Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

29 Tenımuz 1962 Ü<ıııııııııııııiMiııııııııııııııııııiiinıiııııi!iıııııııııııııııi]inııııııııınııınıç CUMHURÎYET TEDt Adapazarı, 28 (özel mrette gi protestoculara yol açmıştır. den arkadaşımız Doğan Keçecıoğt Hıç bir taşkınlıkta. bulunmadan lu bildiriyor) Son günlerde yur sessiz yiirüyüîe devam eden kaladun muhtelif bölfelerinde terüp balık, 1.5 saat sonra Atatürk par< Bafterafı 1 in«i Mkifede ) edilen sessız protesto yürüyüşle kına ulaşmıştır. Burada buste çeser ve ttıusamerelerden elde edilen rıne, dün Adapazannda bir yeni lenk konmuş ve aynı sessizlik 1 kazançla "Î81 bin 220 liraya yükselsi eklenmiş. 8 bine yakın Adapa çınde kalabahk dağılmıştır. mektedir. Valinin demeci zarlı, tabelâ vergisını 150 lıradan Bunun yanında Belediyenin m»v Sessiz yürüyüşü ınüteakip ken300 liraya çıkaran belediyeyi ve cut 200 sinemadan temin ettiği tahkotü muamele yaptığı ileri sürü disıyle görüştüğumüz Vali ve Besilât 6 milyonu bulmaktadır. Türkçe biimiyen Türk şoför Asker dbiseli siviller Şaşkın çoban len Belediye Zabıtasını sessiz bir lediye Başkanı Sedat Kirtetepe, 7 ay içinde 15 milyon 713 bin 488 tabelâ vergısındefcı artUrmamn ıd Sivaı, 28 (Telefonla) Şeb. yüzde 3, en yüksek randıman • vatandas 2530 milyon lira sinema£ vuruyuşle protesto etmiştır. ise yüzde 6? ile sadece ilk öğ S lara ödiyerek eğlenmek fırsatını Yakalanan şakiyi halk yuhalıyor Her yerde kaçak eşya aramyor. riteizde 1961 1962 ders yüı Sabah saat 9 dan ıtibaren duk dia edildiğı gıbi yüksek olmadığıtesbit edılirken retmen okulunda alınmıştır. Ş bulmuştur. Bu 15 milyon kişiden kânlarını kapıyan esnaf, yavaş ya nı, yenı tarife sonunda orta dereceli okul1 llgililer başan oranının aü 5 10 milyonu ecnebi filim seyretvas Esnaf Derneklerı Bırlı^i onün komşu illerdeki tarifelerin incele» Röportajı yapan: Erol DALLl larda başan ofanı çok düşük sük olraasının sebebi özellık S miştir. Geri kalan 6 milyon kisi de de toplanmağa başlamıştır. Top i nip bir ortalaraa ahndıjını söyleolmuştur. Bu yıl son sınıfta le öğretmen kadrosunun yet« S yerli filimlere sağbet göstermistir. lanma sona erdıkten sonra da, samiştir. Vali aynca şunları da ilâGüneydogu bolgesinde tuttuğuokuyan 10M öğrenciden ancak ri kadar olmayışında avnca 5 muz bir cip'le hudut'a gidiyoruz. at 10 da onde Ataturk bustü, bay ve etmiştir: İstanbul Belediyesi >abancı filim 175 ı doğrudan doğruya sıruf « Saatler bir saat evvele ahnders yılı içinde sık sık oğret • pSste'en sir.emalardan £ raklar ve dövızler olduğu halde 4 milyon Şoförün yanında, yollan iyi bilen geçerek nıezun olmuştur. Badığı halde bir kısım esnaf, eski menlerin degijmelerir.de bul S 156 bin 78fl üra, yerli filim oyna arkadaşı oturuyor, bız arka tarafyurüyüşe geçilmişUr. Bir gün ev1 zı Okullarda en düşük başarı maktadırlar. 3 tan sinemalardan ise 1 milyon 583 ta foto muhabiri Ibrahim Köseoğlu velden hazırlanıp yurüyüş sıra saate göre dükkânlarını daha geç sında taşınan dovizler arasında bıl kapatmak istemektedır. Belediye bin 611 lira fielir sağlamış bulan ile eşyalarımız arasına sıkısmıs, sıhassa şunlar dikkati çekmiştir: zabıtası da bu hali önlemeğe çamsktadır. Bolediye yetkililerinin caktan şikâyet ediyoruz. Mardinlı 5 GMC, hendeğe yuvarTrafik kazasında ; bildirdiğine göre yerli filimlere bir Türk oian şoför, Turkçe bilme«Olur mu böyle olur mu? Beledi lışmakta ve esnafla zabıta arasınburadan doğyanındakı arkadaşiyle rağbet arttıfı takdirde Belediye diğinden ye esnafı vurur mu?», «Bu meın daki anlaşmazhk | landı, 1 er öldü, 7 er I yaralandılar, kan maktadır. Belediye zabıtasının şıdaha cok kazanç temin edebilecek kâh Arapça, kâh Kürtçe konuşuleketin külturlü zabıtaya ihtiyacı kâyeti mucıp bundan başka bir = yaralandı zayiinden öldüler tir. Zira yerli filimlerden Beledı| yor. Foto muhabırimiz Kürtçe bılvar», «Demokraside dikta beledihareketi olduğunu zannetmiyoye resmi daha fazia plmmakt^dır. dığinden, konuşmalarına kulak kaye istemıyoruz», «Kirtetepe, ka= Tarsus, 28 (Telefonla) Üçbartmadan yapamıyor. Verdığimız rum. Netice itibariyle esnaf anaSivas, 28 (Telefonla) AhNazan PÎRİNÇÇtOGLU nun sen değilsin.» (Kirtetepe, Ada yasanin kendilerine tanıdığı hak= tepeler mevkünde bulunan asparayı az buluyorlarmış. yolların met Demet idaresindeki kampazarı Vali ve Belediye Başkanı ka dayanarak bir yüruyüş yapmış 2 keri cephaneliğe Yeniceden akötülüğünü bahane ederek, daha yon, Evliya köyünden geçerdır). S cemi er alan Gani Uzun idaY.T.P. Yalova kongresi fazla «para istiyelim mı, ıstemıyetır.» ken 6 yaşlarında Ayşe il* 1 0 = resindeki 203955 plâkalı G.M.C. Emniyet tedbirleri Bastaratı ı ıncı sabıtedc lim mı?> münakaşasına dalmışlar. yaşındakı Osman Öçalan'a çar Diğer iddialar = gece saat 2130 sıralarında dıkBu tercümeyı yapan foto muharıyle uğıaşacak vaktimız \oksa da, parak ağır şekılde yaralanmaBaşlangıçta 5 8 bin kisilik bir Diğer taraftan bu sessiz yürü= katsızlik yüzünden hendeğe bırimiz kulağıma eğıîerek, «Zemın onJar şunu ıyı bılslnler ki, bu ıkınlarına sebep olmuştur. grup haiınde yurüyüşe geçen es yüşle ilgili bazı iddialar ileri süZ yuvarlanmıştır. cı koalısyon da muvaffak olamazsa musaıt, bızi soyarlar mı? soymazlaı naf. halktan katılahların da işti rülmekte, bu yürüyüşün bazı şaYaralılar hastahaneye götüS Kaza neticesınde Kâmuran çokerteceklerı şeyın altında kendı mı?» diye sorroaz mı. Ben de bu sırakiyle kısa zamanda tahminen 8 hıs'.ar tarafından münhasıran V'arülürken, fazla kan zayiinden lada aynı şeyi düşünüyordum. ;£ Garaj adındaki er derhal öllen de yok olacaktır» dedı. bını bulmuştur. Yüruyüş sırasında liye karşı tertiplendiği belirtilmek yolda ölmüşlerdir. Sofdr tev• 2 muş, 4 ü ağır, 3 ü hafıf olmak Sağlık Bakanı Yusuf Azizoğiu. siyasî herhangi bir olaya meydan ver tedir. Bu arada yurüyüşe kif edümiştir. Kurtalan'dan Siırt'e geçıyoruz. = üzere 7 er de yaralanmıştır. Cevdet Perın, Hasan Kangal söz almemek için başta Emniytt Müdü maksatların da kanştığı ifade edılar. Bılâhare Sureyya Ağaoğlu bındığımız dolmuşta 5 kişi var. hep Ş Askeri ve idarî mskamlar kaDefine aramak için rü olmak üzere zabıta gereklı ted dılmektedir. Arapça konuşuyorlar. Bir virajı S za hakkında tahkikata başla. = 1 mikrofona gelerek kendısının ve biri almış ve geçilen caddelerde Resmî makamlar, sessiz yürüyüs donerken, asker elbiselerı gıymıs 3 mışlardır. Yara almıyan şoför gece tarlalar kazılıyor | Y.T P. nın Ataturkçu olduğunu, sı iki kişi yolumuzu kesı\or. Şofor : le îlgili olarak herhangi bit takiyası bir hüvıyetının bulunmadlğı~ ıse tevkif edümiştir. Çivrü, 28 (Telefonla) llnı ve sımdilık sabrettiğını soyledı. «Ne istıyorsunuz?» derken, sesi â«Erdek şenlikleri» ndekl bat buluntnadığını ifade etmişlerdır. E Bostan bekçisi çemız ve Işıklı bucağında aGünun son konusmasını kongre deta tıtrıyor. Asker elbiselı şahısmatör definecılerın sayısı son başkanı Prof. Aydın Yalçın yaptı. lar: «Hiç, Siirte gıtmek ıstıyoruz» sabotaj dâvası başlıyor Yapı1? FederasyotTO E bağlı bulundu günierde bir hayiı artmıştır Ya.çın memlekette demokratik ni diye cevap veriyorlar. Herkes bir miting yapıyor = Adana, 28 (Telefonla) MiErdek, 28 (Özel surette gıden zamın kurulması ıçın ıhtılâl hava goğus geçırerek, gerilmış adalelerıBu arada Iş:kiı halkı define aAnkara, 28 (Telefonla) Tür•; sis bucağma bağh Dedeîer arkadaşımız Mücahit Beşer bildisının son bulması, süngu korkusu ni yumuşatıyor. ramak maksadiyie birbırının ^ köyünde Durmuş Avcı adında rıyor) «Genç Oyuncuları tiyat kije Yapılş Federasyonu, 12 ağus nun ortadan kaldırılması, profes• tarlasını ve bahçesını gızli gızyonel ıhtılâlcılenn, komunlstlenn ro topluluğuna karşı aşırı sağcı tos pazar günü Karadeniz EreğliS bir bostan bekçisi. bu sabah Batman ıle Kurtalan arasındaki h geceleri kazmaktadır. ve eskı zihnıyetlı polıtıkacıların bir çeşmenın başındayız. Mufreze bazı kimseler tarafından yapılan smde bir miting ve Ereğliyi îstan= tarlada ell kolu bağlı olarak Avrıca Berköy çıftliginde <Bu halkla demokrası olmaz» lera kumandanı bır bınbaşı ıle bırlıkte Diyarbakır kaçakçılar pazarından bir joıünus tecavüz. memleketimizin en renkli bula bağlıyan yol güzergâhında ~ bulunmustur. Durmuş, kendıYunanlılardan kaldığı sövlenınelerının jok olmasını bıldırerek; su ıçıyor, elimızi yüzumuzü yıkıyoturistik köeşlerinden biri olan Er bır yürüyüş tertiplemistir. Hatır~ sinın Halü Yıldız ve ikı arlen 1 ton külce altın için hır 0 dekte büyük üzüntu uyandırmış lanacağı üzere, aynı Federasyonun « Haysıyeth vatandaşlar olarak ruz. Çeşmeden akan suların top çorap var .>. Hayır, dıyoruz. Sol I lhbar mı var? ^ kadaşı tarafından bağlanarak 1 haftadanberı Samsunlu Sa Hayır, biz istedığimizi ararız, bulunmaktadır. 1 temmuz tarihi için fıazırladığı yapacağımız bırıncı ış demokrasıye landığı jalağın etrafına ıse 10 15 tarafımız kaçakçılar çarsısı, şımdı = 450 lırasmın gasbedıîdiğini idbahattin Hakkı ve eşı tarafınmitîng. ilgililerin verdi|i teminat olan guvenı sağlamaktır ve çeşitlı tane sığır geimış, onlar da su içı etrafımızı bır değıl bırkaç kışı sa . lâfı fazla uzatma .. = dıa etmıştir. dan kazı yapümış ve bir şey Mali bakımdan UNESCO tara ve vaad üzerine yapılmamıştı. sebeplerle meydar.a gelen ıktısadı yor. Bu kadar su ıçenlerin bulun rıyor. Her kafadan bır ses: «Çorap ' Y\^rt dı«ından gelmiyoruz.. E Sanıklardan Halil Yıldıı yabulunamamıştır. durgunluğu ortadan kaldırmaktır.» duğu yerde. tabii olarak su sesın var. gbmlek var, taş pudra var, ' Nereden geldığinizi sorduğu fından desteklenmekte olan amaFederasyon yöneticileri, kendi= kalanmıştır. tor genç oyuncular, 23 temmuz pa lerine verilen dedı, konusmasını Y T.P. nın ıkıncı den başka çıt yok. Henuz serınle sustalı var. fıle var, oyun kâğıdı ' muz zaman soyleyin. vaadlerin bugüne Köy kavgasında \ar. ıyi tuvalet kâğıdı var, plâj a I Aranıyoruz. bavullarımız açılı zartesi gecesi kollektıf çahşmaları kadar gerçekleşmedigini ve bütün = Husumetten dolayı koalisyona ıştırak durumunu belır diğimız bır sırada, sığırların arayakkabıları var, mendil var, Hayor. elımizdeki caketlerimiz dıdik sonucunda I hazırladıklan «Vatan temaslara rağmen Çalışma Bakavurularak öldürüldü sından bir ses yükseliyor: «Selânıten şu cumle ıle bıtırdı : = yangın çıkardılar « Bız C.H.P. nın karşısındayız, un aleyküm». Bınbaşı hızla arkası lep ısı seccadeler var, kadın iç ça dıdik edilıypr. Bavuldan bır file daş oyunu» adlı vak'a eşhası ara nının kendilerini kabul etmedigıManısa. 28 (Telefonla) E Bolu. 28 (Telefonla) Dün kendileriyle gonül ve fikır bera na donerken tabancasını da çekı maşırları var...» velhasıl, var oğlu ny'.on çorap çıkıyor. Jandarma hid sında bır doktor ve bır «vukat da nı ileri sÜTerek bu mitingi yapma Gbrdes ilçesinin Tepeyenihan detle soruyor : bulunan pıyesi oynamak üzere ğa karar vermislerdir. gece, tnerkeze bağh Ulumescit berliğımız yoktur. Muayyen bır yor. Şaşırmış çobanla karşılaşınca. var... köyünde buğday tarlasına hay • sahneye çıktıkları anda, bıri kadın 5 köyünde. Ali ve Abdullah a Bunu nereden aldınız? devre ve mahdut hedefler içinde «Aleyküm selâm» diyerek, tekrar Ege ttttm lîçllerinln yttrUytisü vüzünden cıkan tabancasını yerme koyuyor. 5 dmda ikı köylü, eskı bir hu van sokmak olan üç kiştnin taşkın hareketleriy Avrupadan.. isbirliâı yapıyoruz » Dıyarbaktrdan Mardıne gıdıyoiçin tahkikat kavgada bir kışı öldurülmuşE sumet vüzünden aynı köyden Hangi Avrupadan? le sabote edılmek istenmışlerdir. Kayıeri Y.T.P. ll Idare Heyeii ruz, jolda ıkı jandarma, otomobılı îzmir, 28 (Telefonla) Egede tür. Ş» Hüsnü öztürk adlı şahsın har Almanya Avrupasından! Siırt'in içindeyız. Otelımizin o durduruyor. Arıyacağız» diyorlar. Peşin hüküm ve kararlarla, makPartiyi kapatıp A.P. ye geçti Lâfı uzatacağına, şunu şöyle sath olarak tiyatro>a Z manlarını kundaklamak tureDiyarbakıra geçiyoruz. Tarla sahıbi Nurullah Algeldlkleri üzüm ve incir müstahsilinin fiyatKavserı 28 (Telefonla) Şehrı nunde yüz'ün üstünde ınsan toplan Siirtten E tiyle yakmışlardır. kanh oğlu Halil ıle, Selendianlaşılan ve en onde oturan bu larda lüzumlu destekleme tedbir| miz Y.T.P. ıl ıdare heyeti bugün mış, «Yuuuh, yuuuh . • diye bağı Yolda iki jandarma. otomobılı dur soylesen e... Bu çorapların, Diyarbakır kaçak şahıslar sahneye çıkan sanatçılara leri alınmadığı takdirde bir prodiyorlar. ye bağlı Terzıler köyünden £ Yangın kısa zamanda büyüI toptan ıstifa ecitrek partiyi feshet rıyor. Ne oluyor? di>e dışarıya çı duruyor. «Arıyacağız» Yusuf, Nurullah ve Fadıme E müş ve bıtişıktekı samanlığa n.ı; ve «aat 1 te hususi bir mera kıyoruz. Kısa ayaklı kahve sandal Her iki seferınde de soruyoruz : çılar pazarında da olduğunu soyh çelme takmışlar, ayaklariyle giriş testo yürüyüıü tertiplemeğe ka4 yelerıne oturmuş ıhtıyar bır Siirtli «Ne arıyacaksınız?». Cevap: «Ka yecek oluyoruz. «Orasına ben ka yolunu kapamışlar ve yerden al rar verdiklerini bildlrmiştik, Bu Gülec. adlarındaki şahıslar afimle A.P. ye iivhak etmiştir. ^ da sirayet ederek yakrr.ıştır. rı^mam» dedikten sonra. şoföre : dıkları toprakları «anatçılara fır toplantı ile ilgili olarak Emniyet çak anyacağız...» bıze cevap verıyor : rasındaki karRa neticesinde, 3| Samanlıkla blrlikte iki manda Bır şaki yakalamışlar. Aramızda şu konusma cereyan «Çek makineni» diye emlr veriyor. latmışlardır. Bununla da yetinmı 1 inci Şube Müdürlüğü tarafından Yusuf, Nurullahı gögsünden bı da yanarak blmüştür. Sanıklaİ>te, eşkiyamn otesinde Guney yerek taşkınlıklannı arttıran aşı tahkikat yapılmaktadır. Niçın yuh çekiyorlar? edıyor : Bir İngiliz gazetesinin çakla vurarak öldurtnüştur. ZZ rın aranmasına ve yakalanmadoğu böigesinden bırkaç not. . Herhalde yakalandığı için.,. Gümruk mü burası? Bugün, toplantıda hazır bulunan E larına çalışıîmaktadır. Suçlu tevkif edilmiîtir. rı sağcılar, önce genç oyunculara Bastaratı 1 ıncı tabifede Erol DALLI Hayır, karakol. • hainler, komünistler, milliyetsiz» gazetecilerin malumatına müracaÇlvril kadmlar lerinm yerini alacaktır. Gazete = 30 dekarhk orman Diyarbakır içındeyiz. Sıcaktan yürüyüsü ler, vatansızlar... Bu pıyesi nasıl at edilmiş ve protesto tadilâtın 1 kasımdan sonra yapıl yanmış, hararetimizi dindirmek oynarsınız?» diye hakarette bulun fikrinin toplantıda bulunanlar tacezaevi boşaldı g yandı ıııııııuıııııııııııııınııııııı masmın muhtemel olduğunu yaz için vışne şurubu ıçiyoruz. Bardako>ıktan sonra seyircilere dönerek, rafmdan tasvip edilıp edilmediği S îsparta, 28 (Telefonla) Se maktadır. Bilindiği gıbi NATO larımızı dolduran adam, kulağımıÇivril, 2a (Telefonla) ll• Siz bu piyesi nasıl seyrediyorsu sorulmuşîur. E nirkent düz orman mevkiinde Baskumandanı Lauris Norstad 1 za doğru eğilerek su sekilde konuçemız cezaevi kadınlar koğanuz? Milliyetsiz Erdekliler!..» şekşuyor: «Gömlek, çorap ister miçıE bir yangın çıkmıstır. Güçlükkasımda görevden çekilecektır. şu yıllardanberı ılk defa talinde bgğırmağa baş^yınca ortalık e niz?». Teşekkür edıp ayrılıyoruz. S ! e söndürülen yangınd< 50d " ) l * M ı « * n k t a The Daily Sketch, nükleer gü Bıraz ılerde başka bir adam yanabirden karışmıçtır. Ş karlık orman yanmışflr*^ıahdümlü mermilerle mücehhez 30 jıyör: «Shstalı var, naylon gömlek. Ş. gınin bir sigar a izrn«rttl*uten sîfrrif kadsnın tahlıye edılmesi veya daha fazla Aroerikan atom Sağduyu sahibi, olgun, açık fiE' çıktığı tahmın edilmektedıır. ite koğuşta hlç bır kadın tu E denızaltısının Avrupa sularmda kirli erdekliler, kendilerine bir tuklu kalmamıstıır. Ş devriye gezeceğinı yazmakta, fa İçişleri Bakanı, valllerle sanatşenliği hazırlıyan genç oyun= 189 dâvacısı bulunan culara hakarette bulunan bu »ahıs Can adasında turistik E kat bu haberi aldığı kaynagı zik görüşürken, Tatvanda 15 retmemektedır. ları susturarak «devam. devam... Bravo çocuklar!..» diye sanatçıları ~ Bandırma. 28 (Telefonla') bir tesis yapıhyor E Bildirildlğine gore, bu denızaltıkamyon soyuldu teşçi etmişlerdir. lar NATO ülkelerıne mensup mu5 Iki gündür çehrimiz Asliye Isparta. 28 (Teleforıla> E rettebat tarafından Bastaratı 1 ınci sahıtede Çalışma Bakanlığı tarafından ta grev ılan ederken karşılasaCağı forkullanılacak E Hukuk Mahkeme»itıde 189 dâAnkaradan geldikleri ve birinin Ankara. 28 (a.a.) JandarMılll mücadeleden sonra Eğri = ve Amerıkan donanması lubayla tıda bulunduğu bır sırada, Tatvana zırlanan ve Ikınci Koalisyon Hti malıteler de azımsanacak gibi de doktor, birinin de hukuçu oiduğu S vacısı bulunan bir duru»maya ma Assubay okulunun giriş dir halkı tarafmdan «Ata 5» rının ıdaresınde oulunacaktır. 7 kılometre uzaklıktakı Ağrı Bıt kümetınce ıncelenerek. gereklı de ğildir. = hakılmaktadır. Şehrlmiı Tekel öSrenilen «ahıslar hakkında savcıimtihanı için şehritrlize gelen türk»e hediye edilen ve vefa 3 Orev çeşitlırl îl&ve edıldığine göre, bu değı lis yolu uzerinde, Sorgun Kıvak ğişiklikler yapıldıktan sonra «pek = tdaresı Yaprak Tütün Işlerne lık «halkın huzurunu bozduklannöğrencilerin, dün yaptıkları tından sonra ablası Makbule = jıklik, Türkıye. ltalya ve lngilte bolgesi cıvarında cereyan etmiştır. yakında» Parlâtnentonun onayına ZZ Evindeki işçiler tarafından at^ç asırdan beri dünyada toplum dan dolayı» âmme dâvası açmışîır. yurüyüşleri esnasında, janAtadan'da kalan Can Adası z: rede mevcut orta menzilli güdüm Olaya şahıt olanlann ıfadesine sunulacağı Başbakan Ismet Inonu hareketleri arasında önemli bir yer Dâvaya S çılan bu dâvada, Tekel tdarepazartesi başlanacaktır. darma yüzbaşıs( Seyfettin Edaha sonra Atadan tarafından ~ lü füze üslerindeki Amerikan göre, üç kışıdcn muteşekkıl soygun tarafından kamu oyuna bildirilmış işgal eden grevlerin, bugüne kadar Ayrıca seyirciler arasında bulunan E sinden 55 bin lira alacak isten«Toplu Sözleşme, Grev ve gorulmüş şekillerınden en önemli iki kişi de, kendilerine hakaret esen'e hakaret ettikleri iddiasatılmış bulunuyordu. Bu de 2 Thor roketlerinin geri alınacağı cuların hareketlen bır ganımet el olan E mektedir. 1958 vılında yapılan de etmekten zıyade, bu bolgede bır Lokavt Kanunu» tasarısır.da, grev lerı şoyle sıralanabıhr : siyle haklarında dâva açılan fa Adanın kadın olan iki sa •; anlamına gelmektedır. Ş 15 kuruşluk bir zammın bir den bu ıki erkek ve bir kadından üç öğrenci bugün yapılan du hıbi valıliğe müracaat ederek Ş Gazete, bu suretle toprakların soygun olayının yapıldıg.nı ve ya soyle tanımlanmaktadır : müddet sonra iptal edilmesın1) Iş hukukuna dayanan anlaş ıbaret grupu mahkemeye vermişruşmaları sonunda beraet etCan Adasında turistik bir te = da roket üsleri banndıran tngil pılabıleceğını gostermek gayesıne «Iş sartlarındâ veya bunların uy mazlık grevi. E d«n vuku bulan bu alacak dâlerdır. Bu arada olay geceei zabıt mişlerdir. sis kuracaklannı, Adayt bır = tere ve difer Avrupa memleketle matuffjr. gulanma tarz ve yollarmda değısıkE vası U ağustosa tâlik edil2) Iş hukukuna dayanan goste tutulurken gerici hareket karşısın plâj sıtesı haline getıırecekle rının bır nukleer taarruzda «heSoygunun yapıldığı yol, taşlarla lık yapmak amaciyle o ış yerinde riş grevı, ^ miştir. da genç oyuncuları koruınak üze20 kadar jandarma subayı rinı söylemışlerdir. 2 def bölgesi» olmak ihtimalinin nis kapatılmış ve arabaların durmasm ki faalıyetin busbutun veya işın re tanıklık etmek için bir çok kim ile assubayının şahit olarak 3) Snasal göstens grevi. riıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı dan ıstıfade eden soyguncular 3 niteliğine gore önemli ölçude kı^ <e sabaha kadar karakol önünde : dinlendıği dâva, saat 15 ten Ayrıca, Atatürk'ün hâtırası 5 beten azalacağını yazmaktadır. 4) Sıyasal anlaşmazhk grevi, Ağrı, 3 Erzıncan, 3 Elâzığ, 2 Bıtlıs. men ışlemezhğe uğramasına sebep beklemiştir. Bunlar arasında ku16.30 a kadar devam etmiş ve nı tâzız için bir köşe de hazır ~ 5) Sempati grevi, 2 Van, 1 Diyarbakır, 1 Adana plâ olacak biçimde, Işçilerin anlasarak Dün gece Vatan Cadde lanacaktır. caklarında çocuklan olan kadınjjj neticede sanıkların suçsuz olAMERIKA MEKTUBU kalı olmak uzere cem'an 15 kam topluca işi bırakmalarına (Grev) 6) Dayanışma grevi, larm da bulunduğu dikkati ç e t duklan anlaşıltnıştır. 7) Gelitiguzel grev, .;J* yonu soyrhuşlardır. sinde vukubulan bir kadenir.» (Baştarafı 8 lnci sahifede) miştir. 8) Alıcılar grevi, ''**" Aynı biçımde, ışveren veya ışveOlay üzenne Sıırt ten iki mufrehi şikâyet edemiyeceği en baııt bir 9) Açl.k grevi, zada 3 kişi öldü, 6 kişi ren vekih tarafından işçılerin topV EFAT hoşnuteuzluğa yol açmadan tamam ze ıle Tatvan'a gıden Jandarma 10) Özel hareketîer (sabotaj, de ağır yaralandı landı, 81 bin kişinin gözlerini ya Bolge Kumandanı Albay Zekı Ar luca ışten çıkarılmaiarı halinde do boykot, oturma grevı, pasif mukaEm. Top. Yb. Ismaıl Taneri şartan, sönük ümitleri alevlendı dağ. yaptığı araştırmalarda bazı ıp ğan hukuki durumun adı ıse (Lo vemet v.s ) ve merhum Em. Alb. Musta Baştarafı 1 incl sablfede ren bir dostluk gösterisiyle kapan uçları tesbit etmışse de mutecavız kavt) tır. fa Balkan'ın ablaları. Hatıce Yakında gerçekleşecek olan kalerı bulamamıştır. Halk bu olayın Hâdiseye şahit olanlar, minibüdı. Grevi kısıtlıyan bükümlcr Güvençer ile Rabia Korur'un nun, bunlardan yalnız birinci madsun çok hızlı gitmekte olduğunu Daha evvel, 1897 denberi Ameri sebebi olarak, Ikıncı Jandarma Bolanneleri, Ali Güvençer ile Türk emekçilerinden bu güne ka dede behrtılen ve «ışveren uzerine soylemislerdir. kalıların «6 kıt'ada o yılın en bü ge Kumandanlığının Bıtlıs'ten SıBehzat Korur'un kayınvalideyük atleti» ne vermekte oldukları ırte nakledilmesı ve bu bolgede dar esirgendiği halde, demokrasi basır.ç yapmak suretıyle daha iyi Muhtelif hastanelere kaldırılan lerı, Muallâ Güvençer, Melda İSTANBUL ANKARA Helm Armağanı • lstanbuüuların bulunan bazı kışıierın bu nakılden ile yönetilen memleketlerde bir ış şartları sağlamak» amaciyle yakazazedelerden hafıf yaralı olanlave Sevda Korur'un büyukan7 27 Açılış ve program 7.30 7.27 Açılış ve günün programda yakından tanıdıklan Ralph dolayı menfaatlerinin haleldar cl yüzyıla yakın zamandanben en o pılan grev şeklıne. o da kısıtıı rın isimlenni tesbit edebildiklerineleri lağan bir sosyal mesele sayılan olarak izin vermektedir. Şurasım Tatil sabahı 8.00 Haberler ları 7.30 Haberler 7.45 Ne.şeBoston ile Valerl Brumel'e veril ması gösterilmektedir. miz şunlardır : FATMA BALKAN Soygundan sonra bazı tevkıfler grev hakkının nihayet bizde de ta kabul etmek gerekir ki, yukarda miş, iki büyük atlet kâh kol kola. 8.15 Sabah şarkıları 8.30 Plâk li türküler ve oyun havaları Kamyon şofoni Cavıt Döven. Legrev şekillerinden 28 Teramuz 1962 cumartesi gukâh el ele seref turu yaparak her yapılmışsa da, yakalananların ısım nınmasının, bazı muhafazakâr çev sıraladığımız dolabından 9.00 Operet melo 8.15 Hafif melodiler 8.45 Paman Tenekecı, Cevdet Polatkan, nü Hakkın rahmetine kavusnedense şeref turunu gelenek edin leri açıklanmamış, buna mukabıl relerde ürküntü uyandırdığı görül birçoğu butiın dünyada yasaklandileri 9.30 Türk musıkisi dın zar neşesi 9.15 Isteğinize göre Özcan Polatkan, Şaban Taskan. memis Amerikahlara bu güne ka Içıslerı Bakanı Sahır Kurutluoğlu mektedir. Bunun bir sebebi de, gre mış bulunmaktadır. Fakat, ölçüsu mustur. Cenazesi 29 Temmuz leyici istekleri 10.00 Çocukla 10.15 Bizi dinler misiniz? Yaralanma dereceleri tesbit edıdar bilmedikleri bir zevk ve heye basın mensuplarına şu demecı ver vln ne oiduğu hakkında geniş halk bizdeki kadar geniş tutulmamıştır. 10.25 Çeşitlı müzik 10.45 Ço1962 Pgzar günü (bugün) ikınrın köşesi 10.30 Dinleyicilerle lemiyen mınıbus yolcularmdan tesmiştir : gerekçesinde can tattırmışlardı. kütlelerinin yanlış veya \etersiz Nıtekim, tasarının cukların pazar köşesi 11.00 di namazını mütaakıp Kocabit edebiîdiklerimiz şunlardır : başbaşa 11.00 Sanat olayları «grevle işin bırakılması iş şartlaGüzide Kasacı'dan şarkılar mustafapasa Sumbul Efendi « Bu hâdıse tıpık bir soygun bilgiye sahıp olmalandır. En nihayet birbırine doğru yürü 11.10 Yurdun sesi UJOHaf 11.30 Onbeş gün sonra gizdeyiz! Naciye Tastan. Nermin Taştan Camunden kaldırılacaktır. yen ikı dızı yan yana geldıkçe el hâdisesı değildir. Tahkıkata el ko Oysa, bnümiizdeki günlerde Ikin rında veya bunların uygulama tarz 1 tanın melodileri 12.00 Şarkılar 11.50 Haftanın plâkları 12.25 (17 yaMnda . Neşecan Ta^tan (12 Mevlâ rahmet eylesin. ele verdıler. kol kola girdiler, sar yanları bu kanaate götüren husus. cı Koalısyon Kabınesıni erj ziyade ve yollarmda değişikük yapmak yasında). Nurcan Taştan (11 ya?ın(Guzıde Kasacı) 12.20 Siz ve Küçük ilânlar 12.30 Yurttan Ailesi maş dolaş oldular ve böylece, el e elde edilen maddı delıllerdır. Zıra mesgul edecek konulardan Tbiri ola amacına yonelmıs clmalıdır» denılda). Özcan Taştan (8 yaşında). Remüzik 13.00 Saz eserleri sesler 13.00 Haberler 13.15 le, kol kola, sarmaş dolaş tur at hâdisenin cereygnı sırasında ıki el cağı anlaşılan tasarının kanunlaş mekte ve bunun dışında herhangı cep Taştan (6 yaşında), Lâle Karbir grev bıçırni kabul edılrnemek13.15 Haberler 13.30 Reklâm Küçük kon ser 13.45 Aylâ Özateş edildiğı ıfade edilmış ve bun(Cumhuriyet 9591) tılar. ması halinde, bır anarsınin doğma tedir. can (23 yaşında). lar geçidi 14.00 Beraber şarkı ben ve Yıldmm Gürses'ten şarBu öylesine el ele veriş, kol kola lardan bınsının labanca olabılece sı bir tarafa. iş hayatımızda mevginş; sarmaş dola? olustu ki, bu ğı söylenmıştır. Mahalhnde yapı cut kargaşalığın durulması beklenlar 14.30 Müfıt Kiper Orkes kılar 14.15 Reklâm programSendikaları bekliyen tehlike nun prova edilmış bır sahne oyu lan tahkıkatta, boş bır mavzer ko mehdir. Zıra, hazırlanan tasarıda. trası 14.45 Türküler 15.00 ları 15.00 Çeşitlı muzik 15.30 nu oiabıleceğini kımse aklından ge vanı ile av tufeklennde kullanılatı Tasarının, ceza hükümlen ile il A. Zamboğlu Gitar Kuartetı Xevın Demirdöven'den şarkılar memleketimizde daima emekçi sıçirmiyor, içten geldiğine, katıksıı ve şevrotin tâbır edilen kahn saç15.15 Oyun havaları 15J3O Ha 16.00 Klâsik Batı müziği dinnıfının ve gerçek hak sahiplerîmn gili 52. maddesı, kanun hükümlerıolduğuna inandığı bu dostluk. kar« malardan bır tane elde edılmıştır. fif müzik 16.00 Gençlık saati leyici ıstekleri 17.00 Mustafa aleyhıne işlemıs ve ıstismarcılarm ne aykırı olarak grev yapacak odeslık gösterısine bakan herke» Şevrotin adını taşıyan av fısekle Kaştarafı l ıncı sahıtede mıştır. Kerim, daha sonra verdığı nemlı gözlerle yanındakine dönüp: nnin 9 tane kahn saçmayı ıhtıva menfaatlerıne yardımcı olmuş bazı lan sendika yöneticılerinın her bı 16.15 Filim melodileri 16.30 Geceyatmaz'dan türküler 17.15 Cha cha cha ve mambolar demeçte «Ben Bella'nın görüşunü <Ne zaman bu delıkanhlar ısbaşı ettiği gozonunde buıundurularak, «yapma» endişelerin derin izleri rıne ilk defasında 500 er lıradan miş bulunmaktadır Şarkılar ve saz eserleri 17.00 17.45 Dündar Balkan'dan şarkıbelirtmek üzere Cezayıre gelmış ıina gelıp de (kardes kardesı vurur Ağrı plâkalı kamyonun üzerınde açıkça görulmektedır. «Memleketi başlamak üzere para cezası, tekerBen Bellaya sactık kuvvetler Senfonik müzik 17.30 Turkü lar 18.15 Spor sayfası 18.25 mizin ozelliklerine uymıyacağı» rurü halinde ise 1 aydan 6 aya kaPhıhppevılle e eirerken, halk sev olan Hıdır ıle hıç bır temasta bu mu?) havasını bütün dünyaya öğ yapılan mcelemelerde, bu şevrotinler 17.45 Yavuz Özısık Dörtlü Kuçük ilânlar 18.30 Reklâm dar hapis cezası verilmesını amırlunmuş değiltm. Ikımızın de Ceretecekler? ierin büyuklüğüne tekabul edecek duşüncesı ile, kanun tasarısmda Yarışmanm al'abeyı gi gösterılerı yapmıştır. Başkent dır. Bu da, usulu ıle grev yapsu 18.00 Çeşitlı müzik 18.15 programları 19.00 Haberler zayıre aynı günde gelişımız bır te tüketen çeşitlı bombalarla. silâh 9 adet ize raslanmıştır. Bu hal gös grev hakkı ışçilere Oİabileceğı kaCezayir şehnnın RocherNoır bölRadyo Fasıl Topluluğu 18.43 19.15 Sevim Süer'den şarkılar termektedır kı, vakada kullanılar. dar kısıtiı, sınırlı ve şartiı olarak mak hemen hemen ımkânsız hale gesınde bulunan Ben Hedda'nın saduflur. Biz. her şeyden once meş larla yapıianm değil de çivllilerle, geleceğine göre sendika yönetıcıHaberler 19.00 Reklâmlar ge 19.35 Çeşitli müzik 19.55 Küru olmıyan hareketlere karşıyız. sadece çim eseliyen mızraklarla, sılahlardan bır tanesı av tufeğidır. verilmektedir. Hükümetin. Millet başkanlıgındakı geçıcı Cezayır hüçıdi 19.40 Plâklar arasında çuk dinleyıcilere masal 20.00 Profesyonel eşkıya, av tüfeği teda Meclisi komisyonlarmın, Genel Ku lerını gelecekte hayli meşakkatli kümetıne yakm çevreler, Philip Zorbalığa kalkışılmış ve iki dar guilelerle ve sadece insanın kendı ve hattâ tehlikelı bir devrenin bek20.00 Şarkılar (Türkân Dizer) Sevim Erdı'den şarkılar 20.25 be indirilmıştır. Bunlardan bıri si guciyle yapılanımn msanlığa daha nkınde guçluk çekmıyeceğı gibı, rulun ve Senatonun, esasen dar o lerr.ekte olduğunu göstermektedır. pevılle'nın tamamen Ben Bella20.15 Kahramanlar saati 20.30 Küçük ilânlar 20.30 Çeşitli havasi büro kurma, diğerı de Kons yaraştığmı bütün dünyaya anlata bu sâkım âdetinı av tüfeği ıle de lan tasarıyı daha ne kadar yumunm ışşalı altında bulunduğunu beıcra edemez. Daıma uzun namlulu, şatacağı da henüz bUınmemekteHafif müzik 20.45 Şundan bun fif melodiler 21.00 Güneri Telırtmislerdır Son duruma göre, tantın'de girısilen harekettir> de caklar?» sorusunun bır türlü veri yivli harb sılâhları kullanmışlardir. lemiyen cevabını yanındakinin dan (Eşref Şefik) 2l.O0 Şarkı cer'den sarkılar 21.20 DünyaBen Bplla'va sadık bırlikler, hâ mıştır. dır. Bu ıtibarla. hâdise şekavetı lar (Nadir Hilkat Çuiha) 21.20 ya açılan pencere 21.45 ŞarkıBu arada. dun gece Ben Hedda nemlı gözlerınde anyordu. len Doğu Cezayırde Bone. ve Kons Tasan, sadece toplu sözleşme için ıhtiyar edenlerın marifetı olntayıp Spor haberlerı 21.30 Yaz rüz lar 22.15 Sevilen melodiler tantın şehırleri ıle Philıppev.üe'yi ile Muhammed Hıdır arasında yabır başka istıkameUe boyle bır hâ goruşme masasma oturan taraflaele geçirmiflerdir. Ayrıca, Bati pılan görüşmelerde, Ben Hedda ta gârı 22.00 Reklâmlar geçidi 22.45 Haberler 23.00 Gece kondıseyi vukua getirmek gayretinı rın. ekonomik meselelerde anlasa serı 23.30 Geç yatanlar için ••••••••••••••••• gösterenlerin hareketidır. Cezayirdeki Oran şehrinde de Ben rafından, mevkuf 2. bölge askeri 22.30 Şarkılar 22.50 Hafif mümamalan halinde işçi sendikaaınm müzik 23.57 Pazartesinin progBella'cılar duruma hâkım bulun kumandar.ı albay Saul el Arab'ın 2 Mııyon metre kapasıteli « zik ' 23.00 Haberler 23.15 Ta ramları 24.00 Geç yatanlar greve başvurmasını mümkun kılKAUCUK HORTUMLARI J serbest bırakılması şartı gerçek Soygunun yapılış tarzı da dikkamaktadır. tıl sona ererken 23.55 Prog için müzığın dejamı 00.30 Kamaktadır. Bu da mem'.eket çapın•••••••••••••••••••••A lesmiştir. Ben Bella'cılar tarafıntı çekmektedır. Yollan kesılenlerBaşkent Cezayir sehrıne ortala ram 24.00 Kapanış. panış. den paralarını vermelerı ıstenmıs, da, hattâ tam olarak bır ış kolunma 112 kilometre mesafede bulu dan tahliye edilen albay El A Faal 47209556 rab'ın bugün Bel Bella ıle görüfakat yanlarına yakîa^ılmamıştır da toplu halde greve başvurulmanan Phılippevılle'nm ele geçirilmeK4UÇUK HORTUM FABRİKAS1 J sına ımkân bırakmamaktadır. A;,'Hattâ parasını hıç vermıyen kim•••••••••••••• si Cezayırdekı 6 askeri bölge ku şerek Ben Hedda'nın teklıflennı seler de vardır. Bu da gostermekte rıca, grev yapamıyacak ış kollarımandanı tarafından vanlan anlaş nakledeceği sdylenmektedir. nın hayli geniş tutulması ve BaPhilippeville'in işgalinden sonFaal 4720,9554 dır kı, maksat buyük bır ganımet kanlar Kuruluna bir grevı 3 ay sumanın ıhlâli sayılmaktadır. Anlaşelde etmek arzusundan ziyade soyra Cezayirde durum karısık gö ma gereğınce askeri bölgelerden gun hâdısesının yapıldığını ve ya re ile geri bıraktırabılme yetkısıberaber, her iki taraf binnden diğerine asker geçmiye rünmekle Cinsi Miktarı M. bedeli M. temin atı nin tanınması gıbi hususlar da enEksiltmenin güu ve saati şekli ••••••••••••••••• pılabileceğını ızhar etmektır. arasındaki uzlaşma ımkânlan azal cektir. Lira kr. Mcmlei.:tımızin htr tarjfmdıj Lira kr. kilo Bundan ayrı olarak dikkati çeken gelleyci hukumler arasmda sayılamış değildir. Belirtildiğine göre, Lılastırma görüsmeleri 5750 Kuru ot 90.000 200 ton 1589S2 çarşamba sat 10 da kapalı Z. nokta da, bu olayı yapan üç kışinın bilir. Yenı sıstemde hayli önemli Öte yandan, Ben Hedda, dün ge Bella'cılar tarafından kurulan yeSaman 16.000 1200 100 IUII başında bulunan kımsenın duzgun bır rol oynıyacak olan Hakem He158962 çarşamba sat 10 da kapalı Z. mjı JOTton lo.um ıwu iöo»oi çarşanDB sat IU oa Kapaıı ı*. ce Ben Bella'nın sağ kolu sayılan dı kişılik sıyasî büronun ger.işle memurlarbır konuşma ve ıfade tarzına sahıp yetlerinin çoğunlukla Yukanda yazılı iki kalem yem maddesi kapalı zarf usulüyle satın alınacaktır. İsteklilerin teklif Muhammed Hıdır ıle yaptıgı gö tilmesı, milli parlâmento mesabe dan teşkıl edılmesı de. çalışanlan olusudur. Aynı zamanda vaka magKAUÇUK HORTUML4RI mektuplarını belirli günde eksütmeyi açma saatinden bir saat cvveline kadar Komisyona vermelerusmeden sonra, Kabil dağların sındekı Cezayir Ihtilâli Milli Kon bu şalısm temsıl eden kuruluşlar arasında te'•••••••••••••••••••••a* durlannın beyanlan, rı. Şartnamp!er Komıs^'onda görülebüir. Postada gecikmelerden mesuliyet kabul priılmez. da Ben Bella'ya karşı bir «Ihtilâl seyinin toplantıya çağırılması ve boynunda kıravat dahi oiduğu mer reddütler uyandırmaktadır. Butün komıtesı» kuran Başbakan yardım seçimlere gidilmesi konusunda mu ı bunlara ek olarak sendıkaların Faal 4720,9555 kezindedır.» (Basın 11888 7404/9559) cısı Belkasım Kerim ile yemek ye tabakata varılması muhtemeldir. İstanbul nüfusunun sekİzde biri tiyatroya giderken, sekiz misli slnemayı tercih ediyor. Eşkiya üifoesi Boğu dağiannda: Adapazarında 8 bin esnaf Sivas'ta Okullarda randıman düşük Eşkiyamn ötesinde Güneydogu böigesinden bir kaç not... |GÜNÜN KQNULARI| İ dâva Yazan: Mücahit Beşer Ankarada 2 ; bin genci yiirüyüşa teşvik aden 3 kişi beraai atti Cezayirde dünkü durum URFA !23. Sy. j . A. Sai. Ai. Ko. Bşk. lığından:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog