Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

Ilıraz Böyle Şey Demeyin! Şöhretimizi istismar eden. çok gözlükeü VUT. Fakat sanatımızı taklit eden buhmmaktadır. Emgen fZeiss Acentası) İstiklâl cad. Lâle sineması sırası Tutum Bankası yanı. İlAnetlık: 5164/8968 umhuriyet KURUCUSU: 7UNCS NADİ fürlr Yazarlan Serirt XKIH ÖCÜ Faklr Bafkart 600 I IRAZCANIN DİRÜĞİ 600 000 Sl .. „ 400 ÎESPOT R>Ut Entt 360 kVİ S Ü R 8 Û N Habkamas baJıkçısı 460 kr? T W Ü N ZAMANI Kıcati Cumatı 400 krs ; Cengiz Tune«r *00 krs » KlTABEVİ Üâncılık: 5029/8967 39. yı) Sayı 13.630 T«lgraf *• mefctup adrea: Cumhuriyet tstmnbul Poato Kutusu: Utanbu] No. 246 Telefonlar: 22 42 M 22 42 96 22 42 97 22 42 »8 22 42 9ö Pazartesi 16 Temmuz 1962 Başbakan ordu içindeki müşahedeleri hakkında dün radyoda izahat verdi "Demokrasiye karşı bir hareketin, Orduyu daima karşısında bulacağıııdan emin oldum,, İMerkezi Samsunda bulunan kaçakçı şebekesı E Ankara, 15 (a.a) Başbakan Ismet Inönü, bugun saat 19 da Turkiye radyoları ile yayımlanan şu konu«.mayı yapmıştır : < Sevgili vatandaşlarım, Erzuruma kısa bir seyahat yaptım. Orduların şimdi arazi üıerinıımııınıımrıııııımııımırııımı de ve odalarda muharebe eğitimi mevsimidir. Ordulanmızrn \azife için yctişmelerini, muhtelif hudutlarda, ordunun sefere hazırlanmaçından başlıca mesul ınsan olarak vakmdan, mümkün olduğu kadar IIIHItlllllllllllllMIIIIIIHII görmeye çalışıyorum. Erzurum sevahati bunun bir kısmıdır. Vatanlaşlarıma, intibalarımin özünü ana'acağım. iıııııııııııımmı IMIIIIIIIIIIIII Kumandanlanmız ve subaylanu yanmda, dış iktisadi müTUZ emirlerı altındakı erleriyle ve nasebetlerimizin dfizenlen«llerindeki silâhlariyle haşır neşir mesinde hissettifim bir kiolmuş bir halde sefer görevlerine fayeteiıligi belirtecegim. •;evkle çalışmaktadırlar. BulunMifletlerarası iktisadi münaseiukları dağınık yerlerde. köylerbetlerde, Dısisleri Bakanları ve ie ve kentlerrie vatandaşlarla yabüyük Elçiler, diger hükümet orün babaevlât münasebeti ıçındeganlanndsn daha avantajlı dndirler. Halkla ordusu arasmda romdadırlar. Avrupa ve Amerifostluk ve guven. elinden geldiği k»d», Dışisleri Bakanı ve büyük ;adar subay tarafından halka fayElçi ünvanları, daima bir psikodalı olmak arzusu ve bunun halk lojik tesir yaratmaktadır. Diploüzerinde yarattığı sevgı açık bir mattar, bu psikolojik tesirin yaurette, övünülecek şekilde göze nında, ba*ı fiilî kolaylıklardan arpmaktadır Ordu hayatından u faydalanmaktadırlar. Hariciyeci i **^ ^ * :akta yaşıyan vatandaşlarımın bun Ier, bulundnklan yerdeki şahsi'an bilmesinin kendilerini memyetleri oldokça iyi tanımakta, mür.un edeceğini tahmin ettiğim için h zakere metodlanna âşina bulnn>u tafsilâtı söylüyorum. makta ve temaslannın stratejisini Emcl ve vakit ona göre ayarhyabilmektedirler. Güneydoğu hududumazdan Irak ve Suriyeye kaçırıhrkeu jandarmatar taralından \akalanan bir surunun kovunları (yukarıda) ve bu k«Ben piyadeyı ve zırhlı kıtalarıynnların toplanarak beslendikleri mandraiardan birinin uzaktan çekiien resmi (Mandrayı idare edeııler, yakınlarına kimscyi sokmadıklaMabataplan ise, diplomatlarla münı ve hava birliklerini teftiş duruFotoğrafLar: Ibrahim Köseoğlu rından arhadasımı/ rrsmi »ncak nzaktan çekebilmUtir) lakere masasma otnrurken. ileride Başbakaıı Iııunıı \rkası Sa S S\i. t t r dah» başka meseleler için karşı karsıya gelebileceklerini besaba katmakiadirlar. Bir Dısisleri Baltanı veya BüTÜk Elçi. iktisadî meseleler hakİtında etraflı ve saglam bilgilere nahip oldnğv vakit, miisakereler fcttla sortağa mâraz kalmaksıım müspet bir tafhay» girebilmektedir. Lâkln • diplomat, iktisadî me seleleri benimsemiyen vey» iki sahifelik mnğlâk tâlimata dayanarak temasa geçmeye mecbur ka lan biri ige, ister isiemez karsı taraf eksperlerinin itirazlatına ve tereddütlerine cevap meraliyetini nmDzlanna yüklenemîyecektir. Bir iktisatçının o dakikada rankabil delil göstererek halledebilecefi işi siyagî paıarhğa dökecek, hnkiimeKayseri 15 (Telefonla) Şehritine yazıp sormak üıere geciktimı/in Cumhuriyet Meydanında diin reeek vey» daha küçük dereteli gtce saat 12 ile 24 aras:nda 4 bine meranrlara havale edecektir. yakın halkla. 40 ın üitünde iandar Milletlerarası önemli iktisadî gö Arkası Sa 5. Sii » df rüşmeler iein dışanya gidecek bir Maliye vey» Iktisat Bakanı, e | e r lisan biljisi n y ı f degilsr. rahatca konuşabilir. Fakat onların da karşılaştıklan handikaplar vardır. Bu handikaplann birincisi, diplomatlann faydalandıklan psikolojik havadan ve fiilî kolaylıklardan mahrum balnnmalandır. Açık söyliyeeeğün. Küçük bir memleketin Iktisat veya Maliye Bakanı, bir politikacıda nâdiren rastlanabilecek iktisat kültüriine sahip olsa bile, bir Dışişleri BaMidyat. İJ LJuneydogu huduriı;kanı veya büyük elçi kadar mamuzdar. her gün en aşağt 5 bin hataplarına tesir vc nnfnz ede> I a/Ia sürat yüzüuden bazan da 10 bin küçük ve büyük mez. Müzakere masasında kendiçarpışan nıuıibüsle kaııı ' baş hayvanın yurt dışına kaçırılsîyle görüşfcek yabancılar, ona dığ: tesbit edilmijtir. Bugüne kayonuıı yolcularmdan ikisi sadece maayyen bir veya iki topdar alınan bütîin tedbirlere rağkoma halinde hastahanelantıda bnlunarak ufnklanndan Kabibay ve Baykal hareketlerinden önce kendilerini teşyie ı;e\eı»l«Tİr men bunun onüne geçilememekte Mİinecek bir insan fözü ile bave kaldırıldı dir. karlar. Ayrıca, bn bakaplann yaKaçakçılar taraiından memleke İ7mıt, 15 (Telefonla» Bu hancı eksperler nazarmda ebems=abah saat 8,30 sıralarında, tin muhtelif yerlerinden toplanan miyet taşıyan bazı kriteryomlar İitnıt Istanbu! yolunda vuhayvanlar hududa getirilmekte ve ve yeni gelişmeler hakkında lâkubulan bir trafik kazasında hudutta «Hayvan «evkiyat raandıyıkiyle mücehhez bnlnnmamaları ık: kişi ölmüş. 12 kişi de ağ:> raîarı» adı verilen yerlerde tutumümkündür. surette yaralanmıştır. larak gece veya güııdüz yurt dışıtktisatçılara gelincc. Dünyada Izmitten Herekeye gitmekna kaçırılmaktadır. Mmdiye kadar tek bir defada akte olan Cevdet Keskin idaBunun önienmesi için hudut köy tedilmiş en büyük istikraz anlaslesindeki Kocaelj 12743 plâ lerindeki hayvan sayısının tesbitiması, Keynes'in eseridir. Fakat kalı minübüs ile aksi istika ı ne gidilmiş ve hayvanlar her gün Keynes'in adı, herkesin önönde Arkası Sa. i, SB. « da Arkası Sa. 5. Sü. 3 tr ezjldiği bir otorite semboiü idi. Kevncs. bir tniizakere masasında hudutsuz bilgisine. derin görüsle 15 gündenberi Istanbul ve AnkaDünkü A.P. kongresini takijı edeııler rine ve kuvvetli teşhislerine daya rada çeşitli tetkik ve temaslarda narau hpr türlü itirazı karşılıyabi bulunan 14 lerden Orhan Kabibay leck durntnda idi. Kendi hükü ve Rıfat Baykal. dün saat 9.20 de metiııde ve basında. knvvetli mev Kabataş vapur iskelesinden, yakii vardı. A|ırlığını bissettirebil kmları. dost ve akrabalan tarafın Diplomatlar, idareciler, Iktisatçılar î kuvvetlerine binlerce, Kaçakçıların bugüne kadar Güneydoğudaki şakılere de yüzlerce silâh sattıkları anlaşıldı (Hususî surette Irak hududuna giden Cumhuriyet kuvvetlerine silâh şebeke tesbit edildi Kurtalan, lö Samsunda kaçak silâh imal eden ve depolayan bir şebekenin Güneydoğu hududumuz yolu ile Irak'ın kuzeyinde hükümet kuvvetleriyle çarpışan Barzanî kuvvetlerine silâh kaçırarak sattığı tesbit edümiştir. Silâh imal eden ve kaçıran şebekenin 1 numaralı adamı tbrahim Veyis'in beraberinde getirdıği silâh sandıkları ile Sinan Istasyonunda trenden indiği ve bir araba ile istasyondan uzaklaştığı görulmüsse de, kaçakçı bulunamamıştır. Arkası Sa. 5, S&. 8 de Kayseride Jandarraa ile halk, iki saat çarpıştı Belediye aile bahçesindeki kotıseri bilet bulamadıkları için dışardan dinlemek istiyen 4 bin kişinin dipçikle dağıtılmaya kalkışılmasından doğan arbedede halktan 80, jandarma ve polisten 9 kişi yaralandı • Hakkâri, 15 Iraklı çapulcuların Şemdinli bölgesinde Mamur köyü civarında hududu tecavüz erek koyun çalarlarken bir erimizi şehit etmeleri hâdisesinin tahkikatı sona ermiştir. Arkası ,Sa. S. Sü. i de İrakİı çopulculorla ilgili tahkikot dün sona erdi 6 Yassmda mahkumu dün İstanbula sevkedildi Sarol, Perin, Erengil. Gürpınar, Tekant ve Gözliik, mahkumiyetlerinin geri kalan kısmını îstanbul'da cekecekler Kayseri, 15 (Telefonla) Bolge Cezaevinde bulunan siyasi mahkumlardan Mükerrem Sarol, Mithat Perin, Selim Erengil, Mehmet Gülpınar, Dündar Tekant ve AH Gözlük, bugun saat 16 da oto büsle İstanbula göndetrümistir. Arlutst Sa. 5. Sü. 7 d e Izmit yolundaki kazada 2 kisi öldü, 12 kişi yaralandı Güneyden yurt dışınö her gün 5 bin hayvan kaçırılıyor Topladıklan kasaplık hayvanları hudut yakınlarındaki sevk ıtıandıralarma getiren kaçakçılar, yazın alçalan Dicle'den faydalanıyorlar 22 şubatın, 13 kasınun devamı olduğu açıklandı cinayetinin esrarı çözüleroedi Polis, eskidenberi devam eden bir şantaj ihtiruali üzerinde duruyor. Gardropta kaatilin kanlı parmak « i bulundu Açıklamayı, Kabibay ve Baykal'ı Brüksel'e uğurlarken Ruhi Soyuyüce yaptı; 14'lerin Brüksel toplantısı, 17 temmuzda Feridun ERGİN dan ( ArkasıSa.3. Sü. 5 te ) otomobille Avrupaya ugur Arkası Sa. 5, Sü. 1 de h'iıııımııııııımmmıııııııımmmııımıııımımnııııımııımmııııııııiE | Topralc, ekmek İ ve bir zihniyet = Kcvet GÜRESİN ~ ~ ZZ ~ S ~ S Z Z H » Ş S C S C £ yazıyor Günun Notları Adalet Partisinin Fatih ilçe kon | lerinin kendilerini temıze çıkargresi dün saat 11 de şiir müsabaimak için, zaman zaman yaptıklar kalarının yapıldığı bir edebiyat açıklama ve hissî konuşmalariyle ' matinesı haiinde c'reyan etmiştir. af diler tarzdaki tutumları A.P. Her iırsatta teşkilâtça afaroz e kongrelerinde norroal bir hâdise dildikleri ifade edilen milletvekil Arkası S». i, Sü. 4 te Fatih ilçe kongresinde AP liler gençliğe çattılar .«. Maktul Jucelyn Kalomcnn> (lazısı 5 incı sahıtemızde) Krzurumda Başbakan İnotoprak dâvası, ziraî ıstitısalin artması v.s. gibi meselelernüye, bir köylü vatandaş yal den evvel ekmek noktasında varıyor; cBize toprak ver.» toplanır. Bu ses aslında milyonlarca insanın sesidır, milyonlarta İşçinin iş ıstemesi gibi, köyinsanın isteğinı kapsar. iü de ekmeğini çıkaracağı bıt iş yeri aramaktadır. Bu adaToprak. çıkaracak Asıriardan beri insanlaf fau ma ya ekmeğini topragını bulacaksınız, ya onu nun için birbirlerim yediler, başka istihsal alanına çekip harbettüer. öldüler, öldürdüçahşmasını temin edeceksiniz îer, ve hâlâ birbirlerini yeveya o, eğer kahrsa ormanmektedirler. Fetihler, sömüirlan yakacak, tahtip edecek, geler, sömürgelerin kurtuluş dağları bayırlan tarla haline savaşlarında. hep toprak, dogetirmeye çahşacak, yahut layısıyle ekmek dâvasını göhırsızlık, eşkiyalık yapacak, rüyoruz. Arkası Sa. 5, Sü. 6 da BJ bakımdan Türkiyenin ' Ticaret Filomuz büyük bir buhran geçiriyor Değil yatırun yapmak, masrafları karşıhyamıyacak duruma düşen Silepçilik İşletmesi ve arma törler, deniz nakliyatını llbere eden tebliğin de ğiştirilip yeniden himaye sistemfne dönülmesfrıi istediler Dtin l«mltlin Tütun Çiftlifi civarında vnknbulan trafik kazasmdan sonra kopruden uçan kamyonta la mınıbüson dnrnmları (YazısHu 5 kıci sahtfemizde bulacaksınız)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog