Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

TEKNİK ÜNİVERSİTE Giriş İnıtihanlarına Hazırlama Kursları AĞUSTOS DEVRESİ İÇİN Kayıtlara başlanmıştır. GÜVEN DERSHANESİ Beyoğhı, Ağacamii Sakızağacı oad. No. 3 Telefon: 49 42 27 İlâncılık: 5029, 95» 39. yü Sayı 13.642 u m hu r i yet KLTKJCUSU: YUNUS NADİ Telgnf « • m e k r u p adresi: Telefonlar. 2 2 42 iK) C u m h u r i y e i tstanbuJ P o s t a K u t u s t u î s t e n b u l N o . 246 2 2 42 9 6 2 2 42 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 bahsettıgı romani R f ş *" CRONİN'in en güzel romanı \ Çeviren GfLTEKtN OÜVEN SAfftSER ROMANlflR serisinde çılctı. İlâncüak: 5032,9523 Cumartesi 28 Temmuz 1962 V A V I NI V İ Mahallî seçimlerin tarihi yaklaştıkça partilerin faaliyeti gittikçe artıyor Bir tfirlâ istikrarlı bttnyeye kavuşamıyan partilerin son üntitleri genel kongrelerde 3 Ankara, 27 (CumhuriyetTeleks) Siyasî partiler, önü = ' ^ müzdeki günlerden itibaren, kendi teşkilâtları içerisinde, kon ^ lllllfllllfllllllllllllllllllllllUIIHI Diin Ankarada cereyan eden olaylar sırasıada ögrenciler Atatürk anıtı miünde (solda) sladyumda nümayisçilerin tellere taktıkları Türk E greler rnünasebetiyle kesif bir faaliyete geçeceklerdir. = rağını kurtarmaya çalışan bir subay (ortada) ve vazifelilere hakaret eden şüpbeli bh şahis yakalanırken ş 17 yıhn, sosyal bünyeye benimsettiği slâkasızlık sebebiyle. partilerin kendi içlerindeki faaliyetleri, politika dışında kalan = ş halkın ilgisini pek cekmemektedir. Politikadan ve politikacıdan IIH1HI ~ bıkan çoğunluk. karşısmda siyasi partilerin. kongrelerinde. ^ = bıktırıcı hareketlerine devam etmemeleri, kendilerini, başka Ş = larına hakaret etmekle değil, saygı duymakla se^dirmeleri ge 2 = rekmektedir. 5 lMlllllillllllllllllMIIIUIIIIlllllllnnı = Partilerin kongre ve dığer partilerle olan duıumları şudur : S rüksel'de toplanan altı dev E C.H.P. nin durumu E letin ilgili bakanlan Türki S CHP. Genel Merkezi. teşküâta gönderdiği bir genelge ile ye'yi Ortak Pazar Gümrük S Arkası Sa S. s» ) df E Birllğine prensip itibariyle nıııııtıııııııııııııııııııımıııııımııımıııııııııııııiMiııııııııııiHiıııııııımir kabnl etliler. Olay, ileride e?it haklı üye olarak Ortak Pazara girmemiz ihtimallerini kuvvetlendirmekle beraber dnrumnmuz şimdilik komşumuz Ynnanistanınkinden farklıdır. Bilindiği gibi Yunanistan Ortak Pazara, Roma antlaşması gereğince, ortak üye (Membre associe) sıfatı ile alınmıştır. Antlaşma $artlarına uyması için gerekli siire tamamlandığı zaman bu devlet, roillî ekonomisini Batı ölçülerine göre ayarlamış olacak, o tarihten itibaren Pazar çerçevesi irinde üyelerin bütiin hak ve görevlerini psylaşacaktır. Bize yapılan işlem ise şimdilik Mardın 27 (Telefonla) Dun ili taş ve sopalarla saatlerce süren bir tek taraflı bir yardım kararından mıze bağlı Cizlre ilçesinde partici meydan kavgası yapmışlardır. Janibarettir. Tflrk ekonomisinin kenlik yüzünden ıki yüz kişi silâh, darma ve polislerın güçlükle bastırdıkları kavgada Şerif Olur isim di cılız imkânlariyle baş başa kalli bir şahis öldürülmüş ve muhtemasını doğrn bulmıyan batılılar, H£ yerlerinden yatalanan 10 kişi hiç bir karşılık bekleroeksizin, dış hastahaneye kaldırılmıştır^^Şavcı^ ticaretimizin selismesini desteklelıfc hâSiseye eî "koyajrak tahkikata mek istemişler, bnnnn için de kenbaşlamıştır. Olayla ilgili olarak 25 di aralarında kaderaeli olarak inkişinin ifadesi alınmıştır. dirdikleri gümrük tarifelerinden Vukua gelen kavga Varto ile Zübizim de yararlanmamızı sağlamışheyir âşiretleri arasında olmuştur. lardır. Başlıca dış satımları birkaç Şerif Onur Zübeyir âşiretindenkalem ham maddeye bağlı bir devdir. Kavga esnasında göğsüne usAnkara 27 (Cumhuriyet Teleks) bir yurüyüş yapmışlardır. Jandarlet olduğnmuzu düşünürsek, batıtura vurularak yaralanmış. kaldı Okulların açılmasına hayli zaman ma Assubay Okulunun seçme ımlılar tarafından hakkımızda verirıldığl Mardin Devlet Hastahane olmasına rafmen bugün Ankara so tihanına gelen öğrenciler dün başlen kararın onlar hesabına büyük S bir fedakârlık sayılamıyacağı meyAnkara, 27 (Cumhuıiyet Tesinde ölmüstür. Savcılık olay hak kaklarında iki binien fazla oğien lıyan ve bugun 1 Mayıs Stadmda ci < Okul isteriz ! > diye bağı^ıak devam eden, seçme imtıhanım prodandadır. Bnnunla beraber. ekoleks) Millî Savunma Bakanhğı kında tahkikat yapmaktadır. te?to etmek tr.aksadıyle elie'rınde nomik ilerleme konusunda karşıBasm Irtibat Bürosundan bugün bir bayrak o!dr/'a halde Ulus'tan laşacagımız sayısız giiçlükleri yenşu tebliğ vayınlanmıştır. Bakanlıklara doğru yürüyüse geçmemize yardımcı olmak, eğer ttnl€Her yü lise ve muadili okulla Arkası Sa. 5. Sü. S te lanmasım bilirsek önüraüze bir ta MODADAN YEStLKÖYE rımızdan mezun olaniarın sayısı kım yeni fırsat kapılan açmak ba Amerikalı dilber yüzücü Mıss artmaktadır. Bu okullardan mezun kımından. son Bröksel kararı, bi Mary Margaret Reveil dün sabah olaniarın büyük bir kısmı Fakülzim hesabınuza herhalde degerini Moda ile Yesilköy arasındaki 15 te ve yüksek okullara müracaat inkâr edemiyecefimiz bir adıro mil mesafeyi yüzerek geçmıştir. ettikleri halde kontenjan kifayetdır. Saat 6 da Modadan denize giren sizliği sebebiyle bu Fafcülte ve Olayı bn açıdan ele aldığımız güzel yüzücü saat 14.13 te *'.?şü yüksek okullara ahnmamakta ve zaman, Ortak Pazarın uiteliği iize köyrie sahile çıkmıştır. Resimde dolayısiyle er olarak askere ahnrinde dikkatle dnrmak, gelişen bagün şehrimizden ayrılacak olan maları icap etmektediı. Bu hususı: nazarı itibare alan dünya konjonkturn'nn çünü günii Amerikalı yüzücü, 8 saat 13 dak'.kıı ne izlemek, ekonomi ile politika sonıa Yeşilkuyde sahil çıkarkpn Milli Savımma Bakanlığı: Arfeası Sa. 5. Sü. 2 de nın nerede birlesip nerede ayrıldı gcirüiüyor. fcını gözden kaçırmamak artık vazgeçilmez bir görev bilinmelidir. Kimse inkâr etmiyor ki, ekonomik Kıinıtluoğlu eşkiya takibiııbir karakter taşıyan Ortak Pazann asıl atnacı Avropa'yı siyasal deki jandarmanın te^hizat bir biitün balinde birleştirmektir. hakımından eksikliklerinin Bn itibarla bngün yürfitülen Orgiderileceğini bildirdi tak Pazar politikasmı geçen yüzyılm ikinci yarısında Bismark taSıirt. 27 (Teleforıla^ Dün şehrafından giidülen (Zollverein) porimizde beklenmekte olan Içışleri litikası ile kıyaslamak miimkünBakam Sahır Kurjtluoghı ve beradür. Bu politika, gümrük birliği Arkası Sa. 5. Sü. 5 te yolandan giderek Alman birliğini Yüksek Tedrisat Genel Müdürlüğiinün bu yoldaki keyiî kurmak istiyordo. Fakat 1870 yıGIDA YARDIM1 Kızılay İstıklında Versailles şatosunun aynalı hareketleri binlerce öğren c inin haklaruun zayüne sebep lâl şubesi. çevresinde bulunan 400 Eşkiya ülkesi Doğu dağiaSAKELER KAÇIP ADAMLARI YAKALANIYOR E\velki yoksula yeniden çeşıtlı fiıda mad salonunda ilân edilen birlik. gerrtnda başhkh rbportaiımızın gün çevrilen azıh şakîlerden Agit Bilan yine jandarmaların elinden oluyor ve hay r etle karşılanıyor desi dağıtmıştır. Öte yandan. E cekte köçiik Alman devletlerini 4. yazı&mı 5. sahifemizde bukaçmağa muvaffak olmuş, adamlarından Ahmet Güvercin ise yakaminönü şubesi 750 yok?ula gıda yar lacaksınız. Prıısya hegemonyası altında birlanmıştır. Resimde. Ahmet Güvercin ve kendisini yakalıyan jandarAnkara. 27 (CumhuriyetTeleks) milyonlarca lira sarfı ile bir dımına başlamıştır. Kadıköy şubelcştirmekten ba$ka bir sonuca varJ maiar görülmektedir. madı. O zamanki birliğin niteliğij Millî Eğitim Bakanlığı, 515 şu şura topladı ve bu şuraya katılan si de gıda yardımlanna devam etbat Arkası Sa. 5, Sü. 4 te mektedır. Resimde, Eminönü şubedo^rndan doğrnya millî ve emj larihleri arasında Ankarada sinden gida yardımı almak için peryalistti. Zengin ham madde bekliyen vatandajlar görülmekte kaynaklarına. geniş sömürge paKENDİ KENDİMİZI TENKID dir. 7arlarına dayanan tngiliz ve Fran*i7. endnstrisi karşısında gecikmis Almanya, kendi kalkınmasını Prusya'nın korantası altında (DTang nach Osten) foTmiilfi ile sağlayahilecegini umuyordn. Bu formül dünyayı iki defa felâkete sürüklemistir. Ondokozanrn viizyıldaki «Almanlık kavrarmnın yerine bneünkii «A\rupalılık kavramım kovarüak Zollverein ile Ortak P*| zar arasında bir nevi bir paralel j (Yazısııu 5 inci sahiferaizde bulacaksınız) kurmnş olnrnz. tki politikayı bir j İstanbulda mahkemeierin az obirinden ayıran temelli lark, şimj iuçunu gözönünde bulunduran Adikinin emperyalist emeller gütj dalet Bakanlığı a'.dığı bir kararmemesi, daba ziyade yaşama ve !a Vilâyetimizde Adliyenin yaz tavsrlısmı koruma sayeleri üzerine tilinden sonra faalivete geçmek üknrulmuş olmasıdır. Ortak Pazan zere ,yedi mahkeme kurrmıştur. mfvdana getiren Altılar. ikiyüz ' tstanbul Adliyesinde münhasımilyona yaklaşan nüfnsları. yük Arkası Sa. 5. Sü. 4 te s»k hayat standartları. son derece i'Tİemiş endüstrileri ve elverisli' hsm madde kaynaklariyle her baj kımdan büyük bir hayatiyet tasıj m?ktadırlar. j Bu hayatiyetin şimdiye kadar oldnfn çibi bnndan boyle de olnmln bir şekilde gelişmesi ihtimali mânasuıa da pekâlâ alınabilir. Sovyet Rnsyayı fena halde kuşkuTnkandski fotoğraf, Manisa Hiç olmazsa vatandaşın lihninlandırmakta, hattâ bir dereceve istasyon binasının içini gösteride. bir takım aslı astarı olmı yor. Beton direğin üstünde kadar Birleşik Amerikayı bile düyan şüphelerin dogmasına yarnindürmektedir. Ortak Pazar, Av Mevlinanın törbesini gösteren Ankara 27 (Cumhuriyet Teleks} dımcı olur. Bir türbe resmi, albir resim ve altında eski türkrnpa birliği ülküsünü gerçeklev Yapı İş Federasyonu tarafıntında eski yazı, hımm. acaba çe ile (Konya) kelimesi... And<>n ysyı.nlanan bir bildiride Kara•irmeyi amaç edinmiştir. Oysa. nereye gidiyoruz? Hayır telâşlıyonız, anlıyornz. Bıı, tnrir deniz Ereğlist DemirÇelik FabriAvruparnn bir kısmı imgun Dei lânmayın. bir yere gittigimiz mi teşvik için ve belki de A kaları inşaatlannda çalısan işçimirperde gerisindedir. Ortak PaHALK OYl'NLARI BAYRAMI BAŞLADI Uluslararası 6. Haik Oyunları Bayramı dün gece saat 21 vok, bu işlere bakması lâzım rab memleketlerine yollanmak lere büyük eziyetler yapılmakta rarın en güçlü öyelerinden biri ode Açıkhava Tiyatrosıında törenle başlarruştır ve 5 ağustosa kadar devam edecektir. Bu yıl gösterilere grlenleri bir türlü adam ede ve hak istiyen işçilerin işlerinden • üzere hazırlanmış bir afiş... lan ^iatı Almanya da ikiye bölünmiyoruz, o kadar katılan Türk halk ekiplerinden başka Yunan ve Yugoslav halk danslan ekiplerinin' de gelmiş bulunmaAma Kahire veya Beyrnt yeriatıldığı iddia edılmektedir. ; \ müs bir memleketin bir parcası nr Manisada asılınra eski harfları. 6 Halk Oyunlan Bayramına daha fazla bir cazi be ve ilgi katmaktadır. Evvelki gece Açıkhava TiBıldiri şöyle devam etmektedir: • lıalindedir. Olaylar, Ortak Pazalerin propaçandasını yaptıgı *•• I yatrosunda bir prova yapan ekipier, dün sabah Belediye Başkanını da ziyaret etmişler, Taksim âbidesina «1 Temmuz 1962 tarihmd? Yapı i NADİR NADİ > çelenk koymuşlardır. Resimde, dün geceki oyunlardan bir sahne görülöyor. Arkası Sa. 5, Sü. 3 d e i YAZIS1Z ( Arkası Sa. 3, Sü. 5 te ) Ortak Pazar Ve Avrupa Birliği üiııiııımıımııııııı ıııııııııııııııııııııi'i E Cizrede particilik yüzünden 200 kişi meydan kavgası yaptı Kontenjan sebebi ile Fakiilteye giremiyenlere tecil hakkı tanındı Bir kişinin öldürüldüğü ve on kişinin de yaralandığj olayla ilgili olarak 25 kişinin ifadesi alındı 2 bin öğrenci Ankarada laşkınlıklar yaptılar Dün ((okul isteriz)) diye bağrılarak iltiması terin için haklı olcürak başlayan yürüyüş çirkin bir nümayiş halini aldı, Bakanlıklara hücum edildi, vazifelilere karşı gelindi Jandarma Assubay okulu giriş imtihanları uzayınca Millî Eğitim Şurosının kararları çoktan rofa kaldırılıp unutuldu bile... Bakanı tetkiklerine devam ediyor îçişleri Cezayir^de vaziyet vadıametini muhafaza ediyor Turiımi teşvik mi, eski harf propagandası mı? İstanbulda yedi yeni mahkeme huruîdu Ben Bella'cı birlikler Cezayir başkentini işgale hazırlandı Yapı İş Federasyonu Karadeniz Ereglisinde çalışan işçilerle ilgili bir teblis yayınladı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog