Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

ALTI CLMHURÎTET 13 Temmuz Dış transferı kapavan ve valnız îsmetın transferı Ue meşgul olan Galatasaray, dun 7 oyuncusu ıle jenıden mukavele ımzalam ^ır Tutgay, Bahrı, Candemır, Bulent, K Ahmet, Mete, Ergunun muta vtıelerı 2 sene uzamıştır Gunduz Kılıç, Talat ıçın cBıraktık» demı? tır. Fakat sojlendığıne gore G Saray, bu futbolcuva bir nafta ızn vermıştır Talat kulubune dona e dığı takdırde G Saray profesjorıellığmı ıstıyecektır G Satavlı idarecıier, Metm hakkmda bugun bir basın toplantısı yapacaklardır FEVERBAHÇE Leıter, bugur kulubu ıle mukavelesını jenıhyecektır tdarccıler e goruşen Lefter Yunanıstandan teklıf aldıgım, fakat vıllardanberı formasını tasıdıgı Fenerbahçe'de fut bolu bırakmağa kararlı olduğunj soylemıştır Öte jandan Fenerbahçe nın bu tezon yapacağı en muhım tran^ferını teskıl edeeek olan Beykozlu Yordan ıçın Sarı Lacıvertlı transfer komıtesı faalıvete geçmıştır Dun aksam Bevkoz ıdarecılerın öen Resıt Bajburtun yazıhanesın de Fenerlı ıdarecıler ılk temaslarını yapmışlardır barı Lacıvertlı ıdarecıler, Beskoz ıle anlasacaklarıoı kuvvetle tarmın etmekte olduklannı sovlemektedırler Beyoğlusporlu Gungorun de Fe nerbahçe Ue anlasmaja vardıgı ve Sarı Lacıvertlı ıdarecılerın bugun Gungor ıçın Beyoglusporla tema*a geçecegı sovlenmektedır Bu »rada Fenerbahçehler tavsıje •dılen bazı genç futbolcuları denemışlerdır Dığer taraftan Balıkear Iıgının geçen sezon en başanlı oyuncusu olan Şafaksporlu Doğan Er*oy da Fenerbahçelı ıdarecılerle prensıp »nlaşmasına varmıştır BEŞİKTAŞ Beşıktaşlı bir ıdarecı dun Tı'ât ile goruçmek uzefe Gazıantebe gitmıştır Besıktaşlı idarecıier, Re cebın Beşıkta;a gelmesını ıstememektedır. Fakat antrenor Spavıç, Recebı menejer futbolcu olarak transfer etmek niyetındedır. Besık U?, bugun Beykozlu Nedım ve Rıhmı ıle mukavele imzahyacaktır. tSTANBTTLSPOR îstmbulspor ıkı amator futbol eu transfer etnuştır. Bunlar Maltepeden Sallh Kanraaz ıle Zıhnı Aydmdır. TBftLDtRSK Yesıldırek de iki »mrlor futbol eu almiftur. VCFA Vefa Kulübunba altı ftrtbelemu dun muk«v«M«rtai ymılemışlerdır Vefalı idar«eU«r, baraj maçla rmd» beldenen raadımam verme dıklennden hlçblr futb«Ieusunu IHHItmtl Beşiktaşlı bir idareci Talat ile görüşüp anlaşmak için dfin Gaziantep'e gitti satısa çıkarmamasU karamdırlar Ancak bu kararın kuluDİerdeıı vapüacak tekhfler kulubun men faatıne uvgun gorulur^e bazı ıstı= nalar >apılma~ının da murakun o labılecegı sov lenmektedır \OLEYBOL Daruşşafakadan 5 volevbolcu bün seıvı^lenrı alm <nd r Bu \o'«" Golotosaray Talât'ın profesyonelliğini istiyecek Spor Sarayının spora lahsis edilmesi mümkün olabilir!» Spor \e Sei£i Saravı Futbol Federasyonu 1 toplaıtamad Futbol Federasvonu Başkanı Or han Şerei Apak, dun akşam fehrı mıze gelmıştır. Beklenen Federasvon toplantm, bugun ogleden sonra Merkeı Hakem Komıtesımn şehtıaaızde bulu nan uvelennın de ıştıraKt ıle Federas>on bürosunda yapılıcaktır. Yugoslavlar F. Bahçe'ye 3 antrenor tavsiye ettiler Futbol Federasjona 1962/1963 nlı mulı lıg fıkusturunu tanzım etmış ve onumuzdekı sezon yapılacak mıllı maçlann tarıhlerını fıkusture gore ve Federasyonlarla temas ederek avarlamıçtır Fıkustur, bugun vapılacak Federasyon toplantısında goruşulecektır Beden Teıbıjesı Genel Muduru lemezler » Beden Terbıjesı Genel Muduru sıs edılmesı mumkun olabüır Ote vandan Orhan Şeref bugun Fikret Altınel Genel Mudur daha scnra Valı \feya yarın Merkez Hakem KomıteFikret Altınel dun sehrımıze gele naatındevım > Nıvazı ^kı ıle goruçmek üzere =ı ıle de bır toplantı yaparak tesrek temaslanna basladı Gazetecı« isUnbula bır spor »ıtesl fikri TED Kulubunun volunu tuttu ler Altınelın T E D Kulubu yerı ne zaman gerçekle»e«ek"» bıt etmıs bulundugu mılli lıg maçne Futbol Federasvonunda oturdularını ıdare edecek hakemlerı Ko« Istanbula bır spor sıte«ı Jıkgunu oğrenınce Federasyonun rını her zaman savunurum Ancak mıbeve bıldırecektır 47 5130 numaralı telefonu arka ar ful\a tarlaîi bunun ıçın en musaıt Kazırlanmış bulunan mıllı lıg fı kava çalma>a başlamıştı kusturu henuz Tertıp Komıtesınce bır %er olacaktır » nıhnmedıgınden, bazı kulup ıdareTelefonun devamlı çalısması ara« Spor Totodan boloplere oılen eger venı fıkustur, geçen sesında konuştuğumuz Genel Mudur lan \ardım artırılabılır ml?» nekı gozonunde tutularak, tertıp Altınel şunları sojluyordu An'anevı Avcılar Bayramı ise « Mumkundur tmma bue herlenmışse, ha\n munakajalı safha « Istanbula bazı toplantılarda 5 ağustosta \apilacak lar geçırılecegını «oylemektedırler bulunmak ve bazı tetkıkler jap hangı bır ter>lıf henuz gelmemışmak uzere geldım » O devam edı tır » Atıcılık Federasjonunun l«tan yordu «Yarın gureşçıler ıçm Hı Ve daha «onra kendısı anlatmaya Türkiye Yunanistan Cavıt (BJK) dunku mnsveııesı Mrasında bul Ajanhğının faalnet programı dıv Pasa Koruluğunu goreceğım baslnor na gıren, (fstanbul Baltrap şam cumartesı «abahı gureş kuluplerı« Spor futbol demek degıldır Atletizm karşılaşması Buısa 12 CTeıfonla) •> Turkıve pnonası) 15 temmuz pazar gunu nın temsılcilermın dertlennı dınîstımedekı Bolgenın atış polıgo lıvecek oğleden sonra da başka bir Futbolun dışmdakı sporlara da o bı«ıklet bırıncıhgının takım varışı 1112 ağustosta nem \ermek gerektır Gazeteler de nunda \apılacaktır toplantna katılacağım Nıyet m ourda hatalıdırlar Zıra amator bu «abah 14 bolge arasında KaraGeçen sene Bursada kızlar Atıs cabe\ \c unda ı00 kılometre uzeTescılh butun a^ıcılara açık olan pazar sabahı ınkara\a hareket etspor ıje ugra^anların na«ıı çalıstık rınden apılacaktır Yarış ferdî nada da gençler arasında vapılan ompıvona saat 9 30 da başhyacak mek > larını gorseler ve bıhe'er onlar da var"; gı^ı \ıne saat 7 ce Ataturk Turkıje Yunanistan mıllı at etır î'ım zın cali'îkan Atıcılık A Genel Mudur Fikret Mtınel e suamatorlerın hallerıne acırlar ve stadı onunden başlıvacaktır Musa tızm iatşılajmalarının revanşlaıı ıanı Turgut Orcan şampnonanın dllerımızı sıralı^oruz 1112 ağu^tos cumartesı ve pazar • protokoı \e programını harırla « Gureşçıltr hakkında herbanfi besnelmılel > nalarda netıce bek bıklar depa^a Çekırge jokusunun gunlerı tertıplenecektır Istanbul5 9 nıhajetınden g°çeceklerdır Fede da Dolmabahçe Stadında Gençler mı tır bir karar var mıdır » ra«\ on baskanı ve federa^von bu Atınada ıse kızlar karşılaşacaklar Avcılar batramı « Guıc(,ıler hakmnda henuz mj<;.ibakada dunja bisiklet sampı dır Dıger taraftan îstanbuıluların bir kar^r \erılmış degıldır > v n^'ına katılacak mıllı bısıklet her vıl guzel =aat'er geçırdıklerı « Valı be\ ıle vapacağımz top Geçen hafta vapılan Tufrkıve ekıpını de ^eçecektır Bu «ebeple an'anevı Avcılar Ba%ramı ıse 5 lantıda neler konusacaksınız?» ferdı kız ve genç şampıyonasm ağustosta îstanoul \vcilar Atıcı« Istanbulun spor tesıslerı kovariMn çok mucadel*lı, çekıçmelı dan sonra t°sbıt edılen Turk mıllı lar îhtısas Kulubu tarafından ter nusunu goruşecegız » ve zevklı geçecegı tahmın edılmek takımlanndan kızlar, Ankarada, < Istanbnl Beledı>esının Bol tıp edılecektır tedır Federasvon «eçtıgı eleman gençler ıse Istanbulda Galatasarav ge>e olan borcona karsılık Spor ları varı^tan sonra açıklıyacaktır hsesmde kampa ahnacaklardır Yarısta favcr' Koiıa Temmuz sonunda Enter \e Sergı bara>ını vermesı konusu tumartesı \e pazaı gun^eıı tekrar ele alınacak mıdır?» Fenerbahçe, bugunlerde vabancı anternor ışını halletmış ola \nkarada japılacak olan at nasyonal Basketbol « Spor \e Sergı Sarajının Bol caktır letızm mu«abaka=ı ıçın l^targe \e dola\ısı>le spor hızmetıne Yugoslav Fedetasyonu ıle tem as halınde bulunan Sarılacıvert Turnuvası yapılacak bullu atletler dun \nkarava verılmeM ıçın sımdıje kadar Be c lı ıdarecılere, jarın telgrafla uç antrenor ı«mı bıldtfrılecektır Stan<tobu>=le hareket etmışlerdır İstanbul Bolgesi Basketbol Ajan dıje Reısı Kamuran bejle henu? kovıç \e Ognanov un da ısımlen bulunan telvazısı bugun gelmış Dıger bolgelere dahıl olan at lığı tatafından 2>29 temmuz ta güruşmeuık Fakat bu konuda bir olacaktır 'etler de Ankarava gıtmi"! buFenerbahçelı ıdarecıler, YugOM av futbolunda ısım vapmıe 1948 rıhlerı arasında Dolmabahçe Sta toplantı vaptıktan sonra tstanbu I ınmaktadi" l^raellılenn de 1952 Olımpı\atlarında ve 1954 Du nva Kupasında ¥ugosla\ mıllı dında bevnelmılel basketbol tur lun tek kapalı salonu olan Spor \e II kız ve 4 kızdan mute"îek Sergı Sara\ının <=por hızmetıne tah takımında yer almıs v e a>=agı vukarı ara^ız on sene mıllı forma> nuvası tertıp edılecektır kıl atlet grupuv'a katılacak Bu turnuva Budapeste Belgrad, gı\mış olan Stankovıç uzennde dutacaklanm «o>lemektediTİer ları bu varısmalara Orou TelA\ıv Ankara \e İstanbul kar Lüleburgaz'a da yüzme tıan ret kadrosu da ıstırak e malatı arasında olacaktır Jecektır tsraellıler dun =aat havuzu yapılacak 10 da Yesılkuve gelmısler ve Balıkesir Stadı inşaatı Luleburgaz ı (Telefonla) Lu iıadtin drt Ark<?raja hareket leburgaz Ka>makamı Yeşılo\a ı traı^lerdır Konustugumu/ devam edi>or Gençlık kulubu ıle 8 Kasım Gerç Uafıle ba^kanı «Tokvo Olım Balıke^ır 12 (Telefonla) Buhk ku uplerının bulundukları bir oıvatıarına kadar gençlerder ıafta ıçınde şelırım 'de 24 kov o toplantıda en kısa zamanda eh kurulu ekıplerımi7i hazırla kulu \e stadvomun \ % B blok 1 rın bır >uzme havuzuna ka\u^ae nakla m^^guluz &rup grup ları kapalı trıbun ınsaatı ıle Ban cagını ve bunun ıçın de projelerın Htlctlerımızı ^vrupava muh d rma Stad\omu ıhata duvarları hazir oldu^unu açıklamış ve Pa telıf mılletlerle varısmalar ıhale edılerek ımar rekoru kırıl najır mahallınde japılacak olan ıçın gonderecegız \nkarada mı«tır bu havuz ıçın kuluplerden vardım KI arışmalara formda atlet în^aat diı «tkından takıp eden ıstemıştır Toplantıda bu1 jnan ıkı ierımızle ıstırak edıvoru?\ alı Zahıt Kıraglı te^ıslerın tademı^tır Fenerbahçe ıle anlasan Babkesır eol kralı Dogan Eısov ıdarecı rnamlanma=ı ıçın azamı gajretı gos kulup temsılcılerı varciıma daır «or vermı^terdır Bursada vapılan Turkıje iampıyonasından bır enstantane Mftmttaz Onoı ıle bırlıkte termektedır bo tular Nasuhı Valek, End1* Yalçın ve Eroldur Nasuhı dun Bevogluspora geçmiçtır Valek Yalçın \e Eroıun Bakırko\e EP^ mesı gun me«elesıdır PTT lı Yalçın ıle Feneroahçe ı Oktav Bakırkove geçmısletdır & Sarajlı Tanzerm de F Bahçe e , recesı sovlenmektedır Beden Terbiyesi Genel Müdürü Millî lig fikstürü tesbit ediliyor amatörlere eî uzatmak kararındaî Fikret Altınel Spor Totodan kulüplere daha yardım yapılacagını da acıkladı fazla İstanbul Baltrap şampiyonası pazar giinii Bisiklet takım yarısı bugün Bursada yapıhyor Atletler Ankarada toplanıyorlar MMIIIIltifltlllMIIIIIIIIIIIIIIfllltlllll'IIIIIIIIIIIMIflltllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIirtffTTtillllllllllllUllllllirillllllllllllMIIMIIIIIIIlltrTllllllltlirilllllfllllllllllllllilllMlllltillllllllllilllllllllllıııi!! RAYBANK 1962 Yılı İkinci İkramiye Çekilişi 10 Tamznnz •alı günu Ankara 6 Koter huzuru ıle ümum Mudürluk buıasında vapılmıştır KAZAN VE TESHİN CİHAZLARI FABRlKASI YOKSEK TAZYİKLİ SUHAR KAZANLARI: YILLIKİTATİL DOIJÂYISİLE Beynelmılel kaidelere ve normlara uygun ,avrupa mamullerı kalıtesmde, yuksek tazyiklı buhar kazanlarını memle» ketımızde yegâne kazan fabnkamızdan temın edebıltrsınız. Turkıyenın ve yakın Şarkın en büyuk tesıslendır w CİDDİ VE FENNİ KAVISIAK KONTROLU VAPILAN KAZANIN 6OO*C de OTOMATİK TAVLANAN KAUİTELİ St 425O KAZAIM SAQl KUULANILAN HUSUSİ KULHANLARDAN MAMUL BUHAR KAZANLARIMI2I MUHAKKAK TETKİK EDİNİZ. ÇEKİLİŞTE 1 Kişi 5 SENE MÜDDETLE 500 LİRALlK BU AYUK GELİR ve TAHSİL BURSU İkramiyesi 1 Kıjı Buro ve^fabnkamız16 Temmuz Pazartesinden ıtıbaren kapanacak \e 30 Temmuz 1962 Pazartesi günü tekrar sayırnmuşterılerımızıniemnne,amâde olacaktır 40000 LÎRA 1 Kışı IlancUık 5272 88^3 10000 LİR Millî Saraylar Klüdürlüğünden * I 5000 ÜRA KAZANMİŞTIR AYRICA 2 500, 1000, 500, 250. 100 \ e 50 Liralık Para ikramrselerini kaıanan 1% Mudie nıektupia bılgi \erilmistir. • işletme tazyıkı azamı 25 atmosfer •Buhar venmı beher kazanda azamı saatte 10.000 Kılogram ADRES: * MERKEZ BOROSU : B«i«k*t«n C*d Suflfurltr Htn Tophanı Ittanbul Tettf»» . 49 4S 20 44 2» 0» ^ M B R IK A Sılıhtan j» Kın«rbur|tt Cıtf ÇsftiPftfm* lrt»ı>trel Tttfftfl . 21 I I $4 • ANKARk BOROSU Sıntyi CM. «»l«|l» Hm «a. I ! I Ttltlnn . 1 1 2 ) 7 3 1962 Yıhnda Y ari m 1 Mıllı baa\lar Mudurlugj mzmetlılerı nın dıktırılecek elbne palto, ıs elbısesı, ı? gomleğı ve frenk gomleklerının ısçınfı kapalı zarf usuhjle eksıltmeye konulmu^tur t 2 Muhammen bedel C30I27) lıra (50) kuruş olup geçıcı temınat (2259) hra (56) kurustur t 3 Şartnarae ve numuneler tatıl gunlerı hancınde me<=aı t »aatlerı dahılınde her gun Dolmabahçede Mıllı Sarajlar Mudur luğunde gorulebıhr 4 Eksıltme 18 Temmuz/1962 Çar«amba gunu «aat (lo) te * Dolmabahçede Mıllı Saravlar Mudurlugu bına'inda vapılacaktır 5 t'teklılerın ıhale <;aatınden bır >=aat evvehne kadsr pp çıcı temınat makbuzu ıle Tıcaret Oda;ının 1962 vılı kavıt belpo * «ını baska daıre ve mue=seselerde e\velce vapmış oldukları ta ahhut ı^lerıne daır olup ";artname gereğmce bu ıse Eirme erını •emın edebılecek belgelerını ve teklıf mektuplannı (2490) «a\ı!ı t Kanun hukumler ne gore tanzım edeceklerı kapalı zarf ıçınde * Mıllı Sara%lar Mudurlueune tevdı evlerrelerı ılan olunur 5290/8834 I (Ba<=m 9566 8849 Uâneüık i MİLYON Lira Ankaral^tanbulIzmırAdanaEskışefurKayserıKonya (Bas.ın 11378 A 7010/8852) ETIBANK İSTANBUL ALIM \ SATIN ŞUBESİNDEN ) 2 ton kurşun satılacaktır Kurşunlar 12 mm ^ muhur kur) şunu halındedır Muhammen bedelı 5 TL dır Talıp olanların > tekhflerını 18 7 1962 akşamına kadar Şubemız teklıf kutusuna ' atmaları (Basın 11002 8851) Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünden TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: 1 Mevcut şartnamesme gore 4052 kılo Anhıdnt Sulfuıo muteahhıt nam ve hesabına (Fob Ingıltere) pazarlıkla satın almacaktır 2 Pazarlığı 8 8/1962 çarsamba gunu saat 10 da Tepebasmdakı Genel Mudurlüğumuz Satınalma Komısyonunda vapılacaktır 3 Şartnamesı her gun Komısv onumuzda gorulebılır 4 Isteklılerın 626 72 lıralık muv akkat temınat makbuzları saır \esıkalarıvle bırlıkte behrlı gun ve saatte mezkur Komısj'Ona muracaatları ılân olunur (Basm 10858 88JO) YAPIİSLERİ İLÂNI 1 Edırne fpsala kazasında Yunanıstan hudut gırısınde »kar vakıt «ati! ve servıs ısta«vonu motel lokanta ve loim»nlardan mutesekkü turi'tık tesısler inşaatı bınm fıy»tı e^asına gore ek«ıltmeve çıkarılmıstır 2 Isın kesıf bedelı 1 611 921 lıradır 3 Eksıltme kapalı zarf ıle 27/Temmuz 1962 Cums gunu »aat 16 da Ankara da Petrol Ofı«ı Genel Mudnrluğunde vapıla caktır 4 Bu ışe aıt evrık Petrol Oftsı Genel Mudörluğu ln?e»t. ve Bakım Şubesınde tetkık edılebılır 5 1; 31'Mavıs/1963 tarıhınde ıkraal edılmı; ol»c»ktır 6 Isteklıler gerçek vey» tuzel kışı olae»ktır 7 Eksıltmeye gırebılmek ıçın ıstekhlenn 24/T«mmaz/1962 gunu ak?amına kadar Petrol Ofısı Genel Mudurlüğüne mu racaatla veterlık belgesı almaları ve 1962 vılına aıt Tıca ret Odası vesıkasıvle 62108 lıralık geçıcı temınat verme lerı lâzımaır 8 I«teklılerın ıstenılen vesıkalarla bırlıkte t«"klıf mektupla r nı eksıltme gunu saat 15 e kadar makbuz mukabılınde Muhaberat Mudurlugune te^lım etmelerı ve\a ajnı saatte Petrol Ofısı Genel Mudurlugunde bulunacak şekılde posta>a vermıs olmaları lazımdır " Postada vakı olabılecek gecıkmeler nazarı ıtıbare alınmı 1 vacaktır 10 Ofısımız 2490 saulı Kanuna tabı olmadıgından v eterlık bc gesı verılmıs ol=a dahı ısı ıhale edıp etmemekte veja nut dıled cınc ıhalc etme^te serce ttır (.Ba'in 11386 A "061 8854) î 76 Ton Kesme Makarna Alınacak Ereğlı Kömürleri İşletmesi Ticaret Müd. İstanbul Satmalma Bürosundan : Kesme makama şartnamesı her gun Satmdlma Servısımızden tenıın ed'lebıhı Teklıflerın en gec 20/7 1962 akşamına kadar IstıMal cad Pıremecı sok 1 Baro Han kat 1 dekı teklıf kutusuna atıbnası lazımdır Buromuz sıparışı kısmen veya tamamen dıledığine verıp vermemektc seıbesttır (Ba«n 11315/8848) M.S.B. İst. Sirkeci Demirkapı 2 No. lı Sat. AK Kom. Bşk lığından: ! Askerî ıhtıyaç ıçın asağıda vazılı malzeme kapalı zarfla satm alıı tıacaktır Teklıf mekruplarmın ıhale saatmden bır saat evvel Korrısvona venlmesı şarttır Postada vukua gelecek gecıkmeler hıçbır suıetlc kabul cdılrnez Tamamı bır ısteklıve ıhale edılebıleceğı gıbı 12500 adefh partıler hahnde avrı avrı ısteklılere de ıhale edılebıbr I Evsaf ve şartnamesı Ankaıada Lv  hgtnde Izmırde L\ A lıgı Sat Al Kom Bsk lığında, numune evsaf ve şartnamesı Komısvonumuzda goı ulebılır Tab T utarı G.Temınatı thale sun ve CtNSİ MİKT4RI Lıra Krs Lıra Kr, Saatı £.r Battanı^tsi oU U U Ad U «8o35 ? Temmuz 19*2 15 oe Ankara Elektrik Havagazı ve Otobiis İşletme Müessesesinden: Müteahhit Nam ve Hesabına Pazarlıkla Transformatdr Satm alınacaktır 1 Muc e'em zın ıhtı acı bulunan b adet 2 KVA lık W fiOOO 4 T 400/231 volt tran«;tormator mutaahhıt nam ve hesa bına pazarlıkla ve Turk paraM\le ^atm al nacaktır 2 l^tırak eaecekler 10180 TL lık katı temınat vatıraca» lardır 3 Pd<:ar ık 24 " 1962 Salı gunu «dat 10 00 dd Muese,e Lrrum Mudurluk bma^mda top «ınacak. ^lım Satım Koriı'vonu huzurunda vapılacaktır 4 Mue«e<emız kı«mı sıparış \erebıleceç çıbı «ıpdrışı dıledıcınc vapmaktd seıbe=ttır (Basın 11227 S84t»> (.826 Basın 10720 S843) j
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog