Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

Turkıyenin en modern, en koniorlu tunabk otelı Her Odada Banyo Telefon ÜçKanalRadyo Hânka manzara, Amerikan bar, reetorant İstanbul Ayazpaşa Tel: 495120 12 (tâncılık: 5027 9021) 39. yıl Sayı 13.631 u m h u r i yet KURUCUSU: YUNTJS NADİ Telgraf v e mektup «dr«u: Cumhunyet IstanbuJ Posta Kurusu: Istanbul No 246 Telefonlar: 224290 224296 22 42 9 7 2 2 42 d* 22 42 9» TEKHİIfMvERSİTE •ırim Gıri îmtihanlarına Haarlama Kurslan için ANESI Sah 17 Temntuz 1962 „ Ankarada kalkmma ile ilgiii toplantılar yapıldı İktisadî gelişme için ihracatın arttırılması şart görülüyor Ankarada toplanan Bakanlarla özel sektör temsilcilerine Inönü, bu sektörden çok şey beklediğini söyledi Işte memleketi bu hale getirdik! ^•M Köy halkına okumayazma öğreten İmam Dursunbeyin Yukarıyağcılar koyü imamı Hüseyin Kavuş 15 cocuğa kendi parası ile defter kalem aldı. Köy kahvesini okuma salonu yapmak için teşebbüse geçti <• • Ankara 16, (Cumhunyet Teleks) özel sektor temsılcllerı ile Bakanlar Kurulunun 10 uyesının katıldığı «Karma Ekonomının Koordınasyonu» ile ılgılı toplanhların uçuncusu bugun Sanajı Bakanlığında saat 10 da yapılmıştır. Arkası Sa. 5, Sü. 7 de Yüksek Plânlama Kurulu dün topiandl Konya Ovasında Karapınar kazası cıvarındaki çolden bır manzara : | önde rnseym halinde knmullar; gende büyBk knmal tepeleri. | Dursunbe\ 16 (Telefonla) Merkeze bağlı Yukarıyağcılar kovunun 25 vaşındakı genç ımamı Huseyın Kavuş koydekı butun kadın ve erkeklenn okuma \azma oğrenmesı içm bujuk bır kampanja açmıştır Ataturk ılkelen ışığmda çalışan ve şımdıye kadar 15 çocuğa, kendı temın ettığı defter \e kıtaplarla okuma vazma oğreten Suleyman Ka\u>u butun cıvar koyler ornek almıslardır "\\rica lrram, koy kahvesini de okuma salonu halıne getırmek ıc,ın tpşebbuse geçmıştir Basbakan, özel sektör temsılcılerı ile Bakanların topiantıda konusnrkcn dün vaptıklan Sarol ve 3 düsük mebus getiriidiler iuksek Adalet Dıvanı taraündan hapse mahkum edılen duşuk Bakanlardan Mukerrem Sarol ile du Arkası Sa 5. Sıi 3 de Şervet beyannameleri ile ilgiii yeni kanun tasarısının metni Tasarı yürürlük maddelerine gore Meclisin tasdiki ile meriyete girecek Ankara, 16 (CumhuriyetTeleks} Servet bevannamelerının ıadesı ve jenı servet be>annamelen ahnması hakkındakı kanun tasarısı hazırlanarak Basbakanhğa sevkedılmıstır 6 maddeden ıbaret bulunan kanunun metnı sojledır Servet Beyannamelerının iadesı Madde 1 Bu kanunun yururlu Arkası Sa 5 Mi h «U \n«aıa 16, (Cumhunyet Te j leks) Beş vıllık Kalkırraıa Pla| nının Bakanlar Kurulu'na sevkın ı den once cPlân hedeflerı ve strate]isı» adh dokumana u>gunluk Jandarma Merkez Kumandan derecesını mcelıyecek olan YuK Muavini, dün olayın sebeplesek Planlama Kurulu bugun saat rini izah etti 14 30 da Basbakan îsmet Inonu'nun başkanhğında toplanmıştır Ka%=erı 16 (Telefonla) CumarKurula uç Basbakan Yardırocısı tesı gecesı Cumhurıvet MejdanırAhcan, Dınçer, Feyzıoğlu, Malıje dakı Beledıve Aıie Bahçesınde veBakanı Ferıt Melen ile Devlet rılen sunnet dugunu esnasında aPlânlama Teşküatı Musteşau O= dedı 4 bını bulaa halk x»e jandaıman Nurı Torun uç Daıre Başka malar arasında çıkan \e ıkı saat Arkası Sa 5 Su ı de devam eden bu>ak kavga ust maKonya Ovakamıara aksetmış ve bu sabah Iç Konya 16 lÖzel) ozelhkle ışlerı Bakanhğından \ahje, Jan sımn bırçok kısımlan darma Genel Merkezınden de II Konyanın 100 kılometre kadar doJandarma Kumandanlıgına telefon ğusunda Ereğlı Adana sosesı uzeedılerek ola> hakkında ızahat alın nndekı Karapınar kazası çevresı gııtıkçe genıslıyen bır çol halını mLştır almakta ve butun Konya Ov asını Arkası Sa 5, Sii * te cıddı bır sekılde tendıt etmektedır Bılhassa Karapınarın batısında, guneybatısı ve guneyınde bırAnkara 16 (Cumhurıvet Teleksı kaç yuz kılometre karelık saha Kanunun suç saydıgı bır olayı kumlarla, kum ortulerıyle veya haovdugu iddıasıyle tevkıf »dııerek kıkî k^mullarla Jcaplı vazıyettedır Cezaevıne gonderılen. eskı Harb "Bırbırt ardına dızılmış Harek'ettt Okulu Kumandanlanndan Talât kumnl sırtlarından Uazılarının vukAvdemır ın >argılanmasına 14 ağusseklığı 8 10 metreyı bulmastadır tos tarıhınden ıtıbaren başlanacaktır İstanbul Teknık Ümversıtesı Ma Sıddeth kum fırtmaları esnasında ortalık kararmakta, trafık durmaKDığer taraftan, Talat Avdemır'ın den Fakultesı Kımya Doçentı Er ta sıs lambalarını yakan nakıl vademecını yajınladıklan ıçın hak tuğrul Avça, 1956 >ı'ınaa jajmla sıtaları dahı gorunmez hale gellannda dâ\a aç'lmasına karar ve nan bır kıtabmtn bazı kısımlarını mektedır rılen bır kısım gazetecıler de onu ıktıbas eden Fen Fakultesı Kımya Uzmanlara gore bahse konu Kamuzdekı gunlerde yargılanacaklar Profe<;oru Baha Erdem ile Doçent rapınar cıvarındakı »ahanın bırçok ( \rkası sa 5. Su 8 dc) dır Arkası Sa. 5. Sü S da Kayseri'deki kavga olayı tahkik ediliyor .« Çölleşme,bütün Konya Ovasını tehdit ediyor Özellikle Karapınar ilçesinin civarındaki bir kaç yüz kilometrekarelik saha, Büyük Sahra'dan farksız gerçek bir çöl manzarası arzedîyor (Prof. Dr. sırrı Erinç'in Konja Ovssııun çöllesmesıoe yazısını hçöncü sahiferaijde balacaksmu) daır Talât Aydemir'in duruşmasına ağustosta başlanıyor Bir doçent, diğer bir doçent ile profesörü dâva etti Amerika'dan Aİi İpar'ın iadesi talep . edilecek • « . Adlıve Bakam, müracaatın Amerika ile aramızdakı ıadei mücrimin andlaşmasına dayanılarak yapılacağını açıkladı SEREF G t \ C Djn yapılan bır torenle 23 Pıyade Alavınm şeref gunu kutlanmıştır. Resımde, General Tural, dunku toren sırasında teıhıs edılen 32 yaşındakı er Islâm Bağer'e ıHıfat ederken goruluyor îstanDul Adhyesının mahallî ihtıyaılarını tesbıt amacıyle şehnrr.ıze gelen Adlıje Bakanı Ord Prof Abduihak Kemai Yoruk dun Adlıye bmasında bır basın toplantısı auzenlemıstır Basın mensuplarının çeşıtlı konulardakı suallennı tevaplandıran Yoruk ozetle şunları soylemıştır « Tedbırler Kanununun kaldı Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Yakanda resmi görülen «L'çan Otobfls», gaz türbinli nçak motorn ile çalifmaktadır. Sa sevıyesınden 30 santimetre yukseklıkte ilrrlemekte ve «hava minderi» denılen bir sistemden istifade etmektedır. Yani, sftrati sayesinde ver ile güneş çekimleri arasında, hassas bir muvszene kurmaktadır. Dalgasız denıxe paralel atılan yassı bır tası seke seke bir mfiddet batınnadsn vol aldıran tabiat olayı, «nçan otobus» ün mucitlerine ılham kantaSı olmnstnr. «Uçan otobij»» simdılik 66 yolcn almaktadır. Uçon otobösier sefere konuyor Cnına guniınden ıtıbaren Ingiltere'de, Galler ulkesınde la aliyete geçecek >enı tasıt vasıtası, sn ustunde hafifçe yukselerek hareket edebıldıgı için < Uçan Otobus » adım tasıyor Londra 16, (a a ) Galler memleketınde gunluk seferler >apan bır otobus, kumpanyası, Lıveîrpool'a gıtmek ısteyen jolcularına 60 kılometrelık bır mesafe kazan dırmak ıçın onumuzdekı cuma gu nunden ıtıbaren «uçan otobus'lerı servıse alacağını bıldırmıştır. Yelrden hafifçe yukselerek hareket edebıldığı ıçın «uçan otobus» denen bu oto/uslerden karşı lıklı 2 kıyı arasmaa yapılacak kı sa seferlerde istifade edılebılmek tedır. Geçen pazar gunu yapılan deneme seferınde bu kumpanv av a aıt olan ve Vıckeıs Alrnıstrong fab rıkası tarafından mşa edılen bır Arkası Sa. 5, Su. 5 te Tâyinleri çıkan Generallerin ağustosta bir üst rütbeye terfi edecekleri bildiriliyor ^ 30 Ağustosta terfi edecek subaylann listelerini hazırlamak üzere Askeri Şura ay başında toplanacak Ankara 16 (CumhuriyetTeleks) Ordu yuksek kademelerınde yapılan tâyin ve nakıllerı geçen gun açıklamıştık. Tâymlen yapılan Generallerden buyuk bir kısmı onumuzdekı Otuz Ağustosta bır ust dereceye terfi edecek olanlardır. Bunlar, temmuz aymın son gunu forevlerı başında bulunmak uzere eskı gorevlennden ayrılacaklardır Diğar taraftan ast. üst ve yuksek rutbeh subaylar arasındaki normal tâyınlere devam olunmaktadır Generallerin terfi lıstelennın hazırlanmasına ağustos ayında toplanacak olan Yuksek Askeri Sura toplantısmdan sonra başlanacaktır. Kasayı bulâmayın< ca gece bekçisini soydular Avrupa şampıyonu oldu Pans'te vapılan 100. Avrnpa (.1 u k SampiyonannIrk okçahknnın başarı ft şampiyonluk çesrelerin; de sevinç \e {»kdırle lanmıstır. Tokandaki resimde, Gençler Hedef Şampiyonasmda Avrnpa Şampiyonu olan Tucel Cavkaytar'ı, atı şını yaptıktan sonra hedef tablosu başında ok numarası nı raüsabaka hakemine yazdınrken gbrfilüyor Cihangir cinayetinde 2 soru cevap bekliyor «Joeclyn 5. kattaki dairesinâen 4. kata nasıl ınmiştir? Yazlıkıa bnlnnan Baldini ailesinin dairesinı kim, nasıl açmıştır?» KENDI KENDIMIZI TENKİD Tahkikat istiyoruz! iaz tatilini geçirmek üıere tstanbnla gelen bir okuyncuranz dün Yazı tşleri Müdürluğü odssına girdı ve büyük masanın ustünc 4 tane dergi kovdu. Bo dergiler «Cumhuri\ et» için sistemli şekilde bir takım kötiileyici neşriyat yapan, haklannda adalete başvnrduğumnz gerici dergilerdi. Oknvucumuz Bunları Krzıncan Lisesi kitaplığında buldum, dedi. Üzerlerine ıstampa ile (Tiirkiye Cumhurıyetı fcrzıncan ve Bölgesı Emnivet Mufettışliği) damgasının vurulmuş olması dergılenn bu Mfifettişlikçe mekteplere daçıtıldığını anlatıvordu Onun içm alıp size çetirdım. Ne dersinız? Ne diveceSiz, bn bir Comhurıvet gazetesı meselesi de|ıl, bir raemleket meselesıdir. Efcer iddıa edildigı eibi sdz konnsu gerici dergiler (Erzincan ve bölgesi Emnivet Müfettişlıği) tarafından satın alınıp mekteplere dagıtılıyorsa hflkümetin derhal ve ciddiyetle ele alması geteken önemli bir tahkikat konnsu karşısında bnlnnuyornz, demektir. Evet, bn tahkikat derhal açılmalı ve iddialann tahakkuku takdi rinde Emniyet teşkilâtımn kilit noktalanm işgal ettiklerı meydana çıkaeak olan gericiler oralardan atılarak teşki lât sür'atle temizlenmelidir. Memleketin emniyeti için verilen paralan geridlerin ceplerine aktararak halkın gençlifin göz Röre göre zehir lenmelerine yol açanların meydana çıkarılmaları Turk tnılletinin selâmeti namına borçtur, diyornz ve bnnu isti voruz. Cıhangir'de cumartesı gecesi gırtlağı bıçakla kesılmek suretıyle oldurulen Fransız asılh Turk uyruklu Jocelyn Kalomennı ısmınde 34 yaşlanndakı kadının katlı olayın 'IIIIIIIIIIIIIIIIMIirTnrrmUlllllllllllllllllllllllllllimillllllllllllllllllllHII^ dakı esrar perdesı, henuz aralanmamıştır. Apartmanda oturanları Arkası Sa. 5. Sü. 4 te ANNELtK EDEMEDİGI İÇİN HESAP VERİTOR Aüesınin bütun fertlerı yankesıcı olan 9 yaşmdakı sabıkalı yankesıcı Nurten özmut un velâyetının aılesınden alınması ıçın açılan dâvaya, dun 12. Sulh Hukuk Mahkemesınde devam edılmıştır. Kızının velâyetının kendısınden alınmasına taraftar olmadığını belırten ve yukanda gorulen Ferıde Örmut, resmını çekmek ıstıyen foto muhabırlenne saldırmıştır | Hayal tatlı Aşiret reisi İ şeydir bir şakî dün | Ecvet GÜKESIN yazıyoı yakalandı 5 = = Ş Z H 2 ~ Ş S S ~ ~ Ş Ş ~ ~ Hotlafi unun ••• Sojnlmak ıstenen kasanın oldoğn yere hırsızların girdifi pencere Yuzlerı mendılle maskelenmış 3 meçhul şahıs, evvelkı gece Topkapı dışında bulunan bır fabrikayı soymak ıstemışlerdır Zemın kat pencerelennden bırınm camını kırarak ıçerı gıren soyguncular, fabrıkanın gece bekçısıne, bır sandal yeye bağlayıp ışkence vapmışlar ve paranın saklandığı kasajı oğren mek ıstemısler, ancak arzularında Arkası Sa. 5, Sü. 3 de Saatlerce süren çarpışma sonunda yarah olarak cephanesi ile birlikte ele geçen Cemal Tuluk, Mardin havalisini dehşete salmıştı Mardin 16 (Telefonla) Lfzun zamandanberı Mardın, Cızre, Sıırt mıntakasına dehşet salan şakilerden Saran Aşıretı Reısı Cemal TuUi Cızre'nın Aşağıdere koyunde saatlerce suren musademe sonun Arkası Sa. 5, SU. 6 da FıiıııııııııiiiıııııııııııııııııııııııuıııuııumııııııııııiHHniiiıııııııııııııııı?. Feylesqf'un bıri ıktısadı bınbırlerı>le yarıs rdlmdedavramşlan bıle ıktıdar hırdırletr ya ° başka mesele sına bağlamış. Pohtıkada ık Yalnız bunlann ısınde bir tıdar ıhtırasının ıse her hal Osman Bolukbaşı vardır Esde dığerletınden on alması kı tabırıyle nevı şahsına gerek munhasır bır adamdır o. Bızım pohtıkacılar ıçınde Hakıkaten doğrudujr soykımısı mahviyetkâr gorunur, ledıklerı 19461950 arasında hıslennı bellı etmemeye çaCHP ıktıdarı ile mucadele hşır, kımısı açıkça fculubeetmıştır. O yetmemış, DP de padışah ruyası gorup, ıklıderlerıyle dalaşıp, partıtıdalra geçtığımız zaman den ayrılmıştır. 1950 den memleketi şoyle cennet yasonâra 10 yıl, bır avuç çilekes pacağız bovle guhstan edele birlikte Demokrat Partı ceğız dıye palavralar «avuıktidanyle pençeleşmıştır. 27 rur Zaten palavıa bakımınMayıstan sonr a taHıî sıyadan yuzde dossrn dokuzu Arkası Sa. 5, Su. 4 te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog