Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

Son gönîerde herlcesin 1 baiısettığı roman <vn Cıltb 12,5 L CRONİN'.n en gözel romaı» QOVE N y Av ı N f v i SANESa ROMAMU» serısinde çjkt». nâncılık: S032/926S 39. yıl Sayı 13.636 umhuriyet KÜRUCÜSU: rUNUS NAD1 Telgraı v» mektup «dresı: Cumhunyet IstanbuJ PosU Kutusu: Istenbu] No 246 Telefonlan 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 »8 22 42 99 Muazzez Tah^ın Berkaml'iB Yeni Ramanlan; IŞIK YAĞMURU . . ^ . . . SABAH YILDIZL..|.. s.. MUALLÂ...;*../ BÜLBÜL YUVASI 500 500 500 500 Ofset baskı fevkalâde 4 teak kapaklarla ve rahat okunması ıçın sı^ı plâstik yapışs tırmalı. İNKILÂP ve AKA KITABEVLERİ tâncılık: 5031/9263 Pazar 22 Temtnuz 1962 Okuma yazma bilmiyenlerin nüfusa göre yüzdesi 1955 de yüzde 58,9 a kadar düşmüşken 1960 da tekrar 59,7 ye yükseldi Okuma yazma bilnıiyenlerin sayısı yeniden arlıyor Ankara, 21 (Cumhurr.etTeieks) Devlet Plânlama Teşkılâtında eğltım meselelerı uzerınde çahşnıalar de\am etmektedır Teşkılât î=tatıstık Genel Mud jrluğunun 1960 sa\ımı sonuçlarırı nazarı ıtıbara alarak ornekleme e'asına da.anarak 1927 den ıtıbaren memlekette okuma \azma nıspetındekı gelısmeîi tesbıt etmıştır • •IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIII Ilk öğretim seferber dııraklamasııun soııııcıı Hudut karakolumuzu bombaliYan Gerur karakolumuzu Kızıl pilotun kasten bombaladığı tesbit edildi Kasım'ın Barzanîlerin bombalanmaması hakkındaki emrini yerine getirmeyen bazı kumandanlar bu bölgedeki hava birlikierine komünisl pilotları vererek olayiarın devamma sebep oluyorlar Bağdat, 21 (Arkadaşımız Dundar Arcavurek bıldırıyor) Irak'ta çıkmakta olan hsmen hemen butun gazeteleT Turkı\e ale>hıne rtsşrıvatlarına devam etmektedırler. Irak ba>mı hudut hâd'selennı ele almakta \e kendıVrının bu boleelerde Turklerı ezaıklerını yazmaktadırlar Altı gun once hudut bolgemm oombalıyan pılot tevkif edılmlçtır. General Kasım verdığı bır emırle, Barzanı a«ıretıne ates edılmerae«ını ve hiç kım«enm oldurulmemegt Arkan Sa. 7, Sti. 8 de Iraklı pilot tevkif edildi Açık veya Kapalı, Gerçek bu! K lııııımııııtıııımııiMiııııııııııııııııı ııııııııııımıııııııifiııııııııııımımıı apalı Tejım derken, eğer Sayın tnönü kendi Cnmhurbaşkanlığı devrini kastediyona ona bir şev denemez; lakat Kurtnlns Savaşından Ataturk'un ölümüne kadar geçen «ı,aç değişımi» diyebıleceğimiz ıbtilâl ve inkılâp yıllarını kapalı rejımler arasında saymaya hakkımız ^ktur. Boyle bir duşünceyi benımsedıği takdirde, bız o yıllar boyunca ıkınci adam olarak memîzmır 21 (TeMonla) tzmırde lekete buyük hızmetleri doknndnçocuk felcı vakalarının suratle aıtğanu bıldıgımız Ismet tnonu'vü makta olduğu gorulmektedır. Bu1938 den tonra Mıllî Şef, CumhurCumhurbaşkanı kendısını zi'varete gelen Ba^bakanı karjılarLen gun Çocuk Hastanesı Başhekımlığı başkanı, mnhalefet Itderi sıfatlatarafından açıkîandığına gore, jalrını kazanan ve nihayet döne donız îzmırde, mevsim ba«ından berı laşa koalisyon hükümeti başkanyuzu mutecavız felç \akası tesbat lığına alasan Sayın înönü'ye karedrinuştır. Basbelam VekıJı Dr. Ke«ı Mvamna zonında kalıru. mal Ünsalan, «Zamanında tedbır Tardnmozda btr dikta rejiminı ahnmazsa 5 6 sene sonra hemen ozlıyen gereek bir Atatürkçu bnher yerde sakat ınsanlar gorulecek lunabileceğini havaala almaz. Çüntır» demektedır. Durumun arzettıku fereek Atatürkçüler Atatürk ğı âcıl ehemmıyet karşısında, Izdevrinin bır dikta idaresi olmadımır Sağlık Muduru tarafından onufma emındırler. 1950 seçimleriyle muzdekı gunlerde radvoda bu mevknrnlan söznm ona açık rejim şart'üaa konu^malpr \ aoılacaktır Dün bğle yemeğini Flor\a'da Gursel ile birlikte yiyen ları ıçinde hayretle gördügümüz, Arkara 21 (CumhurnetTeleks) okndağomnz ve dnyduğmnaı nüBaşbakan, bu sabah bir muhriple Golcuğe gidccck Çollt^en topraklarımızı kurtarfuz snustimalciliğine, din ve vicAnkara 21 (CumhurıjetTeieKs) ma volunda saıfedılen gaNretlerle dan «omuruculıiğune, hazıne soy Evvelkı gun geç vakıt uçakla C H.P. kuçuk kurultay çalışma ııgılı oiarak Toprak Su Genel MuKENDİ KENDIMIZI TENKID gancalağnna ve mıllet malı yağ Ankaradan şehırmue gelen Baş sın meniupları ıle sohbet 1 larına bugun komı*vonlar halınde duru Muzaffer Alap bugun muha macıhğına Atatürk devrinde goz bakan Ismet Inonu, dun oğle\ın soruları ce\ aplandırmış \e zapartının muhtehf \erlerde buluman zaman da ehnde taşjdıgı \e bırımıze bır be\anat \ermı?tır > amnlmamıştır. Atatürk devrinde Florya Koskune gıderek Cumhurnan bınalannda devam edılmıştır. mahkemelere baskı yapılarak ma baskanı Cemal Guirsel ıle gorus heı sabdh okuduğu, A P nın tn Sekız grupa avnlan ıl temsılcı Arkası Sa. 7, Sü 7 de gılızce bultenını tetkiK etmistır surn adamlar zindana gönderilme muştur B J aada gazetelerı tetkiK eden 'erının teşkıl ettık'erı komi" onmıs, hosa gitmîyen davranışlarınSaat 1130 da Malteoeaen, Ata Inonu. «Bugun ne jazıjorsunuz» lara merkez jonetım kurulu u\edan otüru «görülen lüzam flzerine» turkun tarıhi Sakarja Motoru ıle demış \e gazetecıler de. •Paşam, lerınden bir kışı başkanlık etmışgerekçesi ile yargıçlar, yüksek mehareket eden tnonu, bir buçuk sa Sıırt bo'gesındekı şâkilesr \akala tır. murlar emeklive ayrılmamıştır. at suren yolculuk muddetınce, ba Arkası Sa. 7. Sö. 3 te Arkası Sa. "• Sü. 4 de Atatürk devri bir ihtilâl ve inkılâp devrı ıdı. Bn devre, milletimızi çağdaş nygarlık düzeyine alaştıracak, akıl yoln ıle kendi meÖğretmenlerı komonistlîkle :tham ettığım hakkındaki haberı selelerını çözümliyecek şartların Dun.\a, Cumhurn et Mılluet \e >aratılması çabaları ıçinde geçmis, HurVatan gazeteler ının 12/7/1962 şartları engelliyen gelenek ve götanhlı nushalarmdan ha^ ret ve te'rcnekler bn devrede yıkılmıç, ya essurle okumus bulunu\orum Hada smdirılmistir. Atatürk ilkelerı berı asağıda >azıh olduğu uzere dpdifımiz yasalar ve yasaklar dütekzıp ederım zenınden hiç birı keyfî bir dikta 1 Öğretmen'erle, ne me^leıtı he\esinden doğmamıştır. Tüm ove nede hu«usı bır toplantı yapmaIarak ele alındığı zaman bn ilkedığım gıbı herhangı bır toplantı ler. çağdaş nygarlığa ayak nydurToprak \e Su tslen Genel Müduru veya kongre\ede ı<=tırak etmıs demamızın vazgeçılmez öğeleridir. arkadasımıza ızahat \erırken \rkası Sa. 7, Su. 8 de \atandas hürriyetleri de, halk eçcmcnlıği de ancak bu ilkeler dım dık ayakta tntnlabüdiği takdirde eni gerçeklesebilir. Bngünkü sıyasal Gazete koleksıyonlannı soyle uzerinde ısrarla durulmadıği ıçın ortamda Atatürk ilkelerini yasatbır kanştırmak, Beledıyemız erkâ herkesın omuz sılkıp geçtığı kâğıt Ankara, 21 ma, yıirutme, ileriye doğrn geli*nının her bırı birer eşsız oğut kıy ustunde kalmı; bır yasak olmaktırme gorevi başlıca C.H.P. nin o (Cumhurıyet metınde olan ata sozlerınden kul tan ılerı gıdememıştır. Teleks) Sumuzlarına yüklenmiştir. Bn konnlıyen habersız bulunduklarını orterfı Yukarıdakı gazete kupurlen guda acız göstennek, ya da tâvizler bayların taya çıkarmaaya yetiyor. Bunlar rültü ıle mucadelenın asgari 8 seşartlarını dudc bulnnmak tehlikelidir. dan bın de «lâfla peynır gemisi nedenberi devam ettığını gosterısıcıl Bu ıtıbarla, Sayın tnönü'nnn kü zenlıyen yurümez» hakıkatıdir Fılhakika yönetmeliği deçuk knnıltay toplantı*ında yaptıgı İstanbul Beledivesi seneler ve seyor. Yedı duvelı yenmemızle neğıştirilmış ve konnşmayı biı devrim ilkeleri anelerdenberi her yaz gurultu ıle, tıcelenen Mıllî Mucadelemızın daçıstndan dogra bnlmadığımızı söy yeni yonetmeaçıkhava gazınolarındaki hoparlor hı ancak dort sene surduğunu salik bugunden ılncceğız. tçinde bolnnonğtrmnT Ierle mucadele\e kalkışmış, an vın Beledne erkânına hatırlatırız. tıbaren >uturUoalisyon ybnetiminı yasatmak imcak bu karar pe'i kovalanmadığı •*••• kânlarından sdı açan Sayın Lider luğe gırmıstır Fransız asılh Jocelyn'in kaaEskı vonetmebunn karsılıklı bir «zlaşma, bir tilinin bu sabah şehrimize hoşgoru zarnretine bağlamış ve likten pek fark getirilmesi bekleniyor lı olmıyan yekendini örnek diye gdstererek ar• ni yonetmehk kadaşlanna sabırlı olmalannı tavhukumlen geFransız asıllı Jocelyn Kalomen Bu roman belsıve etmiştir. nı'yı hunharca oldurdukten sonıa Karma hükümetlerin ancak n« nel olarak suba ığrenç emelıne kavuşmak ıçın teca ki de sizi hayalaşma volu ile knrulabileceği raey yın vasfını tâvuze yeltenen Noel Şorıs ısmındekı tınız boyunca yın eden kısdanda bir gerçektir. Bir parti devkaatılın, >akalandığı Erzıncan'dan en fazla heyelttçidır, devletçiliğinden bir miktasları daha çok bu sabah getırılmesı beklenmektegemşletmış ve tar fedakârhk eder, bir baskası 6dır. Kaatılı yakalamak ıçın Erzın canlandıran eterfı eden suzel tesebbuscüdür. kimi alanlarda can'a ozel plâkah bır otomobılle ser olacaktır. devletçiliğe boynn eğer, böylece bayla edemıyen gıden polıs ekıpıne cınajetmı itıkarma hukümet knrnlabilir. Nite subay arasındaraf eden kaatılın sozlerı, telefonla kı farklatı daKim Avusturyada, Belçikada, DaEmnıyet Mudurluğune bıldiTÜmısha çok belırttır. nımarkada b» sistemin başan ile Mirütüldüğünii görüvoruz. Fakat mıstır. Esasen (Arkası Sa. 7, Sü. 5 te) subaylar hejetı b, r devrimin eseri olan, hayatmı doSrudan doğmva o devTİme borç ne mahsus Ter Kanununun Pelitözü civarmda yolun üzelu sayılması gereken bir Tejiınde lı rine dik bir şekilde bırakılan tcmef ilkeler hiç bir şekilde tar yururlukte oltısma konnsn edilmemek gerekır. ması yonetmebir traversin scbep olduğu \navasanın mahkum ettiği bir id« lığın daha fazkazada can kaybı olmadı la değıştırılmerenin bzlemi icinde 5ç altna dfly• sıne ımkân ver culannı gizleraivenlerle nasıl uzlaBılecık 21 ( a a ) Bugun sabamemıstır YeMlabilir? Devletin lâyiklik ilkesi1 A karsı sajt 0130 sıralarmda İsnı hiçe sayarak vüriirlnkteki ka nı vonetmeııktanbul a gıtmekte olan Ankara te de >ıne bır nunlan çignemek pahasına ö|reEkspresı'nın Bılecık'ı geçtıkten subavın yuksetim birliğini bozanları hoş çörmesonra Pe ıtozu ıle Vezırhan ıstasıçir ^f imkân var mıdır? Vicdan sö lebı'mesı ^onlaıı arasında geçırdığı kaza municülüğüne açıkça karsı kov kıtadan elverış hakkında Bılecık Valısı Ah Aksu manın karma hükümeti dagıtaca lı sicıl alması, muhabırımıze su bılgıjı vermıstır: o vıl ıçın meveıııı. va da gelecek seçimlerde oy Saat 01 30 da İstanbul a aıtmekkavbına vol açacagını dü«nerek cut kadorlardate olan Ankara Ekspretı Bılecık ı kı kadrolann ellerı bogrunde «vı sabır!» cekmfk geçtıkten sonra PeSıtozu ıle Vezırmusaıt olma=ı oluralu bır politıl.a mıdır? han ıstasvonları arasında anı v e ( Arkası Sa. 7. NADİR NADI Sü. 8 de ) şıddeth bır sarsıntı geçırmıs, buMakale yarışmasımn ilk yazısı 3 hnch sahıfemııde CEZAYİR MARŞI ArfcMt Sa. 1, Sn. 6 da ( Arkası Sa. 3, Su. 5 te ) 1927 yıhnda oKuma \azma bılmıven nıspetı nufusa gore \uzde 89 4 ıken tedr'cı .ekılde gelı?erek 1935 de > uzde 8" 1 e 1940 da 77 6 a, 1950 de \uzde 66 5 \e 1955 de de \uzde 58 9 kadar dusmuş \e ılk oğretım «eferoerlığındeM duraklama yuzunden 1960 da te^rar \uzde 39 7 e juksclmıtır E|itim plânı kifaietsiı bnlunu>or Ankara 21 (Cumhurn etTcleks) Turkne Ögretmen Derne^lerı Mıllî Federasonu Başkanı \\d\n raıllet\ekıu Şukru Koç, bjgun saat 11 de Federasjon merkennde bir basm toplantioi \sparak A\dın kongresınde alınan kararları ızah Grrur hudut karakolumuza Irak uçakları tarafından alılan bombave memlcketm Ti'l ı eğıtımı da ların parçalan mutchassı<i ^ııbaılar tarafından ıncelenirken (Soldan ıkınci arkadasımız Erol Dallı'dır) Arkası Sa 1, >>u. 1 de İzmirde mevsim başından beri 106 çocuk felci vakası tesbit edildi * Inönü, Karadeniz gezisine çıkıyor CHP Küçük Kurultayı çalışmalanna devam ediyor Karapınar bölgesini kurtarma plânı kanunî formaliteleri bekliyor Toprak ve Su İşleri Genel Müdürü çölleşmeyi önlemek icin beş yıllık bir plâıı hazirlandığını açıkladı Subay terfi yönetmeliği eskisinden pek az farklı Ehliyet ve liyakaia göre subayların terfiini sağlıyacak sisiem Y yönetmelikle de kuruluyor Ögretmenler kat'iyen komonistlîkle itham e dilmiş değildir. BUGUN BASLAVIK Kaatil Şoris yeni itirafta bulundu Yeni zabıta romanına bugün başladık 6UNAHK SeUDİKASI Ankara ekspresi Bilecikte dün gece bir kaza atlattı VAR1ŞMASI Uberalizm mi, Sosyalizm mi?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog