Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

İSTAMBUL Türkiyeynin en modern, en konforlu tılristik oteli Her Odada Banyo Telefon, Üç Kanal Radyo Hârika manzara, Amerikarı bar. restorant İSTAİS'BUL AYAZPAŞA Tel: 49 5120 12 (İLÂNCILIK: 5027 8336) umhuriyet KURUCOSU: NADİ SEÇİLMİS JJOCUK PİYEİLERİ Çocuklarımızın Jevet"ek ve yararlanarak okuyacakları bu giizel kitapta kısa çocuk piyesleri ile monologları yer almıştır. Varlık Çocuk Kitapları arasında 2 ljra fiyatla çıkrnjştir. Resimlidir. (İLÂNCILIK: 5069 8337) CHP, YTP ve CKMP liler Başbakan 9aituncu devre dış ticoret rejimine kararname kabul edildi Inönüye büyük tezahürat yaptıla r Programın Meclis müzakereleri perşembe günü, cumartesiye güven oyu istenecek Programın 27 Mayısla ilgili kısmını sade CHP alkışladı AP liler gayet sakİD bir kilde programı dÎDİediie Ankara, 2 (Cumhuriyet Teleks) tkıncı koa lisyon hükümetinin 22 sahifelik programı bugün saat 15 te toplanan Millet Meclisinde, Başbakan tsmet înönü tarafından okunmuştur. Yeni kabine üyelerinin tam kadrosuyla katıldığı toplant:cia. Millet Meclisinin locaları bugün, her günkünden fazla dolmuş. senatörler de programa ılgi duymuşlardır. Başbakan Hükümet Prouramını Meclise Sundu Yeni kota için 67 milyon dolar, liberasyon listesine 125 milyon dolar ve anlaşmah memleketlere 30 milyon dolar aynlmış bulunuyor Ankara 2 (Cumhuriyet Teleks) 4 Temmuz çarjamba günü ilân edi îecek olan 9 uncu devre dış ticaret reiimine müteallik hususlar Ti caret Bakanlığı tarafından tesbit edilerek «lkt:.sadi tjleri Süratlendırme Kurulu » na sevkedilmiş ve kurui bugün saat 10 da toplamrak dört saat devanı eden müzakereler sonunda Bakanlar Kuruluna sunacağı kararname ve ithlst yönetmeliğini hazırlamı.ştır. Bu ak?am saat 18 de toplanan Arkası Sa. 5, Sü. 3 te 39. yıl Sayı 13.617 teignt *• mektup «dresl. Cumbunyet letanbuJ Posta Kutunı: IstanbuJ No 346 Telefonlır: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 22 42 97 22 12 »8 22 42 99 Salı 3 Temmuz 1962 Tahıniııler Millet MecKsi Beyaz oy: ( KABUL) NE DİYECEK'j1 245 3O 1*Q Savunma Bakanı ve Kumandanlar şehrimizde tkı gündenben şehıımızde bıılunan ve Harb Akademilerindeki Harb Oyunları tatbikatını takip eden Müli Savunma Bakanı llhami Sancar, Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay ile Kara. Denız ve Hava Kuvvetleri Kumandanlan şerefine iun akşam «aat 19 21 arası Kalenderdeki askeri gazmoda bir kokteyl parti verilmiştir. 1. Ordu Kumandanı Korgeneral Cemal Tura! taıafından verilen kokteylde Vali Nıyazi Akı, Belediye Reısi Kâmuran Gorgün İle diğcr üst rütbeli komutanlar da hazır bulunmuşlardır. Nfılli Savunma) Bakanı Sancar ve Genelkurmay Bâşkanı Sunay bü Ark»sı W . S. Sü. 7 df Kırnnzı oy: (RED) A.P. lilerin durumu Mılletvekülerir.in tutumlan, ıktidar ve muhslefet bakımından farklı oltnuştur. Bilhassa A.P. içinde programı, iktidar partisi tnensubu gıbi dinlivenler görülmüş, ilerdeki tutumlarını bugünden belirtenler de müşahade olunmuştur. îktidann üç partisi ile Bağımsız Grupt» gozie "örülen bir gurur ve iftihar sezilmiştir. başarısı biTelefoto CUJTHURİYET (Ankara . îstanbuü rinci hükümetten daha teminatlı olduğu kabul edılen ikinci hükümetin üyeleri, daha kalabalık kadBaşbakan dıin Hükümet programını oknrken rosu ile işgal ettıkleri yerlerinde önceden programIIIIIIHIMIIIIIIIIIIIIIIIU dan habersizmi.şler gıbi, Başbakan tsmet Inönü'yü uiııııııııııııııııııııııııı büyiik bir ciikkat vc hassasiyetle dir.lemıslerdir. YeşU oy: Katılmıyacaklar: 165 Alıcar., «ijoziu sorular ve kanunların muzakereleıini Hükümet güven oyu alıncaya kadar geri bırakılmasını rica ederiz» demiştir. Millet Meclisi saat 16.45 te Hükümet programının okunmasiyle bugünkü toplantısını bitirmiştır. Yarın saat 15 te Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanacaktır. Saat 17 de toplanan Cumhuriyet Senatosunde Başbakan Yardımcısı Ekrem Alican, Hükümet programını okumuş ve zaman zaman üyeler tarafmdan alkışlanmıştır. CHP iriınlH.i kaynaşmalar Gunun Notları (2) Ankara, 2 (Cumhuriyet Teleks) AP ve CHH tarafmdan kurulan iik karma hükümetin 18 sayfahk programı Başbakan Ismet tnonü tarafından I saat J0 dakikada Millet Meclisinde okunmuş ve iki gün sonra milletvekilleri 4 red, 78 çekimser aya karşı 269 oyla güvenıni bildirmişlerdı. CHP • CKMP ve YTP arasmda kurulan ikinci karma hüküAnkara, 2 fCumhuriyet Teleks) Bugün Hümetin de Başbakanı olan ısmet Inönü tarafından 22 sayfahk kümet programı okunmuştur. Anayasaya göre ıkı programm okunması birbuçuk saat sürmüştür. tam gün sonra 5 temmuz perşerobe günü progranı Her ıki hükümet programının birbirıne benziyen tara'laıı üzerindeki müzakereler başhyacak ve yakın bir ilıbuluntnaktadır. Bu programlar arasındaki ben?erlikler şoylece îimalle o gün tamamianacaktır. özetlenebilir : Gene Anayasa. müzakerelerin bitimini takıp 1 Anayasanın mutlak hâkimiyetı temin edilecek ve AtaBaşbakan tsmet înonü'nun programı okurnası eden 24 saatlik bir müddetten sonra oylamaya gidıtürk'ün ilkeleri daima savunulacaktır. CHP, YTP ve CKMP liler tarafından buyük tezalebilecegıni hükme bağlamıştır. 2 Hükümetin her türlü icraatında vatandsşlara farksız ve hüratla karşılanmıs. bu arada eski Basın Yayın eşit muamele yapılacaktır. Eski M.B.K. üyelelrinden ve hâ ka sayılı Mercedes marka özel bir Bakanı Kâmuran Evliyaoçlunun da alkışladığı gö3 Özel ve kamu teşebbüslerı «P!ân hedefleri ve strate.ıılen TelAviv Büyük Elçiliğinde otomobille şehrimize geldiğini bil rülmüştür. Daha sonra Başkan Fuat Sirmen. gunsi» ne göre karma ekonomi içinde yerierini alacaklar ve en geHükümet Müşavıri olarak görevli dirdiğimiz 14 lerden Orhan Kabidemde sözlü sorular ile kanunların bulunduğunu. Muhalefet partilerinin oylamada yeşil oy (çenış ölçüde yatırıro yapmaları sağlanacaktır. bulunan 14 lerden Rıfat Baykal bayın evinde, dün saat 10.40 dan Hükümetin hazır olup olmadığını sormuş, bunun kimser) verecekleri tahmin ed''mpkterlir. Bununla 4 Enflâsyondan sakınılacaktır. üzerine kürsüye gelen Başbakan Yardımcısı Ekrenı i da dün sabah saat 1 . Ü da bir El itıbaıen tabii senatörlerden Kadri U1 Arkası Sa. 5, Sü. 4 te 5 Gelirlerin fertler ve bölgeler itibariyle dağılışında sosAl uçağı ile şehrimize gelmis ve Kaplan ve S'jphı Karamanla 22 yal adalet gözönünde bulundurulacaktır. doğruca, gene 14 lerden ve kendi şubat olayı kahramaniarmdan Dün I 6 Toprak reformu Anayasanın ruhuna uygun olarak gersinden 7 saat önce gelen Brüksel dar Seyhanın ve gene 14 lerden Şe çekleştirilecektir. Hükümet Muşaviri Olrhan Kabı fik Soyuyücenırt kardesı Ruhi So7 Ticaret politikasında esas prensip açıklık ve geneüik . bayın Kadıköydeki ablasının evi yuyüce ile Rıfht Baykalm iştiraoiacaktır. ne gitmiştir. kiyle özel bir toplantı yapılmış8 tnfaz sistemi ıslah edileeektir. Dunku Istanbui nüshamızda sa tır. < 9 îşçi ve işveren münasebetleri günün ıcaplarına göre dübaha karşı saat 03 de (CD 275.) plâ Arkası Sa. 5, Sü. 8 de zenlenecektir. Çocukları kötü yollara süriik. 10 Sağhk hizmetleri sosyalleştirüecektir. liyen bu gibi yerlerin kapa11 Müli Eğitim alanmda plânlı büyük gayretler gösteritılması cihetine gidilecek lecektir. Bu benzer taraflanna mukabil yeni prograrada bazı yenilik E Millî Kurtuluş OrdusunKüçük yaştaki çocukların suca ler bulunmaktadır. Bunlardan bazılan şu şekilde özetlenebilir : = yonelmelerini önlemek maksadiyE j dan 3 subayın tard edil1 Eski programda siyasi aftan kapalı olarak «geçmişin si = le dün Şehzadeba.>ındaki üç, Sırke 'i<*î yaralannı sarmak» şeklinde bahsedilmekte iken, yeni prog mesi üzerine Cezayirli cideki iki sinemada polis ve Beleramda üç parti arasında yapılan protokola atıfta bulunulmakia E diye Sağlık Müdürlüğü doktorlan dır. Bilindiği gibi, siyasi affın şekli ve zamanı protokolda belir = siyasi önderlerle subaymüştereken bir baskın yapmışlartılmiştir. = dır. Film oynadığı bir saatte e'eklar ihtilâfa düştü 2 22 Şubat olaylarmı dikkate alan yeni karma hükümet trikler polisler tarafmdan yaktıprogramında, «Demokratik rejim her türlü tahrikten koruna jjj rılmış ve sınema seyreden 6 ile 15 * Arkası Sa. 5. Sü. 6 da = vaş arasındaki 99 çocuk toplanaCezayir 2, (A.A. AP, Radyolaı ) rak Etnniyet Müdüriüğü Çocuk Bü Cezayir'de bağımsızhk için yarosuna getirilmijtir. Bu arada baş pılan referanduma halk. büyük kında bulunan Belediye doktorlabir çoğunlukla katılmıştır. Son rı bu sinemalaıın sıhhî bakımdan al'.naD haberlere göre, iştirak nis hiçbir tedbir almadıklarını ve hapeti yüzde 99.6 yı bulmuştur. Kızvalandırma tertibatı bulundurrr.ogın güneş altında yapı'.an oylamadıklarını tesbit ederek zabıt tutya Cezayir"in birçok bolgeleıinde muşlardır. Bu sinemalar hem küseçmenlerin tatnamı katılmıştı» çük yastakı çocukları aldıklarınRocher Noir'daki Referandum dan hem de Belediye nizamlarına Merkez Kontrol Komisyonu sözuymadıkîarından ötürü kapatılma cüsünün açıkladığma gdre, oy puları cihetine gidilecektir. Ecvet GÜRESFN yazıyor »yir Emniyet Kuvvetlerine mrnsup bir subay, Fransız ordusulalannin tasnifi yarı yarıya tasandan terbis edilen Cezayirli askerlere hitap ederken Arkssı Sa. 5, S i . 7 de mamlanmıştıl. Tasnifi biten sandıklardan çıkan 6732 «Hayır» a Dün sinemalardan toplanan çocuklardan bir kısmı C.H.P. deki 63'leı hareketini nü karşı, 2.605.203 «Evet» çıkmıştır. öte yandan, Müslümanlar, Ceza fus kâgıdındald doğum tarihlerine göre kümeleşmiş, servi endam genç yir'in bir zamanlar kendileri için Jerin kıpırdanışı diye anlamak yan yasak bölgesi sayılan Oran şehlıştır. 63'leriç büyük ekseriyetini tinde, sabaha kadar çılgınc a eğlen • fiihakika yaşı kırkm altındakiler mişlerdir. Milliyetçiler sevinç » teşkil ediyor. Ama, seçilip geldik çinde şarkılar söyliyerek sokakAvrupalılat lerinden beri Genel Merkezden ya larda dolaşırlarken, na olmıyanlarla, başka yönetim evlerine kapacmışlar ve dışarı sistemini arzuladıkları için ateşli çıkmak için ortalığın yatışmasını Arkssı S». 5. Sü. 3 te Arkası Sa. S. Sn. S da Yeni ve eski program arasındaki farklar Dün vaptıklan KSıüşıneden önce Kabibay ve Bavkal 27 Maycsı C.H.P. liler alkışladı Programda. «27 Mayıs thtilâli, meşruluğunu kaybetmiş bir idareye karşı, Türk milletinin direnme hakkını kuüanmasıdır» şeklindeki ibare en uzun alkışı toplam;ştır. Ancak alkışlıyanlar C.H.P Mler olmuştur. tktidar ve muhalefet partileri mensuplarımn birlikte alkışlarını toplıyan kısım ise, demokratik sistemden vazgeçilrr.iyeceğini belirten kısımdı. Partiler kendi kanaatlerine uygun kısımları ayrı ayrı veyahut bir ıkisi birlikte va da hçp beraber alkışlamışlardır. Fakat Amerika iie dostluk, Cezayir bahsi ile Türk ordusundan bahseden pasa.ilar umumi alkış toplamıştır. Miizakereler başlıyor 14 lerden Baykal yurda döner dönmez Kabibay ile görüştü Kabibay'ın ablasının Kadıköydeki evinde yapılan loplantıda tabiî senatörlerden Kaplan ve Karamao, Dündar Seyhan ile Ruhi Soyuyüce de hazır bulundular Yapılan tezahürat Oy tabmini Cezayir referandumunda iştirak nispeti, yüzde 99,6'yı buluyor Dün muhtelif sinemalardaıt 99 çocuk toplandı ^ Ankara 2, <Cumhuriyet Teleks > Senato v e Millet Meclisi Başkanlık Divanları, müştereken yaptıklan bir toplantıda Meclisin lârıle sırış ve toplanış tarihlerini teshıt etmışler ve ifade edildiğine söre Hükümet ile de bu hususta •mutshık kalmışlardır Verilen karars göVe. Meclis Bas kanlık Divanı, nnümii^oeki 7 *em Arkası S». 5, Sü. 5 te Meclisin 7 temmuzda tatile girmesi "Vasil Kolarov,, gemisi isteniyor ile gelen bir Bulgar <» turîsti daha iltica etti Hürriyeti seçme olaylarıruo artması üzerine, Bulgaristan BaşkonsolosIuğuİstanbu] limanında tertibat almağa ve turistleri kendi mihmandarları nezaretinde gezdirmeğe karar verdi (Tazıaı S inci sahifemizde) Bolu yolundaki kazada 5 ölii^ve .^^ ^ 24 te yaralı var İstanbıtlcla da sou 24 saat içinde yeralan 8 traiik kazasında 23 kişi yaralaudı ÇOCUKLAR BİNtN YARISI BEŞ YÜZ Türkljedp her yıl hln ç'ieuktjn yarısı yhinmıyoı Bolu 2, (Telefoııia) Şofbr Zi davi altına ahnmiş ve olayla ılya Kaplan idarfsir.dekı Kocuelı gili tahkikata başlantnı.;tır. 22118 plâkalı 40 yolcusu olan bir Istanbnlda ctobüs. Ankaraya şitmeklc olan Son 24 saat içinde şehrimizde 23 Cafer Öztürk idatesinde'd İMan j kiçfnin yaralanması ile sonuçlanan bul plâkalı kamyoala. Geıedc ci [ 8 trafik kazası olmuştur. Bu kavarında çalrpışmış ve kaza üra 1 zalardan ilki. Kireçburnu ile Tasında, 5 kişi ölmüş. 1 yolon ia | tabj'a arasında vukubulmuş ve şo muhtelif yerlerinden y ırjhınmış för Sedat Kaya'.ı ıriaresindeki 't,r. I «Hambuıg 385> plâkalı arabayla ı Fazl a sürat /üzü.i'ifn vakua j çarpışan şoför Mehmet Şıriıı ıda| gelen kazada, kamyon ,ş..förü Cu resindeki 75919 plâkalı kamyonct, I ferden başka ölen iki kadınU iki hızını alamıyavak yol kenarında\ erkeğin hüviyttleri heniiz tesbit ki bir ağaca binriirmiştir. Ka?a so i cdılememiştiir. Yji'jı:l«r BoJu Dev nunda kamyonel yolc!.ılarıııH.<n | let Hastahanesine Kî'JırıiaraK te Arkssı Sa. S, Sü » de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog