Bugünden 1930'a 5,384,236 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

İS Temmuz 1962 CUMHURIYET Oi, DÜNYA İngiliz Başbakamna hücumlar Muhafazakâr Hükümetinde büyük çapta tadilât yapan Macmillan'ı, Avam Kanıarasındaki taraftarlan bile «kasaphk» la itham edivorlar HABERLERI 2,6 miİYar dolarlık açık üzerine Hadıse/er Amerika, savunma masrafını kısıyor İlk yıl yapılacak 900 nilyon dolarlık tasarruf, bilhassa Avrupadaki mübayaalar azaltılarak gerçekleştirilecek Bir şu Seçimler.. (Bftşmaksleden devam) riz, Jakat ramazanda lokantalann otuz çiin kapatılması bir çok sehirlerde artık milli gelenekleriraiz arafina çirmistir. Meşhur alatnrkaeı artistlerimiz bu süre içinde (icrayi lü'biyat) etmiyeceklerine dair çaıetelere ilân vererek kendileri1 ne reni bir reklîm metodu bile bulmuşlardır, Abdest alırken fotoğraf çıkartmak suretiyle avnı metodo j bir kısım politikacılarımız da bei nimsemiş çörünüyorlar. | Bu $artlar altında istediçirniı ilkeleri vürürlük: kadar «Atatürk tedir» diye havkıralım. kimseyi kandıramavız. Kandırsak da ne çıkar? Atatürk ilkeleri dısında gerçekten demokratik bir düzenin knrulmasina imkân var mıdır? ) IKI YON Hasan Efendi nin dediği ultan Hamit devrinde Şarki Kurneli, Bosna Hersek, Girit, Mısır tiilen elden gittiği sıralarda birisi Tıflı Hasan Efendiye : Nedir bu halimiz Hasan Eiendi? diye sorayazmış. Tıflı da meşhur hazırcevaplıgıy Namık Kemal Bey, kalkın «y ehli vatan!.. dedi. Kalktık.. bir de baktık ki yerimizi başkalan >tapmış... 6 gün bugün. Kalkın ey ehli vatan.. edebiyatından sonra hep yerimizi kaybetmişizöir. Bugünlerde de « Kalkın ey ehli vatan » edebiyatı tekrarlanmaya başladı. Cümleye Tıflı Hasan Efendinin lifını hatırlatırırn. Bizde bütün dlva imtiyazlı adam olmak dâvasıdır. Üst tarafı fasafisodor. Tanıdışı valiye adam yalvarmış : Aman Vali Paşa HazretlerU Ben hergün seleyim, eteğinizi öpeyim. Siz benim kulağıma küfredin! Neden ayol!. Benim için o bir iHiJattır. Ve her gün adarn gider, Vali de kulağına küfrünü edermiş.. Adam ihya olmuş... Valinin «adamı» diye her girdiği yerde işini yürütmüş. Türkiyede herkes sadece havagazı abonesi.. olmak gibi • alelâde vatandaş olmaya razı olsa rahat edeceğiz. Ama her horoz çok da mübarekler! kendi çöplttğünde tek horoz olmaya çalıştıkça işler çatışıyor. Dâva imtiyazlı olmak, vapnra 5nee binmek, Stadyomda Şeref Tribününe girmek, «Paşa» yı istediği n m a n görmek, arabanm istediği yere koymak, bulâsa baakalarımn görmedifi itibarı görmek.. Ama demokraside bu, sadece ş&bsi meziyet, şahsî gayret, şahsl terbiye, bttlftsa tamamen enfüsi aebepİMİe elde edilen bir itibardır. Tskma defil.. Biz ne zaroan eşit haklara ra•ı alelâde vatandaş olarak yaçatnaya ve sivrilmemeye razı olursak o zaman çekişmelerinriı ortadan kalkar. Batı, Doğu bütön dlger memleketler bunu görmüşler de, her fanide görülecek bu zaafı tatmin için türlü meziyetlen mtoevt l«M«tler< le kıymetlendirmek için ntşsnlar, rütbeler icat etmişler '. l?4e bizim hep uğraştığımıı kendi kendimtıe bir rfitbe, bir ntş*a *akm»k ! Aaa! demek biz « o k » da atıyormuşuz'.. Bakımı P»»4s^« vkl okçamuz başarı kazandtlar.. Ok, bizim güreşten de eski bir temel «porumnz.. dur. Bir pehllvan ismi taşıyan mahalle bilmiyomm ama Kemankeş Mastafa Poş» mahaJlesi agırlardan beri tapu kayıtlanna jreç miştir. Ok Meydanı, tekkesi, camii.. Bunlar hep atalar yadigârı. Ben sapan demirini delmiş « o k » gördüm. Bunları atacak yayı gerecek pazuya dedeleıimlz gahip imiş.. Torunları, sessiz »adasız çalıstılar, gitfller» Ne para istedîler kimseden, ne şampiyona paıarlığina girdiler'.. Ne kamptan kaçtılar'.. Ve orada kendilerini gösterdller.. Ok, daba kibar, daha asîl, daha temiz ve daha spor adaletine yakın gpor.. Asıl himayeye mutataç spor D n '• Bakınız bu çocuklar : Bize iş bulun ! Biz ok ata«ağız! dediler mi?. Bize böyle gporou l&zım. Esnal sporeudan ve sporcu esnaftan bıktık !. Yazan: Yaşar Kemal Burası Türkiye, kötü durumda leyim de şunların ne kadar saf bir Türkiye. Yer altında yaşayan kişiler olduğunu anlayın. Efendim, insanların memleketi. Yer altında bilim adamları hesap etmişler 1985 yaşayanlar o kadar çok ki hiç çe yılında bizden başka bütün insankinmeden bu memlekete yer allar öbür yıldızlara taşınacaklartında yaşayanlarm memleketi di j mış. Bu dünyada toptan, Rusyası, yebiliriz. Batılılar kibarca geri kal \ Amerikası, Fransası, İngilteresi, mış memleket. diyorlar. Belki de | Afrikası, Asyasiyle toptan bize kibarlıklarmdan değil. sahiden bi; kalaeakmış. Biz de şu bol dünyazi geride kalmış memleket sanı1 da istediğimiz gibi yaşıyacakmışız. yorlar. Yok öyle değil. biz düpej Ne olacakmış yani öbür yıldızlara düz yer altında yaşayan insanla gidip de.. Türkiye toprakları da rız. Halep oradaysa arşın burada. batarsa batsın. Dünya boşalmca, biz de gider istediğimiz toprakta Çıkın da Anadoluyu bir gezin. yaşarız. Yakacağı tezek, giyeceği kendi Beni dinleyin, bu akıl, akıl değil. derisi... Bunda da bir büyültme payı bulamazsınız, her hangi bir Bilim adamları hesaplarında bir Başka bir Doğu Anadolu köyüne gitrneniz yanlışlık yapabilirler. ihtimal daha var, insanlar dünyayı yeter. bırakıp gitmiyebilirler. Oralannı Topraklarını seller almış gidi yazlık olarak kullanabilirler. Ya yor. Ormanlarını yangınlar yiyor. da cömürge yaparlar. Ve bütün bu kötü dtırumdaki inBence 1985 işine bel bağlamasalar sanlar sömürülüyor. Korkunç olabu insanlar çok iyi ederler. nı bu. Bana bakın. diyorsun, bu 198S akVe Türkiyede sımdi iki türlü ln hndan vazgeçin, ormanlarımızı, her ?an var. Düşünür var, politikacı ihtimale karşı biz koruyalım da, var. 1985 yıh gelip de dünya bosaldıBunlardan bir bölüğü diyor kt, ğında, biz de daha iyi topraklara bu hal bö'yle kalsın. ağır ağır, to geçeriz. Olmaz, ille de 1985 yılını pal eşekie kervanın ardından ula bekliyecekler. Ne dersen, dur diyorlar, bakle şırcasına biz de ileri dünyanın ardından nasıl olsa bir gün ulaşınz. diyorlar, yavas yavaş, diyorlar. Bir de bunların dışında, bilimc* Sömürülen insanların hali kötü. Toprak kölesinden de beter bun düşünen, memleketin, dünyanın k»lar. Açlıkla karşı karşıya kaldılar. şullarını kavramış kişiler var. OnTopal eşekie kervanın ardından lar da diyorlar ki, gün geçirip fırulaşmağa, ağır ağır gitmege si s«t verme zamana.. Yirminci yüzyıl, sömürfieülüğu, zin vaktiniz var, isinize de gelir, ama gelin görün ki, bir de toprak yoksulluğu, toprağın ölmesiml önkölelerine sorun ki, onların artık liyen büyük işler yapmış. Bttyük bu yüıüyüşe tahammülleri kalmıs metodlara. sistemlere T«nnış. Bamı? Bizim Beyler, Paşalar, akılla aarı sağlamış. İşte şimdi Türkiyede dur di»«s>rınca divorlar ki, şimdiye kadar sürüp gelen bu gidişat bundan son lerle, yürü diyenler karsı karfiym. ra da böylecene sürüp gider. Bu Bakaîım bekleyelim! güne kadar böyle aç sefü, böyle sömürülerek nasıl geltnişlerse. geÖLÜM ne de böyle kıyamete kadar giderler. îçte bunlar tam burada aldaMerbume Haflze Erenin »çl nıyorlar. Insanoglunu bilmiyorlar. Selnut Feray ve Ne»«t Eren^ln babalan. Feruıan Ferayın k»lnsanlar öyle donmuş yaratıklaT yınpederl. Erttmç Feray. Leylâ değillerdir, işte bunu hiç bilmiyor Feray ve Çlgdem Eren'ln bü. lar. Insanlar koşulların, çağın geyükbabalan. Fatma Binzet Satirdiklerinin eserleridirler. Bu biha. Mecdl Eren. Celâl Dert», dünyada sömürücülüğe karşı bir Neşet Derlş'in kardeçlerl kişi" bile ba? kaldırmışsa. tekmil HtDAYET EREN insanlar ba; kaldırmış. demektir. vetat etmiştir. Cenaze«l I8.7J»tS Kaldı ki. çağımız ezilenleri, sömüçarşamha günü öğle namazınrücülere karşı kesin savaşlannı dan sonra Şlşll Camilnden »tıkazanmak üzereler. | narak Zlnclrllkuyudaki ebedî lsirah»tgâhına defnedlleoektlr. Londra. 17 (A.P.) Ingilterenin Muhafaazkâr hükümetinde büyük çapta tadilât yaptığı için Başbakan Düşünüler. tedbirier arasında ayWaıhington, 17 (a.a.) Amerika suretiyle gerçekleştirileceğini ifade Macmillan bugün şiddetli bir Savunma Bakanı Robert Mcnama eden Mcnamara, tasarrufu sağlaya rıca Amerikan silâhlı kuvvetîer tenkide maruz kalmıştır. | ra bugün yaptığı bir açıkîamada A cak on iki proje hakkında bazı personelinin dışanya aileleriyle biı En son tadilât hareketi dün ya merika'nın dışarıda bulundurduğu izahlarda bulunmuştur. Bu proje likte gönderilmek yerine kısa sıipı'ımış ve dördü kabine üyesi ol süahh kuvvetîer personeli masraf ler arasında, Amerika'nın Avrupa reli dış hizme* birlikleri halinde mak üzere 9 kişi .iaha vazifeden larını yarı yarıya indirecek uzun daki destek kıtaîarımn azaltılması. gönderilmesi de bahis konusudur. azledilmiştir. Bu suretle çirndiye vâdeli bir plân hazırladığını söyle yabancı memleketlerde bulunan ba Savunma Bakanhğnının Amerikakadar 16 kişiye hükümetten el çek miştir. Içinde bulunduğumuz maii zı karargâhların ilga edilmesi, NA nın tediye müvazenesinde büyük NADİR NADİ yıl içerisinde tasarlanmış olan 900 TO müşterek tesisleri için Ameri tesiri olduğunu ifade eden Mcnatirilmiş bulunulmaktadır. Yeni tâyin edilenlerin ekserisi müyon dolarlık kısıntınm bilhassa ka'nın hissesine düşen miktarın a mara, savaş gücünü azaltmadan ve silâhlı kuvvetler personeli ile ailegenç yaştadır. Fakat Avam Ka Avrupadaki mübayaaları azaltmak zaltılması bulunmaktadır. lerine zorluk çıkarmaya yol açmaSukarno'yu öldürmeye marasmdaki taraftarlan arasmda dan gerekli bütün tedbirlerin ahna dahi Macmillan tenkid edilmekkalkışan 2 şahıs idama cağını sözlerine ilâve etmiştir. tedir. Tadilâtın çok geniş çapta Savunma Bakanı sözlerine devam yapılmış olması dolayısiyle Başmahkum oldu la Amerika'nın karşı karşıya bulun bakamn simdiye kadar meslekdasduğu meseleyi şöyle izah etmiştir : ları arasında bıraktığı iyi tesiri Cakarta 11. (a.a.) 14 mayıs « Amerika halen yabancı mem günü Endonezya Cumhurbaşkanı kaybettiği ileri sürülmektedir. lekctlerdeki savunma personeli için Sukatno'yu öldürmeye teşebbüs Muhafazakâr Lord Lambton dün 3 milyar dolar harcamaktadır. Bu eden 2 genç, bugün bir askerî mah gçce etlevizyonda yaptığı bir komiktar, personel masraflarını, ya keme tarafından ölüm cezasma nuşmada, «Bununla Başbakan ken bancı memleketlerde istihdam edi çarptırılmıştır. dine büyük bir kötülük yapmış. len yerli personel masraflarmı, mal yarattığı şahsiyetini tahrip etmişSabusi Sikrap ile Harun Bin zeme mübayaasını, inşaatları ve asMuhalefetin verdiği güvensizlik önergesi 206 ya karşı tîr. En yakm mesai arkadaslarına keri yardımı ihata etmektedir. Üç Karta adındaki bu şahıslar Batı 241 oyla red ve De Gaulle'ün «bağımsız nükleer vuyol vermesi demek. liderlikte bamilyar doların iki milyarı başta Cavalıdıtlar, 2 gün süren duruşrııcu kuvvet» için istediği ek tahsisat kabul edildi 7i bozukluklann husule gelmesi Fransa, ttalya ve Îngiltere olmak maları gizli cereyan etmiştir. demektir» demiştir. üzere NATO memleketlerine gitmektedir. 30 haziran 1961 tarihinde Bu arada politika çevreleri bunParis, 17 (a.a.) Fransa'nın kur olarak şunları söylemiştir : sona eren mali yıl içerisinde Amedan sonra Macmillan'ın kendisine i mayı tasarladığı « bağımsız nükle« Rusk'ın buradaki temasların rika'ya, satmış olduğu askeri malyol verilmesi gerektiğini ileri sür j er vurucu kuvveti » ile ilgili olaMt'RŞlDE PALANDUZ müşler ve yaptığı aeniş temizlik | rak bugün Fransız Milli Meciisin dan çıkan sonuç şudur ki, Amerika, zemtden sadece 375 milyon dolar lle hareketini «kasaphk» olarak vasıf de yapılan müzakereler çok hara Fransa'nın kuracağı bağımsız nük gelmiştir. Böylece, Amerika tediye leer vurucu kuvvet fikrine karşı müvazenesini 2.6 milyar dolar açıkŞERtF GÜR landırmışlardır. retli geçmiş ve söz alan Fransız değildir ve iki memleket arasındaki la kapatmıştır. Kennedy idaresi 30 Sosyalist Partisi Lideri Guy Mol bazı anlaşmazhklar. Rusk'ın Parise haziran 1963 tarihine kadar bu açıNl^anlaudılar let ile Radikal Parti Lideri Mau yaptığı ziyaret ve Fransa'nın Was ğı bir milyar dolar azaltmayı taSuadiye 167.1962 rice Faure Cumhurbaşkanı De Ga hington büyük elçisinin Cumhur sarlamaktadır. Bu maksatla Ameulle'ün nükleer politikasına şiddet başkanı Kennedy ile yaptığı görüş rika'nın dışındaki mübayaalarını ale hücum etmişlerdir. Guy Mollet, melerden sonra ortadan kalkmıştır. zaltmayı tasarlamaktadır. Bu makCumhuriyet 9073 Fransa'nın kuracağı bir bağımsız Şimdi bütün mesele, Fransa'nın a satla Amerikanın dışardaki mübanükleer vurucu kuvvetin, Amerika tom silâhlarının kullanılmasında yaalarını azaltmakla değil, dış sanın Avrupadaki askerlerini geri îngiltere ve Amerika ile işbirliği tışları arttırmak suretiyle ulaçüçekmesine yol açacağını iddia et yapmasıdır ki, hükumet bu konu mak istenmektedir. Meselâ, Batı Al miş, Maurice Faure ise bir Avru yu en kısa zamanda görüsecektir.» manyanın bu mali yıl içerisinde AI pa nükleer vurucu kuvvetinin teBundan sonra Pierrelatte'de ku merikadan satın almakta olduğu as si» edilmesi fikrinde ısrar etmiştir. rulacak olan atom reaktorüne te kerî malzemenin tutarı 1.2 milyar \ Muhalefet parti liderlerine cevap mas eden Pompidou, bu reaktörün dolar civarında olduğu tahmin «dilvermek üzere kürsüye gelen Baş inşa edilebilmesi için 3 milyar yeni mektedir. Böylece tediye müvazene bakan Georges Pompidou, hükume Fransız Frankına ihtiyaç olduğunu si açığının bir plân dahilinde kapa Bir Ingiliz Yüzbaşısı, knpek tin nükleer politikasını savunarak. ve 1 milyar Frankın da bu reakto tılması için gayret sarfedilmekt»balıklarının kaynastığı 35 Fransa'nın kuracağı vurucu kuvve rün istihsal gücünde kullanılmak dir.» kilometre uzunluğundaki tin 1963 1964 savunma bütçesinin üzere temin edilmeji lazım geldigi Malacca Boğazını geçebilyüzde 8 inden fazlasına mal olmı ne işaret etmiştir. Başbakan ayrıca, raek için böyle bir çareye yacağını söylemiş ve mtomik silâh Avrupa siyast birliğin* dc temaı ebasvuraeak Unma programına temaı ederek, derek, « şuna inanıyorum ki AvruPivrrclatte'de kurulacak olan atom p« siyasi birliğicin kurulacağı gün rtaktörü sayesinde Fransa'nın bu Kuala Lumpur 17 (A.P.) Birprogramını birkaç sene içinde ger yakındır y« tabiatiylt bu birliğin İngiliz yübaçısı. köpek balıkları ç«sleçtireceğini löylemiştir. Sözleri vazifelerinden biri ıırunnıa gayele nın kaynaştığı 35 kilometre uzun ne devam eden Başbakan Pompi rine hizmet etmek olaeaktır» deluğundaki Malacca boğazını çelik dou, Fransa'nın bu gayeye bir an miştir. bir kafes içinde yüzmek suretiyle lajmazlık yaratarak vaTmak isteme Basbakanın konusmatından »ongeçmeyi düşündüğünü söylemekte diğini ve yalmz başma hareket et ra muhalefet partilerinin vtrdiği dir. mek iıtemiyeceğini söyliyerek, «bu güvensizlik önergeai oylamaya koHalen Hindiçinideki Malezya bakımdan her türlü şartlar altınd» nulmuştur. Neticede bu Önerge 206 I Kahire 17, (AP) BirleFcderasyonu istihkâm birliklerin Atlantik Paktı anlasmasına sadık ya karsı 241 oyla reddcdilmis ve şik Aıap Cumhuriyetine ge ' de vazifeli olan 28 yaşmdaki yüz kalacağız » demis r e Ingilterenir Franıız kabinesi durumunu muhalen İngiliz filim aktörü Ricbaçı Michael B. Nanson, isabetll dccteği ve Amerikanın sarsılmaz faza etmiştir. Bu sonuç ile De Gaul hart Burton, Kleopatra filbir antrenman programı hazırla kuTvetinin nihaî zafer için elzem le'ün «Bağımsız nükleer vurucu minin son sahnelerini meşmıştır. Önümüzdeki mayıs aymda olacağını ve bu kuvvetlerin hür kuvvet » için istemiş olduğu tk büt hur Sfenks'in yakınlarında üç boğazı da muvaffakıyetle geçe dünyanın kurtulması için yanyana çe de otomatik olarak kabul edilçevirmek üzere Elizabeth miş bulunmaktadır. ceğine inanmaktadır. Nanson ilk çalıjtığını »öylemistir. Tayloı'un d» yakında Mısıönce Penang adasından Butterf ı varacağını söylemiştir. Pombidou bundan sonra Fransav/orth'e kadar olan 9.5 kilometreFakat Burton, dün hava lik boğazı geçecek, sonra Pulau n a nükleer sil&hlanraasına sebep alanmda etrafını kuşatan ga Langkawi'den Kedah sahiline ka olarak Fransa'yı tehdit eden tehlizetecilere, «Onun buraya dar olan 19 kilometrelik mesafeyi ktnin, bir « nükleer tehdit » olduğu girmesine izin verecekler katedecek ve nihayet Pulau Rtı nu göstermiş ve « eğer diğer millet ler silâhsızlanma meselesinde bir mi dersiniz» diye sormaktan pat'tan Rachkdo burnuna yüzecek anlaşmaya varırlarsa. Fransa derkendini alamamıştır. Zifa tir hal buna uymaya hazırdır > demişLiz'in filimlerine Araplann Czun mesafe yüzücülerinden ve tir. Başbakan sözlerine devam edeIsraeli Boykot Bürosu resIngilteredeki Manş denizi yüzücü rek Fransa'nın nükleer silâhlanms men ambargo koymustur. leri cemiyetinin üyelerinden olan sahasında gösterdiği gayretlerin, Gonnhilly Downs (Îngiltere) 17 Maamafih, bu ambargoya ba Nanson, köpek bahklan tehlikesin bir sonuç olarak «NATO'ya hizmet (a.a.) Îngiltere Posta Idaresi zan göz yumulmakta ve. Kaden korunmak için Malacca boğa7i etmek amacmda» olduğunu söyle mühendisleri, dün aksam Telstar hikenin sinemalarında arada nı çelik bir kafes içinde yüzmeyi miştir. telekomünikasyon sun'i peykinden bir Lizin filimleri gösteriltasarlamaktadır. İçinde bulunacaistifade edilerek Ingiltereden ARusk ile görüşmeltr mektedir. ğı çelik kafes bir rnotör tarafınmerikaya Tenkli televizyon yayımı Gazetecilerin Burton'a Liz' Başbakan, Amerika Dısisleri Ba nın yapıldığım açıklaroışlardır. daı boğazın bir ucundan digerine in girmesine büyük bir ihtiçekilecek ve bu arada İngiliz yüz kanı Dean Rusk'ın geçenlerde PaYayım, Goonhilly'deki Telstar malle müsaade edileceğini başısı kafesin içinde durmadan yü ri»'« yapmış olduğu ziyaretle ilgili yer istasyonundan, Amerikadaki söylemeleri üzerine yakışıkzecektir. Andover alıeı istasyonuna yapıllı İngiliz aktötü: «Ümit edeBu konuda Nanson, «Malacca bo mıstır. 2 KJZII Çin rim ki doğru olsun. Buraya ğazı köpek balıklariyle dolu olYayımı idare eden makamlar. gelirse or.u havaj'a uçuraduğundan ve suda 17 saat müdrenkli televizyon resimlerinin Tels caklarından kotkuyorduk detle kalacağımdan bu teşebbütar sun'î peykinin Goonhilly istasda.» diytTek gülümsemiştir. sümde onlarla karşılaîmam ihtiyonuna 7000 mil bir mesafede olKahire gazetelerine göre rnali yüzde yüzdür> demiştir. duğu vakit gonderilmeye başlamıs savas sahnelerinde bazı MıBonn, 17 (a.a.) Batı Alman olduğunu açıklamışlardır. Bildirilsırlı askerler de rol alacaktır. haberler ajansının bildirdiğine gö diğine göre, Amerikadaki televizBurton, «Bayan Taylor, re, bir kaç haftaya kadar 2 Komü yon ekranlarında resimler gayet TEŞEKKUR Sfenks ve piramitlerin yakınnist Çin denizaltısı Akdenize ge net olarak görünmüş, kısa bir müd lannda son bir sahnede oyBüyük kaybımıı, »evgiU oğlecek ve Arnavutlukta. Valona'da det için cihazlarda gürültü olmanıyacaktır. Mısıra girmek ilum, kocam, agaberlın, babaüslenecektir. Yüksek rütbeli Ko sına rağmen, Telstar peykinin isçin gereken vizeyi alamadımünist Çin subayları, denizaltılar tasyona olan menzili yakınlaştığı "ı takdirde sahnenin başka TSİHAT ARMAĞAN'm için Valona'da hazırlıklarda bulun müddetçe güriiltü yavaş yavas abir yerde çevrilmesi l&zım ccnaze meraslmlne bizzat içtimaktadırlar. gelecektir» demiştir. zaltnıştır. rak eden, çelenk gönderen telBu suretle, Komünist Çin degrai. telefon ve ziyaretleri Ue Yakışıkh îngiliz aktörü, acımızı paylasan. bütün tneslek nizaltılan ilk defa olarak Akdeönümüzdeki yıl aynen Kledaşlanna ve aile dostlarımıza nize gelmiş olacaktır. opatra gibi yeni bir filmin arrı ayn teşekküre teessfirüB.A.C. de çevrileceğini ve buVEF AT Tafsilöt müz mânl olduğundan gazetenlMehmet Şehu Arnavutnun 35 milyon dolara maloladn tavasautunu rica ederiz. Karaferye eşrafmdan merhum Hayat ve Ses cağını söylemiştir. «Justin. Abmet Ruhi ve merhum Bayan Armağan aüetl luk Başbakanlığına adh fllim Lawrence Dureü'in Fatma'nın oğnlları, Neslme, mecmualarında Mehmet AH. Ralfe. merhum Iskenderiyç hakkında yazdığı yeniden seçildi Cumhuriyet 90T7 Hamdi. TahBln. Zühtü, merbir romandan almmıştır. Bu hum Şükril, Münip Tlngizlerln filmin de başfrollerini RicViyana, 17 (A.P.) Tiran radkardeşleri. merhum Bayan Hüshard Burton ile Liz oynıyayosu dünkü yayınında, Mehmet ACI BİR KAYlP nlye'nln eşi. Nezihe Eker, Me(Reklâmcıhk: 3091 9079) caktır. Şehu'nun Parlâmento tarafından Merhum Naim Seran. lle SeUha Kızütas'ın ve merhum yeniden Arnavutluk Başbakanlığıniye Seran'ın ogullan, Madde Vedlnin babalan. Mallye Vekâ. Seran"ın eşi, Nihâl Klp'in ağa. leti Varldat Umum Müdürlüna tâyin edildiğini bildirmiştir. beyi, Tülin Seran'ın babaM, ğünden Emekli Habere gbre Şehu, Arnavutluk tmar ve fskân Umum Müdürü İBRAHEM İZZET TİNGİZ komünist partisi lideri Enver HoZahid Mutlusoy. Sami Mutlusoy 16.7.1962 de Hakkın rahmetinc ca tarafından desteklenmiştir. Bun ve Dr. Seha Mutlusoy'un am. kavujmuş ve 1T.7.1962 de SiHvdan çıkan netice, Amavutluğun cazadelert, H»llt Kip'ln dayısı, rlkapıdaki aile kabrlstanına Sovyet kotnünist merke/inden aytstanbul Tlcaret Odası Kâttbi defnedilmlştlr. Mevlâ rahmetine Unıumi ve MUçavlrllğlnden nlmasma rağmen el'an bu liderin gark eyllye. Emckli sıkı bir kumandası altında bulunCumhurtyet 909! duğudur. MUHSİN NAİM SERAN Fransız Hükümeti düngüvenoyualdı Köpek balığı tehlikesine karşı çelik kafes içinde yüzecek Elizabeth Taylor Mısırda bulunan Richard Burton'un yanına gideeek okuyucularına îngiltere Amerika arasında «Telstar» ile renkli televizyon yayını da yapıldı VİLL HALI 100 50 4 denizaltısı Akdenize gelecek Hediye ediyor KİLİM seot*$eıt& Atina'da 70 nümayişçi tevkif edildi ALMANSMİ vefat etmlçtlr. Cenazesl 18 Temmuz Çarşamba gUnü evinden ahnarak Kadıköy Osmanağa Ca. miınden iklndi namazmı mütaakıp Sahrayıcedlttckl aile kabristanın» defnedilecpktir. Mevlâ rahmet evllye. Cumhuriyet 9074 Y U G O S L A V Y A •+*~+<**>~*6910 SERAMİKTEN HİJİENİK EŞYA 69.1L10 PORSELENDEN SOFKA EŞYASI 73.38.50 SAÇTAN EMAYESİZ BANYO için LİSANSI olanlar Mümessil DARYO HAZAN'a, Tel: 27 33 41 <| müracaatleri menfeaatleri icabjdır. SATILIK 4 üncü Levent'te Bahçeli Kalorîferii müstakil boş tesliro ev. Tel. 63 66 70 Cumhuriyet 9070 Atina, 17 (a.a.) Dün akşam mu halefetteki Yunan Merkez Partisinin bir toplantısını müteakip Atina caddelerini dolaşan ve hükumet aleyhinde nümayişlerde bulunan bazı kimselerle polis kuvvetleri arasında hâdiseîer çıkmıştır. 70 kişi tevkif edilmiştir. Nümayişçilerden İlâncılık: 5365/9063 ı 20 kişi yaralanmıştır. : ^ Ric Roncis * 8 Bu gidişle, toprağımıı tahlikede, | Mevlâ rahmet eylestn. ölüımde diyorsun... Yavaş yavaş.j Reklâmoıhk: SOM »080 diyorlar. llle de, bu isler ça j buk çabuk olmaz, dedirtecekler sana. Orman işine ge Metal Depluaye v* Madeni linc« yanıyor ha yanıyor. Toprak Sıva Köşesi, Süpürgelik çıtası gidiyor. Bin kere yazdım, nerede alınacaktır. Taliplilerin en geç bir karış toprağımız için canımızı 9.8.1962 Perşembe günü saat veririz, diyenler? nerede, nerede? 10.00 a kadar Hilton İlâve Toprağımızın tümü, topu bİTden Inşaatı Şantiy» Şefliğine gidiyor. Neredesiniz vatan dostlamür«caatlan. n? Ne duruyorsunuz, bir Yılanların öcü için kasaba kasaba bayrak kaldıran milliyetçileTÎ Siz ] (Basın: 11755 9084) milliyetçisiniz de, şu vatanın bir tek iyiHği, bu topraklardaki insanların, çoğunluğun yaranna par TOPSER mağınızı kımıldattınız mı? Neredesiniz politikacılar, neredesinir? 4IÜ BLOKTUGLA Ağır ağır, yüz yılda. be» yüz yılTEU • flt?oowı ' aOno • r n . • a*a>«9 da oylt mlT Biliyorum, bilmiyoruan, bir §öz Reklâmcılk 2936/904» dolaşıyor ortalıkta, umudumuzu Bir ilân ! oraya bağladınız. Onun için topKAYIP Mudumu Kazam Sı»ç«lı Emekli Sandıfının Tarabya Oteli raklanmız batarsa batsın, ölürse ilkokulundan aldığım diplotnaml Insaat kontrol sefliçinde «hnrda deöisün, diyorsunuz. Efendim, o orta kayb«ttim. HükümeüalOr. mir varmış» ilân veriyor. En facla da dolaşan söz de neymiş ki, diyeIsmall Erdoğdn Comhurlyet 907» verene satacak... eeksmiz. Durun da söyleyim, söyBiliyorsunuz.. Tarabya Oteli i • t senedîr ölü bir şantiye halinde.. Milyonlar yatmış bekliyor.. Tablî bu paranın faizi var« Binanın yapılmadan eskimesi de caba! Yapılır sa edecegi kârdan mahrumiyeti de üstelik. Bütün bnnları Bmekli Sandığı düşünmez Am» bir uraç eskl demir vaT.. Bir lw«ıç nouıa gltmesin! diye İlân verir. Devlet işi bSyledtr. İşte ntnraneII •i meydanda. Tarabya Oteli de, Hilton^an Uâye Ikinci yılwa b&»mıı olan Ru gayreti sarfetmektedirler. tnsaatı da senelerdir durayor. Za3 ağustostan itibaren cHamlet» melihisan TemsilleTi Shakesrarı kime?. Devlete.. Devlet de blr ptare'in «Hamlet» trajedlıi 11* yerini Beklan Algan'ın sahneyt adam değil ki Hazineden veya Ekoyduğu «Macbeth» temsilleriaçılatals, bir taraftan başrejimekli Sandığindan öder gider. A m ı »ör Muh»in Ertuğrul'un yerleş ne bırakacak, bunu «Tarla RwAli Beyin kesesinden gitse canı ya tirdiği bir geleneği devam etti şu» takip edecektir. nar, ne yapar yapar inşaatı bittUlnslararası Antolojide Tflrk rirken diğer taraftan içind» burir. Benim anhyamadığım nokta bn yazarlan lunduğumuz 81ü yaz mevsimindur : Avfrupanm tanınmış yayınevde haftanın ilgi çekiei olayı «aBu inşaata girerken parası yok lerinden Paul Neff Verlag'm yılmaktad*. idiyse, neden girdi?. Var idiyse neBaş rejisör Muhsln Ertuğrul' yaymlamakta olduğu Dünya Eden sarfetmez?. Vardı da şimdi yoK Hikâyeleri un 1959 yılında ortaya attığı ve debiyatının Seçme sa?.. Neden senelerden beri borç adh antolojinin üçüncü cildinl geçen yıldan beri g»rçekle«tirpara alıp binaları yaptırarak randiği bu açıkhava temsilieri, 1« teşkil eden cDünya Edebiyatvtabl hale sokroaz?. Nedir bu pısıtanbul Belediyeıi Şehir Tiyat nın en güzel Hayvan hikâyelenklık canım? Irolannin yaz oyunlan olmakla ri» bölümünde Türkiyeden 9aAma ayıplamamalı!. Işgüıar, efi mim Kocagöz ve Haldun Taberaber, aynı zamanda rettere retli idarecilerin Türkiye'de Skıbe ner'in birer hikâyesi bulunmak edilmiş, tariht Rumelihisarı'nın leri daima kötü olmuş+nr. Çfinki ieindı, mehtaplı gecelarde v« tadır. Bugüne kadar 40 millet maalesef bunların çoğu devlet' tabll öekorla verilea bu temall ten 220 yazafın ve bu arnda ten ziyade kendilerini dttşünerek letnişler.. Pek azı da bonlann yaler yabancı turistlerln de ilfl Steinbeck, W. Faulkner, W. Saroyan, A. Moravia, V. Katayev, mnda ve onların ateşine yanmıı sini çekmektedir, F. Dürenmatt. Marcel Ayme ve oldnklan için şimdi, kimse işe Muhsin Ertuğrul'un »ahneye Ivo Andriç gibi ünlü yazarlasüremez olmuştur. Bn haltyle koyduğu «Hamlet»i oynayan de rın hikâyelerini toplayan bu let civi çakamaz. ğerli genç kadın sanatçı Aylft Antolojinin her üç cildine üçetr Algan, Bundan önce cTarla Ku hikâyesiyle katılmış tek yazar Siz, Tıflı Hasan Efendinin de şu« ve eSinekler» piyesinden be olarak Haldun Taner, ve ikişer ğini hatırdan çıkarmayın ve yer ri kendisine beslenen ümitleri hikâyeleriyle Indro Moitanelli nizden kalkmayın!. boşa çıkarmamıştır. (îtalya) ve Gabrielle Menardo B. PELEI Geçen yıl da «Ham'et»te, Ul (Belçika) tebirik edilmişlerdir. vi Utazdan devraldığı Polonlus Ayrıca yayınevi bu yazarlaun rolünü başarıyla oynamıs olan müstakil birer hikâye kitabım Mücap Ofluoğlu, bu yıl ise ba yayınlayacağını bildirmiştir. ANTIDOTT(PÛMAT, şarısının zirvesine ulaşmakta Antolojinin bundan önceki iki • GRİP. NEZLE ve seyirciyi «Polonius» rolüncildi dünyanın seçme «mizah» • OİŞ AĞRISI deki kompozisyonu ile sürükle ve «bunalım» hikâyelerine ay»YANIKLAR ', mektedir. Diğer sanatçıîar bu rılmıştı. • GÜNEŞ YANIĞI Umsillefrde ellerinden gelen S«lnl ABTDAK . ARIBÖCEK SOKMASl Rumelihisarııula'HAMLET >wi Proğram • AOALE ROMATİZMASI • YARALAR, KESİK • PİŞİK. KAŞINTI tenzilatlı halk Ouaât/ür Mj,m. fgr TEŞEKKOR Memleketin en modern ve övünülecek müesseselerinden biri olan HAYDARPAŞA GÖĞÜS CERRAHİSİ MERKEZfnde hastahğımı teşhis ederek muvaffakiyetli bir arneliyatla beni eski sıhhat ve neş'eli günlerime döndüren medarı iftihanmız dirayetli başhekim •EKZEMA,ERGENÜK / Üsküpü ve Parça Bez Saiışı 1) Müessesemizde mevcut üstüpü ve parça bezier 24/7/1962 tarihine rashyan Salı günü saat 14 te pazarhk suretiyle satışa çıkarılacaktır. 2) Malları ve şartnameyi görmek ve teminat yatırmak üzere en geç pazarhk günü saat 12 ye kadar Müessesemiz Ticaret Servisine müracaat edilir. 3) Pazarlığı müteakıp fiyat artırılması kabul edilmiyecektir. 4) Müessesemiz kati satışı yapıp yapmamakta serbesttir. SÜMERBANK BAKIRKÖY PAMUKLl! SANAYÎİ MÜESSESESÎ Mau Mau lar sadakat yemini yaptınyormuş Nairobi, 17 (a.a.) Kenya polis müfettişlerinden birisi, Kaimbu'daki bir mahkemede verdiği ifadede bir çok kimseye ölüm tehdidi altında Mau Mau'nun yerini alan «hürriyet ordusuna> sadık kalacakları hususunda yemin ettirildiğini söylemiştir. Polis müfettişi, ıfadeyi, yemin meselesi ile ilgi'.i o'.arak üçer yıl hapse mahkum olatı 2 Afrikalının muhakemesi sırasında vermiştir. (Reklâmcıhk: 3102 9078) BÜTCK • DONUK DERİ ÇATLAKLARINDA VE • TRAŞTAN SONRA • KULLANILIR İîâncılık: 5044.'9064 Bütün gün çaliîmak üzere Klinik Laboratuar işlerinde tecrübeli. Ortaokul mezunu Laborant Aranmaktadır. tsteklilerin Dr. ö N C E L TAHLtL LABORATUARI Bahariye Cad. 9 (Altıyol) Kad.köy Tel: 36 41 20 müracaat ı. îlâncıhk: 5353 9061 $ Felsefe Luga.i JTamamlandı Beher cildi 40 I. L. Her üç cildının başlıca satış verleri: Doç. Opr. Dr. SİYAMİ ERSEK'e ameliyatımda kıymetli yardımlarda bulunan Opr. Dr. lar Hüseyin Filizler, Cemil Barlas, Yalçın Güran'a, Narkoz Mütehassısı Dr. Ercüment Kaptnan'a Böntgen Mütehassısı Dr. Haluk Yılrnaza, müşfik başhemşire Adviye Taşkın, hemşire Mükerrem Korkmaz, Aysel Kuzgun ve Fitnat Içelliye sonsuz minnet ve teşekkürlerimi âlenen iletmekten zevk duyarım REŞİT DOGRU IlâncılılK 5354/9069 B Ü T U I M m TEl. , «13OO1/39 B0WO . TEI. ı M H TOPSER 8n BLOKTUGLA t t ( Kanaat ve İnkılâp J Kitabevleri Cumhuriyet 9071 Reklâmcüık 3936/9047 (Basın 11084/9054)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog