Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

M Turhaıi TAN* ın Yenı Tanhî Romanları TARIHÎ FlKRALAR 400 CİNCİ HOCA CENGİZ HAN Her 750 750 vakıt zevkle okuyacagmız eserlerdır. İNKILAP ve AKA KITABEVLERI Hâncüik 5031/9410 umhuriyet KÜEUCÜSU; ÎUNUS NADİ Son gün 1 s r de hierkeSM» bahsettığı roman' n•£<;** <i CC *"'"'T"""*" Cütlı 12 5 L CRONİN'ın en gıuel romanı Çeuren OÛVEN v A SftHESER ROMANLAR serısinde çıktı. (Uârjcüık. 5032/9409 Yunanistanın Şartları ile Ortak Pazara Alındık Ortak Pazar bizimle Gümrük Birliği kurmayı kararlaştırdı Benim Oğlum iııııiıınıınmıııııu Bruksel, 24 (AP) Altılann bır sozcusu bugun A\ıupa Muşterek Pazar Bakanlar Konscvının Turkıve ıle bır Gumrulc Bırhgı kurıraga karar \ermış olduğunu bıldınnıştır Turkıve ıse tam ujebk ıstemıştı Daha geçen haftd Cumhurbaşkanı Gurielle bır roportaj vapan <Cumhun>et» gazetesı Devlet Reısının «Turkıje Muşterek Pazara gır°cektır» dedığını nakletmıstı Arkası ^a. • Su. 1 de > 39. yıl Sayj 13.639 Telgraf « « mektup « d ı e « • TeUioolar. 22 42 M C u m h u r n e t istanbuJ Po»u Kurusu tstenbul No 346 l 22 42 96 2 î ' 4 2 » 7 2 2 « W Ü 4 ^ » < Çarşamba 25 Temmuz 1962 yı St v ı erek Pazaı nedir, bizim istifademiz neler olacak ? ııııınıııııııııııııııııııııtııımııııııuııııııııııııııııımnııııııııııııııııııııiHMiHHiıuuııiMiMmıınuıımıııııtııııi': Gümrük Birliği, tam birleşmeye kadar kalkmabilmesi için Türkiyeye uzun intikal devresi ve yardım sağlıyacak lllllllllllllllllllfllllllllllllımıııı Bina okur tııtıııııııif ifiııınrttmı orla Anadolunun çollev |me\e başlaması olaıını nizın 24/6/l%2 tarihli ^ e 1.1608 sayılı 1. sahifesinin 1 ıncelıven bılım adamlarıraız çeşıtlı ncdenler uze\e 2. sııtunları ile 7 sahife H. sutunda sahsımla ilgili rınde duruvorlar Bu arada makıçıkan \azılar hakikata u\gun degildır nelı tarımırı olnr olmaz \erlere uyçuıanması. mer alann gelısı guBu tekzıbımın a\nı «ahıfe \el zel surulmesı toprak dafıtımının îı.eııd" otuıurken dığeı vetersızlıgı gıbı yanlış da\ ranışlar sutunlaıaa avnı puntolarla ne?run gazetecıler de bırer ıkışer od.'ia geldıler dan soz edılıvor Bana sorarsanız, rıca ederım 1 EvvHa ben ba^ın topıantı2 Konuşmalar »ıra«ında uzeçuzflıra Mirdumuzu çolleşmek teh lıkesı ıle bugun borun buruna çetı sı tertıp etmıs degıhm Odamda rınde tek durdugum noktd Adalet ren nedenlerın başında. daha once ıken bır kaç ga/etecının benı zı\al Partıiinden ıstıfamın \e çerı alı baslıvan kafalanmız ve rnhlarımı re* etmek ı=tedıklerı haberı geldı nı taı/ının ba^ına \ .nl « ak^ei Arkası Sa 5 Sıi 3 de Sırmen arkadaşımızıa konuşurken zın çollesmesı olavını savmalıvız bu\ ur>;unlar deaım bi7 bu arka | On j edı ,> ıldır loplumu ıç«n ıçın kemıren bu hastalığı sornmla jonetıeılerımız bır turlu joremıvor, daha dofrusu gonnek ıstemıvorlar .\a sıl ıstesınler kı, partı avırunı gozetraeksızın ço|u polıtikaeılarımız, demokratık duzenin ılk sartlarından bırı olarak halk onunde %trçeklerın açıkça tartı>ılraası gerekiığini kabnl etmış deçıllerdır. Bızde ıkiıdar savaşçıları halkj avdınlatmak defıl, halkı avutmak ılke sıne bağlıdırlar Bunu hem daha kolar, hem de çıkariarına daha uvgnn bnluvorlar Zevahırde devrım lere toz kondnrmazsın. fakat el al tıodan bol bol ta\ızler dafıtır, ge rıeılerın gonlunu hoş edersın On Is»r da sıraM gcldıgı zaman senın hesabın» çalışır sana ov kazandır ma^a bakarlar. Demokrasının bu demek olmauıirını, balkın gerçek çıkarının han Mıllet Mechsı Başkanı' sar Fakat parlamentomuz «abırla K vollardan sağlanacağı halk oi Fuat Sırmen dun aat 9 30 da ı\ çalışmaKta ve kendı^ıne duşen va nundc açıkça tariışılmadıkça • n vr Hangı \aretme gıttığı De\i»t • aş:arı Ce zıfelen de »apmaktadır dnmuzda hıç bır uman Napıcı bır Arkası Sa S > ü 7 de * •rıal Gursel ıle »aptıgı '3S dakıhurnvet ortamı kurulamıyaca|ını kalık bır goru,.me\ı muteakıp ga bo^le bır ortama >se ancak ^ıkı sı7etemue ozel bı bevanat verrabkıia de\rım ılkelermı avakta tnttr mak şartı ıle ka\nsuIabıleceSını Parlamento ^ah^maıan Meclıs».o'lcdııı raı ıktıdardakılcr ve des tt cerevan eden kavgalar MeclısteklcMcılerı taraftndan bır çocok lerın ıç *a/uk tad atlar B M M îihı pa^lanır, va da alara ahnırnııı tatue gırmesının \oiumlanma MH Mmdı Karserıde ıstırahate çesi hukumetın hazırladığı \e Mec kıİPn D.P. Mechs Gnıpu 1950 1960 u^'erden ılk planda ı\edıhkle çıkMİIarı arasmda devrım ılkelermı ma«ı serektıgını bıldırdığı kanun Mo?ko\a 24 I A P ) SovMirurlukten kaldıracak hıç bır kata anları hakkında ızahat \eren jetler Bırhğı dun Karaderana o\ ^e^neInıştı. Bn sure nizde \e Barent te ağustos Mec ı« Başkanı Sırmer «orulara fu ı^ındc ortnanlann »akılabıleceeı ıle ekım arasında Hava Ku\ ^c\apları vermıştır ııe mer alann usulsüz sunılebıle vetlerı ııe roket eHn de ka Soru Parlamentonun tutiımunrciıne dınamıtle balık aUanabıle tılacağı bir manevranm vapı dan memnun musunuz' Son zaccçme ufurukle hasta tedavı edı laeağını bıldırmıştır manlarda Mechste cere\ an eden lcbılecegıne daır de Meelısten bır TÜRKIYEDE OKCYACAKLAR Amerıkan Fıeld Servıce kavgalar hakkında ne du«unu\orSovvet Savunma Bakanlıgı kanun çıkmamiijtır. Tam tersıne. ıdarecılerı dun bır basın toplantısı yaparak AFSrun ve sunuz' tarafından vayınlanan bır Turkıveve ılerı mıHetler arasmda 1 bıldırıde So\vet ve \aban | <.A>gı dcğer bır *er sa|lı»an bü rccegı burslarla ^ır kısım Amerıkah ogrencılerın tahsıllerının bır \ ı Ce\ap Bızle .lk defa muhtehf cı denız \a«ıtaları ıîe uçak tun kanunlar resmen yururlökte lını Turk bselerınde \ apacaklarını bıldınjıışlerdır Resım basın top partılerın l e r aldığı bır par'âmen anna ıhtarda bülunmuştur kalmıstır Arna ne var kı banlar lantsını gosterıvor (Bu konudakı habenmızı 3 uncu sahrfemızde bu to^a sahıp bulunu^oruz Pek tabıi bunun bazı muşkul taraflan da hfp rafıa saklanmı<>, o\ kaygnsu lacaksınız.) ıle bıle bıle n\gulanmamıştır. ö7<Ilıklc devrım tlkplen uzerınde (i'irduıumuz zaman de\rın sornmln Başbakanı memlekette gerıcılık dı^e bır akımdan »oz edılemı>ecesıııı ha^kırmış, ona tutmakla gorp\ lı \azarlar da hızlerı (ınkılâp snltalı*ı) ıle damçalama\a kalkışmıslardı Cumhuriyet Gazetesi Yazı işleri müdürlüğüne Gazete Avrupa Muşteıek Pazarı 195" de Batı Almanva ltal\a Fran«a Bel çıka Holanda \e Luksembuıg ar« «ında ımzalanan tarıhı Roroa And laşmrası ıle kurulmustur Muşterek Pazar ın gayesı, aza 6 Avrupa ulkesı arasındakı her turlu engelı kaldırarak tam bır ıktı<:adı bırlı^ kurmak mallann \e hızmetlerın hıçbır tahdıt formalıte \e ka\dd maruz kalmadan «e\ruseferıra mutnkun kılmaktır Muşterek Pazar bugun 172 mıhon nufuslu bı. bırlık halıne gelmıştn Amenkanır nufusu 185 Ru«\anınkı ıse 218 mıl jondur Muşteıek Pazann o \ıl ı<,mde ı^ tısadı alanda beklenmedık ınkıs<i fı Rusvavı hatta Altılann dışınd. kalan Amerıka ıle Ingıltere gıbı bı \uk Batılı devletlerı bıle endışe\< duşurmustur Bugunku halnle Mu terek Pazar memleketlerınm top lamının mıllı gelırı Amerıkanınkın den az Rus\ anınkmden çoktuı Rus\a Muşterek Pazarı parçalamak ı^temekte buna mukabıl Ameuka <ıkı bjr ısbırhgıne gıtmek U7ere te sebbu«leı %apmdktadır Ingıltere ıse 1%1 de Muşteıek Pa/ar azalıgı ıçın ılerıde Commonwealth ı terkeı rnek pana^ına remen muracadtta bulunmustuı \e halen Ingıltere Muşterek Pazar muzakerelerı de \ am etmektedır Muşterek Pazarm esas ga\esı sımdıkı ıktısadı bırlık temelı uzerınde uıelerı bır sı\ası butun hare de ge'ıımektıı NıteKim da Arkası ha 5, Su 3 df 12Generalve26Albay{ dünyeni vazifelere; tayin edildiler \ Eşhiya ütkesi Dogu daglarmda: t Anka a 24 (Cumlıurıiet Teleks) Ordu rı geldıgı ıçın daha ust kadrova atanmalan ge ; nınde her \ıl 30 Agustos a vakın tarıhlerde \A rekenlerın tajın zamanı Ağu^tosa takaddum eden | ; pılmaM mutad olan ust kademe tavınlerının bu a\larda v spılmaktadır Bugun Mıllı Savunma Bakanhğınta vavınla j \ıl da \apılmaşına ba«ilanmı*tır Kılridan gerı hızmete \eva gerı hı?metten kı nar. taMn hstesınde 12 Generahn tavınının vanı \ Arkası Sa. 5 Sn. 8 de : *a\d. ç nma^ı gerene ı \e\a İ0 Agu^to^ta terfıle Azılı Koçero cahil halk gözünde efsaneleşti Sadece haram para kazananları soyduğuna inanılan, ashnda Güneydoğunun en büyük koyun kaçakcısı ve eşkiyası olan Koçero için türküler düzülüyor Röportajı yapan : Erol DALLl ftleelis Başkamnm Cmnhuriyete beyanatı Meclismüzakerelerininvekarını ihlâl edici hareketler önlenecek Haxırianan yeni ictiizüktc Meclisin intizamınt bozucif gayretlere harsı ağır müeyyideler mevcut Rusya Karadenizde büyük bir askerî manevra yapacak Koçero'nun «aklandtgı ve halk arasmda (Koçero Talât Aydemir dün şehrimize geldi Si>ası suallere ce\ap vermiyen Emekli Alba> 22 şubatla Alparslan Türkes'in hiç bir ilgisi madığmı açikladı DagıJ dıve adlandırılan daj faıırt kuçucuk bır sehırdır HBT Anadolu ^ehrınde oldugu gıbı burada da herkes erken v atar, erken kdlkaı Mehtap \aımıs heı ta raf pırıl pırümıs bu hıç kımse\ ı ılgılendırmek Sıırtte I^te o gece de o%levdı, pırıl pırıl m e h t a p her tarafı a^dınlatırken, Surtlıler \ıne vataklarına çekılmışlerdı Vakıt gece varısına \akıaşmış, vat mak i(,m >abırsızlanan Dir kah\ecı, kahves.m t=mızleıken vanık "=eslı \alnız Arkası Sa 5, Sa. 4 te bulun Çölleşen topraklarımızda neler gördük ? • Amerikalı yüzücii Modadan Yeşilköye \mer k=i aılbeı v jzucı. Mary Mareare* Re\ell dun vaptıgı basın toplantı»ında peısembe Ruraı Moda 'O . ıle Yesılko\ ara ıı Hıkı 13 mıl . TU \rka«ii Sa 5 Vu S d ı Kata collcme!>ının hazın bır »onucu olarak bugun ıktıdar meydanına (,adır kuranların etrafa hep o Iviımhı u^a*turncn ruzgarı uflcmckten başka bır şev vapmadıkİTinı soru>oruı Bır 7amanlar v». zılarımızın altına ımzalarını ata(ik kadar bızımle neraber oldukl"inı ^o^lıJenle^ sımdı lıpkı du şuk ıktıdar gıbı konuştnklarını NADIR NADI Karapınar'ın âkıbetini Hititler 40 asır önceden görmüşlerdi (Ozel surette gıden arkadaşımız Mücahit Beşer bıldiriyor) | ( Arkası M i tei Konva 24 Karapınarın gunev metreler bovu bırbırı pesı »ıra ubatısındakı >ogun eroz\on bolge zanan mınare juk=eklığındekı ku, sınde kurakııktan terkedılmış \av muılardan sadece 55 kılometre » e , lâ kovlerını de ıçıne aıarak kılo Arkaaı sa. 5, Su. S da I Talal Aydemir dun Havriaıpa^a gaııi'd?ı Kdisılaaırkcn (Bastaralı 5 ıncı ^ahılede) haıapuıaı bolge^ınde mejaana gelen kıım tepetennden blr 27 MAYIS HEDEFIVE ULAŞAMADI Gazeteler Amerikalı vuzucu dunkn basın toplantısında
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog