Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

STEINBECK GAZAP ÜZÜMLERİ ZÜ Çeviren: RASİH GÜRHAN Steinbeck'in «Pulitzer» mükâfatuıı kazanan bu şaheseri cağdaş roman tekniğinde yepyeni bir çığır açmakla kalmamı?, aynı zamanda muztarip insanlığa bir ümit ve teselli kaynağı da olmuştur. İKİNCİ BASKI FİYATI 15 LİRA umhurİYet KURUCL'SU: YUNUS NADI Son günltffde herkesin bahsettigi roman! c:.v Cıltli 12.5 L CRONİN'.n en güzel romam V. ĞÜLTEKİN REMZİ KİTABEVİ (İlâncılık: 29309 93581 O ^ Salı 24 Temmuz 1962 serisinde çıktı. (tâmlık: 5032 9357) 39. yıJ Sayı 13.638 T» Telafonlar: mcktup «dresı; Cumburiyet 22 42 Ü O 22 42 96 [stanbul Posu Kutusu: Istanbul No 246 22 42 97 Zi %2 »8 22 42 99 V A V I IV I V Bakan^lararas. .ktisadt l ş .en ICorolu Dün yapılan toplantıda Bakanların bu isteklerine karşı teknisyenler bugün için hacmin daha fazla genişletilenıiyeceği hususunda. ısrar ettiler Ankara. 23 (Cumhurıyet Telekü) Bakanlıklararası Iktisadi Işleri Süratlendirme Kuruiu. bugün saat 16 da Başbakan Yardımcisı EkTem Alıcanın başkanhğmda toplanarak «Hükümetin kredi politikası» nı muzakere etmiştir. 16 temmuz tarihînde özel sektör temsilcileri ile Hükıimet üyeleri arasında yapılan toplantıoa, hatırlanacağı üzere, Hukümetin genel iktisadi politikası tasvip gdrmüş ve bu arada öze! sektör temsiicileri «Türk parasının kıymeüni zedelemeden kredi politikasına bir canlıhk ve hareket kazandırılması» isteğinde bulunmuşîardı. Bugun bu maksatla yapılan toplantıya Alican' dan başka Dinçer, Feyzioğlu. Melen, Ete ve Öztrak ile Banka Kredılerini Tanzim Komitesi üye. lerinden bazıları katılmışlardır. Toplantıdan once Alican. basına şu demeci vermiştir : Arkası Sa. 5. Sü « da genişletilmesi için çalışıyor Llucami mevkiindeki gecekonduların yıktırılmasından doğan arbede sonunda, biri polis olmak üzere 5 kişi ağır şekilde yaralandı 1 Manisa, 23 (Telefonla) llimı?ın Ulucami mevkiinde kurulmus olan 28 gecekondunun yıktırılmasına Belediye Encumenı karar vermiş ve bu sabahtan itibaren jandarma ve polis ekiplerinin nezaretinde gecekonduların yıkttrılmasına başlanmıştır. Yıkma ekipleri çabîmaya başladıktan biraz sonra, e j sahipleri amelelere roanı olmağa' çalıjmışlardır. Araya giren jandarma ve polis ekipleriyle gecekondu sakinleri itişîp kakısmaya başlamışlar, biraz sonra iş sopalı tekmeli kavgaya dönmüstür. ilgilenmek üzere Içişleri Bakanı seyahate çıktı Yokluk içinde eşkiya takibindc bulunan jandarmamn ihtiyaçları Bakana mahallinde gösterilecek Ankara 23 (CumhuriyetTeleks) îçişleri Bakanı Sahir Kurutluoğlu bu sabah beraberinde Başbakanlık ileri gelenleri olduğu halde otomobılle Gaziantepe hareket etmiştir. Kurutluoğlu. Güney doğu ve Doğu bölgelerındeki asayiş durumunu ve hali firarda bulunan ev kıyanın takibı ile ilgili konuları, Barzani meselesınin mahallindeki tepkilerinj, ve bu yolda yapılan çalışmaları tetkık edecektir. Arkası Sa. 5, Sü. 1 dr Manisada gecekondu sahipleri ile zabıta, birbifine girdi £vi yıkılan 37 yaşlarında £mine Nacaklı adlı bir kadın, saçını başını yolarak çıldırma alâmetleri göstermiş; tedavi altma ahnmıştır. Takviyeli polis ekiplerıyle öclenen arbede sonunda, 4 gecekondu sahibi, bir polis olmak üzere 5 kişi ağır şekilde yaraUnarak Manisa DeViet Hastanesine kaldırılmıştır. Gecekondulardan 14 ü yıkılmıştır. Diğerleri de yarın yıktınlacaktır. Gördeste köylüler bir karakola hücnm ettiler Manisa, 23 (Telefonla) Gördes ıjçesinin Kemerli köyünden Süley(Arkası Sa. 5, Sü. « de) (Jt'KSEL DENİZE GİRDİ Devlet Ba^anı Cemal Gürsel dun saat 16.10 da, beraberınde özel doktoru ve yaverı olduğu halde, denıze gırmış ve 12 dakıka muddette suda kalmıştır. Florya Plâjından denıze giren vatandaşların sevgı tezahüratiyle karşılaşan Gursel, «Paşam sızı çok sıhhatH bulduk. diyen gazetecılere. «Kalkmmaya çahşıyoruz» şeklınde mukabele etmiştir. Resımde. Gursel denızden çıkarken golulmektedir. Köylülerle orman memurları çatıştılar Suşehri ilçesi Kızıldağ ormanından kaçak odun kesen 80 köylii ile memurlar arasındaki kavga sonunda iki kişi ağır şekilde yaralandı Sıvas, 23 (Telefonla ı Su^e'nri üçesinin Karaca köyu halkındatı 80 kişi, kağnı arabalariyle koye beş kilometre mesafedeki Kızıldağ ormanından kaçak kereste ve odun gvtirrrierken, Reiahiye Orman Bölge Şe{i ve beraberindeki 9 memurunun mudahalesine maruz kalmışlardır. Ormancılarla köyluler arasında cereyan eden çatışma sonunda orman bakım memurlarından Osman Işık ile köylülerden Dursun Harmancı adındaki şahıs muhtelif yerlerinden ağır surette 3'aralanmışlardır. Olayla ilgili koğuşturmaya başlanılmıştır. ..4 Ba?bakan, Gölcükteki tesisleri gezerken lnonu dun Lrolcuk tesislerini gezdi • İstanbul Siirte New York'tan bir misli daha uzak.ır! Bugün Nf»Torktan tstanbuj'a bir mektnp alarsanız öbür gün yazdıçınız adrestrdir. Bu müddet meselâ Münich ile tstanbul arasında iki güne iner. Ayın 17 sinde Siirt'ten «azetemi ze uçakla bir mektnp atan arkadaşımız Krol Dallı orada isini bitirip tstanbul'a döndükten iki Sİin sonra dün aksam krndi mektubunu postacınııı elinden bizrat aldı. Postalarımızdaki ağırlık Türk vatandaşı için yeni bir konu degildir. Yeni olan bu ağırlığın hütün sekalrti ile hâlâ devam elmekte olmasıdır. Erol Dallı » Mektubun \erildiJi tarihten bu vana o mıntakadan Istanbul'a iki uçak kalktı. Bunlar acaba ne ııaklettiler? » di ye sordu. Arkada.şımız sualinin cevabını kendisi de verebilirdi. Xe nakledecekler, tahiî çeçen ayın mektuplarını P. T. T. hesabıııa bi« utaıuvorux. Peru da kadınlar, dün askerî Junta aleyhine bir nümayiş yaptılar EUeıinde İnctller bulunan siyah elbiseler giymiş 200 kadın küiseden çıktıktan sonra topluca yürüyeşe geçerck. polislerin üzerine hücum ettiler. Nümayişi dağıtnıak üin göz yaşartıcı bombalar ve yeşil renkli su kullanıldı, kadınlar paniğe uğradılar Lıma. (Peruı 23 ı.a.a.) Peru"da dun de genış çapta nümayışler yalıımış ve polis, Cunıa askeri ıdaresını protesto etmek maksadiyle sıyah elbiseler giymiş 200 kadar ka dını dağıtmak için gıii ya?artıcı bombalar ve yeşıi renkii su kuilan rhıştır. Askerî kuvvetlerın geçen çarşamba günü Başkan Manuel Pra do'yu makamından indirerek idare yi ele almabindan sonra. Peru'da halk biıkaç günden beri devamlı bır şekilde protesto numayişlerı yap nıakta ve Cunta idaresi için memnuniyetsi/.liğını n'ade etmektedir. Bugun de lşı,i Konfederasyonuııun bir (.ağırısıyla butun Peru'da genel grevler başlıyacaktır. Dünkü nümayişler esnasında koVıarında incil ler olduğu haidp siyah elbiseler giy miş olan 200 kadın bir küıseaen Pe TU nun buyük kurtancısı Jose Del San Martin'ın âbidesinın bulunduğu meydana doğru yürüyüşe geçmişlerdir. Polis kuvvetleri kadmların âbideye fazla yaklaşmasına müsaade etmemiş, nümayiş büyümek istıdadını gösterınce gaz bombaları ve yeşil sular sıkmak suretiyle kadınların uzerine hücum et miştir. Beklenmedik bu hücum üm zerine kadınlar paniğe uğrayarak kaçışmaya başlamışlardır. Hâdiseler esnasmda birçok kadıa yaralanmıştır. Bu hâdi.seııin yanında. diğer bır kadın grupu da. içinde bir polis nıemurunun buiunduğu bir arabaya hucum ederek camlarını kırmış ve polıs memurumı tartaklamışlar Arkası Sa. 5. Sü. 3 dr Basbakan gece saat 21 de Alparslaıt muhribi ile Karadenize hareket etti Ayhn bir haritast neşredildi Washington: 23 (a.a. Bildirildiğine göre cAy» hak ' kmdaki inceleroelerde kullanılmak üzere, Amerika ayın dünyadan görülebilen kısraının 16.000 küometre karelik bir bölgesinin de coğraft haritasını neşretmiştir. Millî Uzay ve Havacıhk Dairesi için hazırlanan bu haritada ayın batı merkezi klsmmdaki fcepler Israteri bölgesinin karakteıistik vasıfları gö«terilmektedir. Izmıt, 23 (TelefonU) B i j b ü a n tsmet înonü, bu sabah saat 9 da Gölcük Orduevınden çıkarak. b;raberinde Deniz Kuvvetleri Kımandanı Koramiral Necdet Uıan, Kocaeli Vaüsi Hüsnü Başar, 1 inci Ordu Kumandanı Korgeneral Cemal Tuıat, Donanma Kumandanı Tümamiral Haydar Olcaynoyan. Deniz Üs Jiumandanı Tuğamiral Mahmut Necip Işankaan ve diğer amiralier. kumandanlar olduğu halde. program gereğince sırasiyle Suüstü Eğitim Merkezini. Denizaltı Eğitim Merkezini. Yangın ve Kara Savunmayı. Deniz Ikmâl Bölgesıni. Gölcük Deniz Fabrikalarını gezmiş ve tetkiklerde bulunmuştur. Ayrıca, dört ayda Ingilizce öğretilen lisan okulunu ziyaret eden ve bir ders dinliyen Başbakan. memnuniyetinı izhar etmiştir. Yangın Okulunda söndürme cıhazlarını ve söndürme ameliyesıni gören Inönü. bundan çok evvel ts Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Şile Cezaevinde dün kanlı bir kavga oldu «Ulan, öyle kadınlar gıbi ne kıvırtıyorsun?..» sözü, dun Şıle Cezaevindeki mahkumlar arasında, kanlı bir kavganm ı;\kmasına sebep olmuştur. îki ayrı koguşun mahkumları arasında çıkan kavga sonunda, 3 mahküm bıçakla ağır surette yaralanmıştır. Olay, Cezaevinin 2 koğuşu arasında bulunan koridorda cereyan etmiştir. Saat 13.30, korıdorda bırbırleriyle karşılaşan Zeki Aydıncıya, kaçakçıhktan mahkum Arıf Çe Arkası Sa. 5. Sü. • da > ••* Amerika karşılıklı paralar fonundan 160 milyon iirayı hükümetimizin emrine verdi S inei sahilemizde) 14 ler topiantılarına dün de devam ettiler Brüksel. 23 (Özeiı 14'ler Brük. • îd yapmakta oldukiarı bir sei'ı • e' e ıhzarî toplantılarına bugün de devam etmışlerdir. Bugunkü toplantı sabahtan akşarna kadar sürmüş ve umumi prensipler üzeıinde anlaşmaya varılmıştır. Cuma gününe kadar bu umumi prensıplerin detayları üzerinde çalışmalar yapılacaktır. Bundan sonra komisyonlar halınde toplantılara devam edilecek. Arkası Sa. 5. Sü. 3 de N'oel Soris, öldürdüğfi kadının cesedini vıkadıeı. hâlâ kan lekeleriyle kaplı banvoda polise izabat verirken Uunal eılilen İstanbul Cihangire götürülen kaatil Noel Şoris'e toplanan haik «idam, idam!» diye bağırdı Cınayetini i^Iedıkten sonra ika îımanını 10 gün önce terkeden 22 mte ettiği Cıhangır Defterdar Yoku yasındakı Noel îlyas Şori?, dün şundaki 86 sayılı «KdrsınUr» apar< Arkası Sa. 5, Sü. 3 de Dün Lima'da yapılan nüma.vişler sırasında kadınlar, askerlerle münakaşa ederlerken Teieiotu ifl'.MKl'RİVii \ P.) T. M. T. F. kongresi, delegelerin dikkatlerinin dağılmaması için Kepirtepede toplandı .«. l%taııbul Belediyesinin yeşil saha olarak ayırıp çimenlendirdisi Bebek gazinosunun karşısı, gündüzleri işsizlerin vattıkları, (feceleri de sarhosların gazete kâğıtları üzerine içki sofraları kurdukları bir rnahal olmuştur. Hartâ feceleri gazino sahîpleri. hoparl orlerini sonuna kadar açarak. yesü saha üzerinde oturanlara da setvis yapmağa ba^laniıslardır. İlgililer. Bebek gibi Boğazın en eüzel bir semtindeki bu çırkin manzara üzerinde her halde biraz durarak gereke n tedbirleri alacaklardır. 3 mayısta kavga yüzünden tehir edilen kongrenin dünkü devamında konuşan Başkan. geçen toplantılar için 28 bin lira harcandığını açıkladı VAZ1S1Z Kepırtepe, 23 fözel surette gıden de Kepirtepe Koy Enstitüsu konarkadaşımız Doğan Keçecıoğlu bil ser salonunda devam edılmıştır. dırıyor) Türkiye Mıllî Taiebe Geçici Yönetım Kuruiu Başkanı Federaîyonunun 3 mayısta kavHa Cevdet Hacaloglunun bır konuşmayuzunden tehir edilen 17 nci Genel 3i iie başlıvan konsrerle. hava yine Kurul toplantısına bugun saat 10.20 Arkası Sa. S, Sü. 4 te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog