Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Son jjünlerde herkesm bahsettığı roman1 Cıltlj 12 5 L CRONİN'm en romanı T"W£r\V/l X«Af}T Çeuren \ GÜLTEKtN GOVE N O WHESER ROMAMUR V AV I NI V I serısınde çıktı. tiâncıhk umhuriyet KUBÜCUSU: CTJNUS NADİ ,, , 1 S 13.&^d Telgrai v« mektup «dre«. Cumhunye» Istanbul Posta Kutıuu. lstanbul No 246 Telsfonlar: 2 2 4 2 0 0 2 2 4 2 9 6 2 2 42 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 r,,m«,faci V.UmaiteSl "y\ T o t r ı ı m i T 1 P A ? 1 7 P İ 6J. K u i m w Ankara 20 (Cumhunvet l e leks) Bahçelıevlerın buvuk bır salonunda bugun saat 10 dan ıtı oaren 300 e yakın CHP temsılcı senator, roılletvekılı ve Bakanın katıldıgı kuçuk kurultav, bugun çahşmalarına başlamıştır Pazaı akşam na kadadevam edecek olan toplantının gundemın de sert tartışmalara \ esııe vere cek madde, pazar gunu vapıla'ik genel gotuşmelerdır Bugun ılk koru^ma»! Başbaıcan îsnet tnonu vapmıstır Ankaarva bır suru şıkajetlerle gelen ıl tem*ılcıl<'ı înonu, konuşmav» başla\ ncava kadar sıralarında ası* vuzlerle oturmuşlar bırıbırleııpı <uzmuşler ve\a mevzıı tenkıtler yaprnşlar dır «Koaasvonu lUemnorui» şekl n dckı şıkavetıerıne kendılerıne gore, esaslı gerekçemr bulan l«m«ıl cıler Înonu, konuşurken bu gere^ çelerden bugun ıçın ajrılm «lar \e Bısıakan Ismet Inonu Genel Başkanlarını gıttıkçe ar ta n bır he>ecanla alki;lam'«ıar dır trkası Sa 5 Su " de Garbın en Suvuk klâsık romanı QUO VADIS İJLDIZ ROMANLAR sensınde yenı baskısı çıktj Luks Cıltlı 10 Lıra »EİI TURKIYE YAYIN Ilancılık 1053 9183 ık 1053: T Başbakan C.H.P. Küçük Kurultayında konuştu İnönü "Totaliter rejim istiyen^ hüsrana uğrıyacaktıryv dedi Cnmhurbaşkam Cemal Gürsel dun arkadasımızla goruşurken Başbakan demokratih idarenin milletin lehinde geiişmekte oldugunu belirtti 'Ordu kendi satıasına çekilme gayreti içinde, Devlet Başkanı Cemal Gurselı dun sabah »aat 9 30 da ıkametınc tshsıs edılen Tlor\adakı Demı Koşkunde ııyaret edıp kendısı\le son ıç ve dış politika gelışmelerı ve çeşıtlı memleket davaları hakkında ozel bır konuşraa yaptık Bırı, çalışma odasmda kabul eden \t gorur gormez de cıddı fakat babacan bır taiına, «Çocuklar, ho» geldmız Ama ÇUJIU unutma\ın kı ben sızın her sorunuza değıl, ancak ntedıklenme cevap vereceğım onagore » ?eklmde konu=ma«ın» başhyan Gurselle 65 dakıka muddetle aramızda geçen »uallı cevaph konuşmamızı a>nen nakledıyoruz Gürsel CUMHURİYET e özel bir mülâkat verdi \esılko\ Ha\a Manından 1 Ordu Knm?ndanı C. Tnral ile bırlıkte svnlırken İç ve dış politika gelişmelerine temas eden Cumhurbaş İnönü, kanı, Ortak Pazara girmekte Avrupa Siyasî Birliğinden şehrimize geldi uzak kalmamak icin israr ettiğimizi söyledi Yurdumuzun bazı bölgelerinde dün gece 50 biıt kîşiye bîr doktor düşüyor Türkiye nüfusunun bir milyonu trahomlu, 600 bini veretnli, 25 bini cöızamlı, doğan bin çocuktan 165'i de bir yıl içinde ölüyor. Ankara, 20 (Cumhunjet Teleks) îsmet înonu'nun başkanıığında toplanmakta olan Yuksek Plânlama Kuruîu bugun de Dev let Plânlama Tejkılatı taraîmdan hazırlanan b e j vıllık kalkınma planında venten bazı onemh bıl gı ve »akamlar uzermde onemle durmuştur Beç >I11IK planda be hrtudığıne gore Turkıvede çehu lerdeKi meskenlerden \uzde 30 u içinde oturulamıvacak durumda diT Üç buvuk •sçhırde ^aşa\an nufusun vuzde 10 u tex odalı ev Arkası Sa. 5 Su. 3 te Başbakan 1 met înonu dun ae ce saat 22 30 da uçakla Ankaradan şehrimize gelmı*tır Ye^ılkoy Ha\a Manında Valı ^ ı jazı Akı 1 Ordu Kumandanı Cemal Tural Emnnet Muduru Necdet Lğur kızı ve oglu tarafından karşılanan Başbakan «evahatı haiv kında «Epevce sallandık tstanbu lu ozlıverek gelaım Yarın denıze gırme>ı denıvecegım» demıs ve da ha «onra paretccıirrın M jlaıını ce \rkası Sa. 5, Sa 3 de Sualler ve cevaplar Soru îkıncı Koalıs\on Hukumetını de k u r a m » memur ettığınız Ismet tnonu ve kabınesımn ıcraatından memnun mu«unu?'> Ce\ap : Henuz bn hnsusta «öz sorlemek ırktndir Fakat ümıtlıyım i e mu\affak olnnacaktır kanmndaMm. Soru Hukumetm gu\en o\u a ! > almaz Turkı\e Bu\uk Mıllet • Mechsımn tatıle gırmesını nasıl karşıladj.ruz'' Cevap • Bn ivi bır tedbirdır. Zıra Bnvuk Meclıs toplanınrava k» d»r hnkumet islere daha faıla nufnz edebılecek *t Meclıse karsı da daha salihıyetle maruzatta hninnma ımkânı sa|lanacaktır. Emrivaki mi? Soru Bu tatıhn Înonu Hukuraetımn muhalefetten çekındığı ıçın bır 7eranvâkı ıle yapıldığı soylemyor Bu konuda sız ne dusunu\orsu HİZMLTE GİKDİ Işçı Sıgortaları Kuıunu taraündan Pa^auatı nuz Ce\ap Bn Meclıs ebedıren tatıl edılmedı kı Bu te(<ır kanaatım çede ınşa ettırılen modern hastane dun torenle hızmete açılmıitır «e \anlıştır. Zıra bırbvçnk av sonra BuTUk Mıllet Meclıgı çahsmava Resımde Çalısma Bakanı Bulent Ece\ıt dunku torende kurdela keserken goruluvor baslıracak \e mnhalrfet o t ı m ı n da vazıfrsını nasıl olsa vapacaktır Soru Bugunku Parlamentonun ve sıvası partılerın tufumlanndan memnun musunuz' Nordstcd, NATO Başkomutanlığı görevinden ayrmyor General Nord^tad. 1 kasım 1%2 den ıtibaren emeklı\e ajrılmak ı>tedığini Keııned.v'e bildırdi Washmgton 20 faa ) NATO IKuvvetlerı Başkomutanı ve AvruI padakı \menkan Ku\\etlerı KuI mandanı Geneıal Laurıs \orstad I Başkan Kemed\ den kendiMne 1 kasım 1962 tarıhınden ıtıoaren e1 ArkasıSa SSu.6da O4R1P BtR TA^IT i i k ı oır tramvavı kaınvon uzerıne oturtarak garıp bır lasıt aracı halıne getıren ve bununla bır dunva turuna çıkan uçu kız vedı,1 erkes 10 Fransız Ünıversıte ogrencısı dun saat 2100 de «enrımıze geİTiıslerdır Tramva\dan bozma otobu'un ıçını gereklı olan butun hmaçlarına cevap verecek şekılde tanzım eden ogrencıleı Trab7or Erzı rum volıvle î r a i a \e oradan da Hıncn.tan a gıdeceklerdır Re'ımde Fransız ogrencüer arabanın sahanhğında gorulmektedır Prenses Fazıla'nın nişanianacağı bridiriliyor Muteveffa Irak Kıralı Faysal' m Istanbul'da bulunan nişanlısı, yuksek tahsilini tamamlamasına bir j ıl kalmış olmasına rağmen Sorbonne Universitesinden aynlmasının 1 sebebini izah edemedi Parlâmentoya karşı inanç Cevap • Memnun olanmadıih hakkında bır fıkır vardır Fakat ben övle dusunmu\ornm. Meclısın \e partılerın faahvetl«rı ıvı volda tekâmul etmektedır. Buvuk hâdıselerden sonra kurulan Meclıslerde hıda'ette fırtınalı bır hava esebılır. Fakst zamanla bn hal sukunet vt Arkaıı Sa 5. So. 4 te Cihangir cinayetınin suçunu itiraE etti Yeni zabıta romanımıza yann başhyoruz II Çölleşen topıaklanmızda neler gördük ? Giina iıkârlar Sendi Kaatıl Noel Şorıs Evvelkı gece Erzmcan da Park Palas otelınde yatarken şehrımız den gonderılen polısîer tarafından yakalanan Cihangir cına\etınm laılı Noel Şorıs dun sabah Trabzon Maçka<ında suçunu ıtıraf etmı^tır Arkası Sa. 5, bu. 3 te Tedbir alınmazsa çöl yakında Konya kapılarına dayanacok Kumulların teşekkül ettiği Karapınar mıntıkasmda yaşayan 500 küçük baş hayvandan bugün aı%cak 150 bini kaldı ( Hususî surette giden arkadaşımız Mücahit Beşer büdiriyor ) Prenses lazıla Du^uk Osmanh Hanedanından Hanzaüe nın kızı Prenses Fazıla mn bu vaz şehrımızde n şanlaraca ğı, yakınla'i tarafınaan ıfaae edıl mektedıt YaLnız Prensesın aılesı bu konuda el an sukutu muhafaza etmektedır Dun kendısıvle gorustuğumuz Prenses Fazıle, nişanianacağı ha Arkası Sa. 5, Su 1 dp bin Belki de butun hayatınız bo% unca en fazla merak ve alâka ile takip ettiğiıuz roman bu eser olacaktır Molla Barzanı'yı öldürmek için Mardin'e gıden 13 yaşında bir çocuk yakaiandı YAZIS1Z M«»dın 20 (Bedıl Mungan bıldıKarapınar bolgesınde, resımde £orııldUl,u cıbı sadece deve ıle nakli,at vapnıak mumkun Kara^on %e otomobıl çıbı vasıtalar ve tek ı rıyor) DtJn şeişrıımse Istanbultırnaklı al gıbı havvanlar kuıaa saplandık lanndan artık ıse varamamaktadırlar t î a n s ı S ıncı sabıfemızde) ^ Arkam S*. 5, Sti 3 d e
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog