Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

Nefes Almak Çağdaş şairlerimizin en ünlülerinden biri olan rahmetli Ziya Osman Sabaıun son on yılmın bütün şürlerini içine alan bu kitap ölörn karşısmda insamn harin kaderini «gsiz bir kuvvetle dile getirmigtir. Sdnci baskuı V«rhk Yaymları arannda grae 2 liz* fiyatla yaymlaBmıgtır. İlancıhk: 5060/8286 39. yıl Sayı 13.611 Telcrai y mektap mândı Cumhurtyet tstanbuJ Posta Kuruau: tstanbul No 246 Telefoalar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 22 42 97 22 42 »8 22 42 9» riyet Pazartesi 2 Temmuz 1962 ıılllllllllı • MERPOLİN Reklimcıhk: 2909 83C3 flsker vajilerin yerine siviller tâyin ediliyor Ankara, Balıkesir, Edirne, Zonguldak, Trabzon, Bolu, Bingöl, Urfa5 Gaziantep, Van, Çanakkale Valilikleri ile Emniyet Müdürlüklerine yeni tâyinler yapılıyor Illllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllll Valiler arasında ve Emnîyet Teşkilâtında genlş çapto tâyinler PEI Y a k ı n d a tatbikine başlanacak olan îçişleri Bakanhğının bu karanna göre pasaport talepleri Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirilmİYecek iller verecek .,•• ;•.!!;:,• !llıllll|[:,,!i(;l,llltlMlllil! | eskisi ortl , :nı ^ ^ ^ ^ r < '.. :"" '.iı|i|IIIIIIHinillllllllliıM||llinillttlll l ; 1 I.::ı1!l!ll]:l,ı!:,;il'iflııııiıııjii ılll istanbulun Aktüel Meseleleri IIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIMIIII Ankara 1 (Cumhuriyet Teleks) Îçişleri Bakanhğı ve Enı:ıiyet Genel Müdürlüğünce yapılan ır.celemeler sonunda pasaport verilmesi işini n eskiden olduğu gi bi vilâyetlere bnrakılması kararlaştırılmı.ştır. Bilindıâi gibi 27 Mayis 1960 şününe kadar pasaportlar Valilerin emrı altında Vilâyet Emniyet Mü Ankara 1, (Cumhuriyet Tedürlüklerince verilmekte ve Em•eks) Içişleri Bakanlığınc a Vaniyet Genel Müdürlüğü pasaport ülerin, Emniyet Geneî MüdürlüDtZCEDE Atatürk'un Türkiiünce de Emniyet Müdürlefinin yedeki en büyük büstü. dün saat servisince bunlann kontrolü yaıakil ve tâyinlerıne ait yefti iki 14.30 da Düzce Lisesı bahçesir.de pılmaktaydı, ihtilâli müteakip pa cararname hazırlanmaktadır. törenle açılmıştır. Güzel Sanal,lar saport işleri Emni>et Genel MüBakanhk, muayyen bölgelerdeki Akademisi atölyelerinde yapılan durlüğü Döü'düncü Şube Müdürlü ıîzmetlerinı tamamlamış, Valiîe bronz büstün yüksekliğı 150 Cm, ğünce toplanmış ve pasaport veril rin diğer yerlere nakiilerini hazır ağırhğı 250 Kgr. dır. Resim, büstü mesi merkezden idare ile Vilâyet arken buna muvazı olarak Emni ve önünde ders çalışan öğrencileri lerden ahnmıştı. Arkası Sa. 5. Sü 8 de SÖstermektedir. Arkası Sa. 5, Sü. 8 de IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII eeen gün, çocuklarıma İstanbulun bilmediklerı bazı semtlerini göstermek istedira. Gültepeyi. Kâğıthaneyi, Eyübü ve Taslıtarlayı dolastırdım. Oradan Çekmeceye. uzandık. Dönüşte Osmaniye ve Kazlıçeşmeden geçerek sahil yolu nu Sirkeciye kadar takip ettik. Bu gezinti, tstanbnlun süratle değiseıkarakteri üzerinde bir defa daha dnrmak rhtiyacını bana hatırlattı. Hürriyeli Ebediye Tepesi ve ci van, çocnkla^nmda, okul geriniilc Kabibay, kendisini karşılıyaıı Oüııdar Seyhanla kucakiaşırkrn rinin yapıldığı temiz havalı ve açıkhk bir yerdi. Okmeydanı, vaktiyle Türkcede tenişlik ve boşlnk kavramlarını beTirtraek üzere kollanılan bir isimdi. Kâğıthanr, %tven yüzyıllardanberi şöhreti devarr cdenbir mesire idi. Halicin esk1 SÜzelliği, şimdi yalnız antiba şravürlerde ve Pierre Loti'nin sahifelerinde yaşamaktadır. Yakın geçmişe kadar tstanbnlnn sihirli çü zelligini ve cazibesini aksettiren Brüksel plâkalı otomohili ile diın aksanı saat 2 1 de 1 bu yerler, şimdi zevksiz ve derme çatma binalarla dolndnr. Edirne hııdııt kapısından yurda siıen Kabibay, sabaha îstanbul, başdöndürücü bir gekarşı İstanbula ıılaştı nişleme halindedir. Fakat bn gelişme medeniyete, kültüre ve esteBrüksel Buyükelçiliğimız nezdiııtiğe raeydan okoraaktadır. Yapılar, mimarlığın yiizkarasıdır. Atılan deki müşavırlerden Orhan Kabibay her temel, tabiatın bir güzelliğini dün gece sabaha karşı şehrımize eksiltmi? ve yükselen ber dnvar, gelmiştir. şebrin gilüetinde âdeta bir sivilee Arkası Sa. 5, Sö. 4 te teskil etmiıtir. Şebircilik bakımından ne kadar hata islemek kabilse, hepsine î»tanbulda raslamak kabildir. tki raühira fark, tıtanbnla diğer büyiik beldelerden ayınr. Birincisi, difer büyük şehirler nehir ve SÖl üzerinde bulunnrken, tstanbnInn zengin bir tatlı su kaynağından mabrnm olmasıdır. Diğer bir ifade ile, borada su ihtiyacı karşılanabilecek nüfusun bir hndudu vârdır. tkineisi, trafifin müzmin Erzurunı 1 (Telefonla) Ispn lıkanıkhk istidadıdır. Paris, Londra veya Viyanada. şehir içi nakli Ilçesinin Akbulut ile Çamhraağars yatını birçok damarlara dafıtabil köyleri arasında vukua gelen mu meğe imkân bulnnmnştur. Fakat essif olayın tahkıkatını yapabiltstanbulda, zarnri olarak, insan ve mek ıçin İspir Jandarma Kuman Arkası Sa. 5. Sü. 6 da vasıta selinin mnayyen saatlerde yalnız iki veya üç ana istikamete yıfılması nmkadderdir. Ba dnramun trafiği gittikçe zorlaştıracağıru yıllarca evvel dikkate almak ve mahalle içlerinde sanayi bölgeleri belirmesine engel olmak gerekirdi. Coğrafî yapısı Istanbnl gibi olan bir şebrin aşırı derece yayılması «,ok vakit kaybettirmekte, yer değiştirmeyi masrafh hale getirmekte, hayatı zorlaştırmakta ve yıpratıcı sinir gerginliklerini tahrik etÇocuk ölümlerinin vitaminsizliğin sebep olduğu raşimcktedir. Ufak parsellerde gecekondnlardan apartman yavrnlarıtizm beslenme bozuklukları. gelişememe ve vakitsiz na kadar üslupsnz inşaata müsadoğumlardan ileri geldiği açıklandı maha edilmesi, arsa spekülâsyonunu kolaylaştıncı şartlara yol açBugün Şişli Çocuk Hastahane j sın toplantısı yaparak bu konuda maktadır. Tabiat sekillcrini ve âbidclerin dnrnmnnn dikkate almak sinde başhyacak olan Ana Çocuk ki çahşmalar hakkmda geniş biig: Sağlığı Semineri iie ilgili olarak vermiştir. Feridtm ERGtN Istanbul Ana Çocuk Sağlığı Mer Türkiyede İ Ü çocuğun içindeı UÜ (Arfcan S». 3. Su. S tr) kezi Başkanı Burhan Öncen bir ba j 450 tanesinin 10 yaşını bulamadığı1 nı gösteren istatistiklerin mevcut ' olduğunu bildiren Öncan. Şişli Çocuk Hastahanesmde başlıyacak o:an seminerin 7 temmuza kadar devam edeceğını, 912 temmuz tarihlerj arasında da Istanbul Üniversitesinin Çocuk Kliniği ile Turk | Arkası Sa. 5. Sö. 7 de C.H.P. ve Y.T.P. Grııpları dün Hükümete güvenini bildirdi CHP Grupunda 31. YTP de 2 kişi güvensizlik oyu verdi. CHP Grupu tartışmalı geçti UENİZC1L1K BAVRAMI KUTLANDI 1 Temmuz Kabotaj va Benizcilik Bayramı dün bütün sahil şehirlerünizde törenlerle kutlanmıştır. Bu münâsebetle şehrimizde Taksim, Beşiktaş Barbaros Meydanlarında törenler ve Moda Koyunda da müsabakalar yapılmıştır. Taksim Meydanında yapılan törende, Vali, Birinci Ordu Kumandanı, Marmara ve Boğazlar Kor. Kumandanı hazır bulunmuşlardır. Resimda laksimdeki törenden bir safha görülmektedir. (Müsabakalann neticelerini spor sahifemizde bulacaksınız.) KUZEY İRAKTA ÇARPİŞMALAR OLUYOR 14'lerden Kabibay şehrimize geldi Meydan kavgası yapan köyliilerden yirmibeşi dün tevkif edildi C.H.P. icindeki kaynaşmalar Ecve! GÜRESİN yazıyoı C.H.P. Meclis Grupundakı kıpırdar.nıalar. hattâ dırer, meler konusunda çeşitlı şeyler soylcniyoı, yazılıyor. Bu nu. partinin parçalanmakta olduğu neticcsıne bağlıyanlar bulunduğu gıbi îsmet înitnü'ye karşı hazırlanan bir hareket seklıncle gorenier tic var. Beri yandan nıuhafazakâr Haik Partısının jtatükocu mensupları da vakıalan pek hafif gösternıenın çabas: ıçindedırler. Halbukı bugün lerde cereyan eden olaylara bakarak ne yıkıldı yıkıhyor kanısına varmak doşrudur. ne de hiçbır şey yokmuş gibı lareket etmek meseleleri halicder. Evvelâ şunu kabul etmek screk : C.H.P. içınde bir hareket dcğil, bazı hareketlcr daha doğrusu kaynaşmaiar vardır. Bunlardan biri, geleceğm Genel Baskanhk mücadeiesidir. Inönünün son zamanlardaki konuşmalannda dikkat edüirse, daima Halk Partısı için gelecek endişelerinin hakim olduğu görülür. Mütemadiyen yaşmın ilerlemiş olduğunu, bugün dahi ağır yükIeri taşjmada zorluk çektiğıni tekrarlıyan Inönü. bir yan Arkası Sa. 5. Sü. 3 te Gunun Notları Ankara, 1 (Cumhuriyet Teleks) ; tır. İki mılietvekıh de ;ekım?ei C.H.P. Meclis Grupu dundenbe kalmıştır. rı devam eden topiantısını bugun Bu 31 kırmızı oy'un 29 u nıılietsaat 16 da bitırmiş ve Hükümete vekillerine. 2 si senatoılere. 1 1 0 31 e karsı 101 oyla güvenini vcrmij Arkası Sa. 5, Sn. 4 te Barzanî kuvveileri sarıldı ve bombalandı Çarpışnıalar sebebiyle hudutta 250 Km. Iik sahadaki karakollar ve köyler boşaltıldı i Maıdın. 1 (Bedıı Mungan bıidirıyor) Dün Kuzey Irak'ta âsi Kürt lıderi Molla Mustafa Barzani kuvvetleri ile Irak hükümet kuvvetleri arasında şiddetlı çarpışmalar vuku bulmuştur. Çarpışmalann kolayca goıülebiidiği sınır kijylerinden alınan bilgiye gbre. Akra bolşesı civarında kuvvetlerinden önemli bir kı?m: sarılmış bulunan Barzani Molla Mustafanıjı lcardeşi Seyh Ahmet kurtulmuş ve kuvvetienyle dağlık bölgeye çekilmiştir. Akra'ya yakın açıkhk bir yerde kıstırılan BarzaISTİKLAL CADDES1MN ONARILMASINA BAŞLAND1 kuvvetleri şiddetli hava bomni Beyoğlu İstiklâl caddesinin yeniden tanzimine dün sabahtan itibaren bardımanına maruz kalmışlar ve başlanmıştır Eylül ayı basına kadar tamamlanmasına çalışılacak olan biıyük zayiat vermişlerdrr. Coğu İstiklâl cacdesi tamajnen beton olacak, tramvay rayları kaldırılacak Barzanilerden olmak üzere ölu save trotuvarlar genisletilecektir. Resimde onarılmasına başlanan istik yısır.ın 20 olduğu söylenmektedır. Arkası Sa. 5, Sü. 7 de l eaddesi görülmektedir. Her binçocuktan 450 si 10 yaşını bulamıyor Cezayir halkı, referandumda bağımsızlık için'' Evel,, diyor Oylcınıa sakin cereyan elti, CezaYİrdeki Müslümanlar dün geceyi şenlikler ve törenlerle geçirdiler , Cezayir 1, (A.A., AP ve Radyoiar) Cezayir'e bağımsızlığını ağlıyacak olan refefandum, bujün sabahleyin mahallî saatle 8 ie (GMT) 7) başlamıştır. Sâkin. fakat bir bayram sevinci içinde başlıyan referandumda Müslüman lar ellerine geçirdikleri bütün taşıt afaçları ile seçmenlerı sandık başına taşımışlardır. Bugun gece yarısından sonra belli olmaya başlıyan sonuçlara göre. Ceza yir halkınm ezici çoğun'.uğu. ken di mukadderatını tâyin oylama^ında «evet» demişlerdir. Dün geceden itibalren Cezayir'ın Müslüman mahallelerinde büvük şenlikler yapılmış ve sabaha kadar hiç kimse uyumamıştır. Bütün sokaklar ve evler donatılmış, Cezayir milliyetçilerinin kahramanlıklarını oven sairkılar söylen (Arkası Sa. 5, Sü. 7 de) KAÇT1LAR Erzurumdan bilelsiz olarak trene binerek İstanbula kaçmak ve artist olmak isteyen Zafer ve Melikşah ısımlı iki çocuk, Polathda yakalanarak indirilmıştir. Resim. ailelerine iade edilecek olan çocukları Polatlı Emniyet Amirliğinde karınlarını doyururken göstermektedir. İhmal edilen tstanbnl BIIEZİLYA'DA ÖĞRENCİ NL'MAVISI Brezilyada Universitcöğrencileri, Üniversite yönetiminde yeteıli ölçüde soz sahibi olabilmek için hükümetten istedikleri kararname çıkıncaya kadar, Eğitim Bakanhğının önünde kamp yapacaklarını acıklamışlardır. Resim, çelik miğferli askerler, Eğitim Bakanhğı binasının önünde toplanan nümayişçi öğrencileri uzaklaştırırken göstermektedir. Paris. 1 (AP) General Salan ! eniden muhakeme etmek iizeıt' leşkil olunan askeri mahkemenır. leisiiğine getirilen General Lartr.ı at intihar etmiştir. General Larminat, De Gaulle'üii Türkiye Kızılay Derneğı, ÇOCUK ski silâh arkadaşlarındandı. Bilir.teici konusunu ele almış bulun141 KİLO AFYOX KAÇIRIYORLARDI Evvelki gün Malatya j d i s i gibi bundan bir müddet evvel maktadır Bu cümleden olarak, I cian İrana 144 kilo afyon kâçırırken Fırat nehri üzerindekı Kömürhan | v a P ' ' a n duruşması sonunda müebKızılay. çocuk felcı konusunu in | F.eçidinde jandarmalar tarafmdan vakalanan kaoakcılar Savcıhğa tes I ^ e * h a p s e , raah,kura , e d l l e " . G e " e r f ; celemek üzere yetkililerden mü , „ . , ', . ,, ' ,. , : balan m. hapıshaneden. Gızlı Ordu teşekkil bir komisyonun kurulma , . , . . . , . lım cdjlmışlerdır. Resimde buyux bir sebekenın kolu olduğu sanılan jj l e t e m a s ] a n n a devam ettiçı gereksı için teşebbüse geçmiştir. Arkası Sa. 5, Sü. 1 dt kaçakcılar naylon torbalar içine koyduklan afyonlaıla birlikte görü ı ç e s iyle yeniden muhakeme ediimeiüyorlar. 1 sine karar verilmisti. Kızılay da çocuk felci konusunu ele alıyor Salan'ı yeniden muhakeme edecek olan heyetin başkanı intihar etti .Mil>onlarca lira istinılak bcdeli otlenmek suretiyle genişletilıniş t>lan i Lminünü Vnkapanı yolu, busiın de eskiden olduğu eibi »geçit veıme7> bir halde bulunmaktadır. Bunun sebebi. fotoğıaftan da açıkı.;» anla?ılacağı gibi «addenin kamyonlar, otomobiller. el arabaları vc .>>cy>ar satıcılar tarafmdan isgaline gör yumıılmasıdır. Eminönü Unl;«panı ynlunun herciimerç irindeki bu haline ne zaman son verileceğini sormak. İstanbulularm en tabii hokkıdır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog