Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

Karşrfanan büyuk hir ihriyaç Bütün ihtıyaçları karşıiayabilecek olçüde, eslri ve yeui kelimeleri de ipne alan yegin* lugat: Türkçeden Jngilizçeye BÜYÜK LÛGAT TL. 7 5 . Yayınlavan: TARHAN KİTABEVI, KIZILAY Ankara İlâncılık: 5034 8872 umhuriyet KÜRCCUSU: KADI GaıbiB en biiyıik kluîk rcaıam QUO VADIS YILDIZ ROMANLAR serisinde yeni baskısı çlktı Liiks Ciltü 10 Lira TURKIYE VAYINEVI (İlâncdık; 506S/8871; 39. yıl Sayı 13.628 Valgnrf v Telefonlar: « a k t u p adreaı: C u m h u r i y « t İstaabuJ Pcsta E u t u s u : Iateabul N o 246 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 42 9 7 2 2 42 0 8 2 2 4 2 99 Cumartesi 14 Temmuı 1962 Osman Köksal istifa ediyor KöksaFı istifaya zorlıyan sebeplerin eski muhiti içinde yalmzhk hissine kapılması ve Parlâmento hayatının kendisinde inkisar yaratması olduğu belirtüiyor Ankara. 13 (CumhuriyetTeleks) Eski Millî Birlik Komitesi üyesi, Tabii Senatör Osman Köksal'ın senatörlükten ve hattâ siyasi hayattan çekileceği bugün yakınları tarafından söylenmiştir. Öğrendiğimize göre, Köksal. ıstıj faya daha önce karar vermiş, fakat 1 bu kararını tatbik etmesine mânı ' olunmustur. Istifasının mucip se/beplerini sekiz on sahifelik bir yazıda belirttiği söylenen Köksalın bu açıklamayı istifa ettiği gün yapacağı bildirilmektedir. Tahmin eJ dildiğine göre. Köksal, kendisini istifaya zorlıyan sebepler arasmda, bütün hayatına hâkim olan eski muhiti içinde yalnızhk hissine kapıldığmı da göstermekte ve ayrıca parlâmento hayatının kendisinde bir inkisar yarattığını ihsas etmektedir. Köksal, istifa kararını tatbıke koyduktan sonra, kendisini bazı senatör arkadaşlarının da takip edeceği ileri sürülmektedir. Tabii Senatörü bazt arhadaşlarımn da takip edeceği bildiriliyor İçişleri Güneydojjıı sınırındaki köyler kilometre geriye alınacak Bakanhğı arazi miktarları, son nüfus, hayvan ve mera durumlarını tesbit çalısmalarını tamamladı hudut valilerimiz Şırnak'ta toplandı ( Hususî surette giden arkadaşımız Erol Dallı bildirîyor ) Irak hududııııda bulunan ve sık sık varar goreıı (ieı ur sıııır karakoluıuuzun ^on bomba hâdisesinde bozulan a.v yıldızı (sağdx) Irak kuvvetleri ile çarpışırken sol kolondan yaralanan Barzani nin cekilerek yerlejrigi Cizreye 3# küometre raesafedeki köyü (yukarıda) ÖnleHeıtıiyeıı kaçakçılık ve Irak'taki Kürt isyanı dolayısiyle Osman Köksal inönü "Ordu politika dışında ve üstünde kalmoyo kartirlıdtr,, dedi C.H.P. Meclisindeki konuşmasında 22 şubat olayJanna temas eden Başba kan şonları söyledi : « hâdiseler geri donse dahi, gene de 22 şubatçıları affettirmeye çabşırdun » Aakara. 13 (Tel«focla) Miimkun oiduğu kadar siyasi bir tartısma konusunu ortaya çıkarmamaga çalısan C.H.P. parti meclisi bugün saat 10 dan itibaren Genel Baskan Ismet înönünün riyasetinde çahşmalartaa devam etmistir. Arbun Sa. 5. SB. 6 da Şilopi i Irak Hududu) 13 Güneydoğu smırımız güzergâhında bulunan köylerın 25 kilometre geri almraası kararla^tırılmıştır. B'J hususta yapılan hazırlıkîar sona ermiştir. Öğrendiğimize göre köylerın verlerinin değiştirmesine yakın da başlanacaktır. İçişleri Bakanliğı geçen yü mart »yı içinde b»şiadığı etütlerini bitirmi«tir. Bakanlık memurlsrı butün hudut köylerini gezerek arazi miktarlarmı. son niifug hayvan ve mer'a durumlarını tesbit etmislerdir. Tesbit edilen esaslar gözönünde tutularak köyier en a Arkası Sa f> SU 3 de Doğuda şakîler simdi de çocukları kaçırmaya başladılar Jandarma müfrezelerinin s«kı takibi neticesinde dürı de iic azılı şakî nuisademe ile yakalandı uc üurt. 13 (Hayat İlhan bılaırıyor/ Pervarî ilçesınin Harhor bucağının Tal köyunden Ömer oğlu 1" yasında Sabri Tetik. Okçular ko yunden 1 yaşında Köri Tunç ve 7 gene 16 yaşındaki Aiime! Ayiık koylerıne gıderKen sşilâhh meçiıu' şai»;»Jar tarafından âaga kaldırıimışlardır. Harhoı Ja.ndiirıntt Kaıakoluna yapiian ıhbar uzerine akiö baiarı ile birlikie t kışüik müfrt> ze Şirnak bölgesınae aramaya çıkmışlardır. Yapılan aramada çocuk ların, kendilerine duşman ola Batıyan göçerleri tau.ür.dan kaçı Arkau Sa i. Sii. 3 de Aydın'da öğretmenler sessiz yürüyüş yaptılar ; Görteri, A.Pi. Senatfira ömer Lntiı ı Bvıealıyı protrsta iein t«rtiplendi. i Kayaeri'de de öfretınenler barün ! bir yirtfyfis yapmaya karar verdiler Aydm, 13 (Telefonla) .^ehrimızde dört gunden beri devam eden Türkiye Öğretrnenler Dernekleri Müli Federasyonu Kongresı bu gun nihayete ermıştir. Dilekler kısmında birçok hatip soz almı;, Köy Enstitülei'imn açılması çogunlukla istenıni$tir. Bu arada deiegelerden bir tanesi, cBirçoklanmız r Köy f^ıstitüleri olmasaydı kitap I yuzü görmiyecekük. Memleketin ! yüzde 70 i köyde yasar, Köy Enstıtüleri köye ışık verir. Atarürk ilkelemnı köye sokar> demiştir. Ayrıca bir kısım öğretmen grupu d« Arkası Sa. S, Sfi. 7 de Irak • * >» ozıır Ankara 13 Cumhuriyet Teieks) Irak hiikümeti, Bağdat Buyuk Elçimiz vasıtasıyle, Turk hukuroeune. Doğudaki olaylardan dolayı teessurlerını bıldirmiştir. Bu büdinde svrica, vukua gelen bombalüma müna^eb*tivle. tahkikata bF ilave edilmjştiı Antalya'da 30 milyoti lira değerinde çam ormatıı yandı Antaiya, 13 (Telefonla) Yılın İSTANBVL FESTİVALİ İstanbulda da Salzburg ve Edinen büyük orman yangını, dün geç burg'dakilere benzer miletlerarası sanat ve kiiltür festivalleri tertipvakit Alanyanın 132 numaralı havzası ile Gökdere mevkiindeki 116 lenmesi yolunda çalışmalar başlamıştır. Dün Vilâyette Niyazi Akınm numarah havıada çıkmış ve 30 başkanlığında .rapılan ve Belediye Başkanı Kâmuran Gorgün, Vedat milyon değerinde çam ağacı yan N Tör, CemaJ Reşit Rey, Nadir Nadi ile Ahmet Kutsi Tecerin katılmıştır. dikları, resimde görülen toplantıda, Istanbulun, tabiat güzellikleri, taOrmanın kundakçıları aranmak rihî zenginlikleri ve jeopolitik durumu bakımından mületlerarası ilen tsdır. bir sanat ve kültür merkeâ olmaya en elverişli dünya şehirlerinden biri olduğu belirtilmiştir. Ayrıca yiiksek seviyeli İstanbul Festivali programlaruıın çekeceği turist akınlarının yurdumuza sağhyacağı maddi ve manevî kazançlar sıralanmıştır. Kuduran bir ayı Bergamayı telâşa verdi Izmıı, 13 tTeielonia' Bei'gatnanın Kestel Köprüsu cıvarında göçebe çıngenelere ait bir ayırun kudurması muhitte büyük bir heyecan sebebi olmuştur. Arkam S*. 5, Sii. 5 te Kışa doğru yaz saati Hakamet saatlerin bir ileri götürîilmesine yani yaz sAstinin tatbikine karar vermiş. Giizel şeyl Bir çok favdası vardır. Batı dönyacuıın bir f»k memlckttlerinde bnna tatbik ederler.. Ederler ama bizim gibi temmaz »yının or(asında başlamazlar. Onu dah* vılbaşınds haber verirler. N'akîl vasıtaları tarifeleri, rad.ro procramları, açak seferleri, bonlann birbirleriyle bağlantılan jçibi bMilmıs vesikalar hazırlanıaadan evvel bildirirler. Herkes de on* gire Ç»lı?ır.. Bafiiıı bütün ba Uriieler basılnuf, dnoyav» ve kalka dsğitıloiiftır. lenileri baaılıp etkileri iptal edilntek için ne kadar emek, masraf ve zaman lâıım!.. Banu kün »der?.. Madem ki bana karar verilrai», jelecek yazdan başlaann.. Tas ortasında vakit rejimi detiftirilmez. diycruı. Do|r* dâfttnmnyar Şakileıe kaışı giri.şileu harekatı emriudeki 1300 kişilik l^uvvette idareJ eden Yarbay Sadi Erinanç Siirt muhabirfaniz Hayat İlhanla, Diyari bakır muhabirimiz Mnharrem Baylar'a izahat verirken Dilber Amerikalı yuzucu, bogazı kölü bir derece ile geçti 2 bin yılbk tarihi bir şehrin kalııttıları* bulımdu . .^ , kızı ve Rt İstanb»*a geldi EOKfl teşkilâtı Kıbns'to dün biı Türk'ii öldürdü Ayakebir'de dört yıl önce öldürülen 10 Türk için yapılan anma töreninde işlenen bu cinâyet üzerine, yüzlerce Türk köylüsü, Lefkoşedeki Türk Büyükelçiliği binası önünde EOKA aleyhine nümayiş yaptı (Yazısını 5 inci sahifemizde bulacaksımz) Ronıa tarihine ışık tutacak olan harabelerde derbal kazıya baş4antyor Afyon. 13 (Tei«foni») tünuain Şuhut ilçesine bağlı KaracaTİTan koyunde Milâttan önceki yıllare ait btr febrin harabelenne tesadtif edilmis ve Ankaradaü ilgili makamlar, durumdan derhal haberdar edilmiştir. Köylüler tarafından meydana çıkarılan şehir, tahminiere göre, tsa'dan önce kuruimu? M. S. 11 inci yüzyılda Romalılann A Arkau Sa. 5, Sfi. S te Amerıkaİ! kadın püzücü Mıss Margaret Revell, dun Boğazda vap tığı süirat rekoru denemesinde ba şansızhğa uğramıştır. Mıss Revell meslekdaşı \ e vatandaşı Miss Flo rence Chadwick'in 1953 de Boğazın aynı yerinde tesis ettiği Ireko Arkası Sa. 5. Sii. 4 te Hanzade (Üaust a inci sanitemızdeı UIIMIIHIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIUIIIIHflllllllllllllMIIUIinilllllllfiniflllllllll^ İ Dış ysrdım ve İ bazı iddialar = Ecvet GÜRESİN yazıyor Afyon'da bulunan harabelerden çikanlan eaerler unun Notları Amerikalı yuzucu Margaret Revell yaptıgı Bogaıı geçme denemeaude YAZIS1Z Metüs UUie gırdl Gazeteier S Batı dünyası bu defa elbır laraau aaıid az olma;auk S ligiyle Tütkiyeye yeni bir belki de tediye açıklarınııı Z S fırsat daha tanımak yolunkarşüığı dahil, 1 milyat 8 J E O E dadır. Atinadaki NATO topmilyon doları bulan tal.^bı S E UnUsında verilen karar, ve miz kabııl edilecektıı. Bü S tün bunlar bittabii, konscas £ son Pans toplantısının nesiyumuoı toplantısında bi ~ ~ ticeleri, dış yardım konuzim uzman ve yetkilılerin ık E S sundaki karamsar havayı dana konusundaki hünerleriy E = ğıtacak müspet gelışmeierle, kararı vefecek olan devle! S = dir. lerin sempatilerinın devamı E 5 Esasa henüz gırümamış na bağlıdır. Ş Ş oimakla beraber. Türkiyeye Iç kaynaklaıımızı seferbeı E ~ gelen inceieme heyetleri, dahâie getirmek için bu paıa E ~ ha sonra Ankarada toplanan mn yetip yetmıyecegi, kalkın 5 S konferansa katılmış O.E.C.D. nij hızının fazla olup olma » ^ delegelem, beş yıllık plânır dığı ve dolayısiyle planmi S •Ş; ana hatları üzerinde aşağı bugünden tahmin edilen E ^ yııkan bir fikir birliğine var14 gunden beri yurdumuzda bu !; neticelefri verip vermıyeceğı S S dikları ve raporlarda plânın j lunan 14 lerden Orhan Kabibay ve ',.' konularını ulemâ tartışa E I dış fınansman ihtiyacı sçık) Rıfat Baykal duo de ,v:hte!ıf te [; durgun, biz son zamanlards 5 ça belirtildiğine göre. yapı,' masldida bulunmu.şl:ı. ve Bruk I; 5 Arkası Sa. 5. Sii. 6 da Ş lacak ysrdım 1.5 milvar cioi selde toplanacük'.ıvı bTİ'iuılen 1 ' 5 4 Arkau ü*. i, Sfi. 3 dc i ; rîfiifiıiJiıııııııififitıiffifiifrfiifîfffiıuififfffiffififfmffffrfiffriHimififiıit? Kobibay ile Baykal yarm Brüksel'e gidecekler ^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog