezayirde 132 yıllık Fransız hakimiyeti resmen sona erdi Cezayir 3. (AP a.a. Radyo lar) Rocher Noir idari başken , tinde Fransız bayrağınm indiriimesini müteakip, diteğe yeşilbeyaz Cezayir bayıağı çekilirken, ı bu memleketie 132 yıldan beri ! Arkası Sa. 5. Sü. 6 da : (Sürt muhabirimiz Hayat İLHAN yazıyor) Sıırt. Orta Doylu sakallanna kır düşmüş hissini veren adam o dakikaları yaşıyormuş gibi heyecanlı idi. Sesi titriyerek konuşmasına devam etti: « Mustafa Aras ile köye dönüyorduk. Namaz vakti gelmişti. Yol yanındaki tarlada namaz kılmağa hazırlanıyorduk ki. arkamızdan ge len sert bir emirle irkildik. Başımıza çevirdifimiz zaman Şalü çebik (Güney Doğunun Irak ipeklisinden yapılmış bir kıyafet tipi) giyinmiş silâhh üç kişi gördük. En öndeki. yüzü gözü toz içinde iri Arkası Sa. 5. Sfi. 4 te ispanyot turistgemileri, Türkiyeye uğramıyacak .. * İkt ay öııcc İspanyol turisilerinin İstanbul'da peçeta bozduranıamaları olayına mukabele olarak alınan karara göre, İspanya bankalan da Türk parası bozmıyacak Ispanyadakı ılgılı makamJar ve turist acentelerı. bundan böyle hiç bir îspanyol gemisinin Türk lıman lanna uğramarnası ve İspanyada Türk parasıııın boiulmaraası lıususunda karar alarak tatbikına başla mışlarcîır. Alıcan bu karara sebep. ıkı ay evvel İspanyol bandıralı « Vîlla de Madrid > transatlantiği ile llmanımıza gelen 500 asilzade ve zengin îspanyol turistinin burada zor durumda kalmaları ve İspanyol para Arkası Sa. 5. Sü. 3 de I Rağımsız I Cezayiri c tanıdık Ankaıa 3. (Cumhuriyet Feleks) Cezayir halkımn leferandunı neticesinde baçımsızlığını seçmesi ve Fransa Cumhurba^kam Generai De Gaulle"ün Cezayuin baSimsiühğmi bu sabah tanıması ü^erine Dı.şişleri Bakanı Feridun Cemal Erkın ba«ır.a bir beyanat vermij ve Arkası Sa. i. Sn. 3 le Alatürk t nuerMlesinirı iik nıezıuıları toplu balde POLİTIKACININ KADERİ l Atatürk üniversitesinin ilk mezunları dipioma oldılar $ ineî «ahifemızde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog