Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

SEKIZ CUMHURÎYE1 29 Temmuî 1962 Ergun'un iransferi için G. Saray ve Fenerbahçe idarecileri yann bir masaya oturacaklar G. Saraylı Ergun'un durumunun kati surette yann öğleye kadar belli olacağı söylenmektedir. Bilindiği gibi F. Bahçeliler, eski talımatnameye göre kulübü ile mukavelesini uzatmak istemiyen Ergun'un. iki yıllık aylık tutarınm yüzde kjrkı Bölgeye yatırümadığından. başka bir kulüple mukavele imzalamakta serbest olduğunu iddia etmektedirler. Ergun'da Federasyona, G. Sarayuı kendisini serbest bırakması gerektiğini belirten bir müracaat yapmış bulunuyor. Hal böyle iken G. Saray da, 40 bin lira karşıhğı Ergunu Fenerbahçeye bırakacağını açıklamıstrr. Bu açıklama üzerine Fenerbah] çe İdare Heyeti, Galatasarayla an c e k o l a n Federasyon heyetinin o laşmak için, kulübe bir miktar ö1 nun de yukarıda bildirdiâimi? gibi x denmesi uzerinde mutabakata var ıkj talimatname vardır. Biri eskı diğeri yeni olan bu iki talimatnamıştır. me de halen tatbik mevkiindedir. Şimdi tsmet Uluğ ile Ulvi YeErgun me.'elesinin söylendıgi ve nal, yarın sabah bu meseleyi gö beklendiğı gibi yann kat'i suretrüşeceklerdir. Bu enteresan gö te belli olacağını pek tahmin etrüşmenin nasıl bir netice verecemiyoruz. ği bilinmemekle beraber. çok eskı | Eğer kat'î bir karara varılsa bibir dostluğun havasını taşıyacağtna muhakkak nazariyle bakılmak • le. bu pek kolay olmıyacak, iki kulüp idarecileri ile Federasyon tadır. ! heyeti. mevsimin en sıcak bir güÖte yandan, Galatasaray ıdareo I nünde en fazla terliyen kimseler leri, yann yapılacak görüşmede ! olacaklardır. 40 bin lira üzetinde ısrarla dura caklanm söylemektedirler. Kürek teşvik yarışları Galatasaray, Fenerbahçenin Er i • .. . vele imzalıyabileceğı iddiasının I hatalı olduğunu, çünkü yeni tali ' raatname gereğince, mukavelesinj j Kürek tesvik müsabakaları bu uzatmak istemiyen Ergun'un bu gün saat 11.30 dan itibaren Karhareketinin noterlik kanaliyle vak talda Galatasaray. Fenerbahçe ve tinde Bölgeye intikal ettirildiğini, Anadoluhisan kulüplerine mensup bu durum karşısmda muvafakat ekipler arasmda yapılacaktır. Büleri olmadan Ergun'un hiç bir ku tün yarışlara istirak eden Galatalüple mukavele imzahyamıyacağı saray bu yarışların da favorisidir. nı ileri sürmektedir. Karagümrük, sezonu Ergun meselesinin bir de Federasyon cephesi var ki, bu da hayli bugün açıyor enteresan bir mahiyet taşımaktaKatagümrük futbol takımı. sedır. zonu bugün saat 17 de Bakırköy, Ergun'un müracaatini görüşe Sümerspor sahasında açacaktır. Açılıştan evvel saat 15 de bütün futbolcular kulüp lokalinde hazır bulunacaklar ve kulüp başkanı Mahmut Keçeci'nin kısa bir konuşmasını müteakip idare heyeti ile futlbolcular tanıştılrılacaklardır. Bundan sonra topluc a Sümer sahasına gidilecek ve takım, Antrenör Hecep Adanır'ın nezaretinde ilk antranmanı yapacaktıt. Buenos Aires 28 (Öx«D 16 temmuzda Buenos Aires'te başlıyan 26. Dünya Eskrim ŞampiG. Saray ile Beşiktaş yonasına cuma gecesi kılıç final maç yapacaklar müsabakalariyle devam edilmiş tir. Neticede Macar Horvarth Galatasaray ile Beşiktaş idarecişampiyonluğu kazanmış, Polonleri 510 Ağustos arasında Dolmayalı Fawlowski ikinci, Fransız bahçe stadında bir karşılaşma yapArabo üçüncü olmuşlardır. Fimak için bir protokol imzahyacaknal müsabakaları nihayetlenlardır. dikten sonra Horvath ile Pawlowski eşit galibiyete sahip olduklarından bu iki ünlü eskrimci tekrar karşılaşmışlardır. Ve Olimpiyat ikincisi Z. Hor\ath, 1957 Dünya Şampiyonu Pa\vlow8ki'yi 61 mağlup etraiştir. AMERİKA MEKTUBU Nefesi kesilen 81 bin kişi bir anda yerinden sıçradı.. Giireşçilere para verileceğine dair haberi veren gazete kupürlerinden bir kaçı Krutçef'in tek parmağı uzerinde amuda kalksa bile e l d e derecede içien bir övgünün, candan bir sevginin ifadesi Brumen litretmişti Yazan: M. Kenan KAN Stanford Stadyumu, soguk harbin iki dev hasmını spor sahasında imrenilecek, âdeta ümit verecek bir dostluk havası içinde karşı karşıya getiren yarışmaların ikinci gününe halkın kırdığı bir rekorla başladık: Dünden de kolaylıkla tahmin edildiği gibi, bugünün kalabalığı ilk gününkünden büyüktü: 81 bin kişi yarışmaları seyre gelmişti. Gerçi stadyumu dolduranlar arasmda bir atletizm karşılaçmasını ömürlerinde ilk defa görecek olanlar, sahada ne olup ne bittigini kavrıyamıyanlar pek çQktu ama iyannın «tıryakileri» onların arasın ! dan çıkacak, yarının şampiyonları; nı bugün. burada annelerine baba| larına atlet olmak kararlarını ciddijetle «tebşir» edenler yaratacaklardı. Daha önemlisi, kırılan rekorlarda kalabalığın hissesi en az kendi büyüklüğü kadardı. Bunu, mevsimin başından beri bir türlü form tutturamadığı için yarışmalara katılma hakkını zar zor kazanabildikten sonra dün burada dünya rekoru kırmak suretiyle çekiççi Hal Connolly fıilen ispat etmış. sonra da bu büyük başarısını, günün kapanış dakikalanna rashyan atışını seyretmek için yerlerinde kalmış on binlerin teşvikine atfetmek suretiyle teyid etmişti. BRLMEL 2J0 u GEÇEBlLlRDt Bu gün de bir sıçrayışta 2.26 metreyı aştıktan sonra Valeri Brumel: «Halkın bunu benden bekledığini biliyordum. Onları hayal kırıklığına uğratmamak için son gayretimi sarfettim> diyecekti. 2.13 ten sonra yüksek atlamada rakipsiz kalan Brumel, rahatça 2.15 üzerinden de süzülüverdikten sonra. halkın istediğini yerine getirmek kaygısıyle çıtayı doğrudan doğruya yeni bir dünya rekoru yüksekliğıne 2.26 ya koydurtmuştu. O anda, dunün geveze spikeri dahü, bütün stadyum nefes kesilivermişti. Sonra, 81 bin kişiyi bir andan hep beraber yerinden sıçratan bir yaylanış gördük. Ve hemen akabinde yer gok inledi: 81 bin kişvnin dakikalarca süren ayakta alkışı Kruçef'in tek parmağı uzerinde amuda kalksa bile elde edemıyeceğı derecede içten bir övgünün, rüyasında bile goremiyeceğı derecede sıcak, candan bir sevginin ifade?i idı. yi tekrarlayıp dunıyorlar: «Bugün çekici onlar aldı ama yann orak bizımdir» diyorlar ve bugünün yanşmaları konusunda büyük ümitler besliyorlardı. Ne var ki, daha ilkten orak oyununa kendileri geliverdi. Rekor kalabalığın durmadan coşturduğu Amerikalı gençler kadını da, erkeği de hemen her yarışmada «son gayret» lerini hesaplı bir şekilde sarfetmenin, zaman zaman kişisel kabiliyetlerinin de üstüne çıkmanın yolunu bulduiar. Nitekim daha ilk yarışma Sovyetler için hayal kınkhğı, Amerikalılar için de «kâğıt uzerinde sürpriz» oldu. Gerçekten, günün ilk yarışması 400 Engellide Amerikalıların dereceleri «kâğıt uzerinde» Sovyetlerinkinden hayli geri idı. açıp kâh kısarak yarışı diledlkleri gibi götürmeğe çalışıyorlar, öte yanda ise 81 bin kişi durmadan genç atletlerini kamçılıyorlardı. Ne oldu ise altmcı turda oldu. Sokolov birden tempoyu hizlandırıverince. rakibi kaçırmamamn çabası içinde engel aşmağa sıçramış olan Young, arkada kalan ayağını toparhyamadı, engele takılarak balıklama pistin üzerine yayılıverdi. Müthiş bir düşüştü bu. Bundan sonra kimse, hele Mithatpaşa çimlerini yatak haline getiren lutbol meşhurlarımızı görmüs olanlar Young'ın yardımsız yerinden kalkabileceğini aklmdan geçiremezdi. Ne var ki «aaah!..» çekenler nefeslerini tamamlamağa vakit bulamadılar. Young sadece yerinden kalk gun'un başka bir kulüp ile muka j SalaCakta bUgUll 1960 Olirapiyatları sırasında Romada gazeteciler, Rus lann basın toplantısına dâvet edilmişlerdi. Ben de bn toplantıya katılanlar arasıncaydım. Gazetecilerden biri, bir ara, Rus kafile baskanına aynen şunları söylemişti: « Rnsyada bugün için spor, amatör müdür, yoksa, profesyonel tni? Bütün dünya biliyor ki, Rnsyada bu eün bütün spor branşların da profesyonellik hâkimdir.» Rns kafile başkanı kızarmıs, bozarmıs ve ancak çülümsi yebilmiş ve titrek sesiyle « Hayır» diyebilmişti. Geçen hafta Ankarada yapılan toplantıda güreşçi ailelerine ve dolayısiyle giireşcilere yardım yapılacafı ve hattâ bir yardım (I) <ücret) baremi açıklandı. Beynelmilel Olimpiyat komite si amatörler katılabilir ve Beynelmilel Amatör Güreş Federasyonu adı üstünde bu açıklamayı ihbar telâkki ederlerse hiç gözümüzün yasına bakmazlar ve bundan böyle ne bîr dünya şampi yonasına, ne de Olimpiyat oyunlarına katılabiliriz." Ikaz ediyoruz ve bekliyo ruz! Ilgililer derhal bir a çıklama yapmalı ve durnma müdahale etmelidir. Abdülkadir Sücelman Güreşte profesyonelliğe dair!. Basketbol: lstanbul Atinayı 7565 yendi FİNALİ BU GECE İSTANBUL. BELGRAD KARMASINA KARŞI YAPACAK Enternasyonal Basketbol Turnuvasının dün gecekı karşılaşmalarmdan sonra finalistler belli olmuştur. Gecenin ilk müsabakasını Belgrad, Tel Aviv'e karşı yapmıştır. İlk devreyi 39 29 galip bitiren Tel Aviv, maçı 77 68 kaybetmiştir. İkinci maçta ise tstanbul ile Atina karmaları karşılaşmışlardır. Baştan sona kadar üstün bir oyun çıkaran İstanbul karması ilk devreyi 43 28 gibi açık bir farkla önde bitirmi?, ikinci devrede Atinalılar toparlanmışlarsa da. lstanbul karması sahayı 75 65 galip terketmiştir. Bu maçtan sonra bu gece lstanbul ile Belgrad şampiyonluk için karşılaşacaklardır. Ancak îstanbulun 1 sayı farkla galibiyeti Belgrad'ı, 2 sayı farkla galibiyeti Tel Aviv'i şampiyon kılacaktır. îstanşampiyon olabtlmesi için Fenerbahçe profesyonel futbol bulun takımı dün kendi stadında sabah Belgrad'ı bu gece 26 sayı farkla saat 10 ds Eşref Aydın'ın nezare yenmesi gerekmektedır ki, bu da tinde ikinci antrenmanını yapmış uzak bir ihtimaldir. Atina: Liyamis (11), Vasilyadis tır. Bu antrenmana bütün futbol(10), Zupas (8), Politis (8). Kolokicular katılmışlardır. Takım bugün sabah saaî 10 da tas (3). Panayatarakos (11), Rigas yine Eşref Aydın'ın nezsaretitade (2). Barlas (2), Pepas (10). tstanbnl: Nedret (22). Nedim (0). atletizm çahsmalanna devam edeŞengün (16), Tuncer (1). Haşim | ceklir. (10), Batur (4), Güner (2), Erdal | (5), Hüseyin (9). Ercan (0). Ferhan (6V HASAN Macar Horvarth kılıçla dünya şampiyonu oldu Fenerbahçe dün antrenman yaptı «Galip Bey» yelken yanşları bugün Fenerbahçe kulübü îaraftndan tertiplenen «Galip Bey Kupasu yelken yarifları bugün saat 10.3C dan itibaren bütün teknelerin iştirakiyle Kalamış koyunda yapılacBktır. Davis Kupasında İsveç ile İtalya ll berabere Stockholm 28 (Özel) Bastad şehrinde Isveç İle îtalya tenis müli takımlan arasmda yapümakta olan Davis Kupasının Avrupa bölgesinin finaiinde durum 1 1 beraberedir. Müsabakanın ilk gününde Isveçli Lundqvist, Avrupanın 1 numarah raketi Pietrangeli'yi 62, 64, 61 mağlup etmış, Italyan Gardini de İsveçli Schmidt'e 63, 36, 75, 63 galip gel mistir. MIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIII Fenerbahçenin dünkü antrenmanmdan bir IIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIItlllllllllllllllllllll Dünkü atletizm seçme müsabakaları Dün Dolmabahçe Stadında yapılan kulupierarası atletum seçme müsabakalarında su neticeler alınmıstır : 110 Engelli: Aydın Tunalı (B.J. K.) 16 800 Metre: Ahmet Yılman (F.B.) 2.02.3 200 Metre: Sımyonidis (Kur.) 23.7 Gülle: Mustafa Maviengin (F.B.) 13,86 5000 Metre : Tuğrul Göktürk (Kur.) 16.11.6 Bu dereceleri kıyaslıyanlar yarısmanın bırinciliğini de, ikinciliğini de Sovyetlere veriyorlardı ama Amerika takımı antrenörü Delkers hiç gam yemiyor: «Onların teknik üstünlüğü bizim çocukların hızı ile başedemez. Gore'ceksiniz, birincih?i de. ikinciliği de biz alacağız» diyordu. İTKİNA TOZ YUTTJTOR Hemen akabinde, evlendikten sonra bir müddet sahalardan uzaklaştığı için dünkü harikulâde koşusuna rağmen henuz form tutturamamış sayılan Wilma Rudolph'un eksiklığinin ağır yükünü taşıyan Vivian Brown, «çok çok ikincilik» e rıza gösterenleri mahcup ctti ve 200 metrede hiç değilse Avrupa'nın en süratli kadım Maria Itkina'ya toz yutturdu. Vivian Brown, ItkiDaha sonra Brumel 2.29 u da aş na ile birlikte kendi kendisini de mağı deniyecek fakat nizami üç aşmış, ömründe iik defa 200 metdenemesinde de yarı yüksekliğe bi reyi 23.7 de koşmustu. le ulasamamak suretiyle, bunu sırf DRAMATİK YARIŞ müsabakayı terketmi? olmamak Amerikalıların pek sevdikleri için yaptığmı belli edecekti. Kim bilir? Çıta ılkten 2^6 ya degil de bir tabirle, pünün en «dramatik» 2.30 a konmuş olsa idi. Brumel bel yarışı hiç şüphesiz 3000 İik krostu. ki bir yaylanışta o yükseklıgi de Bermutad Sovyetler bu yarışmaaşmış olurdu, ama bunu yaparken da da bırincilik, ikincilik bekliyorgerçekten bugün için son gay lardı. 1960 Olimpiyadı ikincisi Sokolev iie bu yarışmadaki dere^esi retinı saıfetmiş olacaktı. Amerika'nın en iyisinden 4 saniye «ÇEKtÇl ON'LAR ALDI» İlk günün yanşmaları Sovyetleri daha iyi olan Evdokomov 1961 karhayli geri bırakmıştı. Fakat içle şılaşmasınm ikincisi Young'ı ararınden birinin sahada yaptığı espri larına sıkıştırmışlar, tempoyu kâh makla kalmadı, üç beş adun ardından gelip de yanından geçivermiş olan Evdokomov'u bir hamlede yakalayıp geçiverdi ve Sokolov'u »ıkıştıra sıkıştıra ikinciliği aldı. «» 4x400 DE 2 BETAZ, 2 StYAH Günün en gözalıcı yarışması 4x 400 oldu. Buna yanşma değil de koşu demek daha doğru olurdu ya.. gerçekten, 50 metre geri kalan Sovyet ekipi bu koşuyu çivili tozu yuta yuta pistten değil de bizler gibi kenardan seyretseler kendileri için mutlaka daha faydalı. Üçu 19 yaşında iki beyaz iki siyahtan kurulu Amerika takımı hayat memat yarışı yapar gibi koştular 4X 400 ü. Elde ettıkleri 3.03 lük derecenin ise dünya rekorundan uzaklığı bir saniye bile değil. Bu dereceleriyle «büyük yarıçmıa» ya yeni yeni katılmağa, jsınmağa başlıyan bu dört delikanlı 400 hiç değüse 4x400 rekorlarmın pek uzun ömürlü olamıyaeağmı müjdelemede, 1964 Tokyo Olimpiyatlarmm altın madalyalannı şimdiclen garantilemektedir. KAPÂNI9 Beş yıldır Olimpiyat yılı difinda muntazaman tekrarlanan yarışmalann dördüneüsü en uiak bir tartısmaya. en almgan insanın da Arkası Ss. 7. Sü. 3 te ,,,,,,,,,,,,,,,,!,!!!!!!!,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!* Illlllllitllliltlltlllillllllltllltllllllllltltlllfllllllflllllllltll Milli Eğiîim Bakanhğından 1 835^40.27 lira keşif bedelli Adana Yetişkinler Teknik Eğıtım Sıtesi Okul Binası, Oto Eğitim Sahası ve bahçe duvarı ınşaatı 2490 sayılı Kanuna istinaden ve kapalı zarf usuliyle eksıltmeye çıkarılmıştır. 2 Eksiltme l/Ağustos/1962 Çarşamba gunü saat 15 te Ankara'da Mesleki ve Teknik Öğretim Müsteşarlık binasında toplanacak Komisyonda yapılacaktır. 3 Eksütmeye girebilmek için : a) 37.163,61 liradan ibaret geçici teminat mektup veya makbuzunun, b) Keşif bedeli 600 bin lira olan benzeri bir inşaat isini yaptığına ve kesin kabulünü yaptırdığına dair belgenin, c) tnşaat mütaahhidi olarak 1962 yıhna ait Ticaret ve Sanayı Odasından almmış belgenin, teklif mektubu ile verilmesi şarttır.. 4 Bu işe ait dosya ve şartname ile keşif evrakı her gün çahşma saatleri içinde Bakanhk Yapı Işleri Müdürlüğünde eörülebilir. ' Teklif mektubunun eksiltmeden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına verilmiş ve gelmiş olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Yorgunluktan T mütevellit BAŞVE VÜCUT AĞRILARINA KARŞI GAYRİMENKUL SÂTIŞ ILÂNI İstanbul Dokuzuncu İcra Memurluğundan Bır borçtan dolayı ipotekli Beyoğlu Hüsejin Ağa mahallesinin Büyük Bayram sokağında eski 38, yeni 42 kapı. 339 ada ve 9 parsel sayılı 77 m2 apartımanm satılmasına karar verildi. GAYRİMENKULÜN EVSAFI: Beyoğlu kazasının İstiklâl c»ddesine müvazi. arka tarafında eski Tokatlıyan oteli civarında Hüseyin Ağa mahallesinin Bü>nik Bayram sokağında 42 kapı sayılı. kapısı uzerinde (BIÇAKÇI HAN 'e) yazıh beden duvarları kâgir. dahilî aksamı tamamen ahşap, eski boyalı, elektrik, su, havagazı tesisatı bulunan binadır. Bodrum, zemin kat pencereleri demir parmaklıklı ön cephede, birinci katta' ve ortadaki çıkmanın üstü ikinci katta balkonludur. Bodnım kat: Trotuar üzerinden üç çimento basamakla inilen, tek kanatlı ahşap kapıdan girilen, zemini beton, teşkilâtsız depodur. Zemin katma çıkılan merdiveni kapatılmıştır. Zemin kat: Sokaktan bir basamakla çıkılan, çift kanatlı demir kapıdan girilen, îemini kınk mermer döşeli. antrenin sağında. kontrplâk bölmeli ufak bir büfe dükkân ve antrenin solunda çift kanatlı ahşap kapıdan jririlen bir oda, arkada murfak yeri ve balkon dahilinde W.C. bulunmaktadır. Antrenin arka kısmında, çift kanatlı ahşap kapıdan girilen ve bir basamakla inilen. zemini karo döşeli ve arka kısmı beton çimento şaplı, penceresiz ve elektrikle aydınlatılan kundura boya salonu olarak kullanılan diğer dükkândır. Birinci kat: Zemin kat penceresinden ahşap merdivenle çıkılan. merdiven başı sofa olop, bir kapıdan girilen antre üzerine ön cephede iç içe iki oda, antrede kiler, mutfak yeri ve arkada diğer bir oda, merdiven başında W.C. vardır. İkinci üçüncü katlar: Bu iki katm taksimat ve teşkilâtı birinei katın aynı, yani merdiven başı camekânla kapalı antre üzerine üç oda, birer mutfak yeri. birer W.C. den ibarettir. Çatı uzerinde ahşap bir oda ve önünde ufak bir teras vardır. Bina eskidir. (77.00) m2. uzerinde inşaat vardır. İMAR DURUMU: Boş arsa için verilen imar plâruna göre program dışmda ve iskân sahasındadır. Ruhsat için proje ile müracaat edildiği zaman tapudan almacak röperli kroki ibraz edilecektir İstikamete çekilerek inşaat yapılabilir. Bina yüksekliği 12.50 m.. bina derinliği geri kalan, arka bahçe mesafesi en az 100 m., inşaat nizami bitişik, saçak parapet civarı gibi ve çatı meyli % 33 dir. Tamammın muhammen kıymeti (154.000) vüz eli dört bin liradır. 961/349 ilk açık artırması 7/9/1962 cuma güıvu saat 1415 de lstanbul Sultanahmette Adliye Sarayında Satış mahallinde yapılacaktır. Artırma şartnamesi herkesin görebilmesi için 22/8/1962 jçünüden itibaren dairede açıktır. Artırmaya iştirak için muhammen kıymetin % 7.5 nispetinde pey veya Millî bir bankanm teminat mektubu tevdi edilecektir. İpotek sahibi alacaklılarla diğer alâkadarlarm ve irtifak hakkı sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını, hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilân tarihinden itibaren on beş eün içinde evrakı müsbitelerüe birlikte memuriyetimize bildirmeleri ieap eder. Aksi halde hakları tapu sicilile sabit olmadıkça satıs bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler artırma şartnamesini okumuş, lüzumlu malumatı almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. Tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağırıldıktan sonra ençok artırana ihale edilir Ancak artırma bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz, veya satış istiyenin alacağına rüchanı olan diğer alacaklılar bulunup ta bedel bunlarm o gayrimenkul ile temirt edilmiş alacaklarmm ve bundan başka paraya çevirme ve paralann paylaştırüması masraflarının mecmutından fazlaya çıkmazsa en çok artıranm taahhüdü baki kalmak üzere artırma on gün daha temdit ve onuncu 17/9/1962 pazartesi günü a>Tii yer ve saatte yapılacak artırmada, bedeli satış istiyenin alacağma rüçhanı olan diğer alacakların o gayrimenkul ile temin edilmiş olacakları (12500 lirayı) ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masrafları mecmuundan fazlaya çıkmak şartı ile en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılamaz ve satış talebi düşer. Gayrimenkul kendisine ihale olunan kims« derhal veya verilen miihlet içinde parayı vermezse ihale karart fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen yedi gün müddetle artırmaya çıkarılıp en çok artırana ihale edileceği ve iki ihale arasındaki fark ve geçen günler için % 5.den hesap olunacak faiz ve diğer zararlar a>Tica hükme hacet kalmaksızm memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunacağı ve fazla bilgi edinmek istiyenlerin 961 349 dosya No. sile memuriyetimize müracaatları ilân olunurCumhuriyet 9561 (Basın 11482 A. 7144/9558) r * KİMYA MÜHENDİSİ ARANIYOR Çanakkak'de modern bir konserve fabrikasının işletme müdürlüğü ve lâboratuvar şEfliğini yapacak durumda olan bir kimya mühendisi aranmaktadır İsteklilerin evvelce çalıştıkları yerleri ve istedikleri ücreti bildiren bir yazı ile Çanakkale Zirsat Bar.kasına müracaaÜan(Basın 12306/9557) TARLAN DIŞ MACUNU Ş SIZLAYAN, KANAYAN, Ç İ ÇEKİLEN DİŞ ETLERİNE SIZLAYAN KANAY İ İ ve DİŞLERİN Ç O R O K S O Z AĞRISINA KARŞI FAYOALIDIR. DİŞLERİ TEMİZLER, KORUR. Hâncılık: 5044/9577 t.^.^^/ FAYDALIDIR! ; <| J Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Acele öğretmen ahnacaktır. M A Y A Özel Ana ve İlkokul için Öğretmen Okulu mezunu öğretmene ihtiyaç vardır. Bizzat müracaat: Beyoğlu İstiklâl cad. Balyoz Sok. Yeni Han kat 3 No: 302 İlâncılık:5571;9373 Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından: Bursada tesis edeceğinv.z 2000 dönümlük Sanayi Bölgesinin plân kote ve haritası (Şehir ve kasaba haritakrının yaptırümasına ait teknik şartname) hükümleri dahilinde yaptırılacaktır. Bu haritalar İrnar ve İskân Bakanhğına tasdik ettirilecektir. Arazi az meyilli ve ağaçsızdır. Bu şartlar dahilinde hektar birim fiatı ile teslim tarihine ait tekliflerin 15/8/1962 çarşamba gunü mesaî saati sonuna kadar Odaraızda bulundurulacak şekilde gönderilmesi ilân olunur. (Baaın 12648/9570) • OPON, baş, diş, adale, sinir, lumbago, romatizma ağnlannı derhal teskin eder. • OPON, bayanlann muayyen zamanlardaki sancılarında başarı ile kullanıhr. 9 OPON, günde 6 tablete kadar ahnabilir. Florence Nightingale Yüksek Hemşire Okulu Müdürlağiinden: Okulumuz 1962 1363 Ders yılı içm öğrenci kaydına bajlamiftır. Lıse mezunu kı? öğrenci kabu! edilir. Tamamlayıcı bilgi içir. Okulumuz Müdürlüğüne sozlü veya yazıh müracaat vapılabileccği çibi, diğer Vılâyetlerde Sağlık Müdürlüklerine başvurulabilir Adrcs: Şişlı Çocuk Hastahanesi tstanbu! Telsfon : 47 27 30 (Basın 10964,8560) H ALI Hususî surette imâl >?dilen yeni desenli BUNYAN, MANCHESTER \e İSPARTA halılaruıın üstün çeşitleri saym müşterilerimize arzedümiştir. Sultanhamam Aşir Efendi cad Hobyar han zemin kat No. 24'1 KÂMİL KALACI Cumhuriyet 9562 (FAAL; 4*67 9589)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog