Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Son günle'de herkesin CRONtN'in en JVfJ A P T güzel romanı /^. Cıltb 12.5 L TW£J7"W/'1 Çeviren. V. GÜLTEKtN GÜVE N v Av ıN Ev j UHESER RONANLAR umhuriyet KURÜCUSU: rUNUS NADİ 3 9 BİR YAİ DONİİMÜ GECESİİ RÜYASI Nurettin Sevin tarafındaa diurrdz* çevrilea ve Milli Eğitim Bakanbğınca düaya edebiyatından tercümeler serei içiade yayımlanmış olaıı W. Shakejjpeare'jn bu ünlü eserinin birinci baskısı Jükenmifr 1 « sefer Vapılaa ıkinci baskısı 5fi kuruş fiatla Mil^î Eğitim Bakanlığt yayftıevlerile bütün Mit&pçılarda satışa çıkarüîuştır. # i (Basın 10fe6/91fi5) serisinde çıkiı. tâncdA: 5032/9132 ' y*1 S a y ı 13.634 Telgraf v# mektup udresi: Cumhuriyet İstanbuJ Posta Kutusu: tstanbu] No 246 Tslsfonlar: 22 42 »0 22 42 96 22 42 9? 22 42 98 22 42 99 Cuma 20 Temmuz 1962 Çölleşen topraklarımızda neler gördük ? Konya Ovasının 2milyon dekarı kumlar altında, hicret başladı Civarı ancak Afrikanın Kıızeydoğu sunda rastlanabilecek özellikleri taşıyan Karapınar'ın tahıl istihsali, çölleşme yüzünden bu sene % 40 düştü Yüksek Plânlama Kurulu toplantısı Inönünün başkanlığında dün yapılan toplantıda süratle artan nüfus karsısında alınacak ekonomik tedbirler görüşüldü Ankara, 1 (Cumhuriyet 9 Teleks) Başbakan îsmet Inönü'nün başkanlığında çalışraalarına devam eden Yüksek Plânlama Kuruluna diğer yedi üyesinden başka bugün kurulun üyesi olmıyan 12 Bakan da katılmişlardır. Bun lar Devlet. Maliye, Sanayi. Ticaret, Ulaştırma Tarım. tçişieri, Çalışma, Bayındırlık, 1mar ve tskân, Gümrük ve Teke] Bakanlandır. Bugüne kadar yapılan Yüksek Plânlama Kurulu topian Arkası Sa. 5. Sü. 3 d ( Sosyalist bir pdrtinin niivesini teşkil edecek bir cemiyet kuruluyor Derneğin kurucuları arasında tabiî senatörler, avukatlar mühetıdisler ve serbest meslek sahipleri bulunuyorlar Ankara, 19 < Cumhuriyet Teleks ) Sosyalizmin amaç ve yollannı Türk halkına anlatmak ve bu konuda memleket içinde bir kadro hazırlamak gayesiyle önümüzdeki aylarda tstanbul ve Ankara'da birden faaliyete geçecek bir « Sosyalist Kültür Derneği » nin kurulması kararlaştırılmış ve bu konuda bazı müteşebbis kişiler Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Gürsel dün Sezai O'Kaıt'ı kabul etti Çölleşen topraklarımızın Karapınar ile kıraman arasutdaki bir pa rçası. Bu sahadaki bir koy. çölleşme sonunda resimde KÖrüldüğu gibi evlerinin çatısına kadar kumla kapanmış, civar saha ise, kullanılaraaz hâle gelmiştir. Amerika, Peru ile münasebetlerini şimdilik kesii Peru'da iktidarı ele alan askerî junta, yeni seçimlerin 1963 yılında yapılacağını bildirdi Lirna (Peru), 19 (A.A., A.P. ve Radyolar) Peru'da dün Süâhlı Kuvvetlerin bir hükümet darbesi sonucunda iktidarı ele almalarından sonra Peru'da bir askeri junta kurulmuştur. Askerî junta, Cumhurbaşkanhğı sarayında yapılan bir törenle ilân edilrniştir. Junta Başkanlığım ve Maliye Bakanlığı Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Astar vevüz hikâyesı ItMIIIIIIIIHIIMIIIIIIIIII lllllllllllltllltlllllllllll ( Özel surette giden arkadaşımız Mücahit BEŞER bildiriyor ) Konya. 19 (Teiefonlaı Zelzelenin, seiin, yangıniarın, çekirgenin, sünenin, dolunun. kuraklığm heraen yanıbaşmda. şimdiye kadar yabancısı olduğumuz yeni bir tabıi âfet türü, memleketimizi çok ciddi bir şekilde tehdide başlamışur : Çbileşme... Türkiyenin tah:l ambarı Orta Anadoluııun tıpik bir kasabası olan Karapınar'da kendini gösteren ve büyük bir hızla yayılan bu korkunç felâket. kısa zamanda geniş sahaları kapamıs ve milli servetimize telâfisi güç zararlar vermeğe başlamıştır. ıııııııiMiııiıııııııımıiııııııııııııııııı erieiUie tivij; venneksîzin demokratik rejimi yur[aumnzda kökleştirmenin l>ir tek yolu vardı; Devrim ilkelerini dimdik »yakta tutmak, bütün partilerin bnnlara uyraalarım sağlamak, devrhnleri koruyan kanonları iıtiınaıız herkese karsı dikkatle ve eşit olarak «ygulamak. Bu yapılamadıgı takdirde. toplnmnn ekonomik ve sosyal gerçek dâvalarmı halk önfinde nasıl tartısabüir, demokratik »istemi tersine isliyen bir çark duromundan nasıl knrtarabilirdik? 1950 yılında «hele bir şu seçim »ylarında Istanbul hem. Cıhangirde DeJterdar yoku$unda, Xoel Şorıs isminde 22 yaşlarmda şehrisini Bogaz'm mâvi snlannFransız asıllı Jocelyn Kalomenni j ki bir Ermeni olduğu aniaşılmış dan babseden romancj ile sair ismindeki genç kadının katli o|tır. Erzincanda askerliğini yaptığı kadar kızdıran bsşka bir kimst iayı üzerindeki esrar dün tamaj bırliğine giden Noel Soris'ın ya var mıdır, bilmeyiz. Açık hava me:ı aydın!anrrn< ve kaatilin "o 99! Arkası Sa. 5. Sü. * de gazinolanndaki hoparlörden hay kıran sttma görmemiş sesli bâYeni zabıta romanımıza pazar gününden itibaren nende bile banlann yanında solda sıfır kalır. başlıyacağız Boğazın yeşilliği gibi mavi »nları da tariîıe kanşalı yıllar var. Şimdi bn snların yüzü kalın tnaEllerinde dümbelek. def ve zot ve çörttmüş makine yağı tabakalan ile simsiyahtır. saz olduğu halde, yalınayak Gerçi batık Yugoslav tankeleri kazanalım da..* fonnülünü or' Belediye Baskamnın lojnıanırinden sısan mazotlann Bogazı bn taya atmakla Saym Inönü yanıl n a yürüyen halk. yol yapılhale soktağu söyleniyor araa siz rnıştır, lâyikligin, çağdaş uysarlı' masını istedi aldırmayın, o snlar daha evveljtın ve raiyonrl devlet yönetiminin ' ki yıllarda da aynı halde idi. dayanaklannı iyi bilmiyen yardnBatı Umanlarında gemiler knl Bahkesir 19 (Telefonla) Memmuzda, çok partili hayata geçilîr j leketimizde şimdiye kadar yapıllanılmıs y a | ve mazot bakiyelegeçilmez, jericiler, devrim ilkele mamış bir yürüyüş. dün akşam rini limanlara dökmeye asla cerini baltalıyarak C.H.P. ye karşı Edremidin Akçay Plajında yapılsaret edemezler. Türkiyemizde yıkıcı bir propagandaya ise tankerden takaya kadar bümıştır. ler. bnnun meyvalannı da kısa zatün deniz vasıtaları için bu en Arkası Sa. 5, Sü. 4 te manda toplamışlardır. 1946 seçimtabii bir harekettir. leri durumun ileride nasıl çeliseBiz buna bayret etmiyornz da rcfini açıkça söstrriyordn. Hiç bir ağaçları sökülmüş, denizi yaglı, geee gündüz hoparlör giirnltülelâviz politikası C.H.P. ye, alabiri içinde çınlayan bir Bogaziçimiz lecefinden faıla oy kazandıramazvar, turist eelbetmek özere habidı K yıldır da|da bulunan. dördü jandarma olmak üzere ü kişiyi öldürpn a/ılı sâki Uavudo. Uayma re onn öne sürmetnize doğrnsn Sayet 1950 seçimlerini C\H.P. kapek şasıyornz. imkânı kalmadığını anlayınca meydana çıkmış ve resimdc görüldüğü gibi silâhını havaya kaldırarak zansa idi, acaba Sayın tnönü dev«Teslim Knmandan» diye bagirmıştır. (Davudo nun yakalanışına ait difer resimler. 5 inci sayfamızdadır.) « Melek Yüzlü Seytan » romanını hatırlıyorsanu aynı müteroimio rim ilkelerini hırpalanmaktan knr(Fotoğraf: Ibrahim Köseoğlu) seçtiği bu eser hakkında şimdi den bir fikir edinebilireiniz. tarnıak için herhançi teşebbüse girişebilecek mi idi. dersinu? O tarihten sonra yapılan bütün »eçimlcri hcp karjı taTaf kaıandığı için luı konnda herhangi bir yargıya v arm?k serçi doğru olmaz. Ama vakın steçmişimizde bir takım davÎETT tdaresinm Sanayi Bakanlıranışlara rastladık ki, onlara ba ğına olan borcunu ödiyememesi, karak, herhangi bir seçimi kazan Bakanlığın, Başbakanhğa müracasa idi dc Sayın tnönü'nün devrim atına sebep olmuştur. lrri savunmak babmda şimdiye Sanayi Bakanhğı yaptığı muraUadsrkindcn farklı bir yol totmnş caatında borcun ödenmediğini ve olabılcccğinr pek ihtimal veremi bu yüzden ÎETT tesislerinin kendi ynruz. sine devredilmesini istemiştir. Bu 1330 dcrı sonra oy avcılı|ı bfls teklif Başbakanlıkta incelenmekte biitün almı> yürümü*, Mecliste ol dır. Kabul edüdiği takdirde İETT ( Hususi surette giden Cumhuriyet ekipinden Erol DALLl bildiriyor ) «un. hslis öıiünde olsun, gerçek Ida'resi tesislerine Sânavi Dakanlımcmlckct dâvaları lartışılacak yer Arkası Sa. S, Sn. 3 de Surt, 19 Evvelki gün saklan dırdiklerine göre Koçero evvelki ric dahs zivade Atatürk ilkeleri vadığı köyde sarılan ve uzun süren gunkü müsaderaede yaralanmışt^nda^a pcşkcs çekilmiştir. Elinde bir müsademeden sonra kaçmaya tır. Bu durumda yegâne çıkar yotshih sa|a sola oruçlu olduğunu muvaffak olan meşhur şaki Koçe lu Irak'a sığınmakta bulan şakii, söyliyerek dolasmak. cuma namazHer yıl yaz ro, Siirt dağlarındaki bİT yaylaya Barzani'nin emıine gıreceğıni söylarında bütün cemaatin görebileaylarında İstan sığınmıştır. lemiştir. crsi bir ycrdc (arzı endam) eylebul'ıın en büyük Kendisi ile temas edenlerin bil Arkası Sa. S, Sü. 1 de mcye dikkat etmck. propaganda lîınıün açılacak olan lşçi Sigortaları Paşabahçe Hastanesi ve bir ameliyat salonu dertlerinden biri cfîilcrinde nutuk çekerken yerli de su sık'.ntısıycrsiz. vakitli \akitsiz «AHah!» didır. Zaman zayc yanık seslcr çıkarmak adaylaman hiç akmırı« scçııtı ^ansını arttıran nedenler yan veya iplik ?rasına çirmiştir. Sayın tnönü bn gibi su akıtan cibı rcjim soysuzlastırıcı davranışçeşmelerin bal^ra karv savaşmamıs, bunları oşında tstanbul l;;an saymış. hattâ kendi parhemşerilerinin tisinin o zamanki Genel Sekreteri meydana getiravnı taktiğı kallandığı zaman beldikleri kuyrukki bir faydası dokunur gerekçesi lar yürekler acı10 milyon liraya mal olan 150 yatakh mod'/rn ilf ona da ses çıkarmamıştır. sı manzaralar 27 Mayıstan sonra ise olanı biarzeder. Bu kuyPaşabahçe hastahanesi bugün törenle açılıyor teni hep görüyorıız. înrdumuzu Aruklarda, bir ko tatürk ilkelerinin çizdiği yonde va su almak için Her kbşesi ayrı bir güzellik ta^ı cusu olan Paşabahçe Işçı Hastanegcrvek bir demokratik ortama kadaha güneş doğyan Boğaziçinde 743 gün bcce to sim, dun gezerek yakından gördük. ınsttırmak amacı ile başarılan bu madan yatağın'renle temelı atılan İşçi Sigortaları Hastane denince insanın akhnd devrim, viirürlüMeki Anayasaya dan kalkarak el! Kurumunun Paşabahçe Hastanesi, kasvetli, çeşitli ılâç kokan,rher tabise bile giymeçT";das medeniyet düzenini korU bugün yine törenle hizmete açjla rafı beyaz, zevksiz bir yer gelır... îen piıama ile yaeak haşlıca eüven şartlarını yerj caktır. Paşabahçede mevcut iriiı Oysa, bu hastanede böyle bir du«ıraya koşan va Iestirmiş, ayrıca düşük iktidarı ufaklı 80 işyerinin ortasmda, mavi rum yok. Bir ışık ve renk cumbütandaşlari görü«Meıjruluğunu kaybetmiş olmakla» bir «nazar boncuğu» gibi duran 150 şü hâkim.. Tertemiz ve alı.şılmıç; rurüz. Kesımrie damgalamıştır. Ne yaparsınız ki, '•• yataklı bu şirin hastane içm, ovtahastane havasından uzak, modern 'lun Ortakbyrir hir yandan eskiye özittn dnyan polama 10 milyon lira sarfedılmiştir. turistik bir otel havası var.. Yatak hir çe;nıo ba^ııı litikacıların gayrcti, bir yandan îşçi Sıgortaları Kurumu tarafın odaları, doktor odaları, antre ve ds bekleşenier NADİR NADİ j or Güeteler dan bugüne kadar Türkiyede yapıl kondorlan, klâsik hastanelerde olgörülüyor. ÖZEL ATATÜRKÇÜLÜK I mış oian işçı hastsneierinin otuzun( Arkası Sa. 3. Sü. 5 te ) Orta. Anadolunun kurak. boz. çıplak. insana kasvet veren. insanı Danıştay karaılyle görevine I dertli eden dekoru içinde. tabıatın onlerıne çıkardığı dehşet verici engellerle savaşarak geçimini sağlamaya çalışan mütevekkil halkı, bu iade edilen Tıp Fakültesi Dekanı yeni âfet karşısında belki ilk defa olarak tüm ümıdini yitirerek çare Prof. E*. Halıt Zıya Konuralp, i siz, şaşkın. ürkek bir halde yurdunu, yuvasını terke hazırianmaktadır. dün sabah vazıfesine başlamış ve Arkası Sa. 5 Sü. 6 da Arkası Sa. 5. Su. 7 de GÖç başladı Tıp Fakültesi Dekanltğı ihtilâlı dün tekrar alevlendi Eski Milli Bırlik Kymitesı Genei Sekreteri ve tabıi senatoı Sezaı Okan. tabii senaîörlerın Parlâmen todan istifa edıp etmivecekleri ile ilgili bir sorumuzu: Mesuliyetinı Cinayetin işlendiği 11 nuraaıalı \e katil zanlısmın misaiir bulundugu müdrik ve toplum.ına hızmeti gaablasına ait 12 nunıaralı dairenin kapıları Arkası Sa. 5. Sü. 4 te Cihangir cmayetinin laili tesbit edildi Polisin elinde bulunan deliller şüpheyi maktulün öldürüldüğü dairenin karşısındaki dairede oturan bir Ermeni gencinin üzerinde topladı Zavallı Boğaziçi Akçay plajında sazlı, sözlü bir yürüyüş yapıldı i.E.T.T. borcunu ödemezse tesislere el konacak Siirt dağlarına sığınan Koçeroyu 500 den fazla jandarma takip ediyor Uç gün önce jandarma ile vukubulan müsademeae yaralanan şakî, Irak'a kaçmak için fırsai anyor. Her yaz bu böyledirl işçi Sigortalarının daha 30 hastahaneye ihtiyacı var
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog