Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

STEINBECK GAZAP ÜZÜMLERİ ÜZÜ Çeviren: RASİH GÜBHAM Steinbeck'in «Pulitzerı> mükâfatını kazaaan bu şaheseri csğdaş roman tekniğinde yepyeni bir çığır açmakla kalmamıç, aynı zsmanda muztarip insanlığa bir ümit ve teselli kaynağı da olmuştur. İKİNCİ BASK1 FİTAT1 15 LİKA REMZI KİTABEVİ umhurİYet KUKL'CUSU: rUNUS NADI Son gflnlerrJe herkesin bahsettiği roman! cR0N1 r8r A ^ A C T Çevirert. Cıltlı 12.5 L. GÜLTEKIN OÜVEN V A V I NEV İ SAHESER ROMAHUR serısinde çıktı. İlâacılık 50329628 İlâncılık 50299629 Bazı mükellefiyetlerle toplum kalkınmasına halk da katılacak Kalkınmaya halkm gönüllü olârak iştiraki konusundâ Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından hazırlanan bir kararnamenin Bakanlar Kuruluna sevkedildiği âçıklandı 39. yıl Sayı 13.645 Telgral »• meJrtup adre«; Cumhunyet Lstanbu) Posv» iturusu. lsUnhul No 246 Telafonlar: 22 42 30 22 «2 96 22 42 97 22 42 & 22 42 99 > Salı 31 Temmuz 1962 • » ^ ^ ^ ^ ^ ' : Adıpamanda dört şaki dün jandarmapa teslim oldu 4 yıldanberi dağda olan şakî Kel Ali «Devlet ve Hükümetin elinden kurtulamıyacağım için teslim otehım» dedi Adıyaman, 30 (TeleforJa) İçişleri Bakanı Sahir Kurutluoğlunun çıktığı Doğu gezısinde verdiği direktifler, Adıyaman bolgesınde de tesirini göstermiş ve katil suçundan sanık olup dağlarda gezen azılı 4 eşkıya, jandarmanın sıkı tâkibi neticesinde teslim olmuşlardır. İçlerinde 15 yıldanberi firarda bulunan 5 kişinin kaatili Osman . Oguz ile 4 yıldanberi firarda bulunan Kel Alv namiyle meşhur Ali Vural'ın da bulunduğu şakilerin teslim oiufları çevrede hükümete güveni artJrmış ve memnuniyet yaratmıştır. Sanık, Adliye koridorunda, «E>evlet ve hfikümetin elinden kurtulamıyacağjımı anladığım içm teslim oldum, verilecek cezama razryım» demiştit. Besnî, 30.(Telefonla) Adam öl ATkası Sa. S. Sü. 4 te Halkın kalkınmaya katılması ne demektir? 1oplum kalkınmasımn koordinasyonu ve bu kalkınmaya halkın iştiraki meselesi gerı kalmış memleketlerin en onemli dâvasıdır. Yıllardanberı memleketimize gelip giden yabancı uzmanlar. daima Türkiyedeki ınsan gücünün Kalkınmaya katılması konusu üzerinde durmuşlar, bilhassa memleketimizi çok iyı bilen Prof. Baade, raporunun büyük kısmını buna ayırmıştır. Toplum kalkınmasına halkın topyekun îştiraki, yani insan sücünü kıymetlendirme faaiıyetinin demokratik düzen içindeki memleketlerde tatbik edılip edılmiyeceği de, günün düşünürleri tarafından halen dahi tartışılmaktadır ve diktatörlüğü savunanlar için bu. kuvvetli bir dayanak gibi görünmektedir. Nitekim Prof. Baade de raporıuıda toplum kalkınması için insan gücünrien faydalanılmasının mümkun olup olmıyacağındaki çüp hesini ortaya koymustur. Çünkü toplum kalkınmasına iştirak bir takım mükellefiyetleri de beraber şetirmektedir. Türkiyede halen cami yapımı hariç. iştirak payı çok düşüktür. Okul, yol, içme suyu inşaatında millet, bütün hareketı devletten beklemekte ve politikacüar da, normal yolu gösterecekleri yerde halkı. bu bekleyişte âdeta teşvik etmektedirler Halbuki demokratik sistem ıçinde olan Yunanistan, toplum kalkınması plânmı bir kaç yıldanben başarıyla tatbik ediyor. köy yollsrı, ıçme suları inşaatında âdeta semboük bir ücretle Yunan köylüsü seve seve çalışıyor. Toplum kalkınmasına halkın iştiraki ilk nazarda mıl'ıete karşılıksız büyük yükler yük liyecek gibi görünürse de. aslında hiç de övle değildir. Zı ra meselâ köy yolu yapıldıgı zaman köyün münakale im Arkası Sa. 5. Sü. 1 At Ankara, 3 (Cumhuriyet Teleks) Toplum kalkınmasını sağla0 mak amaciyle memleketimizde mevcut kurumların yenıden düzenlenmesi ve bu kalkınmaya halkın gönüllü olarak iştiraki konusundâ Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından hazırlanan bir kararname Bakanlar Kuruliirıa .sevkedılmiştır. Yüksek Plânlama Knrnlunda göriişüldü Bugün çeşitli âmnıe hizmetlerini köye götüren kurumların kendi aralarında koordıne çaiışmamalan, çeşitli alanlarda vapılan yatırımların maliyetlerim artırıcı rol oynamasını ve halkm yetersiz oranda bu yatırımlara iştirak edişinı dıkkate alan Plânlama Teşkilâtı. bu konuda yaptığı çalışmaları tamamlamıştır. Basbakan tsmet İnönü'nün başkanlığında toplanan Yüksek Plânlama Kurulu da bugün bu meseleyi gf> rüşmüştür. Taşra teskilâtları yeniden düıenlenecek Bakanlar Kurulu bu kararnameyi kabul ettiği takdirde, çeşitli kurumlann merkez ve taşra teşkilâtı yeniden düzenlenecek ve bu düzenj lemelerın yanısıra bazı müesseseler ıhdas edilecektır. Merkez teşkilâı tının yeniden düzenlenmesi ve bunların kendi aralarında daha koorI dine çalışmasını sağlamak maksadiyle kurulacak kurumlar şunlard.r: Sovyetler dört yabancı ilim adanım tevkif ettiler Çatal. kaşıkla yemek yemeğe başhyan «kıl hastaları Yeni kurulacak kurumlar 1 Toplum Kslkınması Genel Sekreterligı: Başbakana bağh ola1 rak çahşacak ve merkezi icra organı olarak vazife görecektir. I 2 Bakanhklararası Toplum Kalkınması Kurulu ; Ayda birkaç i kere toplanacak bu kurul. toplum kalkınmasının genel polıtıkasını çizecek ve kurumlar arasında koordinasyonu sağlıyacak bir istışari organ olacaktır. Bu kurula çeşitli kurumların temsılcileri de katılacaktır. 3 Bakanlıklar tçi Toplum Kalkınması Kurumu : Her Bakaıv lıkta aynca bu konuda bir kurum ihdas edilerck baglı olduğu Bakanlığın teşkilâtı ile koordinasyonu sağlıyacak ve istişari orsanla "crai oı ganın arabuluculuğunu yapacaktır. Öte yandan taşra teşkilâtında vali \e kaymakamlann başkanlıgında birer komisyon kuruİmakta ve kendi yetki snhalan içinde bu alanda hizmet görmeleri temin edilmektedir. Muş Siırt Adana, Antalya ve Zonguldak ılleri şimdılık toplum Arkıu Sa, 5. *tt. « U ^ ! Âkıl hastalarınm ntasa başmda çatal ve bıçakla yemek yemelerine izin verüdi Karardan, akıl hastalan çok memnun kaldılar • • Averofla görüşülecek meseleler Gecekondu sakinleriıtin hepsi sosyal meskenlere yerleşttrilccek İİmar ve İskân Bakanlığının hazırladığı üçüncü mesken kanunu yakın bir tarihte Başbakanlıga veriliyor Ankara. 30 (CumhurıyetTeleks! Xüfusumuz süratli bir tempo ile artmakta buna mukabit. mesker. darlığı aşılmdi Dir problem olarak karşımıza ^ıkmaktadır. Hs len mer'i olan ıskân kanunu ise sadece ve daha nyade hariçten gelen göçmenlenn «ra vatana yeı ieştirilmesini saîln abilmektedıı Halbuki. nüfus artiji ile oranttiı olarak memle'Ketin .skân proble mini topyekun halledecek yeni bn ıskân kanununa da ıhtiyaç olduâ muhakkaktır. Bu'.nünjsenetle fik Arkası Sa. S. Sü. 3 de Ankara, 30 (CumhurıyetTeieks) Mayıs ay, içinde Atınada yapılan NATO Bakanlar Konseyt topBakırköy Akıl Hastanesinde te | zerınde olduğu kadar. bufıların ya '.antısındıan sonra Dışişlerı Bakadavi gören hastaîardan mühim bir i kınîarı arasında da mü.=pet bir te nımız Ferıdun Cemal Erkin ile kısmına masada çatal, kaşık ve bı sir yaratmıştır. Fransada 8 aylık. çakla yemek yemelen için izin ve bir tetkikten dönen mütehassıs Yunan Dışişleri Bakanı Ekselâns Arkası Sa. 5, Sü. 3 de Averof arasında vuku tulan görilmistir. Bu teşebbus hastalsr ürüşmelerde iki memlekat arasında costluğun geliştirilmesi kararına varılmıîtı. Bu karar cümlesınden olarak 3 ağustoş cuma günü memleketimi ArUası Sa. 5, Sü. 5 te P"arİ5. 30 (a.a.) Kendilerin; Parıse getiren Sovyet Hava Yolları uçağından resim çekmelerinden oturü Moskova'da yapılmış olan Kanser Kongresıne katılmış dort Ba tıh profesör, Sovyet makam ları tarafından tevkif edılmilerdir. Bunlar ttalya temsilcis Profesör Gıovannı Mılonı Xancy Tıp Fakültesi proie' sörlerinden Burg. Nancy Kanser Araştırma Merkezi mensuplarından Dr. Pierson ve bir Japon hekimdır. Uçak havada yolunu değıştirerek geri dönmüş ve Moskova Hava Alanında fotoğraf çeken delegeleri polıse teslim ettikten sonra, yeniden havalanmıçtır. Ellerınden çektikleri fılimler al:nan Batılı ilim adamlan, başka bir uçakla Paris e gelmişlerdir. Küçiik yankesici Nurten'in veHliği ailesinden alındı Sabıkah kız, ıslahbaneye verilecek Istanbul Emniyet Mudürü Necd«t Uğurun teşebbüsü ve Onikinci Hukıık Mahkemesinıa karaıı ile. cezai. ehliyeti olmadığı için, hakj kmda kanuni işlem yapllamıyan i 8 yaşındaki yankesieilikten 1 sa2 ! bıkası olan Nurten Özmutun velâyeti ailesinden ahnmıştır. Maddi refahını çocuğunun kötü yollara düşmesin» tercıh eden 35 yasındaki 9 çocuk anası Feride özmut, polislerin Özmut aılesine karşı alleriisı oldugunu. hiç suç işlemediği halde kalabalık yerlerd e dolaşan kızının poli?ler tarafır.dan yakalanıp Emniyte Müdürlü1 ğune getirildiğini. po'ıİ5λrin Özmut ailesi fertlerine eziyet etmekten hoşlandıklannı. kızının velâyeti' rıin ahnması halinde kendini öldü| receğini ileri sürmüştür. I Annesinin, hiç sabıkası olmadığıI ri! iddia ettiği 8 yaşındaki «yankej sioi kız» Nurten özmut'un Emniyet Müdürlüğündeki dosyasında 1 sa2 bıkası olduğu tesbit edilmıştir. Ote yandan. Özmut aîiesir.in bü Arkası Sa. 5. Sü. Z de Başından yaralı alan sanık Mchmet Amerikalıları kiıt yaraladı! Amcrıiian Yardım Heyetinden Eaşçavuş WiUiam Williams ile Donald Eliout'ı bıçakla yaraladığı ıddıaslyle yakalanan sanıklardan Kayserili Mehmet Keşoğlu olayı şöyle anlatmıştır: • Yanımda arkadaşım Ahmet olduğu halde Dolapdereden geçerken ârızalı bir ototnobilin yanmda sarhoş olarak duran 2 Amerikalıdan biri sebep yokken yakama yapışıp tokat <>ttı. Dijeri de elindeyi lövye ile başıma rurup be ni yaraladı. Kendirae geldiğim zaman ne Amerikahlar vaıdı, ne de arkadaşım Ahmet. Eğeı arkadaşım, beni yaraladıkları 'çın Amerikalılan vurmuşsa onu Lilemem.» Başından yaralı olan sanık Meh met tedavi edilmiş ve «orgu için r.ezarete alınmıştır. KARAKOLL BASTILAK Polatlıda kumar oynatmalarına izin verilmiyen Hasan adında bir şahısla karısı Durdu ve Ali. karakolu bastnışlar, halka atmalarına mutlaka izin verümesi için yalnız bulunan komiser muavinini dövmeğe kalkmışlardır. Komiser muavini, bunları yatıştırır.ak isterken güriiltüleri üzerine karakol önüne bir hayli merakh toplanmış ve olayı öğrenince dağılmışlardır. Üç kişi adalete teslim edümiştir. Resimde. karakol önünde toplanan kalabalık görülüyor. Ordu 30 (teleîonla) Bugün saat 15 te şehnmizde Samsun. GiBudıkyan ve eşi resun ve civar illerden gelen 1 0 0 den fazla öğretmenin katüdığı biı sessiz yürüyüş yapılmıştır. 25 temmuzda burada yapılan Y. T.P. kongresinde Sıddık Bayraktar adlı bir delegenin, köy öğretmenlerıni solculukla itham etmesini protesto maksadiyle yapılan bu Ölürken «mezarıma bir avuç doluya git, bir avuç toprak getirip yürüyü^te hiç bir hadise olmamışmemleket toprağı koy» diye vasi kabrime koy» diyerek vasiyet et tır. Silivri ilçe kongresinde konuşan bir A.P. milletvekili 20 kadar öğretmen yapılan topyet eden babasınm arzusunu yeri1 miş. Küçük Nurten İnönü içiıi. «Azrail'm adresini bulamadığı bir piri lantıda söz almış ve bu iğrenç itne getirmek üzere Ermeni asıllı J Bir avuç toprak almak için ta hamı reddetmiştir. Bilâhare öğretbir Amerikalı halen Istanbulda i Amerikadan yurdumuza gelen Bav fâni» dedi ^UIIIIIIIHMİIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIMIIIIMIIIIIIIIIiniMlflllllllllllllir bulunmaktadır. Artin Bızdıkyan Artin, yurdumuzdan zorla syrıl menler eilerinde dövizler olduğu isimli bu eski vatandaşımız Sivas dığını Türkiye'yi 40 yıl öncesine halde Milli Eğitim Müdürlüğünün Dün Silivride yapılan A.P. ilçe »• *• Aydıniara kufretmek, A.f. m ta doğmuş ve 1922 yılmda babası nazaran çofe favklı bulduğunu hal önüne gelmişler, sonra şehrin ana kın hisierinin de çok deiişmiş ol' caddelerini dolaşmışlardır. 1 Ey gibi düsünmıyenlerı komunıstlıkle kor.gresi bu hava içind» başladı ve 9 ile birlikte Amerikaya goç etmiş. bitti. Bızdıkyan'ın ifadesine göre o güduğunu söylemiş ve «ben birkaç lül Meydanında tstiklâl Marsı söyj itham ve alkışa ıhtıyaç duyan ha86 deîegenin 1 milletvekili ve = Ecvet GÜRESİN yazıyor 0 gün için Türkiyeye geimiştım nal liyen, Atanın büstüne çelenk ko tipîerin af edebiyatı ile J.ı.««ı.r, ' = * ^^.*. <ı delegeleri nün şartlan karşısında mecburen Israel Elçilifinin Ankara Bük g d d a bulnan 14'lerin parti kuracakları saygı duruşunda bulunan t»hrik »dip galeyana.getirmeleri... senatörün katıldığı kongrede söz S göç ettikleri Amerikada ihtiyar buki şimdi geleli 3 hafta oldu bir romuza yolladığı basın bülteS veya hiç olmazsa bir cemiyet öâretmenler sessizce dağılmışlar tştç A.P. kongrelerine hâkim olan a'an hatipler. memleketin hiç bir babası Kişan Yeni Dünya'nın ha;türiü ayrılamıyorum» demiştir. nindeki bir habere göre, bn ana dâvası üzerinde durmaksızın ^ hahnde toplanacakları bekbzellikler bunlardı. yat şartlanna bir türlü intıbak Mr. Bızdıkyan geçen hafta bir dır. memleket Millet Meclisl Malikendi mücadçlelerinden, af konu Ş lenirken. verdikleri dağılma tılmış olanlar. daha sonra geedememiş ve ölünceye kadar da avuç toprak almak üzere memleketi ye Komisyonu. Cunthorbaşkasundan, hiçbir şekılde vergi kaçak = karan, belki memleket satlişen hâdiseler arasında. bira? memleket hasreti çekmiş. Ölmedenj olan Sivas'a gitmiş 4 gün kaldıkt.ın nını maa$ına zam yapmak huçıhğı yapmadıklarmı iddia ettikj hında değil ama, siyasi çevreda ümitli devreler zarfında önce de oğluna cMuhakkak AnaI Arkası Sa. 5, Sü. 4 te leri tüccar sınıfına tanınması gere S lerde hayii geniş yankılar ususunda yeniden iknaa çalıskenetlenmiş gibi görünmüşken haklardan ve kendileri gibi w yandırdı. Bu yankıları bittamaktadır. Zam teklifi Cumhnrler. yapılan yayınlarda onladü.şünmedikleri için de Zümrütan S bi birtakım yorumlar takip başkanına şimdiye kadar bir rı kenetlı görunmeğe teşvik ka ku.şuna benzettikîçri aydın va ~ edecek ve herkes kendi sıyakaç kere yapılmış, fakat her eder olmuştur. Fakat köprütandaşlarm ihanetlerinden v e koŞ si gövüşüne göre dağılmanm defasında kendisi tarafından lerin altından sular geçtikçe, (X»Bfi 5 ineı sataılemîzde) Arkası Sa. 5, Sü. 4 te S nedehlerini bulmağa çahşareddedilmiçtir. memleketin şarîları da değiş2 caktır. Baskanın eline, gece mesaisi tikçe. bu kenetlenmenın havapıp kazancını arttıran »ofö= Eski M.B.K. cılann Brükkiki olmayıp zahiri oldugu S sel'de verdikleri karan bir riinden daha az para eeçmekteyavaş yavaş gözle görülecek ~ sürpriz olarak kabul etmedir hale gelmeğe başismıştır. Ş mek gerektiı. Zira «14'ler» «Eh ne vapalım. öyle olmusKabibay'la BaykaTın bir S dive anılarilar. evvelâ, zoraki sa...r divip omuz silkmeyin, rift müddet evvel İstanbul ve An Dün bir basın toplantısı yapan Petrol İşçileri Sendikası Baş5 topluluk haline şelmi.ş veya Meclisli Parlâmentomııznn Hk kara'da yaptıklan ıncslemeŞ aetırilmiş kişüerdir. Filhakikam iicret ihtilâfları halledilmezse yurda petrolün girmetonlandıJı aylarda bazı millet ler'in dıştan çöründüğü veya = ka içlerinde aynı saye, aynı mesi için her seyi yapacaklarını açıkladı vekillerinin maaslarını arttırföylendiği gibi sadece vatan S fikir, hattâ aynı ihtirasları tahasretini gidermekle ilgili otmak iizere konardıklari büyük 5 şıyanlar yok değildir. Anoak madı»ını evvelce de yazmıTİirültijvii h<"'İT n>'ntmadıU. Bn Son günlerde şehrimizdeki iş yer rin yerlerine, bütün = hsp^ini bir pota îçinde telâktık. Bu incelemeler sıraEiiTit. haberi kemali pdeple kendilertlerinde, iş ihtilâflanmn arttığı gö rağmen sendikaya kayıtlı olmıyan S kî etm?k hatalı olur. ç «Î4'ler» delegasyonu da gor<tr ithaf edcr ve sonraz »areı işçi alındığı öğrenilmiştir, Bu ararülmü tüı. 5 13 kaftmda daha ziyad«> ksmüştür ki: yalnız ılgi ççkejı ' »nnarız. Bu cürolerten olarak. 2 av önce da fabrika ı)e Madenlş Sendika?ı Z dsr saikıyla avnı kervana ka Arkası S3. 5. Sü. b da Berec pil batarya fabrikasından j arasında yemek ve ücret bakımınj YAZ1S1Z 'cıkarılan »enciikaya kayıtlı işçile' Arknsı Sa. S, Sü. 5 te j Ordu'da 100 öğretmen bir YTP hatibini protesto ettiler Bir avuc toprak için Amerihadan geldi AP gibi diişünmiyenler komünizmle itham edildi llhaf İ Dağıldılar ıtun Hotlaiı Iş ihtilâfları gittikçe artıyor Erdekteki dâvada tanıklar «tecavüz maksatlıdır» dediler 7lHIHnillUlltlimiMIIIIMimttmil»HfmttmtflllllMIHII!l!t!||||||l|llllillıl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog