Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

STEINBECK GAZAP ÜZÜMLERÎ Çeviren: RASİH GÜRHAN Steinbeck'ın npuhtzer» mukâfatını kazanan bu şahesen çağdaş roman teknığınde yepyenı bır çığır açmakla kalmamış, a\ nı zamanda muztarıp uısanlığa bır umıt ve tcsellı kaynağı da olmuştur. IKİNCI BASKI FİYATI 15 LIRA REMZİ KİTABEVİ Ilâncüık: 5029'9481 u m hur i yet KURtrCÜSU: YUNTJS NADİ 11er Çekilişte APARTIMAN DAİRELE&4 CAZİP" PARA İKRAMİYELERİ TURRiYE 39. yıl Sayı 13.640 TeAgral v« mektup adr«eı: Cumhurıyet Uunbul Potla Kutusu: iBtanbul No 346 Telefonlar: 22 42 J 22 42 96 22 42 97 22 42 »8 22 42 9» O T<1 T e m m i i T 9 6 2 2 6 TettlIHUZ 1TOA'7 KREDİ IMNKASI üâncılık 5035,943» Ortok Pazar merkezinde daimî bir temsilcilik ihdas ediyoruz • Altıların lcra Komilesi ile Türkiye arasındaki temaslara eyiöl ayında devam edilecek Ş ". E E 3 := = = = Hububat rekoltemiz geçen yıla nazaran 2.1 milyon ton daha fazla Yükselis ekim sahastmn geıtişlemesinden değil, verinn artmasından ileri geliyor. Buğdaydaki 14 müyon ton fazlalığa rağmen, istihsal, istıhlakimizi yine karsılamıyacak \nkara 25 (Cumhumet Telek') Memleketımızde bugda\ arpa, %ula( ve çavdar istıhah geçen Mİa na/aıan 2 mıl\ on 171 bın 600 tor tazlalık gostermektedır Bu fazlalık.a hububat ıeko]teı bu \ı\ 13 150 000 tondur. En fazla artıs bugaa\ ütıhsa'ınde gorulmustur llgılılere gelen ılk rakamlara goıe bu «ene eeçen \ıla nazaran 1 mıKon 474 bın 600 ton daha fazla buğda\ ıstıh^al edılmıştır Bu senekı buğdt' rekolteı 8 mıhon 500 bın tonu Bulmustur Geçen jılkı rekolte ıse 7 milyon 25 bın 400 tondan ıbarettır llgıhler, Turkıyenın senelık buğdav ihtıyacının 8 milyon 890 bın ton olduğunu soylemektedırler Bu sebepie bu yılta rekolte de Turkıyenın ıhtıvacına yetmıyecektır. Aradakı fark 400 bın tondan ıbaret olduğu ıçın, yapılacak ıthalât geçen \ıla nazaran çok daha az olacaktır. Bılınj dığı gıbı geçen yıl Amerıkadan 1,5 milyon ton Ark&sı S». 5, Sü. 3 te iiunıııııııııııııııııııııı •niıııııııııııımııııııııııııııımııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııın Ankara, 25 (CumhunyetTeleks) Muşterek Pazar Bakan 5 lar Konseyının Turkıye ıle bır Gunuuk Bırhğı kurulması konu ^ sunda jcra komısyonuna verdığı muzakere mandası başkentm Ş >etkılı çevrelermde memnvımyeüe karşılanmıştır. Bundan on = • ce yapılan çeşıtlı temaslarda Muşterek Pazar vonetıcılenne 5 Memleketıııuzın Gune>doğu bolgesınde. temmuz a>ı \akın çevrelenn Bakanlar Konseyımn bu konuda evlulden once 5 ıçınde suhunet golgede 45 dereceden aşağıya duşbır karara varacaklarını beklemedıklenm temsılcılenmıze bıl 5 memıştır Bazı bolgelerde ıse 55 dereyece kadar j ulc selmıştır Bu yuzden halk gunduzlerı e\den çıkdırtnışlerdı zz mamakta. gecelerı ıse evlerıne gumemektedırler Bılh ssa bolgenın su derdının halledılmeınesı halkın sıa Bu ıfadelere rağmen Konseyın bu konuda ve Turk Huku kıntısım bır kat daha artırmakta \e suvun verıleceŞı saatlen banyolarının onunde çeşmelennın başında metuun taleplerın tamamen uygun bır şekılde ve kısa bır ~ beklemekteduler Yukardakı resım şafak sokerken Dı \ arkabırda, bır otehn balkonundan çekılmıştır Re Arkası Sa. 5, Sü. 1 de = sımde fıskıvelı bır ha\uzun kenarında u\u\an Dıvarbakırlı vatandaşlar gorulmektedır ııııuııııııııııııımıiHii Havuz Başında Yatak Odası 1962 Yazı 1961den daha sıcak ve kurak geçiyor • Meteoroloji Genel Müdürü Doçent Dr. Ümran Çölaşan, gazetemize izahat \erdi.. AZAHK İCİN ORTAK PAZARA BAŞVURAN DEVLETLER Not: COMECON, komunistlenn Muşterek Pazara karsı kurduklan iktisadî teşkilâttır Oriak Pazar hakkında kısa bilgiler GATESt Maüarın, hızmetlerın, ınsanların ve sermayenın serbestçe hareket edebıleceğı bır ıktısadı butun kurmak \e Avrupa Başansızlıkla sonuçlanan baskından bir gün sonra, hudut karakollamılletlerı arasında birlığı sağlanıak rından şu rapor geliyordu: «Koçero, 3 adamı ve 500 koyunla SuriORGANLARI a) Her azanın bır temsılcısınden kurulan B»k»n yeye geçti. Dönüşü için gerekli tertibat alınmıştır» lar Ronseyi, Musterek Pazar AntİH^ması çerçevesınde belırecek butun problemler hakkında karar veRöportajı yapan : Erol DALLI rır b) 9 ujeden muteşekkıl tcr» Komısyona, Musterek Pazar AntSıırt Jandarma Kumandanlığı ra la^masının tatbıkını sağlar ve Ba por dosvasınır bır savfasmda soykanlar Konse\ıne musavırhk \a le bır yazı \ ?rdır par c) Müsttrtk Fazar Asamblesi Arkası Sa S Su.6 da â?a ulkelerın parlamento mensuplarından vucuda gelmıştır. Fıkır • tartısmalarının yapıldığı bır organdır \e ılerıde doğrudan doğruja "\ apılacak genel seçıralerle teşekk'il edccektır d) Müşterek Pazar Mahkemesı, Musterek Pazar AntlaçmaMnı tefsır eder \e tatbıkı sıirfsmda behrmesı muhtemel ıhtılafları halleder FO.N VE BANKA Altılar bır A\ rupa Sosjal Fonu \e bır de A\ıupa Yatınm Bankası kurmuslardır Adı geçen 2 organın \ azıfesı rından Ahınet Güvercin, dün japılacak ıktısadı hamlelerı des mıisadenıe sonunda yakalandı Uklcmek ve suratlendırmektır • Fransa Batı AlmanMaıdın 25 (Telefonla) Içışle Tiıııos,. i7ı Kocero, jandarmaların 20Türkiye ileil metre yakınmdan kaçmıştı makalesî Londra da v a> ınlannriAkta olan I bagımsız «The Tımes» gazetesı, jTuıkoe ıle ıİRilı olarak bır kerı i makale \awnlama\a ba~lam şt r «Ataturk'un meçhulu olan problem 1 ler» adı altında >a>ınlanan bırın Arkası Sa. S, Su. 4 te Eşkiya ülkesi Doğu daglarmda: 2 An.vara 25 (Cumhurı\ etTeleki) temmuza kadar geçen sure ıçmde Memleketımızın umumıyetle bu ıse 1962 vılının g'afıktekı değerlerı 'un bolgelerı bu sene geçen s e r ^ e de, gorulduğu gıbı hemen hemçn nazaıan kurak geçmıstır Kuraklık \rkavi Sa 5 hu. 5 te daha zı\ade Orta Anadolu Bolge«mde hıs5edılmı? geçen jıhn 1 tem muz ıle 20 temmuzu arasında Anadoıunun butun bolgelerınde ısı bu vıla nazaran daha dusuk olmustur Ankara 24 (Cumhurıvet Te] lar hakkında bazı bUgıler verBu hal bu yılkı mahsul durutnuleksl Gumruk \e Tekel Baka1 mış ve açıkiamalarda bulunmus| na da tesır etraıs ve bılhassa hazını Orhan Öztrak bugun gazetemı tufr ran a^ının ılk haftası ıle ıkıncı hafze Bakanlıgı ıle ılgıh çeMtlı konu Arkası Sa. 5, Sü. 4 te taınaa havanın ısı derecesmın \uk=ek olması huoubat \erımınde bu\uk mıktarda azalma\a sebep olmustur Dısişleri Bakanımız Iran Bugun malumatına muracaat etŞchinşahımn Cumhuritığımız Meteorolo]i Genel Muduru yet hayramında TürkiDoçent Dr. lmran Çoia?an. bu huyeye geleceğini acıklasusta su ızahatı vermıştır . dı; Tebriz"de bir Türk « Hazıran a;ımn nk haftasında Külüir Merkezi kurııgerek en dusuk, gerek ortalaroa \e gerek juksek stcakhk bakımmdan lacak degerlenn 1961 yılına nazaran daha «ıcak geçtıgı görulmektedır Bu\nkara 25 (CurnhJrıvetTeleks) na mukabıl aynı avın 7 sınden 18 tran hukumetının dâvetliM olaıce kadar geçen sure ıçınde ıse 1961 rak Iranı resmen zıvaret etmekte 3ılı «ıcakhk değerlerı daha >uk olan Dışışlerı Bakanımız Ferıdun • e olmustur. 19 hazırandan 20 Cemal Erkan, bu saoah «aat 7.10 =k Adalet Bakanlıgı Müstesarı, da uçakla Tahrandan \nka:a\a üzerinde çalışılan kanun tasadonmuçtur rıları hakkında dun bilgi verdi Arkası sa. 5 hu 7 de Ankara. 25 (a a ) Adalet Bakanlığında kurulan bir komısyon tarafından uzennde çalışılan kanun tasarıları hakkında Adalet Ba Arkaeı S». 5. Sü. 3 te Yeni Gümrük Kanunu Eylül başında Meclise veriliyor Ihmal edilen İstanbul Erhin yurda döndü Gazetemize bir beyanat veren Gümrük Bakanı yeni kanunla bılhassa ihracatın teşvik edileceğini açıkladı icra iflâs kanunu öncelikle ele alındı Bogazın en euzel ko$eleıinden biri olan \eniko.\ de, diğer >erler gıbi, vekilsi/, çirkin, \ollara kadar ta>an u butun euzelhkleri kapayan binaların istılâsindan kendiııi kurtaramamıştır Yenikbyün şahane goıuntusune renk katan nefis camlıklardan birini tamamen kapayacak bır şekilde kat kat >ukseleıı bu binanın in^asına soıumlular tarafından izin \enlme»ı, ha\ret ujandırdığı kadar çe$itlı şııphelerin doğTnanna da sebep olmaktadır Şehrın çırkınleşmesıne muMimaha eden OTdu. 25 (Telelonla) Karadeilgiiilerin bu tutumları de\am ettiği takdirde, cok >akın zamanda çıkan ve Y.T.P. ıl Bogazın guzellıklenni »n« surup turist cekmeğe çalışmak bir tarafa. nız gezisme kongrelennde bulunan Başbakan gelen luristlere buralan gostermekten utanacak bir hale geleceğiz Arkan S». S, Sü. t ds > Alican Ordu II Kongresinde konuşma yaptı Çölleşen topraklarımızda neler aördük ? edilecektîr,, dedi .«. Agit Bilen çetesiııin elebaşıla Içişleri Bakanı, "eşkiya bertaraf Kum fııtınalaıı Eaıopınar Çölü civarına âlet saçıyor Ekinler kumlarla örtülüyor , hayvanlar boğularak ielef oluyor, ağaçlar kökünden sökülüyor, binlerce çiftçi ailesinin ocağı sönüyor (Özel surette giden arkadaşımız Mücahit Beşer bildiriyor) (Yazısını 5 inci sabifemizde bulacaksınız) n Bakanı Sahır Kurutluoğlu bugun beraoermd" Mardın Dıvarba Arkası Sa. 5. Sü 8 de Basbakan Karadenizden dün 4nkaraya avdet etti Jandarmaıun elinden tekıar kaçmağa muvaffak olau Kocero elbiselerini \e subay şapkasıııı basıldığı yerde bırakmıstır. Resimde Koeero'nun elbbe t e şapkası arkadasuııızııı elinde gorubnektedir. (kazısı 5 ıncı sanıleraııde) YAZ1SIZ 4000 kiftye 1 Osktor : t 1 t . kum (.rtmalar, j^anden »erkcdilen b.rçok kovden bir fmeskür Soldaki r«im olan kumlarla kaph koyun evleria,, sag dak! resım be bu evlerden birine dolan knmlan go.tamektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog