Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

Son gunlede herkesın . ^ . ^ bahsettı£ı roman' ^ İ > ^ ı >< CRONİN'm en güzel romanı ' V. GfcLTEKÎN OÛVEN JVA^«M<V4 MHESH ROHANLAR serısınde çıktı. ÜSnalık: 5032/9129 «39 Y^ Sayj ümhuriyet KTJBÜCTJSU: 7UKUS NADİ 13.633 Telgraf v* mektup adre«i: Cumhurıyet IstanbuJ Po»u Kutusu: Istenbul No 246 Telsfonlar: 22 42 M 22 42 96 22 42 97 22 42 «8 22 42 99 E R E TASA VVU F ABDÜLBÂKI GOLPESAKLI \ un is Emre nın hayatı, Dıv anj dünya gorujfu, duşuncelerı Belgelere dayanan geıçek pbr eleştırme ve ınceleme Ciltli Fıyatı 25 Iira. REMZI Ilancılık 5^9 9116 19 TemmUZ 1962 Peru/da ordu diin sabah niikümet darbesi yaptı ve iktidarı ele geçirdi 10 haziranda yapılan secimleri gayrimesru sayan Silâhlı Kuvvetler Curahurbaskatıi Prado'yu tcvkiî ettiler I Lıma (Peru) 18 (a a ve radoı lar) Peru sılahlı kuvvetlerı bu sabah mahallı saatle 3.30 da bır askerı hukumet darbesı vapmışlar ve Peruda ıdare\ı ele alarak Cum hurbaşkanı Manuel Prado \u tevkıf etanışlerdır Sıvasî muşahıtler tarafından i «beklenen* bır hareket olarak kar şılanan bu hukumet darbesı uzerıne zırhh bırlıkler Lıma'dakı Baş kan.ık sara\ını ve Parlamento bına^ını kuşatm şlar \e ıçerdekıler Sa 5 Su 3 te CHP istikbaldeki tuiumu için Kiiçiik KuruHayını topluyor Yarın başlıyacak toplantılarda girişilecek yeni çahşmalar üzerinde teş. kilât ile Genel Merkez arasmda görüş birliği teminine gayret edilecek Ankara 18 < CumhunjetTeleks) C H P Genel Merkezı yarından sonrakı cuma gunu, olağanustu ve onemlı ça işmalara sahne oJacaktır 67 ılden gelecek ıkışer temsilci (Bırı ıl başkanı) merkez vonetım kurulunun 11 meclis grupu baş kanlık dıvanlarının 18 avesı ıle hukumetın Jl C H P h Bakanı Genel Başkan \e Başoakan Ismet tnonu nun rıvasetınde tahmmen 3 gun surecek olan muzakerelere ka tıUcaklardır Bu 17D kışıden muteşekkıl vuk se* kaderoe hevetı, aktıf polıtıka taıaftarlarma gore C H P ve gençlık ve dınamızm aşısı >apacaklardır Tutup tutmıvacağını za manın ta\ın edecogı a=ı C H P j ı Arkası Sa 5 Su 8 de 67 CHP II Başkanı birer temsilci ile Ankaraya davet edildiler İran Kabiıtesi, dün istifa etti Iran Hukumetının davetlısı olarak Tahran a çıde n Dısıslerı Bakammız Fcrıdun Cemal Erkın ın buşun Sah ıle çorusmesı muhtemel Tahran 18 (A \ \P ve Radv o laı ) Iran Kabıne^ nın bugun \ap t s olaşanustu toplantıda Basba kan Alı Amını ıstıfa ettışını acık lamıstır Alı \mını nın ıvtıfdbi !?ah •a'afmdan kabul edılmıstır 25 mıl I O I ^terlını bulan butçe acıeını kapatacak dfnk butte hazırlıklan u Arkası Sa 5, Su. 1 de Kayseri'de ısı derecesî güneşte 63 dereceye çıktı Yurdıın bütıin bölgelerinde siddetli sıcaklar hukum süruyor. Gaziantep'te dondurmadan 30 kişi zehirlendi Kayserı 18 (Telefonlat 20 Mİdanberı sehrımız bugun ilk defa fevkalad» sıcak bır un v ajamıstıı Suhunet ogle uzerı golgede 41, guneste 63 dereceje vukselmıs ve alışılmamış boğucu sıcaklar munasebetıyl» normal hava* akı$ı aksamıs, bayılanlar olmuştur Arkası Sa. 5, Su. 3 de MLHAFIZ U A i r . K l R l L l S l M N YILDÖNÜ Mt M KITL4DI CurahuıodUnlıgı Muhdfız Aıavının kurulusunun 42 ntı vıldonumu dun tortiıle kut dnmıstır Sabah «aat 9 da Çankavadan sehıe merasım vuruvusu halınde ınen Muhafız ^la\ı saat lb oO da egıtım «ahaındd davetlıler huzurunda çeşıth go^terılerde buıunmustuGenelkurma\ Ba^kanı Suna\ \e Korgeneıal Tjlganın da fdkıbettıkıerı go«terıleıı mutaakıp Kaıaıgdh Gazınosunda ananeı ı pılav \enmisUi Resım Muna/ız Alavına mensup bır tankın dun Ankaıa soka^larmdan geçiMnı tesbıt etmekteriır Pcru Silâhlı Kuvvetlerı tarafından tevkıf cdılcıı Gumhurbaskaııı Manuel Prado, ıhtılâlın vapılmasına sebep olaıı ıhtılâflı 10 hazıraıı seçımlerınde ov kullanırken Ciirset dün denize girdi bevUt Ba^korı Lemal Uursel dun ^abah saat 10 30 da Emeklı General llterı ^aat 11 de de Pakıs tan Bu uketçisi Sabrı Erdenı kaDJI etmı«tır Kalmakta oldugu Florva Denız Ku kunde gun'erını ıstırahatıe geçırmeiktp olar Başkan Gurs>el dun saat 16 05 'e dem?e gırmrs ve 26 1 u a mud^etlt ban\u \apmistir Sosyal Sigorta Kanun Tasarısı eylülde çıkacak • Işçi Sigortalan Umum Mu davaıarı B asın d I yeniden. ariıyor . ^ Birinci Koalisyon Hükumetinin işbaşına geçtiği tarihten bugüne kadar İstanbul'da 145 basın dâvası açıldı Sandalcılar ttümayiş yaptılar duru Sukru Soykan dun basın toplantısı yaparak izahat verdi Maç seyretmek için 9 defa yurda kacak olarak girdi «^ Bırıncı Koalı^von Hjkunıetının ' ısbaMna geçtıgı 20 ka=ım 1 6 tarı^1 hınden bugune kadar Istanbul Ba'm Savcılıgı tarafından 145 ba«ın davası açılmıstır ^vrıta Basın Sa\ cılıgı bu sure 7difında 1Î3 bavın tahkıkatı hakkındd takıpızlık K d rarı veımı^tır Öte vandan l%0 ıılında Bdın Cihangir cinayeii hâlâ esrar perdesi içinde Isçı Sigortalan Imum Muduru izahat \erı\or Işçi Sıgoıtdiarı Kurumu Umum Muduru Şukıu Sovkan dun Gazetecıler Cemıvetı bınasında duzenledıgı basın toplantısında ı^çılerın toplu olarak meskun bulunduklaıı mahallerde çok «avıda dı^pan^er Arkası Sa 5 Su. 6 da Tahkıkat se> rının basına aksetmemesı ıcın, Cınavel Masası mcmurları sunde 4 5 deta ver değıstırerek !>emt karakollarında çahsıvorlar Cıhangırde ışlenen korkunç cınavetle ılgılı soruşturmava onemle devam eden poh>= e e geçen delıllerın basın tarafından duvulmasını onlemek maksadıvie «ehrın gızlı bır sem*ınde çalı^maktadır Arkası Sa. 5, Sd. i te Pasaportunda v e ^amet tezkere ^ınde tahrıfaı \aptıgı ıçın 1 I % Sav cılıgı tarafından 51 1961 jilın > ınaa ^ınırdısı da da 129 basın davası a<,ılmışır < riıleıı 31 \ a^la Son 2 \ıl zarfında baMn da\diarın ndakı bır Yu da artiş musahade edılmeıctedır | o^lav dun 9 de Bdsın davdlarının 137 sıne Toplu i vurda kaçak o Bavm Mahkemesı, 8 ıne de suçurı laıak gnmış ve mohuetı ıtıbanvle ^gır Ce/a Mah 'tanbul da nolı>kemekıı Od^maktadıı !)iradne ka . Invan Koljr\ .ın 'Jiafından \ak« dar Tophı BdMn MahKemesırrie 'aniD vıne tımı \digiidnan gazetecı trden «Dıncie Reform» adlı kıtabın \AIAW Osman diMna çıkarılmı%'ır Kovu bır Fef\un Qerman «Dını tez\ıf ve tahkır nerbahçe tarafıarı olan Jovan Kol su<,undan» 4 nısan 1 < 2 taııhmde 1 ıe\an bundan onctkı gelışlerınde <6 a\ lıapis ceza=:ınd mdhkum o]ıtıu«d Feneıbahçe Takımının mıllı lıgde kı maç annı sevretmek ıçın geldı da cezası *ecıl edılmıstıı gını ıfade etmı>; suç veıı ıtıbarıvle Açılatı daıalann nevılen uıba Arkası Sa. 5, Su 5 de n le dagıhw su sekılded ı 36 şah Arkası Sa. 5. Su 4 le Talât Aydemir, dün 3,000 Iira kefaletle iahliye edildi 8 gün mevkuf kalan emekli Kurmay Albayı, cezaevi kapısında 22 Şubatçı arkadaşları karşıladılar Ankara, 18 (CumhurıyetTeleks) Bjndan bır sure once tevkıf edılmiî bulunaı emeklı kurmav alba\ Talat Aıaemır, bugun uç Arkası Sa. 5, Su. 8 de Ellenndekî bavrsklarla Beledıve Sarayının onunde toplanan 30 • 40 sandalcı Sebze ve Me\va Halınden vapılan raal sevkıvatında «ı rava rıavet olunmamasını protesto ettiler Sebze ve Me\v a Halınden mal ta^ıvan sandalcılardan 30 • 40 kiMİık bır grup dun sabah ellennde bavraklar olduğu halde Beledıve Saravı onune geıerek s'ra esasına rıavet edılmemesını protesto etraışlerdıt Haıler Kanununa gore Halden dısarıva mal tasıyan sandal ve mo Arkası Sa. 5, Sü. 6 da iiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımıııııııııııımııııımııııınnmmııii Köksal, «Tabiî Senatörlüğüm 6 seneyi geçmiyecek dedi Ankara 18 'Cumhurıvet Teleks) Tabıı Senatorlerden Osman Kok *al ın bazı «artların tahakkuku halınde ı^tıf^ edecegı volunda çıkan haberler venıden tazelenmıstır Osman Koksal «Sartlarm tahakkukunda zaman tavını» ıçın knedıııne soru soran gazetecılere bugun • u cevabı vermıstır = « Sunu kesın o'arak ıfade edeMm kı «artlar ne olursa ohun, TaDiı Senatrlugum hıç bır zaman b senevı gecmıvecektır » Akaryakıt fiatları indirildi İ Yeni gelirlere İ ihtiyaç var | jZ ^ z: Z E ^ ^ ^ ZZ ~ lelefot cUMHLIttv.LT 4nkard . îstanbul) 22 Subaiçı Emeklı Knrmaı \lbav Talât 4\demır, dun kefaletle tablıve edıldıkten <onra cezaevının kapısı onunde kendısını karsıla mava çflen arkadaşları ıle kncaklasırken Ec\et GURESIN yazıyor 1963 başındajı ıtıbaren uvgjlanacak 5 vıllık planın ıç \ e dış fınansman» konusunda genel olarak çesıtlı haberler çıktı Arcak bu haberlerden çoğu daha 7ivade son a>larda aktualıtesını daıma muhafa/a e den dıs. fı nansmanla ılgılı oldu Halbukı gavrısaf. mıllı ha=ıla Güniin Notları nın en az vuzde 18 ın.n va t nmlafra tahsıs edıleceğı ve bunun ancaK vuzde 4 unun dış vuzde 14 unun ıse ıçerden sağlanacagı bılınmektedır Bızım ıçın kurulan kon sorsıum, bu parajı her hal de verecektır \rkası Sa. 5. Su. 5 te Litre basına 312 kurusluk ııcuzlanıa. 25 temmuzdan itıbaren butıın Turkiyede u>gulanacak ^ Ankaid 18 (Cumburıvet Teleks) Uzun bır suredır Tıcaret Bakanlığmda akarvakıt fıvatları uzerınde Di komısvon tarafından vapılan ça lısmalar =ona ermıs ve bır fıat ın Arkası sa. 5, Su. 2 de SlllllllllllllMMIIIIIIHllllllllimiMIHHIJIIfMIIIIIIIMIIIIHKIIIIIIIIIIIIIÜIlİT Niyazi Âkı ilk basın tcplantısım dün yaptı flaliun dolmasmın ve Terkos Golunün dibinin kumlanmasını onlemek icin, boJgeler ağaclandınlacak h maıt 1962 gununden Oen tstdiıbul Vahlıgını deruhte eden Nıvazı Akı dun bır buçuk saat suıen ilk basın toplantısmı v apaıak şehır meseJeJerı haksmda ı/ıhıt vermıstır Mıllı Egıtım Sağhk, Tajnm, Bavındımk, Veterıner Mudurlermın ıstırakıjle yapılan toplantıda, Vah Akı, Vılaiet butçesındekı tahsısata bıfr jıl ıçınde resmı ola 4rkası Sa 5 Su 6 da O Çare bulan olmadı bu yâreye î a z eeldı va bu îehrın hoparlor derdı >ıne depreştı. Hera tstanbul nır turıst şehrı olsun ıstıvoruz nem vaıı jeçırmeve ?elen tek tuk tnrıstlerı de kaçırmak ıçın Boğazıçının l)0\d<vı bova hoparlorlerle be zenmesıne goz vumavonız. Tnrıstlerı bır Kenara bırakalım tatıl ailarını Uoğazd» şecırmeve ıhtıvaç davan hasta, vorguıı sınırlı nır fdıme ıle sukunete muhtao tstanbnl hemsehrısını ve verlı balkı duşutıen bır beledıve 1ahı b ı îurultu tnakınelerıne ızıu verebılır mı' Dunku gazeteler I t a h a d a balkonunda horoz beslıien bır tacinn buvuk bır nakdi cezava çarptırıldıjını vazıvorlardı. Bızde ıse şarkı sovledıjı vgzlık çazınova 6 hoparlordcıı aşaşı kondu mu sahne ve çıkmıvan *ımarık hanendelcre bıle Beledıvemız van çozle bakmava cesaret edcmıvor. Bu muhterem Beledne erka ııına natıl anlatmalı kı hemşrhrılerının uvkn \e «ukunet ıhtnacını diışunmek. trafık, hattâ ve hattâ su ıhtnacını duşunmek kadar mühımdır. luznmlndur Her vilâyetimizde sanayi bölgeleri tesbît edilecek Ankaralı sanayicilere fabrika inşa edebiJecekleri araziyi sağlamak üzere Gökay başkanlıgındabirtoplantıyapıldı (Yazısını 5 inci sahifenıizde bulacaksmız) Bırı lngıhz, dığerı Gunev Virıka Bırhgı vatandas, olan geııtlcr macerah »Ja^ate çıkacakları atlaruı ustunde İki genç, at iisİünde 10 bin mil seyahat edecek Her ikisi de 21 yasında olan geuçler. Londr a ile Ca petown arasını katederek Marco Polo ile Tshiftvmn rekorlarmı kıracaklar 5 JHM aanıfemudf) Nnaıı Akı dunku basın toplantısında konusnrken Mu,de Şejhfan. buras, da Arabıstana doııecek, Konja ovası çol olu>ormuş:. y
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog