Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

DOKTOR VE ECZACINTN TÜHKJYE İLAÇ KATADO'CU Fiatı: Ciltli 30 lira. Ödemeli gönderilir. Siparişleriniz için; İstanbulda: Azmi Yavuzâlp Cağaloğlu Ortaklar Han No: 23 aynca Akgün, Tasvir neşriyatı, İnkilâp ve sahaflarda Elif ve Yurddaş. Ankarada: Zeki Mumcu Kitabevlerinden temin edilir. İlâncılık: 5329 9289 umhuriyet KURÜCüSUî YUNUS NADİ İSTANBUL Türkiyenin en moderri, en konloılu turistik oteli Her Odada Banyo Telefon, Üç Kanal Ralyo Hârika manzara, Amerikan bir. restorant İSTANBUL AYAZPAŞA Tel: « 51 20 12 İlâncıhfc 5027,9290) 39. yıl Sayı 13.637 Telgr»t v« mektup «dresi: Curafauriyet İstanbuJ Posta K u t m u : Istaabul No. 246 Telefonlar: 224290 224296 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Pazartesi 23 Temmuz 1962 Çalışmalarmı bitiren CHP Küçük Kurultay tebliğ yayınladı C H P demokrasiyi tahrip etmek istiyeceklerin karşısında olaçak Bakanların verdikleri izahattan sonra, CHP Merkez İdare Kurulu, T.BJM.M. organları ve parti teşkilâtı arasında sarsılmaz bir birlik ve tesanüdün mevcut olduğu yaymlanan tebliğle açıklandı • MIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII İran Şahı Türkiyeye Tahrandaki resmî temaslarını bitiren Dışişleri Bakanımız F. C. Erkin bugün yurda dönecek Tahran 22 (A.A. ve Radyolar) Beş günden beri İran'da bulunan Dışişleri Bakanımız Feridun Cemal Erkin ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Aram arasında yapılmak ta olan resmî görüşroeler sonuçlanmış ve bugün resmî bir bildiri yayınlanmıştır. Bildirıde. Etkın'in Türkiye Curohurbaşkanı adına tran Şehinşahı Muhammed Rıza Pehleviyi Türkiyeye dâvet ettiği belirtilmekte ve İran Şahı'nın bu dâveti kabul ederek, 1962 yıh ekim ayı sonlarında Tütkiyeyi ziyaret etmeyi kararlaştırdığı ifade edilmektedir. Öte yandan, resmi temaslann !=ona ermesini müteakip, Tahıan'dan uçakla Çiraza gelen Fetridun Cemal Erkin. başkanhğındaki Türk heyeti, akçam üzeri tekrar Tahran'a dönmüştür. Şiraz'da Hatuı Şirazi ve Şeyh Sadi'nin kabit lerini ziyaret etmiş, tarihî yerleri gezmiştir. Dün gece Türkiye Büyük Elçiliğinde verilen yemekte, îran'ın yeni Başbakanı Esadullah Alam da h a z * bulunmuştur. Heyetimizin, yann Türkiyeye dönmesi beklenmektedir. B ıııımmıııııııııııııııııııııııımıııtııı ugün, 23 Temmnzdur. Hürriyet Bayramının yıldönümündeyiz. Tann, takvim yapragı 24 Temmuzu gösterirken, yine mühim bir siyasi olayın hâtırası tazelenecek. Huknkçular, Lozan Konferansım anacaklar. 23 Ttmmuı, Türkiye tarihinde yepyeni bir cereyanın başlangıcıdır. Halk, o vakitki rejim değişiklifini taşkın bir neşe ile kutlamıştı. Herkes, baskı ve istibdadın artık Dün yapılan Zeylinlmrnu kongresindc konu^art Ahınet Gürkan ve ağiayan deleseîer geride bırakıldığını ve hürriyetin sıcak melteminde eşsiz bir saadete kavuşnlacağım sanrnıstı. tdareciler. memlekete refah getirecek deroiryollan, limanlar, köprüler ve hastaneler yapılacağını müjdelemişlerdi. Ellerindeki inşaat projelerine kredi anyan iktidar mensupları, Avrupa hükümet merkezlerini birer birer dolaşmıslardı. Devlet masralları bİTdenbire kabarmış, bütçe açıkları çoğalmıs ve kâğıt para tedavülü ehemmiyet kazanDün yapılan Zeytinburnu AP İlçe kongresinde k onuşan Ahmet Gürkan mıştı. Fakat çok geçmeden siyasi gerböyle dedi; aftan bahsedilince bazı delegeler ağladılar Kinliklerin \c iktisadi ölçüsüzlüklerin tahripkâr tesirleri hissedilmişti. Siyaset hayatında, baskı ve AP Zey.inburnu İlı;e Kongresı tehdit metodlarının tehlikeli örnek dün saat 11 de Zeytin'ournundakı leri belirmişti. Dış borçlar, Abdül bir sinemada yapılmıştır. hamıt saltanatındaki miktarla kıİlk olarak kürsüye gelen AP tsyaslanamıyacak derecede yüksel tanbul ll Başkanı Mümtaz Tarmişti. Komitecilik zihniyeti, hürri han, «Biz AP olarak Türk milletiyete açılmış pencereleri, karanlıga ne hizmet etmek maksadını güden hoğmnştu. Kalkınmava götnreceği müjdelenen yol, âdeta bir iktisadi ve milletin ümidini üzeTinde topbatakla tıkanmıştı. Kökü yüzyılla layan bir partiyiz. Dünkü koalısrın derinliginde perçinlenraiş bir yon ortağırnız olan ve bizı m«misteyen imparatorluğun azametli güvdesi, leket sathından silmek on yılda sayısız hatalarla baltala CHP karşısında AP bir âbide gibı bütün haşmetiyle durmaktadır. İk narak yıkılmıştı. tidar mevkıi öyle bir mahluktür 23 Temmnzla başlıyan siyasi ce ki, muvaffakiyet denen g.da ile reyan, hürriyet adına yapılan bir besler.ir. Şimdiki hükümet bu inkılâbın felâketlerle neticelendiği gıdadan mahrumduı. Biz AP ola bir dramdır. 23 Temmuzla başlıyan rak îkinci Koalisyon Hüküme*ın:r, siyasi cereyan, eski kuvvet ve itibaşarıh olacağına inanmıyoruz. barına hasrct çeken bir milletin isTürk milletine hizmet bir ibadet40.) KILO AFVON YAKALANDI İstanbuldan Gaziantep e tiklâlini kaybetmek tehlikesine maruz kaldığı başdöndürücü bir tir, biz bu ibadetin vecd ıçmdekı giden bir kamyonun hususi surette hazırlanmış deposunda afyon bu Arkası Sa. 5 Sü. 6 da lunduğu jandarmaya ihbar edilmiş ve tahkikat sonucunda 400 kilo gidiştir. 23 Temmuzla başlıyan siyasi cereyan, refaha sıçramak gayaijon ele şecirilrms. fakat bunlann sahibi Ismail Acar firar etmiştir. retiyle iflâsa düşülmüş bir teşebResimde ele geçirılen afyonlar ve kaçakçılaı görülüyor. büstüT. Siyaset adamlarının birçoğu, 23 Temmuzun nasıl bir ders teşkil etmesi gerektiğini anlamamışlardır. Çiinkü 23 Temrauzdan sonra da hürriyet, demokrasi, açık reiim ve süratii kalkınma gibi sloganları bircr prensip bayrağı halinde dalgalandırarak yeni bir istikbal yolculuğuna çıkanlar, altyapısı ihtiKalküta 22, (a.a.) Pencap'tan raslarla döşenmiş bir güzergâhta Kalküta'ya gelmekte olan btf yol aynı yöne kendilerini kaptırmışlar cu treni ile aksi istikamette gidır. Bizim siyasi çevrelerimizde, den bir yük treni çarpışmıştır. daima bir rcjimi yıkmakla her şe Yolcu treninin lokomotifi v döbrt e yin halledileceği sanılmış. idare vagonu raydan çıkarak devrilmiş dejişiklikleri sınırsız ümitlere be tir. şik olmuş, lâkin bir sistemi yıkabiKazada, 39 kişinin öldüğü, 44 ki Feridıuı ERGİN şinin yaralandığı bildirilmekte( Arkası Sa. 3. Sü. i te I dir "Geçmişte Bugün,, ler ## Ankara 22, (Telefonla) Çalı< malalrını bugun bitiren CHP Kuçük Kurultayı çu biidirıyi yayınla mıştır: «CHP tl Başkanlan ve teşkilât temsilcileri, 20 temmuz cuma gününden 22 temmuz pazar akçanı na kadar Ar.karada Genel Sekretetr Yardımc.sı Dr. Kemal Satınn bafkanhgında toplanarak çalısT.a ya başlamışlar ve bu top'an'ı so \rkası Sa. 5. Sii. 4 te Basbakaıı denize girınek iı/ere r u ile biılikte iskelenin iizeriıute yiirürken <AP ye lıar^ı olaıılar millete de karı^ıdır» 23 derece sıcakhktaki suda 3 dakika kalan Başbakan, Devlet ve Özel teşebbüse ait ihalelerin gazeteleri dolduracağını söyledi Ilk defa denize giren Inönü radyoda konuştu Bir otobüs • İk: undenberı şehıimizde bulunanBaîbalraTrtSttre"r tnorıü "9ijn saat 1 de Türk Demz Kuvvetlerı7 ne mensup bir muhrip ile Gölcüğe gnmiş. Biri.ncı Ordu Kumandanı. Beledive Baskanı ve Emniyet Müdtirü 'arafı:ıdan uğurlanmıçtır. Geceyi Golcükte geçıren Başbakan, bugün aynı muhrip i!e Karadenize çıkacak ve deniz üslcrini ziyaret edecektir. Dünkü gunü oğlunun Maltepedeki evinde geçiren İnönü, sabahın erken saatlerinden ıtibaren radyo konuşmasıri! haz;rlamış, yazdırmış ve saat 11.30 da da radyo teknisİSVİÇREDE 18 Tt'RK GEN'C! Migrosun yardım ve tavassutu yenlerinin getirdikleri bandı dolile İ5\içreye giden ziraat işçisi 18 Türk genci, çalıştıkları yerlerde kendurmuştur. dilerini kısa zamanda sevdirmişler, başarı kazanmıçlardır. Resim, Türk Saat 13.28 de üzerinde çizgili mavı bir bornuz. ayaklarında terlik, işçileriyle yakından ilgilenen ve kendileriyle :ş mahallinde konuşan köşkün iskelesine beraberinde eşi Büyük Elçimiz Zeki Kunuralp'ı, Emin Din ile konusurken gösteriyorMevhibe İnönü, oğlu, damadı ve (Bu konuya ait bir yazı, eazetpmizin dördüncü sahifesindedir.) toruniarı olduğu halde gelen Başbakan. siyah ve kapalı güreççi ma yosu ile meşhur çivilemesini yap Arbası Sa. 5 Sü. 7 de uçuruma yuvarlandı • • Acıpayamdaki kazada otobüsün içinde bulunan 60 yolcudan biri öldü, 3 ü ağır olmak üzere 40 kişi yaralandı Hindistan'da tren kazası: 39 kişi öldii Memleketimizin güttden güne coraklasraası yüzünden Mezbahalarda kesilen etin ancak yüzde 25 i yenilebilecek kalitede Ankara 22 (Cumhuriyet Telek>=) Memleketimizin günden güne çoraklaşması sebebiyle hayvan y»tiştiriciliği Je gerileme kajHÎetrnek te ve bu sebeple de hayvanlarımızın gıdai kıymetleri düşmektedir 100 kıpti Piyaîe Karakoluna yürüdti Gene kendileri gibi kıpti olan 2 sabıkalı yankesiciyi nezaretten kurtarmağa calısan topluluk, çağırılan polis ekiplerince dağıtıldı ' Acıpayam 22 (a.a.) Acıpayamdan Burdurun mesife yeri Sultanpınara gitmekte olan ve içinde 60 kadar yolcu bulunan bir otooüs, KöpekdeH denilen yerde, bir virajı ahrken dereye uçmuştuf. Kaza sonunda, Osman Bozkaya adlı bir ortaokul öğrencisi derhal ölmüş, üçü ağır olmak üzere, 40 kadar yolcu da yaralanmıştır. Yaraları ağır olanlar, Yeşilova Sağlık Merkezi ile Denizli Uevlet Hastahanesine kaldmimışlardır. Olayla ilgili kovuştutTnaya başlanmıştır. Polatlıda devrilen kamyonun 3 yolcusu öldü, 19 yaralı var Polath. 22 (Telefonla) Haymanadan ilçemize dönmekte olan Afyon 70072 plaka sayılı kamyon, ilçeye 6 kilometre mesafede Keloğlan bayırı iniçinin ikinci virajında freni patladığı için de%iilmiş ve bu devrilmede üç kişi ölmüştür. Arkası Sa 5, Sii. 1 de 14 ler bugün toplatııyorlar .*.. Hükümet Müşavirlerinin istik baldeki müşterek plânlarına dair deklerasyon. bugün Brüksel saatiyle 20 de yayınlanacak Brüksel, 22 (Hususi) 14'lerden 11 i, yarın Brüksel Hükümet Müşaviri Orhan Kabibay'ın evinde yapacakları resmi toplanttya hazırlık mahiyetinde olmak üzere bugün ihzari çalışmalar yapmışlardır. Şimdiye kadar Brüksel'e gelmemiş olanlar Alparölan Türkeş (Yeni Delhi). Muzaffer Özdağ fTokyoj ve Mustafa Kaplan (Lizbon) dır. Türkeşin ancak bu hafta ortası Brüksel'e gelmesi beklenmektedir. Özdağ, vazifeli bulunduğu mahal çok uzak olduğundan yarınki resmi toplantıya katılamıyacak ve Brüksel'e gelemij'ecektir. Ka»lan ise böbreklerinden rahatsızdır ve Lizbon'da bir hastahanede tedavi görmektedir. Maamaiih TÜTkeş, Kaplan ve Özdağın. Hükümet Mü şaviri diğer arkadaşlarına. kendile riyle her konuda mutabık oldukia rını bıldirdıkletri haber vcri'.mek Arkası Sa. 5 Sü. 6 da Prof. Dr. Tarman, « Geri kalan yüzde 75 in behemehal İDsanlara yedirilmeyip imhası ğerekmektedir » diyor İhnıal edilen klanbtıl Nezaret altına alınan 2 sabıkalı yankesiciyi kurtarmak arnacı ile yüzden fazla kıpti, evvelki gece Kasımpaşa Piyale karakoluna yürüyerex. tecavüze yeltenmişlerdir. «Adamlarımız serbest bırakılıncaya kadar, dağılmıyacağız!..» diyerek Piyale karakolunu saran Bu m'ünasebetle bugün, malı'ımatına müracaat ' ettiğimiz Ankara topluiuk, çağırılan polis ekipleri 7iraat Fakültesi yem bitkileri, ça tarafmdan dağıtılmıştır. Olay, Hacıhüsrev mahallesinde yırmera kürsüsü profesörü Dr. Ömer Tarrcan son derece ehemmi bir çeşme bçmda kavga eden Ha Arkası Sa. 5. Sü 8 de san Babaçöz ve Necati înce adlı 2 kabadayı yankesiciyi yakalıyan Hüseyin Uradlı polisin, vak'a ma hallinde biriken halka gene kıpti olan samkları teslim etmemesinden çıkmıştır. Hâdise sırasında görevli polis memurunu tartaklıyan ve gerefe camia ve gerekse meslek bakımından bağlı oldukları yüzden faz la şahsın karakola yürümesine sebep olan 2 sabıkalı, dün adliyeye sevkedilmiştir. Tratige açılalı iki yıldan fazla bir zaman gcçmis olmasına rağmen. Topbaneyi Beşiktaşa bağlavan gcnı; huharın trotuvariarını bir türlii rnolozlardan temizlemck mümkuıı olamarnaktadır. Buna sebep, yolun ınş < sırasında, bitisik arsaların emniyetli bu sekilde tcmizlenmesinin ihmal edilmis olmavıdır. Sık sık oriaya a> çıkan hu durum. yayaların bu işlek yoldan gecmesini hayli zoılaştırdığı halde. trntuvarda biriken molo/ları temizlem«k kimsenin aklına eelmemektedir. Resim, sikâyetlere yol açan bu sahneyi orta>a koymaktadır Ögrelmenleri komünistliklc itham eden Izmir senatörü öraer Lutfi Bozcalı'nın sebep olduğu hâdiseyi ve sözlerinin uyandırdığı geniş tepkileri her halde gazetenizde takip ettiniz. Bir çok tanıklar bu sözleri kendi kulaklariyle duydukları ııı kat'î sekilde belirttiler. Ev velki gün de Türkiye öğretmenler Dernekleri Milli Federasyonu Başkanı Aydın milletvekili Şükrii Koç, Bozçalı'nın inkârına rağmen ilhamın yapıl mış olduğu hakkında elde müspet delillerin bulundugu nn, bâdiseyi yerinde tahkik ettirdiklerini basına bildirdi. Bu beyanatın gazetelerde iıılişar ettiği gün «Cumhuriyet» te ne görüyoruz: Ömer Lutl' bozcalı'nın bir tekzibi. . Hahe i gazetelerde hayret ve tecs ürle oUnmuş. onun hiç biı evden haberi yokmuş, ne bir nplantıya şitmiş. ne B^TPtmcnlerle m'sleki bir loplantt apmış. kcndisine atfolnnan o7İrri işf aUhndan dahi ge irmemi*. Dün istanbul'a getirilen Bu kaçmcı şikâyetimiz! kaatil, güzel Jocelyn i nasıl öldürdüğünü anlattı KENDI KENDIMİZI TENKİD Ömer Lutfi Bozcalı'nın sarfettigi bir sözü sonradan inkâra kalkışması kendi bileceği iştir. Ama hâkimin onun yanında yer alıp bu yalanlamayı şazetelerde neşre basını mecbur. etmesi doârusu bizlere l>ek ağiT, pek ac» gelen bir dav:anıs olmaktadır. Tekzip müessesesi, ittiraya uğramış. serefine, itibarına nâhak yere tecavüz edilmiş mağdura kendini raüdafaa etmek imkânını vermek, yahut da valan haberlerden umumi e kârı kornmak üzere kurulmu. ' tnıtıik::t taınamen ters şe 'iilde cereyan ediyor. Türk hâ kiminin dikkatsizliği veya va 'utsizlİ£İ yüzünden basını bir %enara bırakın. tek istinatgu hımız adalet de zarara ufru vor. Aynı konuda bu ka<,ıneı şı kâyetimiz. diyeceksiniz. dinlc meîi lâzım srelen kulaklar sa İIT olursa başka ne yapahili riz? • ** Maktul Joceiytıın cenazesi kaldırıhrken, kaatil Noel İlyas Şoris soğukkanlılıkla, «Beni çıldırtacak hale gelen şehevi arzulanmın kurbanı oldum» dedi (Yazısı 5 inci «ahifpmiîdp \ • Bautyett*
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog