Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

Garbın en büyıik klâsik romanı QUO VADIS VILDIZ fiOMANLAR serisinde yerü baskısı çıktı Lüks CUtli 10 Lira TURKIYE YAYlNEVİ İlâncılık: 5053/9501 39. yıJ Sayı u mh u r i yet KUBUCUBU: ÎTJNUS NADI KARAYAR KÖPRÜSÜ Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlenrnakta olan telif tiyatro eserleri seıisinin yedinci kitabı clarak Refık Erduran'ın «Karayar Köprüsü» çıkmıştır. Karayar Köprüsü. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınevlerile bütün kitapçüard?. 250 kuruş fiatla satılmaktadır. (Basın 10756 ;'95W 1 13.641 Telgrai v* mektup «dr«fi: Cuafthuriyet tatanbuJ Posta Kutusu: tıtanbul No 248 Telefonlar. 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Cuma 27 Temmuz 1962 Cezayirde yeniden harb patlak Cezayir, 26 (AA A.P. ve Radyolar) Cerayirde milliyetçi önderler arasında bir «iktidar mücadelesii olarak ortaya çıkan uyuşrr.&zJık. vahim bir şekilde gelişmektedir. Böylece sekiz yıla yakın bir zamandanberi Fransızlara karşı ssvaşarak bağımsızlığını kazanan Cezayir şimdi yeniden bir iç savaşın içinc girmiş bulunmaktadır. Cezayir istiklâline 1 temmuzda kavuşmuştu. kavuşmasından 26 gün sonra Adalet Bakanııun "Cumhııriyet" e beyanatı • Kabil dağlarmda karargâh kuran Ben Hedda kuvvetleri, Ben Bella'cılar Bakanitı ifade ettiğine göre 300'üü tis* tarafından işgal edilen Konstantin şehri üzerine yürümeğe başladılar tünde Sİyasi mahkum tahliye Oİunacak İç harbin sebep ve muhtemel neticeleri Geçici Cezayir hükümeti içinde beliren anlaşmazlığı, basit mânada bir ıktidar mü. cadelesi kabul etmek hatalı bir görüş sayılmahdır. Ben Bella ile Ben Hedda arasındaki mücadelenin temelinde. ' bağımsız Cezayirin gelecekteki siyasî karakterini tâyin edecek ölçüde derin bir düçünce ve metod tarkı bulunmaktadır. Cezayirde orduya dayanan sıkı ve disiplinli bir tek parti yönetimine taraftar olan Arkası Sa. 5. SÜ. 4 te Aniara, 26 rCumhuriyetTeleks) , Bugün kendisi ile gbrüştüğümüz Adalet Bakanı Prof. A. Kema! Yö!. rük. antidemokratilc kanunlann te mizlenmesi için nir komisyonun , kurulduğunu söylemijtir. Yörük. «Ceza kanunu ile Medej ni kanun üzerinde değişiklik yapüması için gerekli hazırhklar de vara etmektedir. Noter kanunu he; men hemen tamamlanmıştır. Avukatlık kanunvınun »ylüide Mecli?i Arkası Sa. 5. Sü. 8 de . Ben Heddacfların karargâhı </> BüVÜK SAMRA • Ouorjıa •HautMeuaud B > Bella'yı destekliyen Cezayir Milli Kurtuluş Ordusunun Kons<n tantin şehrini işgal etmeleri ve Bone limanına denizden çıkartma yapmaları üzerine, Cezayir başkentinde bulunan Ben Hedda, «Cerayirde hir iç savaşın başladığmı» belirtmiştir. Ben Heddayı destekliyen Geçici Cezayir Hükümeti Başbakan Yardımcılan Belkasım Kerim ve Muhammed Budiaf da bugün Cezayir şehrinin 103 kilometre doğusundaki Kabil dağlannda bulunan TiziUzu'da karargâh kurmuşlardır. 2 Enkan ıBen Bella ile kanlarının son damlasına kadar» mücadele edeArkası Sa. 5. SQ. 4 te Petrol Ofisi ile Belediye ortaklık kurdu «Belpet» adı verilen l milyon lira sermayeli şirket, otomobil servis ve akaryakıt satış istasyotılan kurup işletecek j B E N HEDPA KUVVETU E R İ N İ N HAKİ/V\ OLDUktAR» Ö BEN 8ELLA KUVV&T LERı'Nı'N HAKİM OLDUKLARt BÖLGELER rsî İçişleri Bakaıu Güney Doğıs valileri ile bir toçtantı yapacak Kurutluoğlu Güney Doğu hududumıız boyunca uzanacak bir yol yapılması için ügililere emir verdi Diyarbakır. 26 ıTeleıoola) Guney doğu illerinde bir inceleme gezisine çıkmış bulunan tçişleri Bakanı Sahir Kurutluoğlu. yarın Van'ın Tatvan ilçesinde güney doğu valileri ile bir toplantı yapacaktır. Bu toplantıda. ıllerin âsayiş ve emnivet işferi ile sınır kapıları ve kaçakçılık meseleleri görüşüiecektir. Toplantıya, iştirak edecek il valileri şunlardır: Mardin Valisi Basri Özpmar. Hakkâri Valisi Zihni Öner. SiİTt i Valisi SefaPoyraz.Bitlis Valisi Nu ! rettin Hazer ve Muş Valisi Ahmet Arkası Sa 5. Sü. 5 te Istanbul Belediye hudutları için E de otomobil servis ve akaryakıt ÎE I «atış istasyonlan inşasına miısait ~ 1 Belediye arsaîarı üzerinde te?İ5İer ^j vücude getırmek ve işletmek ama ciyle îstanbul Belediyesı ile Pet ZZ rol Otis arasında bir limited or ~ taklık kurulmuştur. •~ , • Beipet. adı verilen bir mılyon = ra ve Iflâs Kanununun tamaAnkara, 26 (Cumhuriyet lira sermayeli şirket, dün Beledı S Te'.eksl Doğrudan doğruya men değiştirilmesine karar Ankara. 26 (CumhuriyetTeleks; ye Başkanı Prof. Kâmuran Gör, 5 ekonomık alana müessir bir verilmi.? ve yeni tasarı, Bas Sanayi Bakanı Profesör Feth: gün ve Petrol Ofis Umum MüdüŞ kanun olan ve bugüne kadarbakanlığa sevkedilmek üzeıe Çelikbas bugün ögleden sonra Bahazırlanmıştır. alacakhyı, kanlık toplantı salonunda yaptığ, rü îhsan Mihzanh tavahndan O ' S kı tatbıkatıyle, Esas ve geçicileriyle 400 bir basm toplantısında memleke nuncu Noter huzurunda imzalanan £ borçluyu ve adlıyeyi izrar ve | c ı?gai eden ve ayrıca ticari amaddeyi bulan yeni tasaıı. tin eneTJi politîkas; ve Mecliste ka mukavele ile kurulmuştur. 20 yıl müddetle kuruian ortakjs lancia özel teşebbüsün genişher şeyden önce. en dernosnunlaşmasını bekliyen Türkiye Eratik efas olarak. borçluyı. lektrik Kurumu (T.E.K.) hakkında lık. milli petrolun satısı için yeı | ~ lemesıni. cesaret sahibi olmave Belediye ile Petrol Ofisin müş ' ~~ smı enselliven 2004 sayılı lcaçıklamalarda bulunmuştur. Arkası S». 5, Sü. 3 de Bakan Çelikbas. «Hükümetm ık terek kazanç temini gaye>rini güt Arkası Sa. 5. Sü. 5 te .TillllllllllllllllllllllMIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIItllilUlllllllllllllilllllltllUlllllC Arkası Sa. 5 Sü.« da I l^ııınnııııiııııııiHi Adalet Bakanı Yörük arkadaşımua izahat verirken ııiııııiiMinıııınn^ i Çelikbas, Elektrik Kurumu hakkında tzahat verdi | Yeni tera ve tflâs j İ K a ıı ıı ıı u ıı u ıı | getirdiği yenilikler | Eşkiya ülhesi Dogu dagiarında: 3 Bir baskın nasıl plânlandı, tatbik edildi ve başarısızlığa uğradı? IJrıı Bella. üslü Krupp Antalyada orduFuııa mensup ac>k bir askeri jeepin içinde ve Milli Kurtuluş zırhh motosikletlerin himayesinde Tlemcen'den Tiaret şehrint girerkrn turistik bazı iesisler kuracak Kruçefin nutukları Ankara, 26 (CumhuriyetTeleks) Bundan bir süre önce Kurt Daniel baskanlığmda bir Alman Arkası Sa. 5. Sü. 5 te Koçero kordonu büyük bir maharetle yarmış, başta Vali olmak üzere bütün ilgilileri bir defa daha geride bırakarak sırra kadem basmıştı Röportajı yapan : Erol DALLİ Geçen haftamn içinde Koçekonun şehre çofc yakın bir yerde konakladığını, tanıştığı Istanbullu bir ka Sovyet şilepinin bindirdiği yer dınla resim çektirdiğini ve onun muhtelif suallerini cevaplandırdığı nı hemen hemen bütün Siirt biliyotdu. Jandarmanın. mülkî makam ların bundan haberi yok muydu? Olmamasına imkân yok ama. harekete geçilmemesi insanı düşünüdürüyordu. Biz jandarmanın ve bilKaradenizden Mısır'a gıtmekte hassa eşkiya avı için Siirt içinde kurctuğu Istıhbarat Bürosunun, ye olan «Tatar Bonüie» isimli 350 ni bir baskın tertip ettiğini çok tonluk bir Rus şilepi dün saat 16.30 da Sarıyerde Orduevi ile Ortaokul geç öğrendik. arasmdaki rıhtıma bindirmiştir KOÇERO SİLAH İSTİYOR Trcrsit oiarak Bofazlardan geSiirt yakınlarında konaklayan Ko çeeek olan küçÜK Rus şilepi de^içeroya silâh lâzım olmuştu. Elin şik yeıltrden esen rüzgâra ve ordeki mavzeri eskimiş. arada bir tu koz sulaıma rağmen kılavuz almıtukluk yapmaya ba?lamıştı. Şehir dan yoluna devam etmek isteyın1e irtibatını temin eden Ali adın c« rıhtıma düşmüştür. AğUra ;arp Arkası Sa. S, Sü. 7 de Arkası Sa. 5. Sü. 6 da İçişleri Bakanı Gaziantepte jandarraa subayları ile tanışuken l/jııirli çöpçüler dttn de hâdiıse çıkardılar Vilâyete yürüyen işçiler, greve katılmıyan iki arkadaşlannı da sopa ile dövdüler, grev yapanların yerlerine yeni işçiler alındı (Yazısını 5 inci sahifemizde bulacaksınız) Batılı gaıetelerde ilân oiarak nesrettiriliyor Montreal (Kanada), 26 (Radyo) Wmnipeg'de çıkan Free Press adlı bir gazete. bundan bir süre önce üç tam sayfa halinde Kruçefin Moskova'da yapılan Silâhsızlanma Konferansındaki konuşmasını ilân j olarak yaymlamıştır. Kanada'dakı Sovyet Büyükelçiliği tarafından ; 14.000 yeni frank ödenmek suretiyle satm alınan üç sayfada çıkan bu ' ilan üzerine, bu gazetede çalışan | bir gazeteci Sovyet Büyükelçiliği i ne enteresan bir teklifte bulunmuş ! tur. i M. S. Malone adındaki bu gaze , teci, Sovyet Büyükelçiliğine yap i tığı müracaatta, bu ilâna karşıhk j olarak, Tree Press gazetesinin ve1 Arkası Sa. 5 S n . 6 d a \ Kılavuz istemiyen Sovyet silepi rıhtıma bindirdi lran'a afvon kaçıran sebeke vakalandıktan sonra îrana afyon kaeıran şeheke yakalandı ( l a n s ı i incı sahilcmizde) İzmirli çöpçüler dün yiirüjüse geçmeden önce kendilerine hitap eden bir arkadaslannı dinliyorlar YAZIS1Z AMERİKALI KAC'AKCILAR Dün P.X. den alcııkları 5000 lira degerindeki giyim eşyalarını Tophanedeki Amerikan eşyalan üzerinde iş vapan mağazalara satan 3 Amerikah, Kaçakçılık Masası mcmurları taıaımdai] suçüstü yakalanmıştır. Tcvkif talebiyle İkinci Sulh Ccza Mahkemesine verilen Charlie L Kelly, Lois L. Nelly ve Jamcs,Babaıie, yapıiar! duıiışma sonunda serbest bırakılmıslaıdır. Karamürsel Kava Alanında gorevii huhınan Arncvikalılarm durusmasına gayrimovkuf oiarak devam olunacaktır. Resimde, sanıklar dünkü durusmada goıiîlüyorlar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog