Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

DOK7OR VE ECZACTVTN ARADIĞI TÜRKİYE İLAÇ K A T A L Ö G Ü Fıau Cıltli 30 lıra. Ödemeli gönderıkrSıuanşleriaiz içın; İstanbulda: Azmı Yavuzâlp Cağaloğlu Ortaklar Han Nc: 23 ayrjca \kgün, Tasvir neşriyatı, Inkilâp ve sahaflaıda Elıf ve Yurddaş. Ankarada Zekı Mumcu Kıtabevlennden temin eduır. Faal 4535/8908 Hakkâriye niren Iraklı çabulcular köyleri baslı lllllllllllllllllllllllllllllilllll'lllllllıilfllllllllll'll') 1 '" 1 *"' 1 ''!)!'!'!»! 1 1 1 1 1 1 ' 1 ' 1 " 1 1 ' 1 *" 1 ""* 1 """*"'* 1 1 ""' 1 "'"'"""*"*""' 39. yıl Sayı 13.629 umhuri KURUCUSU: 5TUNUS NADİ ' Çocuı>unuza tatıl gunlerındej leceğmiz en faydab JULES VI ESER1 Arzın Merkezine Seyah . . Devrıâlem Altm Volkan ^ t Esrarh Da ~ Kaptar Grandın çocukl; """ seoe ve diğernektep tatılı Kaptan B eserlfri INKILÂP \c AKA Kr^BEVLERİ " Telgraf v e mektup adıesı: Cumhunyet tstanbul PosU Kutusu: Istenbul No 246 Telefonlar: 22 42rfO 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Pazar 15 Temmuz 1962 Köyleri yağma edenlerle vuruşan Piyasanın güvene kavuşması erlerimizden biri de şehit duştö için ekonomiktedbirler alınıyor Hükümet pazartesi günü kesif bir çahşmaya başlıyor Vatandaş r llllllllllllllllllllll lllllillllllllllllllll nilllllilllllllllllllflllllllll Sayıları yüzü geçen çabulcularla 2 saat mücadele Kabine bu kesif faaliyete giristikten sonra edenJandarmalarımızbunlardanüçünüöldürdüler politik oyunların dtştnda katmaya kararh (Hususî surette Irak lıududuna giden Cumhuriyet ekipi bildiriyor) Ilk hızı m Ankaıa, 14 (CumhurıyetTeleks) Baş rar vermıştır Tenkıtler ve hucutnlar hangı bakan Ismet Inönü ve butun kabuıe u\elen. \onden gelırse gelsın memleket ne derece asapazartesi gunu ekonomık alanda kesif bır ça' ı^sız \ e emnıj etsiz gosterılmeğe çalışüırsa çalışmava başhv acaklardır Alınan bu hukumet lışılsın hukumet ana faahjetının dışına çıkmıvacaktır. kararının sxu"atle tatbıkata ıntıkalı pıvasanm guven ıçınde faaliyete geçmesı içın tesbıt edlHurrıyet ıçınde hızh kalkınma taahhudunu len program sarahatle tatbık edılecektır \apan hukumet tenkıt ve hucumlan rejımın tabıî netıcelerı olarak gormekte ve bugune Hukümet, ajnen sılâhlı kuv\'etlerde olduğfu \rkasi Sa 7 Sd. 1 de gıbı. politikanın dışına ve ustune çıkmağa ka rdunun polıtıkaya karış| mak ısteraedi jini anla' mak için Sayın Inönü tâ Ennruma kadar gitmege neden luzum gdrdiı? Bue kalırsa bu gerçeği acele bır uçak yolculugn zahmetıne katlanmaksızın Ankaradaki koraatanlarla görüşerek, hatti tek basına barosnna kapanıp 27 Majısın nedeoleri üıerindc yarım saat dufünmek suretıyle de pekâlâ kavrıyabilırdi. Politikanın dışında \ t üstünde kalmak ıstegı Atatürk ordnsnnnn knrnlnş ilkelerinden bıridir. Bn ordn 27 Mayıs devrımıni bassrdı ıse, ba tutrekete herhangi bır politika hevcsi ile değil, Cumharıyet nizamını fcnrtaracak artık başka bir çıkar yol kalmadıgını gördügu içın zorla. âdeta ıstemiye istemiye girişmiştir. Cumburiyet ordusu Ataiürkün eseridir. Tnm olarak Atatfirk Tiirkiyesinin varlıfını koromak bn ordunnn temel görevidir. Anayasanın yarattığı organlar îîüyemez hale geldiği, ya da bnnlardan bin tarafından Anayasa tehllkeli bir şekilde çiğnendigi zaman ordu bir çun yine varhfını gdttermek u olaylara kanşmak zornnda kalabilir. Dikkat edihnesi ferekll nokta, rejimın çıkmazlara ıttrfiklenmesine engel olmak, »klın ıjığmda sosyal ve ekonomık dâvalarıraıza elbirli|i ıle çdzum yolları aramaktır. Omrfi bir yıla yaklaşan yenı Parlâmentomnz sfirekli ve güçlü hnkümetler knrulmasına pek el\erıslı olmamıştır. Atatfirknn devtetkık tivarında bulunan tarıbi sehre aıt ilk ckan rimci \e ılerici dnnya gdrüşünü paylasmıyan, hattâ o göriiçe eden Kemal Kurda.ş \c arkadasları (Ba\an Arkeolos'un elınde huludüşman bir takım ziimreler Parlânan Zeus'un kabartma bir tablosudur) mentoda genıs ölçüde temsil edilmek olanagına kavuşmuştnr. Böylesine bir siyasal ortamda Sayın Inonu hemen bincık nzlaştıncı \e çuc yaratKi kişi olarak karşımuda durnyor. Tedi ayük birinci koalısyon süresi boyunca rejime Utlkrar, vatandaşa omst ve rahathk sağlıyaeak olnmln bır adım atılamamıstır. Sayın Hfikümet Başkanının bütün gayretleri koalisyono vaşatmak, bir dağılmayı önlemek Ortadoğu Teknik Cniversitesi tarafından istimlâk amacı etrabnda toplannuştır. edilen Yahncak koyünde. taş ve bakır devri ile Hitit. tkmcı koalUyon haıırlıkları gırasında biz bnnun belki de son deFrikya medeniyetlerinin canlı kalıntıları ortaya cıktı neme olacaiım duşdnerek Inonunun artık idarei maslabat politi(Tazısı 7 nci sabifedr) kasından vazgeçerek kesin bir takun prensiplerU ortaya çıkm«sxnı, oteki parttlere dert anlatam»dı|) takdirde yeni bir denemeye boşu bo;ona hiç girişmemesini tavsiye etmıştik. Gerçi Sayın Başkan bir arahk fikir ve prensiplerinde a zımle direnir gibi oldn. Hattâ işbırlifı edeceği parti liderleri ile anla^amaymca hükümtt knrma «orcvinden kesin olarak vazgeçtı îıni de ılân etti. Ama ne yaparsınız kı Oevlet Başkanının radyo ile ı aymlanan mesajını dinledikten sonra dayanamadı, veni bir karma bâkümet denemesine katlandı. Bn bfiknmetin daha ozun ömürlu olması ve rejimi istikrara ka\ uşturabilmesi için, artık bütün rnerjileri koaHsyonu kortarma a macı etrafında verimsiz ie kısırj bır «ekilde harcıvacak yerde, az zamanda hiç değilse olnmln bir kaç ış çıkannak uğrnna seferber | H M A L Başkumandanlık Meydan Mubarebesının Turk taııhı etmek gerekiyordu Partâmentoacık havada çurume\e nun yedi hattalık bır tatile «irme içın paha bıçılmez kıymetı olan hâtıraları 29 30 agustos 1922 de Turk ordularımn s,ı de bo hnsnsta bükBmete az c«k terkedılmış bulunmaktadır duşmana karsı kullandığı kıhçlar, sılâhlar ~andıklarda top ve taşit bır imkân saghyordn. önümüzdeki zamanın kısahğını vasıtaları ı^e açıkta, karın vağmurun altında o tarıhten berı bekle'ılgorönünde tutarak bız Sayın Hü mektedır Resımde zamanın tahnbıne terkedılen tarıhi taşıt ve barb \ asıtalarından bır kısmı gorulu>or kumet Başkanının dakika kaçırmaksızın arkadaşlanm toplamasını \ e işe koynlmasını ısterdik. Bn itibarla haıîta üzerinde yapılacak savaş oyunlan görmek gibi pek de ^erinde sayamıvacagımız bır geTekçe ile ^edi haftanın üç fününü boylece harcamasım. ddnüşte de «Ordnmıız politika dışı kalmak ısDün Üsküdardaki Migros deposunda cıkan yangmda tıyor> demek suretiyle bep bildijiıni» bır gerçegi tekrarlamasını kabloların kavrulnıası yıizünden orta>a çıkan ârıza bıraz Itızulî buldok. giderilemedi Bekliyor Servet beyannameleri ile ilgili IIIIIIIMIIIIIIIIIMUIIIIIIIMIIIMII tasarı Başbakanlığa verildi Tasarıya göre 1960 ve 1961 yıllarına ait beYannameler mükelleilere aynen iade edilecek 14 ı Hukumet programına u>gun f>laraK ervei bevannamelerının Arkası Sa 7. Su. 2 de Güneş çarpması ehlikelidir dikkat! sıcaktar Türkıvemızdr sımdilık en fizla BeledİTecilerimi/f dokunmusa benzer. Mvasta Beledıye 1M.0O0 lıra nıuhammen bede) ile bir > apı ı«ını münakasava çıkarmıs. Derken bır mfiteahhit muhammen bedelı 50.000 üra kırmıs \ e ın saatı 30.IM0 lırava üzerıne almıs. Sız so^leyın. bn derece mbbalâgah tahmın sıcakların te«ırinden baska ne^e atiedılir? tste bo da ıkınci misal' tstanbulda bır beledne reis ınuavinı dün bır eenelçe ile halkuı plâjlar dısında deniıe girmelerııiın menini ıstemiş. Plâjların »»»udaki eskıya ile nanl rek«bete »ırİ!»tikleri malum... Farzımuhal bo\le bir durum olıbasa da bütun denıze »ırenlerin plâjlara gittiklerini farz etsek man7ara nice oİBr" tstanbnlda kaç kısı a!an kaç plâj var \e bır çunde bn «.ehırde kar kişı deınre ;ırer" Buııları karsılav tırmadan bovle bır eraır \ermek de sıcakların tesirinden baska neve vornlar? Beledrecilerimize sfrın 'pr lerde mutlak ıstirahat \r baslarına Konmak uzere buz keseI lerı tedarık rtmelrrı ta\sive I ohınur. Irak sınır boyunda boşaltılan ko>lerüııizden biri (Fotofrat: Ibrahım Ko«eoelu) Saatlerinizi 1 saat ileri aldınız mı? Hududu geçen Irakhlar koyun sürülerini de heraberlerinde götüıduler ^ Cızre. 14 Bugun Iıak Mnıiimi/ da topraklaıımıza bır teca\ U7 hdaıse^ı dahd olmu>; ve Ku/e\ Irak tdT gelen 100 kadai vapulcu Hak karı Bolgesinden Mnırııruza teta \u/ etmışlerdıı Bırkaı, ko\u ba^>lak vağffia eden, cobanları bağlav ıp kovunları alıp gıden çapulcu ıaı ıle kendılerıne engel olmak ıtıven jandarmalarımız araiinda ıkı saat devam eden sılahlı bır musademe olmu^tur trıno Jandaiına Karako!umu?dakı erlerle ç,apulcu \rkasi Sa. ' Sn 1 At Ârkadaşlarımız Barzanî'nin adamı ile konuştular Cızre, 14 ^on olarak hudut bo\unda bızım koyumu7an <ı\ arldrnid dusen bombd Urın ıkısınm Irak uçaklaı taraîından atılan vangın born bası dığerının ı^e Irak'ın Zaho ılveainı tnuhafaza etmek 1e olan uçah"avar toplannın merraiM oldug» tesbıt edılmı«tır Hudut bovlarında toplanan meımı parçalan bır keşı£ uçagı ıle Dıyarbakıra eetırılerek tetkık edılmış, mutaakıben Ankara'ya yollanmıştır Son bomba olayını mutaakıp hudutta devnyeler biklaştınlmış ve muhtemel >angınlara karçı hudut kar a kollan tarafından tedbırieı alınmıştır Burada aldığımu raalumata gore, Molla Musta Arkası Sa. 7. Sü. 7 de Ankarada taşdevrine ait bir şehir bulundu l *•• Kısa do4u \«z hadtının t«tDike başlanmas ndan \apılan butun ıkazl^ıa ıağni"n \ azgecılmemis \e ^adtleı dun gece 12 den ıtıbaıen bır ^aat ılerı ahnnuştır Bu durum karsı<îinda tanflerını »lelacele zoıunda kaKrak mubt.gun saatmde bınecesı \a^ıtaiı u r ı n d e bulamn a <.K '•akın va*anda«a «ımdıden Irak nçakları tarahndan atılan borabalarnı tahrıbatını tetkık edecek olan heyeti getiren nçagımız olav olsun' maballınde. ( *rk» plânda gordlen daglar Barzani'nın zıılendıgi Codi Daflandır.) Anadolu yakası ile bütün aün telefon irtibotı kesildi iatısı 1 ncı hahıtemirde Ordumuz Günün | başarılı yoldadır = Ecvet GUKESIN > azıj or Oıdu po..tıka ı«,ınae mıdn degıi mıdır 9 Herke<=ın bırbırıne sordugu bu "loıunun altında aslında bu Natmaktadıı «Ordu teiraı bn muda'ıs lede bulunur mu bulunma' m '"> Notları î^ adamı herhangı o r ı^j dusunurken e\vela. kendı Kendıne bu soıu u soıuvor tan^dıklarmdan bunun Le\a bını bulnıağa çahsıvoj Memurun kafasında avnı ı>itıhfajn. serbest meslek ada Arkası Sa. 7. &u. 3 te S NADİR NADI ^ | 1= ( ArkasıSa.3.Su.5te ) 1AZ1SIZ (âıııııııımıııuuıımııııııııııiiiııııiHmHmfHiııııımıumHiiHfMmııiHfî
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog