Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

İSTANBUL T'ürkiyenin en modern, en turistik oteli konforlu Her Odada Banyo Telefon, Üç Kanal Radyo Hârika manzara, Amerikan bar, restorant İSTANBUL AYAZPAŞA Tel: 49 5120 12 Üâncılık 50279596 umhuriYet KURÜCUSth VDMUS NADİ Son günlerde herlcosin bahsettigfi rorrtan! Cıltb 12.5 L CRONİN'm en romanı Çevıren. V. Gt'LTEKIN SANESER ROMANLAR V AY I N IV çıktı. İngiliz gazetesinin haberine karşı Ankarada yapılan açıklama 14 ler ferden Tiirk donanmasının emrine de harekete karar verdi li Pol arıs denızaıtısı veriliyor llllllllllll 39. yı) Sayı 13.644 Telfrıf v Telefonlar: mektup »dr««i: Cumhuriyet lıtanbuJ Posta Kuhııu: irtanbul No. 246 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Pazartesi 30 Temmuz 1962 îlâncılık 50329393 Bir Türk Genel Kurmay yetkilisi Thor fuze üslerinin kaldırümast honusunda karar ahnmadiğini bildirdi Eski MBK üyelerinin Brüksel toplantısında aldıkları bu karardan sonra bazılarının yurda dönecekleri bildiriüyor Ankara. 29 (CumhuriyetTeleks) Brüksel'de toplantı yapan H'l«den Ankara'ya gelen haberlere göre, Brüksel toplantılan bitmiş ve bundan böyle toplu hareket edilmemesine karar verilmiştir. Alınan karar şu iki maddede hiilâsa edilmiştir : 1. 14'ler topluluğunu memleketimizin içinde bulunduğu şartlar muvacehesinde her şeyden evvel millî menfaatleri gözönünde tutarak Türk tarihinin vefakâr sinesine terk etmiş bulunmaktayız. 2. Bundan böyle 14'ler fikriyatını milletin sinesinde hür birer vatandaş sıfatiyle ferden taşıyacağız. Ferden hareket etmek üzere toplu olarak karar alan 14'lerden bir kısmının önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geleeekleri bildirilmektedir. öte yandan 14'lerden bazılarının C.H.P. ye gireeekleri. bir kısmının kurulacak yeni partide vazile alacaklan, diğer bir kısmının da politikaya karışmıyacakları söylenmek tedir. Türkiye'ye gelecek olanlar Orhan Krkanlı, trfan Solmazer, Fazıl Akkayonlu, Numan Esin, Muzaffeı Karan ve Münir Köseoğlu'dur. Bunlar izinli olarak gelmektedirler. Büksel'le 14'ler nezdinde yaptığımiî telefon konuşması neticesinde haber teyid edilmiştir. ııııııııımııııııınııımıııınııımı iııııııııııııııııııııııı abancı uzmanlar, iktlsadi meselelerin Türkiye'de ha yatî ebemnıiyet ariettljlne kanaat getirmiş bulunnıaktadırlar. Köylerle şehirler arasındaki nçnrumun tehlikeli sayılabilecek derecede derinleşmesi, ietimai gerginliklerin şiddetlenmesi, dış borçların »gırlaşması ve nüfusun çotalması; iktisadi hayatta müspet değişiklikler istiyenlere bak kazandıracak bir dnrum y«T»tmakladır. O kadar ki, iktlsadi ibtiyaçlarımızı inceliyen O.C.D. E. Komitesi; yaînız devletin ve sermaye sahlplertnin değil, köylülerin dahl rüçleri yettiği kadar yatınro yapmıy» alıçtınlraalannı tavsiye «tmektedir. Türkiye'de, devlet yattnmlarının kalkınms hınnı arttırıcı vasıflan zayıftır. Bu verlm düşüklü|ünün muhtellr sebepleri vardır. Tatmmlar, istihsalln gelişmesine yararlı ol dnklan mtiddetçe, kalkınma hızını tnahmuzlıyabilirler. Halbnki devlet yatırımlannda sosyal ihtiyaçları, siyasî egHimlerl, rejiyonalizm hijlerinl, şahsi kaprisleri ve nzun râdell mttlâhacalan dikkate almak meebnriyetîyle karşılaşılmaktadır.. Amme sektörflndekl harcamalann geniş bir nispeti, ekonoml üzerinde endirekt tesir yaratacak ve bürük rir* venneksizin istibsal sahaı ı n l intikal edemlyecek karakterdedfr. Devlet müesseselerinin iktinadt randımanı da, baglanmış sermayelere kıyasla dnşük kalmaktadır. Bn itlbarla, O. C. D. E. raporunda hellrtildiği «ibi, istihsall hızlı bir terapo ile jeliştirebileeek tipteki ya tınmların dahaziyade özel sermayeye geniş faallyet imkânlan tanıraakla gerçekleştirilebllecefi anla*ılmaktadır. Zengin sennayelere, mökemrael istihsal teşkilâtına ve knvvetli lllm adamların a daya Ratı ekonomilerinde bile süçlüklt erfşilen veya erişllemiyen •• 7 kalkınma hızııu beyhnde yere elde etmek hevesiyle sosyal adalet meseleterini ve vâdedilmiş bünye reform lannı kaabil oldvğa kadar oyalamayı politikaeıiann göze almalan da, ihtimal dahilindedİT. Dış yardımla slâkalı etiidlerde, özel teşebbOsun rolü âzerinde alâkahların hassasiyetle darmalan, «karma ekonorai » adı verilen oldnkça bellrsiz bir ortamda iş adamlarına yeni ve seniş imkânlar hazırlamak maksadijle hükâmetin gayret harcıvaeağına bir karine alarak yoromlınabilir. 1; adamları, paralanm ne vakıt vatınmlara knllanrrlar ve ne \akit istihsal sahalarından geri çekerler? Brüt millî hâsılanın '»18 ini yatırım sahalarına akıtaca|ını bildiren bir taükumetin bn ınal fizerinde titizlikle darması icap edeee| i aşikârdu. Tenl bir fabrika knrmak babJs konosn olnnca, iş adamı, elde ede Hızlı Kalkınmanın Şartları inönü yurt gezisine çıkryor Başbakan İstanbulda tüccar ve sanayicilerle îjö^üştükten sonra Ege illerinde tetkiklerde bulunacak Ankara, 29 (.Cunıhurıyet Teleks) Başbakan lsm«İnönü ağustosun 3 ünde An karayı ziyaret edecek olaiı Yunan Dışişleri Bakanı Averofun bu ziyaretini mütaakıp ağustos sonuna kadar sürecek olan bir yurt gezisine çıkacaktır. Bu gezi sırasında Ankara' ya da zaman zaman uğrıyacak olan Başbakan önce îstanbul'a gidecek tüccar ve sanayicilerle temaslar yapacak, bilâhare Izraır'e ve diğer Ege illerine uğrıyacaktır. Mütaakıben Ankara'ya donecek olan Inöntı. Güneydoğu, Doğu ve muhtemelen Güneydoçu'nun bazı illerinde de tetkik gezısi yapacaktır. Y Ar.kara, 29 (CumhuriyetTeleks) The Daily Sketch gazetesinin Türkiyedeki füze üslerinin kaldırüması ile ilgili olarak verdiği haBaşkentte memleketimizin harb gücü bakımından oldukça geniş ilgi uyandırmıştır. İngiliz gazetesinin bu konuda verdiği haber üzerine kendisi ile konuştuğumuz ve isminin açıklanmasmı istemiyen Genel Kurmay Bakanhğı yüksek kademelerinde örevli bir yetkili bize ju bilgiyi vermiştir: «Nükleer güdümlü mermilerle mücehhez Polaris denizaltılarınm N'ATO emrine verilmesi doğrudur. Fakat. orta menzilli Thor xoketlerinin geri alınması diye bir şey bugün için varit olmadığı gibi bu konuda verilmiş bir karar da yok tur. Zaten, 1962 yılı için NATO'nun bir üyesi olan Türkiyenin bu ko Arkası Sa. 5, Sü. I de O.N'ARIM HIZLA İLERLİYOR İstiklâl caddesinin onarılmasına devam edılmektedir. Taksim Galatasaray arasındaki ilk kısım tamamlanmış. asfaltlanmasma başlanmıştır. Caddenın onarımııun ağustoa ayının haftasında tamamlanacağı tahmin edilmektedir. Resimde, eaddenin onarılan kısımları görülmektedir. Ktrtkkalede yeni bir "Kadirli Olayı» 5 yıllık kalkınma plânının tatbike konması gecikiyor Yüksek Plânlama Kurulunun toplantılarını muntazam bir şekilde yapamaması buna sebep olarak gösteriliyor Ankara, 29 (CumhuriyetTeleks) Başbakan Ismet înönü'nün başkanlığında 16 Temmuz tarihinden bu yana çalısraalarma devam eden Yüksek Plânianıa Kurulu yann sabah saat 10 da Toplanarak gündeminde bulunan hususları müzakere edecektir. Kuru!. bugüne kadar be? ciltlik plânın sadece 1 ınci cıldini müzakere edebilmiştir. Yarın yapılacak toplantıda toplum kalkmması ile ekonominin genel kalkmması konularmın müzakere edilmesi ile birinci ciU tamamlanmıç olacaktır. Bu hususiarın müzakeresi tamamlandtğı takdirde kurul 2 nci cıldin ilk bolurr.ünü teşkil eden sektörlerin genel durumlarını müzakereye baçlıyacaktır. Devlet Plânlama Teçkilâtımn daha önce hazırlarmş olduğu za man cetvelıne göre beş yılhk kalkınnıa plânının bugüne kadar Arkası Sa 5. Sfı. 3 de Tiıor füzelerinden Mıi. alış esnasında Kaymakam, sanayiciler İzınirde bir ile mücadele halinde çocuk çetesi İlçeyi yangın yönünden tehdit eden kereste depo ve atölyelerinin şehir dışına naklini temine çalışan Kaymakamm başka yere tâyini için sanayiciler harekete geçti Ankara. 29 (CumhuriyetTeleks) Ankaranın en yakın üçelerinden ve Türkiyenin en büyük sanayi şehirlerinden olan Kırıkkalenin 60 bin nüfusu. sırtlarını siyasi partilere dayamış 50 60 sanayicinin tehdidı altında bulunmaktadır. llçenin tecrübelı ve cesur Kaymakamı Lâtif Evrensel. kanunla beraber olduğu halde, polıtikacıyla işbırliçi yapan. bir kaç şahıs Arkası Sa. 5, Sü. 1 de yakalandı Iztnir, 29 (T«lefonla) Kahramanlar ve Alsancak semtlerindeki Amerikan ailelerine musallat olan ve son 15 gün içinde çaldıkları mücevherlerin değeri 40 50 bin lirayı asan çocuklardan müteşekkil «Barbaros çetesi» kendisi ile rekabet halinde bulunan «Dik kulak» adında bir başka çocuk çetesi tarafından yapılan ihbar sonunda ele geçirilmiştir. Yılık Yılmaz, Konyah Mehmet, Arap Selim, Ley lâ Orhan, Tinton Fahrettin ve Sosis Adnan isimlerindeki 13 ilâ 15 yasları arasında bulunan sanıklar evlerinde yakalanmışlardır. Yapılan tahkikattan anlanldığına göre, çocuklar Amerikalı ailelerin oturdukları evlerin kapılarını çalmakta, evde kimse olmadığını tesbit ettikleri takdirde pencereden eve girerek evi soymaktadırlar. Mücevherlerden başka çok sayıda dolar ve Türk lirası radyo. pikap, saat, çaktnak, traj makinesi, çatal ve kaşık çalan çete mensupları bunları muhteüf şahıslar vasıtasiyle satmağa muvaffak olmuslardır. Toprak relormu kanununu İmar İskân Bakanlığı tatbik edecek Prof. Gökay, kanun tasarısı ve uygulama şekli etrafında bilgi verdi * Belediye vergileri artıracak Beher İstanbullımun şehir hizmetleri K'İH ödemekte olduğu venri yılda 88 den 120130 liraya çıkarılacak A.P. kongresine katılan Senatörler, aralarında tartı§ırlarken Ankara, 29 (CumhuriyetTeleks) Son şeklini alan Toprak Reformu Kanun Tasarısı, B.M.M. nin önümüzdeki toplantı devresinde görüşülecek ve kanunlaşmayı mütaakıp hemen tatbik mevkiine konacaktır. Kanunun uygulanmasiyle, öğrendiğimize göre, İmar ve İskân Bakanlığı meşgul olacaktır. Feridun ERGtN Bu münasebetle kendisiyle ko( ArkasıSa. 3. Sü.Ste ) Arkan Sa. 5, Sü. 3 d e Bakanlar, Yüksek Plânlama Kurulunda Olîîm kavşağı alâka bekliyor Vatan caddesiyle Akdeniz ve Oğuzhan caddelerinin kesiştikleri yerde bir göbek inşa edilmediği takdirde, trafik kazalarındaıı ölümler, sakat kalnıalar ve maddî hasar devam edecek «Ölüm kavşağis... îşte Istanbui şoförlerinin bu ismi taktıkları Vatan caddesiyle Akdeniz ve Oğuzhan caddelerinin kesiştikleri yerde yeni bir facia daha oldu. Tam 4 hayat sona ererken, 3 ü çocuk olan 4 kişi sakat kahyordu. Yıllardanberi burada vuku bulan kazalarda ölenlerin sakat kalanlann, sanık olarak cezaevine yollanan şoförierin ve maddi hasarın miktarı o derece iazladır ki, eğer bir istatistik tutulsa idi, durumun fecaati kendiliğinden ortaya çıkıverirdi. Esasen bunun böyle olacağı, daha Vatan caddesinin inşası sırasında ortaya atılmış, ilgililerin dikkati çekilmişti. Dünyada artık birbirini kesen yol inşaatı yoktur. Gerek Akdeniz ve gerekse Oğuzhan caddelerinin durumu mü;aittir. Vatan caddesinin üzerinden Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Istanbul Beledivesi. görevlerini daha kolaylıkla ıfa amaciyle vatandaştan aldıği vergiyi fazlalaş Dün İstanbul'da yapılan Eyüp, Eminönü ve Üsküdar ilçe tırma çarelerini araştırmaktadır. kongrelerinde 20 den fazla A. P. mflletvekili ve senatörü tlgililerin belirttiğine göre, Behazır bulundu lediyenin beher Istanbulludan bir yılda aldığı verginin yekunu 88 Bugüne kadar yaptığı her kon betiyle şehrimizde bulunan ve Islirayı geçmemektedir. Diğer memgrede Başbakan Ismet înönü'nün tanbul teşkilâtının kongrelerinde leketlerde adam başına ahnan verşahsında ikınci koalisyonu teşkil hazır bulunmak üzere Genel Mer ArkasıSa. 5 Sfl.Sda eden. partilere çatan A.P. nin, dün kezden gönderilen üst kademeye îstanbulda topladığı Eyüp, Emmö mensup ıdarecilerin ve 20 den fazla nü ve Üsküdar ilçe kongreleri de milletvekili ile senatörün katıldığı aynı hava içinde geçmiştir. Hatip dünkü kongrelerde A.P. Genel Sekler, kongrelere iştirak eden üyele Arkası Sa. 5. Sü. 7 de vin hislerini kamçılamak için bütün imkânlarını kullanmıslardır. Meclisin tatile girmesi münase A. P. iktiidara gelirse Anayasayı değiştirecekmiş Duvarlara"afvar,, ibaresini yazan bir satıcı yakalandı Şehırin Tnuhtelif semtlerine bu arada Fen Fakültesi duvarlarına «Af var» diye yazan 35 yajlannda tzzet Şirvan ismindeki sey. yar bel kemeri satıcısı. polis tarafmdan yakalanmı? ve adliyeye verümişse de. 338 sayılı kanuna aykın bir durum görülmediği için «erbest bırakılmıstır. Yurdumuzdt 4 milyon kadar ruh hastası var Günün de.ın, çoJuğunu çocuğunu ilerde tabii kahrlarsa rahat yaşatasın diye. Bu kıs ve kes formülür.un özel hayatırmzdaki ctkileıı nihayet kendımizi ılgilendırır, ama bir memleketın ekonomik faaliyetiyle doğrudan doğruya münasebeti olduğu da su götürrr.ez bir hakikattir. Nitekim, bilhassa harb sonrası ekonomi düşünürlerınin, istıhlâkin onemini belırten görüşleri bugün sistemlcre yön vermektedır. Her ney Arkası Sa. 5. Sü. « da Yapılan tetkiklerden ve çeşitii fazlasının ruh hastası olduğu testestlerden elde edilen sonuçlaıdan bıt edilmiştir. Türkiye nüfusunun 4 miivondan Arkası Sa. 5. Sü. n da | Tasarrufa ve İlanıtmaya dair = Ecvet GÜRESİN yazıyor ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ~ ~ Ş i j ;• Öium kavjajı ve evvelki geceki feci kazada miaibusun sarptıgı kamyon on planda Tasarruf kavramı bize çok yanlış belletilmiş ve bu yanlışhk devlet teşekküllerine hattâ özel teşebbüslere kadar girmiştir. Çocukluğumdaki tasarruf ve yerli mallar haftalar:nda nocalarımızm yaptıklan telkmlerı hatırlıyorum. Yarabbi. neler söylemezler, neler czberletmezlerdi bu konuda. İhtiyaçlarından bir kısmını hattâ pek çoğunu kıs, birıktır, yeme içme. giyme. hülasa masraf e t m e , b i r ı k t i r . Ne için? thtıyarlığında rahat e Genç oyuncular toplu halde Erdekli genç oyuncuların müdafiliği için bir çok avukat müracaat ettiler Savcılık ve seyircilerin açtıkları dâvalara paralel olarak genç oyuncular da Adliyeye müracaat ettiler (Xann 6 incl «ahilemizde) iüıııııııııııııiMiııııuııiiiiıııııııııııııımiHmmiHmmrmıtHMiııııııııiMıî
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog