Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

OSMAV P A ' H H l Öğretmenin Elkitabı Koy \e şehırlerde çalışan ılkokul oğretmenlerı ıçjn rehber En Juzumlu ve pratık bılgıler, ders omeklerı, her dersn oğrctim metodu ders plânları bırleştmlmış sınıflar. yonehm ve kajıt ışlerı FIYAT1 500 KUEUŞ REMZİ KİTABEVİ nâncıhk 5029/9583 umhuriYet KLKUCUSU: YÜSVS NAUI FANTOMA JÜVÜ ÖLDÜRÜYOR Fantoma «*nsmin II nri k i t A ı Dıg'r cıkanlar F antoma Fantomaya Karşı Juv Fantomanın Intıkamı Fantoma Casvıs Fantoma Asıhyor Fantomanın Kızı Fantomanın Arabası F a n tomaniii Kruvazoru Fantoma Yakalandı Fantomanm eVbısesı. INK1I.ÂP ve AKA KTTABEVLERİ Üâacılık 5031/9574 39. yıl Sayı 13.643 v« oıekrup edıesl. TelalorJar. 2* 42 M Cumhunyet Istanbul t'osu Kutusu IstenbuJ No 246 72 42 »6 U U 97 Zi VI tfh 22 *2 itD Fazaı 29 lemrnuz 1962 Türkiyedeki füze iisleri kaldmlıyor IIIIIIIIIUIHIIIIIIIIIMMIIIIIIIIIIIIIIIII Bir tngiliz gazetesinin verdiği haber İçişleri Bakanı valilerle görüşürken Tatvanda on beş kamyon soyuldu Yapılan tahkikat, soygunun Jandarma Bölge Kumandanlığının Bitlis'ten Siirt'e nakledilmesinden menfaatleri haleldar olan bazı kimseler tarafından tertip edildiğini ortaya koyuyor lııılıııııııııııııııııııııııiMiıııııııııııı Lri p j ürkıye olaylarıoı yakından I ızlıyen ağirbajlı yabancı gaJI zetelenn btr söredır hakkımızda hıç de ıvımser sayılamıvacak yorumlara basvurduklarını gorüyoroz Son fıkralanndan bırınde arkadaşımız İlhan Selçuk btt yornmlara daır kısa ornekler verıyordu. Ayrı memleketlerde yaşıyan, ayrı gazetelerde caüfan, belWı Türkıyeye. de avrı açılardan bakan, fakat tarafsızlıklarından şuphe edemıvecegımız bır takım >azarlar, aralannda soz bırlifı etmısçesıne, hep şu dfişuncevı açıga \nmyorlar «Ekonomısını kalkındırabılmek \e gunumuz «artlaruıa ayak uydnrabılraek ıçın Turkıye Polaris fuzelerı taşıvan Aınenkan atom denizaltılanndan bırı bır takım temellı reform hareketlerine gınşmek zornndadıt Ovsa, Tnrk hakümeti bır torlu karar v enp harekete geçememekte, bu yuzden de memleketın içinde çırpındı|ı goçlukler jünden gune afırlajma tehlikesı göstennektedır.» Tabancı bMimn »öxünu ettifi temellı reformlar nelerdir, bnnları aramızda bilmıyen yoktur Milli gelır dagilnmdaki adalettızligı azaltaeak, ttretım gücürafizu arttırscak, topragımızm kavıp gitme»mi önliyeeek, ynrtnmn«4»kı ı« Başkent Ceza\ir sehrınc 112 kılometre mesaiedeki çüe&nu değerlendirecek teknık \e Philippe\ ille sehrini elc geciren Ben Bella taraftarları sosyal bfitun tedbirl«r, öılenen reile Ben Hedda arasında uzlastırma gornsıneleri lormların çerçeNesi içine sirmekde\ am tedır. Şîmdiye değın bn bnıasU or savısıı komisvonlar kurulmuş, gnzel söılet soylenmı?, parlak raporLezdMr 28 (a aA P ve Radvolar hazırlanmış, meseleler teker telar) Ceza\ır ka\nakla'~ı tarafınker enıne boyıına tartı?ıhnış, fadan açıklandığma gore Baibakan kat bnrünkü demokıatık ortamın vardımc^ı Ben Bella \ a baglı bırınsanı kötfirüm edıeı baskısı altınlıkler bugun Ceza\ırın dogusundakı Phılıppev ule lıman şehrıne da ılenye doğru henüz bır adım gırmısleıtîıı Bo\ lece dun gece geç atılamamı;tır. Bııım koahs'von ık\akıt başkent CezaMr sehrınde \a tıdannın goze gorünur va»lı statnpılmakta olan uzla«tırma goru'mekoculnktnr. Memleket dâvalarını lennden sonra Cezavırde durum çozmekten sornmlu lıderler, şimvenıden karışık bır >;afha\a çeldıhk daha sıyade dnrnmu idare e Irkası Sa 7 Sıi 1 de derek vakıt kazanmava önem veriTor gıbıdirler. îttrdumnzun bttçnnkn şartları bakımından herhangı olnmln bır reform bareketı, elbette bır azınlıgın çıkannı zedelıvecek, haltâ bir sure ıçın belkı buvuk çofnnlugnn da çıkannı zedeiemış sanılacaktır. Rtfonn zarnretıne ınanmış olsalar bıle, bugfinku yonetieılenn çoğtı bSyle bır ıhtımal karşınnda cMaretltnni TI Son gun e'de seh» n muhtelıf tırraekte verlerınden kımıldiTa %erltrınde du\arlaa bıhnmıven 5 mamaktadırlar kımseler tarafından «Af var» «A Islına bakarsanıı, ftn förünir kerı dıktatorler af \ar» <;eklmde Ka\serı, 28 ıTelelonıa) tl dekı hareketsızhk bır takım polıtı vazılar \azıldıgı goruler»k ılaılı Sağhk Mudurluğu tarafından bolkacılann toplumu adım adım geri makamlara bıldırılmıştır Kımlığı gedekı ıçme suyu kuyu ve sarve doğru suruklemeltnne engel ol bılınmnen fakat bulanık suda ba nıçlarında \apılan ıncelemeler so mamaktadır Sanı gerçek anlamı lık avlamak ıstnen bazı devrım nunda bazı ku\ularda radvoaktıf ıle bugün Turkıjenın yennde «ar dusmanlan tarafından \azıldıgı serpıntılerıne ra«tlanmı«tır Daha dıgını soylemek oıle dotrtı detıl tdhmm edıleT bu vazılar uzennae kat ı bır netıce\e \armak uzere dır Gorunmez bır knvvet bııı ete ılgılılerm hassa«ıjetle duracagı bu sulardan 2 şer lıtrelık numuğımızden yakalamış bılinmez bır mi'bakkaktır Yukarıdakı resımde, neler Ankara Ünı\ersıtesı Fen karanhfa çekmektedir. Bn tehli «AF VAR» vazılı bır du\ar gorul Fakultesı Rad\oaktıf Lâboratuake»e ısaret ettınız mı, Umet Pa?a mektedır i rına gonderümı^tır demokrasısımn kahraman bekçılen dcrhal şablanmakta \e dıkt» re,ımı tarafhsı dıve sızı »nçIandiT maktadırlar. O^sa, ekonomı alamnda geteklı reformlara gırışemediğımıı ıçin bızı tenkıd eden Batılı gazeteler, bundan on TII Bnce AtatÛTk teformlanna sırt çevırdıgımrtden 6türu bızı vıne tenkıd edıyorlardı. >unu unntmıvalım kı, devnm Hkelerı %ururluge kondugo zaman Oynanan esere karsı bir doktor ve bir avukat tarafınbu çazetelerden bıç bırı Atatürk'dan girisilen çirkin sabotaj hareketinm uyandırdığı ıin demokrası ılkelerıne aykırı teessür hâlâ devam ediyor. Piyeste iddia edildiği gibi da^randıgını ıddıa etmemış, onn Uamu otnna bır dıktator olarak komunist propagandası bulunmamasına mukabil tanıtmamıstı. Tam tersine, gerçek sabotaj hâdisesindeki eşhastan birinin doktor ve diğedcmokrasının lavnnncuın bıldı Bizi değil, Bori onları Dinleseler ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı Ankara 28 (Telefonlal lçıslerı, Bakanı Sahır Kurutîuoglu nun dun gece Taî\anda \alıler ıle \aptıgı toplantı e^nasındd toplantı \erıne çok ^akın bır mahalde 15 karm on Londra 28 ( A P ) >The Daıh ,o\ ulmustur Sı^etch» gazeteMnde bugun } a \ m Tatvjn muhabırımi7in de bıldırlanan bır \azj\a gore Polaris de Adapa^ında sekız bın kısının ka dıgıne guie ola\ gece saat 24 te ı bundan bovle roket us tıldığı dunku juru>uşte mejdana İçı^len Bakanın n valılerle toplan Arkası Sa 7 S u l d « gelen uzun kortejın bır kısnıı \rka«ı ha 7 S u . 3 t e Türkiyeden başka İngiltere ve İtalya da da bulunan NA TO emrindeki bu üslerin yerini tut mak üzere Amerika Polaris denizaltıları verecek Sessiz protesto yürüyüşleri bütün yurda yayıhyor * , Adapazarında 8 bin esnaf Belediyeyi protesto etti >ovulan kam\onların soforlerı bır arada ve bır kamyona ısabet eden saçmalann ıslerı Cezayirde dünkü durum Ben Bella'cılar dün bir şehri daha işgal ettiler T ü r k i y e Yapıİş F e d e r a s y o n u da 12 Ağustosta Karadeniz Ereğlisinde bir miting ve yürüyüş yapacak (Yazısını 7 nci sahifemizde bulacaksımz) istanbul nüfusunun sekizde biri tiyatroya giderken sekiz mlsii sinemayı tercih ediyor Bu yıl 16 miljon sinema seyircisinden 10 milyonu yabancı, 6 milyonu ise yerli filitn seyretti 1S62 Mİının ılk 7 a\ı zarfınaa İstanbul şehrının 2 mılvon nufusunun «ekızde bırı tnatrolara gıtmı«ken nufusun sekız mıslı sınp mal^r^1 akın "tmı^tır Bugune kadar 303 bm 700 KIM 4 mılvon 60 bın lıra odıverek şehrımızdekı mevcut 21 tıjatro\a «anat ze\kını tatmın etmek ıçın gıt mı<; bulunmaktadır Beledıv»*T.e baglı olan bu tı\ atrolardan Istan bul Beledıvest tabsılat olarak "00 b'n lıra s»hr saglamıstır Bu gelır o\unlardan bajka kon \rkası Sa ", SB.3te Akıntıya kürek İş artık çığrından çıkmaya başladı Kayseride kuyu sularında radyoaktivite tesbit edildi «Erdek Şenlikleri»ndelci sabolaj dâvası başlıyor rinin avukat olması dikkati çekiyor NADIR NADİ ( Arkası Sa i, bu. 5 te iazısı 7 ncı Sahifemizde ı Turkıve ıle lsrael arasında rapılan anla$mava gore ikı memlekete tarıst çekmek uzere muşterek afifler bastınlmıştır Bunlardao bır kısmına aıt paketlerı ve bır afışı resımde gorüvorsnnnz. AYalova 28 I Ozel surette gıden arDun utcc \anı ta/la surat \uzDnden \uknbulan kazad an sonra mınıbümiıı bah kadaşımız Muammer Erol bıldırı fifte batılı ^azılann Turkçesı vor) Y T P burada bugun 11 ın (Güne? ve eglence ıçın Turkiye ıle lırseh zıyaret edıniz) cüracı ılçe kongresını yaptı Soz alan Iesınden ibarettır ve bır çocuk hatıpler çogunlukla A P >ı ıtham ettiler ve C H P ıle de zorakı bır bıle takdır eder ki bnnlann bır ışbırhgıne gırıştıklerını beyan et an ervel vola çıkraaıı memle Dunku sajımızda bır tektıler Prof Aydın Yalçın'm başkan ketın menfaatınedır. Hal bovle nık hata olmu'î vapılan muıken bmra grnnruk mernnrlarılık ettığı kongrede lmar ve Iskan tad sahıfe degışıklıklerı sı Bakanı Prof Fahrettın Kerım Go mız Türkıyenın daha fazla tna«mda 'ebdıl edılen bazı ıç kav, Sağhk Bakanı Dr Yusui A rıste ıhtıvacı bulunraadığını dasahıfelerın kahpları makınezızoglu mılletvekıllennden Cev ffinmii; olacaklar kı tstanbnlda e verleştırıldığı halde bundet Perın. senatorlerden Hasan basılan bu afislerı Israel Havalarla alakalı olarak \enı bıKangal ve İstanbul Y T P îl vone vellan tdaresıne teslım etmek sekıl alan bırıncı sahıfenın tıcılerı hazır bulunuvorlardı kalıbı jerıne eskı kalıp taıstfmemışler. afısler bır ıhraç kılmıstır Bu juzden tıraMKongrede ılk konuşmavı Imar ve malı ımıs gıbı prım talebınde 8 kisinin de hafif yaralandığı kazadan sonra, bir kamyonla mızın onda bırı kadar bır ve ıkıntarpısarak parcalanan minibusun, >aralanan yolcuları ara l^kan Bakanı Gokav vaptıolmaraası bulnnmuşlardır mıktar gazete haber kısmıncı koalısvonun muvaffak Bevhode ısrar edıvoruz canım badan guçlükle cıkanlabildiler da karışık bır hal almıs^ır ıçın bazı polıtıkacılarm gavret gosYapılan hata, sonradan fark terdıklerını bıldırerek «Her ne ka bız tunst memlekeU olamavız' • •* ı edılmıs bu gazetelerın bır Dun eece saat 0 30 da 81640 pla çalanmı^ ve ıçmde balunanlardan dar bızlerın bu «okak polıtıkacıla k «mı pı>asadan çekıldış Arkası Sa. 7. Su. 3 te Kalı bal\a juklu bır kam>on, Ta^ 2 \o cu ıle «oforu derhal olmu 5 ıalde bır kısmı maalesef I=ka^aptan Malta ıstıkametınde hızla dığer 6 volcu da koma halmde tanbul okuyucusuna ıntıka ınerken, Ak*ara\ dan \atan Cadac Gureba \e dıger hastanelere kal etmıştır Uzuntumuzu bıld «ı uzenride Edırnekapı\ a gıtmekte dırılmıstır Varalılar mınıbusun ıır ozur dileriz ola* 77028 p!aka rumaralı mıcıbu ıçınden sucluklc ^ıkanlmi'lardi' 1 «e «ıddetle çarpmı<;tır Mınıbus par Arkası Sa 7, Su. 1 de YTP Yalova Kongresinde "Koalisyon zoraki,, denildi Öziir dileriz Dun gece Vatan caddesinde vukubulan bir kazada 3 kişi öldii 6 kişi de .«. yaralandı ağır İhmal cdîlen istanbul Erdek şenlıklennde se>ırcılerın ortasuda oynanan «Vatandaj Oyunn» ısımh pısesten bır sahne YAZ1SIZ htvımtp çor^ngunuz sevvar koftecı dukkanı, dukkân sahıbı u «.ırakları l^taııhuhtn en ı«lck, en genıs, en tnedenı kılıklı caddesını iste hoile lıırkn dik,],a ıcınde bir Şark »ehrı havasına soknvermişter ">en tstc<lj*ın Uadsr bmuk asfalt caddeler Tap, onların görunu sunu muhafaza edemedıkten sonra kaç para eder?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog