Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

DÖRT UimiHiımmuımııııuıuı^ CUMHURİYET 29 Teamuz 1962 ikl, flr, H f l , beş.. «erketı kar 3 pazeo: E Hemşerim! Işimiı var. Sen Eİ bu karpazlan begeanıciin mit E Orllar kabak.. = Yazan: Niyazi Abmed Banoğlu Kadıköyden Ümn Güngbrmüş müm parama geçer, cezayı verir, Kabak m ı ? . E yazıyor: yine kSpeğimi serbest bırakmm» Kabak ya:. = ki ördek bükülö çantüdan baBir avcıyı en çok meşgnl eKadıköy, Bahariye, Miralay demektedir. Zaranmız çok büyük. Adam karpuılardan birini al E şını çıkarmıs, etrafı seyrediden, afaşta kentîisine mnVaffaNâzım sokak, 21/3 numarada otu Bu köpek yuzünden bahçeyı kuldı» eebinden bir çakı çıkardı.. S diyorsnnuz. Ne bileyim betl! Tani aklı selimden bahseytrtn. kiyet saflıyan biç şiiphe*iz doruyoram. Apartıman sahibinın a Ianarnaz olduk. yardı: Kszam; bn yaz saati giindiyoram.. lnlardır. lyi dolu kollanmıyan Biraz sonra çantasını yere in partımanda beslediğı ve başıboş bı Aha! Bak bakalım kabak E CEVABIMIZ: düz ışığından bir saat kazan Tanımam beyefendi! Hakavcılar, ne kadar usta atıcı odiren Osman, elini çann»ya so mı?.. diye Rahmiye gösterdi.. E raktığı köpeği yuzünden biz amak için. Eskiden sekizde isbakı Selim diye kimıeyi tanıBir insan köpeğini evinde, hatlurlarsB olsânlar lyi netlee akap ördefi çıkarmcafı zamap Rahmi: S partıman sâkinlerinin çekmeşı yapıvordnk defil mi? Şitridi mam. . lamazlar. birden haykırmış »e elini çan Hısır, hışır.. ~ dıği kalmadı. Durutnu bir kaç setâ isterse vatak odasmda bile yade sekizde yapıyoruz; ama saKonselos, Eezacı bey, Abmet Hazır dolular nispeten pahalı Adam dilim çıkardı.. kıpkırmı E fer Sayın Beledıye Reisımıze şıkâ tırabılir.. Buna kimsenin bir diyeatleri bir saat ileri göturdük. eülmeye başladılar.. Recep de zı karpuz.. jE olduğu için Bircok avcılarımız, yet ettim. Alâkadaı olduiar, biz ceği olamaz Ama, bu köpek başıDemek yedide başlıyoruz.. Ak çülüvordu. Rahmi de ne yapaapartıman halkını T a ba hışır mı?. ZZ fisekleri kendileri doldurnrlar. zat Kadıköy Beledıye Zabıta Mü boş bırakılıp samları herkese hava alacak, cağını kestirememis vaziyetfe Bunlar çıkroa, çıkma! E Bu sayıda yeni aveılığa altsa dür Muavini vak'a yerıne gelrh, rahatsız etmefe başladı mı. iş degezecek zaman kalıyor. Geee idi Nuri Recebe kızdr hürriyeti. Çıkma dedifîn nedir?. = caklara doldarmanın bazı hura zabıtlar tutuldu, eeza kesıldi. A ğişir. Çünkü herkesin çalısanlar da meselâ gece on Deyelim ki, ha bu beyler Tatsızdır kuzum... = siyetlerinden bahseöeceğiz. partıman sahıbı seve seve cezayı başkasınm hürriyeti ile sınırhdır. Ukıraıdan afnarlar. Ta sen ne ikiye çalışacak yerde aslında Hemen kesti, bir dilim ecza E verdi, fakat köpeği başıboş bı Kadıköy Beledıye zabıtasının bBir fişefin içini gSsteren «eonbir olan simdiki 12 ye kadar afnadın ki çulisın be Recep? cı beye.. Ei rakmafcta devam etti. Yanı sizın nemle dikkatinı çekeriz! kilde (1) nnmarah yerde bar«t çalışıyorlar.. Elektrikten kâr e Buyuran beyefendi! bir di E Tok afabey! Bilen adamanlı. acağınız, adam hükumet otogörüyoruz. (S) namarsds ha*diyorlar.. lim de konsolos beye.. bir lok E Yiöe Emekli Sandığı | | lar bir seye gülünce ben de ritelerıne bile bos vermekte chuk ranlı tapa vardır. Ba ince taDerken bir karpuz arabası: ma da Rahmiye... E gulerim. ÇünUü madeaki gtlepa, ban avcılar tarafından ih Garpıız! fliye yaklaşıyorîstanbulden bir okuruımuz yazı|Ş cek bir $ey var. gtilmek lisım . Hepsi yedile'r. Rahmi: = mal edillr ve satilır ki ba hatdu. Konsolos bey; yor: "~ Tatsıı! deyjnee eezacı bey: E Vlan amma da akillitun ranlı tapa, barafrn rutabeiten B U L MA C A Aman ne güzel tesadüf! Rahmi evlâdım.. bu zama E be! Böyle evreti gülünür mü? Emekli Sandığı kanununun, gozmuhafata etmek için kalHnıBen de karpuz almak istiyor mn karpuza ba kadar tatlı o E O sırada Rahmi lâfı defiftirden geçirilmesi ve düzeltilmesi ba lır, Hakikatte bvnan rotabetle 1 2 3 4 5İ 7 89 dum lar. Fena defit, fena defil!. E mek için his konusu olduğu bir sırada gözhiçbir alâkası yoktnr. Ba tapa, Rabmi: Konsolos da: önünde tutulması gereken bir nok Saatler kae Allah askına barutun keçe tapaya sızmaması Hiç fena defil. Demek ki.. E Ben sice seçerim konsolos ta da şudur: 5 yıl fıili hiımetinı dedi.. Eczacı bey cebinden çıiçin konmaMâdır ki, tazrika Nnri dayanamadı.. E bey! Siz bana bırakın! doldurmadan ıstifa eden bir mekardığı kapaklı saate baktı.. fayda vermektedir. tste kuzum; Rahmi karpuz E Hilmi Beşefendi! Zahraet mur, kendisinden kesilen emekli Altı bnçuğa beş var.. deBarnt konttp katranlı tapa da dan ba kadar ağnar.. Rahmi, o E olacak size. Affedersiniz! Siz aidatını geri alamaz. Bugünkü yince Rahmi.; konduktan sonra keçe tap» rasırada bir karpuz seçmişti. demokras: anlayışiyle tam bir çe Tanlışımz var Eczacı bey! karpuzculuk mu ettiniz? hat bir şekilde yerleştirilir, yâ tste karpuz bu! Ba kestifi E Etmedim ama biz çocuk lijme halinde olan bu acayip mad Daha güneş ates fibi hic altı ni fazla bastınlmaz. Fakat katkayu SBVU gibi.. ama bn tam E ken Odunkapısına ftlen kar de degijitirlmeli, böylece bugün buçuk olur mu? ranh tapaya iyi temas etmegi karpuz.. siz almazsanız, ben a z: puz kayıklarından karpuz atar mağdur durumda olan binlerce isNuri bu sefer lâfa karıstı.sarttır. Keçe tepadan sonra kar lırım.. dedi.. Ahmet: E dık.. tiia etmış memunın hakkı koru Rehmi! Saatler defişti kuton tapa ve bunun fiıtüne de Ben alırım Rahmi! E Nereye atardınız? narak, kendilerine Terilmiyen bu zum.. saçma doldurulur ve diğer bir Taşa afabey! Bunlar be E Beyefendi, kayıktan kampara hetnen onlara verilmelidir. Ne oldu, alaturka mı ol karton tapa konduktan s«nrs >ona kadar dizilirdik.. Elden e nim kadrimi bilmezler; ama, sen E dn?. fişefin kenarİBn kapatılır. TaCEVABIMIZ: İe, top gibi atardık.. marifettir bilirsln? E Tok be!. Taz saati oldu. SOLDAN «AG4: bii bonlar iein lüramln iletleo.. değil mi Ahmet ağabey? Hangı yonden bakıhrsa bakıl Tart şunu... JE 1 Vllâyetlertne vadolunan bira Farkında değil misin?. rin temini şarttır ve bunlar Oyledir Rahmi! Ama 6 f ıın, Emekli Sandığı kanununun, Karpuz, 3 kilo 8M gram çel E /abrıkası yapılmazsa her türiü sıyaher av majazasında bnlanmak Taz saati mi?. reninceye kadar kaç tane karbir tarafh işlediği, memurların di. Ahmet, çabacak hesaplaaı. = »I faalivetten uzaklsşaoklarını betadır. Ahmet puz patlattın! hakkını zerre kadar gözetmediği Hrten btr OrU Anadolu Uimlzln hal. 494 kurns eder. Ver bir lira. Al = L'lan Rahmi sen nezle de E, insan hali bu!. Ona da Basit şekilde tarif etti|imiı kından. 2 rBirdenblre hasıl olan kolayca anlaşılabilir. Nitekim, 5 su beşliği.. dedi.. fil. mankafa olmuşsun! Blr bize verirlerdi.. bir tane Çipil bellrtilen» karşılığı ıki kelime. 3 Tilını doldurmadan memurluktan doldurmanın hosBjiretleri kış Ahmet karpuzu aldı.. haftadır yaz saati var RadyoAli vardı. Hep kamyondaki ma! Meşhur pehllvan «Rüstem» in babası. ayrılmak zorunda olan memurlave yata çbre. av hayvanlarının Recep, bir temiz tepsi getir! E lar ilâıı etli. Gazeteler yazdı. lnsanları çeşltli kısımlara ayıran sahibinden e\\el dnrurdu. Feda cinsine göre yapılır, ördek esaslardan. 4 Bir sifat takısı. ye rın 5 yıl içinde kendilerinden kena atardı karpuzn mahsus, a dedi. Tepsi çeldi.. Abmet ce S Ben makale okumam afa avmda kullanılacak saçms ile tinme hareketi (eskl terirhl 5 silen ve öz paraları olan paralarını dam da tatamaz, düşürürdü. O binden büvük bir çakı çıkardı.. = be\ ! Aklım ermez. öveyk, bıldıreın ve çalluk aGrt» hsraret derccesinde. blr lşln geri alamamaları da, Emekli Santadan avucunda bir yumnrta zaman biz yerdik.. he\.. neler karpuzun kapaçını açtı.. ve ka ~ vında knllanılacak saçmalır Makale değil be! Havadi» olma«ı için «•vllvaya nezredılen. 6 dığı kanununun mantıkla bağdasaile çıkarmıştı. ördek çsntsda \ardı \allahi... P.ir güıı Çipil padı.. Rahmiye baktı. Rahmi: E kahnlık ve incelik bakimındaa diye \azdılar. Radyolar.. Bıçakla yftrtp parçalamak. bir zaman mıyan garip ve o nispette de antiyumurtlamıstı. S»nr» Brde^i Ali: Ne olda a*abe\ ! E değisir. Bunları gelecek sayılsrarçaermn tersl. 7 Nota. idare bd demokratik maddelerinden biridir Ne oldu \az saati olunca. rauayene ettik. Üzerjnde en kı> Ahmet: l'lan! Namasnm beş pa E lümleTimizden 8 «Çok mükemmel rımızda liste halinde vernjeye Saatler bir saat ileri gitti . çıik bir yara roktn. Teter Rahmi?.. Karpuzcu ralık oldu.. kabak!. = lsltı» karşıhgı üç keijme. 9 Avruçahşacagiz. Beşiktaşta trafik Hoppala! Bunu da nereden gidiyor.. seslen suna!.. Şon» karar yerflik : Saçmapada bir akarsu. vBrudurnuzun geri Rahmi afalladı.. ver sana ya E Rahmi karpuzcuyu çafırdı. çıkardılar.. BÎR HİKATE Beşiklaş'tan Necil Kafadar vazılardan biri, ördeğin başını RIkısmı. ha! dedi. Bıcafı vurdu.. kar E Adam, yavaş yavaş arabayı sür Nari. Hikâye diyoruz, çünkü tesavırraış, hayvanı sersemletmis yor : VCKARIDAV *SAĞIY*: pnzu yardı. Siyah çekirdekli.. = dü.. kahveye yaklaştı.. düfler, ancak hikâye kelimesiy 1 »Sayftye oîarak kullamlan ma. ve o sersetnllkle yer« dflşen Rahmi. Hakümat karar Ne zaman Befiktaş'a gitsem, Bar Konsolos bey sordu: dis. dis i a n bir karpuz.. zaval =j le izah edilir. Çnllak avına gihal» *Sr*r1ı£ı ikl kellrrte. 2 TJUzi baros Parkı ile karşısında, camiin ördek de vnruldum sanraış, «\ verdi.. Sabahları bir saat e\ Karpnzlar nasıl? n«fen Iki Pk*1fc «ayıda familra (iki bulunduğu caddenin karşı istikame 1 = diyorduk. Henüz sahaya gelme lının yiizü pcüldü.. E cı da vttrdufn kanaatine var\el is başı olacak. aksamları fcerHne). blr senı edâtı. 3 Bır çaRahmi dayanamadı: mış, dafılmamışiık. Afabey! Sen adamı öldtt E mış. bir >aat evvel paydos.. grma vasıU?ı, «ysşrmur «Jtmda kal tıne geçmekte büyük zorluk çek lyidir, ellerinizden öper.. rBrsün! Kabak mı bu? Üstfimüzden, çok iiftiimftı Ee bunun faydası ne!. Bu hikâye ile şunu demek is mıw henz*r:» mânasına ui' cmır. mekteyim. Hele yanmda yaşlı kimderken satıci da: Ahmet güierek: E den, saçma menıili ile öleüle Gdzunü seveyim Ehmet tiyoruz ki; teknik şaşmaz. Av 4 Elr çeşlt sğzın yar'sı. ok=lkleri se bulunanlar, bir hayli beklemek Vallahi! ö>le sandım.. Rah E Şeker nasıl öyle beğim! mnecek kadar yüksekten bir rardasım Sen banan dilindeıı tamamlama hareketi. 5 Re«men zorunda kalmaktadır. Traiığin çok tüfeğinin iş göreceği mesafe mi. dilim dilim kesiyorda. Her E: Kaça?.. siirti ördek geçiyordu. Arkadaş • zuui.t.1^, aptalve k . f o . sıkışık olduğu akaretlerden Yüdız acnarsın de ona bu \az saati moayyendir, bnnun dışında te kese bir dilim verdiler.. Nuri E 100 kuraş.. ^"' 5ir. blr ırnk "î asfaltının başma kadar olan bu ularımızdan biri tüfeğini dogrtıl ni! sadüfler, barada anlattıfımız >e de: = A! Ne kadar ucuz. Küçük "Blrl,i 'tıkîlı zun kordonun hıçbir yerinde yayatarak ates etti. Arkadaşlar gül gibi güıel hikâyeler dofurnr, o Ahmet icini çekti.. Nnri dayanamadı: ç büyük yiiz karus ma?. ve adamakıllı meye basiamışUrdı ki, bir örkaâar. Rahmi. vaz sâad hiç i,«i( Karpuzun sarısı makbul E s«rs:» karsılıfcı Iarın karşıdan karşıya rahatça geç Küççük. boyyyük yiiz kudeğin pike halinde sfiıfildtfümedın mi? bir emlr 7 melerını sağhyacak bir trafik poAvcı arkadaşlara bir tsvsiye öeîildir.. deyince!. E nıs.. nü hayretler içinde gördfik. Akıcı şekıldekl lisi yoktur. Beşıktaş'tan vapur, oto Vallaha afabev! Eskider daha : Şiddetli sofuklarda «ı Sen hamsi\e karıs Nuri. E Allah Allah!. Neden bu ka madde. bır t büs veya dolmuşa bınıp jnrnek zoKursun menztltnden saçmaalaturka saat varmıs. . Ben söv dar ocuz.. biz karpuzdan anlarız. Defil mi E cak bir yerden ava çıkacağınız dat S Etr runda olanlarla Besiktaşhlar içın nın bir ördegi düşürBiesi imIe hatırlıvornm.. 1? de ezan Ahmet afabey! sizin taraflar = zaman, donmuş tüfekle hemen Rahmi atıldı.. fcru takıçının uzun zamandan berı çok müskül kânsızdı. Polis Osman diye tada karpuz olmaz.. = ateş etmeyiniz. Tavşancıl'di olurdlı. Sonra alafranga ol Neresi ucuz konsolos bey! ] tınım&earun terei. geçicl bir ve üzucu olan bu hususun en kısa nıdıfımız aveı, bn sefer tfifefi Kabak da sizdemi çıkar E idik. Tıldızlı bir geceâe gitmis du. Şimdi de vaz saati çıktı 3n karpaz dört kilo gelir. Dort hayata sahip 9 zamanda hallini rıca ederım. ile Bvfinmeye başlamıştı, haklı Rahmi? diyerek litife ederken, E tik. Sabah kalktığımız 7an>an Bir rtn* lâstlk rnadde. i FıiıiHiMiıııııııııınıııııııııııııııııııııııııııııiHiııııııiHiiMiiHiıııtıııııııiMiU'ilırl idi, çünkü vakıa karsrsında konsolos be\ lâfa karıstı.. der k u r n ş a ! kar ve fırtına etrafı kanp lıaKjlosu idik. ken karpuz tjenzine kaçtı.. a E ~ Çok pahalı.. vurayordn Toplanacaçimız kah dam horoz gibi öttii.. hep aya = = Pahalı ya! venin önünde hsvays ateş edePolis Osman Srdeği «.rka çan BAY OSCAR: = 9alı«: ' • ga kalktılar. Nuri. ha bre sırtı ~ rek arkadaşlan haberdar ettasına yerleştirirken gnrarta 3 Ne yapalım beyim. Biz de m yumrukluyordu... = mek istemiştim. Tfifek ates alröğsanü kabartmakta idi. ^pahalı alıyoruz.. Nihayet Ahmet, kotıssiosa bas E mış, fakat tetik elimde kalfflış Birkaç dakika sonra akls ge! E Ahmet müdahate etti: aşafı aldı.. nefes borusu açıl ş tı. Donmos çelik derbal kopmiyen bir hâdise ile karatlBs Tetmişe verir misin! dı.. adamın gözunden yaslar gel ~ muştn. tık. Polis Osmanın çantannda= Allah seni inandırsın!. Ken misti, üstü bası. karpaz sttyiı E ~dim yetmise almısım.. ile ıslanmıstı.. nefes aldı.. ec ~ = Tetmiş beş.. zacı bev. eebinden bir hap çı ~ = Seksenden asaçı veremem. kardı.. E ~ Ama keseceksin. Lötftn sunu ynlunaz.. de E »%^ Her cins Ş Keserim.. di. Konsalos, hic sormadan yot = t D î K K A T t Rahmi lâfa karıştı.. ta ve sonra: E t F O T O N marka Alonser! Nari Bey!. Ne ka E i İ S T ABUL E Bırak ağabey! Ben bir kar t Foto kâğıtlan gelmiçtir. ı'ar haksız konustunuz. Size ce ^puz seçeyim.. sen t»r karpuzu.. \ap \ereyim deUren karpuzun E t Muracaat: 1. Çehreli ve Ort. 4 ' \e civarında çalışacak Katı r. J Konsolos: BUVU genzime kaçtı. Az kalsın f Tahtakale Cad. 6/3 îstanbul i \ pillar hafrıyat vemaklnalannın \ E Hilmi Bey seçsin! Kendi!<' lşletme, tamlr kaynak lşle f asfiksiye oluyordum. ^ lerinin karpuz miitehassısı ol l' rlne bihakkın vakıf blr elemana ' Hauklannı ifade ettiter.. Rahmi: E f Cumhuriyet 9583 f ihtlyaç vardır. RaBmi geçti atmbanın bası Oİursunuz, konsolos bey!. Ei i Tel: 44 08 02 f Ben de bu Nurhe lâf yetistir E D OK 1 O R Kaç tane! di>e sordn: raek için çenzime gazoz kaçtı.. E Cumhuriyet S385 Ziyaeddin Maktav = Bir tane!. Bît kaç kisiviz.. asfiskuye oluyordum. Ahmet a E E Peki konselm bey!.. dedikğabeyim knrtardı. Öpe\irh Ah Kulak, Buran, Bofaz (Afız KAYIP Refahiye ilkokulundhn = ten sonra.. karpazlan alıyor. emet afabey! Sen benim hem 3 Hastalıkları) Mütehassısı aldığım dlplomamj kaybettlm. HüE'inde tardyor. bırakıyor, bir, canımı. hem namusnnu kartar 5 kümfüzdür. dııı.. E Ptrk Apt VI 48 30 98 Rahmi Ajdın nllllllllllllllllllHllllliillllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllE Cumhurtyet 9586 rilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllMMIIIIIIIIIIIIII IIIIUIIIIIIIMIIIIIIIMIIIII AUşam fistüne doğra kahvenin önü serin oluyor. Mavi «alkım ds Ts|marlsrdsn ranr» (içek açmıf.. Brıimkiler ; n «a«tinin yardımiyle altırs dflfrn toplanmışlardı. Ecıa«ı bey nargılesim atefliyor, Nari, iskenıleve yaslanmı», büşını ensesine dofru tıvazlı.vorda. Rabmr ahtırdı.. Ah met de Nezle jluvor»an faliba Rahmi dedi Konselfts bey eb ğüs cebinden tnendilini çekli Yan cebinden ;ık»rdı|ı küçük bir kolonya sistsihdfn birkaç damla flsmlattıUtan «onr» yü züne dayayıp derin derln nefes aldı. Rahmi Korkmayın KsnsoİM bey! Benden kötülük fclmez.. Şüphesiz Hllrüi bevefendı, şüphesiz! Ama nksırınca bir takjm mikroplar zatı îlinizin iıniniı olmadan bendeniziıi burnnna girerler.. Onuıı için.. Rahmi bir daha akslrdı, bir daha aksırdı. Konsolos bn sefer.. yerini deği$tirdi.. Ahmet gtilıatrt basladı.. Rahmi! Sen Konsolos beyi bembardıman ediyorsvn! Ne rede üşüttün? Üşütmedim afabey! Ben güneşe bakanca aKsırırım.. Konsolas da gölmeye ba?ladı. Ahmet de. Herkes güne;e bakınca aksınr; ama baknaz. Bnnsnkiıi bir marifet de|il!. Zevzeklik. Afabey! Sen de beni kı>kanmasan «lmaz de|il tni? Sen de aksir bakalım . Ben çözlerimi bozmam.. Benim gözlerim bacak mu? Çok günese bakaraan bo znlnr. AI bandan da on paralık! Afabey, sen aktarsın, doktor degil.. Ahmet başını galladı. Oişlerini sıktı; cevap vermedi. Rahmi kııdıfını anladr Fena bir ? • mi dedim >a«» hn? Sen «Byle Nuri? Sfiylemem Rahmi?. Ama istediğin zaman konuşursun: tstediğim zamatı konuş«rum ya!. Biraz da benim istedifim zaman konuf! O zaman çramofou slnrnm.. Eczacı bey güldü. . Tasa Nnri efendi! Pek çiizel söyledin.. Değil mi Konso Ios beyefendi? Şüphesiz Eczacı beyefeııdi! Nuri bey biraderimizin bonsansına bayranım! Nnri: Teşekktir ederim beyefendi! Ama çok effedersnn a|nayamadım.. Apartman sahibinin köpeği Kankırmızı Yazaüi Burhan FELEK fÂLAEI Fişek doldurma JANEİN KIZ1 220 K«Nimb ttoman: 267 HEL'ON K1 Z t"VES SAYOL Çeviren Mazhar KUN1 Kuyuya düsen Ronvenat evvelâ suya gömiilmüş, sonra dibe ayağiyle vnrarak suyun yüzüne çıkmıştı. Fakat durumu çok berbattı. Kuyunun duvarları dümdüz olduğnndan biçare ihtivar tımaklarını bosana kanatıvordu. Birden elleri uzun bir sopaya rastladı. Bu kaatillerin knllanmıs oldukları sopa idi. Bunun bir ncu duvarda bir deliğe saplandığından orada kakılı kalmıştı. Bu, mühim bir yardımdı. Rouvenat hemeıı sopaya tutanarak kafasını sudaıı dışarıda tut maya mnvaffak aldu. Çok geçmeden duvarda, avağım ycrleştirecek bir delik de bnldu Zavallı adamcacız ba|ıramıvordu. Vukarıdj bulunan kaatiller sesini isitirlerse belki dr onu öldürme^e te^ebbü'i edeteklerdi. Hetn cift!iŞin hu kösesimie onun sesini kim işitecekti? Herkes nyuyorciu. Civardaki binalarda da kimseler yoktu. Kouvenat sağnktan gittikçe fazla muteebsir olvyordu. Birkaç dakika sonra kımıldayamıyaeak nale gelecekti. Artık Parisel'lerc çün dofaeaktı. Bn (ÎOsOhcc za\allı ihti\arı dcli ediyordu. Birden >ukarıda bir çürültü isitir şibi oldu. Birisı « tmdad » di\r bağırmı«tı. lçi Smitle doldn t) da bağırmava başlat'ı. fakat >nkarldaki scs uzaklaşn ordu ., Onu kim kuHaracaktı? ( Arkası var ) lur. Genç kadın başını sallıyarak ıtıraz etti: Kocamın ugradığı bu felâket hakkında tam bir malumat almadan rahat edemiyeceğim. Hem su pusuya düfürüldüğü evi de gorYAZAN :H.McCUTCHEON mek istiyorum. Orsda ne arıyordu John dersin? Avukat, arkadaşımn böyle esrarengiz bir yerde ne arıyabileceğını Bn!. Penny\ı 12 jaçindan ben Mankenlere has mevvun ve (,a dıiiı ıtıbduıı Uıdalını mulidfaza et pekâlâ tahmin etmişti. Fakat bu sevmış fakat bunu ona ıtıraf etme lımlı bır yurüyusle koltukların a meğe muvaffak olmuştu. John'un kanaatini kendine saklamağı daha ğe hiçbir zaman cesaret edememis raından geçip yerıne dönerken e uzerir.de para zuhur etmediği için uygun buldu. Onun yerine genç kati. Toyluk devresindeki utar.gaçlık, saslı bir makiyajın bahsettiği sur.i karısı onun narmna hastane vezne dına şunu sordu : sonra yeni atıldığı is hayatmdaki bir teravetle göze ho<! gorünen yu sıne buyücek bir mebîâğ yatırdı. John'u çok seversin, değıl mı? turlü meşgale ve belki de evvelâ zunu Bill ile PennyYe doğru iğe Hastaneden ayrılacakları. sırada Elbette severim. Kocamdır ona lâyık bir hayat hazırlamak rek : Bu EÖzlerinle benı tatmîn etgenç kadın son bir ricada bulunâu: kaygısı onu bundan ahkoymustu. Sizlerden kuçük bir ricada bu Kocam kendine gelir gelmez. mediğıni itiraf edeceğırn. Daha sonra da artık ıs işten geç Benim ağzımdan başka bir soz I bıze haber verdirirsiruz, degil mi mıstı Kendı tanıştırdığı çocukluk lunabihr mıyim' diye sordu. çıkmıj'acağına seni temin ederım. Bıl!, derhal •emredersiniz» diye doktor? ve mektep arkadaşı John üç ay zarKoj« renk tenli hekim, büyuk Ben, sadık bir zevce olarak her tında kiEin «ğzmdan girmiş, gonlü mukabele ederken Penny başını sallamakla iktifa etmişti. Genç ka bır nezaketle onun önünde eğilmij zaman John'a karsı uzerıme düşen nu çeimiş ve nihayet onu kendisiyvazifeyi ifaya çalıştım. dının zihnen kocasımn yanmda ol ti: le evlenmeğe ıkna etmişti. r Bunun ak«ım de kımse soyiıduğu bu dalgın halinden pek iyi Elbette rnadame, yalnız korkaBu sabah Penny ona bu havadısi anlaşılıyordu. rım ki bu haberi zannettiğiniz ka yemez. verince Bill'in ilk reaksıyohu. = Hayatımın sonuna kadaı da Tanca'mn tam mânasiyle ya dar çabuk alamıyacaksınız. Sen oralara kadar yalnız gıde bancısıyım. Hîçbir hususiyetini bilOnları otele gerı getiren taksınin boyle olmağa kararlıyım. Tıpkı mıtolojidekı Odise'nın kansı gıbı.. Umezsın.. oldu. Senın gibi genç ve medığım için inilebilecek bir otel içerisinde Bill sordu.: guzel bir kadın Tânca gibi her k o hakkında da bır fıkrim yok. Acaba Şımdi ne yapmağı dıijünuyor nutma ki benim adım da Penelope' pesinden betakhaneler fışkıran bır bana bir tavsıyede bulunamaz uıı sun Penny? Bill içinden, «Ve senin kocan cU sehırde tek başma dolasatnaz. Seni ıdımz? Tabıi ki John iyıiepnceyc ka Odise gibi maceraperestın bırı » oraya ben goturuyorum. diye düşündü. «Kimbılir bu sefer Genç avukat nezaketle cevap ver dar burada kalacağım. Ve işte şimdi Tancaya mutevec di: O halde ben de «eninle kalı de hangı şırfıntının uğruna bu batakhaneye sürüklenmıs ve ba'=ına cıhen süzttlen uçağın içerisinde Biz Mansour'a ineceğiz. Sizin rım. da bu felâket gelmiştır. » yanyana oturuyorlardı. Altlarmda de memnun kalacağınızı tahmin e Glmaz oyle şey Bill. Sen ilk Sıerra Ifıvada'nın sivri tepesi gu derım. Bir müddet kendı nefsiyle mı. avasıta ile Londraya döneceksin. nesın parlak ışıkları içfnde parlar Bir mahzur görmeiseniz ben Imkânı yok Penny. Senin bu dele etti. Acaba sevdığı kadına koken Bill, gersç kadının elını okşıya de size ıitihak edebilir mıyim? rada yalnız kalman bahıs mevzuu casının ne pespaye bir çapkın olrak onun moralim takvıye etmeğe duğunu söyleyıp onun gozünu a<,Bill ve Penny bu teklifi reddet olamaz. çalıştı. mek içm bır sebep gormediler. Ve Peki ama işlerin, dâvaların ne sa mı idi? Fakat sonra yıne su Bak goreceksin çekerım, hâdı boylece uçti aynı taksi lie Otel olacak?.. mağı tercıh etti. . Keske susma^j. se hıç de senın izam ettığın kadar Mansour'a geldıîer ve hattâ ayrn Onlarla artık birkaç zaman keske bildiklerinin birıne bın kamühim çıkmıyacait. feelkı biz Tan katta birer oda tuttuiar. İik katta babam meşgul olur. Zaten üç sene tarak genç kadını ikaz etmış oisa caya varıncaya kadar John'u has karşılıklı ikı odaya genç kadjnîar evvel bır vapur seyahatim sırasın idi. Belki bu suretle onlan beklıtaneden taburcu bile etmıs olacak yerleşmiş, 116 ve 117 numarah bu da geçerken münasip bir fırsatta yen daha bujuk felâketlerin önune lardır. Senın geleceğinden haberi odaların biraz ilerısindeki 125 nu gelip burada birkaç zaman kalma geçilmiş olurdu. olsa emın ol bızi geiır meydanda marah odaya da Bill taşınmıştı. ğı aklıma koymü$tum. Kısmet şımkarşılardı,.. John Meredith'in yiizü, başını sa di imiş. Tanca'da polis mıiduri\ etının ışUçak Tancaya yaklaşırken, Bill' ran sargılar kadar beyazdı. GozlePenny çocukluğundan beri arkarı yumulu, aydınlık bir hastane o daslık ettığı bu insam artık çok iyi gal ettiğı bına şehrın oldukga nıuın sağındakı sarışm guzel de uyandı. Gerihip esnerken yuzu uyku dasının ıçındekı karyolasında yatı tanımıştı. O kafasına bır şey koytena bir yerinde mımdiı kıymet tadan mahmur bir kedi yavrusunun >ordu. Açık balkon kapısmdan e dumu, tas çatlasa fıkrini değiştır şı>an bir \ apıdır. Fakat su anda ıfadesıni alıyordu. Bcyu posu Pen se:ı ruzgârın tesıriyle hısırdıyarak mezdı. Esasında onun bu kararı bu bınanıtı kapısından ıçcrı gıren f nv'nınkme benzemekle beraber hafıf hafıf sallanan hurma dalları genç kadını sevındirmistı. Tanca, beyaz keten ta\ ycirîu kadın on bunu gorecek çoz yoktu. 24 saattfen bırbirlerıne u> an saç renklerınde gorüluyordu. renkli ve egzotık manzarası ile ho berı bulur.dugu bu ^ehırıien âdeıa Penny'de tabıilığın verdıği yumuHekımler Bill ile Penn\'yı hasta şuna gitmiş fakat bif yandat» da nefret edi\ordu. Değil mı kı kocasak ve gozalıcı bır pırıltna muka nm yanına sokmadan evvel onun içine tamamen yabahcısı olduğu bu i bıl bu kadımnkılerdfe bo\a ve ok hâlâ baygın j attığını soylemısler garıp sehirde tek başma kalmanın sımn başma bu felâket gelmıstı .. sıjenın meydana getirdiğı bir sert fakat artık tehlıkenın hemen heKapının önünde nöbpt bekhven lık ve donukluk gozden kaçmıyor men tamamen geçtığını de temin hüzun ve korkusu Taksi otele yaklaşırken Penny : yeılı polıın önünden gLt;erlcıktn du. etmıslerdı. Oporator : Sımdı polis müdüriyetine ka Bill Maıtın gtrç kadının hafıfçe Yolculuk arkada^larına anlaşılır Başına yedığı çok kuvveth bir dar bır uüansak daha iyi olrnaz mı? kolunu tuttu anlasılmaz bır selam mınldandık darbenin tesiHyle bır beyin sarsın dı>e "ordu. Bu kadar kendını yese kuptırtan sonra tuvaletını tdzelemek ıçm tışı geçiriyor, dcmi«ti; Allahtanki Bana gore hava hoş. Pakat ma Penny. bak kocahın 5thhatı gıtkafatasında bir çatlak yok.. neseserinı alıp arkadakı kabine doğrusunu ı^tersen, evvelâ biraz gide duzehjor. doğru yürudu. Penny hastanteyie ayak bastığı an uzanıp istirahat etsen daha iyi o(Arkası var) CUMHURtYET.. ih ZABÎTA ROMAM: 8
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog