Bugünden 1930'a 5,439,641 adet makaleKatalog


«
»

20 Temnıuz 1962 CUnîHURİYET ÜNYÜ HABERLERI Amerika Tayland'daki Endonezya ile Holânda arasında yapılmakta olan son birliğini } de geri çekti BİR DAKİKA: ımııııımnnnmıııııııını Kahramaıtlar diyarı Bir Ankara hav» da, vanımda ve uçağın pencere tarafında oturan. Falih Kıfkı Atav bır ara, benı durtmüs, iola olmıvan, ağacı olmıvan, deresı olrnıvan 1520 e\lık bır koyu ^ostererek. Mubarebeve fılan luzam vok, demıstı, kabraman olraak ıçın lıu topraUlarda oturmak kâiı Kaç gundur Cumhurıvet'te çıkan vazılara \e resımlere bakıvornm da dojru. Bu topraklarda oturmak, artık, baslıbasına bır kahramanlık olmus. Baskaca «ecaate hıç luznm vok D. N 1KTIBASLAR { Otomobıle bındığım zaman, orta• Gunes bır kıl torba ıçıne hapse kı, bazı kımseler, bazan da haddın hk suthmandı Ama araba hareket dılmn gıbı ıımsıvah kesıldı vıldıı den fazla olmak şart»jle karın ao edmce avaz avaz bır ses bu hmalar, bır ıncır agacını sıddetlı bır fır yuruyorlar, bazıları da açhktan o nm havasmı bırdenbıre bulandırdı luyor Yerjuzundekı butun ınsan Şofor, valnız gaza degıl, onundetına sarsmıs da hamroeyvalarıdoların, patlayıncaya kadar degıl, aç kı pıkapm duğmesıne de beraber kulmuşçesıne pıtır pıtır dustu » Bu tarıf Apokalıpsden alınmıstır hktan kıvranmıyacak derecede ka basmıştı Eger bır atom harbı patlak vere rm doyurmalarını saglıvamamak, Plakta, şohretlı bır îarkıcının cek olur.a, hal bundan da beter o bızı çatışmalara goturecektır Yı şohretlı bır şarkısı çalınıjordu lacaktır Onun ıçın vervuzunu, alt jecegı olmıv anlar, olanlara sald.r Sohretın afet oldugunu bılırdım Washıngton 28 (A P ) B ust etmek kudretını ellerınde tu makta gecıkmıvecektır Bdtılıların ama o gune kadar bunu nefsımde A Amerika Savunma Bakanlığı tan devlet adamları bızı bu fela haberı olsun, yıvecegı olmıvanlar, denememıstım Hele boyle otomodun, Laos sınmndan sızan ketten korumak ıçın ellennden ge daha zıvade, Batılıların bulunma bılde, dugmesı soforun elınde bır komunıstlere karsı korumak lenı yapmak gerektıgırıi duşunme dıklan jerlerdedırler pıkaptan dınlenmce, şohret, onune uzere majıs a>ınd* Tavland a ( • ğe baslıjorlar Atom bombası ıse Dakıkada bır, 25 Rus ve Çınlı do geçılemez, tepeden ınme bır semasevkedılen Amerıkan denız Ç v aramadıgı nıspette fayda ıdır ğujor Dunya nufusu, her gun, tam vı afet oluyor pıjadelennden g=rıye kalan Bırle+mı? Mıüctler, 28 (a a ) ele aldıktan sonra yapılacak bır a bulmakta ve azaltılmasını ıste Yoksa her sej mahv olacak Halbu olarak bılınmıjor ama 60 000 veva Aman oglum, dedım, şunu 1*00 askenn gerı çekılmesıne plebısıt ile ada halkı kendı mukad mekte, aynı zamanda Bırleşmı Endonezya Dışışlen Bak»ru Dr Sukı dunvanın sonu demek olacak 80 000 artıjor Yer juvarlagı dur bıraz kısar mısın' baslandığını Bçıklamitır Mılletlerın ojnıyacagı rolun sera bandno dun aksam Bırlesmıs Mıl deratını tajın edecektır bır harb gır.sılmeğe değmez bır madan ağırlaşıyor Uç mıljar ınsan Şofor guldu, bana dondu . Açıklamada tahlıve sebebı Fakat Endonez%a, adanm ıdaıesi bolık olmasını arzu etmektedır letler Genel Sekreterı Th»nt ile =evdır Bereket versm kı ısler barındırraaga Jıashvacagı gun uzak Abı dedı kulaklarım bıraz zıkredılmemıştır BıldırıldığıBatı Yenı Gıne konutu uıerınde nm kendı ellerıne geçmesı ıçın ıle Verılen bılgılere gore, Holanda John Kennedv ile Nıklta Kruçef'ın degıldır Bunlar nasıl beslenecek' ağır ısıtır de onun ıçın fazla açıjone gore d~nız pıyadelerı, 7 » bır ture goruşmustur bunu ıdrak ettıklermı gosteren şe Istatıstıkler bize, her sene 35 mıl rum rı surulen bır senelık muddetı faz Ibu teklıflerı reddetmıştır Fıloya mensup gemılerıvle \ kılde cerevan edıvor Bunlar hıç >on ınsanın açhktan oldugunu gosSubandrıo, persembe gunu WasGıdecegım vere kadar, yanımızmuhtemel.n Okınavva dahıl " hıngton'da Baskan Kennedy ile de bır zaman kırmızı dugnıeve basroa terıvor Eğer dunva nufusu varım dan sıvırtıp geçen butun otomobıl\ olmak uzere venı vazıfelere mava azımlı gorunuvorlar asırdan daha az bır zamanda ıkı le'de hep avnı şohretlı şarkıcının bu konu uzennde gorusmustu gonderıleceklerdır A mısüne çıkacaksa, uç ınsanda ıkıThant ile Subandrıo'nun. dunku On sene ıçınde bırçoi telakkıler sının, a>nı sure ıçınae gehn avnı avazesı duvuluvordu B Amerika Hukumetı 1 goruşmelen 45 dakıka turmus ve de gelışmeler oldu Şımdıve kadar nıspette artması soz konusu degıl Dusundum acaba bu arabalara, Temmuzda 1000 denız pıvade " sonradan Subandrıo, gazetecılenn ara sıra kulagı duv ar bır Beledıve sılahlar sılahtı bunları kullanma dır sının gerıje çekıldığını açıkbu konu ile ılgılı butun sorulannı mensubu bınmez mı' i usulu oğrenılıv ordu Hukumet baş!amıs v e şartlar gerektırnıgı cevapsız bırakmıştır Kure ustunde 7 mılyon hektar • | kanları bu sılahlarm tam olarak takdırde dığ«r kuvvetlerm de ı Endonezya Dışıslerı Bakanının Ne saskın ol basıl, ne taşkın ol kullanılmasını uv gun buluvorlar toprak tarıma eiverısh oldugu halpevderpey tahlıye edılecegı A bugun Amerika dan av rılmasıyle (Başmakaleden devam) dı Topla tam bır te?at olarak, a de ancak 1 mılvon hektarında ta asıl, demısler Bruksel 28 ( A P ) Avrupa Or olması ıçın \v rupa Komı» onu . nı bıldırmıştır Son Amerıkan A Holanda Endonezva goruşmelerırım japılmaktadır Yanı, daha muPara ısterım, ekmek ısterım, tak Pazarının kararlaştırdığı ortak çıftçı sanajı mustehlık teşkılatla fımız butun Batı avdınları .taturk tom bombası bır sılah olmaktan su azzam ımkanlar mevcuttur Buna mektep ısterım dı>e ajaklananla\ pıv ad°lennın çekılışı Laos a A ne Holanda'nın Washıngton Buvukdev rımlerını tarıhte benzerıne »t ıtıbarla çıkmıstır kı ellerınde atom mukabıl, ısra'a karsı çok buyuk J tarafsızlık sağhvan Cenev re f elçısı Jan Van Roıjen ile Endonez tarım tutumunun uvgulanmasına rı ve ticaret bırhklerının tem«ucı rın bırı bıtıp otekı başladıgım gorbombası bulunduran devlet adam5 J anlasmasının ımzalanmasından^ va'nın Moskova Buyukelçısı Adam vann gece varı«ından veva pazar lerınden tnute e»kı! komıvonlarla rastlanır bir uvşarlık savaıji ola larmın baslıca gavretı onu Kullan tedoırler alınması gereklyor Bu dukçe akhma hep bu gelıjor rak vurekten alkıslamışlardı Bız, J bırkaç gun sonrava rastlamış i Malık arasında devam edılecektır tesı gununden ıtıbaTen başlanacak devamlı surette ıstışarelerde blu Taş*.ınhk ve şaşkınhk sahıbıne mamak halıne gelmıştır Sozluğe tun dunvada ıstıhsal edılen buğdanacaktır Ajrıca, Avrupa Komıs japıcı bır hurnvtt duzeııımn vur \enı oır Kelıme gırmıstır Cavdır yın dortte bırı yerinde çurumekte bır sev ka.andırmi} or GerçııstıveJ bulunmaktadır f Bugun yapılacak olan loplantıda tır sıgorta ve durauzda ı erlesebılnıesmı ancak ma Her ıkı taraf bırbmnden daha oldugu bıhnıjor m u ' x Amerılran deni7 pıvadelerı t j \ n c a Amerıkalı diplomat Ellsnın bır vuzu, vermıvenın ıkı juzu Avrupa Ortak Pazarıra dahıl al vonu C Î F malıvet ğ komuniNt evıhmlı Pathet Lao t worth Bunker da hazır bulunacak tı uye ulkenın sınırlsrındakı gum navlun bedelı fıvatlanmn te^bıtı devrım ılkelerını avakta tutan ka korkur.ç sılahlar çıkarıvor makGoze çarpan gayrıtabıilıkler var, kara deıler ama, ıstememn de bır tır gorevını uzerıne alacaktır Komıs nunlara sıkı sıkıva bağlılıkta g& sat karsı tarafın bır evvelkl sılâhı >arın buniarm bıze pahalıya mal jolu vordamı olmalı Bır elı anaA asılerının Laos mutarekesmı t ruk makamları, venı tadılatla ıl öte yandan EUsworth Bunker gılı lıstelerm esası uzerınden ha von, gavet genış bır teleks şebe rüvorduk Övle davransavdık bu kullanmaktakı cesaretını kırmak olması mahtemel Meme çocukları sının etegınde, bır elı burnunda, A ıhlal etmelerı ve Kuz«y La f A os a v\ılmağa baslamalan t da dun Genel Sekreter Thant ile reket edeceklerdır Durum dun kesmden ıstıfade etrrek suretıvle gun ozlenen r?{orm hareketlenne En korkunç harb sılâhları b « ı ı w nın açhktan oldugu bır zamanda arsız nıahalle çocuğunun durmaA kar>ısında, Tayland Hukume t bır sure gorasmuştur Bır Bırleş burada, Ortak Pazarın Avrupa mıllı merkezlerı bu fıvatlardan ha baMamakta bu kadar g.cıkme. en kuvvetlı bekçılerı oluvor Te sınema yıldızlarının ıkı vuz ellı lıt dan seker kagıt helvası, »ımıt, kes : re sutte banvo yapmaları normal tane ıstemesı gıbı yaygaralı ıstekA tının talebı uzerıne bu G\ı <mış Mılletler sozcusu Genel Sek Komısvonu Ikıncı Başkam Dr berdar edecek ve tesbıt edılen fı bovlesıne (ıdareı maslabatçt) bır ış degıldır Bır gınema yıldızının ler, jolunda olmadıgı ıçın, ııtıyen nejdoğu A*\a memleketıne '' reterın Subandno ve Bunker ı Ba Sıcco Mansholt tarafından açıklan va'ları buğdav \e dığer bor*al<ua vol tutup sureklı bır bocalama krıItfaivecılcr : barısçı ıletecektır gunde bır mılyon, vahut bır bısık bır şev alamıvor Alama>ınca da zıne vakalanmazdık. Dem,okrasıTi gonderılmıştı Bu askerler bu '! tı Yenı Gıne meselesıne mıstır Foster Dulles d^vrınde bıle «H» let şampıvonunun senede ellı mıl bır degıl ıkı vuzu karahk da yıne Tarım urunlerı sımdıve kadar vanli!) anladıeımızı ılerı surerek i zamao zarfında SEATO ma \ bır hal çaresı bulmak ıçın japılan Ocak avında altıların »arım t ı nevralarına da katılmıslardır ? gorusmeler hakkında fıkır teatı«ın tumu konusunda varılar, anlaşma Ortak Pazar ıçınde vapılan tıcare bıze hucum eden statukoculara bombası son dakıkada başvurula von kazanması bır kulubede, b u onda kahyor de bulunmak uzere çağırdıgını so\cak korkutma vasıtası dıve kulla hasır ustunde boşu boşuna yıyccek • Dun yapılan arıklamadan J lemıştır gereğınce gerek Ortak Pazar ve tın vuzde 47 sVTu teşkıl etmıştır tavsıve ederız bur dunva basınına nıhvordu Olumden kurtulmanın beklıjerelc tır tır tıtrıyenlerın ieIstanbulda bır umumı b«hçe. Am»rıkanın Tayland a 2800 J gerekse bu camıanın dıs tıcaretın Trftbıkıne başlanacak olan venı or ara sıra bır goz aisınlar Demok baska çdresi kalmadıgı umıt'iz za nasına gıdıyor. Bır aktnsın elbueŞehrın en goze gorunur yerinde. denız pıvaden sevkettısı an A Washıngton'dakı bazı çevrelere de arz ve talep arasında bır den tak tutuma domuz etı vumurta ratık duzenın vurdumnzda ıslıvegore, Endonezva HoUnda goruskumes havvanları, me va sebze 1 bılmesı ıçın \tatürk ılkelerinı v» manlarda O zamandap bu zamana lerınden her bırı, bırçok ını&nı bır Hem valnız bızım degıl, başta tulasılmıstır Buhranlı dev re i melerı krıtık bır safhadadır ve ge sağlanacaktır sene beshvecek. kadar paraya mal rıstler olavak uzere, pskı tâbırle ıdjnva buvuklerı patlama tehlıkeKasımda b ı ' şatmanın avrıca bu ılkelerı bır t»esnasında B Amerika Ta\ Ahatta bu goruvmelerın varıda kal Gave çıftçılere makul bır gelır ve sarap dahıldır oluyor, Amenkalılar kopeklenDC, land a 6 000 mevcutlu kara \ ması ıhtımalı bıle vardır Bıldırıl sağlamak, ıshkrarlı tarım pıvasa madde ere sıjır etı •sjtlu mamıl kım ıktısadı ve sosval reformlarla , sını onlemek degılse büe mumkun hava tertıbatlı kulubeler yaptırı «yaru ağyar» ın, yanı do»t dufman herkesın geçıdı bır mevkıde ler ve pırınç ılave edılecektır Lı* hava ve denız pıvadeı kuv Adığıne gore, Endonezva Bunker larını spekulâtıf fıv at tadılatın vorlar, 175 mılvon Amenkalı ıçın Medenı bır şehin halka nefeslılc vetlerT sevketmıstır * plamnda bır tadılat ıstemıştır Fa dan korumak ve mustehlıke no teve şeke', ılkbaharda denız u receklerdır Hesaplı rızıko Her ıkı taraf karsı 20 000 tınema salonu yapıhyor, ote runlen ıse daha sonra katılacaktır Gerı kalmıs ulkelerde «demokra sındakme hangı rızıkolara gırme vandan 500 mılvon Çınlı ıçın ha» ol«un dıye açılmış bır bahsesınde kat bu haberler Bırlesmıs Mıılet mal bır durum temın etmektır degıl, kendnuu, Allaiun kınnda Ingiltere ile ılgilı sBrüsmelerde sı vapıvornm dıve gerıcılıte tâvıı ler makamlarınca pek hakıkate Basın toplantmnda konuşan me«ı gerektığını bır hesap vanlış tanelerde 20 000 yatak yok Bırçok sanırsınız anlaşmav a varılamadı u> gun gorulmemektedır ve bu me Mansholt, tarım tutumunun uvguveren ıktıdarlar bu metodla ne de ıigı vapmaması ıçın anlatmağa ça Afrıkah ve bırçok Asvalı bundan Ateş yakıp . . Polisin kovaladığı bir seleve muhakkak bır hal çaresı laması sonucunda çıftçılenn gelır Bruk>el 28 ( \ P ) îngılı* Mıl mokrasıvı, ne de memleketı bır ka lıstı Dıkkat dıvorlardı su noktava gocunmaktadiT Bazı memlekeilerbulmak ıstnenler, ıjım^erlıklerını lerınde bır artış de 800 nufut ıçın bır hekım btılu »fcimcaklarda çocukiannı uyutanla letler Camıasina mensup ulkelere rıs ılerletemıyeeeklerını iyi bılme Kadar gıdebılırsınız daha uzağa kajdedıleceSını ra, van gelıp yatanlardan, kıun ot 1 hırsız, piyesin en heye muhaıaza etmektedırler değıl Gıdecek olursanız otesı ta nurken bazılannda 175 000 kışı İçtn Vatanlara kadar her çeçıt ınutn var ve bazı durumlarda mustehlıkın aıt tarım mahsullerınm ıhraç edı Udırler bır hekım bulunması da aynı doEndonezya'nın Bunker planında daha vuksek fıvatlar odemek mec dıklerı dış pıvasaların avnı duru NADİR NADI mır kabul etmez hata olur canh yerinde sahneye Bu her çeşıt m»an «Hiidı, acarecede ofke uyandırmaktadır Boyyapılmasını ıstedığı tadılat şu şe burıvetınde kalacağını fakat esa« mu munafaza etmelerı hakkında Buvukler bundan sonra, bırta lece, hemen her tarafta, ofk« *e ba Beledıyeden kımae vtr mı dıye küde ıfade edılmektedır Bunker meselenın mustehlıkle mustahsı1 bugun Ortak Pazar temsılcılen açıktı arandım, goremednn kım kuvvetlerı basibos bırakmanm beplen artıyor planı geregınce Batı Yenı Gıne nın Galıba bahçe çok dolu oldugu menfaatlerı arasında bır muvaze rasında \ apılan goruşmelerde muartık yasak oldugunu, çunku bu Londra 28 f a a ) Dun e^e ıdaresı bır vıl muddetle Bırlesmıs tabakat ha^ıl olmamıstvr tnsılteıçın o n l a n yt k«4naa»tı da on ku\vetleıı bır kere basıboş bıraknenın teskıl oldjgunu sov lemıştır Barem detiftırmek : Londranın •Whıthall. tıvatrosun Mılletler altında kaldıktan sonra Mansholt a gore zengm bır çıftcı renın bu ıstesı ile ılgılı gor ı me'ere M tılar mıvdı bır daha engellıjemıve Yaşamak ımkanlan olmıyanlann, dan! da komık fUmlere konu teçkıl e ıkıncı yıl başlarında Endonezva camıasınm vaTİığı daıma musteh çar^amba gunu devam edılecektır ıdarecılerı adava gelmeve baslnaÇc*lu, 28 (Telefonla) Şarkov cekleıını anlamıslardı Dumen el bır atom bombasının on tane ha»debılecek bır olav geçmıshr' Pohs Konferans kavnakları gorjsmele den bırakılırsa teknevı batmaktan tane vapılacak kadar parava mal Ataturk'un, içkıli j»rl«»« muavcak ve ıkıncı vıl sonunda ıdaıevı lıkın menfaatlerıne uv gun olacak rın avdınlatc, ve favdalı oldugu de gecelevın fazla ıçkı ıçen beş kurtaımak kabıl olur m u ' Onuc oldugunu bır kuçuk torpıdo muh ven mesafede mabetıb«lun«jaca ten kaçan bır hırsız tıvatronun a tır. kışı rezalet çıkarmıs ve olmıv a çık duran artıstler kapısmdan ıçe Ortak tarım tutumunun etkılı ru belırtmıslerse de bır lngıll? cak şevler vapmıslardır Hasan ıçın ıdare basmdakıler hıçbır du nbının 3000 eve muadıl oldugunu gı yolundakı kanun» gore, verdıgı ıurrun kontrolunu kavbetmemege SOZCJSU hıç bır ılerleme kavdedll bıremırle bır mahalue camısı kapa rı gırmıs can havlıvle merdı\en Akvel Alı CevUn Hasan Kara gavret ettıler Hıçbır ıhtılafın çız vahut butun devletlerın askerı mas tılmıştı Şımdı Atatnrk ılkelerı dı•ne'ıaını sov lemi'tır TEŞEKKÜR lerden fırlamış \e o> unun en hebev Mehmet Bevdemır, Ahmet gıv ı asTiamasma patlu&caK hale raflarmın bır senelık jekunu dun >e ter ter tepındığımız her prensıvecanh bır >ennde sahne e dal Nefes bcrumda husule gelen Çankırı adındakı be<= arkadas ge gelmemeMne ^ı^ırlandırılmasına >a nufusunu bır sene beslemege pın sınsı sınsı duçmanlıgını eden tumürü en ısabeth ^ekılde te?mıstır celevın fazla mıktarda alkol al gavret ettıler Dunı<ı muntazaman vetecek meblâğlara vukseldığını zıhnıvetın sahıplerı, bır zaman, bu hıs ederek benl vaktlndP amt. mıslalr normal saatten sonra mev tansnonunu oıçrnege ahştı Bu sa ışıtmek hosuna gıtmıyor Değısık camu, jıne ıbadete açtılar Bır van Bundan sonra «ahneden salot a liv^ta »evkeden ve sıhhatımle danlarda sarkı sovlemısler bıla vede arasıra patlaklar vermesıre | hkler kaçınıımaz bır şey olmuyor da Muslumanlar secdeye vardı, be atlıvan fua\e\e çıkan hır çok vakmdan alâkad»r olan hare şehır me7arlıgna gıdıp ora ragmen Belın meseley daıre ıçı mu' rı tarafta, beş on metre otede de şekl q»»tahar>e«l Dahılıve «iimle Kap»sırwan, yenıden .soka.a Bu sahada yapılacak ıslerın hıç nılecek kadar yakında, ıçkının her da çşlfı ı bır âlem vapmıslar ıç ne alın.taıldı Kennedv de Knıçel çıkmış ve oradan geçmekte olai eflrtind'tn 1 ı ıı<|T H»sin Akvel de tîece de bu meselev ı son haddoıe kadar bîrîjfcolav degıldır. Her se'ın venı turiusu, şîeler dolusu aktı Hal a Işşr taksıve aUıyârak kaçtmştır Dr. REMZI KOCAGİL'e vaHsı Çarşı Camııne eıtıp ezan goturmedıler Ba^ka bır mısal Içın den varatı'ma ı lazım Hem de a da akmakta O camının mınaresınve Havdarpa«a Gogus Cerrohısl Polısler de hırsızın peşı sıra sah okumağa baslamısfır Emiıvet ma ıçın tutuşmakta olan yangın Lao a cele edılmeh Çunku venı doğanlar de hala, kanun dışı ezan okunuvor Wınnıpeg (Kanada) 28 ' a a l Merkezinde vaptıgı b»şarılı ame neve fırlamış ve salona a'lamı Geçenlerde, aksam ezanı okunurkamları bârîıse'e el kr\mus «uç sıravet tehlıkesı gosterdığı zaman beıv tmıvor Guçlulfleıe bır ornek Hvatla benl eskl »ıhhatune ve Pravda gazetesı «Wınnıpeg Free Iarsa da adamı vakaln amamıslar ıkı devlet adamı etrafı kuşattılar. MiMr, su sırada Assuan buvuk ba ken gordum Hallerınden yabancı Ijlar v akalanmış'ır neçeme kavuşturan kıvmetlı Pres=» gazetesı sahıbı ve başjaza dır P.rMzın ve poıısın sahnede ço Zamanımızın devlet adamları ıtfa rajmı vauıvor B j baraj bıttığı za oldukları anlaşılan bırkaç kı«ı, Operator ve Baehekım ı Malone volladığı bır mektupla Mo«ko\a 28 (a a ) Mos necılere benzıvorlar man onn savesmde su'anacak o ayaklarını masanın ustune, camıe runu«len halkı saşırtmış ve mesekovada topUnmış bulunan Doc. Opr. Dr. Sovvetler Bırhğı Başbakanı Nıkılan topraklaı ancak ılk kazma gelen taralma doğru uzatmışlar le bır kaç dakıka sonra tıjatro ıMEVLIT Yenı »ınırlar : Sekızıncı MılletleTarası Kanta Kruçef ın son nutuklarından bıSIYAMt ERSEKe vuruldugu zaman dunvav a şelmıs ellerınde vıskı kadehlerı, ezanı daesı tarafından ı?ah edılmı^tır Bızlerden ebe ser Kongresmde Amerika ı rıne verılen cevaoı yavımlav aran a Bunun uzerıne ıkı tarafın muea olan bes altı mılvon Mısırh>ı bes tvvist havası dınler gıbı lâubalı gu nmelıv atımdi kıvmetll vardım Dr ^rthur J Vorvvald, ılk iarda bulunan Opr Dr l»r Hü cağını bıldırmıştır dele sahası değıstı Bır soguk harb lemege vanvacaktır luşlerle re aralarında guTultulu ve sevjn Füızler \alçm Güren Ce. defa olarak bır mavmunda te ısrar etmek onu kavbetmeğe Hatırlarda oldugu gıbı, SovvetKruçef a*om bombası tehdıdı «a kdhkahalı konuşmalarla dınlıyorr ER RUH mll Barlasa ^arkoî mutehassı^ı sun'ı sekılde cıger kanserı mahkum olmak v ahut o harbın sı vururken belkı de barısa hızmet e lardı ler Bırhğı Ba^akanı Nıkıta Kru T E S E K K U R Dr Ercüment Kapman a Ront. vucude getırıldığın' bunun cak harb halıne gelmesıne bovun dıvor Çunkı sılahlar korkunç ol Sahinbas'ın çef ın son gunlerde sovlemış olduYabancılar bızım jnemleketten gen nütehasısı Dr Haluk \ılHistalıgım ve ameltv itim es ıçın vedı Mİdır denemeler va egmek demektı Dunva ışlerını du dakları nıspette devlet reı^lerı ontnpraga tevdı gu bır nutuk Sovve'ler Bırlıgının maz a ve ha^tahanede kaloıgtm avrılırlarken hakkımızda elbette ı i*mda benl gerek hastahancdo zene kovmak mecbumetı var pı'dığını so\ lemıştır ının kırkın ı Kanada Buvuk Elçıl.ğı tarafından ları o kadar a? kullanabılecekler bırtakım lehte ve alevhte fıkırler muddet zarfında «efkatlermı \p gcrek=p evımde zıvaret eder günıine t^sirtu Su andakı en buvuk mesele su dır Meğer kı kı.ametı koparmak de goturuvorlar ı^lrgemlven BashemMre \d\lvc beaelı ooenerek Kanada gazete'emo\tup tcl \o telcfonla hntınBunlann ıçınde Mavmunun cığerlerınde be pden 10 Tenımı • ran bijtun akraba ahb p < ; Tdşkın hemsıre Mükerrenı rının ılan sahıfelermde çıkmıstı •'Stesm er Meger kı Apokalıpste begenecegımız dusunceler de var li'ium o«.sit vasıta=vle kan nııi 1962 p« vc dostîanma av rı avrı tcek. Korkmaz A>sel Kuzgun Fıtnat Bu defa «Free Press» gazetesı Sov ' haber verılen felaketlerı varatmak dır beğenmıyeceklerımız de Ama serın mevdana getırıldığını zartesl gunu kurc «ıhhstım mu>=ait olmodı Içellı ve dlger personele minıstesın er Hukumetler, ounva uze en beğenılmıvecek. hatta en vu? Sısh Camllndc sovlnen Dr Vorwald mav. gınd n n innet ve sükranljrı rıet ve şükranlar mı alenen bil vetler Bırhğı Komunıst Paıtısımn j rındekı açhk ve doçum meselele kızaTtacak ıntıbalar, Ataturkun dı organı olan Pravdava Kruçef e lklndı nımi.1 muna sigara ıçmejı oğretmek ı ı ı duvurulmaüna gazttenizin dıi*mtkten biıvuk bır haz du\d. nı nıutaakıp azız ruhuna ıthaf rıvle mesgul olmahdırlar varında, Ataturkun varattığı ınkı verılen cevabın vavımlanması ıçm zın tava«sutunıı rıcn edcrin ıım ıçın çalıçtıklannı, bu savede edılecsk Me\lldl Şerıfe akr^ba ENVER OLGON I Çetın ış Çunku geçmış zamanla laplara savgı gosterılmekten vaz2800 dolar ılan bedelı teklıf etmışH\ZM İLTER HAZtM tLTER sıgaranın kan«ere sebep olup dost ve arkadaşlannın teşrıflpn | rın sıvası ıcapları bızı, meselelerm Eeçıldığı ıntıbaı ol^a gerek Aksaray Yeullupı KUçük se de, bu reddedı>mı«tır olmadıgının kesın olarak anrıca olunur j ancak mılh hudutlar ıçınde mutaLâug» cd. 53/2 T. 215919 Hamdı V\ROĞLU t l a n c i h k 5D69 o;8C llancılık 5569 Pravda «paravla ılan vavımlanlasılacağını sozlenne eklemıs Muhlls Sahlnb»"= l laasına ahştırmıştır Dısarıva hıç masımn gazetenın karakterme uvtır V Cumhurıvet 9588 pencere açılmamıştır Yenı olçulere madığını ve bu teamulun değıştı Cumhurivet ahsmak venı bır zıhnıvet edınmek rılemıvecelmı» ılerı surmektedır zorundavız Bu da bır şan^tır, çunBu durum karşısmda gazetenın ku tercıh edılecek ıkı sıktan bırı Galeri Poroteks Sanayi ve Ticaret Anonim sahıbı, Nıkıta Kruçef e verdığı cejoktur Baska hern^Tgı bır vola vabın «hur radvo» ile vavımlana Şirketinden tebliğ olunur. gıtmek bızı nukleer ieıakete surukcağtnı bıldırmıştır ler 3 agUtos 1962 cuma gunu saat 16 da Osmanbev, HalaskârKruçef Sovvetlenn elınde mevSazı caddesı 198 1 No lu Şırket Merkezımızde fevkalâde umumî Irk ayınmı aleyhtarlarıcut buıunan fuzeden bahsederken, hcvet toplantısı j apılacağından sav ın hıssedarların mezkur >erGazıantep 8 (Telefonla) Gece bu fuze, uzavda bır smegı vakalınm lideri, dua ederken de, bclıılı gun ve saatte bulunmaları rıca olunur jacak kabıhvettedıı demıstı Lafı *aat 20 30 »ıralannda bır ıhbar GUVDEM. ona getırerek sıneğın vakasını ra usrıne Emnıvet ekıpı 2 sube ?eîı tevkif edildi 1 Açılı» hat bırakmak daha ıvı olur dıvebı Mustafa öxekıcı ve ekıpı tarafın Albanv, Georgıa 28 (a a ) Irk dan Çatalkoz mevkırode bır uzum lını. ' Dı\an seçıraı, ayırımı alejhtarlannın hderı Zen (Fransıı baıım) bagı ıçerısme verlestırılmıs 19 çuj * Şırket sermavesının 500 000 (Beşvuzbın) Turk Lırasından cı Dr. Martın Luther Kıng, dun val Içınde 9000 adet takrıben 180; beledıje bınasının onunde dokuz 1000 000 (Bır Mıljon) Tuık Lırasına çıkarılması ve >enı bın hra kıvmetınde kaçai oyun arkadaşı üe bırlıkte dua etmekte ortaklar kabulu hususu ile Ana Sozleşmenın 1 ve 6 ıncı kagıdı vakalanmıştır 1 ıken tevkıf edılmıştır maddelerının tâdılı Sahıbı henu bellı olmıvan buj Luther ın baskanhgındakı grup malların îstanbul'a kaçırılacaâı] Reklâmcılık 3267 9571 1 beledıye meclısı uvelerıvle konuştahmın »dılmekte olup sahıbnın| mak talebınde bulununca polıs ko bulunması ıçın soruşturmaja de I mıserı Laurıe Prıtchett ıçerı gır vam ed Imektedır melerını, beledıye bınasının onunde konuşamıyacaklarını sojlemışAmencan Fıeld Servıce Uluslartır arası burslanndan favdalanan 130 Komıser, bundan sonra grupa, va Turk lıse oğrencısı Amenkada bır dağümalannı, va da tevkıf edılevıl kalmak uzere djn sabah o^el ceklerım sovlevınce Martm Lut bır uçakla Am=terdam a gıtmıştır her ve arkadaşları dız çokerek dua Öğrencıler dıger memleketlerden etmege başlamışlardır gelecek oğrencı1erle bırlıkte Amsterdam'dan ozel bır vapurla AmeOPERATÖR • DOKTOR rıkava hareket edeceklerdır GıMcrMn 28 (T»lefonla> Bır b.'\ den 130 Turk oğrencısı Amerika uç gundenberı su nın dort bır vanındakı Amerıkan kus ıhmi7i Bundan uc euı aılelen ile vaşavıp lıse derecesm suz bırakmıstır Kıdın Hsıt»lıkUrı ve Do|nm dekı okulların son ^ınıfında oku k?car evvel fıltreve gıd<>n elektnk Mâtchasii yacaklardır Ders dorernınm so tellerıne konarak Oıen bır bavku> nunda ise bır av suıevle otobus cerevanın verın" varmasını onle Lâlelı, Ordu caddesı Beşer rrıs sularm hulundugu \erı b^s lerle Amerıkavı gezeceklerdır Apt. No. 282/2 ması netıcesınde sehır uç gun su suz kalmıstır Alotorun temızlenCvmbarİTet 9587 mesıne çalısılmaktadır Batı Yeni Gine ile ilgili görüşmelerin sonuçsuz kalması ihtimali belirdi III /.I It IİIİIMIIIIIUHIIIIUIII11IIİII Bir lulam lâf İ Amerikah diplomat Bunker'in anlaşmazlıp hal için yaptığı teklifte Endonezya bazı tadiller istiyor Bizi değil, İ AvrııpaOrtakPazarı BüH Onldli tarım politikasımıı tatbikine basla ıııyor 5 sarhoş Şarköyü birbirine katlı Pravda, Kruçefe verilecek cevabı yayınlamıyacak Kanser tetkiki için maymuna sigara içmek öğreliliyor SUNNETÇİ Tasv 18(h000 liralık , kaçak oyun kagıdı yakalandı Taşıyalım mı? Kara biberim. 130 Tark öğrencisî bir yıl kalmak üzere Amerikaya gitti {Selahaddin Çöteli Beklenen imzalar Bir baykus Mersini 3 gütt Sttsuz bıraktı HAZİN BİR OLUM KİRLI ELLER Jean Resimlı Romanlar Meraklı Yazılar En doğru haberler tn cesaretlı tenKidler Adı.AğızTadı üâncılık. 5142/9575 PİVAIE Ş • • Panl Sartre'm rn basanlı pıvfsı Sabahattın Evuhoğla'nnı bır onsozü ile Kıtapçılarda arajmı Ödemelı olarak Cumhuıı Matbaasından ıstenebıhr Fıatı: 5 Lıra Tek kıtap ıstıjenler kıtap bedehnı pul olarak gondermelıdırıer. Cumhunyet 9590 Tasvır çctyounüa 12607/9563) •"8 Hnziran 1<^" cif A.hram i cta n ue"if bır tr ı i V k^zassnda ı efat et'pn Dr ıım Saglık ın <=e\gtH e< Ha. Adapazdrındakı Zuaı Dondtın tıce Selen m Kurunr>unun >enı Ferguson trakkıvmetH kızı tor roontaj kısmı dun vapılan bır Ahmet ve T*ih torenle açılmıst'r ^ clık ın sev £i Mulkı ve askerı erkanın ha7ir lı arn len Sebulunduğu torenden sonra mon OOn»kı kız kırde1 ve tau bıten dort traktor muracaa* f f t ı d n ı m ba'ciızı sırasına gore sahıplerıne vernmısBEYUAN S^ĞLIK fr avnı tr=flk kazi<= .< • »d « n k » Kamıl Yıldırırn Durmus Tas, bir knmadin kuıtılımı» tak Seref Alı Gebesoğlj ve O^rran Erçnk ?en(, va^tt Kavvin rar'ttRt ne kivuemuştur Cetı z « ' Î0 den koıdelaları kcsılen tratorlerı alkılor arasında alarak goturTenırr'i 1«62 pi'aK 1 »! gunü p c muslerdır oel nanrîz^ı muta ^ 'p ^ı lı înRil'z F°rguon fııması ı]e mu Caıriındpn alınank Z n 1Uku. vu^akl sıle kabn^nnr 1 , <hfdL tereken kurulan fabrıkdda, mon ı'lrBhTeâh ri 1e ı rr'ılecek tau vapılan taMor!er n «ımaılık H' We\]'\ rfthTPt ev ive parcalarının vu'de 2 sı onumu'T dekı sene ıse vuzde 40 ı memlekellullcıhk So68 9ıS2 tımızde vapıUcaktır Adapazar. Traktöı Fabrikası açıldı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog