Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makale



Katalog


«
»

13 Temmuz 1962 CUMHDKIYET BEŞ ^»•» | İskenderanda daireler i 1 Vekâletle idare ediüyor j Ş zz = ZZ jE S 3 ~ 5 E İskenderun, 12 (Telefonîa) Şehrimizde ıminbal bulunan 3 dairelere yeniden tâyinler yapılmadığımian bir gok y»rler ve3 killerle idare edihnektedir. 5 Kaymakam ve Belediye Keisi 15 gün izinle seyahate çıkrruş 3: tır. Savcj, Istanbula tâyin eöildiğinden yerine henüz gelen 6İ mamıştır. Liman Başkanı ve Jandanma Kumandanı senelik zi izinlerini kullanmaktadırlar. Kadrösunda 8 memuru burunan S Giimrük Başmüdürlücünde sadece iki memur olduğunrîan güm3 rük muayenesinde tüccar buyuk zorluklarla karşılaşmaktadır. ~ Bu arada, kimyager de başka yere nakJedildığınden yerine hâ =j lâ tiyin yapümarrnştgS YUR ıımııııııııııııııııımımıı ıııııııımıııııııııııııııııııımııııu Dcvlct Tiyatrosa İz«ir C. H. P< nin i katılacak rahatsızlığı ( ; Ba$taraft 1 ıncı «abifede E tun sebepler de bir noktada = topl«abiliy«r. Bu nckta, = partınin büfünua »artl»rma ş oyam»m.ş bir teş«kkül hâ. 3 linde devam elmesi vmfa *t' Z tırilmek ıstenmesidır. ~ Muhalefet yıllarının gürul Z tuieri ve patırtılan arasm. 3 da. fciraz îwce h«*«ba. bt»»7 S cesarete, ve daha zıyade h ; ttefin şahsıyetme davanan « bir politika, CHP nıtı daım<« İ kuvvetlenmesme jretmış, teç : kılâttan başka, 4 mılyon tn E «an, basın, zinde kuvvetTpr ; memleketin istikbaUr.i CMP ; y e bağlamakta adera îttıfak Ş haline gelmiş!<"rdır Faka'. : 27 mayıstan sonra sartların r deSiştiği ve gıt*ıkç« defişe z ceği görfilmemış veya g»rii. z lememiştir. Bir zarranlar, ^ Kamu Oyuna, «Jemokratr» kuvvetlere vön verebiler, z partî, 15 ekime kadar *evaj» z eden sessiz devre içinde bu 5 kuvretlerin ve halkın one Ş geçtiğinin farkır.ıia olanna z mıştır. 15 ekımden sonra ge. z lışen hâdiselerde de vıne, . Genel Merkezde ilen değıl. Z hattâ hudutlu bir gorüşe ka vuşulamadıâını, CHP nin ka = derinin sadece, Ismet Paşa 5 nm başında bulunduğu or. ; tak hükümetin başarısına Z bağlandıâmı söylemek ha 3 tah olmaz z N o ila rf İstanbul'daki ilk AP kongresinde « kıravath aydınlar» tenkid edfldi (Bafitarsh 1 inci nfcif«tfe> komanyanın da «bcrçluyuı> tekınu y«luryl« tafewl kongrede, bir taraftan teşkilât merjsubu müfrit delegeler hissi, •gır ve »ötecavi» koBusmalartyle CAP. yi, tnönüyü v« A.P. li »tftedil miHetvekili ve senatörîeri itbam edetlerken, dığer taraftan da bazı milletvekili ve »enatörler ktmdilerine yöaeltilen ithamkâr konujmaları orür dılıyea bir iisan la cevaplandırmak mecburiyetinde kalmışlardır. Bu enimlenin en güzel delege Sadık Serbest ile eski Imar ve Iskân Bakanı Muhittin Gtıven arasında cerevan eden baz; konujmalar olmustur. Delege Sadık Serb«stın Baçbakan tnönü'den «îeabında gemisin: rahatça terkeden tecrübeli bir kap tan diye bahsetmest ve Muhittin Guvenın de teşkilât mensuplan tarafından «tnönü'nun dümen suyundt. • gıden adamı» olarak kabul edildiâirri sdylemesi ve kendisıne »Beyefendi A.P. yi ikiye mi bölmek ıstiyorsun?» diye sorması, aynı zamanda bu konusmanın da delegeler tarafından alkışlarla karşılanıp «Korkma, konuş. isim de ver» diye tasvip görmesi, kongrenin daha başlangıçta ne gibi atmosfere bürüneceğini açıkça gös terıyorofu. Serbest. Kâmuran Evliyaojlundan da, «O artık bizim için Evliyaoğlu degil, bir şeytan oğiudur» diye bahsetmiştir. Bir teklif üzerine Genel Başkan Gumuşpala'ya bağlılık telgrafının çekilmesı hakkında oy biriiği ile verilen karart müteakip rnikrofona çıkan Muhittin Güven, ağlaaaakh bir sesie yaptığt konuşmasıoda, divasmdan dönme diğini, ve duyduğu bir Tann sesine ayak uydurarak ıstırap çekenlerin hakikî hayatlarını öjrenırek pahasına bir aıücadeleye ginştigir.i bildirmi?tir. Güvenden sonra Eminönü llçe Baskanı Gulhiz Mankut söı alraış ve C.H.P. yi halka hizmet etmefcten kaçman aristokrat bir teşkilât olarak itham etmis ve bu arada Muhittin Guvenın d« madaia* sını yapmıştı». Bozbeyli ise yaptığt llonusmasın da 27 Mayıs Fıkir Kulübunü kin ve husumet yaratmakla itham etmis ve A.P. ye karşı elanlardan da «kravatlı aydınlar ve güdümlü demokrasir.in sempatizanları» dıv« baiısetmiş ve: «Bu memlekette mil'.i iradeye inaıunıyan '»u kravatlı aydınlar ofke v« çabalama içındecırler» demistir. Bozbeyiiden sonra Tarhan mikrofona gelmis, o da şu koBuşmayı yapmıştır: « Nasıl ki zeytinyağı suda erimez ve benzin kükürtle karışmazsa, bundan sonra C.H.P. ile A.P. de bırbirleriyle teşriki mesai edemezler. C.H.P. çakmak tası gibi bir teşekküldur. Bunlar simdi ikinci koalisyonu da kurdular. Fakat göreceksiniz biraz sonra beraber oldukları diğer partüeri de, kendi balonlarını rahatça uçura I IU UU1UUJ.II11UUUIIJİUİIL KON ULARI İş hayutımızda yeni bir aaum: ıtfnııııniHnııııııııııınııı Devlet Tıyatrosu 20 ağustosta açılacak olan 31. İzmir Enternasyonal Fuarı suresince Kültürpark Açıkhav» Tıyatrosunda temsiller verecektir. Bu yıl programını değistirerek sadece Fuar suresince tzmire turneye gıtmeye karar vermiş olan Devlet Tıyatrosu, bdylece her yıl 20 temmuz ile 20 eylul arasında verdiği temsiller süresini 20 ağustos 20 eylül tarıhleri arasına indi»miş bulunmaktadır. Programa gore on gece «Kocsojffsn», sckiz gece «Ay Herkese Gulümser» ve »on ondört a*ee de «Göç» piyeslerı oynanacaktır. Toplu sözleşme Yazan: Mücahit Beşer Tasanmn t»plu sözleşme ile ilgili bi.kümleri 53. maddeden ıbaret olan «Topîu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanunu» tasansının ilk 16 maddesi, top lu sozleşmpnın târifini, süresini, terkini gerektiren hususlaîrı, kollektif pazarlığm nasıl yapjlacağını, uyuşmazlık ve itiraz halinde nasıl hareket edileceğini, uzlaştır ma mekanizmasının işleyiş şeklini ve uyuşmazlık sonunda tarafla nn özel tahkim, kanunî tahkim, grev veya lokavta hangi yollatla gideceklerini belirten hükümleri kapsamaktadır. Anayasamızm 47. maddesine dayanılarak kaleme alman tasannın bu konu ile ilgili en önemli kısım ları şunlard'.r: 1) Bir işyerinde en çok üyesi bulunan işçi sendikası toplu sözleşme yapma konusunda o is yerinde çahşan bütün işçileri temsile yetkilidir Karsılıkh olarak işveren veya yetkili işçi sendikaîi toplu lözleşme yapmak isteğinde bulunursa, mukabil taraf bu isteğe uymaya mecburdur. (M. 8) 2) Toplu sözlesmenin yapılması, değiştirilmesi ve feshi yazılı olmadıkça muteber değildir. (M. 2) 3) îş bağıtlarınm yapılması, ko nusu ve bitimi ile ilgili sartlar, sözleçme süresince işçiler ve i?verenler için «emlredici hüküm» niteliğindedir (M. 3) 4) Toplu sözleşme belirli ve/a belirsiz süreli olabilir. Süresi belırli toplu sözleşme bir yıldan az, üç yıldan uzun süreli olamaz. T«p lu sözleşme belirsiz süre için yapılnu^sa, bağıtlı taraflardan her biri. bir yılın geçmesinden sonra ve üç av önce haber vermek şartiyle sözleşmeyi feshedebilir. Be1 ürli süreli sözleşmelerde , taraflar sürenin bitimjnden ar.ee bir talep te bulunmazlarsa, sözleşıpe bir yıl çin kendîliğinden uzatılrnıs »ayıhr. (M. 4) 5) Taraflar toplu sözlesme için pazarlık yaparlarken Bölge Çalı? ma Müdürü veya bür 1? Müfcttişi ile önemü görülen hallerde Talilikçe seçilen bir veya 2 tarafsız uzla^tıncı toplantıda hazır bulunabilir. (M. 14) 6) Gdrüşmeler sonunda teklifleHnden bir veya birkaçı kabul edil memis bulunan taraf veya farafar ozel rafıknn, kar.uni tahkim, grev ve Tokavt yoîlarmdan birine başvurmakta serbeMtirler. (M. 16) Tasafrının sonundaki «ceza hukümleri» b31ümünde, toplu göruş me istegini yerine getirmekten ka çınarılarırı 500 liradan aşağı olmamak üzere haiii para cezası ödetecekleri belirtilmektedir. Ancak, bu küçük cezanın ödenmesi harn<Je toplu söz!«şma isreğlnin yeine getirilrr.emesinin mümkün ola«agiBl saamak yaah^tır. Yeni " atmBdaki tamamlayua maddeler, araflaı icin bu konoda bir kaçı ç edir. temaa*en ÖBİeyBcek mahiyet £ £ § 5 î£ = 2 *E •Ş E Sî Köylüler arsa vermediğindeıt okul yapılamıyor Biilis, 12 (Telefonîa) Bir süre önce ihalesi yapılan Perhan köyü ilkokulu. nun arsasını köylüler vermediğinden inşaata başlanama. maktadır. Milll Eğitim Müdürluğü, arsayı alamadığı takdirde, öku. lun inşaasından vazgeçecektır. İntikamlarım = koyunlardan aldılar = Burdur 12 (Telefonîa) Eydeş köyünden raeşhul şahıslar, sürü sahibinden mtîkam almak maksadıyle, 12 koyunu bıçaklamak suretrîe öldurmujlerdır Çobanm uyumasından ist!fade «derek koyunlalrı öldurenlefin tesbit ve yakalanınasına çahşıimaktadır. £ 3 «Ş Ş 3 = E E Ş 3 Z 2 Z Z Z Z 5 Z = Z Z Z Z S Z Z Z Z r Z E Z Z Z E Z Z ; 5 Z Z Z Z 2 Z | İ ğ E ğ Ş Ü = X E g Babası ve kardeşini yaraladı Bolu 12 (Telefonîa) Goynük ilçesinin Oraklar köyünden Şerafettin Keskin, bir tar la ihtilâfı yüzünden münakaş a ettiği babası Ahmet ve kardeşi Mustafayı bıçakla ag*surette yaralamıştır. Yaralılar, tedavi altına alın mış, sanık yakalanarak adalete teslım edilmi}tir. İskambtl kâğıdı kaçakçıiığı tzmit 12 (TelefonU) Liftıa nımıza gel«n Ümran şılepinın tayfalaıından Nâzım Yeniay ile tsmaıl Gebetaşt a 4«2 sdet Avrupa malı kaçak ıskambıl kâğıdı bulunmuştur. Olay üzerıne. şilepte başka kaçak eşya oiup olraadığı araştınlmaktadır. | E E E Ş Ş 3 = £ E S | Manyas kazakları ağusE tosta Rusyaya | gidiyorlar = ş: = z: ~ 2 Şjj ZZ ~ S S Ş; •Z E = B a n d ı r m a 12, (Telefonîa) Rusyaya göç edecek olan M a n yas golü k e n a n n d a k i ortodoks kazaklar, bütün hazırlıklarını tamamlamışlardır. Kazakları ağustog a y ı n m i l k haftasında şehrimize gelecek Rus bandıraiı bir vapur alacaktır. İlk okul tahsilini köydeki okullarında Türk çocuklarıyla birlikte yapan Kazaklardan hiç biri orta okulg gitmemiştir. Kazaklar, dınî inançları rüzünden cvlcnemez hale geldikleri için Ruıyaya föç etmetftedirler. Yıldınm 38 inek ile 4 | atı öldürdü E Erzurum, 12 (Telefonia) s Merkeze bağlı Ergınis köyüne S düşen bır yıldınm, 38 ınek ve 2 4 atın ölümüne sebep olmuş Ş tur. Hayvanları otlatan çoban Z lar korkudan jok geçirmışler r dir 3 Çobanlar hastahaneye kal ~ dırılarak tedavi altına alınmış 2 lardtr 3 Ford Fabrikası İzmir 3 den 250 işçi götürecek = tzmir 12, (Telefonîa) Batı Şj Almanyanin Köln şehrindekı E Ford Fıbrikasında çalıştırıla ~ eik 250 Türk işçisini seçmek : iizere bugün şehrimize gelfn Z bir Alman mütehassısı 1Ü ka S 0 O dar tilibi imtihan etmeye ba? E laraiîtır tzmirden 100, Denizli, E Aydın, Manisadan da 50 ;er i & çı, seçilecektir. s E S •J E = Şj E E E S S JT E E = Ş tzmit'te bir çam ormanı yanıyor l t m i t 12 ( T e l c f o n l t ) K a l burcu o r m a n l a r ı n d a d ü n ak; a m çıkan bir yangın, gece yarısı kontrol «ltma ahndıkt a n »onr» »öndürülmüşse de, bu sabah *aat 6 «ıralarındâ t e k r a r başlamıştır. Gittikçe büyümeye batlıyan yangın, 60 d e k a r h k çamlık bir ormanı yakmıştır. Yangınm kontrol ajlına alınmasma çalısılmaktadır. ö t « yandan yangının kastcn ?ıkanldı|ı ihtimali üzerinde duran ilgililer, ikl kisiyi neza ret altına almıtlardır. •• «KOCAOGLABî» Orhan Asena'nın yazdığı ve Zıya Demirel' * Yenı şartlara göre yeni 3 in sahneye koydufu «Kocaoğlan», Fuar suresinin açılış piyesi olacakdiizen yerine, muhalefet yd 3 tır. Bu oyunda bâşrotde Şeref Gursoy olmak üzere Ahmet Demirel, lannın güfültülerî, möcâde. Ş Elif Türkân Atamer ve diğer sanatçılar basarı göstermektedirler. Rele azmi, v e dinamizmi için de, Şeref Gursoy (Kocaoğlan) ve Elif Türkân Atamer gorülüyor. de pek belli olmayan, hattâ E vazgeçilrii zannedılen sta. E tükocu, kadrocu metoda d o E nıilmesi haj'ret edilecek b:r E haldir. Z Eskiye nazaran farklı da olsa kitlelerin ümıdını he. E nuz tamaraen yıtirmemiş bı> E lunan Halk Partisi, rahat. E sızlığın başlıca sebebi olan E bu halden kurtulabilir mı? Z Yukanda da işaret ettığimiz Z gıfeı, en yüksek kademe olan E parti meclisi, evvelâ böyle ; bir hastalıgın var olduğunu jkabul eder, ve tedavi çare z lerinı hemen aramaya kevu. Z lursa, kurtnlabilir. Z Yoksa, bütün köklülüfüne, ; ilericiliğine rağmen gelecek, E bu parti için hiç de avdınlık , değildir. E«vet GÜRESİN E Çalışma hayatımıza olumlu yo den yeni bır anlayış ve düzen ge tırmesi beklenen va Batı Demok rasile<riTide artık eskimıs bır kurum oldufhJ hald« «memleket şar larına uvmayacafı» endışesıyl Türk isçisine urun zamandan ber verılmiyen «toplu sözleşme v grev» hakları, nihayet kanun te minatı altına alınmak üzeredilr Başbakan İsmet tnönü, geçen hafta ıçinde Ankarada toplanan Işç; Sıgortaları Kurumu Genel Kuru lu üyelerine, bu konuda hazırlanan tasarınm tkinci Koalisyon Kabinesi tarafından en kısa zamanda incelenerek Türkiye Büyük Mil Iet Meclisinin onayına sunulacağ: hususuncfa teminat vermiştır. T«»l« »ihılcaıne nedir? Toplu «özleşme, ışçi sendikalar ile işverenler arasında ücret, ça lışma sartlan ve dığer kollekti: munasebetler konusunda yapılan yazılı aalaşmadır. Bu anlaşmalar istihsalin 2 unsuru olan «emek» ve •t*r*aaye> arasındaki anünasetaraflaT arasında ekonoaıık bir denge saglamak hedef ve gayesiyie yapıhr. Toplu Sözleşme leri, kişisel anlaşmalardan ayıran 4 önemli husus vardır: 1) Kollektıf bi* har«ketin ifadesi olan toplu sdal«şmeler bir teşkilât işidir, 2) Bi* «pazaclık» konusudur, 3) Anlaşmazhklarda işveren, işçiyi değıl, temsjlî bir ofcgan alan sendikayı muhatap tutar. 4) Toplu sözleşmeler bünyesi iti bariyle Wr kanun mahiy<;tıade£ r . «Imredici* müeyyideler vaz•der. Seyyal ve dinamiktir. Bslilr li sureler sonunda, taraflann ıste ği ile yeni sartlara uygunhık sağ lanabilmesi için değiştiril'bihr. Topln sözreşmelerden beklentn faydalar Döverek öldürdüler = Ereurum, 12 (Telefonla) Tekman ilçesinin Kalacı köyünde bir arazi ihtilâfı yüzün den çıkan kavgada. Eşref As, îbrahim As, Maksut lskender. Yaşar Mecit Hüseyin ve Hayrettin Atej adında beş ş«hi5, aynı köyden Abdullah Narini tas ve sopa ile döverek öldürmüflerdiT. Suçlular yakalanarak adalate teslim edilmiştır. S E E E = ~ S E E S S niMinıııııııııınmiH»nıtnıımını»HH»ı»»»»mıımMuurf»ııijimHrt it «GÖÇ» O v a t Fehmı Başkut'un önce îstanbul Şehır Tı; atrosunda sonra Ankarada Devlet Tıyatrosunda oynanan «Goç» uıyesi, Izmirde Devlet Tiyatrosu sanatçıları tarafından H gun temsıl edıldıkten sonra Bursa'da 1 ekimden itibaren sahneye konacak ve tekrar Arkaraya gotüru^ecektir. Resimde, «Göç» te Salıh Canar ile Muammer Esi gorülmektedirler. birer safra atar gibi bilmek • «AY HERKESE GCLtMSEK» Eugene O'Neili'in yazdığı ve teker teker dışarı atacaklardır. Baştarafı 1 inci sahifede Muazzez Kurdoğlunun sahneye koyduğu ve başrolünu oynadığı bu rı ve öğretmenler teşkilâtında ki pıyeste ayr.ca Ahmet Evintan. Kerim Afsar. Halök Kurdoğlu %e Coş Bu geriçi degil, Atatürkçüyüz, bilit noktalarını komünist öğretmenzi gençliğin gözunden düşürmek kun Kara basarı göstermektedirler. lerin tuttuğu» yoîundaki sözleri, istiyenler bazı mufrit kışılerdir. şehrimizde toplantı halınde buluFakat bunların bırer mantar tanan Türkiye öğretmenler Dernekbancası gibi tesirsiz kalaeaklannîeri Millî Federasyonu kongresi dedan emin olabilirsiniz.» legeleri tarafından bugun protesto Mnammer IROL edilmiştir. Öğretmenler, Senatör Bozcah'yı dün protesto etti Irak sınınmızın karşısı altı gündür alevler içinde Baştarafı 1 inci •sbitMe hevet, Iraktan gelecek bir heyetl mülâkat yapıp ton bombalana» olaylannı gölrüşeceklerdir. Barzani, agır yaralı oldugu için kuvvetlerinin ba?ın» Şeyb Ahmet Barzani geçmiştir. Sabotaj ve çarpışmalar el'an devam etmektedir. Sın*ınnzin ka *ına isabet eden bölge, 6 günden beri alevler içinde yanmaktBdır. tçisleri Bakanlığımn tcblifi Ankara 12 (Telefonla) tçişleri Bakanhğı, Irak uçaklanmn hu dudumuzu geçmeleri konusundaki haberlerle ilgili olar»k bugün şu teblifti yayınlamıştır: «12.7.1962 tarihli bazı tstanbul gazeteletinde Irak uçaklanmn üç kSyümüzü yeniden bombaladıkları yolunda intişar eden haberler hakikate uygun değildir. Ifak uçaklan topraklarımıza girmemistir. Ancak Zaho lstikametinden ge l?n blr fop mermisl Mardin ilimizin Silopi kazasmın hudutlan 1 clnde ve Irak hudutlanr.a vakın bir verde fopraklarımıza dü?müş ise de can ve mal kayıplanna %tbpr> olmamıstır. Hâdise hakkında Hükümetimizc* Irak Hükümeti nezdinde gerekli tesebbüsler yapılmıştır Tebliğ olu nur.» tnSnunün «öıleri Erzurum 12 (Telefonla) Bupü n Ankaraya hareket etmek üze re Erzurum hava alanına gelen Başbakan tsmet Inönü, bazi hudut kövlerimizin Irak uçaklan ta rafından bombalanmasına ait gazete haberlerinl okumuş ve daha sonra yamndaki Genel Kurtnay Başkanr Cevdet Sunaya dönerek: Deli mi bunlar?» diye »ormuş tur În5nü. gazetecilerîn sorusu üze rine a3nı konuda ?unlan söviemij tir Esef edilecek bir yanlışlık o1 dugunu tahmin ediyorum. Tabi) takip edilecektir. Hudutlarda kom suların çok dikkatli olması lâzım d 1962 1963 Yunus Nadi Armağanı Baştarafı 1 ınei sahıfede mi?) torusudur. Bundan kasdıtnız memleketımızin :stık» balinı devletçılikte mı, yoksa özel teşebbüsün ınkişafılı da mı ve3'a bunların karışımı bir başka rejımde mı bulacağımııı araştırmak, düsüncel»ri bu yola sevkederek itarsı lışacak fikirlerden hakikati meydana çıkarmaya çalıjnıaktır. Sartlanmız sunlardır: 1 Yanşma anıatöz yazarlara mahsustur. Yollanacak tntkalenin daha 6rct herbangi bir gazete ve dergıda basılmamış olması sarttır. 2 Yazılar 800 kelimeyt geçmiyecektir. 3 Makalenin mutlaka dak tilo ile kâfıdın bir yüzüna yazılması, açık adresi ihfiva etme3İ lâzıındır. Takma (müstear )imza kullanılamaz. 4 Yine daktilo ile yazılacak zarfların üstüne gazetemizin adresi ile birlikte «Yunus Nadi Armağam» kaydının da konulması unutulmacıalıdır. 5 Yazı kabul müddeti da ha itinalı bir seçmeye ımkân bırakmak ve yollanacak bütün güzel yaıılann gazetemizde neşrini mümkün kılmak üzere bu yıl yine kısıimıştır. 1 ocak 1963 gününe kadar elimize ceçccek makaleler yanşmaya sokulacak. ondan sonra gelenler kabul edilmiyecektir. Kongrenin sabahki toplantısında, bu olayı bildiren ve Kayseridekı öğretmenler tarafından çekilen telgrafın okunması, bütun delegelerın ayağa fırlamasına, yüksek sesle protestoda bulunmasır.a yol açmıştır. Protestoya salondaki dınleyıcilerde katılmışlardır. Bu sırada salona giren ve durumu ögrenen Valı, kürsüye çıkarak yatıştırıcı bir konusma yapmış, Atatürk'un 0 yüce kursuden öğretmenler için çok şeyler soylediğmi belirterek, «însan olan, ınsaflı olan, Turk olan. o yüce kürsüden Atatiirk gıbi konuşur. Bunlar aslmria öğretmenlerin şahsında Atatürkçulüge yapılmak istenen saldırılardır» demistır. Kongre bafkanlık divanının tekîifi ile olayın telefonla Kayseriden tahkiki ve doğrulanması uzerine. öğleden sonraki otjrumda İzmir Senatörü Bozcalı hakkında kanuni işlem yapılması için Cumhurbaşkanına, Başbakana, Meclıs Başkanına ve A.P. Genel Başkanhğır.a telgrafla müracaat edilme'i kararlaştjrılmıştır. Millî Eğitim Bakanlı|mın tebligi Ankara. 12 (CumhuriyetTeleks) Mil'.i Eğitim Bakanlığı bugün, İzmir Senatörü Bozcahnm Kayserıde öğretmenler hakkında sarfettiği «özlerle ilgili bır tebüğ yayınlamı»tır. Tebliğde, müracaat üzerine Bakanlığın durumu derhal inceledığı, Senatör Boczalı'nm bütün öğretmenleri kastederek konusmadığı belirtilerek, şoyle denmektedir : «öğretmen ailesinın bu husustaki hassasiyetini tamamen yerinde bulmaktayız. Türkiye öğretmen ailesi, bu çeşit isnadların üstünde bir varlıktır. Öğretmenlerimiz. vazıfelerine bağlı medeniyetçi, milliyetçı ve vatanperver memleket evlâtla j rıdır.» 1961 62 de polise hiç bir siyası suc intikal etmedi Halbuki 1958. 59 senelerinde ve 60 yüının ilk 6 ayında tstanbıılda, siyasî suçları dolayısıyle sırasıyla 92, 7, ve 98 kişi hakkında koğuştnrma açılmıştı tek bır kıms e bile siyasi suçlardan dolayı Adliyeye sevkedılmemiştir. C.H.F. M0CİİSİ Ankara, 12 (Tetefonla) C.H.P. Parti Meeüsi bugün saat 10 da toplanmış ve akşama kadar iki oturum halınde çahşmıştır. Başbakan Ismet tnönü ve İsmail Ru»tü Aksal'ın bugünkü toplantılara katılamamaları, meselelerin derinlemesine mutalâasır.a imkân vermemiş ve meclıs daha ziyade teknik konular üzerinde çalısmıstır. Bu cümleden olarak parti meclisinde açık bulunan uyeliğe Îstanbul mılletvekıllerınden Orhan Eyuboğlu seçilmiş ve Merkez Yonetim Kurulunda eksık olan dört uyeüğe de parti meclisi üjreltrinden Ferda Güley, îbrahim S«ftct Omay, Cıhat Baban ve Orhan lyüboğlu getirilmişlerdir. Parti Meclisınde ayrıca haziran ayında yapılması gereken kurultay toplantısının zamanı uzerinde tartışılmıs. gerek kongrelerin bitmemesi ve gerek son sivasi jartlann müsaade ct1nedi|i, dıkbate alınarak ekim ayında kurultaym mutlak surette yapılmasına karar verilmişse de ancak berhangi bir gün tâyin edilmemiştir. llçe ve il kongreierinin de agustos ayından itibaren yapılması karara bagiar.mıştır. Parti Meclisi çalısmalarına yarın da devam edilecek ve Genel Başkan Ismet tnönünün katılması ile siyasi konularm müıak*resine geçilecektir. Kara»an'd» SfretmtBİer dSva açıyor Karaman, 12 (Telefonla) Kayseride oğretmenleri komünistlikle 6 Arma|an bu yıl da ıtham eden Senatör Bozcah'mn söz 3000 liradır Bu mıktar lerı ilçemiz oğretmenleri arasında memleketin tanınmı; şahsıinfial uyandırmıştır. Öğretmenler, yetlerİDden kurulu büvük jüBozcalı hakkında dâva açmayı karınin seçeceği en güzel mararlaştırmışlardır. kalenin yazarına verilecektir Bozcalı, «bu sözleri sarfetmedim» Hususî bir heyet tarafından diyor ( büyük dikkatle seçilecek yaAnkara, 12 (CumhuriyetTeleks) zıların derhal neşrihe baslı | Oğretmenleri komünistlikle itham ettiği ileri surulen tzmir Senatörü Bozcalı, bu akçam geç va(Baçtarafı I inci sabifede) kit basır.a bir açıklamada bulunanıkapı Istasvonuna gelmıs ve rayrak. Kayseride bu sözleri sarletların üzerine yatmıştır. Istasyon mediğini. öğretmenler aleyhine koÇefinın müracaatı üzerine olay nuşmadığını belirtmis. şahsi yetişnıahaHıne eece bekçisi gelmiş ve me tarzının ve kültürünün esasen 1 Kemalı kaldırmak istemiştir. AnAnkara. 12 (Telefonla) Emni buna müsait olmadığım ifade efmi ? cak arkadaşı Îbrahim bekçiye, ratir. et Genel Müdürü îhçan Aras. hatsır etmemesını ve uyandırmama A.P. Genel Merkezi de bir teblig smı sövlemistir Bekçi içkili olan bugün Amerikaya gitmiştir. yaymhyarak, durumun tahkik edilîbrahimin bu sözlerine aldırıs etAmerıka Bırleşılt Devletlerinin diğıni, gerekırse senatör hakkında memis. fakat mukavemetle karşılaş dâvetlisı olarak 10 gün önce New tüzük hükümlennin uvgulanacağımıstır. nı bildirmiştir. Tren raylan üzennde cereyan e York'a gıtmis bulunan üç emniye» müdürüne kttdacak ve ba^kanlık den bu olay dolayısıyle fstasyon Sefı durumu cıvar istasyonlara bildecek olan Emniyet Genel Müdüdırıp trenlerın beklptilmesıni soyü yarın New York'a vâsıl olacan iemiş ve durumdan pohs pkipini ( Baştarafı 1 inci sabifede ) haberdar etmıstir Polis ekipı sar ve bes hafta tetkiklerde bulunaçoplerımizin değerlendirilmesi için hoşu raylar üzennden kaldırmış. caktır. Türkıtal'ın 8 yıl işlettikten tonra bekçiye mukavemette bulunan 1bfhsan Aras dönünceye kadar Em tstanbul Belediyesine devrececeği tahim ile birlikte karakola teslim niyet Genel Miidtirlüjüne Şerif fabrikanın kurulmasına karar verKubat vekâlet cdecektir. mişlerdir. Trenler, raylar üzerinde yatan sarhoşu bekledi Emniyet Genel Müdürü Amerikaya gitti İstanbul'da bir çöp imha fabrikası kurulması için Bastarafı I ıncı sabıtede ğır.ı duymuşlar; he.nuz kesinleşmi yen bu haberi iyi, fakat yetersiz bulmuşlardı. Herr Hunger: «Çıplaklar kampı için kuzeylilere sıcak gelen bolgeleri seçmemeli. Ağaçh ve Çıle çok müsait yerlerle dolu. Zünhteki Beynelmılel ÇIDlaklar Cemiyetinin yarım asra yaklaşan bır mazisi ve halen 2 3 milyon her ırk, ve dınde üyesi vardır. Dünyanın çeşitli yerlerinde açılan çıplak kampları o ülkelere tahminlerin üstünde döviz sağlamaktadır. Türkiyede böyle bir kampın olması için, iş için Tür kiyede bulunan bız yabancı uyrukluiar müracaat edemeyiz. Kamp için bir Türkün bize öncü olması iâzımdır» dedi. Cewiyct« giriş şartlan Dünyanın her tarafında şubeleri olan Alman Parlâmentosunun buyuk bir kısmımn üye bulundu Bastaratı l ıncı sabifede ğu Çıplaklar Cemiyeti halen Ude, Türkiyenın tsrael ile olan ti NESCOiya ve WAY (Dünya Genç Baştarafı I inci sahife4« :arî münasebetlerıne çatılmakta lık Teşkilâtı) na üye bulunmaktanel Sekreterı Mr. Kristajısen'in Türkıyeden dönen Yüksek mev dır. Cetntyete girebilmek için ?u başkanlığmda bir «Working group» kili yetkili bir Arap şahsiyetinin şartlann yerine getirilmesi îâzımteskil edilmiştir. Bu grup, bugün beyanatma atfen «Türkiye ile dır: öğleden sonra Paris'te ilk toplansrael ve hattâ şeytanla dahi iş1 Evlı olanlar ya eşleri ile tısını yaparak bundan böyle takip lilrliği yapmakta. Serbest ise de birlikte gelecekler veya eşlerin edilecek usul hakkında bazı müzaıu işbîrtifi Arapların menfaatleri den izîn alacaklardır. kerelerde bulunmuştur. Geç saatıleyhine olmamalıdır. Araplar bu2 Bekâr olanlar Cemıyete bir lere kadar devam eden bu toplanna karşı susmamah ve menfaatle kız arSadaşları ile birlikte katıla tıda karar altına alman hususlar rıni korumak için gerekenı yapma biürler. bugün baskente intikal etmemiştir. lıdır» denildikten sonra. TürkiyeT.B.M.M. nin 3 eylüle kadar ta3 Yalnız erkekler veya j alnız dekı Müsevi sermayeli şirketleTİn kadınlar Cemiyete üye olamazlar. tile girnoesi, be? yılhk plânın ve tsrael menşelı maüarı Asrap mem Üye olanlara beynelmilel Na plâna bağlı ana kanunlarm 15 eylüleketlerine ihraç fttiklerını ve boy turist pasaportu verılır. O da dün le kadar çıkarılmasını güçleştirlelikle Arap ablukasını bozdukla yanın her yerindekı çıplak kamp mektedir. Bu bakımdan başkentin rı iddia edilmektedir. larına ve cemiyetlerıne alınabilir. bu alandaki yetkili çevreleri arasında bir endişe mevcuttur. Bu enDiğer bir yorum da Kahire Had Cemiyetin garesı dişe, plânın ve kanunlarm arzulayo5u tarafından önceki gün yaÇıplakların Türkiyeie Dulunan nan zamana yetiştirilmiyerek yaymlanmıçtır. Bu konusmada yo temsılcileri (çıplak) kelimesinin bancıların göstermiş oldukları ıyi rıımcı), Tiirkıyede koahsyon hü cemiyetin ruhunu nksettırmedıği niyet ve gayretiere karşı mahcup kumetmı beklıyen ışler TürkÎ? nı, cemiyetin gayesijm (rahat bir olmak ve kalkınma hamlesine atıbildiri?i hakksnda bilgi verdıkten vaşama. sıhhatli bir hayat ve cin lamamaktan ileri gelmektedir. son»a fu hususîan iieri surmekte si duygunun terbiyîı) olduğunu Aynı çevrelere gore, bu konuda dir: beyan ederek Türkçeye (Tabiiler yapılması gereken husus T.B.M.M. «Türkiyede git gide artao işsiz ve Tabiatçiler Cemivoti) diye ter nin hiç olmazsa ağustos basında olacağını olaganustü bir toplantıya çağırılalik bülün tabakaları rahatsız eti cümesinın daha doğru mektedir. Girdigı Paktları ıltizam I söyledıler. rak bu kanunlarm öncelikle ve iveedişi sonucunda Türkive sefalete (Çıplak) lâfını duyan arkadaş dılıkle yururluğe girmesini sağlaatıp maktır. Öte yandan Hukümete yave mahrumiyete bıirakîlmıştır. Bı lar. misafirlerin etraflannı gun Turkıyenin hayat damarı o onlar! sual vağmuruna tutuyorlar kın çevreler, önumuzdeki gunlerlan ışçi Tabakası ilerlemis mıllet ve sık sık aynı ı.ümleyi tekrarlı de toplanacak olan Yüksek Plânlama Kurulunun kabul edeceği beş lerın yaşadığı hayat sevıyesınde yorlardı: dedığini7 yıllık plânın Bakanlar Kurulunda yasamak istemektedir.» «Akçakoca civarında Türkiyenın «irmıs olduğu pakt hususî kamp bu vıl da açılacak müzakeresinin tamamlanmasından sonra Meclısin olağanüstü bir toplar ve mi:ietlerarası anla^malar mı? Tam yeri neresı"» lantıya çağırılması yonünde bır ekaldı dolavısıyle sefalete dılstuğu konu Bu sual hep cevapsız ğılımm PÖZ konusu olduğunu ifade sunda yayın yapan memleketle Onların sordugu ve «anaatlerini etmektedirler. rın hangilen olduğu heıkes tara içinde belırttiklerı suale de bız fından bilınmektedır Bu eıbı gü tam cevap veremfdık: 1CİYIP E.T.T tdaresinden aldılünç yayınlar yapan rariyolara ye «Tıirkiyede boyle bir kamp nağım pasomu kajbettim. Hükümsüznilerinin eklenmesi başkentin «ı sıl bir vankı uvandırır? Katılan dür. yasi çevrelerinde oldukça üzuntü olur değil mi?» R e « p Çellk ve hayretle karsılanmiftır. Erdogan ARIPI.NAR Cumhurlyet 8837 1958 ile 1960 yılları arasında son haddine erışen siyası suçlara 1961 ile 1962 de hiç tesadüf edilmemiştır. Böylece bır muspet netice, eski idare zamanında çıkarılan ve antıdemokratik olduklavı Yassıada duruşmaları kararı ile de açıklan m;ş bulunan bazı kanunlarm tstanbul polis teşkılâtım yonetenler arafmdan tatbik edılmemesi sonucu olmuştur. Bilindiğı gıbi, memleketin bütün üğünu il.çilendiren olaylar hâriç, sfanbnl Eaorıiyet Birinci Şube Mu dürlüğü sıyasi parti ve öğrenci kongrelerini dikkatle ızlemekte, akat eski devirlerde oldu^u gibi sırf bifr hâdise çıkarmafc içm çaiıs mamaktadır. Bu suretle Birinci Şube Müdürluğü asli görevine dönmüşfür. 1958 in ilk 6 ayında siyasi suçlar dolayısı.\le haklarında kogu?turma açılanîaırın sayısı 92, 1953 da r 9, 1960 da 98 ı bulmuşken 1961 ve .962 yıllannın ilk 6 aylarında ıse Akçakoca'da gizli bir Çıplaklar Kampı var ÇaJışma Bakanlığı tarafından hazırlanan tasarıda da belirtildiği gibi, toplu sözleşmeler iş hayatın da uzun süreli olarak dirhk ve du rulmayı sağlayan ve toplu uyuşmazlıkları, çekışmeieri gıderen bellibaşh belgelerdendir. Toplu sözleşme sistemleri sanayide, isçi işveren münasebetlerinde meş ru bir hukukî düzen kurulmasını güden bir rejimdir Bu yoldaa ta rafların karsılıkh olarak biribürle rine Jaygı gostermeletri sağlanmak tadır. İş hayatında çeşitli teşebbüs erbabının ucretler üzerinde baskı yaparak kötü bir rekabet kurmaıına ancak bu sayede eng*l olunabilir. Bu yüzdendir ki. Batı Dünyasmda birçok sanayicileT, toplu sözleşme sistemini, durulmuş ve tek düzeıi maliyet hesaplarına ze min haatıladığı için benımsemi? bulunmaktadırlar. Bu rejimde sanayici. rakibinin de aynı niteükte ki işçü«»« aynı ucretleri ödem«k durumunda cldujunu bilmekte »e böylelikle işletmeler arasındaki rekabet, daha çok kunüua, itfeel maddelerin safın alınması, rasyonalizasyon, siırüm vesaijre gıbi alanlarda olmaktadır. OHUB içindir ki, ekonomik bakımdan ge mis birçok memleketlerde sanayi hayatı toplu sözleşmelerd«o kurulu bir sisteme dayanmaktadır. Meselâ hâlen BiHeşik Amerikada 45 milyondan fajla işçinin çalışma şartlarını düzenleyen 100 bin toplu sözlefrac yürürlüktedir Kollektif mukavelelerin sağladığ: en önemli layda, mubakkak ki «emek» unsuıunnn scmaye karşı sında ezilmesine er.ge! olmasıdıî' Arap radyolan mütecaviz bir lisanla bize çatıyorlar Yardım Konsorsiyumu • 3 arkadaşlannın ağır iş şartları Bastaratı I t M aabifcde na dayanamıyarak bayılması üzeSancar ise, tnönü'yü Erzurtımdan rine ÖTtceki gön ;at 14 te «yatma Ankaraya uğurladıktan sonra Do grevi»ne bashyan Sümefrbank Defişçileri | u bölgesindeki askeri birliklerde terdar Fabrikası Vargel bir geziye çıkmujtır. G«««Iksrmay dün sabahtan itibaren tekrar tez Baskanı Orgeneral Cevdet Sunay gâhlarının başına dönmüşlerdir. S9 isçinin durumu ile ilgilenen ile Kuvvetler Kumandanları Trabzona hareket etmışlerdîr. Kuman Tekstil ve örme Sanayi îşçileri danlar, Karadenizde yapılacak de Sendikası yöneticileri. çalısma şart niz ve hava müşterek tatbikatuıda îarır.ın bu derece ağırlaştmltna*! hazır bulunacaklardır. Gerek l»met nin ıijsan haklaiına aykırı oldu•""•'•'nun Erzunjm gezisi ve ge Junu belirterek Başbakan ve Sstnönü rekse Millî Savunma Bakanı Ilha na.'i Eakanı ve Çalısma Bakjiîimi Sancar ile Genelkurmay Baska rına telgraf çekmislerdir. D t f t T nı ve Kuvvetler Kumandanlarının dar Fabrikası Müdürü dün de ^.n Erzurumdan sonraki seyahatleri dikscıldTin görüşme istekıerini hakkında Millî Savunma Bakanlığı redc'.'etmiştir. trtibat Börosundan aşafıdaki teböte yandan olay, dün «abah liğ yayınlanmıştır Eyüp Savcılığma da intikal et«Üçüncü Ordu Karargâhında yamijtir. Sarcılık adına Eyüp £mri pılmakta olan harb oyunu dun soyet Amirliğinde greve teşebbüs na ermis, bugün yapılan krhıkte Başbakan tsmet tnonü, Millî Sa eden usta ve işçilerden Kemal Güç vunma Bakanı tlhami Sancar, Ge kan, Sedat Demirkaya. Kemaî Öînelkurmay Başkanı Orgeneral Cev çer, Ziya Süerkan, Mehmet Yadet Sunay ile Kuvvet Kuraandaa man, Turhan Aykaç, Bayîram Güları hazır bulunmuşlardır. Kritiki Ier, Mustafa Bedizeî, Sabri Sanmütaakıp Aşkaleye gidilerek Zırh cak, Cavit Katan, Avni Pınarkulı Tugayın atışlı tatbikatı görül şu, Nüsret Belet, Gafur Ergeç, Vamüş, daha sonra Kandılli Zırhlı hit Erdeniz, Orhan Özyılmaz. YaTugayı ziyaret edilerek öğîe yeme şar Yeşiller, Kadri Çavcosar, Yahği burada yenmiştir. Başbakan Jnö ya Bavındır, Vedat Kandeler, Cenü, saat 14 • 15 arasında uçakia An mal Vyku, Idris Tirfi'. Durdu karaya hareket edecektir. Bugün Kay, Halil Kostak. Hüseyin ÇeGenelkurmay Başkanı ile Kuvvet tiner ve Mustafa Tınmazin ifadeKomutanlan Trabsona gidecekler leri ahnmıştır. ve Donanmanın Karadenizde yapaGrev yapmaktan sanık olan işcağı Deniz ve Hava Kuvvetleri çileT bugün de Eyüp Savcılıgina müşterek tatbikatında hazır bulunacaklardır. Tatbikatı mütaakıp celbedilecekierdir. Ankarada Karadeniz limanlanmızdan bır kısAnkar a '2. (Cumhurivet Temı ziyaret edilecektir. leks) tftanbulda Sumerbank Doğu bölgesindeki askerî garni Defterdar Fabrikası vargel dai!re zonları zi\"aret edecek olan Millî sinde calısan işçiler ile ilgililer Savunma Bakanı îlhami Sancar, arasında vuku a gelen anlasmazlık gezilerine yarın baslıyacaktır. 'izerine bugün Türkiye Tekstil Bakanlar Ksral* toplandı Îscile4i Ankara. 12 (Telefonla) Bakan örme ve Giyim Sanayii lar Kurulu bugün saat 18 den 21 e Federasyonu Baskanı Celâl Beyaz alı<;ma ve tçişleri Bakanhklarıkadar, Başbakan l«met İnönu'nün n a su telgrafı çekmiştır: başkanhfında toplanmıştır. «Fpdera^vonumuza bağlı t=;tanBaşbakan bu toplantıda. Erzurum seyahati intibalarını nakletmiş bui Sumerbank Defterdar FabTika ve haiii gereken meseleleu ılgılı s! isçüerine şu anda poiisin AnaBakanlara vazife olarak vermistir. yasa dışı muarnele yaptığı haberi Bılhassa Atatürk Ünıversıtesinin. ni aimış bulunuyoruz. Sümerbank" gercği gibi çahsamaması meselesi l'mum Müdürlüpü İI P Sanayi Baele alınmıştır. kanliÇını müteaddıt kereler ikaî tm™mi?e rajmpn harek«lerini Yatırımların süratle tahakkuku ve 18 temmuzdan itibaren çalışma dsvam Ptfirmeleri sorund,, fabrilarına ba«lıyafak olan Yüksek kada m»vcut hâd'^e meydana gelPlânlama Kuruluna, Hükümet adı miştir. Esas mezkur "îorumluların na Başbakanla 3 yardımeuının ka hesap vermesi gerekirken poiisin tılmaaı kararlaştırılrnış ve bir ko iıçilete baskı yapmasını teşkilât ordine çalısma programı tesbit e olarak protesto eder, mevcut basdilmiftir. kıya son veriimeEİni rica ederim> Başbakan İnönü Ankara'ya döadü Siincrbank Defierdar Fabrikas« vargel işçileri dün sabahtaa itibaren tekrar tezgâhları başına döndüler Grev yapan işçiler dün ifade verdiler .*.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog