Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

Fethı Nusret Alaçam İNGİLİZCE TÜBKÇE TEKNİK LUGAT Dev erJımlarla ilerlemekte olan teknık alanda uğraşaa her jahsın rehberidir., En büyük lugatlerde bile bulunmayan en son teknik kelime ve tâbirleri kolayca anlaşılabilecek bir dille ifade etmektedir. Ciltb' büyük boy 25 liradır. İNK1LÂP ve AKA KİTABE\XEKİ İlâncılık: 5031/9058 umhuriyet KURtTCÜSUi YUSUS NADİ Son günlerde J^erk«9İrt bahsettiğ;rroman! p "' Ciltli 12.5 L. CRONİN'.n en güze! romanı Çevireir V. GÜL'BİKİN ÇÜVEN Sermayesi 100 milyonu aşacak olan banka bu ay faaliyete geçiyor Icra ve Iflâs Kanunu Büyük Millet Medisine sevkediliyor Ankaıa. 17 (Cumhuriyet TFleks) Maliye Bakanı Ferit Me len'in Başkanlığında Banka Kıe dilerini Tanzim Komitesi bugün mutad toplantılarından birini da ha yapmış ve gundeminde bulunan kredi meselelerini müzakere etmiştir. ö t e yandan bu toplantıda, uzun bir süredir özel sektörün talep ettiği işletme ve yatırım kredi meselesi de ele ahnmıştır. Muhtelif bankaların bir araya gelerek bu konuda bir şirket kurmaları şeklinde olan talep incelenerek uygun görülmüştür. Yetkililerin ifadesine gö re kurulacak şırketin işletme ve yatırım kredisı olarak dağıtacağı miktar 100 milyon lırayı bu lacaktır. Bu şırkete Maliye Bakanl.ğı ayrıca karşılık paralar (Arkası Sa. 5. Sü. 4 te) flzel Seklöre Kredi Verecek tasarısı 3 eylülde 39. yı] Sayı 13.632 Telgraf v» artfchıp «drMİ: Cumhuriyet İatanbuJ Posta Kutuau: îstenbvü No. 246 Telefonlsr: 22 42 i 0 22 42 96 22 42 97 22 « 98 22 42 99 > fa.camlia Var?amDa 1 8 TpmmtiT J ° ACHinıuz, V AV I N E V İ serisinde\tktı. Ilâncıhk: 5032/9059 Brüksele gelmeğe başladılar Bakanlarla özel sektör temsilcileriuin Ank arada yapttkları toplanlıdan bir gorünüş Hükümet Müşavirlcrinin istikbal hakkındaki müşterek plânlarını tes bit edecekleri Brüksel toplantısı 22 temmuzda yapılacak Brüksel 17 (Hususi) 14 lerin Brüksel toplantısı. Orhan Kabibay ile Rifat Baykahn Türkiyede ileri sürdüklerinin aksine bugün yapılmamıştır. Toplantının, 22 temmuz Arkası Sa. 5, Sfl. 3 te Hele llllllllllllllll IIIIIIIIMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIll Bir şu Seçimler.. IIIIIIIMIIIIIIIIIII Beş yıl içinde 2 miSyon insana yeni iş sahası temin edilecek Bu sahalarda calışacakların eğitimi jçîn de 5 yıîl'l^ plâncla 60 milyon lirahfc tahsisa't istetıiyor 1950 seçimlerine üç dört ay kala. Edwards Hava Gücü Üssü (Cao zamanki Dışişleri Bakanı rahlifornia) 17, (AP) Usta tecrübe metli N'ecmettin Sadak, bir akşam pilotu Hava Gücü Binbaşısı Robir kaç Bakan arkadaşı ile beni bert M. White'ın idaresindeki X15 Hariciye köşküne. yemeğe çağırroket uçağı bugün, bir deneme sımıştı. Sofrada Nihat Erim, Vedat Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Dicleli, Cemil Sait Barlas gibi C. Ankara 17. (Cumhuriyet TeH.P. nin aydın ve ilerici kanadını ieks) Beş y1111k kalkınma plâtemsil eden hükümet üyeleri varninın hedefıne ulaşmasında gerek dı. Yemek neşeli şeçti. Ütücü ko Arkası Sa. 5. Sü N da nulara pek değinmeksizin nefis bir kuru fasulyenin iizerine yaydıjımız enfes pilâvı. kırmızı Fransız Ankara 1%, fs.a.l Milli E£ışarapları eşliğiude, bol ool atıştırtim Bakanı PTO{. Şevket Haşıi dık. Temekten çok ıvi anlıyan rahHatipoğlu. sabaha karşı ânıden rahatsızlanmış ve Ankara Hastahametli üstatla buna tıenzer sayısız nesine kaldırılrmştır. buluşmalanmız oldufu halde, çevHariciye servisinde tedavi altınâ renin sıcaklıgından mı nedir, o akalınan Bakanın bir mide kanamaşamın tadını bir türlü unutamarn. S<)>vai yardını mües.seseleri kalnıl etnMdifci için karakolda kalaıı terk sı geçirdiğı. rahatsızlığına şeker Sofra faslj kapanıp da kahveler etlilnıiş yavıuya bir polis beberonla süt vcrirken içilince ben bir aralık Nihat EŞOFÖRÜ CYVYORDU Mersinden şehnmıze se bze getirınekte olan «Konya70423.. piakalı kam hastalığımn da inzımam ettiği an Devlet Başkanı Cema] Gür?el laşılmıştır. rim'le bir köşede »ohbete daldım. dün oğleden sonra beraberinde ts yon dim sabaha karşı, Ankara asfaltı üzerindeki bir köprüden dereye uçmuştur. U\Tiduğu için kazaya İlk tıbbi müdahaleden ?ocra kaAynı knşaktan oldngumuz için kobebiyet verdiği iddia edilen kamyon şoförü Hüseyiıı Özyiğit sol; kolu kırıldığmdan hastahaneye kaldırU nama durdurulmuş ve şekerin ilertanbu] Valisi X:yazi Akı. özel dok lay anlaşabiliyorduk. Ötedenberi Arkası Sa. 5, Sü. 6 da mıştır. Resinıde. dereye uçan kamyon görülmektedir. Jememesi için tedbirier alınmıştır. içimi bnrkan bir kayçuyu C.H.P. hiikümetinin Başbakan Yardımcımna damdan dnşercesine açtım: KENDİ KENDİMİZİ TENKİD Seçim, demokrasi, çok partili taayat. evet, bunlar güzel şeylerdi. Fakat devrimler ne olacaktı? A Yavruyu hiç bir yardım müessesesinin kabul etmenıesi iizetatürk'ün temelini attığı rnedeni rine karakolun üç poltsi ve bir bektisi aldıkları beberonla yet düzeni bir defa sarsılırsa, deçocuğu emziriyor, bütiin ihtiyaçlarını gideriyorlar mokrasiyi yürütmek için gerekli ortam da daha başlançrçta elimiıTerkedilen çocuğun Küçükpazar3 gün önce gece yarısı sokağa den kaçmaz mı idi? Seçim tarihi bırakılan bir aylık bir kız çocu da bir maiaranın içinde oturin yaklaştıkça partiler arasında jeri ğuna Haydar Karakolundan başka Noyan ailesinın gelıni 21 yaşındaciliğe bir tâviz eğilimi giinden gi sığınacak yer bulunamamıştır. ki Firuzan a aıt olduğu iddia edılTaksimle, Adalar, Yalova ve Yeşilköy arasında sefer yapacak olan heline artıyordu. Vaktinde kontrol alUnkapanı Tepedelen sokak 8 nu mişse de kadın bütün aramaiara tma alınmazsa bu ileride çok teh maralı evde oturan 50 yaşlarında rağmen bulunamamıştjr. kopterlerin işletmesi hususî teşebbüse bırakılacak likeli selişmelere yol açabilirdi. ki Ibrahim Noyan ile eşi Saliha, Çocuğu Kapının onünde buîan Halk Partisi hükümetinin br kosaat 6.30 da işlerine gitmek üzere ailenın fertleri kendilerinin fakir nııdaki dnrgunlnfunu anlıyamı evden çıkınca kapının önünde olduklarını ayrıca bütün ffün CiIstanbul Belediyesi. şehir içi 1 zak semetlere helıkopterle yolcu yordnm. kundaklanmış bir kız çocuğu bul ba'ıi Tütün fabrikasır.da çalışMk nakliyatını hafifletmek ve şehre nakletmek üzere teşebbüse geçmiş Gerici dersilerd«n birinin kapa^ına basılan damga Nihat Erim dnrumu şoyle izah muşlardır. Arkası Sa. 5. Sü. 3 de Arkası Sa. 5, Sü. 5 te cazip bir hal vermek amaciyle u | etti: C.H.P. her zatnan oldağn jribiŞu noktada şfipbe ve teredvsr, lınKıuüıın vermek kaçıAlatürk devrimlerine bafclı idi. Gedöde mahal yoktur. Bir devnılmaz bir zarnret olmaz mı? riciliŞe tâviz vennek söz konusa let dairesi, piyasadan hasasi Bir demokraside vergi mttolamazdı. Ne var ki seçimlere şnsahulann çıkardıkları dergikellefi vatandasın ödediği Iinun şurasında pek az bir zaman leri satın almaya mecbnr deralan fericiliğin en zararlı kalmıştı. Şimdidcn harekete geçifildir. Haydi teamüle nydu da telkinlerini, en hayasızca iftilir de devrim ilkelerine atıp tutanyardım için aldı diyelim. O ralannı yaymaya; harcamak lara karşı sert (edbirler ahnırsa takdirde aldıği derginin memcfir'etini göstermek düpedüz hu, Halk Partisinin toplıyacağı oy lekete faydasını biliyor, onun tamir kabul etmez bir rezaletsavısın, düşürebilirdi. llkin seçimtnttuğn yoln benimsiyor, oratir ve demokrat bir hükömet ler kazanılsındı, ondan sonra devda yazanların fikirlerine iştiiçin bu cür'etkârlan sraştırrim ilkelerinin ne bfiyuk bir jüçrak ediyor demektir. mak, balmak, kulaklarından le korunacağını gözlerimizle göreBu mantıkî netice karşısıncektilc tntiıp devlet kadrosnndan atDün Ankara da toplanan da Enincanda Enjniyet MüNihat Erim böyle konnştn idi o raak birinci derecede önemlı «Yıırtta Çocuk Felci Hasfettisliğj tarafından bir takım akşam. Bn sözleri ben şüphe ile bir vazife olur. ferici dergılerin satın ahnatalığını Onlemek Makdinlemiç, lakat böyle bir politikaDevlet parasını babalannın rak mekteplere datıtılması insadiyle Gereken Tedbirnın ynrdnmnzdaki demokrasi mfisanı hem şaşırtıyor, hem de çiftliğindeki kasa mnbteviyatı cadelesini bir kaç yıl içinde çıkleri İncleme Komisyonn» sanarak bir takım gizli emelderin derin düsündnrüyor. maza sürükliyebileceğini dofrusn lerin tahakkuku uğrunda döçahsmalannı tanıamladı Hâdiseye bu açıdan bakar iyice tahmin edememiştim. Nihayet Eşkiyanın son günlerde asker elbisesi giyerek dolaşmaları yüzünden bir kaç gün evvel küp saçanların bulunacakları sak memleket emniyet teski kar?ı tarafın başında da Atatürkçfi yer elbette emniyet tcşkilâtı Ankara 17, (a.a.) Türkiye Kılâtını sevk ve idare edenler geçinen, Halk Partisinden yetişme karşı karşıya gelen, telsizden mahrum iki müfrezemiz «parola» olmadığı için birbiri ile yarım defil, olsa olsa Kayserı hapiszılay Cemiyeti Umumi Merkezinarasında bn aşırı sağcı ve geyaşlı bash kimseler rardı. Devrim de, Sağlık ve Sosyal Yardım Bahanesidir. saat müsademe etti ve bir facia güçlükle önlendi rici deryilerin yaydıklan fiilkelerinin soysoılajmasına onlar kanlığı, Ankara, Istanbul, Ege Üni kirlere taraftar olan kimseler da %ÖT ynmmamak dnrnmunda idiTahkikat istiyornz versiteleri. Tıp Fakülteleri. Ankaler. Seçimleri kazanırlarsa onlar • ••* ra Üniversitesı Hacettepe Tıp (Hnsusi snrette Giiney Doğuya da derlenip toparlaııır, gericilere Arkası Sa. 5, Sü. 2 de i giden CUMHURtTET ekipi «dur!» diyebilirlerdi. bildiriyor) Tazık ki olaylar böyle şelişmeSiirt Memleketitnizin muhtedı. 1946 dan, hattâ daha öncelerlif vüâyetlerinden getirîlen janden başlıyarak bugüne degin Atadarmalarla takviye edilen takip türk ilkeleri hep ihmale afradı. müfrezeleti, eşkiya avma aralikGerçi kimse çıkıp da «Arap yazı1 sız olarak devam etmektedirler. sını geri getirelim, dört kadınla ı Bir hafta içinde 7 eşkiya yakala evlenUebileceğine dair Medenî Ka! narak adalete teslim edilmiş ve nuna madde ekliyelim, Ramanni cezaevlerinden kaçarak dağlara da oruç yiyenleri hapse atalım, Arkası Sa. 5, Sü. 3 d e Cuma namazını meeburî kılaltm» diye resmen bir teklifte bumnmnyor. Göriinflşe göre hepinıiı Atatürkçüyüz. Kaysnlanmzı dile getirdiniz mi, sornmlnlann cevabı hazır: Efendim nasıl olnr? Bnndan »onra artık e§ki razıya dSnulfir mü? İçişleri Bakanlığı dün bir diyorlar. Ama öeri yanda bir tebliğ yayınlıyarak, yakatürlü ilkoknla kavuştnramadığımız lananların isimlerini ve masum yavruların yüz binlercesi saedan sola «elif iistiin e» meşk esuçlarını acıkladı diyor. Medenî Kanuna pöre suç sayılması sereken çok kadınla evliAnkara 17 ( Cumhuriyet Teleks) lik müessesesi eskiye kıvasla btt Siirt bölgesinde şekavet yapanfün helki daha da ragbette. Kim ların yakalanması için İçişleri Base kîmsenin ibad"'inr karışmaz de Bir sakinin saklandıj;ı k(iyc haskın yapmak için etıafı nı saıan jand.ıı malaı (Fotoğraf: Ibrahim Köseojlu) kanlıŞınca alınan tedbirier mü?pet netıc» vermiş ve bir kısım fiNADİK NADİ Arkası Sa. 5, Sü. 3 te ( Arkası Sa. 3, Sü. 5 te ) OOO! İNGÎLTERE'DE UÇAN" OTOBÜ5 YAPILJIIJ Amerikalı bir pilot, kanailı uçakla ilk defa lezaya ulaştı Hatipoğlu mide kanaması geçirdi yaptı Sokokta bufunon bir aylık çocuğa polisler bakıyoriar «I Trafikle başa çıkamıyan Beletliye helikopter işleimeye karar verdi Bu cür'etkârları bulmalıyız! Eşkiya tokip eden jandormo büyük güçlükle karşı karşıya Doğuda, telsiz, ara^i arabası ve hattâ atı bile bulunmıyan eşkiya peşindeki birliklerin malzeme noksanlannın bir an evvel giderilmesi şart Çocuk Felci Millî Yardım Komitesi dün teşkil edildi Muhasara edilen höy L 9 soyguncu daha yakalandı Bu konu ile ilgili diğer resimler 5 inci saytada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog